Postup : 2013/0304(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0317/2017

Předložené texty :

A8-0317/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0391

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 596kWORD 55k
19.10.2017
PE 610.933v02-00 A8-0317/2017

o postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se za účelem zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice „drogy“ mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV a kterou se zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se za účelem zahrnutí nových psychoaktivních látek do definice „drogy“ mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV a kterou se zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Dolní a Horní sněmovnou Spojeného království na základě Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, v němž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. ledna 2014(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2013)0618),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67a jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0317/2017),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 177, 11.6.2014, s. 52.

(2)

Přijaté texty ze dne 17. 4. 2014, P7_TA(2014)0454.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice, kterou se mění rámcové rozhodnutí 2004/757/SV, byl předložen již v roce 2013 jako součást balíčku tvořeného dvěma návrhy legislativních aktů, které měly za cíl zlepšit platný systém EU pro řešení rizik, jež představují nové psychoaktivní látky.

Evropský parlament přijal své stanovisko v prvním čtení v předchozím volebním období (dne 17. dubna 2014).

Práce na souboru opatření týkajících se nových psychoaktivních látek byla mimořádně zdlouhavá a náročná a nového impulzu se jí dostalo poté, co Komise svůj návrh nařízení nahradila novým textem.

V květnu o čtyři roky později dosáhly oba zákonodárné orgány po intenzivních interinstitucionálních jednáních v této věci konečně politické dohody, která zahrnovala hlavní body obsažené ve vyjednávacím mandátu Parlamentu. Tuto dohodu schválil dne 31. května 2017 Výbor stálých zástupců vlád členských států (COREPER) a dne 8. června 2017 pak výbor LIBE.

Vzhledem k tomu, že stanovisko Rady ze dne 25. září v plném rozsahu zohledňuje dohodu dosaženou během interinstitucionálních jednání, zpravodajka doporučuje, aby jej Evropský parlament schválil beze změn, aby dotyčná směrnice (společně s návrhem nařízení o nových psychoaktivních látkách) mohla být rychle přijata a co nejdříve vstoupila v platnost.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy

Odkazy

10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

17.4.2014                     T7-0454/2014

Návrh Komise

COM(2013)0618 - C7-0271/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

27.10.2016

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Zpravodajové:

       Datum jmenování

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

13.10.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2016

5.10.2017

 

 

Datum přijetí

19.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

Datum předložení

19.10.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

50

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění