Eljárás : 2013/0256(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0320/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0320/2017

Viták :

PV 03/10/2018 - 15
CRE 03/10/2018 - 15

Szavazatok :

PV 04/10/2018 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0379

JELENTÉS     ***I
PDF 1406kWORD 175k
20.10.2017
PE 606.167v03-00 A8-0320/2017

az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Axel Voss

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0535),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 85. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0240/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv keretében a német Bundestag, a spanyol parlament, az olasz szenátus, a holland felsőház, a lengyel szenátus, a portugál nemzetgyűlés és a román képviselőház által benyújtott, indokolt véleményekre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A8-0320/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Mivel az Európai Ügyészséget az Eurojustból kell létrehozni, e rendelet tartalmazza az Eurojust és az Európai Ügyészség közötti kapcsolat szabályozásához szükséges rendelkezéseket.

(4)  Mivel az Európai Ügyészség megerősített együttműködés révén jött létre, az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló rendelet kizárólag a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamokban kötelező és közvetlenül alkalmazandó teljes egészében. Ezért azon tagállamok esetében, amelyek nem vesznek részt az Európai Ügyészségben, az e rendelet I. mellékletében meghatározott súlyos bűncselekményformák továbbra is teljes mértékben az Eurojust hatáskörébe tartoznak.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Szerződés 4. cikke arról is rendelkezik, hogy az Unió és a tagállamok a lojális együttműködés elvének megfelelően kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Az Eurojust és az Európai Ügyészség közötti együttműködést elősegítendő a testületnek rendszeresen foglalkoznia kell az Európai Ügyészség számára fontos kérdésekkel.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Noha az Európai Ügyészség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények kapcsolatos nyomozási és vádemelési tevékenységre, az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettel összhangban az Eurojust számára lehetővé kell tenni, hogy támogassa a nemzeti hatóságokat, amikor ilyen bűncselekmény után nyomoznak vagy azokkal kapcsolatban vádemelési tevékenységet folytatnak.

(5)  Tekintettel arra, hogy az Európai Ügyészség megerősített együttműködés révén jött létre, világosan meg kell határozni az Európai Ügyészség és az Eurojust közötti hatáskörmegosztást az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények vonatkozásában.

 

Attól az időponttól kezdődően, hogy az Európai Ügyészség megkezdi feladatai ellátását, és az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekmények tekintetében az Eurojust számára lehetővé kell tenni, hogy gyakorolja hatáskörét az olyan esetekben, amelyek az Európai Ügyészséget létrehozó megerősített együttműködésben részt vevő, illetve abban részt nem vevő tagállamokat egyaránt érintenek. Az ilyen esetekben az Eurojust a részt nem vevő tagállam vagy az Európai Ügyészség megkeresésére jár el. Az Eurojust továbbra is minden esetben illetékes az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények vonatkozásában, amennyiben az Európai Ügyészség nem rendelkezik hatáskörrel, vagy hatáskörrel rendelkezik ugyan, de nem gyakorolja azt. Az Európai Ügyészség létrehozására irányuló megerősített együttműködésben részt nem vevő tagállamok továbbra is kérhetik az Eurojust támogatását valamennyi olyan esetben, amely az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekre vonatkozik.

 

Az Európai Ügyészség és az Eurojust – saját megbízatásuknak megfelelően – szoros munkakapcsolatot alakítanak ki egymással.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A 2002/187/IB tanácsi határozat és az Eurojust tevékenységeinek értékelését (2015. június 30-i jelentést) is figyelembe kell venni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelembe veszi különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket.

(8)  Ez a rendelet teljes mértékben tiszteletben tartja az alapvető jogokat és szabadságokat, és teljes mértékben biztosítja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Meg kell állapítani az Eurojust hatáskörébe tartozó, két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés formáit. Továbbá, meg kell határozni azon eseteket, amelyek nem érintenek két vagy több tagállamon, de közös alapokon való bűnüldözést tesznek szükségessé. Az ilyen eseteknek magukba kell foglalniuk a csak egy tagállamot és egy harmadik országot érintő nyomozási és vádemelési tevékenységet, valamint a csak egy tagállamot és az Uniót érintő eseteket.

(9)  Egyértelműen meg kell állapítani az Eurojust hatáskörébe tartozó, két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés formáit. Továbbá, meg kell határozni azon eseteket, amelyek nem érintenek két vagy több tagállamon, de közös alapokon való bűnüldözést tesznek szükségessé. Az ilyen eseteknek magukba kell foglalniuk a csak egy tagállamot és egy harmadik országot érintő nyomozási és vádemelési tevékenységet, valamint a csak egy tagállamot és az Uniót érintő eseteket.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Lehetővé kell tenni az Eurojust számára, hogy valamely tagállam illetékes hatósága vagy a Bizottság megkeresésére segítséget nyújtson olyan nyomozásokban is, melyek csak a szóban forgó tagállamot érintik, viszont uniós szintű következményekkel járnak. Ilyen nyomozásra kerülhet sor például olyan esetekben, amikor egy uniós intézmény vagy szerv tagja érintett. Olyan nyomozások is idetartozhatnak, amelyekben jelentős számú tagállam érintett, és ezért összehangolt európai válaszintézkedésekre lehet szükség.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Ahhoz, hogy az Eurojust megfelelően támogathassa és koordinálhassa a határokon átnyúló nyomozásokat, valamennyi nemzeti tagnak ugyanolyan operatív hatáskörökkel kell rendelkezniük annak érdekében, hogy hatékonyabban működhessenek együtt egymással és a nemzeti hatóságokkal. A nemzeti tagokat olyan hatáskörökkel kell felruházni, amelyek lehetővé teszik, hogy az Eurojust megfelelően eleget tehessen küldetésének. E hatáskörök között szerepelnie kell a nemzeti nyilvántartásokban tárolt vonatkozó információkhoz való hozzáférésnek, kölcsönös segítségnyújtási és elismerési megkeresések kibocsátásának és végrehajtásának, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal való közvetlen kapcsolatfelvételnek és információcserének, közös nyomozócsoportokban való részvételnek, valamint a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal egyetértésben, sürgősségi esetben nyomozati intézkedések és ellenőrzött szállítások elrendelésének.

(11)  Ahhoz, hogy az Eurojust megfelelően támogathassa és koordinálhassa a határokon átnyúló nyomozásokat, valamennyi nemzeti tagnak ugyanolyan operatív hatáskörökkel kell rendelkezniük annak érdekében, hogy koherensebben és hatékonyabban működhessenek együtt egymással és a nemzeti hatóságokkal. A nemzeti tagokat olyan hatáskörökkel kell felruházni, amelyek lehetővé teszik, hogy az Eurojust megfelelően eleget tehessen küldetésének. E hatáskörök között szerepelnie kell a nemzeti nyilvántartásokban tárolt vonatkozó információkhoz való hozzáférésnek, kölcsönös segítségnyújtási és elismerési megkeresések kibocsátásának és végrehajtásának, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal való közvetlen kapcsolatfelvételnek és információcserének, közös nyomozócsoportokban való részvételnek, valamint a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal egyetértésben, sürgősségi esetben nyomozati intézkedések és ellenőrzött szállítások elrendelésének.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az Eurojust számára olyan adminisztratív és irányítási felépítést kell biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy az Eurojust hatékonyabban láthassa el feladatait, és amely tiszteletben tartja az Unió ügynökségeire alkalmazandó elveket, ugyanakkor megőrzi az Eurojust különleges jellemzőit, és biztosítja függetlenségét operatív feladatai gyakorlása során. E célból egyértelművé kell tenni a nemzeti tagok, a testület és az adminisztratív igazgató feladatköreit, és ügyvezető testületet kell létrehozni.

(12)  Az Eurojust számára olyan adminisztratív és irányítási felépítést kell biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy az Eurojust hatékonyabban, minden esetben az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban – láthassa el feladatait, és amely teljes mértékben tiszteletben tartja az Unió ügynökségeire alkalmazandó elveket, valamint az alapvető jogokat és szabadságokat – az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i nyilatkozatában foglaltak szerint –, ugyanakkor megőrzi az Eurojust különleges jellemzőit, és biztosítja függetlenségét operatív feladatai gyakorlása során. E célból egyértelművé kell tenni a nemzeti tagok, a testület és az adminisztratív igazgató feladatköreit, és ügyvezető testületet kell létrehozni.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Annak érdekében, hogy az Eurojust a nap 24 órájában elérhető legyen, és képes legyen fellépni sürgős esetekben, az Eurojuston belül létre kell hozni egy koordinációs ügyeletet. A tagállamok felelősek annak biztosításáért, hogy a képviselők a hét minden napján 24 órában képesek legyenek eljárni.

(17)  Annak érdekében, hogy az Eurojust hatékony és a nap 24 órájában elérhető legyen, és képes legyen fellépni sürgős esetekben, az Eurojuston belül létre kell hozni egy koordinációs ügyeletet. A tagállamoknak kell biztosítaniuk, hogy a koordinációs ügyeleten működő képviselőik a hét minden napján 24 órában képesek legyenek eljárni.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A tagállamokban nemzeti Eurojust koordinációs rendszereket kell létrehozni mindazon munka koordinálása céljából, amelyet az Eurojust nemzeti levelezői, az Eurojust terrorizmus ügyében eljáró nemzeti levelezője, az Európai Igazságügyi Hálózat nemzeti levelezője, az Európai Igazságügyi Hálózat legfeljebb három egyéb kapcsolattartója, valamint a közös nyomozócsoportok hálózatának, továbbá a népirtásért, az emberiesség elleni bűncselekményekért és a háborús bűncselekményekért felelős személyek tekintetében a kapcsolattartó pontok európai hálózatának létrehozásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/494/IB tanácsi határozat10, a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről szóló, 2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat11 és egy korrupcióellenes kapcsolattartói hálózatról szóló, 2008. október 24-i 2008/852/IB tanácsi határozat12 által létrehozott hálózatoknak a képviselői végeznek.

(18)  A tagállamokban nemzeti Eurojust koordinációs rendszereket kell létrehozni mindazon munka koordinálása céljából, amelyet az Eurojust nemzeti levelezői, az Eurojust terrorizmus ügyében eljáró nemzeti levelezője, az Európai Ügyészségben részt nem vevő tagállamok által kijelölt, az Európai Ügyészség hatásköreivel kapcsolatos kérdésekben eljáró Eurojust-kapcsolattartó, az Európai Igazságügyi Hálózat nemzeti levelezője, az Európai Igazságügyi Hálózat legfeljebb három egyéb kapcsolattartója, valamint a közös nyomozócsoportok hálózatának, továbbá a népirtásért, az emberiesség elleni bűncselekményekért és a háborús bűncselekményekért felelős személyek tekintetében a kapcsolattartó pontok európai hálózatának létrehozásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/494/IB tanácsi határozat10, a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről szóló, 2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat11 és egy korrupcióellenes kapcsolattartói hálózatról szóló, 2008. október 24-i 2008/852/IB tanácsi határozat12 által létrehozott hálózatoknak a képviselői végeznek.

_________________

_________________

10 HL L 167., 2002.6.26., 1. o.

10 HL L 167., 2002.6.26., 1. o.

11 HL L 332., 2007.12.18., 103. o.

11 HL L 332., 2007.12.18., 103. o.

12 HL L 301., 2008.11.12., 38. o.

12 HL L 301., 2008.11.12., 38. o.

Indokolás

Mivel nem minden tagállam vesz részt az Európai Ügyészségben, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek lehető legmagasabb szintű védelme érdekében helyénvaló, hogy ezek a tagállamok PIF-kapcsolattartót jelöljenek ki.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A nemzeti nyomozó és ügyészi hatóságok közötti koordinációs és együttmüködés ösztönzése és megerősítése érdekében elengedhetetlen, hogy az Eurojust megkapja a nemzeti hatóságoktól a feladatai ellátásához szükséges releváns információkat. E célból a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoknak tájékoztatniuk kell nemzeti tagjukat közös nyomozócsoportok létrehozásáról és azok eredményeiről az Eurojust hatáskörébe tartozó azon ügyek tekintetében, amelyekben legalább három tagállam közvetlenül érintett, és amelyekre vonatkozóan legalább két tagállam részére továbbítottak igazságügyi együttműködésre irányuló megkereséseket vagy határozatokat, továbbá bizonyos körülmények között a joghatósági összeütközésekkel, ellenőrzött szállításokkal és az igazságügyi együttműködés ismételt nehézségeivel kapcsolatos információkról.

(19)  A nemzeti nyomozó és ügyészi hatóságok közötti koordinációs és együttműködés ösztönzése és megerősítése érdekében elengedhetetlen, hogy az Eurojust megkapja a nemzeti hatóságoktól a feladatai ellátásához szükséges releváns információkat. E célból a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokat arra kell kötelezni, hogy indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassák nemzeti tagjukat közös nyomozócsoportok létrehozásáról és azok eredményeiről az Eurojust hatáskörébe tartozó azon ügyek tekintetében, amelyekben legalább két tagállam közvetlenül érintett, és amelyekre vonatkozóan legalább két tagállam részére továbbítottak igazságügyi együttműködésre irányuló megkereséseket vagy határozatokat, továbbá bizonyos körülmények között a joghatósági összeütközésekkel, ellenőrzött szállításokkal és az igazságügyi együttműködés ismételt nehézségeivel kapcsolatos információkról.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Az európai főügyésznek jogában áll részt venni az Eurojust minden olyan ülésén, ahol a főügyész által az Európai Ügyészség működése szempontjából relevánsnak ítélt kérdéseket vitatnak meg.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az Eurojust és az Europol közötti operatív együttműködés megerősítése érdekében, és különösen a már valamelyik ügynökség birtokában lévő adatok összekapcsolása céljából az Eurojustnak lehetővé kell tennie az Europol számára, hogy hozzáférhessen az Eurojust rendelkezésére álló adatokhoz, és azokra vonatkozó kereséseket végezzen.

(26)  Az Eurojust és az Europol közötti operatív együttműködés megerősítése érdekében, és különösen a már valamelyik ügynökség birtokában lévő adatok összekapcsolása céljából az Eurojustnak lehetővé kell tennie az Europol számára, hogy „van találat/nincs találat” rendszer alapján hozzáférhessen az Eurojust rendelkezésére álló adatokhoz. Az Eurojust és az Europol számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy olyan munkamegállapodást köthessenek, amely a megbízatásaikon belül kölcsönösen biztosítja a keresztellenőrzés céljából szolgáltatott valamennyi információhoz való hozzáférést és az azokban való keresés lehetőségét az e rendeletben előírt egyedi biztosítékokkal és adatvédelmi garanciákkal összhangban. Az Eurojustnál rendelkezésre álló adatokhoz történő minden hozzáférést technikai eszközök útján az említett uniós szervek megbízatása keretébe tartozó információkra kell korlátozni.

Indokolás

Az e rendelet (26) preambulumbekezdését össze kell hangolni az (EU) 2016/794 rendelet (28) preambulumbekezdésével.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A feladatai ellátásához szükséges mértékben az Eurojust számára lehetővé kell tenni, hogy adatokat cseréljen egyéb uniós szervekkel.

(27)  A feladatai ellátásához szükséges mértékben az Eurojust számára lehetővé kell tenni, hogy adatokat cseréljen egyéb uniós szervekkel, teljes mértékben tiszteletben tartva a magánélet védelmét, valamint az alapvető jogokat és szabadságokat.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Rendelkezni kell arról, hogy az Eurojust összekötő bírákat, illetve ügyészeket küldhessen harmadik országokba, azon célok elérése érdekében, amelyek hasonlóak az összekötő tisztviselőknek az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködés javítása céljából történő cseréjére vonatkozó keretrendszerről szóló, 1996. április 22-i 96/277/IB együttes fellépés14 alapján a tagállamok által kirendelt összekötő bírák, illetve ügyészek számára megállapított célokhoz.

(28)  Az Eurojustnak egy, az Európai Bizottsággal egyeztetve kialakított stratégia alapján meg kell erősítenie a harmadik országok illetékes hatóságaival és nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködését. Ennek érdekében rendelkezni kell arról, hogy az Eurojust összekötő bírákat, illetve ügyészeket küldhessen harmadik országokba, azon célok elérése érdekében, amelyek hasonlóak az összekötő tisztviselőknek az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködés javítása céljából történő cseréjére vonatkozó keretrendszerről szóló, 1996. április 22-i 96/277/IB együttes fellépés alapján a tagállamok által kirendelt összekötő bírák, illetve ügyészek számára megállapított célokhoz14.

_________________

_________________

14 HL L 105., 1996.4.27., 1. o.

14 HL L 105., 1996.4.27., 1. o.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az Eurojust teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell biztosítani számára, amelynek bevételei elsősorban az Európai Unió költségvetéséből nyújtott hozzájárulásból származnak, kivéve a nemzeti tagoknak és segítőiknek – a származási tagállamot terhelő – bérét és illetményét. Az uniós hozzájárulás és az Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. A könyvelés ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

(30)  Az Eurojust teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében a feladatai megfelelő ellátásához szükséges önálló költségvetést kell biztosítani számára, amelynek bevételei elsősorban az Európai Unió költségvetéséből nyújtott hozzájárulásból származnak, kivéve a nemzeti tagoknak és segítőiknek – a származási tagállamot terhelő – bérét és illetményét. Az uniós hozzájárulás és az Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. A könyvelés ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie és az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának kell jóváhagynia.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Az Eurojust átláthatóságának és demokratikus felügyeletének megerősítése céljából olyan mechanizmusokról kell rendelkezni, amelyek alapján az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részt vesznek az Eurojust tevékenységeinek értékelésében. Ez nem akadályozhatja a függetlenség elveit a konkrét operatív esetekben hozott intézkedés, valamint a diszkréciós és titoktartási kötelezettségek tekintetében.

(31)  Az Eurojust átláthatóságának és demokratikus felügyeletének megerősítése céljából olyan mechanizmusokról kell rendelkezni, amelyek alapján az Európai Parlament részt vesz az Eurojust tevékenységeinek értékelésében, különös tekintettel az Eurojust éves jelentésének továbbítására. Hasonló eljárásokat kell bevezetni a nemzeti parlamentek tekintetében is. Ezek a mechanizmusok azonban nem akadályozhatják a függetlenség elveit a konkrét operatív esetekben hozott intézkedés, valamint a diszkréciós és titoktartási kötelezettségek tekintetében.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Az Eurojustra alkalmazni kell az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet16.

(34)  Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Eurojust közötti együttműködésre az OLAF által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkét kell alkalmazni.

_________________

 

16 HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

 

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az e rendelet által létrehozott Eurojust a 2002/187/IB határozat által létrehozott Eurojust jogutódja.

(2)  Az e rendelet által létrehozott Eurojust a 2002/187/IB tanácsi határozat által létrehozott Eurojust helyébe lép, és jogutódjának minősül.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Eurojust az egyes tagállamokban a nemzeti jog alapján a jogi személyeket megillető legszélesebb körű jogképességet élvezi. Különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és elidegeníthet, és bíróság előtt eljárhat.

(3)  Az Eurojust az egyes tagállamokban a nemzeti jog alapján a jogi személyeket megillető jogképességet élvezi.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust támogatja és megerősíti a két vagy több tagállamot érintő, illetve a közös alapokon való bűnüldözést szükségessé tevő súlyos bűncselekmények kivizsgálására, valamint az ezekkel kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti koordinációt és együttműködést a nemzeti hatóságok, illetve az Europol által végzett operatív cselekmények és az általuk szolgáltatott információk alapján.

(1)  Az Eurojust támogatja és megerősíti a két vagy több tagállamot érintő, illetve a közös alapokon való bűnüldözést szükségessé tevő azon súlyos bűncselekmények kivizsgálására, amelyekre vonatkozóan az Eurojust – a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban és az I. mellékletben foglaltak szerint – hatáskörrel rendelkezik, valamint az ezekkel kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti koordinációt és együttműködést a nemzeti hatóságok, az Europol, az Európai Ügyészség és az OLAF által végzett operatív cselekmények és az általuk szolgáltatott információk alapján.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  figyelembe veszi a valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától származó megkereséseket és a Szerződések keretében elfogadott rendelkezések értelmében illetékes bármely szerv által szolgáltatott vagy maga az Eurojust által gyűjtött információkat;

a)  figyelembe veszi a valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától származó megkereséseket és a Szerződések keretében elfogadott rendelkezések értelmében illetékes szervek és intézmények által szolgáltatott vagy maga az Eurojust által gyűjtött információkat;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Eurojust a tagállamok illetékes hatóságainak kérésére vagy saját kezdeményezésére látja el feladatait.

(3)  Az Eurojust a tagállamok illetékes hatóságai vagy az Európai Ügyészség kérésére vagy saját kezdeményezésére látja el feladatait.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust hatásköre az 1. mellékletben felsorolt bűncselekményformákra terjed ki. Nem tartoznak viszont hatáskörébe azon bűncselekmények, amelyek az Európai Ügyészség hatáskörébe tartoznak.

(1)  Mindaddig, amíg az Európai Ügyészség nem látja el az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés megvalósításáról szóló rendelet 75. cikkével összhangban rá ruházott nyomozási és vádemelési feladatokat, az Eurojust hatásköre az 1. mellékletben felsorolt bűncselekményformákra terjed ki. Azonban attól az időponttól kezdődően, hogy az Európai Ügyészség megkezdi feladatai ellátását, és az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekmények tekintetében az Eurojust nem gyakorolhatja hatáskörét az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekmények tekintetében, kivéve abban az esetben, ha azokban ugyan a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok is érintettek, de az Európai Ügyészség nem gyakorolja hatáskörét, vagy ha azokban az Európai Ügyészség létrehozására irányuló megerősített együttműködésben részt nem vevő tagállamok érintettek, illetve abban az esetben, ha az Európai Ügyészség maga kéri az Eurojust segítségét. A hatáskör e bekezdéssel összhangban történő gyakorlására vonatkozó gyakorlati részleteket a 38. cikk (2a) bekezdésében említett munkamegállapodás szabályozza.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Továbbra is az Eurojust hatáskörébe tartoznak:

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Eurojust hatásköre kiterjed a kapcsolódó bűncselekményekre. A következő bűncselekmények minősülnek kapcsolódó bűncselekménynek:

(2)  Az Eurojust hatásköre az 1. mellékletben meghatározott kapcsolódó bűncselekményekre terjed ki. A következő bűncselekmények minősülnek kapcsolódó bűncselekménynek:

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága vagy a Bizottság megkeresésére az Eurojust segítséget nyújthat olyan nyomozási és vádemelési tevékenységhez, amely csak a szóban forgó tagállamot és az Uniót érinti.

(4)  Valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága vagy a Bizottság megkeresésére az Eurojust segítséget nyújthat olyan nyomozási és vádemelési tevékenységhez, amely csak a szóban forgó tagállamot érinti.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  segítséget nyújt a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak a nyomozási és vádemelési tevékenység lehető legmegfelelőbb összehangolásához;

b)  biztosítja a tagállamok illetékes hatóságai által vezetett nyomozások és büntetőeljárások összehangolását;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  elősegíti a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok együttműködésének javítását, különösen az Europol elemzései alapján;

c)  támogatja és javítja a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok együttműködését, különösen az Europol elemzései alapján;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  szorosan együttműködik az Európai Ügyészséggel a hatáskörébe tartozó kérdésekben;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  támogatja az Europol és más uniós szervek és ügynökségek által kifejlesztett, speciális szakértelemmel rendelkező uniós központokat, és adott esetben részt vesz azok munkájában;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  együttműködik az EUMSZ V. címe által szabályozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség vonatkozásában létrehozott uniós ügynökségekkel, szervekkel és hálózatokkal;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ec)  támogatja a tagállamoknak az I. mellékletben felsorolt súlyos bűncselekmények megelőzésére és az azokkal szembeni küzdelemre irányuló fellépéseit;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha egy vagy két tagállam nem tud megállapodni arról, hogy melyikük kezdjen nyomozási vagy vádemelési tevékenységet a (2) bekezdés b) pontja alapján intézett megkeresést követően, az Eurojust írásos véleményt bocsát ki az ügyben. A véleményt haladéktalanul továbbítják az érintett tagállamoknak.

(4)  Ha egy vagy két tagállam nem tud megállapodni arról, hogy melyikük kezdjen nyomozási vagy vádemelési tevékenységet a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján intézett megkeresést követően, az Eurojust írásos véleményt bocsát ki az ügyben. A véleményt haladéktalanul továbbítják az érintett tagállamoknak.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Valamely hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére az Eurojust írásos véleményt bocsát ki az igazságügyi együttműködésre irányuló megkeresések és határozatok, ideértve a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökön alapulókat is, végrehajtásával kapcsolatos, ismétlődő visszautasításokról és nehézségekről, feltéve, hogy az nem volt megoldható az érintett, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok közötti kölcsönös megállapodás vagy az érintett nemzeti tagok bevonása útján. A véleményt haladéktalanul továbbítják az érintett tagállamoknak.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A nemzeti tagok és helyetteseik ügyészi, bírói vagy rendőrségi tisztviselői jogállással és azonos jogosultsággal rendelkeznek. A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok felruházzák őket az e rendeletben említett hatáskörökkel annak érdekében, hogy elláthassák feladataikat.

(3)  A nemzeti tagok és helyetteseik ügyészi, bírói jogállással rendelkeznek vagy az igazságügyi hatóság azonos jogosultsággal rendelkező képviselői a nemzeti jog szerint. A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok felruházzák őket az e rendeletben említett hatáskörökkel annak érdekében, hogy elláthassák feladataikat.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A nemzeti tagok és helyetteseik hivatali ideje négy év, ami egyszer megújítható.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A tagállamoknak nemzeti tagokat és helyetteseket kell kijelölniük a büntető igazságszolgáltatás terén szerzett igazolható, magas szintű és többéves gyakorlati tapasztalat alapján.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  előmozdítsák vagy más módon támogassák kölcsönös jogsegély vagy kölcsönös elismerés iránti megkeresések kibocsátását vagy végrehajtását, illetve ők maguk ilyenek bocsássanak ki vagy hajtsanak végre;

a)  előmozdítsák vagy más módon támogassák kölcsönös jogsegély vagy kölcsönös elismerés iránti megkeresések kibocsátását és végrehajtását;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  közvetlenül kapcsolatba lépjenek és információt cseréljenek a tagállam bármely hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságával;

b)  közvetlenül kapcsolatba lépjenek és információt cseréljenek a tagállam vagy uniós ügynökség és bármely egyéb illetékes szerv – ideértve az Európai Ügyészséget is – bármely hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságával;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  kölcsönös segítségnyújtás vagy kölcsönös elismerés iránti kérelmeket bocsáthatnak ki és hajthatnak végre;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  A tagállamok további hatáskörökkel ruházhatják fel a nemzeti tagokat a nemzeti joggal összhangban. A tagállamok hivatalosan értesítik a Bizottságot és a testületet ezekről a hatáskörökről.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatósággal egyetértésben a nemzeti tagok:

(2)  Illetékes nemzeti hatóságuk egyetértésével a nemzeti tagok a nemzeti joggal összhangban:

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nyomozati intézkedéseket rendelnek el;

a)  elrendelhetik és kérhetik a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nyomozati intézkedéseket;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Olyan sürgős esetekben, amikor nem lehet időben megállapodást kötni, a nemzeti tagok hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy meghozzák a (2) bekezdésben említett intézkedéseket, és erről a lehető leghamarabb tájékoztatják a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot.

(3)  Sürgős esetben, és amennyiben nem lehetséges időben megállapítani, hogy melyik az illetékes nemzeti hatóság, illetve azzal időben felvenni a kapcsolatot, a nemzeti tagok hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy a nemzeti joggal összhangban meghozzák a (2) bekezdésben említett intézkedéseket, és erről haladéktalanul tájékoztatják a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A (3a) bekezdésben említett esetekben a nemzeti tag által kibocsátott kérelmet az illetékes nemzeti hatóság indokolatlan késedelem nélkül kezeli.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  bűnügyi nyilvántartások;

a)  bűnügyi nyilvántartások, ideértve az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (ECRIS) is;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  valamennyi nemzeti tag, amikor a testület a 4. cikk szerinti operatív feladatköreit gyakorolja;

a)  valamennyi nemzeti tag;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  valamennyi nemzeti tag és a Bizottság két képviselője, amikor a testület a 14. cikk szerinti igazgatási feladatköröket gyakorolja.

b)  és a Bizottság két képviselője, amikor a testület igazgatási feladatköreit gyakorolja, e két képviselő egyikének a 16. cikk (4) bekezdésével összhangban az ügyvezető testület képviselőjének is kell lennie.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az adminisztratív igazgató szavazati jog nélkül vesz részt a testület igazgatási ülésein.

(3)  Az adminisztratív igazgató szavazati jog nélkül vesz részt a testület ülésein.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A testület havonta legalább egy operatív ülést tart. Irányítási feladatkörei gyakorlása céljából a testület évente legalább két rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül.

(2)  A testület havonta legalább egy ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére a testület irányítási feladatainak megvitatása céljából, vagy tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Eltérő rendelkezés hiányában a testület a tagjai többségi szavazata alapján hoz határozatot.

(1)  Eltérő rendelkezés hiányában, és amennyiben nem jön létre konszenzus, a testület a tagjai többségi szavazata alapján hoz határozatot.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A testület igazgatási feladatköreinek keretében:

A testület operatív és irányítási feladatköreinek egyértelmű elkülönítésére rendelkezéseket kell megállapítani, minimálisra csökkentve a nemzeti tagokra nehezítő adminisztratív terhet, hogy a hangsúly az Eurojust operatív munkájára kerüljön. A testület irányítási feladatai között szerepelnie kell különösen az Eurojust munkaprogramjai, költségvetése, éves tevékenységi jelentése és a partnerekkel kialakított munkamegállapodásai elfogadásának. Az adminisztratív igazgató tekintetében a testületnek kell a kinevezésre jogosult hatóság hatáskörét gyakorolnia. A testület feladata az Eurojust eljárási szabályzatának elfogadása is.

a)  a 15. cikkel összhangban, a tagok kétharmados többségével minden évben elfogadja az Eurojust programozási dokumentumát;

 

b)  tagjainak kétharmados többségével elfogadja az Eurojust éves költségvetését, és ellátja az Eurojust költségvetéséhez kapcsolódó, a VI. fejezet szerinti egyéb feladatokat;

 

c)  elfogadja az Eurojust előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, valamint azt a következő év [a pénzügyi keretrendeletben előírt időpont]-ig eljuttatja az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a konszolidált éves tevékenységi jelentést.

 

d)  a programozási dokumentum részeként személyzeti erőforrásokra vonatkozó programozást fogad el;

 

e)  a 52. cikknek megfelelően elfogadja az Eurojustra alkalmazandó pénzügyi szabályokat;

 

f)  szabályokat fogad el tagjai tekintetében az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére;

 

g)  a (2) bekezdésnek megfelelően az Eurojust személyzete tekintetében gyakorolja a személyzeti szabályzat(1) által a kinevező hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek(2) által a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket (a továbbiakban: kinevezési hatáskörök);

 

h)  kinevezi az adminisztratív igazgatót, és adott esetben hivatali idejét meghosszabbítja vagy megszüntetheti a 17. cikkel összhangban;

 

i)  elszámolási tisztviselőt és adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, akik feladataik ellátása során függetlenül járnak el;

 

j)  a 43. cikkel összhangban kötött munkamegállapodásokat fogad el;

 

k)  elnököt és alelnököt választ a 11. cikkel összhangban;

 

l)  elfogadja eljárási szabályzatát.

 

(2)  A testület a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdésén és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek 6. cikkén alapuló határozatot fogad el a vonatkozó kinevezési hatásköröknek az adminisztratív igazgatóra történő átruházásáról, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az átruházások felfüggeszthetők. Az adminisztratív igazgató jogosult e hatáskörök továbbruházására.

 

(3)  Rendkívüli körülmények által indokolt esetben a testület úgy dönthet, hogy átmenetileg felfüggeszti a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott hatásköröknek az adminisztratív igazgatóra történt átruházását, valamint e hatásköröknek utóbbi általi továbbruházását, és e hatásköröket maga gyakorolhatja vagy átruházhatja valamely tagjára, illetőleg a személyzetnek egy, az adminisztratív igazgatón kívüli tagjára.

 

(4)  Az adminisztratív igazgató kinevezéséhez, hivatali idejének meghosszabbításához és felmentéséhez a testület tagjainak kétharmados szavazattöbbségére van szükség.

 

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden év [november 30-ig] a testület programozási dokumentumot fogad el, amely tartalmazza az adminisztratív igazgató által – a Bizottság véleményének figyelembe vételével – előterjesztett tervezeten alapuló többéves és éves programozást. A programozási dokumentumot továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. A programozási dokumentum az általános költségvetés végső elfogadása után válik véglegessé, és szükség esetén annak megfelelően kiigazítható.

(1)  Minden év [november 30-ig] a testület programozási dokumentumot fogad el, amely tartalmazza az adminisztratív igazgató által – a Bizottság véleményének figyelembevételével – előterjesztett tervezeten alapuló éves programozást. A programozási dokumentumot továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Ügyészségnek. A programozási dokumentum az általános költségvetés végső elfogadása után válik véglegessé, és szükség esetén annak megfelelően kiigazítható.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A többéves munkaprogram tartalmazza az átfogó stratégiai programozást, ideértve a célkitűzéseket is, a várt eredményeket és a teljesítménymutatókat is. Továbbá erőforrás-programozást határoz meg, ideértve a többéves költségvetést és személyzetet is. Az erőforrás-programozást évente naprakésszé teszik. A stratégiai programozást adott esetben, és különösen az 56. cikkben említett értékelés eredménye szerint teszik naprakésszé.

(4)  A többéves munkaprogram tartalmazza az átfogó stratégiai programozást, ideértve a célkitűzéseket, a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való, 43. cikk szerinti együttműködésre vonatkozó stratégiát, a várt eredményeket és a teljesítménymutatókat is. Továbbá erőforrás-programozást határoz meg, ideértve a többéves költségvetést és személyzetet is. Az erőforrás-programozást évente naprakésszé teszik. A stratégiai programozást adott esetben, és különösen az 56. cikkben említett értékelés eredménye szerint teszik naprakésszé.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A testületet ügyvezető testület segíti. Az ügyvezető testület nem vesz részt az Eurojust 4. és 5. cikkben említett operatív feladatköreiben.

(1)  A testületet ügyvezető testület segíti. Az ügyvezető testület felel az Eurojust megfelelő működését biztosító adminisztratív határozatok meghozataláért. Emellett ő végzi el az egyéb adminisztratív ügyekkel kapcsolatos előkészítő munkát is, melyet a testület az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban jóváhagy. Az ügyvezető testület nem vesz részt az Eurojust 4. és 5. cikkben említett operatív feladatköreiben.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az ügyvezető testület konzultálhat a testülettel az Eurojust éves költségvetésének, éves jelentésének, valamint éves és többéves munkaprogramjának elkészítésekor, és más esetekben is kérhet nem operatív jellegű információkat a testülettől, amennyiben az a feladatai ellátásához szükséges.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Továbbá az ügyvezető testület

(2)  Az ügyvezető testület:

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az adminisztratív igazgató által készített tervezet alapján elkészíti az Eurojust éves és többéves munkaprogramját, és elfogadás céljából továbbítja azt a testület részére;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a csalási kockázatokkal arányos csalás elleni stratégiát fogad el, figyelembe véve a végrehajtandó intézkedések költségét és hasznát;

b)  csalás elleni stratégiát fogad el az Eurojustra vonatkozóan az adminisztratív igazgató által készített tervezet alapján;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  meghoz minden egyéb, az 5. vagy a 14. cikkben kimondottan a testület számára nem előírt vagy a 18. cikkel összhangban az adminisztratív igazgató felelősségi körébe tartozó döntést;

törölve

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  elfogadja eljárási szabályzatát.

törölve

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  elvégez minden további igazgatási feladatot, amellyel a testület az 5. cikk (4) bekezdése értelmében megbízza;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – h b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb)  az 52. cikknek megfelelően elfogadja az Eurojustra alkalmazandó pénzügyi szabályokat;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – h c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hc)  a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdésén és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikkén alapuló határozatot fogad el a kinevezésre jogosult hatóság vonatkozó hatásköreinek az adminisztratív igazgatóra történő átruházásáról, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a hatáskör-átruházás felfüggeszthető; az adminisztratív igazgató jogosult e hatáskörök továbbruházására;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Sürgős és indokolt esetekben az ügyvezető testület a testület nevében, igazgatási és költségvetési kérdésekben hozhat bizonyos ideiglenes határozatokat, amelyeket a testületnek meg kell erősítenie.

törölve

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ügyvezető testület háromhavonta legalább egy rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy legalább két másik tag kérésére is összeül.

(6)  Az ügyvezető testület legalább háromhavonta ülésezik. Szükség esetén elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy legalább két másik tag kérésére is összeül.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az adminisztratív igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárás keretében a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról a testület nevezi ki. Az adminisztratív igazgató szerződésének megkötése céljából az Eurojustot a testület elnöke képviseli.

(2)  Az adminisztratív igazgatót érdemei, igazolt igazgatási és vezetői képességei, valamint az adott területen szerzett szakértelme és tapasztalata alapján, az Eurojust eljárási szabályzatával összhangban megrendezett nyílt és átlátható kiválasztási eljárás keretében, az ügyvezető testület által javasolt jelöltek listájáról a testület nevezi ki. Az adminisztratív igazgató szerződésének megkötése céljából az Eurojustot a testület elnöke képviseli.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az adminisztratív igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak végére a Bizottság értékelést kezd, amely figyelembe veszi az adminisztratív igazgató munkavégzésének értékelését.

(3)  Az adminisztratív igazgató hivatali ideje négy év. Ezen időszak végére az ügyvezető testület értékelést készít, amely figyelembe veszi az adminisztratív igazgató munkavégzésének értékelését.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A testület a Bizottság (3) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő javaslata alapján eljárva egyszer, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja az adminisztratív igazgató hivatali idejét.

(4)  A testület – az ügyvezető testületnek a (3) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő javaslata alapján eljárva egyszer, legfeljebb négy évre meghosszabbíthatja az adminisztratív igazgató hivatali idejét.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az adminisztratív igazgató a testületnek és az ügyvezető testületnek tartozik elszámolással.

(6)  Az adminisztratív igazgató a testületnek tartozik elszámolással.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság javaslata alapján a testület határozhat arról, hogy visszahívja hivatalából az adminisztratív igazgatót.

(7)  Az ügyvezető testület javaslata alapján a testület határozhat arról, hogy visszahívja hivatalából az adminisztratív igazgatót.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az adminisztratív igazgató – a Bizottság, a testület vagy az ügyvezető testület hatáskörének sérelme nélkül – feladatait függetlenül látja el, egyetlen kormánytól vagy más szervtől sem kérhet vagy fogadhat el utasítást.

(2)  Az adminisztratív igazgató – a testület vagy az ügyvezető testület hatáskörének sérelme nélkül – feladatait függetlenül látja el, egyetlen kormánytól vagy más szervtől sem kérhet vagy fogadhat el utasítást.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az Eurojust napi szintű igazgatása;

a)  az Eurojust igazgatási és személyzeti ügyeinek napi szintű irányítása;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a programozási dokumentum összeállítása, valamint a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az ügyvezető testület és a testület elé terjesztése;

c)  az éves és a többéves munkaprogram összeállítása, valamint az ügyvezető testülethez jóváhagyás céljából történő benyújtása;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a programozási dokumentum végrehajtása, valamint végrehajtásáról jelentéstétel az ügyvezető testületnek és a testületnek;

d)  az éves és a többéves munkaprogram végrehajtása, valamint a végrehajtásról való jelentéstétel az ügyvezető testületnek és a testületnek;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  cselekvési terv készítése a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből, értékelésekből és vizsgálatokból – ideértve az európai adatvédelmi biztos és az OLAF vizsgálatait is – levont következtetéseket nyomon követve, valamint évente kétszer jelentéstétel az elért eredményekről az ügyvezető testületnek, a Bizottságnak és az európai adatvédelmi biztosnak;

f)  cselekvési terv készítése a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből, értékelésekből és vizsgálatokból – ideértve az európai adatvédelmi biztos és az OLAF vizsgálatait is – levont következtetéseket nyomon követve, valamint évente kétszer jelentéstétel az elért eredményekről a testületnek, az ügyvezető testületnek, a Bizottságnak és az európai adatvédelmi biztosnak;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  az Unió pénzügyi érdekeinek védelme csalás, vesztegetés és egyéb illegális tevékenységek elleni megelőző intézkedések alkalmazásával – az OLAF vizsgálati hatáskörének sérelme nélkül –, hatékony ellenőrzésekkel, illetve szabálytalanságok észlelése esetén a jogtalanul kifizetett összegek behajtásával és adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű igazgatási és pénzügyi büntetések kiszabásával;

törölve

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – j a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  az Eurojust személyzete tekintetében a személyzeti szabályzat által a kinevezésre jogosult hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek által a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatáskörök (a továbbiakban: „a kinevezésre jogosult hatóság hatáskörei”) gyakorlása;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – j b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jb)  az Eurojust operatív munkájának elősegítéséhez szükséges adminisztratív támogatás biztosítása;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – j c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jc)  az elnök és az alelnökök támogatása feladataik ellátásában.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – j d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jd)  az Eurojust éves költségvetésére irányuló javaslattervezet összeállítása, amelyet a testület általi elfogadást megelőzően az ügyvezető testületnek kell bemutatnia és megvizsgálnia;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A koordinációs ügyelet képviselői haladéktalanul lépéseket tesznek a megkeresés tagállamukban történő teljesítésével kapcsolatban.

(3)  A koordinációs ügyelet képviselői hatékonyan és haladéktalanul lépéseket tesznek a megkeresés tagállamukban történő teljesítésével kapcsolatban.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok által az (1) bekezdés értelmében kijelölt nemzeti kapcsolattartóknak rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges szakértelemmel és tapasztalattal.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a részt nem vevő tagállamoknak az Európai Ügyészség hatásköreivel kapcsolatos kérdésekben eljáró nemzeti kapcsolattartói;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett személyek megtartják a nemzeti jog szerinti beosztásukat és jogállásukat.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett személyek megtartják a nemzeti jog szerinti beosztásukat és jogállásukat, amennyiben ez nem akadályozza az e rendelet szerinti feladataik ellátását.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 5 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  szoros kapcsolatot tart fenn az Europol nemzeti egységével.

d)  szoros kapcsolatot tart fenn az Europol nemzeti egységével, az Európai Igazságügyi Hálózat más kapcsolattartóival és más releváns illetékes nemzeti hatóságokkal.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a 2. és 4. cikkel és e rendelet adatvédelmi szabályaival összhangban kicserélik az Eurojusttal az összes olyan információt, amelyre az Eurojustnak feladatai ellátásához szüksége van. Ez legalább az (5), (6) és (7) bekezdésben említett információkat jelenti.

(1)  A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a 2. és 4. cikkel és e rendelet adatvédelmi szabályaival összhangban kicserélik az Eurojusttal az összes olyan információt, amelyre az Eurojustnak feladatai ellátásához szüksége van. Ez legalább a (4), (5) és (6) bekezdésben említett információkat jelenti.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Eurojustnak történő információátadás csak akkor értelmezhető az adott esetben az Eurojust segítségének kérésére irányuló megkeresésként, ha egy hatáskörrel rendelkező hatóság ezt pontosan megnevezi.

(2)  Az Eurojustnak történő információtovábbítás csak akkor értelmezhető az adott esetben az Eurojust segítségnyújtása iránti megkeresésként, ha az adott illetékes hatóság ezt kifejezetten kiköti.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok haladéktalanul tájékoztatják nemzeti tagukat az Eurojust hatáskörébe tartozó valamennyi olyan bűnügyi esetről, amely legalább három tagállamot érint, és amelyre vonatkozóan legalább két tagállam részére továbbítottak igazságügyi együttműködésre irányuló megkereséseket vagy határozatokat, ideértve a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökön alapulókat is.

(5)  A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok haladéktalanul tájékoztatják nemzeti tagjukat valamennyi olyan esetről, amely legalább három tagállamot közvetlenül érint, és amelyre vonatkozóan legalább két tagállam részére továbbítottak igazságügyi együttműködésre irányuló megkereséseket vagy határozatokat, ideértve a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökön alapulókat is.

 

a)  a szóban forgó bűncselekmény a megkereső vagy a kibocsátó tagállamban olyan szabadságvesztés-büntetéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő, amelynek legmagasabb büntetési tétele – az érintett tagállam döntésétől függően – legalább öt vagy hat év, és szerepel az alábbi jegyzékben:

 

i.  emberkereskedelem;

 

ii.  szexuális zaklatás és szexuális kizsákmányolás, ideértve a gyermekpornográfiát és a gyermekkel való, szexuális célú kapcsolatfelvételt is;

 

iii.  kábítószer-kereskedelem;

 

iv.  lőfegyverek, részeik és alkotóelemeik, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;

 

v.  korrupció;

 

vi.  az Unió pénzügyi érdekei elleni bűncselekmény;

 

vii.  pénz és más fizetőeszközök hamisítása;

 

viii.  pénzmosás;

 

ix.  számítógépes bűnözés; vagy

 

b)  arra utaló tények merültek fel, hogy bűnszervezet is érintett az ügyben; vagy

 

c)  arra utaló tények esete, hogy az ügy jelentős határokon átnyúló dimenzióval rendelkezhet, vagy uniós szintű következményekkel járhat, vagy hogy a közvetlenül érintett tagállamokon kívül más tagállamokat is érinthet.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok haladéktalanul tájékoztatják nemzeti tagukat az Eurojust hatáskörébe tartozó valamennyi olyan bűnügyi esetről, amely legalább három tagállamot érint, és amelyre vonatkozóan legalább két tagállam részére továbbítottak igazságügyi együttműködésre irányuló megkereséseket vagy határozatokat, ideértve a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökön alapulókat is.

(5)  A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok haladéktalanul tájékoztatják nemzeti tagjukat valamennyi olyan esetről, amely legalább két tagállamot közvetlenül érint, és amelyre vonatkozóan legalább két tagállam részére továbbítottak igazságügyi együttműködésre irányuló megkereséseket vagy határozatokat, ideértve a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökön alapulókat is.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 9 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az e cikkben említett információkat az Eurojust által meghatározott strukturált módon kell továbbítani.

(9)  Az e cikkben említett információkat az Eurojust által meghatározott strukturált módon kell továbbítani. A nemzeti hatóság nem köteles ezeket az információkat továbbítani, ha azt korábban már – e rendelet más rendelkezései értelmében – továbbították az Eurojustnak.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust tájékoztatást nyújt a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára az információfeldolgozás eredményeiről, ideértve az ügyviteli rendszerben már tárolt ügyekkel való kapcsolatokat is. E tájékoztatás személyes adatokat is tartalmazhat.

(1)  Az Eurojust indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást nyújt a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára az információfeldolgozás eredményeiről, ideértve az ügyviteli rendszerben már tárolt ügyekkel való kapcsolatokat is. E tájékoztatás személyes adatokat is tartalmazhat.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok indokolatlan késedelem nélkül válaszolnak az Eurojust megkereséseire és a 4. cikk szerint kibocsátott véleményekre. Ha az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai úgy döntenek, hogy a 4. cikk (2) bekezdésében említett valamely megkeresést nem teljesítik, vagy a 4. cikk (4) vagy (5) bekezdésében említett írásbeli véleményt figyelmen kívül hagyják, e döntésükről és annak indokairól haladéktalanul tájékoztatják az Eurojustot. Ha a megkeresés elutasításának indokait azért nem lehetséges megadni, mert az fontos nemzetbiztonsági érdekeket sértene vagy veszélyeztetné egyes személyek biztonságát, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai működési indokokra hivatkozhatnak.

A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok indokolatlan késedelem nélkül válaszolnak az Eurojust megkereséseire és a 4. cikk szerint kibocsátott véleményekre, sürgős esetekben pedig az Eurojust válaszadási határidőt szabhat. Az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak teljesíteniük kell az Eurojust 4. cikk (2) és új (2a) bekezdésében említett megkeresését, illetve nem hagyhatják figyelmen kívül a 4. cikk (4) vagy (5) bekezdésében említett írásbeli véleményt, kivéve, ha indokolással ellátott véleményben meg tudják indokolni az Eurojust számára, hogy az azonnali teljesítés veszélyeztetné egy folyamatban levő nyomozás sikerét vagy valamely személy biztonságát. Az Eurojust 4. cikk szerinti megkereséseinek és véleményeinek teljesítésével kapcsolatos késedelmeket kellően meg kell indokolni.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust ügyviteli rendszert hoz létre, amely ideiglenes munkafájlokból, valamint egy, a 2. mellékletben említettek szerinti személyes adatokból és nem személyes adatokat tartalmazó tárgymutatóból áll.

(1)  Az Eurojust ügyviteli rendszert hoz létre, amely ideiglenes munkafájlokat, valamint egy, a 2. mellékletben említettek szerinti személyes adatokból és nem személyes adatokat tartalmazó tárgymutatót is tartalmaz.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a személyes adatok kezelése során a jogszerűség, és az e rendeletben előírt rendelkezések betartása ellenőrzésének elősegítése.

c)  a személyes adatok kezelése során a jogszerűség, és az uniós jog betartása ellenőrzésének elősegítése.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tárgymutató hivatkozásokat tartalmaz az Eurojust keretében feldolgozott ideiglenes munkafájlokra vonatkozóan, és nem tartalmazhat a 2. melléklet (1) pontjának a)–i), k) és m) pontjában, valamint (2) pontjában említett személyes adatoktól eltérő személyes adatokat.

(4)  A tárgymutató hivatkozásokat tartalmaz az Eurojust keretében feldolgozott ideiglenes munkafájlokra vonatkozóan, és nem tartalmazhat a 2. melléklet 2. pontjában említett személyes adatoktól eltérő személyes adatokat.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A műveleti vonatkozású személyes adatok feldolgozásához az Eurojust nem hozhat létre az ügyviteli rendszertől eltérő automatizált adatállományt vagy ideiglenes munkafájlt.

(6)  A műveleti vonatkozású személyes adatok feldolgozásához az Eurojust nem hozhat létre az ügyviteli rendszertől eltérő automatizált adatállományt.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az ügyviteli rendszert és ideiglenes munkafájljait felhasználásra rendelkezésre bocsátják az Európai Ügyészség számára.

(7)  Az ügyviteli rendszert és ideiglenes munkafájljait felhasználásra rendelkezésre bocsátják az Európai Ügyészség számára az illetékességi körébe tartozó esetekben.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az ügyviteli rendszerhez és ideiglenes munkafájljaihoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók az Európai Ügyészségre. Az ügyviteli rendszerbe, az ideiglenes munkafájlokba és az Európai Ügyészség tárgymutatójába bevitt információkat azonban nem teszik nemzeti szinten hozzáférhetővé.

(8)  Az ügyviteli rendszerhez és ideiglenes munkafájljaihoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók az Európai Ügyészségre az illetékességi körébe tartozó esetekben. Az ügyviteli rendszerbe, az ideiglenes munkafájlokba és az Európai Ügyészség tárgymutatójába bevitt információkat azonban nem teszik nemzeti szinten hozzáférhetővé.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ideiglenes munkafájlt megnyitó nemzeti tag dönt arról, hogy az adott ideiglenes munkafájlhoz kapcsolódó információk közül melyeket vegyék fel a tárgymutatóba.

(3)  Az ideiglenes munkafájlt megnyitó nemzeti tag dönt arról, hogy a 24. cikk (4) bekezdésével összhangban az adott ideiglenes munkafájlhoz kapcsolódó információk közül melyeket vegyék fel a tárgymutatóba.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Személyes adatok feldolgozása

Az információk feldolgozása

(1)  Amennyiben az kifejezetten előirt feladatának ellátásához szükséges, az Eurojust hatáskörén belül és operatív feladatkörei elvégzése céljából, e rendelettel összhangban gépi eszközökkel vagy strukturált manuális adatállományokban az Eurojust csak a 2. melléklet 1. pontjában felsorolt személyes adatait dolgozhatja fel azon személyeknek, akiket az érintett tagállamok nemzeti jogszabályai értelmében olyan bűncselekmény elkövetésével vagy abban való részességgel gyanúsítanak, amely az Eurojust hatáskörébe tartozik, vagy akiket ilyen bűncselekményért elítéltek.

A 45/2001/EK rendeletet alkalmazni kell az egyénei jogainak védelmére az Eurojust által tevékenységei összefüggésében végzett személyesadat-feldolgozás vonatkozásában.

(2)  Az Eurojust csak a 2. melléklet 2. pontjában felsorolt személyes adatait dolgozhatja fel azon személyeknek, akik az érintett tagállamok nemzeti jogszabályai értelmében a 3. cikkben meghatározott egy vagy több bűnözési forma vagy bűncselekmény tekintetében indított nyomozási vagy vádemelési tevékenység során tanúnak vagy sértett minősülnek, vagy 18 éven aluliak. Az ilyen személyes adatok feldolgozására csak akkor kerülhet sor, ha az az Eurojust kifejezetten előirt feladatának ellátásához szigorúan szükséges, hatáskörén belül és operatív feladatkörei elvégzéséhez.

 

(3)  Kivételes esetekben az Eurojust – az adatfeldolgozás alapjául szolgáló ügy lezárásához szükséges időtartamot meg nem haladó korlátozott ideig – az (1) és (2) bekezdésben említettektől eltérő személyes adatokat is feldolgozhat, amennyiben azok közvetlenül érintik az Eurojust segítségével összehangolt, folyamatban levő nyomozást, illetve azokban felmerülnek, és amennyiben feldolgozásuk szigorúan szükséges az (1) bekezdésben meghatározott célokhoz. A 31. cikkben említett adatvédelmi tisztviselőt haladéktalanul tájékoztatják a bekezdés alkalmazásáról és az ilyen személyes adatok feldolgozásának szükségességét indokoló konkrét körülményekről. Amennyiben ezek az egyéb adatok a (2) bekezdés értelmében vett tanúkat vagy sértetteket, az adatkezelésre vonatkozó döntést legalább két nemzeti tag együttesen hozza meg.

 

(4)  A gépi vagy egyéb eszközökkel kezelt személyi adatokat, amennyiben azok faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, valamint egészségi állapotra vagy szexuális életre vonatkoznak, az Eurojust csak abban az esetben kezelheti, ha az adatok az adott tagállamokban folyó nyomozáshoz vagy az Eurojuston belüli koordinációhoz szigorúan szükségesek, és már feldolgozott egyéb személyes adatokat egészítenek ki. Az adatvédelmi tisztviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell e bekezdés alkalmazásáról. Ezek az adatok a 24. cikk (4) bekezdésében említett tárgymutatóban nem dolgozhatók fel. Amennyiben ezek az egyéb adatok a (2) bekezdésben említett tanúkat vagy sértetteket érintik, az adatkezelésre vonatkozó döntést a testület hozza meg.

 

(5)  A 45/2001/EK rendeletet alkalmazni kell az Eurojust által tevékenységei összefüggésében végzett személyesadat-feldolgozásra. E rendelet személyre szabja és kiegészíti a 45/2001/EK rendeletet, amennyiben az Eurojust által operatív feladataihoz végzett személyesadat-feldolgozásról van szó.

 

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust által feldolgozott személyes adatok nem tárolhatók tovább, mint az első alkalmazandó időpont az alábbi időpontok közül:

törölve

a)  az az időpont, amikor a nyomozásban és büntetőeljárásban érintett összes tagállamban a büntetőeljárásra vonatkozó elévülési határidő letelt;

 

b)  az az időpont, amikor a személyt felmentették és a bírósági határozat jogerőssé vált;

 

c)  három évvel azon időpontot követően, amikor a nyomozási vagy vádemelési tevékenységgel érintett tagállamok közül az utolsó által hozott bírósági határozat jogerőre emelkedett;”

 

d)  az az időpont, amikor az Eurojust és az érintett tagállamok kölcsönösen megállapítják vagy egyetértenek abban, hogy a nyomozási és vádemelési tevékenység Eurojust általi koordinálására a továbbiakban nincs szükség, kivéve ha a 21. cikk (5) és (6) bekezdése értelmében ezeket az információkat kötelező biztosítani az Eurojust számára.

 

e)  három évvel azon időpontot követően, amikor az adatokat a 21. cikk (6) vagy (7) bekezdésével összhangban továbbították.

 

(2)  Az (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjában említett tárolási határidők betartását megfelelő gépi adatfeldolgozással folyamatosan ellenőrzik. Mindemellett az adatok bevitelét követően háromévenként megvizsgálják az adatok további tárolásának szükségességét. Ha a 27. cikk (4) bekezdésében említett személyekkel kapcsolatos adatokat öt évnél hosszabb ideig tárolnak, erről értesíteni kell az európai adatvédelmi biztost.

 

(3)  Amennyiben a (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjában említett tárolási határidők valamelyike lejárt, az Eurojust megvizsgálja, hogy feladatai ellátásához szükséges-e tovább tárolni az adatokat, és az előírásoktól eltérve dönthet úgy, hogy a következő ellenőrzés időpontjáig tovább tárolja azokat. A további tárolás okait indokolni és rögzíteni kell. Ha nem döntenek a személyes adatok további tárolásáról, akkor azokat három év után automatikusan törölni kell. Ha azonban a (1) bekezdés a) pontjában említettek szerint a bíróság elé állításra vonatkozó elévülési határidő az összes érintett tagállamban letelt, az adatokat csak abban az esetben lehet tárolni, ha azok az Eurojust által e rendelettel összhangban megvalósított segítségnyújtáshoz szükségesek.

 

(4)  Amennyiben – a (3) bekezdéssel összhangban – az (1) bekezdésben említett időpontokon túl tárolnak adatokat, az európai adatvédelmi biztos háromévente felülvizsgálja az adatok további tárolásának szükségességét.

 

(5)  Nem automatizált és strukturálatlan adatokat tartalmazó fájl esetén, miután a fájlban tárolt automatizált adatok utolsó tételének tárolására előírt határidő lejárt, a fájlban tárolt összes dokumentumot visszaszolgáltatják az adatszolgáltató hatóságoknak, a másolatokat pedig megsemmisítik.

 

(6)  Ha az Eurojust a nyomozást vagy büntetőeljárásokat hangolta össze, az érintett nemzeti tagok tájékoztatják az Eurojustot és a többi érintett tagállamot az ügyben hozott jogerős bírósági határozatokról, többek között azért, hogy a (1) bekezdés b) pontja alkalmazható legyen.

 

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az adatfeldolgozás jogszerűségének ellenőrzése, az önellenőrzés, valamint az adatok sértetlenségének és megfelelő biztonságának biztosítása céljából az Eurojust nyilvántartást vezet az operatív célokból használt személyes adatok gyűjtéséről, megváltoztatásáról, közléséről, összekapcsolásáról, törléséről és az azokhoz való hozzáférésről. Az ilyen naplókat vagy dokumentációt 18 hónap után törlik, kivéve akkor, ha az adatokra folyamatban lévő ellenőrzés céljából szükség van.

törölve

(2)  Az (1) bekezdés szerinti naplókat vagy dokumentációt kérésre az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére kell bocsátani. Az európai adatvédelmi biztos a fenti információkat kizárólag az adatvédelem ellenőrzésére, továbbá a megfelelő adatfeldolgozás, az adatsértetlenség és az adatbiztonság biztosítására használhatja fel.

 

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Eurojust által operatív feladatainak ellátása céljából feldolgozott személyes adatokhoz az Eurojust feladatainak megvalósítása érdekében, valamint a 24., 25. és 26. cikkekben szereplő korlátokon belül csak a nemzeti tagok, helyetteseik és asszisztenseik, a 20. cikk (2) bekezdésében említett személyek, ha kapcsolódnak az ügyviteli rendszerhez, valamint az Eurojust engedéllyel rendelkező személyzete rendelkezhet hozzáféréssel.

törölve

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács a 45/2001/EK rendelet 24. cikkével összhangban adatvédelmi tisztviselőt nevez ki.

törölve

(2)  A 45/2001/EK rendelet 24. cikkében meghatározott kötelezettségeinek eleget téve az adatvédelmi tisztviselő:

 

a)  biztosítja, hogy írott nyilvántartást vezessenek a személyes adatok továbbításáról;

 

b)  együttműködik az Eurojust adatfeldolgozási eljárásokért, képzésért és tanácsadásért felelős személyzetével;

 

c)  éves jelentés készít és ezt a testület és az európai adatvédelmi biztos elé terjeszti.

 

(3)  Feladatainak ellátása során az adatvédelmi tisztviselő hozzáférhet az Eurojust által feldolgozott összes adathoz, és az Eurojust valamennyi helyiségébe beléphet.

 

(4)  Az Eurojust személyzetének az adatvédelmi tisztviselőt segítő tagjai a feladataik ellátásához szükséges mértékben férhetnek hozzá az Eurojustnál feldolgozott személyes adatokhoz, illetve léphetnek be az Eurojust helyiségeibe.

 

(5)  Ha az adatvédelmi tisztviselő úgy véli, hogy nem tartották be a 45/2001/EK rendelet vagy e rendelet személyes adatok feldolgozására vonatkozó rendelkezéseit, tájékoztatja az adminisztratív igazgatót, és felkéri, hogy meghatározott időn belül szüntesse meg a szabálytalanságot. Ha az adminisztratív igazgató a meghatározott időn belül nem szünteti meg az adatfeldolgozás szabálytalanságát, az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja a testületet, és megállapodnak a válaszadásra meghatározott határidőben. Ha a testület nem szünteti meg a meghatározott időn belül az adatfeldolgozás szabálytalanságát, az adatvédelmi tisztviselő az európai adatvédelmi biztos elé terjeszti az ügyet.

 

(6)  Az igazgatótanács elfogadja a 45/2001/EK rendelet 24. cikkének (8) bekezdésében említett végrehajtási szabályokat.

 

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A személyes adatokhoz való hozzáférés jogával élni kívánó bármely érintett ilyen irányú kérelmét költségmentesen előterjesztheti a választása szerinti tagállamban, az e tagállamban erre kijelölt hatóságnál. A fenti hatóság haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított egy hónapon belül az Eurojust elé utalja a kérelmet.

törölve

(2)  Az Eurojust indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben annak kézhezvételétől számított három hónapon belül megválaszolja a kérelmet.

 

(3)  Az Eurojust konzultál az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival a meghozandó döntésről. Az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó döntés feltétele az Eurojust és az ilyen adatok közlésében közvetlenül érintett tagállamok szoros együttműködése. Minden olyan esetben, amikor egy tagállam kifogásolja az Eurojust által javasolt választ, kifogása okait közli az Eurojusttal.

 

(4)  Amennyiben a 45/2001/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésével összhangban a hozzáférési jog korlátozására kerül sor, az Eurojust a fenti rendelet 20. cikkének (3) bekezdésével összhangban írásban tájékoztatja az érintettet. A fő okokról való tájékoztatástól el lehet tekinteni, amennyiben e tájékoztatás hatástalanná tenné a korlátozást. Az érintettet tájékoztatni kell legalább arról, hogy az európai adatvédelmi biztos elvégezte az összes szükséges ellenőrzést.

 

(5)  Az Eurojust dokumentálja a (4) bekezdésben említett korlátozás alapjául szolgáló fő okok közlésétől való eltekintés indokait.

 

(6)  A benyújtott kérelemmel a kérelem által érintett nemzeti tagok foglalkoznak, és határozatukat az Eurojust nevében hozzák meg. A kérelmet a kézhezvételétől számított három hónapon belül kell elbírálni. Amennyiben a tagok között nincs egyetértés, az ügyet a testület elé terjesztik, amely kétharmados többséggel dönt a kérésről.

 

(7)  Amikor az európai adatvédelmi biztos - a 45/2001/EK rendelet 46. és 47. cikkének alkalmazva - ellenőrzi az Eurojust által végzett adatfeldolgozás jogszerűségét, legalább arról értesíti az érintettet, hogy az európai adatvédelmi biztos által elvégzendő összes szükséges ellenőrzés megtörtént.

 

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben azon személyes adatokat, amelyeket a 45/2001/EK rendelet 14., 15. vagy 16. cikkével összhangban helyesbíteni, törölni kell, illetve amelyek feldolgozását korlátozni kell, harmadik országok, nemzetközi szervezetek, magánfelek vagy magánszemélyek bocsátották az Eurojust rendelkezésére, vagy azok az Eurojust saját elemzéseinek eredményei, az Europol helyesbíti vagy törli az ilyen adatokat, illetve korlátozza azok feldolgozását.

törölve

(2)  Amennyiben azon személyes adatokat, amelyeket a 45/2001/EK rendelet 14., 15. vagy 16. cikkével összhangban helyesbíteni, törölni kell, illetve amelyek feldolgozását korlátozni kell, közvetlenül tagállamok bocsátották az Eurojust rendelkezésére, az Eurojust a tagállamokkal együttműködésben helyesbíti vagy törli az ilyen adatokat, illetve korlátozza azok feldolgozását.

 

(3)  Ha más alkalmas módon téves adatokat továbbítottak, vagy ha a tagállamok által szolgáltatott adatokban található hibák helytelen továbbítás következményei, vagy az adatokat e rendelettel ellentétes módon továbbították, illetve a hiba annak eredménye, hogy az adatokat az Eurojust tévesen vagy e rendelettel ellentétes módon vitte be, vette át vagy tárolta, akkor az Eurojust az érintett tagállamokkal együttműködésben helyesbíti vagy törli azokat.

 

(4)  A 45/2001/EK rendelet 14., 15. és 16. cikkében említett esetekben a 45/2001/EK rendelet 17. cikkével összhangban haladéktalanul értesítik az ilyen adatok összes címzettjét. A címzettek a rájuk alkalmazandó szabályoknak megfelelően saját rendszerükben helyesbítik vagy törlik ezeket az adatokat, illetve korlátozzák azok feldolgozását.

 

(5)  Az Eurojust szükségtelen késedelem nélkül, de az adatok helyesbítésére vagy törlésére, illetve feldolgozásuk korlátozására irányuló kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül írásban értesíti az érintettet arról, hogy a rá vonatkozó adatokat helyesbítették vagy törölték, illetve feldolgozásukat korlátozták.

 

(6)  Az Eurojust írásban értesíti az érintettet a helyesbítés, törlés vagy a feldolgozás korlátozásának visszautasításáról, valamint az európai adatvédelmi biztosnál történő panaszemelés és a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

 

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust úgy dolgozza fel a személyes adatokat, hogy megállapítható legyen mely hatóság szolgáltatta azokat vagy a személyes adatokat honnan szerezték.

törölve

(2)  A személyes adatok minőségéért a személyes adatokat az Eurojustnak szolgáltató tagállamot, az uniós szervek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek által szolgáltatott személyes adatok és az Eurojust által nyilvánosan hozzáférhető forrásokból lekérdezett személyes adatok esetében pedig az Eurojustot terheli felelősség.

 

(3)  Az Eurojust felelős a 45/2011/EK rendeletnek és e rendeletnek való megfelelésért. A tagállamok által az Eurojustnak szolgáltatott személyes adatok továbbításának jogszerűségéért a személyes adatokat az Eurojustnak szolgáltató tagállamot, az Eurojust által tagállamoknak, uniós szervek, harmadik országoknak vagy szervezeteknek szolgáltatott személyes adatok továbbításának jogszerűségéért pedig az Eurojustot terheli felelősség.

 

(4)  E rendelet egyéb rendelkezéseire is figyelemmel az Eurojust felel az összes általa feldolgozott adatért.

 

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai adatvédelmi biztos nemzeti bevonást igénylő sajátos kérdésekben az adatvédelem felügyeletéért hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben jár el, különösen akkor, ha az európai adatvédelmi biztos vagy valamely adatvédelem felügyeletéért hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság súlyos eltéréseket talál a tagállamok gyakorlatai között, vagy potenciálisan jogszerűtlen adattovábbítást tár fel az Eurojust által alkalmazott információcsere-csatornákon, vagy az egy vagy több nemzeti ellenőrző szerv által e rendelet végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatban feltett kérdésekkel összefüggésben.

törölve

(2)  Az (1) bekezdésben említett esetekben az európai adatvédelmi biztos és az adatvédelmi felügyeletért felelősé nemzeti hatóságok – mindegyik saját kapcsolódó hatásköreinek keretében eljárva – szükség szerint vonatkozó információkat cserélnek, támogatják egymást ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésében, megvizsgálják e rendelet értelmezésének vagy alkalmazásának nehézségeit, megvizsgálják a független felügyelet gyakorlásával vagy az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos problémákat, közös megoldásokra irányuló összehangolt javaslatokat állítanak össze bármely probléma tekintetében, valamint előmozdítják az adatvédelmi jogok tudatosítását.

 

(3)  A nemzeti ellenőrző szervek és az európai adatvédelmi biztos szükség szerint üléseznek az e cikkben felvázolt célokból. E találkozók költségei és azok megszervezése az európai adatvédelmi biztost terhelik. Az eljárási szabályzatot az első találkozó alkalmával kell elfogadni. A további munkamódszereket szükség esetén közösen dolgozzák ki.

 

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben valamely érintett által a 45/2001/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtott panasz a 32. vagy 33. cikkben említett határozattal kapcsolatos, az európai adatvédelmi biztos konzultál a nemzeti ellenőrző szervekkel vagy az illetékes igazságügyi szervvel abban a tagállamban, amely az adat forrása volt, vagy amely tagállam közvetlenül érintett. Az európai adatvédelmi biztos a nemzeti ellenőrző szervvel vagy az illetékes igazságügyi szervvel szoros együttműködésben hozza meg a határozatot, amely kiterjedhet mindennemű információ közlésének elutasítására.

törölve

(2)  Ha a panasz az Eurojust számára valamely tagállam által szolgáltatott adatok feldolgozására vonatkozik, az európai adatvédelmi biztos az adatokat szolgáltató tagállam nemzeti ellenőrző szervével szorosan együttműködve megbizonyosodik a szükséges ellenőrzés szabályszerű elvégzéséről.

 

(3)  Ha a panasz az Eurojust számára uniós szervek, harmadik országok, szervezetek vagy magánfelek által szolgáltatott adatok feldolgozására vonatkozik, az európai adatvédelmi biztos megbizonyosodik arról, hogy az Eurojust elvégezte a szükséges ellenőrzéseket.

 

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Szerződés 340. cikkével összhangban az Eurojust az általa végzett jogosulatlan vagy helytelen adatkezelés folytán magánszemélynek okozott károkért.

törölve

(2)  Az (1) bekezdésben említett felelősség alapján az Eurojust ellen benyújtott panaszokat a Szerződés 268. cikkével összhangban a Bíróság tárgyalja.

 

(3)  Minden tagállam nemzeti jogának megfelelően felelős egy magánszemélynek okozott olyan károkért, amelyek oka az Eurojustnak megküldött adatoknak az adott tagállam által végzett jogosulatlan vagy helytelen kezelése.

 

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, az Eurojust együttműködési kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn uniós szervekkel és ügynökségekkel – e szervek és ügynökségek célkitűzéseivel összhangban –, harmadik országok hatáskörrel rendelkező hatóságaival, nemzetközi szervezetekkel és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetével (Interpol).

(1)  Amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, az Eurojust együttműködési kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn uniós szervekkel és ügynökségekkel – e szervek és ügynökségek célkitűzéseivel összhangban –, harmadik országok hatáskörrel rendelkező hatóságaival és nemzetközi szervezetekkel, ideértve és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetét (Interpol) is, összhangban a 43. cikkben említett stratégiával.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, és a 21. cikk (8) bekezdése szerint előírt korlátozásokra is figyelemmel, az Eurojust közvetlenül információkat cserélhet – személyes adatok kivételével – az (1) bekezdésben jogalanyokkal.

(2)  Amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, és a 21. cikk (8) bekezdése és a 62. cikk szerint előírt korlátozásokra is figyelemmel, az Eurojust közvetlenül információkat cserélhet – személyes adatok kivételével – az (1) bekezdésben jogalanyokkal.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában az Eurojust munkamegállapodásokat köt az (1) bekezdésben említett jogalanyokkal. E munkamegállapodások alapján nem tehető lehetővé a személyes adatok cseréje, és azok nem kötik sem az Uniót, sem annak tagállamait.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 45/2001/EK 4. cikkével összhangban az Eurojust az (1) bekezdésben említettektől származó személyes adatokat kaphat és dolgozhat fel, amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, és a IV. fejezet rendelkezéseire is figyelemmel.

(3)  A 45/2001/EK rendelettel összhangban az Eurojust az (1) bekezdésben említettektől származó személyes adatokat kaphat és dolgozhat fel, amennyiben az feladatai ellátásához szükséges.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Eurojust csak akkor továbbíthat személyes adatokat harmadik országoknak, nemzetközi szervezeteknek és az Interpolnak, ha ez az Eurojust hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzéséhez és az ellenük való küzdelemhez szükséges, valamint e rendelettel összhangban történik. Ha a továbbítandó adatok valamely tagállamtól származnak, az Eurojustnak ki kell kérnie a tagállam hozzájárulását, kivéve, ha

törölve

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 4 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a hozzájárulás feltételezhető, mivel a tagállam kifejezetten nem korlátozta a további adattovábbítás lehetőségét; vagy

törölve

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 4 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az érintett tagállam az ilyen továbbításhoz – általános, vagy meghatározott feltételekhez kötött – előzetes hozzájárulását adhatja. Az ilyen hozzájárulás bármikor visszavonható.

törölve

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Eurojusttól kapott személyes adatok tagállamok, uniós szervek vagy ügynökségek, harmadik országok, nemzetközi szervezetek vagy az Interpol általi további adattovábbítása csak akkor lehetséges, ha ahhoz az Europol – a szóban forgó eset körülményeinek mérlegelése után – az adatok eredeti továbbításának céljával nem összeférhetetlen konkrét célból kifejezett hozzájárulását adta.

törölve

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

5 fejezet – 2 szakasz – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

PARTNEREKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

UNIÓN BELÜLI PARTNEREKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága, valamint a 2002/494/IB tanácsi határozat által létrehozott hálózat titkársága az Eurojust személyzeti állományába tartozik. E titkárságok önálló egységekként működnek. Igénybe vehetik az Eurojust – feladataik ellátásához szükséges – adminisztratív erőforrásait. A titkárságok közötti koordinációt az Eurojust biztosítja. Ez a bekezdés minden olyan, a Tanács határozatával létrehozott új hálózat titkárságára alkalmazandó, amelynek esetében a határozat kimondja, hogy a titkárságot az Eurojust biztosítja.

(2)  A közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága, valamint a 2002/494/IB tanácsi határozat által létrehozott hálózat titkársága az Eurojust személyzeti állományába tartozik. E titkárságok önálló egységekként működnek. Igénybe vehetik az Eurojust – feladataik ellátásához szükséges – adminisztratív erőforrásait. A titkárságok közötti koordinációt az Eurojust biztosítja. Ez a bekezdés minden olyan a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésben részt vevő érintett hálózat titkárságára alkalmazandó, amelynek támogatását titkárság formájában az Eurojustnak kell biztosítania. Az Eurojust támogatást nyújthat – többek között adott esetben az Eurojust épületében működő titkárság formájában – a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésben részt vevő megfelelő európai hálózatok és szervek számára.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust minden megfelelő intézkedést megtesz ahhoz, hogy az Europol – saját megbízatása keretében – van találat/nincs találat rendszer alapján közvetett hozzáféréssel rendelkezhessen az Eurojust rendelkezésre bocsátott információkhoz, az adatszolgáltató tagállamok, uniós szervek, harmadik országok, nemzetközi szervezetek és az Interpol által megjelölt korlátozások sérelme nélkül. Találat esetén az Eurojust megkezdi azt az eljárást, amellyel a találatot jelző információt meg lehet osztani, az információt az Eurojustnak szolgáltató tagállam, uniós szerv, harmadik ország, nemzetközi szervezet vagy az Interpol döntésével összhangban.

(1)  Az Eurojust minden megfelelő intézkedést megtesz ahhoz, hogy az Europol – saját megbízatása keretében – van találat/nincs találat rendszer alapján közvetett hozzáféréssel rendelkezhessen az Eurojust rendelkezésre bocsátott információkhoz, az adatszolgáltató tagállamok, uniós szervek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek, köztük az Interpol által megjelölt korlátozások sérelme nélkül. Találat esetén az Eurojust megkezdi azt az eljárást, amellyel a találatot jelző információt meg lehet osztani, az információt az Eurojustnak szolgáltató tagállam, uniós szerv, harmadik ország vagy nemzetközi szervezet, köztük az Interpol döntésével összhangban.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéssel összhangban történő információkeresés csak annak megállapítása céljából végezhető, hogy az Eurojust birtokában lévő információ megegyezik-e az Europolnál feldolgozott információval.

(2)  Az (1) bekezdéssel összhangban történő információkeresés csak annak megállapítása céljából végezhető, hogy az Eurojust birtokában lévő információ megegyezik-e az Europolnál feldolgozott információval. Találat esetén az Europol meghatározza, hogy mely adatokra van szüksége, és az Eurojust csak olyan mértékben osztja meg az adatokat, amennyire a találatokat előállító adatok a feladatai jogszerű ellátáshoz szükségesek.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben az Eurojust egyéni vizsgálat tekintetében végzett információfeldolgozási tevékenységei során az Eurojust vagy valamely tagállam az Europol megbízásával összhangban a koordináció, az együttműködés vagy támogatás szükségességét tárja fel, az Eurojust értesíti őt erről, és megkezdi az információ megosztását lehetővé tevő eljárást, az információt az Eurojustnak szolgáltató tagállam döntésével összhangban. Ilyen esetben az Eurojust konzultál az Europollal.

(4)  Amennyiben az Eurojust egyéni vizsgálat tekintetében végzett információfeldolgozási tevékenységei során az Eurojust vagy valamely tagállam az Europol megbízásával összhangban a koordináció, az együttműködés vagy támogatás szükségességét tárja fel, az Eurojust értesíti őt erről, és megkezdi az információ megosztását lehetővé tevő eljárást, az információt az Eurojustnak szolgáltató tagállam döntésével összhangban. Ilyen esetben az Europol konzultál az Eurojusttal.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Eurojust szoros együttműködést alakít ki és tart fenn az Europollal, amennyiben ez a két ügynökség feladatainak ellátásához és céljainak megvalósításához szükséges, figyelemmel a párhuzamos munka elkerülésének szükségességére.

 

 

 

Ennek érdekében az Europol igazgatója és az Eurojust elnöke rendszeresen ülésezik a közös érdekű kérdések megvitatása céljából.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust különleges kapcsolatot alakít ki és tart fent az Európai Ügyészséggel szoros együttműködés és a köztük fennálló, alábbiak szerint meghatározott operatív, adminisztratív és irányítási kapcsolatok fejlesztése alapján. E célból az európai ügyész és az Eurojust elnöke rendszeresen ülésezik a közös érdekű kérdések megvitatása céljából.

(1)  Az Eurojust szoros kapcsolatot alakít ki és tart fent az Európai Ügyészséggel a megbízatásukon és kompetenciájukon belüli kölcsönös együttműködés és a köztük fennálló, az e cikk szerint meghatározott operatív és adminisztratív kapcsolatok fejlesztése alapján.megbízatásukon belül.

E célból az Eurojust elnöke és az európai főügyész rendszeresen ülésezik a közös érdeket érintő kérdések megvitatása céljából. Az Eurojust elnöke vagy az európai főügyész kérésére is találkoznak.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Eurojust indokolatlan késedelem nélkül foglalkozik az Európai Ügyészségtől származó segítségnyújtás iránti megkeresésekkel, és adott esetben úgy dolgozza fel e megkereséseket, mintha azokat az igazságügyi együttműködés tekintetében hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságtól kapta volna.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) bekezdéssel összhangban kialakított együttműködés kiterjed az információcserére, ideértve a személyes adatok cseréjét is. Az így kicserélt adatok csak azokra a célokra használhatók fel, amelyekre azokat rendelkezésre bocsátották. Az adatok bármilyen egyéb felhasználása csak akkor lehetséges, ha az ilyen felhasználás az adatokat megkapó szerv feladatkörébe tartozik, és ahhoz az adatokat szolgáltató szerv előzetes engedélyére van szükség.

(4)  Az Eurojust az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó operatív ügyekben bevonhatja az Európai Ügyészséget a határokon átnyúló ügyeket érintő tevékenységeibe, többek között az alábbiak révén:

 

a) az ügyekre vonatkozó információk – többek között személyes adatok – megosztása az adatvédelemről szóló vonatkozó uniós rendelkezésekkel összhangban;

 

b) adott esetben az Európai Ügyészség által nyújtandó támogatás kérése.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Annak feltárása céljából, hogy az Eurojustnál rendelkezésre álló információk megegyeznek-e az Európai Ügyészség által feldolgozott információkkal, az Eurojust mechanizmust vezet be az ügyviteli rendszerébe bevitt adatok automatikus keresztellenőrzésére. Amikor egyezést találnak az Európai Ügyészség által az ügyviteli rendszerbe bevitt adatok és az Eurojust által bevitt adatok között, az Eurojust, az Európai Ügyészség, valamint az adatot az Eurojustnak szolgáltató tagállam egyaránt értesül az egyezésről. Amennyiben az adatot harmadik fél szolgáltatta, az Eurojust csak az Európai Ügyészség beleegyezésével értesíti a harmadik felet a feltárt egyezésről.

(5)  Az Eurojustnak „van találat/nincs találat” rendszer alapján hozzáféréssel kell rendelkeznie az Európai Ügyészség ügyviteli rendszerébe bevitt információkhoz. Amikor egyezést találnak az Európai Ügyészség által az ügyviteli rendszerbe bevitt adatok és az Eurojust által tárolt adatok között, az Eurojust, az Európai Ügyészség, valamint az adatot az Eurojustnak szolgáltató tagállamok egyaránt értesülnek az egyezésről. Az Eurojust megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség a „van találat/nincs találat” rendszer alapján hozzáférhessen az ügyviteli rendszerében tárolt információkhoz.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az Európai Ügyészség igénybe veheti az Eurojust igazgatási támogatását. E célból az Eurojust közös érdekű szolgáltatásokat nyújthat az Európai Ügyészség számára. Ennek részleteit a 38. cikk 2a. bekezdésének megfelelően megállapodásban kell rögzíteni.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Eurojust a személyzete által nyújtandó szolgáltatásokkal támogatja az Európai Ügyészség működését. Az ilyen támogatás minden esetre tartalmazza az alábbiakat:

törölve

a) technikai segítségnyújtás az éves költségvetés, az éves és többéves programozást tartalmazó programozási dokumentum és az irányítási terv elkészítéséhez;

 

b) technikai segítségnyújtás személyzet felvételéhez és a szakmai előmenetel kezeléséhez;

 

c) biztonsági szolgáltatások;

 

d) információtechnológiai szolgáltatások;

 

e) pénzügyi irányítási, számviteli és pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások;

 

f) egyéb közös érdekű szolgáltatások.

 

A nyújtandó szolgáltatásokat részletesen az Eurojust és az Európai Ügyészség közötti megállapodás állapítja meg.

 

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az OLAF – az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által folytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló /2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megbízásával összhangban – hozzájárulhat az Eurojust koordinációs tevékenységéhez az Unió pénzügyi érdekeinek védelme tekintetében.

(2)  Az OLAF-nak – az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által folytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megbízásával összhangban – hozzá kell járulnia az Eurojust koordinációs tevékenységéhez az Unió pénzügyi érdekeinek védelme tekintetében.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A FRONTEX-nek hozzá kell járulnia az Eurojust munkájához, többek között az (EU) 2016/1624 rendelet szerinti megbízatásával és feladataival összhangban feldolgozott vonatkozó információk továbbításával, a személyes adatok feldolgozását pedig a 45/2001 rendelet szabályozza.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok az információk fogadása és az Eurojust és az OLAF közötti információtovábbítás céljából – a 8. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – biztosítják, hogy az Eurojust nemzeti tagjai, kizárólag az 1073/1999/EK rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet19 alkalmazásában a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak minősüljenek. Az OLAF és a nemzeti tagok közötti információcsere nem érinti a fenti rendeletek alapján hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságoknak megküldendő információkat.

(3)  A tagállamok az információk fogadása és az Eurojust és az OLAF közötti információtovábbítás céljából – a 8. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – biztosítják, hogy az Eurojust nemzeti tagjai, kizárólag az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013 (EU,Euratom) európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak minősüljenek. Az OLAF és a nemzeti tagok közötti információcsere nem érinti a fenti rendeletek alapján hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságoknak megküldendő információkat.

__________________

__________________

19 HL L 136., 1999.5.31., 8. o.

19 HL L 136., 1999.5.31., 8. o.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az Eurojust együttműködésre irányuló kapcsolatokat tart fenn harmadik országok hatóságaival és nemzetközi szervezetekkel.

 

Ennek céljából az Eurojust a Bizottsággal egyeztetve négyévente együttműködési stratégiát alakít ki, amely meghatározza azon harmadik országokat és nemzetközi szervezeteket, amelyek vonatkozásában operatív szükség van az együttműködésre.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust munkamegállapodásokat köthet a 38. cikk (1) bekezdésben említett szervekkel.

(1)  E célból az Eurojust munkamegállapodásokat köthet a 38. cikk (1) bekezdésben említett szervekkel.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Harmadik országokba kirendelt összekötő bírák, illetve ügyészek

Harmadik országokba és harmadik országokból az Eurojustba kirendelt összekötő bírák, illetve ügyészek

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A harmadik országokkal folytatott igazságügyi együttműködés megkönnyítése céljából, olyan esetekben, amelyekben az Eurojust e rendeletnek megfelelően segítséget nyújt, az Eurojust testülete összekötő bírákat, illetve ügyészeket rendelhet ki valamely harmadik országba, ha az adott harmadik országgal a 43. cikkben említettek szerint munkamegállapodás jött létre.

(1)  A harmadik országokkal folytatott igazságügyi együttműködés megkönnyítése céljából, olyan esetekben, amelyekben az Eurojust e rendeletnek megfelelően segítséget nyújt, az Eurojust testülete összekötő bírákat, illetve ügyészeket rendelhet ki valamely harmadik országba, ha az adott harmadik országgal a 43. cikkben említettek szerint munkamegállapodás jött létre. Az Eurojust munkamegállapodásokat köthet a 38. cikk (1) bekezdésben említett szervekkel, amelyek kiterjedhetnek az összekötő bírák, illetve ügyészek Eurojusthoz történő kirendelésére is.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az összekötő bírák, illetve ügyészek feladatai közé tartoznak azok a tevékenységek, amelyeknek célja, hogy – különösen a harmadik ország illetékes hatóságaival létesített közvetlen kapcsolatok révén – ösztönözzék és meggyorsítsák a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés valamennyi formáját.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Eurojust kiadásai magukban foglalják a személyi, az igazgatási, az infrastrukturális költségeket és a működési kiadásokat.

(4)  Az Eurojust kiadásai magukban foglalják a személyi, az igazgatási, az infrastrukturális költségeket és a működési kiadásokat, a közös nyomozócsoportok finanszírozását is beleértve.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az adminisztratív igazgató évente elkészíti az Eurojust következő költségvetési évre érvényes előirányzott bevételeit és kiadásait együttesen tartalmazó költségvetési tervezetet, ideértve a létszámtervet is, és azt megküldi a testületnek.

(1)  Az adminisztratív igazgató évente elkészíti az Eurojust következő költségvetési évre érvényes előirányzott bevételeit és kiadásait együttesen tartalmazó költségvetési tervezetet, ideértve a létszámtervet is, és azt megküldi az ügyvezető testületnek. Azelőtt, hogy a kimutatástervezetet megküldenék a Bizottságnak, az Európai Ügyészséget és a 39. cikkben említett, a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésben részt vevő egyéb uniós hálózatokat kellő időben be kell vonni a tevékenységeiket érintő részekbe.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A bizottság ezen költségvetési tervezet alapján megállapítja az Eurojust következő pénzügyi évre vonatkozó, bevételeket és kiadásokat tartalmazó ideiglenes költségvetési tervezetét.

(2)  Az ügyvezető testület ezen költségvetési tervezet alapján elkészíti az Eurojust következő pénzügyi évre vonatkozó, bevételeket és kiadásokat tartalmazó ideiglenes költségvetési tervezetét, amelyet elfogadás céljából továbbít a bizottságnak.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság a költségvetési tervezetet az Európai Unió általános költségvetés-tervezetével együtt megküldi a Parlamentnek és a Tanácsnak (költségvetési hatóság).

(4)  A Bizottság a költségvetési tervezetet az Európai Unió általános költségvetés-tervezetével együtt megküldi a Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A költségvetési hatóság engedélyezi az Eurojust hozzájárulására vonatkozó előirányzatokat.

(6)  A költségvetési hatóság engedélyezi az Unió által az Eurojust részére nyújtandó hozzájárulásra vonatkozó előirányzatokat.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A 966/2012/EU, EURATOM rendelet 203. cikkével összhangban, az Eurojust a lehető leghamarabb értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot a költségvetésre várhatóan jelentős pénzügyi kihatással lévő ingatlanprojektek esetében.

(9)  Az Eurojust költségvetésére várhatóan jelentős pénzügyi kihatással lévő ingatlanprojektek esetében az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 88. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 966/2012/EU, EURATOM rendelet 203. cikkében említett vis maior eseteket kivéve az Európai Parlament és a Tanács az ingatlanprojektre vonatkozó javaslatot az attól az időponttól számított négy héten belül vitatja meg, amikor a két intézmény azt megkapta.

törölve

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 10 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A négyhetes időszak leteltével az ingatlanprojektre vonatkozó javaslatot jóváhagyottnak kell tekinteni, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács ezen időszak alatt nem hoz ellenkező értelmű döntést.

törölve

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 10 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács a négyhetes időszak alatt kellően megalapozott aggályokat fogalmaz meg, az időszakot – egy alkalommal – további két héttel meghosszabbítják.

törölve

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 10 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács az ingatlanprojektre vonatkozó javaslat ellen dönt, az Eurojust intézmény visszavonja a javaslatát, de újabbat nyújthat be.

törölve

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A 966/2012/EU, EURATOM rendelet 203. cikkével összhangban, az Eurojust a költségvetési hatóság előzetes jóváhagyásának függvényében kölcsönből is finanszírozhat ingatlanvásárlási projektet.

törölve

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Eurojust előzetes elszámolására vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően az adminisztratív igazgató saját felelősségére – a 966/2012/EU, Euratom rendelet 148. cikkének megfelelően – elkészíti az Eurojust végleges elszámolását, és azt véleményezésre benyújtja a testületnek.

(5)  Az Eurojust előzetes elszámolására vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően az adminisztratív igazgató saját felelősségére – a 966/2012/EU, Euratom rendelet 148. cikkének megfelelően – elkészíti az Eurojust végleges elszámolását, és azt véleményezésre benyújtja az ügyvezető testületnek.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Eurojust testülete véleményt ad az Eurojust végleges beszámolójáról.

(6)  Az Eurojust ügyvezető testülete véleményt ad az Eurojust végleges beszámolójáról.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az adminisztratív igazgató a végleges elszámolást minden pénzügyi évet követően július 1-jéig a testület véleményével együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és a nemzeti parlamenteknek.

(7)  Az adminisztratív igazgató a végleges elszámolást minden pénzügyi évet követően július 1-jéig az ügyvezető testület véleményével együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az adminisztratív igazgató minden egyes pénzügyi évet követően legkésőbb a következő év szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Az adminisztratív igazgató válaszát a testületnek és a Bizottságnak is megküldi.

(9)  Az adminisztratív igazgató minden egyes pénzügyi évet követően legkésőbb a következő év szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Az adminisztratív igazgató válaszát az ügyvezető testületnek és a Bizottságnak is megküldi.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 12 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az Eurojust költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alóli mentesítést a Tanács ajánlására és az Európai Számvevőszék könyvvizsgálói jelentése alapján az Európai Parlament adja meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkében, valamint a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 164–166. cikkében leírthoz hasonló eljárásnak megfelelően.

 

Abban az esetben, ha az Európai Parlament nem adja meg a felelősség alóli mentesítést, az adminisztratív igazgató benyújtja lemondását a testületnek, amely a körülmények függvényében hozza meg végső döntését.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Eurojustra alkalmazandó pénzügyi szabályokat a testület [az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettel] összhangban és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja el. E szabályok csak akkor és annyiban térhetnek el a 2342/2002 keretrendelettől], ha és amennyiben az eltérést az Eurojust működése kifejezetten szükségessé teszi, és az eltéréshez a Bizottság előzetesen hozzájárulását adta.

Az Eurojustra alkalmazandó pénzügyi szabályokat az ügyvezető testület a 966/2012/EU rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően fogadja el. E szabályok csak akkor és annyiban térhetnek el az 1271/2013/EU rendelettől, ha és amennyiben az eltérést az Eurojust működése kifejezetten szükségessé teszi, és az eltéréshez a Bizottság előzetesen hozzájárulását adta.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közös nyomozócsoportok tevékenységeihez biztosított pénzügyi támogatással kapcsolatos kérelmek elbírálására vonatkozó szabályokat és feltételeket az Eurojust az Europollal együttműködésben állapítja meg.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A testület határozatot fogad el a nemzeti szakértők Eurojusthoz történő kirendelésére vonatkozó szabályok megállapításáról.

(2)  A testület határozatot fogad el a nemzeti szakértők Eurojusthoz történő kirendelésére és az egyéb személyzet igénybevételére vonatkozó szabályok megállapításáról, különösen az összeférhetetlenségek elkerülésére vonatkozóan.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében – az alkalmazást követően felmerülő kérdéseket is beleértve – az Eurojust megteszi a megfelelő igazgatási intézkedéseket, többek között képzések és megelőzési stratégiák révén.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust továbbítja éves jelentését az Európai Parlamentnek, amely észrevételeket és következtetéseket tehet.

(1)  Az Eurojust továbbítja éves jelentését az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek, amelyek észrevételeket és következtetéseket tehetnek.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Hivatalba lépése előtt a testület újonnan kinevezett elnökét felkérik, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága vagy bizottságai előtt tegyen nyilatkozatot és válaszoljon a bizottsági tagok által feltett kérdésekre.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A testület elnöke az Európai Parlament kérésére megjelenik előtte az Eurojusttal kapcsolatos kérdések megvitatása – és különösen az éves jelentések előterjesztése – céljából, a diszkréciós és titoktartási kötelezettség figyelembevételével. A viták nem utalnak közvetve vagy közvetetten a konkrét operatív ügyekkel kapcsolatos konkrét fellépésekre.

(2)  Hivatali ideje alatt a testület elnöke az Európai Parlament kérésére megjelenik előtte az Eurojusttal kapcsolatos kérdések megvitatása – és különösen az éves jelentések előterjesztése – céljából, a diszkréciós és titoktartási kötelezettség figyelembevételével. A viták nem utalnak közvetve vagy közvetetten a konkrét operatív ügyekkel kapcsolatos konkrét fellépésekre.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e rendeletben előírt egyéb tájékoztatási és konzultációs kötelezettségek mellett az Eurojust tájékoztatás céljából megküldi az Európai Parlamentnek az alábbiakat:

(3)  Az e rendeletben előírt egyéb tájékoztatási és konzultációs kötelezettségek mellett az Eurojust tájékoztatás céljából az alábbiakat is megküldi az Európai Parlamentnek, illetve a megfelelő hivatalos nyelveken a nemzeti parlamenteknek:

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az éves és többéves programozási dokumentumokat

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 3 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az európai adatvédelmi biztos éves jelentését.

törölve

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Eurojust megküldi éves jelentését a nemzeti parlamenteknek. Az Eurojust a (3) bekezdésben említett dokumentumokat is megküldi a nemzeti parlamenteknek.

törölve

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

55 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

55a. cikk

 

Javasolt jogalkotási aktusokról szóló vélemények

 

A Bizottság és az érintett tagállamok kikérhetik az Eurojust véleményét az EUMSZ 76. cikkében említett minden javasolt jogalkotási aktussal kapcsolatban.

Indokolás

Ez a módosítás magában foglalja a 2002/187/IB tanácsi határozat 32. cikkének (3) bekezdését, a 2008-as módosítással összhangban, amely megmagyarázhatatlan módon nem szerepel a Bizottság e javaslatában.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A testület tagjainak kétharmados többségével határoz az Eurojust belső nyelvhasználati szabályairól.

Indokolás

Ez a módosítás azért került bevezetésre, hogy a rendelet nyelvhasználati szabályai az (EU)2016/794 rendeletben megállapítottakkal azonosak legyenek.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust nemzeti tagjait és azok 7. cikkben említett helyetteseit és asszisztenseit, az Eurojust személyzetét és a nemzeti levelezőket, valamint az adatvédelmi tisztviselőt titoktartási kötelezettség köti a feladataik ellátása során tudomásukra jutott valamennyi információ tekintetében.

(1)  Az Eurojust nemzeti tagjait és azok 7. cikkben említett helyetteseit és asszisztenseit, az Eurojust személyzetét, a nemzeti levelezőket, a kirendelt i szakértőket, az összekötő bírákat, illetve ügyészeket, az adatvédelmi felelőst, valamint az európai adatvédelmi biztos hivatalának tagjait és személyzetét titoktartási kötelezettség köti a feladataik ellátása során tudomásukra jutott valamennyi információ tekintetében.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A titoktartási kötelezettség az Eurojusthoz beérkezett összes információra kiterjed, kivéve, ha az információkat már közzétették vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetőek.

(4)  A titoktartási kötelezettség az Eurojusthoz beérkezett és az általa kicserélt összes információra kiterjed, kivéve, ha az információkat már közzétették vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetőek.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az európai adatvédelmi biztos hivatalának tagjait és személyzetét titoktartási kötelezettség köti a feladataik ellátása során tudomásukra jutott valamennyi információ tekintetében.

törölve

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A testület az első ülése napjától számított hat hónapon belül elfogadja az 1049/2001/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)  Az ügyvezető testület az első ülése napjától számított hat hónapon belül elkészíti az 1049/2001/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, amelyeket azután a testület fogad el.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Eurojust honlapján közzéteszi konkrétan a saját ügyvezető testülete tagjainak, továbbá külső és belső szakértőinek listáját, vagyonbevallásukkal és életrajzukkal együtt. A testület és az ügyvezető testület üléseinek jegyzőkönyvét rendszeresen közzé kell tenni.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1073/1999/EK rendelet szerinti csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem céljából e rendelet hatályba lépésétől számított hat hónapon belül csatlakozik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz, és a fenti megállapodás mellékletében található minta alapján elfogadja az Eurojust összes személyzetére alkalmazandó megfelelő rendelkezéseket.

(1)  A 883/2013/EU rendelet szerinti csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem céljából e rendelet hatályba lépésétől számított hat hónapon belül az Eurojust csatlakozik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz, és a fenti megállapodás mellékletében található minta alapján elfogadja az Eurojust összes személyzetére alkalmazandó megfelelő rendelkezéseket.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Számvevőszék jogosult dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzést végezni a támogatások kedvezményezettjeinél, valamint az Eurojusttól uniós forrásokban részesülő vállalkozóknál és alvállalkozóknál.

(2)  Az Európai Számvevőszék rendszeresen végez dokumentumalapú vagy helyszíni ellenőrzéseket a támogatások kedvezményezettjeinél, valamint az Eurojusttól uniós forrásokban részesülő vállalkozóknál és alvállalkozóknál a szabályszerűség és az Eurojust tevékenységei elvégzésének ellenőrzése érdekében.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben22 megállapított rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az OLAF vizsgálatokat, köztük helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása érdekében, hogy az Eurojust által finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban történt-e olyan szabálytalanság, amely révén sérültek az Unió pénzügyi érdekei.

(3)  A 883/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben22 megállapított rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az OLAF vizsgálatokat, köztük helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása érdekében, hogy az Eurojust által finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban történt-e olyan szabálytalanság, amely révén sérültek az Unió pénzügyi érdekei.

__________________

__________________

22 HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

22 HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Eurojust személyzetének tagjai, az adminisztratív igazgató, valamint a testület és az ügyvezető testület tagjai haladéktalanul bejelentik az OLAF-nak – anélkül, hogy e bejelentés miatt felelősségre vonhatók lennének – a feladataik vagy megbízatásuk ellátása során tudomásukra jutott csalásokat. Amennyiben e kötelezettségnek nem tesznek eleget, személyesen felelőssé válnak a tudomásukra jutott és az OLAF-nak be nem jelentett csalás következményeiért.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Biztonsági szabályok a minősített információk védelmére vonatkozóan

Biztonsági szabályok a nem minősített érzékeny és a minősített információk védelmére vonatkozóan

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Eurojust a Bizottságnak az EU-minősített adatok és nem minősített érzékeny adatok védelmére vonatkozó, a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat23 mellékletében meghatározott biztonsági szabályaiban foglalt biztonsági elveket alkalmazza. Ez többek között az ilyen adatok cseréjére, feldolgozására és tárolására vonatkozó rendelkezésekre terjed ki.

Az Eurojust az EU-minősített adatok védelmére vonatkozóan a 2013/488/EU tanácsi határozattal összhangban álló belső szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy az ilyen adatok tekintetében azonos szintű védelem valósuljon meg.

__________________

__________________

23 HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

23 HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Eurojust az információk kezelésére és bizalmas kezelésére, valamint a nem minősített érzékeny információk védelmére vonatkozóan – ideértve az ilyen információk Eurojustnál történő létrehozását és feldolgozását is – belső szabályokat állapít meg.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

64 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Szerződésen kívüli felelősség esetén az Eurojust a tagállamok jogrendszereinek közös általános elveivel összhangban, valamint a 37. cikkben említett felelősségektől függetlenül megtéríti a testület vagy személyzete által a feladataik teljesítése során okozott károkat.

(3)  Szerződésen kívüli felelősség esetén az Eurojust a tagállamok jogrendszereinek közös általános elveivel összhangban, valamint az uniós jog szerinti felelősségektől függetlenül megtéríti a testület vagy személyzete által a feladataik teljesítése során okozott károkat.

Indokolás

A 37. cikket törölni kell, mert azt már az új 45/2001/EK rendelet tartalmazza.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  terrorizmus;

–  terrorizmus, terrorista bűncselekmények, terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmények és terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmények:

Indokolás

A kiegészítés annak érdekében szükséges, hogy hozza ez a felsorolás összhangba kerüljön a terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU)2017/541 irányelvvel.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  pénzmosás;

–  pénzmosási tevékenységek;

Indokolás

Azon súlyos bűncselekmények felsorolásának, amelyekre vonatkozóan az Eurojust hatáskörrel rendelkezik, összhangban kell lennie az (EU)2016/794 Europol rendeletben említett bűncselekmények felsorolásával. A változás a mellékletek következetessége és mind a két jogi eszköz közötti koherencia érdekében került bevezetésre.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  előre kitervelten elkövetett emberölés, súlyos testi sértés,

–  előre kitervelten elkövetett emberölés és súlyos testi sértés,

Indokolás

Azon súlyos bűncselekmények felsorolásának, amelyekre vonatkozóan az Eurojust hatáskörrel rendelkezik, összhangban kell lennie az (EU)2016/794 Europol rendeletben említett bűncselekmények felsorolásával. A változás a mellékletek következetessége és mind a két jogi eszköz közötti koherencia érdekében került bevezetésre.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 11 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  szervezett rablás;

–  rablás és a lopás minősített esetei;

Indokolás

Azon súlyos bűncselekmények felsorolásának, amelyekre vonatkozóan az Eurojust hatáskörrel rendelkezik, összhangban kell lennie az (EU)2016/794 Europol rendeletben említett bűncselekmények felsorolásával. A változás a mellékletek következetessége és mind a két jogi eszköz közötti koherencia érdekében került bevezetésre.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 20 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  embercsempészet;

–  migránscsempészés;

Indokolás

Azon súlyos bűncselekmények felsorolásának, amelyekre vonatkozóan az Eurojust hatáskörrel rendelkezik, összhangban kell lennie az (EU)2016/794 Europol rendeletben említett bűncselekmények felsorolásával. A változás a mellékletek következetessége és mind a két jogi eszköz közötti koherencia érdekében került bevezetésre.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 26 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  veszélyeztetett állatfajok tiltott kereskedelme;

–  állatfajok, köztük veszélyeztetett fajok tiltott kereskedelme;

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 28 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  környezeti bűnözés;

–  környezeti bűnözés, ideértve a hajók okozta szennyezést is;

Indokolás

Azon súlyos bűncselekmények felsorolásának, amelyekre vonatkozóan az Eurojust hatáskörrel rendelkezik, összhangban kell lennie az (EU)2016/794 Europol rendeletben említett bűncselekmények felsorolásával. A változás a mellékletek következetessége és mind a két jogi eszköz közötti koherencia érdekében került bevezetésre.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 29 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  hajók okozta szennyezés;

törölve

Indokolás

Azon súlyos bűncselekmények felsorolásának, amelyekre vonatkozóan az Eurojust hatáskörrel rendelkezik, összhangban kell lennie az (EU)2016/794 Europol rendeletben említett bűncselekmények felsorolásával. A változás a mellékletek következetessége és mind a két jogi eszköz közötti koherencia érdekében került bevezetésre.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 30 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  szexuális zaklatás és szexuális kizsákmányolás, ideértve a gyermekek zaklatását ábrázoló anyagokat és a gyermekkel való, szexuális célú kapcsolatfelvételt is;

Indokolás

Azon súlyos bűncselekmények felsorolásának, amelyekre vonatkozóan az Eurojust hatáskörrel rendelkezik, összhangban kell lennie az (EU)2016/794 Europol rendeletben említett bűncselekmények felsorolásával. A változás a mellékletek következetessége és mind a két jogi eszköz közötti koherencia érdekében került bevezetésre.

(1)

  A különösen a – későbbiekben ugyancsak módosított – 1968. február 29-i 259/68 tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.) szerint módosított, az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1961. december 18-i 31. EGK és 11. Euratom tanácsi rendelet (HL 1962. 45., 1385. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 5. o.).

(2)

  A különösen a – későbbiekben ugyancsak módosított – 1968. február 29-i 259/68 tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.) szerint módosított, az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1961. december 18-i 31. EGK és 11. Euratom tanácsi rendelet (HL 1962. 45., 1385. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 5. o.).


INDOKOLÁS

A Büntető Igazságszolgáltatási Együttműködés Európai Ügynökségét (Eurojust) a 2002/187/IB tanácsi határozat hozta létre az Európai Unión belüli szervezett bűnözés súlyos formái elleni küzdelem fokozása céljából. Az Eurojust létrejötte óta elősegíti a nemzeti nyomozói és ügyészi hatóságok közötti koordinációt és együttműködést a különböző tagállamokat érintő esetek tekintetében. Segített kölcsönös bizalmat teremteni és áthidalni az EU jogi rendszereinek és hagyományainak körét. A jogi problémák gyors megoldásával, és más országok hatáskörrel rendelkező hatóságainak azonosításával az Eurojust elősegítette az együttműködési kérelmek és a kölcsönös elismerést célzó eszközök végrehajtását, valamint javította a határokon átnyúló bűnüldözést.

2013. július 17-én az Európai Bizottság előterjesztette a Büntető Igazságszolgáltatási Együttműködés Európai Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatát. A javasolt rendelet a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozik. A Tanács részleges általános megközelítést fogadott el, az Európai Ügyészségre vonatkozó rendelkezések kivételével.

A Bizottság rendeletre irányuló javaslata szerint az elmúlt tíz évben robbanásszerűen megnőtt a határokon átnyúló szervezett bűnözés. E tekintetben különösen a terrorizmust, a kábítószer-kereskedelmet, a számítástechnikai bűnözést és a gyermekpornográfiát emelték ki. A bűnözés e formái esetében olyan bűncselekményekről van szó, amelyeket határokon átnyúlóan követnek el rendkívül mobilis és rugalmas, több EU-joghatóságon és bűnügyi szektorban működő csoportok, és a Bizottság szerint páneurópai stratégiára van szükség. Ebben az összefüggésben az Eurojust továbbra is kulcsfontosságú szerepet tölt be a tagállamok hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóságai közötti igazságügyi együttműködés és koordináció fejlesztésében, valamint a harmadik országokra kiterjedő nyomozások támogatásában.

Az előadó általánosságban támogatja a Tanács eddigi álláspontját, ezért jelentése egyik kulcsfontosságú részét összehangolta a Tanács részleges általános megközelítésével. Különösen, mivel a Tanács elfogadta az Európai Ügyészségre vonatkozó megerősített együttműködést, az Eurojust szövegében szereplő nyitott cikkeket és rendelkezéseket csupán össze kell hangolni.

Kapcsolatok az Európai Ügyészséggel

A Bizottság ugyanezen keretek között az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatban széles körű intézkedéseket javasolt. Az Eurojust reformja szükséges volt, mivel az EUMSZ 86. cikkének (1) bekezdése az Európai Ügyészség „Eurojustból” való létrehozását írja elő. Mivel a Tanácsnak nem sikerült egyhangú döntéssel létrehoznia az Európai Ügyészséget, 19 tagállam kifejezte a megerősített együttműködésben való részvétel iránti szándékát.

Az előadó általánosságban nyitottan áll hozzá az EPPO létrehozásához, feltéve azonban, hogy tiszteletben tartják az arányosság és a szubszidiaritás elvét, hogy ezáltal továbbra is a nemzetállami bűnüldözés maradhasson a szabály. Az előadó azonban sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Ügyészség megerősített együttműködés révén jön majd létre. Csakis az Európai Ügyészség egyhangúlag történő létrehozása jelentett volna igazi hozzáadott értéket az EU bel- és igazságügyi helyzete szempontjából.

E rendelet tartalmazza az Eurojust és az Európai Ügyészség közötti kapcsolat szabályozásához szükséges rendelkezéseket.

A hatásköröket egyértelműen és jogbiztonságot nyújtó módon kell meghatározni úgy, hogy a bűnüldözés területén a hézagok és a kettős struktúrák egyaránt elkerülhetők legyenek.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy az Európai Ügyészségnek nem kizárólagos, hanem megosztott hatásköre lesz az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények tekintetében, az előadó fel kívánja hívni a figyelmet az ezzel kapcsolatos lehetséges hatásköri ütközésre, továbbá felszólítja a társjogalkotókat, hogy ragaszkodjanak a határkörök pontos meghatározásához és elkülönítéséhez.

Az Eurojust feladatait és hatáskörét a rendeletre irányuló javaslat I. fejezete szabályozza, azon súlyos bűncselekmények felsorolását pedig, amelyekre vonatkozóan az Eurojust – a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban – hatáskörrel rendelkezik, a rendeletre irányuló javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Az Eurojust továbbra is minden esetben illetékes az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények vonatkozásában, ha az Európai Ügyészség nem rendelkezik hatáskörrel. Ez azt jelenti, hogy az Eurojust továbbra is hatáskörrel rendelkezik arra, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos valamennyi esetben a támogassa azokat a tagállamokat, amelyek nem vesznek részt az Európai Ügyészség létrehozására irányuló megerősített együttműködésben.

Adatvédelem

A rendelet konkrét adatvédelmi rendelkezéseket tartalmaz az adatok kezelésére vonatkozóan. Az előadó különösen üdvözli a műveleti vonatkozású és az adminisztratív jellegű személyes adatok közötti különbségtételt, amelyet a Tanács vezetett be. A rendeletnek csak a műveleti vonatkozású személyes adatok kezelésére vonatkozóan kell adatvédelmi szabályokat előírnia. A 45/2001/EK rendeletet kell alkalmazni az Eurojust birtokában lévő valamennyi adminisztratív jellegű személyes adatra. Ugyanez az egyedi adatvédelmi rendszer vonatkozik Europolra (az (EU) 2016/794 rendelet értelmében) és az Európai Ügyészségre. A Lisszaboni Szerződéshez csatolt 21. nyilatkozat kimondja, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke alapján a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés és a rendőrségi együttműködés területén – a bel- és igazságügyek sajátos természetéből adódóan – a személyes adatok védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó különleges szabályok válhatnak szükségessé. Az előadó határozottan felhívja a társjogalkotók figyelmét a műveleti vonatkozású adatok körének a 45/2001/EK rendelet jelenlegi reformja keretében történő kiterjesztésére.

Az Eurojust felépítése és szerveződése

Az Eurojustnak tagállamonként egy-egy nemzeti tagja van, akik ügyészi, bírói vagy rendőrségi tisztviselői jogállással és azonos jogosultsággal rendelkeznek.

A testület operatív tevékenységeket végez, vagyis a nemzeti nyomozások támogatását és koordinálását végzi, és ezzel „alapvető feladatára” összpontosít. A testület rendszerint az összes nemzeti tagból áll össze. A Tanács megerősítette a működési és az igazgatási feladatok elkülönítését azáltal, hogy az összes irányítási hatáskört az ügyvezető igazgatóságnak adta át. Az előadó ezt a megközelítést követte. A cél az, hogy az Eurojust hatékonyan és gazdaságosan működjön, és a nemzeti tagok az ügyvezető testület támogatását maguk mögött tudva operatív feladataikra összpontosíthassanak. A Tanács és az előadó azonban úgy határozott, hogy a Bizottság ügyvezető testületi tagságát egy képviselőre korlátozza, hogy az összhangban legyen az (EU) 2016/794 rendelettel.

A brexit, Írország és Dánia

Az Egyesült Királyság és Írország még nem jelentette be, hogy részt kívánna venni e rendeletnek az Egyesült Királyságnak és Írországnak, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló, a szerződésekhez csatolt jegyzőkönyv 3. cikke szerinti elfogadásában és alkalmazásában.

A szerződésekhez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt a javasolt rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

Az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a fent említett országok nem kívánnak részt venni a javasolt rendelet elfogadásában. Ezért azt javasolja, hogy vegyék fontolóra az Eurojust és e tagállamok közötti együttműködési megállapodások megtárgyalását annak ismeretében, hogy együttműködési megállapodásokat általában harmadik országokkal kötnek. Az előadó azonban hangsúlyozni kívánja, hogy a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem érdekében rendkívül fontos a bel- és igazságügyi együttműködés.

Következtetés

Az előadó arra a következtetésre jut, hogy a javaslattervezetet össze kell hangolni a Tanács részleges általános megközelítésével és az Európai Ügyészségről szóló rendelettel. Ezen túlmenően az adatvédelmi rendelkezéseket is aktualizálni kell. Tekintettel továbbá a kompetenciákra és különösen az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekre, rendkívül fontos az Európai Ügyészség és az Eurojust hatásköreinek pontos meghatározása és elhatárolása.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (15.9.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Büntető Igazságszolgáltatási Együttműködés Európai Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

A vélemény előadója: Ingeborg Gräßle

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Noha az Európai Ügyészség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények kapcsolatos nyomozási és vádemelési tevékenységre, az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettel összhangban az Eurojust számára lehetővé kell tenni, hogy támogassa a nemzeti hatóságokat, amikor ilyen bűncselekmény után nyomoznak vagy azokkal kapcsolatban vádemelési tevékenységet folytatnak.

(5)  Mivel az Európai Ügyészség megerősített együttműködés révén jött létre, az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló rendelet kizárólag a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok számára kötelező. Ezért azon tagállamok esetében, amelyek nem vesznek részt az Európai Ügyészségben, az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények továbbra is teljes mértékben az Eurojust hatáskörébe tartoznak. Az Európai Ügyészségben résztvevő tagállamok esetében az Eurojust számára lehetővé kell tenni, hogy támogassa a nemzeti hatóságokat, amikor ilyen bűncselekmény után nyomoznak vagy azokkal kapcsolatban vádemelési tevékenységet folytatnak.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Világosan meg kell határozni Európai Ügyészség és az Eurojust közötti hatáskörmegosztást az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények vonatkozásában. Az Eurojust számára lehetővé kell tenni, hogy gyakorolja hatáskörét az olyan esetekben, amelyek az Európai Ügyészséget létrehozó megerősített együttműködésben részt vevő, illetve abban részt nem vevő tagállamokat egyaránt érintenek. Az ilyen esetekben az Eurojust a részt nem vevő tagállam vagy az Európai Ügyészség megkeresésére jár el. Az Eurojust továbbra is minden esetben illetékes az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények vonatkozásában, amennyiben az Európai Ügyészség nem rendelkezik hatáskörrel, vagy hatáskörrel rendelkezik ugyan, de nem gyakorolja azt. Az Európai Ügyészség létrehozására irányuló megerősített együttműködésben részt nem vevő tagállamok továbbra is kérhetik az Eurojust támogatását valamennyi olyan esetben, amely az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekre vonatkozik.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az Eurojust számára olyan adminisztratív és irányítási felépítést kell biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy az Eurojust hatékonyabban láthassa el feladatait, és amely tiszteletben tartja az Unió ügynökségeire alkalmazandó elveket, ugyanakkor megőrzi az Eurojust különleges jellemzőit, és biztosítja függetlenségét operatív feladatai gyakorlása során. E célból egyértelművé kell tenni a nemzeti tagok, a testület és az adminisztratív igazgató feladatköreit, és ügyvezető testületet kell létrehozni.

(12)  Az Eurojust számára olyan adminisztratív és irányítási felépítést kell biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy az Eurojust hatékonyabban láthassa el feladatait – minden esetben az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban –, és amely tiszteletben tartja az Unió ügynökségeire alkalmazandó elveket, ugyanakkor megőrzi az Eurojust különleges jellemzőit, és biztosítja függetlenségét operatív feladatai gyakorlása során. E célból egyértelművé kell tenni a nemzeti tagok, a testület és az adminisztratív igazgató feladatköreit, és ügyvezető testületet kell létrehozni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az Eurojust nem operatív jellegű felügyeletének és stratégiai iránymutatásának biztosítása céljából a Bizottságnak képviseltetnie kell magát a testületben, amikor utóbbi irányítási feladatköreit gyakorolja és az ügyvezető testületben.

(15)  Az Eurojust nem operatív jellegű felügyeletének és stratégiai iránymutatásának biztosítása céljából a Bizottságnak adminisztratív jellegű kérdések megvitatásakor és elfogadásakor képviseltetnie kell magát a testületben és az ügyvezető testületben.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az Eurojust teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell biztosítani számára, amelynek bevételei elsősorban az Európai Unió költségvetéséből nyújtott hozzájárulásból származnak, kivéve a nemzeti tagoknak és segítőiknek – a származási tagállamot terhelő – bérét és illetményét. Az uniós hozzájárulás és az Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. A könyvelés ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

(30)  Az Eurojust teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell biztosítani számára, amelynek bevételei elsősorban az Európai Unió költségvetéséből nyújtott hozzájárulásból származnak, kivéve a nemzeti tagoknak és segítőiknek – a származási tagállamot terhelő – bérét és illetményét. Az uniós hozzájárulás és az Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. A könyvelés ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie és az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának kell jóváhagynia.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az Eurojust teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell biztosítani számára, amelynek bevételei elsősorban az Európai Unió költségvetéséből nyújtott hozzájárulásból származnak, kivéve a nemzeti tagoknak és segítőiknek – a származási tagállamot terhelő – bérét és illetményét. Az uniós hozzájárulás és az Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. A könyvelés ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

(30)  Az Eurojust teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében a feladatai megfelelő ellátásához szükséges önálló költségvetést kell biztosítani számára, amelynek bevételei elsősorban az Európai Unió költségvetéséből nyújtott hozzájárulásból származnak, kivéve a nemzeti tagoknak és segítőiknek – a származási tagállamot terhelő – bérét és illetményét. Az uniós hozzájárulás és az Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni. A könyvelés ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust hatásköre az 1. mellékletben felsorolt bűncselekményformákra terjed ki. Nem tartoznak viszont hatáskörébe azon bűncselekmények, amelyek az Európai Ügyészség hatáskörébe tartoznak.

(1)  Az Eurojust hatásköre az 1. mellékletben felsorolt bűncselekményformákra terjed ki. Ugyanakkor az Eurojust általánosságban nem gyakorolja hatáskörét az olyan bűncselekmények esetében, amelyekre vonatkozóan az Európai Ügyészség hatáskörrel rendelkezik. A fenti általános szabálytól eltérve az Eurojust a következő bűncselekmények esetében gyakorolja hatáskörét:

 

  az Európai Ügyészséget létrehozó megerősített együttműködésben részt vevő tagállamokat érintő olyan esetekben, amelyekre vonatkozóan az Európai Ügyészség nem rendelkezik hatáskörrel,

 

  az olyan tagállamokat érintő esetekben, amelyek nem vesznek részt az Európai Ügyészséget létrehozó megerősített együttműködésben, amennyiben e tagállamok vagy az Európai Ügyészség ezt kérik.

 

Ennek érdekében az Eurojust, az Európai Ügyészség és az érintett tagállamok konzultálnak és együttműködnek egymással. A hatáskör e bekezdéssel összhangban történő gyakorlására vonatkozó gyakorlati részleteket a 38. cikk (2a) bekezdésében említett munkamegállapodás szabályozza.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  támogatja az Europol és más uniós szervek által kifejlesztett, speciális szakértelemmel rendelkező uniós központokat;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Feladatai ellátása során az Eurojust kellő indokolás mellett kérheti az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait, hogy:

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Eurojustnak lehetősége van továbbá arra, hogy

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  adott esetben részt vehetnek a közös nyomozócsoportok munkájában, ideértve azok létrehozását is;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A testületet az alábbiak alkotják:

(1)  A testületet az operatív kérdések esetében az összes nemzeti tag alkotja, ezen felül pedig az irányítási és az adminisztratív jellegű kérdések megvitatásakor és elfogadásakor a Bizottság két képviselője.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  valamennyi nemzeti tag, amikor a testület a 4. cikk szerinti operatív feladatköreit gyakorolja;

törölve

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  valamennyi nemzeti tag és a Bizottság két képviselője, amikor a testület a 14. cikk szerinti igazgatási feladatköröket gyakorolja.

törölve

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Eltérő rendelkezés hiányában a testület a tagjai többségi szavazata alapján hoz határozatot.

(1)  Eltérő rendelkezés hiányában, és amennyiben nem jön létre konszenzus, a testület a tagjai többségi szavazata alapján hoz határozatot.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  szabályokat fogad el tagjai tekintetében az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére;

f)  szabályokat fogad el tagjai tekintetében az összeférhetetlenség felderítésére, megelőzésére és kezelésére;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A testület a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdésén és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek 6. cikkén alapuló határozatot fogad el a vonatkozó kinevezési hatásköröknek az adminisztratív igazgatóra történő átruházásáról, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az átruházások felfüggeszthetők. Az adminisztratív igazgató jogosult e hatáskörök továbbruházására.

(2)  A testület a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdésén és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó feltételek 6. cikkén alapuló határozatot fogad el a vonatkozó kinevezési hatásköröknek az adminisztratív igazgatóra történő átruházásáról, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az átruházások felfüggeszthetők. Az adminisztratív igazgató jogosult e hatáskörök továbbruházására. A testület következő ülésén az adminisztratív igazgató beszámol e hatáskör-átruházások és -továbbruházások gyakorlásáról.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Rendkívüli körülmények által indokolt esetben a testület úgy dönthet, hogy átmenetileg felfüggeszti a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott hatásköröknek az adminisztratív igazgatóra történt átruházását, valamint e hatásköröknek utóbbi általi továbbruházását, és e hatásköröket maga gyakorolhatja vagy átruházhatja valamely tagjára, illetőleg a személyzetnek egy, az adminisztratív igazgatón kívüli tagjára.

(3)  Rendkívüli körülmények által indokolt esetben a testület indokolt határozattal úgy dönthet, hogy átmenetileg felfüggeszti a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott hatásköröknek az adminisztratív igazgatóra történt átruházását, valamint e hatásköröknek utóbbi általi továbbruházását, és e hatásköröket maga gyakorolhatja vagy átruházhatja valamely tagjára, illetőleg az Eurojust személyzetének egy, az adminisztratív igazgatón kívüli tagjára. A testület öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a Bizottságot és az Európai Parlamentet a részletes indokolással ellátott felfüggesztési határozatokról, kifejtve, hogy milyen új vagy ideiglenes intézkedésekre vonatkozó végrehajtási szabályok alapján fog működni az Ügynökség vezetése.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az adminisztratív igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárás keretében a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról a testület nevezi ki. Az adminisztratív igazgató szerződésének megkötése céljából az Eurojustot a testület elnöke képviseli.

(2)  Az adminisztratív igazgatót a testület nevezi ki, érdemei, igazolt igazgatási és vezetői képességei, valamint az adott területen szerzett tapasztalata alapján, a Bizottság által javasolt jelöltek jegyzékéről, amelyet az Eurojust eljárási szabályzatának megfelelően az Európai Unió Hivatalos Lapjában és máshol meghirdetett pályázati felhívást, valamint egy nyílt és átlátható versenyvizsgát követően állítanak össze. A testület az Európai Parlamentnek az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által kidolgozott közös ajánláson alapuló véleményével összhangban hozza meg döntését.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kinevezést megelőzően a testület által kiválasztott jelöltnek válaszolnia kell az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában és Költségvetési Ellenőrző Bizottságában helyet foglaló képviselők által feltett kérdésekre.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az adminisztratív igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak végére a Bizottság értékelést kezd, amely figyelembe veszi az adminisztratív igazgató munkavégzésének értékelését.

(3)  Az adminisztratív igazgató hivatali ideje négy év. Ezen időszak végére a Bizottság értékelést kezd, amely figyelembe veszi az adminisztratív igazgató munkavégzésének értékelését.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A testület a Bizottság (3) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő javaslata alapján eljárva egyszer, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja az adminisztratív igazgató hivatali idejét.

(4)  A testület a Bizottság (3) bekezdésben említett értékelést figyelembe vevő javaslata alapján eljárva egyszer, legfeljebb négy évre meghosszabbíthatja az adminisztratív igazgató hivatali idejét.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az adminisztratív igazgató a testületnek és az ügyvezető testületnek tartozik elszámolással.

(6)  Az adminisztratív igazgató a testületnek tartozik elszámolással.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság javaslata alapján a testület határozhat arról, hogy visszahívja hivatalából az adminisztratív igazgatót.

(7)  A Bizottság javaslata alapján a testület a tagok kétharmados többségével határozhat arról, hogy visszahívja hivatalából az adminisztratív igazgatót.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  cselekvési terv készítése a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből, értékelésekből és vizsgálatokból – ideértve az európai adatvédelmi biztos és az OLAF vizsgálatait is – levont következtetéseket nyomon követve, valamint évente kétszer jelentéstétel az elért eredményekről az ügyvezető testületnek, a Bizottságnak és az európai adatvédelmi biztosnak;

f)  cselekvési terv készítése a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből, értékelésekből és vizsgálatokból – többek között az európai adatvédelmi biztos és az OLAF vizsgálataiból – levont következtetések nyomon követése céljából, valamint évente kétszer jelentéstétel az elért eredményekről a ügyvezető testületnek, a Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és az európai adatvédelmi biztosnak;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – j a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  a létrehozásától számított hat hónapon belül egy összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó stratégia megállapítása;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – j b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jb)  a visszaélést jelentő személyek védelmét szolgáló stratégia kidolgozása.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az adminisztratív igazgató e stratégiákat benyújtja az ügyvezető testületnek. Az adminisztratív igazgató megállapítja az egyes stratégiák (csalás elleni stratégia, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelme) rendszeres felülvizsgálatának menetét és azok végrehajtási szabályait. Az első felülvizsgálatra a három stratégia kidolgozásától számított hat hónapon belül kerül sor.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust különleges kapcsolatot alakít ki és tart fent az Európai Ügyészséggel szoros együttműködés és a köztük fennálló, alábbiak szerint meghatározott operatív, adminisztratív és irányítási kapcsolatok fejlesztése alapján. E célból az európai ügyész és az Eurojust elnöke rendszeresen ülésezik a közös érdekű kérdések megvitatása céljából.

(1)  Az Eurojust különleges kapcsolatot alakít ki és tart fent az Európai Ügyészséggel szoros együttműködés és a köztük fennálló, alábbiak szerint meghatározott operatív, adminisztratív és irányítási kapcsolatok fejlesztése alapján. E célból az európai ügyész és az Eurojust elnöke rendszeresen üléseznek a közös érdekű kérdések megvitatása céljából, és saját illetékességi területeiket figyelembe véve cselekvési tervet dolgoznak ki az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Eurojust a személyzete által nyújtandó szolgáltatásokkal támogatja az Európai Ügyészség működését. Az ilyen támogatás minden esetre tartalmazza az alábbiakat:

Az Európai Ügyészség igénybe veheti az Eurojust igazgatási támogatását és erőforrásait. E célból az Eurojust közös érdekű szolgáltatásokat nyújthat az Európai Ügyészség számára.

 

A nyújtandó szolgáltatásokat részletesen az Eurojust és az Európai Ügyészség közötti megállapodás állapítja meg.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  technikai segítségnyújtás az éves költségvetés, az éves és többéves programozást tartalmazó programozási dokumentum és az irányítási terv elkészítéséhez;

törölve

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  technikai segítségnyújtás személyzet felvételéhez és a szakmai előmenetel kezeléséhez;

törölve

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  biztonsági szolgáltatások;

törölve

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  információtechnológiai szolgáltatások;

törölve

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  pénzügyi irányítási, számviteli és pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások;

törölve

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  egyéb közös érdekű szolgáltatások.

törölve

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyújtandó szolgáltatásokat részletesen az Eurojust és az Európai Ügyészség közötti megállapodás állapítja meg.

törölve

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az OLAF – az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által folytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló /2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megbízásával összhangban – hozzájárulhat az Eurojust koordinációs tevékenységéhez az Unió pénzügyi érdekeinek védelme tekintetében.

(2)  Az OLAF – az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által folytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megbízásával összhangban – hozzájárulhat az Eurojust koordinációs tevékenységéhez az Unió pénzügyi érdekeinek védelme tekintetében.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok az információk fogadása és az Eurojust és az OLAF közötti információtovábbítás céljából – a 8. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – biztosítják, hogy az Eurojust nemzeti tagjai, kizárólag az 1073/1999/EK rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet19 alkalmazásában a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak minősüljenek. Az OLAF és a nemzeti tagok közötti információcsere nem érinti a fenti rendeletek alapján hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságoknak megküldendő információkat.

(3)  A tagállamok az információk fogadása és az Eurojust és az OLAF közötti információtovábbítás céljából – a 8. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – biztosítják, hogy az Eurojust nemzeti tagjai, kizárólag az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013 (EU, Euratom) európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak minősüljenek.Az OLAF és a nemzeti tagok közötti információcsere nem érinti a fenti rendeletek alapján hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságoknak megküldendő információkat.

_________________

 

19 HL L 136., 1999.5.31., 8. o.

 

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust munkamegállapodásokat köthet a 38. cikk (1) bekezdésben említett szervekkel.

(1)  Az Eurojust egyetértési megállapodásokat köthet a 38. cikk (1) bekezdésben említett szervekkel.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az Eurojust eseti alapon engedélyezheti személyes adatok harmadik országoknak, nemzetközi szervezeteknek vagy az Interpolnak történő továbbítását, ha:

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve az Eurojust eseti alapon engedélyezheti személyes adatok harmadik országoknak, nemzetközi szervezeteknek vagy az Interpolnak történő továbbítását, kizárólag amennyiben a következő feltételek legalább egyike teljesül:

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a továbbítás uniós jog vagy nemzeti jog által, az abban foglaltak szerint elismert fontos közérdekéből egyébként szükséges vagy jogilag elő van írva, vagy jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges; vagy

c)  a továbbítás uniós jog vagy nemzeti jog által, az abban foglaltak szerint elismert fontos közérdekéből egyébként szükséges vagy jogilag elő van írva, vagy jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A költségvetési hatóság engedélyezi az Eurojust hozzájárulására vonatkozó előirányzatokat.

(6)  A költségvetési hatóság engedélyezi az Unió által az Eurojust részére nyújtandó hozzájárulásra vonatkozó előirányzatokat.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden pénzügyi évet követően március 1-jéig az Eurojust számvitelért felelős tisztviselője megküldi az előzetes elszámolást a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének és a Számvevőszéknek.

(1)  Minden pénzügyi évet követően március 1-jéig az Eurojust számvitelért felelős tisztviselője megküldi az előzetes elszámolást a Bizottság számvitelért felelős minden egyes tisztviselőjének és a Számvevőszéknek.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Eurojust a pénzügyi évet követő év március 31-ig megküldi a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

(2)  Az Eurojust a pénzügyi évet követő év március 31-ig megküldi a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést mind az Európai Parlamentnek, mind a Tanácsnak, mind pedig a Számvevőszéknek.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 12 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az Eurojust költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alóli mentesítést a Tanács ajánlására és az Európai Számvevőszék ellenőrzési jelentése alapján az Európai Parlament adja meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkében, valamint a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 164–166. cikkében leírthoz hasonló eljárást követve.

 

Abban az esetben, ha az Európai Parlament nem adja meg a felelősség alóli mentesítést, az adminisztratív igazgató benyújtja lemondását a testületnek, amely a körülmények függvényében hozza meg végső döntését.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A testület határozatot fogad el a nemzeti szakértők Eurojusthoz történő kirendelésére vonatkozó szabályok megállapításáról.

(2)  A testület határozatot fogad el a nemzeti szakértők Eurojusthoz történő kirendelésére és az egyéb személyzet igénybevételére vonatkozó szabályok megállapításáról, különösen az összeférhetetlenségek elkerülésére vonatkozóan.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében – az alkalmazást követően felmerülő kérdéseket is beleértve – az Eurojust megteszi a megfelelő igazgatási intézkedéseket, többek között képzések és megelőzési stratégiák révén.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e rendeletben előírt egyéb tájékoztatási és konzultációs kötelezettségek mellett az Eurojust tájékoztatás céljából megküldi az Európai Parlamentnek az alábbiakat:

(3)  Az e rendeletben előírt egyéb tájékoztatási és konzultációs kötelezettségek mellett az Eurojust tájékoztatás céljából az alábbiakat is megküldi az Európai Parlamentnek, illetve a megfelelő hivatalos nyelveken a nemzeti parlamenteknek:

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Eurojust honlapján közzéteszi ügyvezető testülete tagjainak, továbbá külső és belső szakértőinek listáját, érdekeltségi nyilatkozatukkal és életrajzukkal együtt. A testület és az ügyvezető testület üléseinek jegyzőkönyvét rendszeresen közzé kell tenni.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1073/1999/EK rendelet szerinti csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem céljából e rendelet hatályba lépésétől számított hat hónapon belül csatlakozik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz, és a fenti megállapodás mellékletében található minta alapján elfogadja az Eurojust összes személyzetére alkalmazandó megfelelő rendelkezéseket.

(1)  A 883/2013/EU rendelet szerinti csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem céljából e rendelet hatályba lépésétől számított hat hónapon belül az Eurojust csatlakozik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz, és a fenti megállapodás mellékletében található minta alapján elfogadja az Eurojust összes személyzetére alkalmazandó megfelelő rendelkezéseket.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Számvevőszék jogosult dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzést végezni a támogatások kedvezményezettjeinél, valamint az Eurojusttól uniós forrásokban részesülő vállalkozóknál és alvállalkozóknál.

(2)  Az Európai Számvevőszék rendszeresen végez dokumentumalapú vagy helyszíni ellenőrzéseket a támogatások kedvezményezettjeinél, valamint az Eurojusttól uniós forrásokban részesülő vállalkozóknál és alvállalkozóknál a szabályszerűség és az Eurojust tevékenységei elvégzésének ellenőrzése érdekében.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben22 megállapított rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az OLAF vizsgálatokat, köztük helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása érdekében, hogy az Eurojust által finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban történt-e olyan szabálytalanság, amely révén sérültek az Unió pénzügyi érdekei.

(3)  A 883/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben22 megállapított rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az OLAF vizsgálatokat, köztük helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása érdekében, hogy az Eurojust által finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban történt-e olyan szabálytalanság, amely révén sérültek az Unió pénzügyi érdekei.

_________________

_________________

22 HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

22 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Eurojust személyzetének tagjai, az adminisztratív igazgató, valamint a testület és az ügyvezető testület tagjai haladéktalanul bejelentik az OLAF-nak – anélkül, hogy e bejelentés miatt felelősségre vonhatók lennének – a feladataik vagy megbízatásuk ellátása során tudomásukra jutott csalásokat. Amennyiben e kötelezettségnek nem tesznek eleget, személyesen felelőssé válnak a tudomásukra jutott és az OLAF-nak be nem jelentett csalás következményeiért.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  nem;

d)  társadalmi nem;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  nem;

d)  társadalmi nem;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

Hivatkozások

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

10.9.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ingeborg Gräßle

6.5.2015

A vélemény korábbi előadója

Monika Hohlmeier

Vizsgálat a bizottságban

13.7.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.9.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Julia Pitera

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Isabelle Thomas

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

15

+

ALDE

 

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula

 

Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

 

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Arndt Kohn, Isabelle Thomas, Derek Vaughan

 

Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (11.10.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

A vélemény előadója: António Marinho e Pinto

RÖVID INDOKOLÁS

A politikai és gazdasági ügyekben való európai integráció az igazságszolgáltatás és általában az igazságügy területén való teljes integrációt tesz szükségessé.

Politikai szerveknek nem szabad beleszólniuk az igazságügyi hatóságok munkájába, ezért az előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak sem szabad beleszólnia az Eurojust döntéshozatali folyamatába.

A bűnözés, különösen a gazdasági jellegű bűnözés a gazdasági és társadalmi fejlődés akadálya, mivel megsérti a társadalmi együttélés szabályait és torzítja a piaci szabályokat. Hatékonyan kell ellene fellépni megfelelő jogszabályokkal és gyorsan és pártatlanul fellépő bíróságok segítségével.

Az Európai Bizottság javaslata szerint az Európai Ügyészség nem az Eurojust tagja, és csak szavazati jog nélküli megfigyelőként vehet részt az üléseken a 12. cikk (2) bekezdésének és a 16. cikk (7) bekezdésének megfelelően.

Az EUMSZ 86. cikkének (1) bekezdése szerint azonban az Európai Ügyészség az Eurojustból hozható létre, továbbá a kapcsolat fenntartása és annak biztosítása érdekében, hogy ténylegesen véget vessenek a határokon átnyúló bűnözésnek, az Európai Ügyészségnek az Eurojust tagjának kell lennie.

A javaslat 41. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy „Az Eurojust indokolatlan késedelem nélkül foglalkozik az Európai Ügyészségtől származó segítségnyújtás iránti megkeresésekkel, és adott esetben úgy dolgozza fel e megkereséseket, mintha azokat az igazságügyi együttműködés tekintetében hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságtól kapta volna”. Mindazonáltal az Eurojustnak és az Európai Ügyészségnek szorosabban kell együttműködnie.

A javaslat I. melléklete felsorolja azokat a súlyos bűncselekményeket, melyek az Eurojust hatáskörébe esnek. Ezek között szerepel „az Unió pénzügyi érdekei elleni bűncselekmény” is.

A javaslat 3. cikkének (1) bekezdése szerint azonban nem tartoznak az Eurojust hatáskörébe „azon bűncselekmények, amelyek az Európai Ügyészség hatáskörébe tartoznak”.

Az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekményeket azonban az EUMSZ 86. cikke pontosan „az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekként” határozza meg, ami növeli a két szerv közti joghatósági összeütközések valószínűségét.

A Bizottság úgy véli, hogy a mind az Unió, mind a tagállamok pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket érintő ügyeket az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2013)0534) 13. cikkének értelmében vissza lehet utalni a nemzeti hatóságokhoz.

Ilyen esetekben az Eurojust koordinátorként léphetne fel, mivel illetékes az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények vonatkozásában.

A Bizottság e magyarázata azonban nem helytálló, mivel:

a) az Európai Ügyészség létrehozásáról még folynak a megbeszélések és nem valószínű, hogy a 13. cikkben említett megoldás a végső verzióban megmarad;

b) az Európai Ügyészség szorosabb együttműködés keretében csak korlátozott számú tagállamban lesz aktív;

c) ez az eljárás túl lassú lehet ahhoz, hogy hatékony legyen.

Bár a javaslat újból megerősíti az Eurojust teljes autonómiáját és függetlenségét (lásd a (30) preambulumbekezdést), a Bizottság szeretné uniós ügynökséggé alakítani az Eurojustot a Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2012-ben az ügynökségekkel kapcsolatban elfogadott közös megközelítés alapján.

Ez az ötlet magában foglalná például a Bizottság két képviselőjének részvételét az Eurojust igazgatási, irányítási feladataiban (lásd a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontját és a 16. cikk (4) bekezdését).

A Bizottság véleménye szerint azonban e feladatok között szerepel az Eurojust elnökeinek és alelnökeinek megválasztása is (a 14. cikk (1) bekezdésének k) pontja), ami egyértelműen túlmutat az adminisztratív feladatokon.

A 17. cikk (2) bekezdése szerint az adminisztratív igazgatót a Bizottság által javasolt jelöltek listájából az Eurojust testülete nevezi ki, ami korlátozza a testület lehetőségeit.

A javaslat nem tesz említést a joghatósági összeütközések feloldásáról, ami az EUMSZ 85. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében az Eurojust egyik fő feladata.

A javaslat nem tesz továbbá említést arról sem, hogy hogyan illeszkedik a 2009/948/IB tanácsi kerethatározatba, melynek célja az igazságügyi együttműködés javítása annak megelőzése érdekében, hogy két vagy több tagállam egyidejűleg indítson vagy párhuzamosan folytasson büntetőeljárást ugyanazon személy ellen ugyanazon tényállás alapján.

Az említett határozat szerint a tagállamok információt cserélhetnek és közvetlen konzultációt folytathatnak egymással büntetőeljárások kapcsán. Egyetértés hiánya esetén az ügyet adott esetben az Eurojusthoz utalják, amennyiben az Eurojust hatáskörébe tartozik.

Az Eurojustról szóló javaslat nem módosítja és nem vonja vissza a kerethatározatot, és a Bizottság javaslata sem utal a joghatósági összeütközések tekintetében az Eurojust határozatainak felülvizsgálatára.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Mivel az Európai Ügyészséget az Eurojustból kell létrehozni, e rendelet tartalmazza az Eurojust és az Európai Ügyészség közötti kapcsolat szabályozásához szükséges rendelkezéseket.

(4)  Mivel az Európai Ügyészség megerősített együttműködés révén jött létre, az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló rendelet kizárólag a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamokban kötelező és alkalmazandó közvetlenül teljes egészében. Ezért azon tagállamok esetében, amelyek nem vesznek részt az Európai Ügyészségben, az e rendelet I. mellékletében meghatározott bűncselekményformák továbbra is teljes mértékben az Eurojust hatáskörébe tartoznak.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A 2002/187/IB tanácsi határozat és az Eurojust tevékenységeinek értékelését (2015. június 30-i jelentést) is figyelembe kell venni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az Eurojustnak az igazságügyi hatóságok közötti együttműködés elősegítését célzó küldetését más jogi eszközök, például a 2009/948/IB tanácsi kerethatározat1a keretében kell végrehajtani, melyek rendelkezéseit összhangba kell hozni ezzel a rendelettel.

 

____________________

 

1a A Tanács 2009/948/IB kerethatározata (2009. november 30.) a joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelembe veszi különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket.

(8)  Ez a rendelet teljes mértékben tiszteletben tartja az alapvető jogokat és szabadságokat, és teljes mértékben biztosítja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Meg kell állapítani az Eurojust hatáskörébe tartozó, két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés formáit. Továbbá, meg kell határozni azon eseteket, amelyek nem érintenek két vagy több tagállamon, de közös alapokon való bűnüldözést tesznek szükségessé. Az ilyen eseteknek magukba kell foglalniuk a csak egy tagállamot és egy harmadik országot érintő nyomozási és vádemelési tevékenységet, valamint a csak egy tagállamot és az Uniót érintő eseteket.

(9)  Egyértelműen meg kell állapítani az Eurojust hatáskörébe tartozó, két vagy több tagállamot érintő súlyos bűnözés formáit. Továbbá, meg kell határozni azon eseteket, amelyek nem érintenek két vagy több tagállamon, de közös alapokon való bűnüldözést tesznek szükségessé. Az ilyen eseteknek magukba kell foglalniuk a csak egy tagállamot és egy harmadik országot érintő nyomozási és vádemelési tevékenységet, valamint a csak egy tagállamot és az Uniót érintő eseteket.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A konkrét bűnügyi esetekkel kapcsolatos operatív feladatköreinek gyakorlásakor az Eurojust a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak megkeresésére vagy saját kezdeményezésére egy vagy több nemzeti tagján keresztül vagy testületként jár el.

(10)  A konkrét bűnügyi esetekkel kapcsolatos operatív feladatköreinek gyakorlásakor az Eurojust a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak megkeresésére vagy saját kezdeményezésére egy vagy több nemzeti tagján keresztül vagy testületként jár el. Hasonlóképpen lehetővé kell tenni az Eurojust számára, hogy valamely tagállam illetékes hatósága vagy a Bizottság megkeresésére segítséget nyújtson olyan nyomozásokban is, melyek ugyan csak egy tagállamot érintenek, viszont uniós szintű következményekkel járnak.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Ahhoz, hogy az Eurojust megfelelően támogathassa és koordinálhassa a határokon átnyúló nyomozásokat, valamennyi nemzeti tagnak ugyanolyan operatív hatáskörökkel kell rendelkezniük annak érdekében, hogy hatékonyabban működhessenek együtt egymással és a nemzeti hatóságokkal. A nemzeti tagokat olyan hatáskörökkel kell felruházni, amelyek lehetővé teszik, hogy az Eurojust megfelelően eleget tehessen küldetésének. E hatáskörök között szerepelnie kell a nemzeti nyilvántartásokban tárolt vonatkozó információkhoz való hozzáférésnek, kölcsönös segítségnyújtási és elismerési megkeresések kibocsátásának és végrehajtásának, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal való közvetlen kapcsolatfelvételnek és információcserének, közös nyomozócsoportokban való részvételnek, valamint a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal egyetértésben, sürgősségi esetben nyomozati intézkedések és ellenőrzött szállítások elrendelésének.

(11)  Ahhoz, hogy az Eurojust megfelelően támogathassa és koordinálhassa a határokon átnyúló nyomozásokat, valamennyi nemzeti tagnak ugyanolyan operatív hatáskörökkel kell rendelkezniük annak érdekében, hogy koherensebben és hatékonyabban működhessenek együtt egymással és a nemzeti hatóságokkal. A nemzeti tagokat olyan hatáskörökkel kell felruházni, amelyek lehetővé teszik, hogy az Eurojust megfelelően eleget tehessen küldetésének. E hatáskörök között szerepelnie kell a nemzeti nyilvántartásokban tárolt vonatkozó információkhoz való hozzáférésnek, kölcsönös segítségnyújtási és elismerési megkeresések kibocsátásának és végrehajtásának, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal való közvetlen kapcsolatfelvételnek és információcserének, közös nyomozócsoportokban való részvételnek, valamint a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal egyetértésben, sürgősségi esetben nyomozati intézkedések és ellenőrzött szállítások elrendelésének.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az Eurojust számára olyan adminisztratív és irányítási felépítést kell biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy az Eurojust hatékonyabban láthassa el feladatait, és amely tiszteletben tartja az Unió ügynökségeire alkalmazandó elveket, ugyanakkor megőrzi az Eurojust különleges jellemzőit, és biztosítja függetlenségét operatív feladatai gyakorlása során. E célból egyértelművé kell tenni a nemzeti tagok, a testület és az adminisztratív igazgató feladatköreit, és ügyvezető testületet kell létrehozni.

(12)  Az Eurojust számára olyan adminisztratív és irányítási felépítést kell biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy az Eurojust hatékonyabban láthassa el feladatait, és amely teljes mértékben tiszteletben tartja az Unió ügynökségeire alkalmazandó elveket, valamint az alapvető jogokat és szabadságokat, ugyanakkor megőrzi az Eurojust különleges jellemzőit, és biztosítja függetlenségét operatív feladatai gyakorlása során. E célból egyértelművé kell tenni a nemzeti tagok, a testület és az adminisztratív igazgató feladatköreit, és ügyvezető testületet kell létrehozni.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Annak érdekében, hogy az Eurojust a nap 24 órájában elérhető legyen, és képes legyen fellépni sürgős esetekben, az Eurojuston belül létre kell hozni egy koordinációs ügyeletet. A tagállamok felelősek annak biztosításáért, hogy a képviselők a hét minden napján 24 órában képesek legyenek eljárni.

(17)  Annak érdekében, hogy az Eurojust hatékony és a nap 24 órájában elérhető legyen, és képes legyen fellépni sürgős esetekben, az Eurojuston belül létre kell hozni egy koordinációs ügyeletet. A tagállamoknak kell biztosítaniuk, hogy a koordinációs ügyeleten működő képviselőik a hét minden napján 24 órában képesek legyenek eljárni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Amikor az Eurojust személyes adatokat továbbít egy harmadik országbeli hatóságnak, nemzetközi szervezetnek vagy az Interpolnak a Szerződés 218. cikke alapján kötött nemzetközi megállapodás értelmében, az egyének magánéletének, alapvető jogainak és szabadságainak védelme tekintetében teremtett megfelelő garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy az e rendeletben szereplő adatvédelmi rendelkezéseknek eleget tesznek.

(21)  Amikor az Eurojust személyes adatokat továbbít egy harmadik országbeli hatóságnak, nemzetközi szervezetnek vagy az Interpolnak a Szerződés 218. cikke alapján kötött nemzetközi megállapodás értelmében, a magánélet, az alapvető jogok és szabadságok védelme tekintetében teremtett megfelelő garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy az e rendeletben szereplő adatvédelmi rendelkezéseknek maradéktalanul eleget tesznek.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az Eurojust számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy – az Eurojust valamennyi tevékenységének összefüggésében a személyesadat-feldolgozásra alkalmazandó célkorlátozási elv tiszteletben tartása mellett – célkitűzései elérése érdekében meghosszabbíthassa a személyes adatok tárolására vonatkozó határidőket. Az ilyen döntéseket a szóban forgó összes érdek – ideértve az érintettek érdekeit is – alapos mérlegelése után kell meghozni. Amennyiben valamennyi érintett tagállamban elévült a bűncselekmény büntethetősége, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó határidők meghosszabbításáról csak akkor hozható döntés, ha e rendelet szerint különleges szükség van a segítségnyújtásra.

(23)  Az Eurojust számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy – az Eurojust valamennyi tevékenységének összefüggésében a személyesadat-feldolgozásra alkalmazandó célkorlátozási elv tiszteletben tartása mellett – célkitűzései elérése érdekében meghosszabbíthassa a személyes adatok tárolására vonatkozó határidőket. Az ilyen döntéseket a szóban forgó összes érdek – hasonlóképpen ideértve az érintettek érdekeit is – alapos és objektív mérlegelése után kell meghozni. Amennyiben valamennyi érintett tagállamban elévült a bűncselekmény büntethetősége, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó határidők meghosszabbításáról csak hivatalos és indokolással ellátott határozat formájában hozható döntés, és csak akkor, ha e rendelet szerint különleges és egyértelműen indokolható szükség van a segítségnyújtásra.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A feladatai ellátásához szükséges mértékben az Eurojustnak együttműködési kapcsolatokat kell fenntartania egyéb uniós szervekkel és ügynökséggel, az Európai Ügyészséggel, harmadik országok illetékes hatóságaival, valamint nemzetközi szervezetekkel.

(25)  A feladatai ellátásához szükséges mértékben az Eurojustnak együtt kell működnie egyéb uniós szervekkel és ügynökségekkel, az Európai Ügyészséggel, harmadik országok illetékes hatóságaival, valamint nemzetközi szervezetekkel.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Az európai főügyésznek jogában áll részt venni az Eurojust minden olyan ülésén, ahol a főügyész által az Európai Ügyészség működése szempontjából relevánsnak ítélt kérdéseket vitatnak meg.

Indokolás

Szükség van egy olyan preambulumbekezdésre, amely kifejezetten a javaslat 12. cikke (3) bekezdésének és 16. cikke (7) bekezdésének tartalmát tükrözi.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az Eurojust és az Europol közötti operatív együttműködés megerősítése érdekében, és különösen a már valamelyik ügynökség birtokában lévő adatok összekapcsolása céljából az Eurojustnak lehetővé kell tennie az Europol számára, hogy hozzáférhessen az Eurojust rendelkezésére álló adatokhoz, és azokra vonatkozó kereséseket végezzen.

(26)  Az Eurojust és az Europol közötti operatív együttműködés megerősítése érdekében, és különösen a már valamelyik ügynökség birtokában lévő adatok összekapcsolása céljából az Eurojustnak lehetővé kell tennie az Europol számára, hogy „van találat/nincs találat” rendszer alapján hozzáférhessen az Eurojust rendelkezésére álló adatokhoz. Az Eurojust és az Europol számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy olyan munkamegállapodást köthessenek, amely a megbízatásaikon belül kölcsönösen biztosítja a keresztellenőrzés céljából szolgáltatott valamennyi információhoz való hozzáférést és az azokban való keresés lehetőségét az e rendeletben előírt egyedi biztosítékokkal és adatvédelmi garanciákkal összhangban. Az Eurojustnál rendelkezésre álló adatokhoz történő minden hozzáférést technikai eszközök útján az említett uniós szervek megbízatása keretébe tartozó információkra kell korlátozni.

Indokolás

Az e rendelet (26) preambulumbekezdését össze kell hangolni az (EU) 2016/794 rendelet (28) preambulumbekezdésével.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A feladatai ellátásához szükséges mértékben az Eurojust számára lehetővé kell tenni, hogy adatokat cseréljen egyéb uniós szervekkel.

(27)  A feladatai ellátásához szükséges mértékben az Eurojust számára lehetővé kell tenni, hogy adatokat cseréljen egyéb uniós szervekkel, teljes mértékben tiszteletben tartva a magánélet védelmét, valamint az alapvető jogokat és szabadságokat.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Az Eurojust átláthatóságának és demokratikus felügyeletének megerősítése céljából olyan mechanizmusokról kell rendelkezni, amelyek alapján az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részt vesznek az Eurojust tevékenységeinek értékelésében. Ez nem akadályozhatja a függetlenség elveit a konkrét operatív esetekben hozott intézkedés, valamint a diszkréciós és titoktartási kötelezettségek tekintetében.

(31)  Az Eurojust átláthatóságának és demokratikus felügyeletének megerősítése céljából olyan mechanizmusokról kell rendelkezni, amelyek alapján az Európai Parlament részt vesz az Eurojust tevékenységeinek értékelésében, különös tekintettel az Eurojust éves jelentésének továbbítására. Hasonló eljárásokat kell bevezetni a nemzeti parlamentek tekintetében is. Ezek a mechanizmusok azonban nem akadályozhatják a függetlenség elveit a konkrét operatív esetekben hozott intézkedés, valamint a diszkréciós és titoktartási kötelezettségek tekintetében.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust támogatja és megerősíti a két vagy több tagállamot érintő, illetve a közös alapokon való bűnüldözést szükségessé tevő súlyos bűncselekmények kivizsgálására, valamint az ezekkel kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti koordinációt és együttműködést a nemzeti hatóságok, illetve az Europol által végzett operatív cselekmények és az általuk szolgáltatott információk alapján.

(1)  Az Eurojust támogatja és megerősíti a két vagy több tagállamot érintő, illetve a közös alapokon való bűnüldözést szükségessé tevő azon súlyos bűncselekmények kivizsgálására, amelyekre vonatkozóan az Eurojust – a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban – hatáskörrel rendelkezik, valamint az ezekkel kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti koordinációt és együttműködést a tagállami hatóságok, az Európai Ügyészség és az Europol által végzett operatív cselekmények és az általuk szolgáltatott információk alapján.

Lásd ezzel kapcsolatban a 2. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Eurojust a tagállamok illetékes hatóságainak kérésére vagy saját kezdeményezésére látja el feladatait.

(3)  Az Eurojust a tagállamok illetékes hatóságainak vagy az Európai Ügyészség kérésére vagy saját kezdeményezésére látja el feladatait.

Lásd ezzel kapcsolatban a 2. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust hatásköre az 1. mellékletben felsorolt bűncselekményformákra terjed ki. Nem tartoznak viszont hatáskörébe azon bűncselekmények, amelyek az Európai Ügyészség hatáskörébe tartoznak.

(1)   Mindaddig, amíg az Európai Ügyészség nem látja el [az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés megvalósításáról szóló rendelet] [75.] cikkével összhangban rá ruházott nyomozási és vádemelési feladatokat, az Eurojust hatásköre az 1. mellékletben felsorolt bűncselekményformákra terjed ki. Attól az időponttól kezdődően, hogy az Európai Ügyészség megkezdi feladatai ellátását, és az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekményformák tekintetében az Eurojust kizárólag a megbízatása keretén belül gyakorolja hatásköreit, és kerüli az Európai Ügyészség által tett intézkedésekkel való átfedést.

 

Ugyanakkor az Eurojust gyakorolja hatáskörét az olyan tagállamokat érintő esetekben, amelyek nem vesznek részt az Európai Ügyészséget létrehozó megerősített együttműködésben, amennyiben e tagállamok vagy az Európai Ügyészség ezt kéri. A hatáskör e bekezdéssel összhangban történő gyakorlására vonatkozó gyakorlati részleteket a 38. cikk (2a) bekezdésében említett munkamegállapodás szabályozza.

 

Az e rendelet 1. mellékletében „az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekre” történő hivatkozás e bekezdésnek megfelelően értelmezendő.

Lásd ezzel kapcsolatban a 3. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Továbbra is az Eurojust hatáskörébe tartoznak:

 

a)  [az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló (EU) 2017/... irányelvben (PIF-irányelv)] lefektetett bűncselekmények, amelyek tekintetében az Európai Ügyészség nem rendelkezik hatáskörrel vagy nem gyakorolja hatáskörét;

 

b)  a PIF-irányelvben meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatos azon ügyek, amelyek tekintetében megkeresés érkezik az Európai Ügyészségben részt nem vevő tagállamoktól;

 

c)  az Európai Ügyészségben részt vevő és nem részt vevő tagállamokat egyaránt érintő azon ügyek, melyek tekintetében megkeresés érkezik az Európai Ügyészségben nem részt vevő tagállamoktól, vagy magától az Európai Ügyészségtől.

Indokolás

Mivel az Eurojustnak marad fenn hatásköre az olyan PIF-bűncselekmények vonatkozásában, melyek az Európai Ügyészséggel kapcsolatos megerősített együttműködésből és azon rendelettervezet szövegéből erednek, kiemelt fontosságú, hogy tisztázzuk az Eurojust fennmaradó hatáskörét.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Eurojust hatásköre kiterjed a kapcsolódó bűncselekményekre. A következő bűncselekmények minősülnek kapcsolódó bűncselekménynek:

(2)  Az Eurojust hatásköre az 1. mellékletben felsorolt bűncselekményekhez kapcsolódó bűncselekményekre terjed ki. A következő bűncselekmények minősülnek kapcsolódó bűncselekménynek:

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága vagy a Bizottság megkeresésére az Eurojust segítséget nyújthat olyan nyomozási és vádemelési tevékenységhez, amely csak a szóban forgó tagállamot és az Uniót érinti.

(4)  Valamely tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, az Európai Ügyészség vagy a Bizottság megkeresésére az Eurojust segítséget nyújthat olyan nyomozási és vádemelési tevékenységhez, amely csak a szóban forgó tagállamot és az Uniót érinti.

Lásd ezzel kapcsolatban a 3. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  tájékoztatja a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait az Eurojust tudomására hozott olyan nyomozásokról és büntetőeljárásokról, amelyeknek uniós szintű következményei vannak, vagy amelyek a közvetlenül érintetteken túl más tagállamokat is érinthetnek;

a)  tájékoztatja a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait és az Európai Ügyészséget az Eurojust tudomására hozott olyan nyomozásokról és büntetőeljárásokról, amelyeknek uniós szintű következményei vannak, vagy amelyek a közvetlenül érintetteken túl más tagállamokat is érinthetnek;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  segítséget nyújt a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak a nyomozási és vádemelési tevékenység lehető legmegfelelőbb összehangolásához;

b)  biztosítja a tagállamok illetékes hatóságai által vezetett nyomozások és büntetőeljárások lehető legmegfelelőbb összehangolását;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  elősegíti a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok együttműködésének javítását, különösen az Europol elemzései alapján;

c)  javítja a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok együttműködését, különösen az Europol elemzései alapján;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a 41. cikk értelmében segítséget nyújt az Európai Ügyészségnek;

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az Európai Ügyészség az Eurojustból jött létre (lásd az EUMSZ 86. cikkét), az Eurojust egyik fő jellemzője az Európai Ügyészség támogatása.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  adott esetben együttműködik és konzultációt folytat az EUMSZ V. címe által szabályozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség vonatkozásában létrehozott uniós ügynökségekkel és szervekkel;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ec)  támogatja az Europol és más uniós szervek által kifejlesztett, speciális szakértelemmel rendelkező uniós központokat, és adott esetben részt vesz bennük;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha egy vagy két tagállam nem tud megállapodni arról, hogy melyikük kezdjen nyomozási vagy vádemelési tevékenységet a (2) bekezdés b) pontja alapján intézett megkeresést követően, az Eurojust írásos véleményt bocsát ki az ügyben. A véleményt haladéktalanul továbbítják az érintett tagállamoknak.

(4)  Ha egy vagy két tagállam nem tud megállapodni arról, hogy melyikük kezdjen nyomozási vagy vádemelési tevékenységet a (2) bekezdés b) pontja alapján intézett megkeresést követően, az Eurojust határozatot hoz az ügyben. A határozatot haladéktalanul továbbítják az érintett tagállamoknak.

(Lásd a 4. cikk (5) bekezdéséhez és az (5) bekezdés a) pontjához benyújtott módosításokat is.)

Indokolás

Mivel az EUMSZ 85. cikke (1) bekezdésének c) pontja egyértelműen meghatározza az Eurojust joghatósági összeütközések feloldására vonatkozó hatáskörét, az Eurojustnak képesnek kell lennie arra, hogy határozatokat hozzon, ne pedig véleményt bocsásson ki, és ezeknek a határozatoknak a tagállamokra nézve adott esetben kötelező érvényűeknek kell lenniük.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Valamely hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére az Eurojust írásos véleményt bocsát ki az igazságügyi együttműködésre irányuló megkeresések és határozatok, ideértve a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökön alapulókat is, végrehajtásával kapcsolatos, ismétlődő visszautasításokról és nehézségekről, feltéve, hogy az nem volt megoldható az érintett, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok közötti kölcsönös megállapodás vagy az érintett nemzeti tagok bevonása útján. A véleményt haladéktalanul továbbítják az érintett tagállamoknak.

(5)  Valamely hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére vagy saját kezdeményezésére az Eurojust határozatot hoz az igazságügyi együttműködésre irányuló megkeresések és határozatok, ideértve a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökön alapulókat is, végrehajtásával kapcsolatos, ismétlődő visszautasításokról és nehézségekről, feltéve, hogy az nem volt megoldható az érintett, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok közötti kölcsönös megállapodás vagy az érintett nemzeti tagok bevonása útján. A határozatot haladéktalanul továbbítják az érintett tagállamoknak.

(Lásd a 4. cikk (4) bekezdéséthez és (5) bekezdésének a) pontjához benyújtott módosításokat is.)

Indokolás

Mivel az EUMSZ 85. cikke (1) bekezdésének c) pontja egyértelműen meghatározza az Eurojust joghatósági összeütközések feloldására vonatkozó hatáskörét, az Eurojustnak képesnek kell lennie arra, hogy határozatokat hozzon, ne pedig véleményt bocsásson ki, és ezeknek a határozatoknak a tagállamokra nézve kötelező érvényűeknek kell lenniük.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdés sérelme nélkül, a testület az operatív kérdésekre, valamint az operatív kérdésekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb kérdésekre összpontosít. Adminisztratív kérdésekkel csak az operatív feladatainak ellátásához szükséges mértékben foglalkozik.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  közvetlenül kapcsolatba lépjenek és információt cseréljenek a tagállam bármely hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságával;

b)  közvetlenül kapcsolatba lépjenek és információt cseréljenek a tagállam bármely hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságával, vagy bármely uniós ügynökséggel vagy illetékes szervvel;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nyomozati intézkedéseket rendelnek el;

a)  a 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben1a foglaltaknak megfelelően nyomozati intézkedéseket rendelnek el vagy kérelmeznek és hajtanak végre;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve (2014. április 3.) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról (HL L 130., 2014.5.1., 1. o.).

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A testületet az alábbiak alkotják:

(1)  A testület a nemzeti tagok összességéből áll.

a)   valamennyi nemzeti tag, amikor a testület a 4. cikk szerinti operatív feladatköreit gyakorolja;

 

b)   valamennyi nemzeti tag és a Bizottság két képviselője, amikor a testület a 14. cikk szerinti igazgatási feladatköröket gyakorolja.

 

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság általi beavatkozás kockázatának csökkentését célozza.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A testület megfigyelőként meghívhat bárkit, akinek a véleménye figyelemre méltó lehet az üléseken való részvétel szempontjából.

(4)  A 39. cikk (1) bekezdése c) pontjának sérelme nélkül a testület megfigyelőként meghívhat bárkit, akinek a véleménye figyelemre méltó lehet az üléseken való részvétel szempontjából.

Indokolás

A módosítás célja a javaslat 39. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói szerepének megőrzése.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – k pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  elnököt és alelnököt választ a 11. cikkel összhangban;

törölve

(Lásd a 11. cikkhez fűzött módosítást.)

Indokolás

Az Eurojust autonómiájának és függetlenségének megőrzése érdekében a Bizottság egyetlen képviselője sem vehet részt az elnök és az alelnökök megválasztásában.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden év [november 30-ig] a testület programozási dokumentumot fogad el, amely tartalmazza az adminisztratív igazgató által – a Bizottság véleményének figyelembe vételével – előterjesztett tervezeten alapuló többéves és éves programozást. A programozási dokumentumot továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. A programozási dokumentum az általános költségvetés végső elfogadása után válik véglegessé, és szükség esetén annak megfelelően kiigazítható.

(1)  Minden év [november 30-ig] a testület programozási dokumentumot fogad el, amely tartalmazza az adminisztratív igazgató által – a Bizottság véleményének kikérését követően – előterjesztett tervezeten alapuló többéves és éves programozást. A programozási dokumentumot továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. A programozási dokumentum az általános költségvetés végső elfogadása után válik véglegessé, és szükség esetén annak megfelelően kiigazítható.

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság általi beavatkozás kockázatának csökkentését célozza.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az éves munkaprogram tartalmazza a célkitűzések részletes leírását és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat is. Tartalmazza továbbá a finanszírozandó fellépések leírását, valamint az egyes fellépésekhez elkülönített pénzügyi és emberi erőforrások feltüntetését, a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban. Az éves munkaprogram összhangban van a (4) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen feltünteti, hogy az előző költségvetési évhez képest mely feladatokat vették fel, változtatták meg vagy törölték.

(2)  Az éves munkaprogram tartalmazza a célkitűzések részletes leírását és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat is. Tartalmazza továbbá a finanszírozandó fellépések egyértelmű leírását, valamint az egyes fellépésekhez elkülönített pénzügyi és emberi erőforrások feltüntetését, a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban. Az éves munkaprogram összhangban van a (4) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen feltünteti, hogy az előző költségvetési évhez képest mely feladatokat vették fel, változtatták meg vagy törölték.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság javaslata alapján a testület határozhat arról, hogy visszahívja hivatalából az adminisztratív igazgatót.

(7)  Az adminisztratív igazgató kizárólag a testület határozata alapján hívható vissza hivatalából.

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság általi beavatkozás kockázatának csökkentését célozza.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A koordinációs ügyelet képviselői haladéktalanul lépéseket tesznek a megkeresés tagállamukban történő teljesítésével kapcsolatban.

(3)  A koordinációs ügyelet képviselői hatékonyan és haladéktalanul lépéseket tesznek a megkeresés tagállamukban történő teljesítésével kapcsolatban.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A (3)–(6) bekezdés alkalmazásában a tagállamok illetékes hatóságai legkésőbb 14 napon belül kicserélik az ezekben említett információkat.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust tájékoztatást nyújt a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára az információfeldolgozás eredményeiről, ideértve az ügyviteli rendszerben már tárolt ügyekkel való kapcsolatokat is. E tájékoztatás személyes adatokat is tartalmazhat.

(1)  Az Eurojust indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást nyújt a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára az információfeldolgozás eredményeiről, ideértve az ügyviteli rendszerben már tárolt ügyekkel való kapcsolatokat is. E tájékoztatás személyes adatokat is tartalmazhat.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Eurojust csak a 2. melléklet 2. pontjában felsorolt személyes adatait dolgozhatja fel azon személyeknek, akik az érintett tagállamok nemzeti jogszabályai értelmében a 3. cikkben meghatározott egy vagy több bűnözési forma vagy bűncselekmény tekintetében indított nyomozási vagy vádemelési tevékenység során tanúnak vagy sértett minősülnek, vagy 18 éven aluliak. Az ilyen személyes adatok feldolgozására csak akkor kerülhet sor, ha az az Eurojust kifejezetten előirt feladatának ellátásához szigorúan szükséges, hatáskörén belül és operatív feladatkörei elvégzéséhez.

(2)  Az Eurojust csak a 2. melléklet 2. pontjában felsorolt személyes adatait dolgozhatja fel azon személyeknek, akik az érintett tagállamok nemzeti jogszabályai értelmében a 3. cikkben meghatározott egy vagy több bűnözési forma vagy bűncselekmény tekintetében indított nyomozási vagy vádemelési tevékenység során tanúnak vagy sértett minősülnek, vagy 18 éven aluliak. Az ilyen személyes adatok feldolgozására csak akkor kerülhet sor, ha az az Eurojust kifejezetten előirt feladatának ellátásához szigorúan szükséges, hatáskörén belül és operatív feladatkörei elvégzéséhez. A magánélet védelmét, valamint az alapvető jogokat és szabadságokat teljes mértékben tiszteletben tartják.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust által feldolgozott személyes adatok nem tárolhatók tovább, mint az első alkalmazandó időpont az alábbi időpontok közül:

(1)  Az Eurojust az általa kezelt személyes adatokat csak a kezelésük céljához szükséges és azzal arányos ideig tárolhatja. Az Eurojust által feldolgozott személyes adatok nem tárolhatók tovább, mint az első alkalmazandó időpont az alábbi időpontok közül:

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben valamely érintett által a 45/2001/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtott panasz a 32. vagy 33. cikkben említett határozattal kapcsolatos, az európai adatvédelmi biztos konzultál a nemzeti ellenőrző szervekkel vagy az illetékes igazságügyi szervvel abban a tagállamban, amely az adat forrása volt, vagy amely tagállam közvetlenül érintett. Az európai adatvédelmi biztos a nemzeti ellenőrző szervvel vagy az illetékes igazságügyi szervvel szoros együttműködésben hozza meg a határozatot, amely kiterjedhet mindennemű információ közlésének elutasítására.

(1)  Minden érintettnek jogában áll panaszt tenni az európai adatvédelmi biztosnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Eurojust általi kezelése nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek. Amennyiben valamely érintett által a 45/2001/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtott panasz a 32. vagy 33. cikkben említett határozattal kapcsolatos, az európai adatvédelmi biztos konzultál a nemzeti ellenőrző szervekkel vagy az illetékes igazságügyi szervvel abban a tagállamban, amely az adat forrása volt, vagy amely tagállam közvetlenül érintett. Az európai adatvédelmi biztos a nemzeti ellenőrző szervvel vagy az illetékes igazságügyi szervvel szoros együttműködésben hozza meg a határozatot, amely kiterjedhet mindennemű információ közlésének elutasítására.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában az Eurojust munkamegállapodásokat köthet az (1) bekezdésben említett jogalanyokkal. E munkamegállapodások alapján nem tehető lehetővé a személyes adatok cseréje, és azok nem kötik sem az Uniót, sem annak tagállamait.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a hozzájárulás feltételezhető, mivel a tagállam kifejezetten nem korlátozta a további adattovábbítás lehetőségét; vagy

törölve

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói esetenként meghívást kaphatnak az Eurojust üléseire.

c)  az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói – szavazati jog nélkül – esetenként meghívást kaphatnak az Eurojust üléseire.

Indokolás

A módosítás célja az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói szerepének tisztázása.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Eurojust és az Europol köthetnek olyan munkamegállapodást, amely megbízatásukon belül kölcsönösen biztosítja a feladataik elvégzéséhez az e rendelet 2. és 4. cikkének megfelelően biztosított valamennyi adathoz való hozzáférést és a lekérdezésük lehetőségét. Ez nem sértheti a tagállamok, uniós szervek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek annak jelzésére vonatkozó jogát, hogy korlátozások vannak érvényben az ilyen adatokhoz való hozzáférésre és az adatok felhasználására vonatkozóan, továbbá ennek összhangban kell lennie az e rendeletben foglalt adatvédelmi garanciákkal.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Eurojust indokolatlan késedelem nélkül foglalkozik az Európai Ügyészségtől származó segítségnyújtás iránti megkeresésekkel, és adott esetben úgy dolgozza fel e megkereséseket, mintha azokat az igazságügyi együttműködés tekintetében hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságtól kapta volna.

(2)  Az Eurojust indokolatlan késedelem nélkül foglalkozik az Európai Ügyészségtől származó segítségnyújtás iránti megkeresésekkel, és úgy dolgozza fel e megkereséseket, mintha azokat az igazságügyi együttműködés tekintetében hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságtól kapta volna.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A FRONTEX-nek hozzá kell járulnia az Eurojust munkájához, többek között az (EU) 2016/1624 rendelet1a szerinti megbízatásával és feladataival összhangban feldolgozott információk továbbításával.

 

_____________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

55 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

55a. cikk (új)

 

Javasolt jogalkotási aktusokról szóló vélemények

 

A Bizottság és az érintett tagállamok kikérhetik az Eurojust véleményét az EUMSZ 76. cikkében említett minden javasolt jogalkotási aktussal kapcsolatban.

Indokolás

Ez a módosítás magában foglalja a 2002/187/IB tanácsi határozat 32. cikkének (3) bekezdését, a 2008-as módosítással összhangban, amely megmagyarázhatatlan módon nem szerepel a Bizottság e javaslatában.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Eurojust továbbítja éves jelentését az Európai Parlamentnek, amely észrevételeket és következtetéseket tehet.

(1)  Az Eurojust továbbítja éves jelentését az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek, amelyek észrevételeket és következtetéseket tehetnek.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A testület elnöke az Európai Parlament kérésére megjelenik előtte az Eurojusttal kapcsolatos kérdések megvitatása – és különösen az éves jelentések előterjesztése – céljából, a diszkréciós és titoktartási kötelezettség figyelembevételével. A viták nem utalnak közvetve vagy közvetetten a konkrét operatív ügyekkel kapcsolatos konkrét fellépésekre.

(2)  Hivatalba lépés előtt a testület újonnan kinevezett elnökét felkérik, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága vagy bizottságai előtt tegyen nyilatkozatot, és válaszoljon a testületi vagy bizottsági tagok által feltett kérdésekre.

 

Hivatali ideje alatt a testület elnöke az Európai Parlament kérésére megjelenik előtte az Eurojusttal kapcsolatos kérdések megvitatása – és különösen az éves jelentések előterjesztése – céljából, a diszkréciós és titoktartási kötelezettség figyelembevételével. A viták nem utalnak közvetve vagy közvetetten a konkrét operatív ügyekkel kapcsolatos konkrét fellépésekre.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e rendeletben előírt egyéb tájékoztatási és konzultációs kötelezettségek mellett az Eurojust tájékoztatás céljából megküldi az Európai Parlamentnek az alábbiakat:

(3)  Az e rendeletben előírt egyéb tájékoztatási és konzultációs kötelezettségek mellett az Eurojust tájékoztatás céljából megküldi az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek az alábbiakat:

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Eurojust megküldi éves jelentését a nemzeti parlamenteknek. Az Eurojust a (3) bekezdésben említett dokumentumokat is megküldi a nemzeti parlamenteknek.

törölve

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A titoktartási kötelezettség az Eurojusthoz beérkezett összes információra kiterjed, kivéve, ha az információkat már közzétették vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetőek.

(4)  A titoktartási kötelezettség az Eurojusthoz beérkezett és az általa továbbított összes információra kiterjed, kivéve, ha az információkat már közzétették vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetőek.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hatályon kívül helyezés

Hatályon kívül helyezések és módosítások

(Lásd a 67. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjához benyújtott módosításokat is.)

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 2009/948/IB kerethatározat 10. cikke (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)  A közvetlen konzultációk során a konzultációkban részvevő illetékes hatóságok, ha lehetséges, válaszolnak a konzultációkban résztvevő más illetékes hatóságoktól érkező információ iránti kérelmekre. Olyan esetekben azonban, amikor egy illetékes hatóság olyan különleges információt kér egy másik illetékes hatóságtól, amely jelentős nemzetbiztonsági érdekeket sérthet, vagy személyek biztonságát veszélyeztetheti, ez utóbbi hatóság nem köteles közölni ezt az információt.”

„(3)  A közvetlen konzultációk során az érintett illetékes hatóságok válaszolnak a konzultációkban ugyancsak érintett, többi illetékes hatóságtól érkező információkérésekre.”

(Lásd a 67. cikkhez fűzött módosítást.)

Indokolás

A joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről szóló, 2009. november 30-i 2009/948/IB tanácsi kerethatározat módosítása kiegészíti az e javaslat 21. és 23. cikkéhez fűzött módosításokat és célja a kivételek eltávolítása, melyek károsak lehetnek a hasznos információk cseréje tekintetében.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2b)  A 2009/948/IB kerethatározat 12. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  Ha a 10. cikk szerint nem volt lehetséges konszenzus elérése, az ügyet adott esetben az érintett tagállamok bármely illetékes hatósága az Eurojust elé utalja, feltéve, hogy az Eurojust az Eurojust-határozat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkezik az ügyben.

„(2)  Ha nem sikerül megállapodásra jutni, a 10. cikkel összhangban, az ügyet az érintett tagállamok a megfelelő nemzeti tagokon keresztül benyújtják az Eurojustnak, amennyiben az Eurojust-rendelet 3. cikke értelmében az Eurojust az illetékes.

(Lásd a 67. cikkhez fűzött módosítást.)

Indokolás

A joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések megelőzéséről és rendezéséről szóló, 2009. november 30-i 2009/948/IB tanácsi kerethatározat e módosítása kiegészíti az e javaslat 4. cikkének (4) és (5) bekezdéséhez fűzött módosításokat és célja, hogy a joghatósági összeütközéseket az EUMSZ 85. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően kötelezően az Eurojusthoz utalják, ami nagyobb összhangban áll a nemzeti tagok szerepével.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  szervezett rablás;

–  szervezett lopás vagy rablás;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

Hivatkozások

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.9.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

António Marinho e Pinto

3.9.2014

Vizsgálat a bizottságban

11.11.2014

12.7.2017

7.9.2017

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Karoline Graswander-Hainz

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

19

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron,

Kostas Chrysogonos

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

Durand Pascal, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

Hivatkozások

COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.7.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

10.9.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.9.2013

CONT

10.9.2013

JURI

10.9.2013

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

25.6.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Axel Voss

3.9.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2014

10.7.2017

5.10.2017

19.10.2017

Az elfogadás dátuma

12.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Sabine Lösing, Francis Zammit Dimech, Janusz Zemke

Benyújtás dátuma

23.10.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

51

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara,

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat