Postopek : 2013/0304(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0317/2017

Predložena besedila :

A8-0317/2017

Razprave :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0391

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 585kWORD 55k
19.10.2017
PE 610.933v02-00 A8-0317/2017

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj spodnjega in zgornjega doma parlamenta Združenega kraljestva v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. januarja 2014(1),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(2) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0618),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 67a Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0317/2017)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 177, 11.6.2014, str. 52.

(2)

Sprejeta besedila, 17.4.2014, P8_TA(2014)0454.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog direktive o spremembi Okvirnega sklepa 2004/757/PNZ sega v leto 2013 in je del svežnja dveh osnutkov zakonodajnih aktov, katerih namen je izboljšati veljavni sistem za obravnavanje nevarnosti, ki jo predstavljajo nove psihoaktivne snovi, na ravni EU.

Evropski parlament je stališče v prvi obravnavi sprejel v prejšnjem zakonodajnem obdobju (17. aprila 2014).

Delo v zvezi s svežnjem o novih psihoaktivnih snoveh je bilo posebej dolgo in težko ter je dobilo nov zagon, ko je Komisija predlog uredbe nadomestila z novim besedilom.

Štiri leta pozneje in po intenzivnih medinstitucionalnih pogajanjih sta maja sozakonodajalca končno dosegla splošni politični dogovor o svežnju o novih psihoaktivnih snoveh, ki je vključeval glavne točke pogajalskega mandata Parlamenta. COREPER je dogovor podprl 31. maja 2017, odbor LIBE pa 8. junija 2017.

Glede na to, da je stališče Sveta, sprejeto 25. septembra, popolnoma skladno z dogovorom, doseženim na medinstitucionalnih pogajanjih, poročevalka predlaga, da ga Evropski parlament podpre brez sprememb, da bi to direktivo (skupaj z osnutkom uredbe o novih psihoaktivnih snoveh) nemudoma sprejeli in bi začela čim prej veljati.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Minimalne določbe glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, kar zadeva opredelitev pojma droga

Referenčni dokumenti

10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)

Datum prve obravnave EP – št. P

17.4.2014                     T7-0454/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0618 - C7-0271/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

27.10.2016

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

27.10.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

13.10.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2016

5.10.2017

 

 

Datum sprejetja

19.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia

Datum predložitve

19.10.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

50

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Monica Macovei, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENL

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo