IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1196kWORD 146k
19.10.2017
PE 601.257v02-00 A8-0316/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Malin Björk

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0468),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 78. stavak 2. točke d i g Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0325/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. siječnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. veljače 2017.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za proračune (A8-0316/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Preseljenje je uhodani čin solidarnosti sa zemljama koje primaju izbjeglice utemeljen na humanitarnim potrebama. Preseljenje se sastoji od selekcije državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita u državi u kojoj su tražili zaštitu te njihov transfer iz te države u drugu državu i prihvat u njoj kako bi im se pružila međunarodna zaštita i osiguralo trajno rješenje. Ono ima tri međusobno povezane funkcije koje se dopunjuju: sredstvo je zaštite, trajno rješenje i mehanizam dijeljenja odgovornosti.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) na temelju svojeg statuta i rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda ima mandat za obavljanje preseljenja kao trajnog rješenja za osobe koje su u dugotrajnom izbjeglištvu. Stručno znanje UNHCR-a u tom području temelji se na desetljećima rada te na mandatu koji uživa globalnu potporu. Njegova stručnost u tom području treba biti izvor potpore za programe preseljenja država članica te za okvir Unije za preseljenje.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.c)  U skladu s člankom 78. stavkom 1. UFEU-a politika Unije u području azila mora biti u skladu sa Ženevskom konvencijom od 28. srpnja 1951. i Protokolom od 31. siječnja 1967. o statusu izbjeglica te s drugim relevantnim ugovorima. Ti se ugovori temelje na članku 14. Opće deklaracije o ljudskim pravima iz 1948., kojim se priznaje pravo osoba da u drugoj zemlji traže azil od progona.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.d)  Trebalo bi osigurati usklađenost i učinkovitost zajedničkog europskog sustava azila. Pod tim će se posebno podrazumijevati jačanje zakonitih i sigurnih putova ulaska u Uniju za državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita. Preseljenje je zakonit način kojim bi najranjivijim državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva trebalo pružiti trajno rješenje te koji bi trebalo dopuniti ostalim zakonitim načinima.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.e)  Preseljenje je sredstvo zaštite. Spajanje obitelji trebalo bi biti neovisno o ciljevima preseljenja te bi ga trebalo zadržati kao ključni mehanizam kojim se osigurava da građani Unije i državljani trećih zemalja koji zakonito borave na državnom području države članice ostvaruju svoje temeljno pravo na poštovanje obiteljskog života. Postupak preseljenja ne bi trebalo primjenjivati na članove obitelji koji bi inače, u skladu s ostalim pravnim aktima Unije ili nacionalnim pravom, imali pravo pravodobno se pridružiti svojoj obitelji u određenoj državi članici. U slučajevima kad se pravo Unije ili nacionalno pravo ne primjenjuje, trebalo bi biti moguće koristiti postupak preseljenja za spajanje šire obitelji. Države članice trebaju donijeti fleksibilne politike o spajanju obitelji te osigurati razvoj programa spajanja obitelji izvan granica njihovih kvota preseljenja.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.f)  Ako se razmatra preseljenje jednog člana obitelji (npr. radi zaštite), države članice trebaju nastojati osigurati, u skladu s načelom obiteljskog jedinstva, da se svi članovi obitelji te osobe, uključujući ovisne članove koji nisu članovi uže obitelji, preseljavaju zajedno. U postupku određivanja parametara za određenu obitelj države članice trebale bi kombinirati kulturno osjetljiv pristup i pragmatičnost kao najbolji način postupanja. Uža obitelj može se promatrati kao osnova, ali element ovisnosti među članovima obitelji, fizičke i financijske, kao i psihološke i emocionalne, trebao bi imati odgovarajuću važnost pri donošenju konačne odluke. Kulturno osjetljivo shvaćanje obitelji važno je kad je riječ o osobama koje su bile prisiljene na bijeg zbog progona i građanskih sukoba jer prošireni odnosi mogu biti posljednja crta obrane za pojedince koji se za potrebe preživljavanja, psihološke potpore i emocionalne skrbi oslanjaju isključivo na obitelj.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.g)  Okvirom Unije za preseljenje treba podržavati i poticati države članice pri provedbi programa preseljenja, bez obzira na to jesu li oni stari ili novi, te pri postupnom povećavanju njihovih kolektivnih napora u području preseljenja, kao i podržavati i olakšavati prihvat i integraciju preseljenih osoba.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.h (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.h)  U Deklaraciji iz New Yorka o izbjeglicama i migrantima, koju je 19. rujna 2016.1a usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda, države članice potiču se da povećaju napore u području preseljenja te se predviđa sveobuhvatni okvir za pomoć izbjeglicama u sklopu kojega države nastoje osigurati mjesta za preseljenje i ostale pravne načine u omjeru kojim bi se omogućilo zadovoljavanje godišnjih potreba za preseljenjem koje je utvrdio Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice.

 

__________________

 

1a Rezolucija A/RES/71/1 Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.i (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.i)  Pojam „opasnost za javno zdravlje” treba tumačiti kao bolest koja može izazvati epidemiju utvrđenu u Međunarodnim zdravstvenim propisima Svjetske zdravstvene organizacije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Dana 15. prosinca 2015. Komisija je državama članicama i pridruženim državama uputila Preporuku za dobrovoljni program humanitarnog prihvata s Turskom29 kojom je državama koje sudjeluju preporučila da prihvate osobe raseljene zbog sukoba u Siriji kojima je potrebna međunarodna zaštita. U skladu s Izjavom EU-a i Turske od 18. ožujka 2016. Dobrovoljni program humanitarnog prihvata bit će aktiviran s prestankom nezakonitih prijelaza između Turske i EU-a ili barem kada oni budu znatno i održivo smanjeni. Države članice pridonosit će provedbi tog programa na dobrovoljnoj osnovi.

Briše se.

__________________

 

29 C(2015) 9490.

 

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U skladu s Izjavom EU-a i Turske od 18. ožujka 2016. svi novi nezakoniti migranti koji iz Turske dolaze na grčke otoke vraćat će se u Tursku počevši od 20. ožujka 2016. Za svakog Sirijca kojeg se s grčkih otoka vrati u Tursku, preselit će se jednog Sirijca iz Turske u Uniju, uzimajući u obzir kriterije ranjivosti Ujedinjenih naroda. Države članice, zemlje koje sudjeluju u Dublinskom sustavu i Turska došle su u svibnju 2016. do zajedničkog dogovora o standardnim operativnim postupcima kojima se vodi provedba programa preseljenja.

Briše se.

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Temeljen na postojećim inicijativama, stabilan i pouzdan okvir Unije za preseljenje trebao bi se uspostaviti za preseljenje osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita koji bi se provodio u skladu s godišnjim planovima Unije za preseljenje i ciljanim programima Unije za preseljenje čime se učinkovito ispunjavaju konkretne obveze država članica.

(8)  Na temelju postojećih inicijativa te u skladu s postojećom međunarodnom strukturom za preseljenje, trebalo bi uspostaviti stabilan i pouzdan okvir Unije za preseljenje radi preseljenja osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, koji bi se provodio u skladu s planovima Unije za preseljenje i ciljanim programima Unije za preseljenje kojima se učinkovito ispunjavaju konkretne obveze država članica. Okvir Unije za preseljenje treba se temeljiti na humanitarnim potrebama, njime treba doprinositi zadovoljavanju globalnih potreba za preseljenjem i olakšavati dugotrajno izbjeglištvo. Okvir Unije za preseljenje treba biti u skladu s postojećim strukturama preseljenja, posebno s Godišnjim trostranim savjetovanjem o preseljenju (ATCR), kako bi se zadovoljilo barem 20 % globalnih potreba za preseljenjem iz Godišnjeg predviđanja UNHCR-a o globalnim potrebama za preseljenjem. U skladu s načelom solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među državama članicama, kako je utvrđeno u članku 80. UFEU-a, trebalo bi ulagati napore kako bi se s vremenom postigla pravedna raspodjela preseljenih osoba među državama članicama. Te napore treba kombinirati s naporima za uspostavu međunarodnih obvezujućih pravila o zajedničkoj globalnoj odgovornosti za preseljenje svih osoba kojima je preseljenje potrebno u skladu s naznakama UNHCR-a.

 

(U kontekstu „godišnjeg plana Unije za preseljenje” trebalo bi navesti „plan Unije za preseljenje” bez riječ „godišnji”. Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti odgovarajuće izmjene u cijelom tekstu.)

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Takav okvir nužan je dio dobro upravljane migracijske politike kojom se smanjuju razlike između nacionalnih praksi i postupaka preseljenja, omogućuje zakonit i siguran dolazak državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita na državno područje država članica, pomaže u smanjivanju rizika od masovnog nezakonitog priljeva državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica čime sa smanjuje pritisak na sustave azila država članica uzrokovan spontanim dolascima, iskazuje solidarnosti sa zemljama u regijama u koje ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita na način da se pomaže smanjiti pritisak na te zemlje, pomaže u ostvarivanju ciljeva vanjske politike Unije većom prednosti Unije u odnosu na treće zemlje i učinkovito pridonosi globalnim inicijativama za preseljenje jednoglasnim nastupom na međunarodnim forumima te pred trećim zemljama.

(9)  Takav okvir, pod uvjetom da služi za jačanje zakonitih putova za migraciju, nužan je dio migracijske politike kojom se dobro upravlja te doprinosi neometanom funkcioniranju CEAS-a čiji je cilj potpora za postojeće nacionalne programe preseljenja i njihovo proširenje, potpora i pomoć pri ulaganju novih napora u području preseljenja, omogućavanje zakonitog i sigurnog dolaska državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita na državno područje država članica te doprinos pružanju zaštite i pronalaženju trajnih rješenja za njihove potrebe. Takav okvir u kombinaciji s razvojnim aktivnostima i politikama mogao bi poslužiti kao iskaz solidarnosti sa zemljama i regijama u koje je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita te se njime može učinkovito doprinijeti smanjenju napetosti tako što će se pomoći smanjiti pritisak na te zemlje, pri čemu je cilj posebno olakšati dugotrajno izbjeglištvo. Takvim okvirom mogao bi se dati i učinkovit doprinos globalnim inicijativama za preseljenje jednoglasnim nastupom na međunarodnim forumima.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Osobe raseljene unutar svoje zemlje trebale bi imati pravo otići radi ulaska na teritorij Unije u okviru programa humanitarnog prihvata. Stoga je potrebno voditi računa o humanitarnom prihvatu kao dodatnom postupku u odnosu na preseljenje. Stoga bi mjere koje države članice u okviru nacionalnih programa humanitarnog prihvata poduzimaju za interno raseljene osobe trebale biti prihvatljive za financiranje sredstvima iz proračuna Unije. U skladu s ovom Uredbom nacionalni programi humanitarnog prihvata koji se financiraju sredstvima Unije trebali bi biti dodatak ciljevima preseljenja. Trebalo bi razmotriti mogućnost uvođenja zajedničkog postupka Unije, odvojenog od preseljenja, za prihvat osoba raseljenih unutar svojih zemalja. Pri dopuštanju prihvata interno raseljenih osoba države članice ponajprije trebaju poštovati pravo tih osoba da se vrate u svoja mjesta podrijetla i ni u kojim ih okolnostima ne bi trebale preseljavati u svrhu ostvarenja ciljeva politike Unije ili nacionalne vanjske politike.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se pomoglo u smanjivanju rizika od masovnog nezakonitog priljeva državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica, pokazala solidarnost sa zemljama u regijama u koje ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita na način da se pomaže smanjiti pritisak na te zemlje te pomoglo u ostvarivanju ciljeva vanjske politike Unije, regije ili treće zemlje iz kojih će se odvijati preseljenje trebale bi se odabrati u skladu s prilagođenim djelovanjem s trećim zemljama kako bi se bolje upravljalo migracijama na način predviđen u Komunikaciji Komisije od 7. lipnja 2016. o uspostavi novog Okvira za partnerstvo s trećim zemljama u okviru Europskog migracijskog programa32.

Briše se.

__________________

 

32 COM(2016) 377 final.

 

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  U kontekstu strateškog korištenja preseljenja Unija bi trebala nastojati od samog početka uspostaviti blizak dijalog s trećim zemljama iz kojih se osobe preseljavaju, posebno s onima koje su suočene s dugotrajnim krizama zbog dugotrajne prisutnosti izbjeglica na njihovu državnom području. Takvim dijalogom treba težiti ostvarivanju najvećih mogućih koristi preseljenja iz tih zemalja stavljanjem naglaska na povećanje njihova kapaciteta za pružanje azila, integraciju izbjeglica koje se nalaze na njihovu državnom području te zaštitu tih izbjeglica od progona i prisilnog vraćanja u treće zemlje. Strateško korištenje preseljenja ne bi trebalo tumačiti kao kontrolu migracije ili ga primjenjivati kao sredstvo za postizanje ciljeva vanjske politike Unije. Nedostatak strateškog korištenja preseljenja ne bi trebao biti razlog za isključivanje neke zemlje ili regije kao zemljopisnog prioriteta. Isto bi se načelo trebalo podrazumijevati i za komplementarnost s financijskom i tehničkom pomoći.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se smanjile razlike između nacionalnih praksi i postupaka preseljenja, trebalo bi utvrditi zajedničke standardne postupke te zajedničke kriterije prihvatljivosti i osnove za isključenje za selekcijski postupak, kao i zajednički status zaštite koji će se dodjeljivati preseljenim osobama.

(11)  Kako bi se potaknulo i podržalo veće sudjelovanje država članica u okviru Unije za preseljenje, trebalo bi utvrditi zajedničke standardne postupke te zajedničke kriterije prihvatljivosti i osnove za neispunjavanje uvjeta za selekcijski postupak, kao i zajednički status zaštite koji će se dodjeljivati preseljenim osobama.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Zajednički standardni postupci trebali bi se temeljiti na postojećem iskustvu i standardima država članica u vezi s preseljenjem, posebice standardnim operativnim postupcima kojima se vodi provedba programa preseljenja s Turskom utvrđenima u Izjavi EU-a i Turske od 18. ožujka 2016. Okvirom Unije za preseljenje trebala bi se omogućiti upotreba dviju vrsti standardnih postupaka preseljenja.

(12)  Zajednički standardni postupci trebali bi se temeljiti na postojećem iskustvu i standardima država članica i UNHCR-a u vezi s preseljenjem. Okvirom Unije za preseljenje trebala bi se omogućiti upotreba dviju vrsti postupaka preseljenja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Obje vrste postupka sastoje se od sljedećih faza: identifikacija, registracija, procjena i odluka.

(13)  Sve vrste postupka trebale bi se sastojati od sljedećih faza: identifikacija, podnošenje predmeta, procjena, odlučivanje i registracija.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Hitni postupak trebao bi se uspostaviti s istom razinom sigurnosnih provjera kao i redovni postupak. Međutim, u okviru hitnog postupka podnošenje hitnih predmeta povezanih s preseljenjem iz UNHCR-a trebalo bi podlijegati ubrzanoj procjeni uvjeta i kriterija prihvatljivosti utvrđenih u skladu s ovom Uredbom. Hitni predmeti povezani s preseljenjem ne bi trebali biti nužno povezani sa zemljopisnim prioritetima utvrđenima u skladu s ovom Uredbom. Mjesta za hitne slučajeve trebala bi odražavati oko 10 % ciljanog broja mjesta. Sve države članice trebalo bi poticati na pružanje mjesta za hitne slučajeve.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Postupak preseljenja trebao bi biti završen što je prije moguće kako bi se osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita odvratilo od ulaska u Europsku uniju nezakonitim putovima kako bi došli do zaštite. Istovremeno, postupkom bi se trebalo osigurati da države članice imaju dovoljno vremena da u potpunosti i na odgovarajući način provjere svaki slučaj. Vremenska ograničenja trebala bi biti u skladu s radnjama potrebnima za provođenje različitih vrsta procjena predviđenih za redovni i ubrzani postupak.

(16)  Postupak preseljenja trebao bi biti završen što je prije moguće kako bi se osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita zajamčila zaštita i osigurao pristup Uniji. Istovremeno, postupkom bi se trebalo osigurati da države članice imaju dovoljno vremena da u potpunosti i na odgovarajući način provjere svaki slučaj. Vremenska ograničenja trebala bi biti u skladu s radnjama potrebnima za provođenje različitih vrsta procjena predviđenih za redovni i hitni postupak. U obama postupcima trebalo bi obavljati sigurnosne provjere.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Svi osobni podaci prikupljeni za potrebe postupka preseljenja trebali bi se čuvati najduže pet godina od datuma preseljenja. S obzirom da bi državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje je neka država članica već preselila ili koji su tijekom zadnjih pet godina odbili preseljenje u neku državu članicu trebali biti isključeni iz postupka preseljenja u drugu državu članicu, to razdoblje bi se trebalo smatrati nužnim razdobljem čuvanja osobnih podataka, uključujući otiske prstiju i slike lica.

(17)  Svi osobni podaci prikupljeni za potrebe postupka preseljenja trebali bi se čuvati u Eurodacu najduže pet godina od datuma preseljenja. Tim će se razdobljem čuvanja osigurati da dotične osobe imaju jednaka prava u pogledu obrade njihovih podataka kakva se pružaju tražiteljima azila i korisnicima međunarodne zaštite. Time će se, u kontekstu sekundarnog kretanja, također omogućiti utvrđivanje države članice odgovorne za preseljenje.

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Ako je donesena negativna odluka, dotičnu osobu ne bi trebalo preseljavati u državi članici koja je donijela odluku te bi sve pohranjene podatke trebalo izbrisati. UNHCR, ostale države članice, EUAA i druge organizacije koje su podnijele predmet trebalo bi u obrazloženom mišljenju obavijestiti o razlogu neprovođenja radi prikladnog nastavka djelovanja. Svaka država članica koja je donijela negativnu odluku može od bilo koje druge države članice koja razmatra predmet preseljenja zatražiti da se s njome savjetuje tijekom razmatranja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Subjektivno pravo na preseljenje ne postoji.

Briše se.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se omogućilo dopunjavanje pravila kojima se upravlja postupkom koji se primjenjuje u ciljanim programima Unije za preseljenje, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se delegirati Komisiji kako bi se postupak prilagodio okolnostima u trećoj zemlji iz koje se preseljenje odvija, poput određivanja uloge te treće zemlje u postupku. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.33 U cilju osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Briše se.

__________________

 

33 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

 

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a)  Kako bi se dopunila ova Uredba, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu uspostavljanja plana Unije za preseljenje u okviru kojega se svake dvije godine utvrđuje ciljani broj osoba koje treba preseliti, detalji o sudjelovanju država članica u tom planu i njihov doprinos ciljnom broju osoba koje treba preseliti, kao i opći zemljopisni prioriteti. Kako bi se dopunila ova Uredba, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu uspostavljanja ciljanih programa Unije za preseljenje u okviru kojih se utvrđuje precizan broj osoba koje treba preseliti u odnosu na ciljani broj i sudjelovanje država članica te koji su u skladu s planom Unije o preseljenju. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. U cilju osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu okvira Unije za preseljenje, Vijeću bi se trebale dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje godišnjeg plana Unije za preseljenje, određivanje najvećeg ukupnog broja osoba koje se treba preseliti, pojedinosti o sudjelovanju država članica u planu i njihovih doprinosa ukupnom broju osoba koje se treba preseliti, kao i sveukupnih zemljopisnih prioriteta.

Briše se.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Te bi ovlasti trebalo izvršavati na prijedlog Komisije o najvećem ukupnom broju osoba koje se treba preseliti i sveukupnim zemljopisnim prioritetima. Komisija bi trebala iznijeti svoj prijedlog istovremeno sa svojim prijedlogom nacrta godišnjeg proračuna Unije. Vijeće bi trebalo nastojati donijeti prijedlog unutar dva mjeseca. Komisija i Vijeće bi u obzir trebali uzeti rasprave održane unutar Odbora na visokoj razini za preseljenje.

Briše se.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu okvira Unije za preseljenje, Komisiju bi se trebalo ovlastiti za uspostavljanje ciljanih programa Unije za preseljenje u kojima se utvrđuje točan broj (od ukupnog broja) osoba koje se treba preseliti te sudjelovanje svake države članice, koji je dosljedan godišnjem planu Unije za preseljenje. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije34. Za uspostavljanje ciljanih programa Unije za preseljenje trebalo bi primijeniti postupak ispitivanja s obzirom na to da ti programi imaju znatan utjecaj. Komisija bi trebala nastojati uspostaviti ciljane programe Unije za preseljenje što je prije moguće nakon donošenja godišnjeg plana Unije za preseljenje te kad god je to potrebno tijekom razdoblja obuhvaćenog godišnjim planom Unije za preseljenje. Komisija bi u obzir trebala uzeti rasprave održane unutar Odbora na visokoj razini za preseljenje.

Briše se.

__________________

 

34 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

 

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  U svakom ciljanom programu Unije za preseljenje trebalo bi se odrediti koja bi se standardna proceduralna pravila trebala primjenjivati u provedbi programa. Također bi se trebale utvrditi rješenja za lokalnu suradnju kako bi se olakšala provedba tamo gdje je to potrebno i na način koji je primjeren.

(24)  U svakom ciljanom programu Unije za preseljenje trebalo bi utvrditi rješenja za lokalnu suradnju kako bi se olakšala provedba ondje gdje je to potrebno i na način koji je primjeren, posebno za suradnju s UNHCR-om, Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Agencijom Europske unije za azil [EUAA] i ostalim relevantnim organizacijama.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Preseljenim osobama trebala bi se dodijeliti međunarodna zaštita. U skladu s time, odredbe o sadržaju međunarodne zaštite iz pravne stečevine o azilu trebale bi se primjenjivati čim preseljene osobe stignu na državno područje država članica, uključujući pravila kojima se korisnici međunarodne zaštite odvraćaju od sekundarnih kretanja.

(25)  Preseljenim osobama trebala bi se dodijeliti međunarodna zaštita kako bi im se pružilo trajno rješenje. U skladu s time, odredbe o sadržaju međunarodne zaštite iz pravne stečevine o azilu trebale bi se primjenjivati čim preseljene osobe stignu na državno područje država članica.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.a)  Integracija preseljenih osoba u društvo domaćina važna je za uspješan postupak preseljenja, a time i za učinkovitost okvira Unije za preseljenje. Preseljene osobe trebale bi imati jednak pristup mjerama integracije kao i ostali korisnici međunarodne zaštite u skladu s [Uredbom o kvalifikaciji]. Države članice mogu uvesti obvezno sudjelovanje u takvim mjerama integracije samo ako su one lako pristupačne, dostupne i besplatne. Države članice trebale bi državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva ponuditi i orijentacijski program prije odlaska, koji bi trebao obuhvaćati pružanje informacija o njihovim pravima i obvezama, jezične tečajeve te informacije o društvenom, kulturnom i političkom poretku države članice. Ti se programi mogu ponuditi nakon ulaska ili se mogu uključiti u programe integracije ako ih države članice odluče provoditi te uzimajući u obzir posebnu ranjivost preseljenih osoba. Države članice trebale bi također izraditi orijentacijske programe za razdoblje nakon dolaska prilagođene potrebama preseljenih osoba kako bi im se pružile smjernice, posebno u pogledu učenja jezika države članice domaćina, obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada, uzimajući u obzir njihovu specifičnu ranjivost. Predmetna tijela i osobe, kao što su lokalna tijela i osobe koje su već preseljene, trebali bi u najvećoj mogućoj mjeri biti uključeni u provedbu tih programa.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  S obzirom na stručnost UNHCR-a u olakšavanju različitih oblika prihvata osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita iz trećih zemalja, u koje su raseljene, u države članice koje su ih voljne primiti, UNHCR bi i dalje trebao imati ključnu ulogu u naporima u vezi s preseljenjem koje se provodi na temelju okvira Unije za preseljenje. Uz UNHCR, i druge međunarodne aktere, poput Međunarodne organizacije za migracije (IOM), trebalo bi pozvati da pomognu državama članicama u provedbi okvira Unije za preseljenje.

(27)  S obzirom na stručnost UNHCR-a u olakšavanju različitih oblika prihvata osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita iz trećih zemalja, u koje su raseljene, u države članice koje su ih voljne primiti, UNHCR bi trebao imati primarnu odgovornost za predlaganje osoba koje ispunjavaju uvjete za preseljenje koje se provodi na temelju okvira Unije za preseljenje. Osim UNHCR-a i druge bi međunarodne aktere, poput Međunarodne organizacije za migracije (IOM), trebalo pozvati da pomognu državama članicama u provedbi okvira Unije za preseljenje.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  [Agencija Europske unije za azil] trebala bi u skladu sa svojim mandatom pomagati državama članicama u provedbi okvira Unije za preseljenje.

(28)  Državama članicama trebalo bi dati potporu kako bi im se pomoglo u izvršavanju obveza, čime bi se osiguralo pravilno funkcioniranje okvira Unije za preseljenje. [Agencija Europske unije za azil] trebala bi državama članicama pružiti tu potporu na njihov zahtjev i u skladu sa svojim mandatom. Agencija Europske unije za azil trebala bi također koordinirati razmjenu dobrih praksi među državama članicama u pogledu provedbe ove Uredbe.

Amandman     35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.a)  S obzirom na to da je cilj ove Uredbe uvođenje zajedničkih postupaka preseljenja, države članice trebalo bi poticati na međusobnu suradnju i, ako to one smatraju primjerenim, na zajedničko provođenje određenih faza tog postupka. Ta suradnja može primjerice imati oblik udruživanja infrastrukture i pokretanja zajedničkih postupaka odabira. Na zahtjev država članica Agencija Europske unije za azil trebala bi biti u mogućnosti pružiti potporu državama članicama koje planiraju započeti takvu suradnju.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Trebalo bi osnovati Odbor na visokoj razini za preseljenje kako bi se omogućila opsežna savjetovanja sa svim dionicima o provedbi okvira Unije za preseljenje.

(29)  Trebalo bi osnovati Odbor na visokoj razini za preseljenje kako bi se omogućila opsežna savjetovanja sa svim dionicima o provedbi okvira Unije za preseljenje. Taj bi Odbor trebao uskladiti svoj rad s radom međunarodnih struktura za preseljenje, a posebno s Godišnjim trostranim savjetovanjem o preseljenju i godišnjim predviđanjem UNHCR-a o globalnim potrebama za preseljenjem. Odbor na visokoj razini za preseljenje trebao bi sastaviti preporuke koje bi služile kao glavne sastavnice pri izradi plana Unije za preseljenje i različitih ciljanih programa Unije za preseljenje. Komisija bi plan Unije za preseljenje koji priprema svake dvije godine trebala temeljiti na preporukama Odbora na visokoj razini za preseljenje.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Ova Uredba ne utječe na mogućnost da države članice donose ili provode nacionalne programe preseljenja koji ne ugrožavaju ostvarivanje ciljeva Unije na temelju ove Uredbe, na primjer u slučajevima kada one osiguravaju dodatni broj mjesta za preseljenje u odnosu na ciljane programe Unije za preseljenje utvrđene na temelju ove Uredbe čime se premašuje njihov doprinos najvećem broju osoba koje se treba preseliti na temelju godišnjeg plana Unije za preseljenje.

(31)  Ova Uredba ne utječe na mogućnost da države članice donose ili provode nacionalne programe preseljenja, na primjer kad njima osiguravaju dodatni broj mjesta za preseljenje koji premašuje njihov doprinos ciljanom broju osoba koje treba preseliti na temelju plana Unije za preseljenje, te ne utječe na obveze država članica u pogledu ciljanog broja osoba. Ako države članice nude mjesta za preseljenje u okviru nacionalnih programa preseljenja, trebale bi nastaviti primati sredstva iz proračuna Unije.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom uspostavlja se okvir Unije za preseljenje koji služi za prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica s ciljem da im se dodijeli međunarodna zaštita.

Ovom Uredbom uspostavlja se okvir Unije za preseljenje koji služi za prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica s ciljem da im se dodijeli međunarodna zaštita i pruži trajno rješenje.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Uredbe pojam „preseljenje” znači prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita iz odabrane treće zemlje u koju ili unutar koje su raseljeni na državno područje država članica, s ciljem da im se dodjeli međunarodna zaštita.

Za potrebe ove Uredbe pojam „preseljenje” znači odabir, na prijedlog UNHCR-a ili država članica, prihvat, transfer i zaštita državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita iz odabrane treće zemlje u koju su raseljeni u neku državu članicu, s ciljem da im se dodjeli međunarodna zaštita i pruži trajno rješenje.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  omogućava se zakonit i siguran dolazak državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita na državno područje država članica;

(a)  jamči se zakonit i siguran transfer i dolazak državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva koje su među najranjivijim osobama i kojima je potrebna međunarodna zaštita na državno područje država članica kako bi im se pružilo trajno rješenje;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pridonosi se smanjenju rizika od masovnog nezakonitog priljeva državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita na državno područje država članica i

(b)  potiču se sve države članice da postupno pojačaju svoje napore u području preseljenja i povećaju ukupni broj raspoloživih mjesta za preseljenje, kao i da podržavaju i olakšavaju prihvat i integraciju raseljenih osoba te time pridonose smanjenju potrebe državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita da nezakonito putuju na državno područje država članica.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pridonosi se međunarodnim inicijativama za preseljenje.

(c)  pridonosi se međunarodnim inicijativama za preseljenje, među ostalim strateškom primjenom preseljenja, posebno u slučajevima dugotrajnog izbjeglištva, čime se također pomaže trećim zemljama u kojima ljudi prvo traže međunarodnu zaštitu.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilikom određivanja regija ili trećih zemalja iz kojih se odvija preseljenje unutar okvira Unije za preseljenje, u skladu s provedbenim aktima navedenima u člancima 7. i 8., u obzir se uzimaju sljedeći čimbenici:

Pri određivanju regija ili trećih zemalja iz kojih se odvija preseljenje unutar okvira Unije za preseljenje, u skladu s delegiranim aktima navedenima u člancima 7. i 8., u obzir se uzimaju sljedeći čimbenici:

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita koje su raseljene u treću zemlju ili unutar nje i svako daljnje kretanje tih osoba u državnom području država članica;

(a)  broj ranjivih osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita utvrđen u izvješću o godišnjem predviđanju UNHCR-a o globalnim potrebama za preseljenjem;

Amandman     45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  treće zemlje i regije koje su domaćini u slučaju dugotrajnog izbjeglištva.

Amandman     46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  komplementarnost s financijskom i tehničkom pomoći pruženoj trećim zemljama u koje ili unutar kojih su raseljene osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita;

(b)  opseg za stratešku primjenu preseljenja u cilju kolektivnog pružanja rješenja te poboljšanja okružja zaštite u trećim zemljama, kao i u cilju njegove komplementarnosti s financijskom i tehničkom pomoći za poboljšanje kapaciteta prihvata i uvjeta zaštite koja se pruža trećim zemljama u koje su raseljene osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sveukupni odnosi Unije s trećom zemljom ili zemljama iz kojih se preseljenje odvija, te općenito odnosi s trećim zemljama;

Briše se.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  učinkovita suradnja treće zemlje s Unijom u području migracija i azila, uključujući:

Briše se.

i.  i. smanjenje broja državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva koji iz te treće zemlje dolaze na državno područje države članice nezakonitim prelaskom granice;

 

ii.  stvaranje uvjeta za primjenu koncepata prve zemlje azila i sigurne treće zemlje za povrat tražitelja azila koji dolaze iz ili imaju vezu s predmetnom trećom zemljom, a koji su ušli na državno područje država članica nezakonitim prelaskom granice;

 

iii.  povećanje kapaciteta za prihvat i zaštitu osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita koje se nalaze u toj zemlji, uključujući putem razvoja učinkovitog sustava azila ili

 

iv.  povećanje stope ponovnog prihvata državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva koji nezakonito borave na državnom području država članica, primjerice sklapanjem i učinkovitom provedbom ugovora o ponovnom prihvatu;

 

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  razmjer i sadržaj obveza u pogledu preseljenja koje su treće zemlje preuzele.

Briše se.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Kriteriji prihvatljivosti

Kriteriji prihvatljivosti

Državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koji ispunjavaju uvjete za ciljane programe Unije za preseljenje utvrđene u skladu s člankom 8. su:

Samo sljedeći državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva ispunjavaju uvjete za ciljane programe Unije za preseljenje utvrđene u skladu s člankom 8.:

(a)  i. državljani trećih zemalja koji se, zbog osnovanog straha od progona na temelju rase, vjeroispovijesti, nacionalnosti, političkog mišljenja ili pripadnosti određenoj društvenoj skupini, nalaze izvan svoje zemlje državljanstva ili onog dijela zemlje u kojem su prethodno uobičajeno boravili te koji nisu u mogućnosti ili zbog tog straha nisu voljni iskoristiti zaštitu te zemlje, ili osobe bez državljanstva koje se nalaze izvan svoje zemlje prethodnog uobičajenog boravišta ili onog dijela zemlje u kojem su prethodno uobičajeno boravile koje nisu u mogućnosti ili se zbog tog straha nisu voljne vratiti u tu zemlju ili ostati u njoj iz istih razloga koji su prethodno navedeni, ili, u suprotnom,

(a)  i. državljani trećih zemalja koji se, zbog osnovanog straha od progona na temelju rase, vjeroispovijesti, nacionalnosti, spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta, političkog mišljenja ili pripadnosti određenoj društvenoj skupini, nalaze izvan svoje zemlje državljanstva te koji nisu u mogućnosti ili zbog tog straha nisu voljni iskoristiti zaštitu te zemlje, ili osobe bez državljanstva koje se nalaze izvan svoje zemlje prethodnog uobičajenog boravišta koje nisu u mogućnosti ili se zbog straha nisu voljne vratiti u tu zemlju ili ostati u njoj iz istih razloga koji su prethodno navedeni, ili, u suprotnom,

ii. državljani trećih zemalja koji se nalaze izvan svoje zemlje državljanstva ili onog dijela zemlje u kojem su prethodno uobičajeno boravili ili osobe bez državljanstva koje se nalaze izvan svoje zemlje prethodnog uobičajenog boravišta ili onog dijela zemlje u kojem su prethodno uobičajeno boravile za koje se opravdano vjeruje da će biti izloženi stvarnom riziku od ugroze života te teške povrede i ozljede ako se vrate ili ostanu u svojoj zemlji podrijetla ili prethodnog uobičajenog boravišta, te koji nisu u mogućnosti ili zbog tog straha nisu voljni iskoristiti zaštitu te zemlje;

ii. državljani trećih zemalja koji se nalaze izvan svoje zemlje državljanstva ili osobe bez državljanstva koje se nalaze izvan svoje zemlje prethodnog uobičajenog boravišta za koje se opravdano vjeruje da će biti izloženi riziku od ugrožavanja života te teške povrede i ozljede ako se vrate u svoju zemlju podrijetla ili prethodnog uobičajenog boravišta, te koji nisu u mogućnosti ili zbog straha nisu voljni iskoristiti zaštitu te zemlje;

(b)  državljani trećih zemalja i osobe bez državljanstva koji spadaju u barem jednu od sljedećih kategorija:

  te koji nadalje pripadaju barem jednoj od sljedećih kategorija ranjivih osoba:

i.  ranjive osobe:

 

–  žene i djevojčice u opasnosti,

–  žene i djevojčice u opasnosti,

–  ranjiva djeca i adolescenti, uključujući djecu bez pratnje,

–  ranjiva djeca i adolescenti, uključujući djecu bez pratnje,

–  osobe koje su preživjele nasilje i/ili mučenje, uključujući na temelju spola,

–  osobe koje su preživjele nasilje i/ili mučenje, među ostalim na temelju spola ili seksualne orijentacije,

–  osobe kojima je potrebna pravna i/ili fizička zaštita,

–  osobe kojima je potrebna pravna i/ili fizička zaštita, uključujući osobe kojima prijeti prisilno vraćanje,

 

  osobe za koje nije moguće nijedno drugo održivo rješenje, posebno one koje se nalaze u dugotrajnom izbjeglištvu,

–  osobe s medicinskim potrebama ili invaliditetom; ili

–  osobe s medicinskim potrebama ili invaliditetom ili

 

  starije osobe;

  osobe koje su ranjive u društveno-ekonomskom smislu;

 

 

(b)  državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje ispunjavaju kriterije iz točke (a) i koje, osim toga, u skladu s člankom 1.D stavkom 2. Ženevske konvencije iz 1951. mogu ostvarivati prava iz te Konvencije;

ii.  članovi obitelji državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva ili građana Unije koji zakonito borave u državi članici:

(c)  sljedeći članovi obitelji državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koji će biti preseljeni kako bi se osiguralo obiteljsko jedinstvo:

–  bračni drug ili nevjenčani partner u stabilnom odnosu, kada se pravom ili praksom dotične države članice, u okviru njezina zakonodavstva o državljanima trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, prema nevjenčanim parovima postupa na način koji je usporediv s načinom postupanja prema vjenčanim parovima,

–  bračni drug ili nevjenčani partner u stabilnom odnosu,

–  maloljetna djeca parova navedenih u prvoj alineji ili državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje je potrebno preseliti pod uvjetom da su neoženjena, bez obzira na to jesu li rođena u braku ili izvan braka ili usvojena kako je definirano nacionalnim pravom,

–  djeca, bez obzira na to jesu li rođena u braku ili izvan braka ili usvojena kako je definirano ili priznato nacionalnim pravom, kao i djeca za koju imaju roditeljsku odgovornost,

–  otac, majka ili druga odrasla osoba odgovorna za neoženjeno maloljetno dijete koje se treba preseliti, bilo na temelju zakona ili prakse države članice u kojoj se odrasla osoba nalazi,

–  otac, majka ili druga odrasla osoba odgovorna za maloljetno dijete, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom,

–  braća i sestre državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje se treba preseliti,

–  brat i sestra ili braća i sestre,

–  državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje se treba preseliti koje ovise o pomoći svojeg djeteta ili roditelja zbog trudnoće, novorođenog djeteta, ozbiljne bolesti, teškog invaliditeta ili starosti, pod uvjetom da su obiteljske veze postojale u državi podrijetla, da se dijete ili roditelj može brinuti o osobi koja ovisi o njihovoj pomoći te da su dotične osobe pisanim putem izrazile svoju volju;

–  državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje treba preseliti, a koje ovise o pomoći svojeg djeteta, roditelja ili drugog člana obitelji zbog trudnoće, novorođenog djeteta, ozbiljne bolesti, teškog invaliditeta ili starosti, pod uvjetom da su obiteljske veze postojale u državi podrijetla, da se dijete ili roditelj ili drugi član obitelji može brinuti o osobi koja ovisi o njihovoj pomoći te da su dotične osobe pisanim putem izrazile svoju volju;

(c)  državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koji nisu obuhvaćeni člankom 1.D Ženevske konvencije iz 1951. o zaštiti i pomoći drugih organa ili agencija Ujedinjenih naroda izuzev Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR);

 

(d)  državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva kojima nadležna tijela zemlje u kojoj se nalaze ili u kojoj borave nisu priznala da imaju prava i obveze koji su povezani s posjedovanjem državljanstva te zemlje ili ekvivalentna prava i obveze.

 

Države članice obvezne su pobrinuti se da se obiteljsko jedinstvo može održati između osoba navedenih u točki (b) podtočki ii.

 

 

  Ne dovodeći u pitanje pravo Unije o spajanju obitelji, uključujući Direktivu Vijeća 2003/86/EZ1a ili nacionalno pravo država članica o spajanju obitelji, članove obitelji državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva ili građana Unije koji zakonito borave u državi članici, navedene u točki (c) prvoga stavka, države članice mogu preseliti bez obzira na sudjelovanje u ciljanom programu Unije za preseljenje.

 

____________

 

1a Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 3.10.2003., str. 12.).

(Izmijenjena točka (b) postaje podstavak 2. točke (a), izmijenjena točka (c) postaje točka (b), izmijenjena podtočka ii. točke (b) postaje točka (c).)

Amandman     51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osnove za isključenje

Osnove za neispunjavanje uvjeta

Amandman     52

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koji će biti isključeni iz ciljanih programa Unije za preseljenje uspostavljenih u skladu s člankom 8. su:

1.  Sljedeći državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva ne ispunjavaju uvjete za ciljane programe Unije za preseljenje utvrđene u skladu s člankom 8.:

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osobe za koje se razumno može smatrati da su:

(a)  osobe za koje postoje ozbiljni razlozi da se smatra da su:

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  počinile teška kaznena djela,

ii.  počinile ozbiljan nepolitički zločin,

Amandman     55

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osobe za koje se razumno može smatrati da predstavljaju opasnost za zajednicu, javni poredak, sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose države članice koja razmatra predmet preseljenja, uključujući slučajeve u kojima je druga država članica zatražila od države članice koja razmatra predmet preseljenja da konzultira tu drugu državu članicu tijekom razmatranja u vezi s određenim državljanima trećih zemalja ili osoba bez državljanstva ili određenih kategorija državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, te se njihovu preseljenju ta druga država članica usprotivila na toj osnovi;

(b)  osobe za koje postoje ozbiljni razlozi da se smatra da su opasnost za javnu ili nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje države članice koja razmatra predmet preseljenja;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osobe za koje je izdano upozorenje u Schengenskom informacijskom sustavu ili u nacionalnoj bazi podataka države članice radi zabrane ulaska;

Briše se.

Amendment    57

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  osobe koje su nezakonito boravile, nezakonito ušle ili pokušale nezakonito ući na državno područje država članica tijekom pet godina koje su prethodile preseljenju;

Briše se.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  osobe koje je druga država članica već preselila tijekom provedbe ove Uredbe, Zaključaka predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 11097/15 20. srpnja 2015., Izjave EU-a i Turske od 18. ožujka 2016., Preporuke Komisije C(2015) 9490 od 15. prosinca 2015. ili nacionalnog programa preseljenja i

(e)  osobe koje je neka država članica već preselila

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  osobe koje su države članice u skladu s ovim stavkom odbile preseliti tijekom zadnjih pet godina koje su prethodile preseljenju.

Briše se.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva mogu biti isključeni iz ciljanih programa Unije za preseljenje uspostavljenih u skladu s člankom 8. ako se jedna od osnova za isključenje navedenih u stavku 1. točkama (a) ili (b) primjenjuje prima facie.

Briše se.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 7. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Godišnji plan Unije za preseljenje

Dvogodišnji plan Unije za preseljenje

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na temelju prijedloga Komisije, Vijeće donosi godišnji plan Unije za preseljenje tijekom godine koja prethodi godini koje će se plan provoditi.

1.  Komisija je u skladu s člankom 14. ovlaštena svake dvije godine donositi delegirane akte radi dopunjavanja ove Uredbe kako bi se uspostavio plan Unije za preseljenje u skladu sa sljedećim stavcima.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U okviru plana Unije za preseljenje u potpunosti se uzimaju u obzir preporuke Odbora na visokoj razini za preseljenje i on se temelji na godišnjem izvješću UNHCR-a o predviđanjima u pogledu globalnih potreba za preseljenjem.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Godišnji plan Unije za preseljenje uključuje:

2.  Plan Unije za preseljenje uključuje:

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  najveći ukupni broj osoba koje se treba preseliti;

(a)  ciljani broj osoba koje treba preseliti, koji bi trebao odražavati najmanje 20% predviđenih godišnjih globalnih potreba za preseljenjem;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pojedinosti o sudjelovanju država članica u godišnjem planu Unije za preseljenje i njihovim doprinosima ukupnom broju osoba koje se treba preseliti;

(b)  pojedinosti o sudjelovanju država članica u planu Unije za preseljenje i njihovim doprinosima ciljanom broju osoba koje treba preseliti;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sveukupne zemljopisne prioritete.

(c)  sveukupne zemljopisne prioritete utemeljene na godišnjem izvješću UNHCR-a o predviđenim globalnim potrebama za preseljenjem.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  nedodijeljenu kvotu za hitne slučajeve u pogledu osoba koje treba preseliti, navedenu u članku 11.a, koja odgovara razini od najmanje 10 % ciljanog broja iz točke (a), kako bi se uzeli u obzir hitni predmeti neovisno o zemljopisnim prioritetima utvrđenima u točki (c).

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija donosi provedbene akte kojima se uspostavljaju ciljani programi Unije za preseljenje prema godišnjem planu Unije za preseljenje donesenom u skladu s člankom 7. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja navedenom u članku 15. stavku 2.

1.  Komisija je u skladu s člankom 14. ovlaštena donositi delegirane akte kojima se dopunjava ova Uredba kako bi se uspostavili ciljani programi Unije za preseljenje u skladu s planom Unije za preseljenje donesenim u skladu s člankom 7.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  točan broj osoba koje se treba preseliti od najvećeg ukupnog broja kako je utvrđeno u godišnjem planu Unije za preseljenje u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (a) te pojedinosti o sudjelovanju država članica u ciljanom programu Unije za preseljenje;

(b)  točan broj osoba koje treba preseliti od ciljanog broja utvrđenog u planu Unije za preseljenje u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (a) te pojedinosti o sudjelovanju država članica u ciljanom programu Unije za preseljenje;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  specifikaciju regija ili trećih zemalja iz kojih će se preseljenje odvijati kako je navedeno u članku 4.;

(c)  specifikaciju regija ili trećih zemalja iz kojih će se preseljenje odvijati u skladu s točkom (c) članka 7. stavka 3. i kako je navedeno u članku 4. te, kad je potrebno, prioritete i mjere koje je Unija predvidjela u pogledu tih regija ili trećih zemalja u okviru strateškog korištenja preseljenja;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prema potrebi, rješenja za lokalnu koordinaciju i praktičnu suradnju između država članica uz potporu [Agencije Europske unije za azil] u skladu s člankom 12. stavkom 3., te s trećim zemljama, UNHCR-om ili drugim partnerima;

(d)   rješenja za lokalnu koordinaciju i praktičnu suradnju među državama članicama uz potporu UNHCR-a i, na zahtjev država članica, [Agencije Europske unije za azil] u skladu s člankom 12. stavkom 3., te s trećim zemljama, UNHCR-om ili drugim partnerima;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  opis određene grupe ili grupa državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva na koje se primjenjuje ciljani program Unije za preseljenje;

(e)  opis određene grupe ili grupa državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, utemeljen na godišnjem izvješću UNHCR-a o predviđenim globalnim potrebama za preseljenjem i u skladu s kategorijama za preseljenje utvrđenima u članku 5. točki (a), na koje se primjenjuje ciljani program Unije za preseljenje;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  informaciju o tome hoće li se primijeniti redovni postupak utvrđen u članku 10. ili ubrzani postupak utvrđen u članku 11., te prema potrebi način na koji će se provesti identifikacija i procjena državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva te vremenski okvir unutar kojeg se donose odluke o preseljenju;

Briše se.

Amendment    75

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako se kombiniranim dobrovoljnim sudjelovanjem svih država članica na kraju dvogodišnjeg razdoblja trajanja plana Unije za preseljenje ne preseli 75 % ciljanog broja osoba koje treba preseliti u skladu s točkom (a) članka 7. stavka 3., u ciljanim programima Unije za preseljenje utvrđuje se točan broj osoba koje svaka država članica treba preseliti u cilju postizanja barem tog postotka ciljanog broja. Raspodjela ukupnog broja osoba koje treba preseliti među državama članicama temelji se na referentnom ključu u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina].

 

Pri utvrđivanju ukupnog broja osoba koje treba preseliti po državi članici uzima se u obzir broj osoba koje su već preseljene u tu državu članicu.

 

 

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postupak preseljenja utvrđen u člancima 10. i 11. primjenjuje se na državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koji su dali suglasnost da ih se preseli te koji nisu naknadno povukli svoju suglasnost, uključujući odbijanje preseljenja u određenu državu članicu.

Preseljenje u skladu s ovom Uredbom primjenjuje se na državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koji su dali suglasnost da ih se preseli te koji nisu naknadno povukli svoju suglasnost, uključujući odbijanje preseljenja u određenu državu članicu. Država članica propisno obavještava državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva o pravima i obvezama koje proizlaze iz preseljenja te o mogućim posljedicama povlačenja suglasnosti ili odbijanja preseljenja.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prilikom provedbe ciljanog programa Unije za preseljenje, države članice identificiraju državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva te procjenjuju jesu li ti državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva obuhvaćeni ciljanim programom Unije za preseljenje.

1.  Pri provedbi ciljanog programa Unije za preseljenje države članice se za potrebe odabira prvenstveno oslanjaju na identifikaciju i podnošenje predmeta od strane UNHCR-a. Ostali akteri koji sudjeluju u identifikaciji mogu biti države članice ili relevantne organizacije.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice procjenjuju jesu li ti državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva obuhvaćeni ciljanim programom Unije za preseljenje.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu, između ostalog, dati prednost državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva koji imaju:

Briše se.

(a)   obiteljske veze s državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva ili građanima Unije koji zakonito borave u državi članici;

 

(b)   društvene ili kulturne veze ili druge značajke koje mogu olakšati integraciju u državu članicu sudionicu, pod uvjetom da to ne uključuje diskriminaciju na bilo kojoj osnovi, poput spola, rase, boje kože, etničkog ili društvenog porijekla, genetskih značajki, jezika, vjeroispovijesti ili vjerovanja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije, ne dovodeći u pitanje razlike u obradi potrebne za procjenu navedenu u prvom podstavku;

 

(c)   posebne potrebe za zaštitom ili koji su ranjivi.

 

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nakon identifikacije državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva države članice registriraju sljedeće podatke osoba za koje namjeravaju provesti postupak preseljenja:

Briše se.

(a)   ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo i druge osobne podatke;

 

(b)   otiske svih prstiju i sliku lica svakog državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva u dobi od najmanje šest godina;

 

(c)   vrstu i broj svih identifikacijskih ili putnih dokumenata državljanina treće zemlje i

 

(d)  datum registracije, mjesto gdje je registracija obavljena te nadležno tijelo koje je obavilo registraciju.

 

Dodatni podaci potrebni za provedbu stavaka 3. i 4. mogu biti prikupljeni tijekom registracije.

 

Amandman     81

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Nakon identifikacije državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva države članice provode odgovarajuće sigurnosne provjere relevantnih baza podataka Unije i nacionalnih baza podataka, uključujući Schengenski informacijski sustav:

Amandman     82

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice procjenjuju ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva iz stavka 2. kriterije prihvatljivosti utvrđene u članku 5. te nisu li isključeni u skladu s člankom 6. stavkom 1.

Države članice procjenjuju ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva kriterije prihvatljivosti utvrđene u članku 5. te nisu li isključeni u skladu s člankom 6. stavkom 1.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice vrše procjenu na temelju dokumentiranih dokaza, uključujući, u slučajevima u kojima je to primjenjivo, informacije dobivene od UNHCR-a o tome ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva uvjete za status izbjeglice, ili na temelju osobnog intervjua ili kombinacije navedenoga.

Države članice provode tu procjenu posebno na temelju dokumentiranih dokaza, uključujući, u slučajevima u kojima je to primjenjivo, informacije dobivene od UNHCR-a o tome ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva uvjete za status izbjeglice, i na temelju osobnog intervjua.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Za potrebe provedbe redovnog postupka države članice mogu zatražiti od UNHCR-a ili po potrebi od [Agencije Europske unije za azil] ili relevantnih međunarodnih organizacija da donesu sveobuhvatnu i transparentnu procjenu o tome:

 

(a)   jesu li obuhvaćeni ciljanim programom Unije za preseljenje i

 

(b)   jesu li obuhvaćeni nekom od kategorija za preseljenje utvrđenih u članku 5. točki (a) te da obrazlože na temelju čega je donesena procjena.

 

Države članice mogu od UNHCR-a zatražiti i da donese sveobuhvatnu ocjenu o tome ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje im je UNHCR uputio uvjete za status izbjeglice u smislu članka 1. Ženevske konvencije iz 1951.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice donose odluku o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva na temelju procjene navedene u stavku 3. što je prije moguće te najkasnije osam mjeseci od njihove registracije. Države članice mogu produljiti to vremensko ograničenje od osam mjeseci za razdoblje od najviše četiri mjeseca u slučajevima u kojima postoje složena činjenična ili pravna pitanja.

4.  Države članice donose odluku o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva na temelju procjene navedene u stavku 3. što je prije moguće te najkasnije šest mjeseci od njihove registracije. Države članice mogu produljiti to vremensko ograničenje za razdoblje od najviše tri mjeseca u slučajevima u kojima postoje složena činjenična ili pravna pitanja. Ako država članica nakon isteka rokova utvrđenih ovim stavkom nije dostavila nikakvu odluku niti obrazloženje, druga država članica može započeti postupak preseljenja dotičnog državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva.

Amandman     86

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Nakon što je donijela odluku, država članica obavještava državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva o njihovim pravima i obvezama, osobito o pravu na odbijanje preseljenja i mogućim posljedicama odbijanja, pravima i obvezama koji proizlaze iz statusa izbjeglice ili supsidijarne zaštite, osobito u pogledu sekundarnih kretanja i obveze unosa osobnih podataka u Eurodac.

 

Te se informacije dostavljaju u pisanom obliku te, ako je potrebno usmeno, na jeziku koji ta osoba razumije i prilagođavaju se potrebama maloljetnika ili osoba s posebnim potrebama.

Amandman     87

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice čuvaju podatke navedene u stavcima od 2. do 4. pet godina od datuma preseljenja.

5.  Nakon dolaska preseljene osobe na njezino državno područje svaka država članica registrira informacije o toj osobi, ako su one dostupne, u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba o Eurodacu]. Države članice čuvaju podatke navedene u [Uredbi o Eurodacu] pet godina od datuma preseljenja.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice brišu te podatke nakon isteka tog razdoblja. Države članice brišu podatke koji se odnose na osobu koja je stekla državljanstvo bilo koje države članice prije isteka tog razdoblja čim država članica sazna da je dotična osoba stekla državljanstvo.

Države članice brišu te podatke nakon isteka tog razdoblja. Države članice brišu podatke koji se odnose na osobu koja je stekla državljanstvo bilo koje države članice prije isteka tog razdoblja.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Dotična osoba se ne preseljava u slučaju da je donesena negativna odluka.

6.  Kad se donese negativna odluka, dotična se osoba ne preseljava u državu članicu koja je donijela odluku. UNHCR, ostale države članice, EUAA i druge organizacije koje su podnijele predmet u obrazloženom mišljenju obavješćuju o razlogu neprovođenja radi prikladnog nastavka djelovanja. Svaka država članica koja je donijela negativnu odluku može od bilo koje druge države članice koja razmatra predmet preseljenja zatražiti da se s njome savjetuje tijekom razmatranja.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 7. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odobrava status izbjeglice dotičnom državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva ako mogu ispuniti uvjete za status izbjeglice ili odobrava status supsidijarne zaštite dotičnom državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva ako ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu. Država članica obavještava dotičnog državljanina treće zemlje ili osobu bez državljanstva o toj odluci. Odluka o odobravanju statusa izbjeglice ili statusa supsidijarne zaštite ima isti učinak kao i odluka o odobravanju statusa izbjeglice ili statusa supsidijarne zaštite kako je navedeno u člancima 13. i 19. Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o kvalifikaciji] nakon što je dotična osoba ušla na državno područje države članice;

(a)  odobrava status izbjeglice dotičnom državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva ako može ispuniti uvjete za status izbjeglice ili odobrava status supsidijarne zaštite dotičnom državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva ako ispunjava uvjete za supsidijarnu zaštitu. Država članica obavještava dotičnog državljanina treće zemlje ili osobu bez državljanstva o toj odluci i o pravima koja dobiva tim statusom. Odluka o odobravanju statusa izbjeglice ili statusa supsidijarne zaštite ima isti učinak kao i odluka o odobravanju statusa izbjeglice ili statusa supsidijarne zaštite kako je navedeno u Uredbi (EU) br. XXX/XXX [Uredba o kvalifikaciji] nakon što je dotična osoba ušla na državno područje države članice; Države članice mogu izdavati boravišne dozvole trajne ili neograničene valjanosti pod povoljnijim uvjetima, kako je utvrđeno u članku 13. Direktive Vijeća 2003/19/EZ1a.

 

__________________

 

Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenog 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem, SL L 16, 23.1.2004., str. 44. – 53.

Amandman     91

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 7. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nudi organizaciju putovanja, uključujući medicinske preglede kojima se utvrđuje je li osoba sposobna putovati te pruža besplatni transfer na svoje državno područje, uključujući, prema potrebi, olakšavanje postupaka izlaska iz treće zemlje iz koje se državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva prihvaćaju;

(b)  nudi organizaciju putovanja, uključujući medicinske preglede kojima se utvrđuje je li osoba sposobna putovati ili, kad je to moguće, liječničke preglede, te pruža besplatni transfer na svoje državno područje, uključujući, prema potrebi, olakšavanje postupaka izlaska iz treće zemlje iz koje se državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva prihvaća. Tijekom organizacije putovanja države članice uzimaju u obzir moguće potrebe dotičnih osoba s obzirom na njihovu ranjivost;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 7. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva nudi orijentacijski program prije odlaska koji može uključivati informacije o njihovim pravima i obvezama, jezične tečajeve te informacije o društvenom, kulturnom i političko poretku države članice.

(c)  državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva nudi orijentacijski program prije odlaska koji uključuje informacije o njihovim pravima i obvezama, jezične tečajeve te informacije o društvenom, kulturnom i političkom poretku države članice. Ti se programi mogu ponuditi nakon ulaska ili se mogu uključiti u programe integracije ako ih države članice odluče provoditi, pod uvjetom da su pristupačni i besplatni, te uzimajući u obzir posebnu ranjivost preseljenih osoba.

Amandman     93

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 7. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  organizira transfer u najkraćem mogućem roku;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Za potrebe provedbe redovnog postupka države članice mogu prije identificiranja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva zatražiti od UNHCR-a ili, ako je to primjenjivo, od [Agencije Europske unije za azil] ili relevantnih međunarodnih tijela da im upute državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva za koje su ta tijela u potpunosti procijenila:

Briše se.

(a)   jesu li obuhvaćeni ciljanim programom Unije za preseljenje i

 

(b)  jesu li obuhvaćeni jednom od kategorija ranjivosti utvrđenih u članku 5. točki (b) podtočki i.

 

Države članice mogu zatražiti od UNHCR-a i da u potpunosti procijeni mogu li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje im je UNHCR uputio ispunjavati uvjete za status izbjeglice u smislu članka 1. Ženevske konvencije iz 1951.

 

Države članice mogu, između ostalog, zatražiti i da se u obzir uzmu kriteriji utvrđeni u stavku 1. točkama od (a) do (c).

 

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s postupkom utvrđenim u članku 14. za dopunu informacija navedenih u stavcima od 1. do 4. kako bi se prema potrebi postupak preseljenja prilagodio okolnostima u trećim zemljama iz kojih se preseljenje odvija.

Briše se.

Amandman     96

Prijedlog uredbe

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Briše se.

Ubrzani postupak

 

U slučajevima kada je provedbenim aktima Komisija kojima se donosi ciljani program Unije za preseljenje omogućen ubrzani postupak, te odstupanjem od članka 10., države članice:

 

(1)  ne procjenjuju ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva uvjete navedene u članku 5. točki (a) podtočki i.;

 

(2)  ne traže od UNHCR-a da procijeni ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva uvjete za status izbjeglice u smislu članka 1. Ženevske konvencije iz 1951.;

 

(3)  donose odluku o preseljenju što je prije moguće te najkasnije četiri mjeseca od registracije državljana treće zemlje kako je navedeno u članku 10. stavku 2. i mogu produljiti to vremensko ograničenje od četiri mjeseca za razdoblje od najviše dva mjeseca u slučajevima u kojima postoje složena činjenična ili pravna pitanja;

 

(4)  odobravaju dotičnim državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva status supsidijarne zaštite.

 

Status supsidijarne zaštite odobren na temelju točke 4. prestaje u trenutku donošenja konačne odluke o zahtjevu za međunarodnu zaštitu koji je podnio korisnik tog statusa.

 

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Postupak u hitnim slučajevima

 

Kad se delegiranim aktom Komisije kojim se usvaja neki od planova Unije za preseljenje predviđa postupak u hitnim slučajevima koji nije povezan s određenim regijama ili stanovništvom za slučajeve u kojima je zbog neposredne prijetnje za sigurnost ili teškog zdravstvenog stanja ugroženih osoba potrebno te osobe u vrlo kratkom roku hitno udaljiti od prijetnje, države članice odstupajući od članka 10. čine sljedeće:

 

(1)   obvezuju se na uspostavu ubrzanog postupka za hitne slučajeve ako takav postupak već ne postoji;

 

(2)   točno određuju broj osoba koje imaju pravo na taj postupak, koji nije nužno povezan s određenim regijama ili stanovništvom;

 

(3)   od UNHCR-a zaprimaju predmete u vezi s hitnim preseljenjem u kojima je zbog neposredne prijetnje za sigurnost ili teškog zdravstvenog stanja ugroženih osoba te osobe potrebno u vrlo kratkom roku udaljiti od prijetnje;

 

(4)   ubrzavaju donošenje odluke o tome ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva uvjete i kriterije prihvatljivosti uspostavljene člankom 5. ovog okvira te

 

(5)   nastoje donijeti odluku u roku od dva tjedna nakon podnošenja predmeta i osiguravaju da se državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva odmah preseli.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se olakšala provedba ciljanih programa Unije za preseljenje, države članice određuju nacionalne kontaktne točke te mogu odlučiti imenovati časnike za vezu u trećim zemljama.

1.  Kako bi se olakšala provedba ciljanih programa Unije za preseljenje, države članice određuju nacionalne kontaktne točke te mogu odlučiti imenovati časnike za vezu u trećim zemljama. Države članice mogu primiti pomoć [Agencije Europske unije za azil] te se, kad je to prikladno, koristiti postojećim strukturama za operativnu suradnju u području preseljenja.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  [Agencija Europske unije za azil] može pružiti potporu državama članicama koordinacijom tehničke suradnje među njima, pomaganjem u provedbi ciljanih programa Unije za preseljenje i olakšavanjem zajedničkog korištenja infrastrukture u skladu s [Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Agenciji Europske unije za azil)].

Briše se.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kako bi se proveli programi Unije za preseljenje, a posebice orijentacijski programi prije odlaska, medicinski pregledi kojima se utvrđuje je li osoba sposobna putovati te putni i ostali praktični aranžmani, državama članicama mogu pomoći partneri u skladu s rješenjima za lokalnu koordinaciju i praktičnu suradnju za ciljane programe Unije za preseljenje utvrđenima u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom (d).

3.  Kako bi se proveli programi Unije za preseljenje, a posebice orijentacijski programi prije odlaska, medicinski pregledi kojima se utvrđuje je li osoba sposobna putovati te putni i ostali praktični aranžmani, državama članicama mogu pomoći Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i ostali partneri u skladu s rješenjima za lokalnu koordinaciju i praktičnu suradnju za ciljane programe Unije za preseljenje utvrđenima u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom (d).

Amandman     101

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Uloga Agencije Europske unije za azil

 

1.  Uloga Agencije Europske unije za azil jest pružanje potpore državama članicama u njihovim naporima u području preseljenja te u pogledu kapaciteta za preseljenje. Agencija Europske unije za azil državama članicama na njihov zahtjev pruža potporu tijekom provedbe okvira Unije za preseljenje.

 

Ta se potpora može sastojati od pomoći državama članicama u vezi sa sljedećim:

 

(a)  njihovim zadaćama procjene, osobito kako bi države članice mogle poštovati rokove određene za provedbu preseljenja;

 

 

 

(b)  osposobljavanjem specijaliziranog osoblja za preseljenje;

 

(c) informacijama koje se pružaju državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva te edukacijom prije odlaska koja im se pruža u skladu s člankom 10.;

 

(d)  suradnjom među državama članicama ako odluče zajednički provesti faze postupka preseljenja. EUAA među ostalim može pružiti potporu u vezi s udruživanjem infrastrukture i raspoređivanjem zajedničkih misija za odabir.

 

2.  EUAA koordinira razmjenu dobrih praksi među državama članicama u svrhu provedbe ove Uredbe i integracije preseljenih osoba u društvo zemlje domaćina.

 

3.  EUAA prikuplja podatke o broju preseljenja, poštovanju obveza država članica i razlozima za neuspješnu provedbu postupaka.

 

 

 

4.  EUAA sudjeluje u Godišnjem tripartitnom savjetovanju o preseljenju i obavještava Odbor na visokoj razini za preseljenje o provedenim aktivnostima.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osniva se Odbor na visokoj razini za preseljenje koji se sastoji od predstavnika Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i država članica. [Agencija Europske unije za azil], UNHCR i IOM mogu biti pozvani. Predstavnici Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske pozivaju se prisustvovati sastancima Odbora na visokoj razini za preseljenje u slučajevima u kojima su izrazile svoju namjeru da se pridruže provedbi godišnjeg okvira Unije za preseljenje.

1.  Osniva se Odbor na visokoj razini za preseljenje koji se sastoji od zastupnika u Europskom parlamentu, članova Vijeća, Komisije, Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, država članica, [Agencije Europske unije za azil], UNHCR-a, IOM-a te ostalih relevantnih organizacija civilnog društva. Predstavnici Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske pozivaju se da prisustvuju sastancima Odbora na visokoj razini za preseljenje u slučajevima u kojima su te države izrazile svoju namjeru da se pridruže provedbi okvira Unije za preseljenje.

 

 

Amandman     103

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Glavna je zadaća Odbora na visokoj razini za preseljenje da, nakon Godišnjeg tripartitnog savjetovanja o preseljenju na kojemu će sudjelovati i Odbor na visokoj razini za preseljenje te godišnjeg izvješća UNHCR-a o predviđenim globalnim potrebama za preseljenjem, odredi glavne sastavnice plana Unije za preseljenje i različitih ciljanih programa Unije za preseljenje, a posebno da da preporuke o broju osoba koje treba preseliti, o pravednoj raspodjeli tih osoba među državama članicama, o trećim zemljama iz kojih osobe treba preseliti, kao i o mogućnostima za strateško korištenje preseljenja. Te se preporuke Odbora na visokoj razini za preseljenje objavljuju.

Amandman     104

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija predsjedava Odborom na visokoj razini za preseljenje. Odbor se sastaje prema potrebi, na poziv Komisije ili na zahtjev države članice, te najmanje jednom godišnje.

2.  Komisija predsjedava Odborom na visokoj razini za preseljenje. Odbor se sastaje prema potrebi, na poziv Komisije ili na zahtjev države članice ili Europskog parlamenta, te najmanje jednom godišnje.

Amandman     105

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija se savjetuje s Odborom na visokoj razini za preseljenje o pitanjima koja se odnose na provedu okvira Unije za preseljenje.

3.  Komisija i Vijeće u potpunosti uzimaju u obzir preporuke Odbora na visokoj razini za preseljenje o pitanjima koja se odnose na provedbu okvira Unije za preseljenje, osobito tijekom izrade plana Unije za preseljenje i ciljanih programa Unije za preseljenje.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10 stavka 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 7. i 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog četverogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. stavka 9. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 7. i 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objavljivanja te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stavka 9. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. To se razdoblje produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 7. i 8. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovor. To se razdoblje produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 15.

Briše se.

Postupak odbora

 

1.   Komisiji pomaže odbor. Navedeni je odbor odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

Amandman     110

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EU) br. 516/2014

Uvodna izjava 46.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  Uvodna izjava 46. mijenja se kako slijedi:

„Za jaču solidarnost važno je da Fond, u suradnji i u sinergiji s humanitarnom pomoći kojom upravlja Komisija, prema potrebi pruži dodatnu potporu rješavanju hitnih situacija nastalih snažnim pritiskom migracija u državama članicama ili trećim zemljama ili u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba na temelju Direktive Vijeća 2001/55/EZ1, putem hitne pomoći. Hitna pomoć također bi trebala obuhvaćati potporu ad hoc programima humanitarnog prihvata koji su usmjereni na odobravanje privremenog boravka na državnom području države članice u slučaju hitne humanitarne krize u trećim zemljama. Međutim, takvi drugi programi humanitarnog prihvata ne dovode u pitanje i ne bi trebali narušavati Unijin program preseljenja koji je od samog početka izričito usmjeren na pružanje trajnog rješenja osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, a koje su premještene u Uniju iz trećih zemalja. Stoga države članice ne bi trebale imati pravo na primanje dodatnih paušalnih iznosa u vezi s osobama kojima je odobren privremeni boravak na državnom području države članice u okviru takvih drugih programa humanitarnog prihvata.”

„Za jaču solidarnost važno je da Fond, u suradnji i u sinergiji s humanitarnom pomoći kojom upravlja Komisija, prema potrebi pruži dodatnu potporu za rješavanje hitnih situacija nastalih snažnim pritiskom migracija u državama članicama ili trećim zemljama ili u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba na temelju Direktive Vijeća 2001/55/EZ1, putem hitne pomoći. Hitna pomoć također bi trebala obuhvaćati potporu za ad hoc programe humanitarnog prihvata koji su usmjereni na odobravanje privremenog boravka na državnom području države članice u slučaju hitne humanitarne krize u trećim zemljama. Međutim, takvim drugim programima humanitarnog prihvata ne dovodi se u pitanje i ne bi se trebao narušavati program Unije za preseljenje koji je od samog početka izričito usmjeren na pružanje trajnog rješenja osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, a koje su premještene u Uniju iz trećih zemalja.”

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  preseljenje znači prihvat državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita iz treće zemlje u koju ili unutar koje su raseljeni na državno područje jedne od država članica, s ciljem da im se dodijeli međunarodna zaštita”;

(a)  preseljenje znači odabir, na prijedlog UNHCR-a ili država članica, prihvat, transfer i zaštita državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita iz treće zemlje u koju su raseljeni u neku državu članicu, u cilju da im se dodijeli međunarodna zaštita i pruži trajno rješenje;

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 2. – točka ab

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ab)  ciljani program Unije za preseljenje’ znači ciljani program Unije za preseljenje uspostavljen u skladu s člankom 15. stavkom 2. [Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o okviru za preseljenje)].

(ab)  ciljani program Unije za preseljenje znači ciljani program Unije za preseljenje uspostavljen u skladu s člankom 8. [Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o okviru za preseljenje)].

Amandman     113

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 516/20145

Članak 17. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sredstva za okvir Unije za preseljenje

Sredstva za okvir Unije za preseljenje te za nacionalne planove preseljenja i humanitarnog prihvata

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uz ono što im je dodijeljeno prema izračunu u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a), države članice dobivaju paušalni iznos od 10 000 EUR za svaku osobu preseljenu u skladu s ciljanim programom Unije za preseljenje.

1.  Države članice osim iznosa koji im se dodjeljuje prema izračunu u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) svake dvije godine primaju dodatni iznos utvrđen u članku 15. stavku 2. točki (b), utemeljen na paušalnom iznosu od 6 000 EUR za svaku osobu koja je preseljena ili prihvaćena u skladu s nacionalnim programom humanitarnog prihvata. Taj se paušalni iznos povećava na 10 000 EUR za svaku osobu preseljenu u skladu s [Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o okviru za preseljenje)].

Amandman     115

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 17. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iznos naveden u stavku 1. dodjeljuje se državama članicama na temelju pojedinačnih odluka o financiranju kojima se odobravaju njihovi revidirani nacionalni programi u skladu s postupkom utvrđenim u članku 14. Uredbe (EU) 514/2014.

2.  Iznosi navedeni u stavku 1. dodjeljuju se državama članicama na temelju pojedinačnih odluka o financiranju kojima se odobravaju njihovi revidirani nacionalni programi u skladu s postupkom utvrđenim u članku 14. Uredbe (EU) 514/2014.

Amandman     116

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija do 31. prosinca 2018. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Direktive u državama članicama.

1.  Najkasnije četiri godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe u državama članicama.

Amandman     117

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija u tom izvješću razmatra mogućnost korištenja proračuna Unije za pružanje potpore za inicijative privatnog sponzoriranja.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice pružaju Komisiji i [Agenciji Europske unije za azil] informacije potrebne za sastavljanje izvješća u svrhu navedenu u stavku 1. uz informacije pružene [Agenciji Europske unije za azil] o broju državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva koji su stvarno preseljeni na tjednoj osnovi kako je utvrđeno u članku 22. stavku 3. [Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba iz Dublina)].

2.  Države članice pružaju Komisiji i [Agenciji Europske unije za azil] informacije potrebne za sastavljanje izvješća u svrhu navedenu u stavku 1. uz informacije pružene [Agenciji Europske unije za azil] o broju državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva koji su stvarno preseljeni kako je utvrđeno u članku 22. stavku 3. [Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba iz Dublina)].

Amandman     119

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament i Vijeće preispituju ovu Uredbu do 30. lipnja 2020. na temelju prijedloga Komisije uzimajući u obzir izvješće navedeno u stavku 1.

3.  Europski parlament i Vijeće, na temelju Prijedloga Komisije te uzimajući u obzir izvješće navedeno u stavku 1., preispituju ovu Uredbu do ... [18 mjeseci] nakon što Komisija podnese izvješće o njezinoj primjeni.

(1)

OJ C 125, 21.4.2017, p. 40.

(2)

OJ C 207, 30.6.2017, p. 67.


OBRAZLOŽENJE

Svakog dana 34 000 muškaraca, žena i djece prisiljeno je napustiti svoje domove zbog sukoba, progona, nasilja i kršenja ljudskih prava. Taj se broj svake godine povećava i dosada je narastao na više od 65 milijuna osoba koje bježe kako bi spasile život, od kojih su dvije trećine interno raseljene osobe, a jedna trećina izbjeglice. Procijenjeno je da je samo 2015. godine raseljeno 12,4 milijuna osoba. Zbog brojeva koji neprestano rastu te neprekidnih sukoba i nasilja odgovornih za raseljavanje potrebno je hitno iznaći djelotvorna i trajna rješenja na globalnoj razini.

Ženevska konvencija: instrument međunarodnog prava nakon Drugog svjetskog rata

Nakon Drugog svjetskog rata mnoge su zemlje shvatile da postoji ozbiljna potreba za promicanjem i daljnjom uspostavom instrumenata međunarodnog prava. Jedan je od ciljeva bio uspostaviti međunarodni instrument kojim bi se zajamčilo da osobe kojima je potrebna zaštita dobiju utočište. U Ženevskoj konvenciji od 28. srpnja 1951. o statusu izbjeglica međunarodna je zajednica utvrdila obvezujuća pravila međunarodnog humanitarnog prava, kojima je određeno koje osobe i u kojim okolnostima treba tretirati kao izbjeglice te na koji način treba skrbiti o njima. Sve su države članice potpisnice te Konvencije. Iako Europska unija kao takva nije potpisnica Konvencije, člankom 63. stavkom 1. EZ izričito je utvrđeno da se zajednička politika azila mora donijeti u skladu s Konvencijom iz 1951. i Protokolom iz 1967.

Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice osnovan je 1950. godine, u poslijeratnim godinama nakon Drugog svjetskog rata, kako bi se pomoglo milijunima ljudi koji su pobjegli ili ostali bez doma. UNHCR je „čuvar” Konvencije iz 1951. i Protokola iz 1967. On je središnji svjetski akter koji pruža podršku zemljama koje primaju izbjeglice i pomaže državama u kreiranju politika namijenjenih za rješavanje tog problema. Da bi Europska unija unaprijedila svoj rad na zaštiti izbjeglica i preseljenju, ključno je da se njezino djelovanje temelji na radu UNHCR-a.

Preseljenje: jedan od sigurnih i zakonitih putova do međunarodne zaštite

Zajednički europski sustav azila, koji se trenutačno revidira, namijenjen je za rješavanje različitih problema, kao što je veće dijeljenje odgovornosti u pogledu primanja izbjeglica, uvjeta prihvata, zajedničkih postupaka i pravila o kvalifikaciji. No postoje manjkavosti kad je riječ o zadovoljavanju potrebe za sigurnim i legalnim dolaskom u EU.

Ove se godine u brojnim rezolucijama Europskog parlamenta pozivalo na povećanje djelotvornosti i broja sigurnih i legalnih putova u EU, a na to pozivaju i Europska komisija, povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava, visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice, posebni izvjestitelj UN-a za ljudska prava migranata, visoki povjerenik UN-a za ljudska prava i mnogi akteri civilnog društva. Na sastanku na vrhu UN-a o izbjeglicama i migrantima i na sastanku o izbjeglicama koji je sazvao predsjednik Obama u rujnu 2016. također se pozivalo na uspostavu sigurnih i legalnih putova, uključujući i preseljenje.

Iako preseljenje ima neke sličnosti s migracijskim putovima, riječ je o drugačijem putu. Stoga se preseljenje mora prepoznati kao dodatan legalni put do međunarodne zaštite, a ne kao zamjena za druge legalne putove kao što su, među ostalim, humanitarne vize, spajanje šire obitelji i programi humanitarnog prihvata.

UNHCR na temelju svojeg statuta i rezolucija Opće skupštine UN-a ima mandat za obavljanje preseljenja kao jednog od triju trajnih rješenja. Službena definicija „preseljenja” iz Priručnika o preseljenju UNHCR-a glasi:

Preseljenje uključuje odabir i transfer izbjeglica iz države u kojoj su zatražili zaštitu u treću državu koja ih je pristala prihvatiti kao izbjeglice s trajnom boravišnom dozvolom. Takav status jamči zaštitu od vraćanja, a preseljenim izbjeglicama i njihovim obiteljima ili osobama koje uzdržavaju pruža pristup pravima sličnim pravima građana dotične države. Preseljenje također pruža mogućnost naturalizacije u zemlji preseljenja.

Preseljenje je instrument osmišljen da bi se izbjeglicama pružila zaštita i trajno rješenje. U tom kontekstu visoki povjerenik Ujedinjenih naroda, Međunarodna organizacija za migracije, Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike, Međunarodni odbor za spašavanje, Caritas, Crveni križ, Amnesty International i mnogi drugi dionici smatraju da povezivanje preseljenja sa suradnjom trećih zemalja u pitanjima migracija nije održivo. Naime, time se preseljenje kao instrument udaljava od cilja zaštite najugroženijih izbjeglica, a ono se mora temeljiti na njihovim potrebama. Valja napomenuti da UNHCR preseljenje već smatra posljednjom alternativom, što znači da su, kada ocjenjuje neki predmet, druga trajna rješenja već razmotrena. Određivanjem zemljopisnih prioriteta na temelju suradnje trećih zemalja u području migracije i korištenjem preseljenja za dostizanje ciljeva vanjske politike stoga bi se de facto ugrozio humanitarni pristup međunarodnoj zaštiti utemeljen na potrebama. Isto je tako ključno da se okvir Unije uskladi s UNHCR-om kad je riječ o kriterijima prihvatljivosti koji se koriste u programima preseljenja.

Okvir unije kojim se dopunjuju međunarodne strukture za preseljenje

Kako bi se zajamčilo da okvir EU-a pridonosi globalnim naporima koji se ulažu u preseljenje i da je u skladu s međunarodnim pravom, preseljenje se mora temeljiti na nastojanju da se zaštite ugrožene osobe. Okvir Unije za preseljenje treba se temeljiti na humanitarnim potrebama te njime treba doprinositi zadovoljavanju globalnih potreba za preseljenjem i olakšavati dugotrajno izbjeglištvo. Zbog toga taj okvir mora biti u skladu s postojećim međunarodnim strukturama za preseljenje kako bi se njime dopunili postojeći napori i dodatno povećalo sudjelovanje država članica EU-a u preseljenju, te, najvažnije od svega, kako bi taj okvir u praksi bio funkcionalan. To će se zajamčiti na sljedeće načine:

o  UNHCR je glavna institucija koja upućuje predmete povezane s preseljenjem državama članicama (članak 10.). To ne znači da države članice i druge relevantne organizacije ne mogu upućivati takve predmete – riječ je jednostavno o tome kako preseljenje u praksi već funkcionira. No na taj se način uspostavljaju mjere zaštite i izbjegavaju dvostruki postupci i strukture.

o  Zemljopisni prioriteti (članci 4. i 7.) trebaju se temeljiti na publikaciji o globalnim potrebama za preseljenjem koju UNHCR objavljuje svake godine. U tom se dokumentu najtemeljitije procjenjuje gdje na svijetu postoji najhitnija potreba za preseljenjem te bi se okvir Unije za preseljenje očito trebao voditi tim procjenama.

o  Odbor na visokoj razini za preseljenje trebalo bi izričitije uskladiti s postojećim strukturama. Nakon godišnjeg trostranog savjetovanja o preseljenju (ATCR) Odbor na visokoj razini za preseljenje sastaje se kako bi odredio glavne sastavnice plana za preseljenje, kao i različite programe za preseljenje. Sudjelovanje u Odboru na visokoj razini za preseljenje sada je otvorenije kako bi se zajamčila veća transparentnost i kvaliteta.

Okvir Unije za povećanje brojki

Iako europski BDP iznosi 23,8 % svjetskog BDP-a (prema podacima OECD-a iz 2014.), države članice EU-a primaju samo oko 8 % svjetskih izbjeglica. Time se stvara nerazmjeran teret za zemlje u razvoju, koje primaju veliku većinu izbjeglica. 22 zemlje Europe preselile su 13 040 osoba 2015. (9 629 osoba u 17 država članica EU-a), a u posljednjih pet godina Europa je u prosjeku pridonijela svjetskom preseljenju udjelom od oko 10 %. S druge je strane SAD te iste godine preselio 69 933 izbjeglice.

Države članice EU-a pokazale su nedostatak volje za stvaranje primjerenih legalnih i sigurnih putova za ulazak u Europu. Posljedica toga je da migranti nemaju drugu mogućnost te se obraćaju krijumčarima i upuštaju u opasna i nezakonita putovanja. Želimo li smanjiti potrebu za takvim opasnim putovanjima, smanjiti broj gubitaka života i oslanjanje na krijumčarske mreže, jedina je mogućnost ponuditi realističan i značajan broj mjesta za preseljenje. Kad je riječ o broju osoba koje treba preseliti, ciljani broj okvira Unije za preseljenje trebao bi odražavati najmanje 25 % predviđenih godišnjih globalnih potreba za preseljenjem, što bi za 2017. bilo oko 250 000 osoba.

Okvir Unije kojim se podržavaju nacionalni programi

Države članice EU-a koje imaju operativne i uspješne programe za preseljenje treba poticati da nastave s tim programima i da ih prošire te da dijele svoje iskustvo i udružuju resurse. Državama članicama EU-a koje tek pokreću svoje prve programe za preseljenje treba pružiti svu potrebnu pomoć kako bi im prva iskustva bila plodonosna i pozitivna. Države članice EU-a koje imaju malo iskustva u preseljenju ili ga uopće nemaju trebaju se moći osloniti na čvrstu strukturu koja će im pomoći u pokretanju takvih programa, što uključuje razmjenu najboljih praksi s drugim državama članicama te operativnu i tehničku podršku, među ostalim i od [Agencije Europske unije za azil]. Ako se okvirom Unije za preseljenje i nacionalnim programima nameću zajednički postupci, kriteriji prihvatljivosti ili osnove za isključenje, postoji rizik od toga da se obeshrabre nacionalni napori u području preseljenja.

Istovremeno postoji očita potreba da se države članice potaknu na sudjelovanje u okviru Unije za preseljenje. Radi postizanja ravnoteže između tih dvaju ciljeva predlaže se da države članice zadrže 6 000 EUR po preseljenoj osobi koje primaju iz Fonda za azil, migracije i integraciju, kao i povećani iznos od 10 000 EUR po preseljenoj osobi kad država članica odluči provesti preseljenje na temelju okvira Unije.

Okvir Unije kojim se pruža trajno rješenje

Temelj preseljenja kao dugoročnog rješenja jest da se od država koje primaju preseljene osobe očekuje da im pruže trajno boravište. Jednogodišnje ili trogodišnje boravište ne može se smatrati trajnim rješenjem. Stoga je od ključne važnosti da države članice mogu izdavati boravišne dozvole pod povoljnijim uvjetima od onih navedenih u [Uredbi o kvalifikaciji]. U vezi s time preporučuje se da države članice mogu izdavati boravišne dozvole trajne ili neograničene valjanosti pod povoljnijim uvjetima utvrđenim u članku 13. Direktive Vijeća 2003/19/EZ1 izmijenjene Direktivom 2011/51/EU [Direktiva o dugoročnom boravištu].

Zajednički europski sustav azila mora imati više sigurnih i zakonitih putova

Naš zajednički sustav azila ne može se više isključivo koncentrirati na pokušaje da se osobama koje bježe što više oteža dolazak na teritorij Europske unije. Sigurni i zakoniti putovi, zajedno s dobrim strukturama prihvata i integracije, apsolutno su od presudne važnosti za funkcioniranje europskog sustava azila. Pravo na azil i međunarodno pravo moraju se poštovati. Države članice ne mogu birati hoće li sudjelovati ili ne. Čvrst okvir Unije za preseljenje kojim se već postojećim europskim naporima u području preseljenja osigurava dodana kvaliteta i kvantiteta temeljni je dio takvog sustava, ali mora se povezati s ostalim zakonitim putovima. Europska unija mora pojačati naše zajedničke napore i dokazati da naš kontinent i naša Unija mogu preuzeti naš dio pravedno raspodijeljene globalne odgovornosti.


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (1.6.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Laima Liucija Andrikienė

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Premještanja i preseljenja bila su tema periodičkih izvješća Komisije u kojima je dokumentiran njihov vrlo spor napredak. Države članice trebale bi nastaviti s ispunjavanjem svojih obveza u pogledu preseljenja.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Temeljen na postojećim inicijativama, stabilan i pouzdan okvir Unije za preseljenje trebao bi se uspostaviti za preseljenje osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita koji bi se provodio u skladu s godišnjim planovima Unije za preseljenje i ciljanim programima Unije za preseljenje čime se učinkovito ispunjavaju konkretne obveze država članica.

(8)  Temeljen na postojećim inicijativama, stabilan i pouzdan okvir Unije za preseljenje trebao bi se uspostaviti za preseljenje osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, a provodio bi se u skladu s godišnjim planovima Unije za preseljenje i ciljanim programima Unije za preseljenje, čime se učinkovito ispunjavaju konkretne obveze država članica. Okvir Unije za preseljenje trebao bi se temeljiti na humanitarnim potrebama, njime bi trebalo doprinijeti zadovoljavanju globalnih potreba za preseljenjem i olakšati dugotrajno izbjeglištvo.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Takav okvir nužan je dio dobro upravljane migracijske politike kojom se smanjuju razlike između nacionalnih praksi i postupaka preseljenja, omogućuje zakonit i siguran dolazak državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita na državno područje država članica, pomaže u smanjivanju rizika od masovnog nezakonitog priljeva državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica čime sa smanjuje pritisak na sustave azila država članica uzrokovan spontanim dolascima, iskazuje solidarnosti sa zemljama u regijama u koje ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita na način da se pomaže smanjiti pritisak na te zemlje, pomaže u ostvarivanju ciljeva vanjske politike Unije većom prednosti Unije u odnosu na treće zemlje i učinkovito pridonosi globalnim inicijativama za preseljenje jednoglasnim nastupom na međunarodnim forumima te pred trećim zemljama.

(9)  Takav okvir nužan je dio dobro vođene migracijske politike kojom se poboljšavaju i dopunjuju nacionalne prakse i postupci preseljenja, omogućuje zakonit i siguran dolazak državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita na državno područje država članica, pomaže u smanjivanju rizika od loše vođenog nezakonitog priljeva državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica, posebno država prvog dolaska, čime sa smanjuje pritisak na sustave azila država članica prouzročen spontanim dolascima, iskazuje solidarnost sa zemljama u regijama u koje ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita na način da se pomaže smanjiti pritisak na te zemlje, poboljšati suradnja s njima i učinkovito pridonositi globalnim inicijativama za preseljenje jednoglasnim nastupom na međunarodnim forumima te pred trećim zemljama. Preseljenje u kombinaciji s razvojnim aktivnostima i politikama može učinkovito pridonijeti smanjenju napetosti i olakšati dugotrajno izbjeglištvo u trećim zemljama.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se pomoglo u smanjivanju rizika od masovnog nezakonitog priljeva državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica, pokazala solidarnost sa zemljama u regijama u koje ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita na način da se pomaže smanjiti pritisak na te zemlje te pomoglo u ostvarivanju ciljeva vanjske politike Unije, regije ili treće zemlje iz kojih će se odvijati preseljenje trebale bi se odabrati u skladu s prilagođenim djelovanjem s trećim zemljama kako bi se bolje upravljalo migracijama na način predviđen u Komunikaciji Komisije od 7. lipnja 2016. o uspostavi novog Okvira za partnerstvo s trećim zemljama u okviru Europskog migracijskog programa32 .

(10)  Kako bi se pomoglo u smanjivanju rizika od nezakonitog priljeva državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica te stvorile istinske mogućnosti za njihovo preseljenje, pokazala solidarnost sa zemljama u regijama u koje ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita na način da se pomaže smanjiti pritisak na te zemlje te kako bi se pomoglo u ostvarivanju ciljeva vanjske politike Unije, regije ili treće zemlje iz kojih će se odvijati preseljenje trebale bi se odabrati u skladu s prilagođenim dugoročnim djelovanjem s trećim zemljama kako bi se bolje upravljalo migracijama na način predviđen u Komunikaciji Komisije od 7. lipnja 2016. o uspostavi novog Okvira za partnerstvo s trećim zemljama u okviru Europskog migracijskog programa32 .Stoga je potrebno dati prednost partnerskim zemljama. U cjelokupnom pristupu Unije potrebno je uzeti u obzir globalne potrebe za preseljenjem i utvrđene potrebe za zaštitom, uključujući dugotrajno izbjeglištvo.

__________________

__________________

32 COM(2016) 377 final.

32 COM(2016) 377 final.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Zajednički standardni postupci trebali bi se temeljiti na postojećem iskustvu i standardima država članica u vezi s preseljenjem, posebice standardnim operativnim postupcima kojima se vodi provedba programa preseljenja s Turskom utvrđenima u Izjavi EU-a i Turske od 18. ožujka 2016. Okvirom Unije za preseljenje trebala bi se omogućiti upotreba dviju vrsti standardnih postupaka preseljenja.

(12)  Zajednički standardni postupci trebali bi se temeljiti na postojećem iskustvu i standardima država članica i visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice („UNHCR”) u vezi s preseljenjem, posebno na Godišnjem tripartitnom savjetovanju o preseljenju (ATCR), kako bi se postupno povećali kolektivni napori država članica u području preseljenja te odgovorilo na globalne potrebe za preseljenjem opisane u godišnjem predviđanju UNHCR-a u pogledu globalnih potreba za preseljenjem. Okvirom Unije za preseljenje trebala bi se omogućiti upotreba dviju vrsti standardnih postupaka preseljenja.

Obrazloženje

Ovaj je sporazum i dalje sporan te ga ne bi trebalo smatrati najboljom praksom na kojoj treba graditi politiku preseljenja EU-a.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Postupak preseljenja trebao bi biti završen što je prije moguće kako bi se osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita odvratilo od ulaska u Europsku uniju nezakonitim putovima kako bi došli do zaštite. Istovremeno, postupkom bi se trebalo osigurati da države članice imaju dovoljno vremena da u potpunosti i na odgovarajući način provjere svaki slučaj. Vremenska ograničenja trebala bi biti u skladu s radnjama potrebnima za provođenje različitih vrsta procjena predviđenih za redovni i ubrzani postupak.

(16)  Postupak preseljenja trebao bi biti završen što je prije moguće kako bi se osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita zajamčio ubrzani pristup Uniji. Istovremeno, postupkom bi se trebalo osigurati da države članice imaju dovoljno vremena da u potpunosti i na odgovarajući način provjere svaki slučaj. Vremenska ograničenja trebala bi biti u skladu s radnjama potrebnima za provođenje različitih vrsta procjena predviđenih za redovni i ubrzani postupak.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.a)  Humanitarni prihvat trebalo bi smatrati dopunom programa Unije za preseljenje.

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu okvira Unije za preseljenje, Vijeću bi se trebale dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje godišnjeg plana Unije za preseljenje, određivanje najvećeg ukupnog broja osoba koje se treba preseliti, pojedinosti o sudjelovanju država članica u planu i njihovih doprinosa ukupnom broju osoba koje se treba preseliti, kao i sveukupnih zemljopisnih prioriteta.

(21)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu okvira Unije za preseljenje, Vijeću bi se trebale dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje godišnjeg plana Unije za preseljenje, određivanje broja osoba koje treba preseliti, pojedinosti o sudjelovanju država članica u planu i njihovim doprinosima ukupnom broju osoba koje treba preseliti, u skladu s godišnjim predviđanjem UNHCR-a u pogledu globalnih potreba za preseljenjem.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Te bi ovlasti trebalo izvršavati na prijedlog Komisije o najvećem ukupnom broju osoba koje se treba preseliti i sveukupnim zemljopisnim prioritetima. Komisija bi trebala iznijeti svoj prijedlog istovremeno sa svojim prijedlogom nacrta godišnjeg proračuna Unije. Vijeće bi trebalo nastojati donijeti prijedlog unutar dva mjeseca. Komisija i Vijeće bi u obzir trebali uzeti rasprave održane unutar Odbora na visokoj razini za preseljenje.

(22)  Te bi ovlasti trebalo izvršavati na prijedlog Komisije o ukupnom broju osoba koje treba preseliti preko okvira Unije za preseljenje i sveukupnim prioritetima u pogledu osoba kojima je najhitnije potrebna zaštita. Komisija bi trebala iznijeti svoj prijedlog istovremeno sa svojim prijedlogom nacrta godišnjeg proračuna Unije. Vijeće bi trebalo nastojati donijeti prijedlog u roku od dva mjeseca. Komisija i Vijeće bi u obzir trebali uzeti rasprave održane unutar Odbora na visokoj razini za preseljenje i uskladiti svoj prijedlog s ATCR-om kako bi se postupno povećali kolektivni napori država članica u području preseljenja radi zadovoljavanja globalnih potreba za preseljenjem, kako je opisano u godišnjem predviđanju UNHCR-a u pogledu globalnih potreba za preseljenjem.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  U svakom ciljanom programu Unije za preseljenje trebalo bi se odrediti koja bi se standardna proceduralna pravila trebala primjenjivati u provedbi programa. Također bi se trebale utvrditi rješenja za lokalnu suradnju kako bi se olakšala provedba tamo gdje je to potrebno i na način koji je primjeren.

(24)  U svakom ciljanom programu Unije za preseljenje trebalo bi odrediti koja bi se standardna proceduralna pravila trebala primjenjivati pri provedbi programa. Također bi trebalo utvrditi rješenja za lokalnu suradnju kad je to potrebno i na primjeren način te rješenja za suradnju s UNHCR-om kako bi se olakšala provedba.

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  S obzirom na stručnost UNHCR-a u olakšavanju različitih oblika prihvata osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita iz trećih zemalja, u koje su raseljene, u države članice koje su ih voljne primiti, UNHCR bi i dalje trebao imati ključnu ulogu u naporima u vezi s preseljenjem koje se provodi na temelju okvira Unije za preseljenje. Uz UNHCR, i druge međunarodne aktere, poput Međunarodne organizacije za migracije (IOM), trebalo bi pozvati da pomognu državama članicama u provedbi okvira Unije za preseljenje.

(27)  S obzirom na stručnost UNHCR-a u olakšavanju različitih oblika prihvata osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita iz trećih zemalja u koje su raseljene u države članice koje su ih voljne primiti, UNHCR bi i dalje trebao imati ključnu ulogu u naporima u vezi s preseljenjem koje se provodi na temelju okvira Unije za preseljenje. Osim UNHCR-a i druge međunarodne organizacije i nevladine organizacije, kao što su Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i delegacije Unije, trebalo bi pozvati da pomognu državama članicama u provedbi okvira Unije za preseljenje.

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  [Agencija Europske unije za azil] trebala bi u skladu sa svojim mandatom pomagati državama članicama u provedbi okvira Unije za preseljenje.

(28)  [Agencija Europske unije za azil] trebala bi u skladu sa svojim mandatom pomagati državama članicama u provedbi okvira Unije za preseljenje i surađivati s povezanim trećim zemljama, među ostalim pružanjem praktične i tehničke pomoći te operativne podrške.

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima te bi stoga trebala primjenjivati na način koji je dosljedan tim pravima i načelima, uključujući prava djeteta, pravo na poštovanje obiteljskog života i opće načelo nediskriminacije.

(33)  Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima te bi je stoga trebalo primjenjivati na način koji je dosljedan tim pravima i načelima, uključujući prava djeteta, pravo na poštovanje obiteljskog života i načelo nediskriminacije.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom uspostavlja se okvir Unije za preseljenje koji služi za prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica s ciljem da im se dodijeli međunarodna zaštita.

Ovom Uredbom uspostavlja se okvir Unije za preseljenje koji služi za odabir, prihvat i transfer državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica s ciljem da im se dodijeli međunarodna zaštita.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(–a)  uspostavlja se trajni obvezujući okvir Unije za preseljenje državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pridonosi se smanjenju rizika od masovnog nezakonitog priljeva državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita na državno područje država članica i

(b)  pridonosi se smanjenju rizika od nezakonitog priljeva državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva kojima je potrebna međunarodna zaštita na državno područje država članica i

Amandman     17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  stvaraju se mehanizmi preraspodjele kako bi se smanjio pritisak na treće zemlje u kojima je smješten velik broj raseljenih osoba, kao gesta solidarnosti i dijeljenja odgovornosti;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita koje su raseljene u treću zemlju ili unutar nje i svako daljnje kretanje tih osoba u državnom području država članica;

(a)  broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita koje su raseljene u treću zemlju ili unutar nje, njegov učinak na regionalnu stabilnost te treće zemlje i svako daljnje kretanje tih osoba na državnom području država članica;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  komplementarnost s financijskom i tehničkom pomoći pruženoj trećim zemljama u koje ili unutar kojih su raseljene osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita;

(b)  komplementarnost s financijskom i tehničkom pomoći, posebno u cilju povećanja kapaciteta za prihvat i zaštitu osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita i razvijanja učinkovitog sustava za azil koji će se pružiti trećim zemljama u koje ili unutar kojih su raseljene osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita;

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sveukupni odnosi Unije s trećom zemljom ili zemljama iz kojih se preseljenje odvija, te općenito odnosi s trećim zemljama;

Briše se.

Obrazloženje

Umjesto da služi kao gesta solidarnosti, postoji opasnost od instrumentalizacije preseljenja s pomoću okvira kako bi se utjecalo na te partnerske zemlje.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  učinkovita suradnja treće zemlje s Unijom u području migracija i azila, uključujući:

Briše se.

(i)  smanjenje broja državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva koji iz te treće zemlje dolaze na državno područje države članice nezakonitim prelaskom granice;

 

(ii)  stvaranje uvjeta za primjenu koncepata prve zemlje azila i sigurne treće zemlje za povrat tražitelja azila koji dolaze iz ili imaju vezu s predmetnom trećom zemljom, a koji su ušli na državno područje država članica nezakonitim prelaskom granice;

 

iii.  povećanje kapaciteta za prihvat i zaštitu osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita koje se nalaze u toj zemlji, uključujući putem razvoja učinkovitog sustava azila ili

 

(iv)  povećanje stope ponovnog prihvata državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva koji nezakonito borave na državnom području država članica, primjerice sklapanjem i učinkovitom provedbom ugovora o ponovnom prihvatu;

 

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  razmjer i sadržaj obveza u pogledu preseljenja koje su treće zemlje preuzele.

(e)  razmjer i sadržaj obveza u pogledu preseljenja koje su ostale treće zemlje preuzele.

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  i. državljani trećih zemalja koji se, zbog osnovanog straha od progona na temelju rase, vjeroispovijesti, nacionalnosti, političkog mišljenja ili pripadnosti određenoj društvenoj skupini, nalaze izvan svoje zemlje državljanstva ili onog dijela zemlje u kojem su prethodno uobičajeno boravili te koji nisu u mogućnosti ili zbog tog straha nisu voljni iskoristiti zaštitu te zemlje, ili osobe bez državljanstva koje se nalaze izvan svoje zemlje prethodnog uobičajenog boravišta ili onog dijela zemlje u kojem su prethodno uobičajeno boravile koje nisu u mogućnosti ili se zbog tog straha nisu voljne vratiti u tu zemlju ili ostati u njoj iz istih razloga koji su prethodno navedeni, ili, u suprotnom,

(a)  i. državljani trećih zemalja koji se, zbog osnovanog straha od progona na temelju rase, vjeroispovijesti, spola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije, nacionalnosti, političkog mišljenja ili pripadnosti određenoj društvenoj skupini, nalaze izvan svoje zemlje državljanstva ili onog dijela zemlje u kojem su prethodno uobičajeno boravili te koji nisu u mogućnosti ili zbog tog straha nisu voljni iskoristiti zaštitu te zemlje, ili osobe bez državljanstva koje se nalaze izvan svoje zemlje prethodnog uobičajenog boravišta ili onog dijela zemlje u kojem su prethodno uobičajeno boravile koje nisu u mogućnosti ili se zbog tog straha nisu voljne vratiti u tu zemlju ili ostati u njoj iz istih razloga koji su prethodno navedeni, ili, u suprotnom,

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b – podtočka i – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  ranjive osobe:

(i)  ranjive osobe, a posebno:

Amandman     25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b – podtočka i – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  ranjiva djeca i adolescenti, uključujući djecu bez pratnje,

–  ranjiva djeca i adolescenti, osobito djeca bez pratnje,

Amandman     26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b – podtočka i – alineja 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  osobe koje nemaju alternativna trajna rješenja;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b – podtočka ii – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  maloljetna djeca parova navedenih u prvoj alineji ili državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje je potrebno preseliti pod uvjetom da su neoženjena, bez obzira na to jesu li rođena u braku ili izvan braka ili usvojena kako je definirano nacionalnim pravom,

–  maloljetna djeca parova navedenih u prvoj alineji ili državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje je potrebno preseliti, bez obzira na to jesu li rođena u braku ili izvan braka ili usvojena kako je definirano nacionalnim pravom,

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b – podtočka ii – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  otac, majka ili druga odrasla osoba odgovorna za neoženjeno maloljetno dijete koje se treba preseliti, bilo na temelju zakona ili prakse države članice u kojoj se odrasla osoba nalazi,

–  otac, majka ili druga odrasla osoba odgovorna za maloljetno dijete koje treba preseliti, bilo na temelju zakona bilo na temelju prakse države članice u kojoj se odrasla osoba nalazi,

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice obvezne su pobrinuti se da se obiteljsko jedinstvo može održati između osoba navedenih u točki (b) podtočki ii.

Države članice obvezne su pobrinuti se za to da se obiteljsko jedinstvo može održati.

Amandman     30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  počinile teška kaznena djela,

(ii)  počinile teška kaznena djela istovjetna kaznenim djelima koja se kažnjavaju prema kaznenom pravu država članica,

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  osobe koje su nezakonito boravile, nezakonito ušle ili pokušale nezakonito ući na državno područje država članica tijekom pet godina koje su prethodile preseljenju;

Briše se.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  osobe koje je druga država članica već preselila tijekom provedbe ove Uredbe, Zaključaka predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 11097/15 20. srpnja 2015., Izjave EU-a i Turske od 18. ožujka 2016., Preporuke Komisije C(2015) 9490 od 15. prosinca 2015. ili nacionalnog programa preseljenja i

(e)  osobe koje je druga država članica već preselila tijekom provedbe ove Uredbe ili u okviru nacionalnog programa preseljenja i

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva mogu biti isključeni iz ciljanih programa Unije za preseljenje uspostavljenih u skladu s člankom 8. ako se jedna od osnova za isključenje navedenih u stavku 1. točkama (a) ili (b) primjenjuje prima facie.

Briše se.

Amandman     34

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na temelju prijedloga Komisije, Vijeće donosi godišnji plan Unije za preseljenje tijekom godine koja prethodi godini koje će se plan provoditi.

1.  Na temelju prijedloga Komisije i u skladu s predviđanjem UNHCR-a u pogledu globalnih potreba za preseljenjem Vijeće donosi godišnji plan Unije za preseljenje tijekom godine koja prethodi godini koje će se plan provoditi.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  najveći ukupni broj osoba koje se treba preseliti;

(a)  broj osoba koje treba preseliti, u skladu s predviđanjem UNHCR-a u pogledu globalnih potreba za preseljenjem;

Amandman     36

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sveukupne zemljopisne prioritete.

(c)  sveukupne potrebe za zaštitom i konkretne zemljopisne prioritete, u skladu s predviđanjem UNHCR-a u pogledu globalnih potreba za preseljenjem.

Amandman     37

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  referentne vrijednosti za praćenje i ocjenjivanje učinkovitosti provedbe država članica.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  točan broj osoba koje se treba preseliti od najvećeg ukupnog broja kako je utvrđeno u godišnjem planu Unije za preseljenje u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (a) te pojedinosti o sudjelovanju država članica u ciljanom programu Unije za preseljenje;

(b)  točan broj osoba koje treba preseliti od broja utvrđenog u godišnjem planu Unije za preseljenje u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (a) te pojedinosti o sudjelovanju država članica u ciljanom programu Unije za preseljenje;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prema potrebi, rješenja za lokalnu koordinaciju i praktičnu suradnju između država članica uz potporu [Agencije Europske unije za azil] u skladu s člankom 12. stavkom 3., te s trećim zemljama, UNHCR-om ili drugim partnerima;

(d)  prema potrebi, rješenja za lokalnu koordinaciju i praktičnu suradnju među državama članicama uz potporu [Agencije Europske unije za azil] u skladu s člankom 12. stavkom 3. i delegacija Unije, te s trećim zemljama, UNHCR-om, IOM-om i relevantnim organizacijama civilnog društva ili drugim partnerima;

Amandman     40

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  opis određene grupe ili grupa državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva na koje se primjenjuje ciljani program Unije za preseljenje;

(e)  opis određene grupe ili grupa državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, na temelju predviđanja UNHCR-a u pogledu globalnih potreba za preseljenjem, na koje se primjenjuje ciljani program Unije za preseljenje, u skladu s kriterijima ranjivosti UNHCR-a;

Amandman     41

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  obiteljske veze s državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva ili građanima Unije koji zakonito borave u državi članici;

(a)  obiteljske veze s državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva ili građanima Unije koji zakonito borave u državi članici, ali ne ispunjavaju uvjete za ponovno spajanje obitelji u skladu s Direktivom Vijeća 2003/86/EZ1a;

 

_________________

 

1a Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 3.10.2003., str. 12.).

Amandman     42

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice vrše procjenu na temelju dokumentiranih dokaza, uključujući, u slučajevima u kojima je to primjenjivo, informacije dobivene od UNHCR-a o tome ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva uvjete za status izbjeglice, ili na temelju osobnog intervjua ili kombinacije navedenoga.

Države članice obavljaju procjenu na temelju dokumentiranih dokaza, uključujući, u slučajevima u kojima je to primjenjivo, informacije dobivene od UNHCR-a, IOM-a, Agencije Europske unije za temeljna prava i relevantnih organizacija civilnog društva o tome ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva uvjete za status izbjeglice, ili na temelju osobnog intervjua ili kombinacije navedenoga.

Amandman     43

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 8. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu zatražiti od UNHCR-a i da u potpunosti procijeni mogu li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje im je UNHCR uputio ispunjavati uvjete za status izbjeglice u smislu članka 1. Ženevske konvencije iz 1951.

Države članice također zahtijevaju od UNHCR-a, IOM-a i relevantnih organizacija civilnog društva da u potpunosti procijene mogu li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje su im UNHCR, IOM i relevantne organizacije civilnog društva uputili ispunjavati uvjete za status izbjeglice u smislu članka 1. Ženevske konvencije iz 1951.

Amandman     44

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  ne traže od UNHCR-a da procijeni ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva uvjete za status izbjeglice u smislu članka 1. Ženevske konvencije iz 1951.;

(2)  ne traže od UNHCR-a, IOM-a i relevantnih organizacija civilnog društva da procijene ispunjavaju li državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva uvjete za status izbjeglice u smislu članka 1. Ženevske konvencije iz 1951.;

Amandman     45

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se olakšala provedba ciljanih programa Unije za preseljenje, države članice određuju nacionalne kontaktne točke te mogu odlučiti imenovati časnike za vezu u trećim zemljama.

1.  Kako bi se olakšala provedba ciljanih programa Unije za preseljenje, države članice određuju nacionalne kontaktne točke te mogu odlučiti imenovati časnike za vezu u trećim zemljama. Države članice mogu primiti pomoć [Agencije Europske unije za azil] te se, kad je to potrebno, koristiti postojećim strukturama za operativnu suradnju u području preseljenja.

Amandman     46

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kako bi se proveli programi Unije za preseljenje, a posebice orijentacijski programi prije odlaska, medicinski pregledi kojima se utvrđuje je li osoba sposobna putovati te putni i ostali praktični aranžmani, državama članicama mogu pomoći partneri u skladu s rješenjima za lokalnu koordinaciju i praktičnu suradnju za ciljane programe Unije za preseljenje utvrđenima u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom (d).

3.  Kako bi se proveli programi Unije za preseljenje, a posebice orijentacijski programi prije odlaska, medicinski pregledi kojima se utvrđuje je li osoba sposobna putovati te putni i ostali praktični aranžmani, državama članicama mogu pomoći partneri, a osobito UNHCR i relevantne međunarodne organizacije, u skladu s rješenjima za lokalnu koordinaciju i praktičnu suradnju za ciljane programe Unije za preseljenje utvrđenima u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom (d).

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osniva se Odbor na visokoj razini za preseljenje koji se sastoji od predstavnika Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i država članica. [Agencija Europske unije za azil], UNHCR i IOM mogu biti pozvani. Predstavnici Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske pozivaju se prisustvovati sastancima Odbora na visokoj razini za preseljenje u slučajevima u kojima su izrazile svoju namjeru da se pridruže provedbi godišnjeg okvira Unije za preseljenje.

1.  Osniva se Odbor na visokoj razini za preseljenje koji se sastoji od predstavnika Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i država članica. Pozivaju se [Agencija Europske unije za azil], UNHCR i IOM te predstavnici relevantnih organizacija civilnog društva. Predstavnici Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske pozivaju se da prisustvuju sastancima Odbora na visokoj razini za preseljenje u slučajevima u kojima su izrazili svoju namjeru da se pridruže provedbi godišnjeg okvira Unije za preseljenje.

Amandman     48

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija predsjedava Odborom na visokoj razini za preseljenje. Odbor se sastaje prema potrebi, na poziv Komisije ili na zahtjev države članice, te najmanje jednom godišnje.

2.  Komisija predsjedava Odboru na visokoj razini za preseljenje. Odbor se sastaje prema potrebi na poziv Komisije ili na zahtjev države članice te najmanje jednom godišnje. Komisija također vodi računa o mogućim napomenama UNHCR-a ili organizacija civilnog društva, osobito relevantnih međunarodnih organizacija, o promjenama u pogledu preseljenja.

Amandman     49

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija do 31. prosinca 2018. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Direktive u državama članicama.

1.  Komisija do 31. prosinca 2018., a zatim svake godine, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Direktive u državama članicama. Komisija podnosi UNHCR-u izvješće o doprinosu Unije i njezinih država članica u području globalnih potreba u pogledu preseljenja.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Okvir Unije za preseljenje

Referentni dokumenti

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

12.9.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Laima Liucija Andrikienė

4.1.2017

Datum usvajanja

30.5.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

7

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Elena Valenciano

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Luis de Grandes Pascual, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Luis de Grandes Pascual

EPP

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

7

-

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za proračune (25.4.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Gérard Deprez

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj smatra da je EU-u hitno potrebna integrirana, održiva migracijska politika, utemeljena na solidarnosti i pravednoj podjeli tereta među svim državama članicama. Vjeruje da bi se stvaranjem legalnih putova za ulazak u Europu mogli izbjeći tragični smrtni slučajevi na Sredozemnom moru te da bi se time mogao uništiti model poslovanja krijumčara migrantima.

Izvjestitelj podržava povezivanje predložene preinake Dublinske uredbe(1) s ovim prijedlogom kako bi se broj preseljenih osoba dodao broju zahtjeva za međunarodnu zaštitu za potrebe izračuna korektivnog mehanizma raspodjele. Izvjestitelj zagovara i povezivanje s preinačenom uredbom o Eurodacu(2) kako bi podaci o preseljenim osobama bili pohranjeni u sustavu Eurodac.

Kada je riječ o učinku na proračun, izvjestitelj, unatoč tome što u prijedlogu ne postoji utvrđena kvota raseljenih osoba, traži da planovi za preseljenje budu ambiciozni i da se sredstva koja su potrebna za njihovu provedbu stave na raspolaganje.

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog o dodjeli iznosa od 10 000 EUR iz proračuna Unije državama članicama za svaku preseljenu osobu, koji se isplaćuje iz FAMI-ja, na temelju planova Unije za preseljenje koje svake godine donosi Vijeće. Izvjestitelj razumije ukidanje sufinanciranja iz proračuna EU-a za preseljenje u okviru nacionalnih programa za preseljenje u cilju osiguranja potrebnih sredstava u okviru tih europskih programa za preseljenje.

Naposljetku, izvjestitelj želi naglasiti da obje grane proračunskog tijela moraju imati potpune informacije o financijskim posljedicama sljedećeg godišnjeg plana preseljenja u trenutku predstavljanja prijedloga nacrta godišnjeg proračuna Unije za sljedeću godinu.

AMANDMANI

Odbor za proračune poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman     1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Europski projekt uvijek se temeljio na promicanju vrijednosti demokracije, vladavine prava i ljudskih prava.

Amandman     2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.a  Upravljanje migracijom zajednička je odgovornost.

Amandman     3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Zajednički standardni postupci trebali bi se temeljiti na postojećem iskustvu i standardima država članica u vezi s preseljenjem, posebice standardnim operativnim postupcima kojima se vodi provedba programa preseljenja s Turskom utvrđenima u Izjavi EU-a i Turske od 18. ožujka 2016. Okvirom Unije za preseljenje trebala bi se omogućiti upotreba dviju vrsti standardnih postupaka preseljenja.

12.  Zajednički standardni postupci trebali bi se temeljiti na postojećem iskustvu i standardima UNHCR-a, država članica u vezi s preseljenjem, i posebice na standardnim operativnim postupcima kojima se vodi provedba programa preseljenja s Turskom utvrđenima u Izjavi EU-a i Turske od 18. ožujka 2016. Okvirom Unije za preseljenje trebala bi se omogućiti upotreba dviju vrsti standardnih postupaka preseljenja.

Obrazloženje

Trebalo bi uzeti u obzir postojeće međunarodne mehanizme koji se oslanjaju na UNHCR.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Obje vrste postupka sastoje se od sljedećih faza: identifikacija, registracija, procjena i odluka.

13.  Obje vrste postupka sastoje se od sljedećih faza: identifikacija, registracija, procjena i odluka, te bi se trebale provoditi u bliskoj suradnji s UNHCR-om.

Obrazloženje

UNHCR ima veliko stručno znanje i iskustvo u području preseljenja, koje bi trebalo koristiti u najvećoj mogućoj mjeri.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17.  Svi osobni podaci prikupljeni za potrebe postupka preseljenja trebali bi se čuvati najduže pet godina od datuma preseljenja. S obzirom da bi državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje je neka država članica već preselila ili koji su tijekom zadnjih pet godina odbili preseljenje u neku državu članicu trebali biti isključeni iz postupka preseljenja u drugu državu članicu, to razdoblje bi se trebalo smatrati nužnim razdobljem čuvanja osobnih podataka, uključujući otiske prstiju i slike lica.

17.  Svi osobni podaci prikupljeni za potrebe postupka preseljenja trebali bi se čuvati najduže pet godina od datuma preseljenja. S obzirom na to da državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje je neka država članica već preselila ili koji su tijekom posljednjih pet godina odbili preseljenje u neku državu članicu ne bi trebali biti prihvatljivi za postupak preseljenja u drugu državu članicu, to razdoblje bi se trebalo smatrati nužnim razdobljem čuvanja osobnih podataka, uključujući otiske prstiju i slike lica.

Obrazloženje

Isključenje u kontekstu međunarodne zaštite izbjeglica odnosi se na pojedince koji ne zaslužuju međunarodnu zaštitu. Neispunjavanje uvjeta bio bi bolji termin.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

18.  Za svaki ciljani program Unije za preseljenje trebao bi se odabrati postupak preseljenja. Ubrzani postupak mogao bi biti opravdan na humanitarnoj osnovi ili u slučaju hitne potrebe za pravnom ili fizičkom zaštitom.

18.  Za svaki ciljani program Unije za preseljenje trebao bi se odabrati postupak preseljenja u bliskoj suradnji s UNHCR-om. Ubrzani postupak mogao bi biti opravdan na humanitarnoj osnovi ili u slučaju hitne potrebe za pravnom ili fizičkom zaštitom.

Obrazloženje

UNHCR ima veliko stručno znanje i iskustvo u području preseljenja, koje bi trebalo koristiti u najvećoj mogućoj mjeri.

Amandman     7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom uspostavlja se okvir Unije za preseljenje koji služi za prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica s ciljem da im se dodijeli međunarodna zaštita.

Ovom Uredbom uspostavlja se okvir Unije za preseljenje koji služi za prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva na državno područje država članica koje odluče sudjelovati u programu preseljenja, s ciljem da im se dodijeli međunarodna zaštita.

Obrazloženje

Sudjelovanje u okviru trebalo bi biti dobrovoljno jer je svrha preseljenja pružanje zaštite i trajnog rješenja. Države članice najbolje znaju za koliko osoba zaista mogu osigurati zaštitu i integrirati ih u svoje društvo. Paušalnim iznosom od 10 000 eura iz Fonda za azil, migracije i integraciju obuhvaćeni su samo početni troškovi preseljenja.

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice obvezne su pobrinuti se da se obiteljsko jedinstvo može održati između osoba navedenih u točki (b) podtočki ii.

Države članice obvezne su pobrinuti se da se obiteljsko jedinstvo može održati u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća1a .

 

_________________

 

1aUredba (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (SL ...).

Obrazloženje

Predloženom Direktivom o kvalifikaciji pojašnjavaju se prava članova obitelji korisnika međunarodne zaštite.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osnove za isključenje

Neispunjavanje uvjeta

Obrazloženje

Isključenje u kontekstu međunarodne zaštite izbjeglica odnosi se na pojedince koji ne zaslužuju međunarodnu zaštitu. Neispunjavanje uvjeta bio bi bolji termin.

Amandman     10

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koji će biti isključeni iz ciljanih programa Unije za preseljenje uspostavljenih u skladu s člankom 8. su:

1.  Državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koji ne ispunjavaju uvjete za ciljane programe Unije za preseljenje uspostavljene u skladu s člankom 8. su:

Obrazloženje

Isključenje u kontekstu međunarodne zaštite izbjeglica odnosi se na pojedince koji ne zaslužuju međunarodnu zaštitu. Neispunjavanje uvjeta bio bi bolji termin.

Amandman     11

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osobe za koje se razumno može smatrati da su:

(a)  osobe za koje postoje ozbiljni razlozi da se smatra da su:

Obrazloženje

U Ženevskoj konvenciji iz 1951. koristi se termin „ozbiljni razlozi za sumnju”.

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Na temelju prijedloga Komisije, Vijeće donosi godišnji plan Unije za preseljenje tijekom godine koja prethodi godini koje će se plan provoditi.

1.  Na temelju prijedloga Komisije Vijeće donosi godišnji plan Unije za preseljenje tijekom godine koja prethodi godini u kojoj će se plan provoditi, a on se primjenjuje na one države članice koje odluče sudjelovati u preseljenju za sljedeću godinu.

Obrazloženje

Sudjelovanje u tom okviru trebalo bi biti dobrovoljno.

Amandman     13

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pojedinosti o sudjelovanju država članica u godišnjem planu Unije za preseljenje i njihovim doprinosima ukupnom broju osoba koje se treba preseliti;

(b)  pojedinosti o državama članicama koje odluče sudjelovati u godišnjem planu Unije za preseljenje i njihovim dobrovoljnim doprinosima ukupnom broju osoba koje treba preseliti;

Obrazloženje

Sudjelovanje u tom okviru trebalo bi biti dobrovoljno. Povećanje broja preseljenja izbjeglica u Europi i jačanje suradnje u pogledu preseljenja važno je, no države članice ne bi trebale imati obvezu preseliti određeni broj osoba koje treba preseliti u EU-u.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  točan broj osoba koje se treba preseliti od najvećeg ukupnog broja kako je utvrđeno u godišnjem planu Unije za preseljenje u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (a) te pojedinosti o sudjelovanju država članica u ciljanom programu Unije za preseljenje;

(b)  točan broj osoba koje treba preseliti od najvećeg ukupnog broja, kako je utvrđeno u godišnjem planu Unije za preseljenje u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (a), te pojedinosti o državama članicama koje odluče sudjelovati u ciljanom programu Unije za preseljenje;

Obrazloženje

Sudjelovanje u tom okviru trebalo bi biti dobrovoljno. Države članice trebale bi moći odlučiti koliko će osoba preseliti umjesto da imaju obvezu preseliti određeni broj osoba koje treba preseliti u EU.

Amandman     15

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 17. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uz ono što im je dodijeljeno prema izračunu u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a), države članice dobivaju paušalni iznos od 10 000 EUR za svaku osobu preseljenu u skladu s ciljanim programom Unije za preseljenje.

1.  Uz ono što im je dodijeljeno prema izračunu u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a), države članice dobivaju paušalni iznos od 10 000 EUR za svaku osobu preseljenu u skladu s ciljanim programom Unije za preseljenje. Sva dodijeljena financijska sredstva upućuju se za potrebe preseljenja, a ne za druga djelovanja koja se financiraju na temelju Uredbe (EU) br. 516/2014, kao što je financiranje imigracijskih pritvornih centara.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Okvir Unije za preseljenje

Referentni dokumenti

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.9.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Gérard Deprez

31.8.2016

Datum usvajanja

24.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

25.

+

ALDE

Gérard Deprez, Nils Torvalds

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

EPP

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karin Kadenbach, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

4.

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Verts/ALE

Monika Vana

1.

0.

Verts/ALE

Jordi Solé

Korišteni znakovi:

+  :  za

–  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

COM(2016)0270 final

(2)

COM(2016)0272 final


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Okvir Unije za preseljenje

Referentni dokumenti

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.7.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

12.9.2016

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

7.9.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Malin Björk

7.11.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

8.9.2016

12.4.2017

30.5.2017

12.10.2017

Datum usvajanja

12.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

20

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Beatriz Becerra Basterrechea, Francesc Gambús, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

23.10.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

37

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck,

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

EPP

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Francesc Gambús, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

20

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, , Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

EPP

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

2

0

EPP

Barbara Kudrycka, József Nagy

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena