Postup : 2013/0304(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0317/2017

Predkladané texty :

A8-0317/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0391

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 531kWORD 56k
19.10.2017
PE 610.933v02-00 A8-0317/2017

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV

(10537/1/2017 – C8‑0325/2017 – 2013/0304(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV

(10537/1/2017 – C8‑0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dolnou snemovňou a Hornou snemovňou Spojeného kráľovstva, v ktorých sa tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2014(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0618),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0317/2017),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 52.

(2)

Prijaté texty, 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh smernice, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie 2004/757/JHA, pochádza z roku 2013 a je súčasťou balíka dvoch návrhov legislatívnych aktov, ktorých cieľom je zlepšiť systém, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje na úrovni EÚ na riešenie hrozby predstavovanej novými psychoaktívnymi látkami (NPL).

Európsky parlament prijal pozíciu v prvom čítaní počas minulého volebného obdobia (17. apríla 2014).

Práca na balíku o NPL bola mimoriadne dlhá a náročná. Nový impulz dostala potom, čo Komisia nahradila svoj návrh nariadenia novým znením.

O štyri roky neskôr napokon v máji 2017 obaja spoluzákonodarcovia po intenzívnych medziinštitucionálnych rokovaniach dospeli k všeobecnej politickej dohode o balíku o NPL, ktorej súčasťou boli hlavné body rokovacieho mandátu Parlamentu. Výbor COREPER prijal túto dohodu 31. mája 2017 a výbor LIBE 8. júna 2017.

Vzhľadom na to, že v pozícii, ktorú Rada prijala 25. septembra, sa plne zohľadňuje dohoda dosiahnutá v medziinštitucionálnych rokovaniach, spravodajkyňa odporúča, aby ju Európsky parlament schválil bezo zmien, aby táto smernica (spolu s návrhom nariadenia o NPL) mohla byť rýchlo prijatá a čo najskôr nadobudnúť účinnosť.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „droga“

Referenčné čísla

10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

17.4.2014                     T7-0454/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0618 - C7-0271/2013

Oznámenie na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

27.10.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

13.10.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.11.2016

5.10.2017

 

 

Dátum prijatia

19.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

Dátum predloženia

19.10.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

50

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie