Eljárás : 2017/0015(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0321/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0321/2017

Viták :

PV 12/03/2018 - 18
CRE 12/03/2018 - 18

Szavazatok :

PV 13/03/2018 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0065

JELENTÉS     ***I
PDF 578kWORD 90k
20.10.2017
PE 604.819v02-00 A8-0321/2017

az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Peter Lundgren

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0047),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0025/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0321/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A Bizottság a 2011. március 28-i fehér könyvében megerősítette, hogy a kutatás és a már rendelkezésre álló technológiai fejlesztések bevezetése révén előrelépést kell elérni az alacsony kibocsátással járó versenyképes mobilitás terén, amely a tagállami politikák harmonizációja révén előrelépéseket tenne lehetővé a közlekedési ágazat valódi egységes piacának létrehozása tekintetében.

Módosítás2

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A cél a közlekedési ágazatban az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2030-ra a 2008-as szinthez képest 20%-kal való csökkentése. E cél elérése érdekében a járművezetőket megfelelően kell képezni, hogy a lehető leghatékonyabban vezessenek. Ezt úgy kell elérni, hogy ösztönözni kell a fenntartható mobilitást az alternatív üzemanyagokkal működő járművek és a fenntarthatóbb közlekedési eszközök – például nehéz haszongépjárművek a közúti közlekedésben vagy az intermodális fuvarozásban – népszerűsítésével.

Módosítás3

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Bizottságnak tisztáznia kell az „elsődleges feladat” jelentését ezen irányelv alkalmazásában annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok azt hasonlóan értelmezzék az irányelv hatálya alóli mentességek alkalmazása során.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Figyelembe véve az oktatás és a képzés terén bekövetkezett változásokat, valamint annak érdekében, hogy a 2003/59/EK irányelv nagyobb mértékben járuljon hozzá a közúti közlekedés biztonságához, és biztosítsa, hogy a képzés megfeleljen a gépjárművezetők igényeinek, a tanfolyamok anyagában nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közúti közlekedés biztonságához kapcsolódó olyan témákra, mint a veszélyhelyzetek felismerése, a veszélyeztetett úthasználók védelme és a tüzelőanyag-hatékony vezetés.

(6)  Figyelembe véve az oktatás és a képzés terén bekövetkezett változásokat, valamint annak érdekében, hogy a 2003/59/EK irányelv nagyobb mértékben járuljon hozzá a közúti közlekedés biztonságához, és biztosítsa, hogy a képzés megfeleljen a gépjárművezetők igényeinek, a tanfolyamok anyagában nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közúti közlekedés biztonságához kapcsolódó olyan témákra, mint a veszélyhelyzetek felismerése, a veszélyeztetett úthasználók (különösen a gyalogosok, a kerékpárosok és a korlátozott mozgásképességű személyek) védelme és az üzemanyag-hatékony vezetés. A tanfolyamoknak magukban kell foglalniuk az új közúti közlekedési technológiákat is, például a hálózatba kapcsolt járművek vezetését.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az intelligens közlekedési rendszerek lehetővé teszik a balesetek és a kibocsátások csökkentésére, valamint egy versenyképes európai közlekedési ágazat létrehozására vonatkozó célkitűzés elérését, és ezért létfontosságú, hogy a gépjárművezetők képzésben részesüljenek az ezekben rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése, valamint az új technológiák és az új típusú alternatív erőátviteli rendszerek használatának ösztönzése érdekében az alternatív erőátviteli rendszer tömegének kiszámítását el kell különíteni a jármű teljes tömegének kiszámításától.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok számára egyértelműen lehetőséget kell adni arra, hogy a képzés egy részében információs és kommunikációs technológiai eszközök, például e-tanulás és vegyes tanulás alkalmazásával fejlesszék és korszerűsítsék képzési gyakorlatukat, mindeközben biztosítva a képzés minőségét.

(7)  A tagállamok számára egyértelműen lehetőséget kell adni arra, hogy a képzés egy részében információs és kommunikációs technológiai eszközök, például e-tanulás és vegyes tanulás alkalmazásával fejlesszék, korszerűsítsék és összehangolják képzési gyakorlatukat, mindeközben biztosítva a képzés legjobb minőségét, megfelelő végrehajtását és hatékonyságát, és kizárva az érzékeny témákat érintő témaköröket, például a veszélyes áruk, a nehéz áruk vagy az élő állatok szállítására szánt járművek vezetését és a kedvezőtlen időjárási viszonyok közötti vezetést.

Módosítás8

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az uniós jogban előírt képzés különböző formái közötti összhang biztosítása érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a különböző típusú releváns képzéseket, mint például a veszélyes árukra vonatkozó, a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló, valamint az állatok szállításáról szóló képzést ötvözzék a 2003/59/EK irányelvben előírt képzéssel.

(8)  Az uniós jogban előírt képzés különböző formái közötti összhang biztosítása érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a különböző típusú releváns képzéseket, mint például a veszélyes árukra vonatkozó, a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló, valamint az állatok szállításáról szóló képzést ötvözzék a 2003/59/EK irányelvben előírt képzéssel, illetve a teherfuvarozással és a kedvezőtlen időjárási viszonyok közötti szállítással kapcsolatos képzéssel.

Módosítás9

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Annak megelőzése érdekében, hogy a tagállamok eltérő gyakorlatai akadályozzák a kölcsönös elismerést és korlátozzák a gépjárművezetők azon jogát, hogy abban a tagállamban végezzék el a továbbképzést, amelyben dolgoznak, a tagállami hatóságok számára elő kell írni, hogy minden olyan gépjárművezetőnek, aki eleget tesz a 2003/59/EK irányelvben foglalt követelményeknek, állítsák ki a kölcsönös elismerést biztosító megfelelő dokumentumot.

(9)  Annak megelőzése érdekében, hogy a tagállamok eltérő gyakorlatai akadályozzák a kölcsönös elismerést és korlátozzák a gépjárművezetők azon jogát, hogy abban a tagállamban végezzék el a továbbképzést, amelyben dolgoznak, a tagállami hatóságok számára elő kell írni, hogy minden olyan gépjárművezetőnek, aki eleget tesz a 2003/59/EK irányelvben foglalt követelményeknek, állítsák ki a kölcsönös elismerést biztosító gépjármű-vezetői képesítési igazolványt, a normában szereplő mintában előírt formában.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A nem kereskedelmi célú utas- vagy áruszállítás fogalma különböző értelmezésében rejlő kockázatok elkerülése érdekében e fogalmat az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában szereplő egységes meghatározásnak megfelelően kell értelmezni.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Figyelembe véve a fehér könyvben meghatározott azon célt, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását 60%-kal kell csökkenteni és azon célt, hogy 2030-ig felére kell csökkenteni a hagyományos üzemanyagokkal működő gépjárművek városi közlekedését, 2050-re pedig ki kell vonni őket a városi forgalomból, az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően a 2006/126/EK irányelvben a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy területükön engedélyezzék a 4250 kg tömeget nem meghaladó, alternatív üzemanyaggal működő járművek B kategóriás vezetői engedéllyel történő vezetését, feltéve, hogy a jármű megengedett tömegének túllépése kizárólag az alternatív üzemanyag-ellátó rendszer tömegének tudható be, valamint hogy e járművek használata hozzájárul az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenéséhez és a levegő minőségének javításához. Ezen túlmenően a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e járművek vezetői kötelesek legyenek részt venni egy további képzésen annak érdekében, hogy abba belefoglalják a közúti biztonsággal kapcsolatos kedvező hatásokat, és ösztönözzék a környezetkímélő vezetést.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A Bizottság megjegyezte, hogy az EU-ban a nehéz tehergépjárművek az összes megtett út mintegy 33%-a esetében átlépik a tagállamok közötti határokat. A fuvarozási alvállalkozóknak ezért tudniuk kell, hogy mely forrásokból kaphatnak tájékoztatást az őket a szakmájuk gyakorlása miatt érintő különböző jogszabályokról, és ezt figyelembe kell venni a szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány megszerzésére irányuló képzések kialakítása során.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Tekintettel az uniós közlekedési tevékenységeket szabályozó, érvényben lévő különböző jogszabályokról való tájékoztatás terén tapasztalható hiányosságokra, létre kellene hozni a legfrissebb közlekedési szabályokat és rendeleteket – illetve ezeknek legalább az Európai Unióban a leggyakrabban használt nyelvekre való fordítását – tartalmazó közös adatbázist annak érdekében, hogy megszüntessék a hatékony és versenyképes egységes európai közlekedési piac bevezetése előtt álló egyes akadályokat.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

2003/59/EK irányelv

2 cikk – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan járművek, amelyek a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők használatában vagy ellenőrzése alatt állnak, ha a fuvar ezen szolgálatok számára meghatározott feladatok eredményeként valósul meg;

b)  olyan járművek, amelyek a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság, a közrend fenntartásáért felelős erők és a sürgősségi mentőszolgálat használatában vagy ellenőrzése alatt állnak, ha a fuvar ezen szolgálatok számára meghatározott feladatok eredményeként valósul meg;

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új)

2003/59/EK irányelv

2 cikk – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

c)  olyan járművek, amelyek műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból közúton végzett vizsgálat alatt állnak, vagy olyan új vagy felújított járművek, amelyek még nem kerültek használatba;

c)  olyan járművek, amelyek műszaki fejlesztési, javítási és karbantartási célból közúton végzett vizsgálat alatt állnak, vagy olyan új vagy felújított járművek, amelyek még nem kerültek használatba, vagy olyan utas nélküli járművek, amelyeket a karbantartó személyzet visz vissza a raktárba, visz ki onnan, vagy visz vissza a raktárba és ki onnan;”

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

2003/59/EK irányelv

2 cikk – e pont – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezen túlmenően ez az irányelv nem alkalmazandó a vezetői engedélyt vagy a SZAB-ot a 6. cikkel és a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban megszerezni kívánó személyekre, amennyiben munkaalapú tanulás keretében az adott célra használt járműkategóriának megfelelő kiegészítő járművezető-oktatáson vesznek részt, feltéve, hogy egy másik, SZAB-bal rendelkező személy vagy járművezető-oktató kíséri őket;

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)

2003/59/EK irányelv

2 cikk – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A cikk a következő ga) ponttal egészül ki:

 

ga)   a telephelyüktől számított kevesebb, mint 100 km-es sugarú körön belül üzemeltetett járművek, feltéve, hogy nem e járművek vezetése jelenti a gépjárművezető elsődleges feladatát.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

2003/59/EK irányelv

2 cikk – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a mezőgazdaság, kertészet, erdőgazdálkodás, földművelés vagy halászat terén működő vállalkozások által saját tevékenységi körük részeként történő áruszállításra használt vagy gépjárművezető nélkül bérelt járművek, feltéve hogy nem e járművek vezetése jelenti a gépjárművezető elsődleges feladatát.

h)  a mezőgazdaság, kertészet, erdőgazdálkodás, földművelés vagy halászat terén működő vállalkozások által saját tevékenységi körük részeként történő áruszállításra vagy szükséges tárgyak szállítására használt vagy gépjárművezető nélkül bérelt járművek, feltéve hogy nem e járművek vezetése jelenti a gépjárművezető elsődleges feladatát.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

2003/59/EK irányelv

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A továbbképzés olyan képzésből áll, amely lehetővé teszi a SZAB-bal rendelkezők számára, hogy a munkájukhoz alapvetően szükséges ismereteket felfrissítsék, különös hangsúlyt fektetve a közúti közlekedés biztonságára és a tüzelőanyag-felhasználás észszerűsítésére.

A továbbképzés olyan képzésből áll, amely lehetővé teszi a SZAB-bal rendelkezők számára, hogy a munkájukhoz alapvetően szükséges ismereteket felfrissítsék, különös hangsúlyt fektetve legalább egy napon keresztül a közúti közlekedés biztonságára, a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra, valamint az üzemanyag-felhasználás észszerűsítésére, például a környezettudatos vezetés által.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)

2003/59/EK irányelv

7 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Ezt a képzést jóváhagyott képzési központok szervezik az I. melléklet 5. szakaszának megfelelően. Amennyiben a gépjárművezető másik vállalkozásnál kezd dolgozni, az addig elvégzett képzést figyelembe kell venni.

Ezt a képzést jóváhagyott képzési központok szervezik az I. melléklet 5. szakaszának megfelelően. A képzés jelentős része hagyományos tantermi oktatás, második része egy oktatási központban tartandó kötelező gyakorlati járművezetői képzés, harmadik része pedig korszerű szimulátorokon is végezhető. Amennyiben a gépjárművezető másik vállalkozásnál kezd dolgozni, az addig elvégzett képzést figyelembe kell venni.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont (új)

2003/59/EK irányelv

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A továbbképzést úgy kell megtervezni, hogy kiterjedjen az I. melléklet 1. szakaszában említett tantárgyak némelyikének bővebb tárgyalására és ismétlésére. Mindig tartalmaznia kell legalább egy, a közúti közlekedés biztonságával összefüggő tantárgyat, és számos témára ki kell terjednie. A képzés témáinak összeállításánál figyelembe kell venni a gépjárművezető által végzett szállítási műveletekkel összefüggő sajátos képzési igényeket, valamint a vonatkozó jogszabályok és technológia terén bekövetkezett fejleményeket.

A továbbképzést úgy kell megtervezni, hogy kiterjedjen az I. melléklet 1. szakaszában említett tantárgyak némelyikének bővebb tárgyalására és ismétlésére. Mindig tartalmaznia kell legalább egy, a közúti közlekedés biztonságával összefüggő tantárgyat, és számos témára ki kell terjednie. A képzés témáinak összeállításánál figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályok és technológia terén bekövetkezett fejleményeket. Amennyire lehetséges, figyelembe kell venni a gépjárművezető sajátos képzési igényeit.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2003/59/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 6. cikkben említett SZAB és a 8. cikk (1) bekezdésében említett SZAB alapján a tagállamok illetékes hatóságai – az 5. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 8. cikk rendelkezéseit figyelembe véve – a megfelelő vezetőiengedély-kategória mellett a 2006/126/EK irányelv I. mellékletében előírt 95. harmonizált európai uniós kódot is feltüntetik

A 6. cikkben említett SZAB és a 8. cikk (1) bekezdésében említett SZAB alapján a tagállamok illetékes hatóságai – az 5. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 8. cikk rendelkezéseit figyelembe véve – a megfelelő vezetőiengedély-kategória mellett a 2006/126/EK irányelv I. mellékletében előírt 95. harmonizált európai uniós kódot is feltüntetik

–   vagy a vezetői engedélyen,

  a vezetői engedélyen;

–   vagy a II. mellékletben található mintának megfelelően kiállított gépjármű-vezetői képesítési igazolványon.

  vagy – ha a vezetői engedélyen nem lehet feltüntetni a kódot – a II. mellékletben található mintának megfelelően kiállított gépjármű-vezetői képesítési igazolványon.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2003/59/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kölcsönösen elismerik a más tagállamok által kiállított gépjármű-vezetői képesítési igazolványokat. Az igazolvány kibocsátásakor az illetékes hatóságok ellenőrzik azon vezetői engedély érvényességét, amelynek száma az igazolványon szerepel.

A tagállamok kölcsönösen elismerik a más tagállamok által kiállított gépjármű-vezetői képesítési igazolványokat. Az igazolvány kibocsátásakor az illetékes hatóságok ellenőrzik az érintett gépjármű-kategóriára kiadott vezetői engedély érvényességét.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2003/59/EK irányelv

10 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  (a) Az 1. cikk b) pontjában említett olyan gépjárművezető, aki közúti árufuvarozásra használt járművet vezet, az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben(*) előírt járművezetői igazolvánnyal bizonyítja, hogy rendelkezik azzal a képesítéssel, illetve elvégezte azt a továbbképzést, amelyet ez az irányelv előír. Ezen irányelv alkalmazásában a tagállamok akkor is kölcsönösen elismerik az említett járművezetői igazolványt, ha a vonatkozó uniós kód nincs rajta feltüntetve.

(2)  Az 1. cikk b) pontjában említett olyan gépjárművezetőnek, aki közúti árufuvarozásra használt járművet vezet, az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben(*) előírt járművezetői igazolvánnyal is joga van bizonyítani, hogy rendelkezik azzal a képesítéssel, illetve elvégezte azt a továbbképzést, amelyet ez az irányelv előír, amennyiben az igazolványon szerepel a 95-ös uniós kód. Ezen irányelv alkalmazásában a kibocsátó tagállam az igazolvány megjegyzésekre szolgáló rovatában szerepelteti a 95-ös uniós kódot, ha az érintett gépjárművezető teljesítette az ezen irányelv szerinti szakmai képesítési és képzési követelményeket.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2003/59/EK irányelv

10 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Az 1. cikk b) pontjában említett olyan gépjárművezető, aki közúti személyszállításra használt járművet vezet, az alábbiak egyikével igazolja, hogy rendelkezik azzal a képesítéssel, illetve elvégezte azt a továbbképzést, amelyet ez az irányelv előír:

törölve

-  az uniós vezetői engedély mintáján feltüntetett uniós kód, amennyiben rendelkezik ilyen engedéllyel, vagy

 

-  a II. mellékletben előírt gépjármű-vezetői képesítési igazolvány, amelyen fel van tüntetve a megfelelő uniós kód, vagy

 

-  nemzeti bizonyítvány, amelynek területükön való érvényességét a tagállamok kölcsönösen elismerik.

 

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2003/59/EK irányelv

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A [HL: kérjük, illessze be a 3. cikk (1) bekezdésében megadott dátumot] előtt az 1072/2009/EK rendelet 5. cikkével és különösen annak (7) bekezdésével összhangban kiadott járművezetői igazolványokat, amelyeken nem szerepel a 95-ös uniós kód, lejáratuk időpontjáig el kell fogadni a képesítés bizonyítékaként, az ezen irányelvben foglalt képzési követelményeknek való megfelelés tanúsítására.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

2003/59/EK irányelv

10 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„10a. cikk

 

Nyilvántartás és ellenőrzés

 

A tagállamok [HL kérjük, illessze be a dátumot: 12 hónappal ezen irányelv hatálybalépése után]-ig a kiállított SZAB-okra, vagy a korábban hamis tanúsítvánnyal rendelkező, illetve az ilyen tanúsítványok előállításában vagy forgalmazásában részt vevő személyekre vonatkozó adatok megosztására létrehozzák a nemzeti adatbázisok közös uniós hálózatát és ehhez csatlakoznak.

 

A nemzeti adatbázisok együttműködési hálózatát úgy kell kialakítani, hogy az illetékes hatóságok jogosultak legyenek arra, hogy közúti ellenőrzések vagy vizsgálatok során valós időben ellenőrizzék a SZAB-ok érvényességi idejét, tájékoztatást kérjenek egy személy SZAB-képesítéséről vagy arról, hogy az adott személy korábban részt vett-e hamis bizonyítványok előállításában vagy forgalmazásában. Ezt a hálózatot a nemzeti kibocsátó hatóságok a SZAB-tanúsítványokra vonatkozó kérelmek feldolgozása során is használhatják.”

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

2006/126/EK irányelv

4 cikk – 4 bekezdés – h pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  a h) pont a következőképpen módosul:

„h)  D1 kategória:

„h)  D1 kategória:

a vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; az ebbe a kategóriába tartozó gépjárműveket olyan pótkocsival lehet összekapcsolni, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 750 kg-ot nem haladja meg;”

a vezetőn kívül legfeljebb huszonkét utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek, többek között azok, amelyek olyan pótkocsival vannak összekapcsolva, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 750 kg-ot nem haladja meg;”

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2006/126/EK irányelv

6 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A 6. cikk (4) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ba)  a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK tanácsi irányelv 2. cikkében említett, alternatív üzemanyaggal működő, 4250 kg tömeget meg nem haladó járművek, feltéve, hogy a 3500 kg-os tömeg túllépése kizárólag az alternatív üzemanyag-ellátó rendszer tömegének tudható be, valamint hogy e járművek használata hozzájárul az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenéséhez és a levegő minőségének javításához; ezen túlmenően a tagállamok biztosítják, hogy e járművek vezetői kötelesek legyenek részt venni egy további képzésen annak érdekében, hogy abba belefoglalják a közúti biztonsággal kapcsolatos kedvező hatásokat, és ösztönözzék a környezetkímélő vezetést”.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [OP: please insert the DATE calculated 18 months following the entry into force]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [OP: please insert the date calculated 24 months following the entry into force]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – 1 pont – a pont – b a pont (új)

2003/59/EK irányelv

I melléklet – 1 szakasz – 1.2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a szöveg a következő ponttal egészül ki:

 

1.2a.  Célkitűzés: a szélsőséges időjárási körülmények esetén teendők ismerete

 

arra vonatkozó ismeretek, hogy a megszokottól eltérő időjárási viszonyok – például rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet, jeges utak, havazás és heves esőzések – között hogyan kell előkészíteni és megtervezni egy utat; a biztonsági berendezések, például a hólánc használatának ismerete, és annak felmérése, hogy szélsőséges időjárás miatt mikor kell egy utazást elhalasztani vagy törölni.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – c pont

2003/59/EK irányelv

1 melléklet – 1 szakasz – 1.3 pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a tüzelőanyag-fogyasztás optimalizálása az 1.1. és az 1.2. pontban leírt know-how alkalmazásával, a forgalomáramlás előrejelzésének, a megfelelő távolságnak és a jármű lendülete felhasználásának, az állandó sebességnek, az egyenletes vezetési stílusnak és a megfelelő gumiabroncsnyomásnak a fontossága.;

az üzemanyag-fogyasztás optimalizálása az 1.1. és az 1.2. pontban leírt know-how alkalmazásával, a forgalomáramlás előrejelzésének, a megfelelő távolságnak és a jármű lendülete felhasználásának, az állandó sebességnek, az egyenletes vezetési stílusnak és a megfelelő gumiabroncsnyomásnak a fontossága, valamint az intelligens közlekedési rendszerek megfelelő ismerete, amely lehetővé teszi a vezetés hatékonnyá tételét és a jobb útvonaltervezést.;

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – d pont

2003/59/EK irányelv

1 melléklet – 1.3a szakasz – 1 bekezdés – a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a)  a közutakon a veszélyek tudatosításának és felismerésének a képessége; a stressz és a veszélyes vezetés hatékony kezelésének képessége.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – d pont

2003/59/EK irányelv

1 melléklet – 1.3a szakasz – 2 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a lehetséges veszélyes helyzetek – így a zavaró tényezők, például az okostelefonok és egyéb elektronikus eszközök, illetve a fedélzeti technológia használata által okozott figyelmetlen vezetés – azonosításának a képessége.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – d a pont (új)

2003/59/EK irányelv

1 melléklet – 1.3b szakasz (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a szöveg következő 1.3b szakasszal egészül ki:

 

(1.3b)  Célkitűzés: a hivatásos járművezetők szakmai képzésének hozzáigazítása a profiljukhoz:

 

a hivatásos gépjárművezetők gyakorlati képzésében a közlekedéshez, a közúti biztonsághoz és a munkahelyi egészséghez és biztonsághoz kapcsolódó tematikus területekre kell fektetni a hangsúlyt, továbbá a digitális ismeretek és készségek javítására és a környezetbarát vezetési módszerek tanítására. A képzés tartalmának igazodnia kell a gépjárművezetők munkakörüknek megfelelő egyéni képzési igényeihez.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – g a pont (új)

2003/59/EK irányelv

I melléklet – 1 szakasz – 2.2 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ga)  a 2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.2. Célkitűzés: az árufuvarozás tekintetében irányadó rendeletek ismerete:

„2.2.  Célkitűzés: az árufuvarozás tekintetében irányadó rendeletek ismerete:

a szállítási tevékenységre vonatkozó engedélyek, árufuvarozásra vonatkozó szabványszerződések szerinti kötelezettségek, szállítási szerződés részét képező dokumentumok elkészítése, nemzetközi szállítási engedélyek, a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezmény szerinti kötelezettségek, nemzetközi fuvarlevél elkészítése, határátlépés, szállítmányozók, speciális árukísérő okmányok.

a szállítási tevékenységre vonatkozó engedélyek, a járműben tartandó dokumentumok, bizonyos utak igénybevételének tilalma, úthasználati díjak, árufuvarozásra vonatkozó szabványszerződések szerinti kötelezettségek, szállítási szerződés részét képező dokumentumok elkészítése, nemzetközi szállítási engedélyek, a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezmény szerinti kötelezettségek, nemzetközi fuvarlevél elkészítése, határátlépés, szállítmányozók, speciális árukísérő okmányok.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – g b pont (új)

2003/59/EK irányelv

I melléklet – 1 szakasz – 2.2 pont – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gb)  A 2.2 pont a következő albekezdéssel egészül ki:

 

A közúti fuvarozás és személyszállítás tekintetében irányadó uniós irányelvek és rendeletek, valamint azon információforrások ismerete, ahol a különböző uniós tagállamok közúti közlekedés biztonságára vonatkozó és szociális jogszabályai fellelhetők.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – a pont

2003/59/EK irányelv

I melléklet – 2 szakasz – 2.1 pont – bekezdés 4

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik, hogy a képzést részben információs és kommunikációs technológiai eszközök – például e-tanulás – alkalmazásával bonyolítsák le, mindeközben biztosítva a képzés minőségét, és az egyéb uniós jogszabályok által előírt speciális képzést a képzés részének tekinthetik. Az ilyen speciális képzések közé tartozik többek között a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) által a veszélyes áruk szállításához előírt képzés, a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(**) által előírt, a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló képzés, valamint az 1/2005/EK tanácsi rendelet(***) által előírt, az állatok szállításáról szóló képzés.

A tagállamok engedélyezhetik, hogy a jóváhagyott képzési központ felügyelete és általános felelőssége mellett a képzés részben információs és kommunikációs technológiai eszközök – például e-tanulás – alkalmazásával kerüljön lebonyolításra, mindeközben a képzés legjobb minősége, illetve megfelelő végrehajtása és hatékonysága fenntartásának biztosításával, illetve azon tantárgyak kiválasztásával, amelyek esetén az információs és kommunikációs technológiai eszközök a leghatékonyabban alkalmazhatók. A tagállamok előírják különösen a megbízható felhasználó-azonosítást és megfelelő ellenőrzési módok alkalmazását. A tagállamok az egyéb uniós jogszabályok által előírt speciális képzést a képzés részének tekinthetik. Az ilyen speciális képzések közé tartozik többek között a 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(*) által a veszélyes áruk szállításához előírt képzés, a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(**) által előírt, a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló képzés, valamint az 1/2005/EK tanácsi rendelet(***) által előírt, az állatok szállításáról szóló képzés.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

2003/59/EK irányelv

I melléklet – 4 szakasz – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kötelező továbbképzési tanfolyamokat jóváhagyott képzési központok szervezik. Időtartamuk ötévente 35 óra, legalább hétórás szakaszokban. E továbbképzés részben korszerű szimulátorokon, valamint információs és kommunikációs technológiai eszközök – például e-tanulás – alkalmazásával is lebonyolítható, mindeközben biztosítva a képzés minőségét. A hétórás szakaszok közül legalább egyben a közúti közlekedés biztonságával összefüggő tantárgyat kell oktatni. A képzés tartalmának összeállításánál figyelembe kell venni a gépjárművezető által végzett szállítási műveletekkel összefüggő sajátos képzési igényeket, valamint a vonatkozó jogszabályok és technológia terén bekövetkezett fejleményeket. A hétórás szakaszoknak különböző témákról kell szólniuk.

A kötelező továbbképzési tanfolyamokat jóváhagyott képzési központok szervezik. Időtartamuk ötévente 35 óra, legalább hétórás szakaszokban, amelyek legalább két, de legfeljebb három egymást követő napra is eloszthatók. A képzés jelentős része hagyományos tantermi oktatás, második része egy oktatási központban tartandó kötelező gyakorlati járművezetői képzés, harmadik részét pedig a jóváhagyott képzési központ korszerű szimulátorokon, illetve információs és kommunikációs technológiai eszközök – például e-tanulás – alkalmazásával is biztosíthatja. E-tanulás alkalmazásakor a jóváhagyott képzési központnak biztosítania kell a képzés minőségének fenntartását azáltal, hogy olyan tantárgyakat választ ki, amelyek esetén az információs és kommunikációs technológiai eszközök a leghatékonyabban alkalmazhatók. A tagállamok előírják különösen a megbízható felhasználó-azonosítást és megfelelő ellenőrzési módok alkalmazását. Az e-tanuláson alapuló képzés időtartama legfeljebb 10 óra lehet.

 

Legalább az egyik képzési szakasz során a közúti közlekedés biztonságával összefüggő tantárgyat kell oktatni. A képzés tartalmának összeállításánál figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályok és technológia terén bekövetkezett fejleményeket, valamint – amennyire lehetséges – a gépjárművezető sajátos képzési igényeit. A 35 óra keretében számos különféle témakört kell érinteni, ideértve az ismétlő képzést is, amennyiben bebizonyosodik, hogy a gépjárművezető speciális felzárkóztató képzésre szorul.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

2003/59/EK irányelv

I melléklet – 4 szakasz – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyéb uniós jogszabályok által előírt, elvégzett speciális képzést a hétórás szakaszok egyikének lehet tekinteni. Az ilyen speciális képzések közé tartozik többek között a 2008/68/EK irányelv által a veszélyes áruk szállításához előírt képzés, az 1/2005/EK rendelet által előírt, az állatok szállításáról szóló képzés, valamint a közúti személyszállításhoz a 181/2011/EU rendelet által előírt, a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló képzés.;

A tagállamok mérlegelhetik az egyéb uniós jogszabályok által előírt, elvégzett speciális képzés beszámítását a hétórás szakaszok egyikeként. Az ilyen speciális képzések közé tartozik többek között az 1/2005/EK rendelet által előírt, az állatok szállításáról szóló képzés, valamint a közúti személyszállításhoz a 181/2011/EU rendelet által előírt, a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló képzés. A 2008/68/EK irányelv által a veszélyes áruk szállításához előírt, elvégzett speciális képzést két hétórás szakasznak lehet tekinteni.

(1)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A közúti szállítás mindig is alapvető fontosságú volt és a jövőben is az lesz – legalábbis az előrelátható közeljövőben – az európai gazdaságok számára, függetlenül attól, hogy áru- vagy személyszállításról van-e szó. A korszerű fejlesztések, mint a termelés külföldre történő kiszervezése vagy a digitális gazdaság felé való folyamatos elmozdulás – többek között az online vásárlás – azt eredményezik, hogy az áruszállító vállalkozásoknak Európa-szerte a korábbinál gyakrabban és egyre több árut kell szállítaniuk, mindeközben arra törekedve, hogy működési költségeik csökkentése révén versenyképesek maradjanak. E költségcsökkentések sajnos gyakran a járművezetők képzésének, készségfejlesztésének rovására történnek, vagy a járművezetők szociális körülményeinek romlásával járnak, ami gyakran a tehergépjárműveket érintő balesetek számának növekedéséhez vezetett az európai utakon.

A közúti közlekedés hatékonysága és biztonsága nagymértékben függ mind a használt járművek minőségétől, mind a szállítócégek által alkalmazott járművezetők készségeitől. Ezért olyan fontos a járművezetők képzése és továbbképzése, a készségek ellenőrzésének képessége, valamint az ezeket szabályozó, az egész Unióra kiterjedő jogszabályok érvényesítése, amelyeket rendszeresen aktualizálni kell annak érdekében, hogy igazodjanak az ágazatot befolyásoló gyors ütemű változásokhoz.

Az előadó üdvözli és támogatja a Bizottság javaslatát, és néhány módosítást javasol, amelyek véleménye szerinte hozzáadott értéket képviselnek a felülvizsgált irányelvek tekintetében, mivel Unió-szerte növelik a biztonságot és egyenlő versenyfeltételeket teremtenek az Unió egészében. E módosítások magukban foglalják többek között a képzés kiválasztásával és lebonyolításával kapcsolatos rugalmasság növelését, valamint a követelményeknek a járművezetők sajátos igényeihez való igazítását. Az előadó néhány mentességet is javasol, nevezetesen a járművezetők képesített kollégáik által tartott munkahelyi képzésének lehetővé tételét, továbbá annak engedélyezését, hogy a mezőgazdasági kisüzemek, valamint a kertészet, erdőgazdálkodás, földművelés vagy halászat terén működő vállalkozások bizonyos különleges feltételek mellett maguk szállíthassák saját áruikat, illetve az alternatív üzemanyaggal működő járművek, például az elektromos kistehergépjárművek használatának lehetővé tételét.

Végül, de nem utolsósorban az előadó olyan különleges követelményeket javasol, amelyek felkészítenék a járművezetőket a szélsőséges időjárási körülmények közötti biztonságos vezetésre, és ismerteti a közös uniós jegyzékre vonatkozó elképzelését, amely támogatná a hatóságokat az irányelvekben foglalt rendelkezések végrehajtásában és a hamis engedélyek illegális kereskedelme elleni küzdelemben.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alap- és továbbképzése

Hivatkozások

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

1.2.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Benyújtás dátuma

23.10.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat