Postopek : 2017/0015(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0321/2017

Predložena besedila :

A8-0321/2017

Razprave :

PV 12/03/2018 - 18
CRE 12/03/2018 - 18

Glasovanja :

PV 13/03/2018 - 7.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0065

POROČILO     ***I
PDF 710kWORD 89k
20.10.2017
PE 604.819v02-00 A8-0321/2017

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Peter Lundgren

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih

(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0047),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0025/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0321/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  ker je Evropska komisija v svoji beli knjigi z dne 28. marca 2011 potrdila, da je treba na podlagi raziskav in uvajanja razpoložljivih tehnoloških dosežkov napredovati na poti h konkurenčni mobilnosti z nizkimi emisijami, v kateri bi usklajevanje politik držav članic Evropske unije omogočilo napredek v smeri resničnega enotnega trga za prometni sektor.

Predlog spremembe2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Cilj za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju do leta 2030 je bil določen na 20 % pod ravnijo iz leta 2008. Za njegovo uresničenje je treba voznike ustrezno usposobiti, da bi vozili na najučinkovitejši možen način. To bi se lahko doseglo s spodbujanjem trajnostne mobilnosti s promocijo vozil, opremljenih z motorji s pogonom na alternativna goriva, ter bolj trajnostnih načinov prevoza, kot je na primer uporaba težkih gospodarskih vozil v cestnem prometu ali v intermodalnem prevozu.

Predlog spremembe3

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Komisija bi morala za namene te direktive pojasniti pomen glavne dejavnosti, da bi zagotovila , da države članice to razlagajo podobno, ko uporabljajo izvzetja iz področja njene uporabe.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ob upoštevanju razvoja na področju usposabljanja in izobraževanja ter za večji prispevek Direktive 2003/59/ES k varnosti v cestnem prometu in večjo ustreznost usposabljanja za voznike bi bilo treba na tečajih usposabljanja okrepiti vsebine, povezane z varnostjo v cestnem prometu, na primer prepoznavanje nevarnosti, zaščita ranljivih udeležencev v cestnem prometu in vožnja z nizko porabo goriva.

(6)  Ob upoštevanju razvoja na področju usposabljanja in izobraževanja ter za večji prispevek Direktive 2003/59/ES k varnosti v cestnem prometu in večjo ustreznost usposabljanja za voznike bi bilo treba na tečajih usposabljanja okrepiti vsebine, povezane z varnostjo v cestnem prometu, na primer prepoznavanje nevarnosti, zaščita ranljivih udeležencev v cestnem prometu, predvsem pešcev, kolesarjev in gibalno oviranih oseb, in vožnja z nizko porabo goriva. V usposabljanje bi morale biti vključene tudi nove tehnologije na področju cestnega prometa, na primer vožnja s povezanim vozilom.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Inteligentni prometni sistemi ponujajo priložnosti za doseganje ciljev za zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje emisij in razvoj konkurenčnega evropskega prometnega sektorja, in je zato nujno, da se vozniki usposabljajo in izkoristijo svoj potencial.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  Da bi se zmanjšale emisije toplogrednih plinov in spodbujala uporaba novih tehnologij in novih oblik alternativnih pogonskih naprav, bi bilo treba izračun teže alternativne pogonske naprave ločiti od izračuna celotne mase vozila.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Države članice bi morale imeti na voljo jasno možnost, da izboljšajo in posodobijo prakse usposabljanja z uporabo orodij IKT, kot sta e-učenje in kombinirano učenje, pri delu usposabljanja, pri čemer hkrati zagotovijo kakovost usposabljanja.

(7)  Države članice bi morale imeti na voljo jasno možnost, da izboljšajo, posodobijo in uskladijo del usposabljanja z uporabo orodij IKT, kot sta e-učenje in kombinirano učenje, in da hkrati zagotovijo najvišjo kakovost ter ustrezno izvedbo in učinkovitost usposabljanja, izključiti pa bi morale področja z občutljivimi vsebinami, kot je vožnja vozil z nevarnimi in težkimi snovmi ali živimi živalmi ter vožnja v težkih vremenskih razmerah.

Predlog spremembe8

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Za zagotovitev skladnosti med različnimi oblikami usposabljanja, ki se zahteva v skladu z zakonodajo Unije, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da različne vrste ustreznega usposabljanja, kot je usposabljanje glede prevoza nevarnega blaga, ozaveščanja o invalidnosti ali prevoza živali, kombinirajo z usposabljanjem iz Direktive 2003/59/ES.

(8)  Za zagotovitev skladnosti med različnimi oblikami usposabljanja, ki se zahteva v skladu z zakonodajo Unije, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da različne vrste ustreznega usposabljanja, kot je usposabljanje glede prevoza nevarnega blaga, ozaveščanja o invalidnosti ali prevoza živali, kombinirajo z usposabljanjem iz Direktive 2003/59/ES, pa tudi z usposabljanjem o težkem tovornem prometu in prevozih v neugodnih vremenskih razmerah.

Predlog spremembe9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da različne prakse v državah članicah ne bi ovirale medsebojnega priznavanja in omejevale pravic voznikov do opravljanja rednega usposabljanja v državi članici, v kateri delajo, bi bilo treba od organov držav članic zahtevati, da izdajo ustrezen dokument, s katerim bo zagotovljeno medsebojno priznavanje za vsakega voznika, ki izpolnjuje zahteve iz Direktive 2003/59/ES.

(9)  Da različne prakse v državah članicah ne bi ovirale medsebojnega priznavanja in omejevale pravic voznikov do opravljanja rednega usposabljanja v državi članici, v kateri delajo, bi bilo treba od organov držav članic zahtevati, da izdajo izkaznico o vozniških kvalifikacijah v standardno predvidenem formatu, s katero bo zagotovljeno medsebojno priznavanje za vsakega voznika, ki izpolnjuje zahteve iz Direktive 2003/59/ES.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Da bi se preprečilo tveganje različnega razlaganja koncepta nekomercialnega prevoza potnikov ali blaga, bi bilo treba ta koncept razlagati v skladu z enotno opredelitvijo iz sodne prakse Sodišča Evropske unije.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Ob upoštevanju ciljev iz bele knjige, in sicer da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 60 % in do leta 2030 prepolovili uporabo vozil na konvencionalna goriva v mestnem prometu, do leta 2050 pa v mestih povsem odpravili, bi bilo treba državam članicam v Direktivi 2006/126/ES in v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določen v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji, omogočiti, da na svojem ozemlju dovolijo vožnjo vozil na alternativna goriva do teže 4250 kg z vozniškim dovoljenjem kategorije B pod pogojem, da je presežna masa vozila izključno posledica mase njegovega sistema za alternativno gorivo ter da uporaba teh vozil prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in izboljšanju kakovosti zraka. Poleg tega bi morale države članice zagotoviti, da se bodo vozniki tovrstnih vozil obvezno udeležili dodatnega tečaja za usposabljanje, ter s tem vključiti pozitivne učinke za varnost v cestnem prometu in spodbujati ekološki način vožnje.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Komisija je ugotovila, da približno 33 % vseh poti, ki jih opravijo težka tovorna vozila v EU, prečka meje med državami članicami. Prevozna podjetja morajo vedeti, kje se lahko dobijo informacije o različnih zakonih, ki zadevajo opravljanje njihovega poklica, kar bi bilo treba to upoštevati pri pripravi vsebin programov usposabljanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Ker obstajajo pomanjkljivosti pri obveščanju o različnih veljavnih zakonih, ki urejajo dejavnosti prevoza v EU, in bi bilo treba razviti skupno zbirko podatkov, ki bi vsebovala posodobljene prometne predpise s prevodi v vsaj nekatere najbolj uporabljane jezike v Evropski uniji, da bi se odpravile nekatere ovire, ki onemogočajo vzpostavitev učinkovitega in konkurenčnega enotnega evropskega trga za prevoz.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Direktiva 2003/59/ES

Člen 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vozil, ki jih uporabljajo ali nadzorujejo oborožene sile, civilna zaščita, gasilci in sile, pristojne za ohranjanje javnega reda in miru, kadar se prevoz opravlja zaradi nalog, dodeljenih tem službam;;

(b)  vozil, ki jih uporabljajo ali nadzorujejo oborožene sile, civilna zaščita, gasilci, sile, pristojne za ohranjanje javnega reda in miru ter vozil, ki opravljajo nujne reševalne prevoze, kadar se prevoz opravlja zaradi nalog, dodeljenih tem službam;

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)

Directive 2003/59/CE

Člen 2 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

aa)  točka (c) se nadomesti z naslednjim:

(c)  vozil, ki opravljajo cestne preizkuse za namene tehničnega razvoja, popravila ali vzdrževanja, ali novih ali predelanih vozil, ki še niso dana v promet;

(c)  vozil, ki opravljajo cestne preizkuse za namene tehničnega razvoja, popravila in vzdrževanja, ali novih ali predelanih vozil, ki še niso dana v promet, ali vozil brez potnikov, ki jih vzdrževalno osebje vozi v njihove depoje in/ali iz njih;

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Direktiva 2003/59/ES

Člen 2 – točka 4 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poleg tega se ta direktiva ne uporablja za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o strokovni usposobljenosti v skladu s členom 6 in členom 8(1), če ta oseba opravlja dodatno vozniško usposabljanje med učenjem na delovnem mestu in jo spremlja druga oseba, ki ima spričevalo o strokovni usposobljenosti, ali učitelj vožnje za kategorijo vozila, ki se uporablja v ta namen;

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)

Direktiva 2003/59/ES

Člen 2 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vstavi se naslednja točka (ga):

 

(ga)   vozil, ki delujejo v oddaljenosti do 100 km od svoje baze, pod pogojem, da vožnja vozila ni glavna voznikova dejavnost.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Direktiva 2003/59/ES

Člen 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  vozil, ki jih uporabljajo ali najemajo brez voznika poljedelska, vrtnarska, gozdarska, živinorejska ali ribiška podjetja za prevažanje blaga v okviru lastne podjetniške dejavnosti, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost.;

(h)  vozil, ki jih uporabljajo ali brez voznika najemajo poljedelska, vrtnarska, gozdarska, živinorejska ali ribiška podjetja za prevažanje blaga ali potrebnih predmetov v okviru lastne podjetniške dejavnosti, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Direktiva 2003/59/ES

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Redno usposabljanje obsega usposabljanje, ki imetnikom spričevala omogoča, da posodobijo znanje, ki je nujno za njihovo delo, s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu in racionalni porabi goriva.;

Redno usposabljanje obsega usposabljanje, ki imetnikom spričevala omogoča, da posodobijo znanje, ki je nujno za njihovo delo, s posebnim med vsaj enodnevnim usposabljanjem na varnosti v cestnem prometu, varnosti in zdravju pri delu ter racionalni porabi goriva, na primer z ekološkim načinom vožnje;

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)

Direktiva 2003/59/ES

Člen 7 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  drugi odstavek se nadomesti z naslednjim:

To usposabljanje organizira odobreni center za usposabljanje v skladu z oddelkom 5 Priloge I. Če se voznik zaposli pri drugem podjetju, je treba upoštevati že opravljeno redno usposabljanje.

To usposabljanje organizira odobreni center za usposabljanje v skladu z oddelkom 5 Priloge I. Pretežni del usposabljanja se izvede v obliki običajnega poučevanja v učilnici, drugi del se izvede v obliki praktičnih vaj vožnje na posebnem vadišču, tretji del pa se lahko izvaja v zmogljivih simulatorjih. Če se voznik zaposli pri drugem podjetju, je treba upoštevati že opravljeno redno usposabljanje.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Direktiva 2003/59/ES

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Redno usposabljanje je sestavljeno tako, da širi in osvežuje vsebine iz oddelka 1 Priloge I. Vedno vključuje vsaj eno vsebino, povezano z varnostjo v cestnem prometu, vsebine pa so raznovrstne. Pri vsebinah usposabljanja se upoštevajo potrebe po usposabljanju, povezane s prevozi, ki jih voznik opravlja, ter razvoj zadevne zakonodaje in tehnologije.;

Redno usposabljanje je sestavljeno tako, da širi in osvežuje vsebine iz oddelka 1 Priloge I. Vedno vključuje vsaj eno vsebino, povezano z varnostjo v cestnem prometu, vsebine pa so raznovrstne. Pri vsebinah usposabljanja se upošteva razvoj zadevne zakonodaje in tehnologije. Prav tako se, kolikor je mogoče, upoštevajo izrecne potrebe voznika glede usposabljanja;

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2003/59/ES

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na podlagi spričevala iz člena 6 in spričevala iz člena 8(1) pristojni organi držav članic ob upoštevanju določb člena 5(2) in (3) ter člena 8 označijo usklajeno kodo 95 Evropske unije, predvideno v Prilogi I k Direktivi 2006/126/ES, skupaj z ustreznimi kategorijami dovoljenj:

Na podlagi spričevala iz člena 6 in spričevala iz člena 8(1) pristojni organi držav članic ob upoštevanju določb člena 5(2) in (3) ter člena 8 označijo usklajeno kodo 95 Evropske unije, predvideno v Prilogi I k Direktivi 2006/126/ES, skupaj z ustreznimi kategorijami dovoljenj:

–   bodisi na vozniškem dovoljenju

  na vozniškem dovoljenju

–   bodisi na izkaznici o vozniških kvalifikacijah, sestavljeni v skladu z vzorcem, prikazanim v Prilogi II.

  na izkaznici o vozniških kvalifikacijah, sestavljeni v skladu z vzorcem, prikazanim v Prilogi II, če označevanje kode na vozniškem dovoljenju ni mogoče.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2003/59/ES

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izkaznica o vozniških kvalifikacijah, ki jo izda država članica, se medsebojno prizna. Pri izdaji izkaznice pristojni organi držav članic preverijo veljavnost vozniškega dovoljenja, katerega številka je navedena na izkaznici.

Izkaznica o vozniških kvalifikacijah, ki jo izda država članica, se medsebojno prizna. Pri izdaji izkaznice pristojni organi držav članic preverijo veljavnost vozniškega dovoljenja za zadevno kategorijo vozila.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2003/59/ES

Člen 10 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  (a) Voznik iz člena 1(b), ki vozi vozila za cestni prevoz blaga, s potrdilom za voznike, predvidenim z Uredbo (EU) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(*), dokaže, da ima kvalifikacije in opravljeno usposabljanje, predvidene s to direktivo. Navedeno potrdilo za voznike se za namene te direktive medsebojno prizna, tudi če na njem ni navedena ustrezna koda Unije.

2.  Voznik iz člena 1(b), ki vozi vozila za cestni prevoz blaga, s potrdilom za voznike, predvidenim z Uredbo (EU) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(*), ima tudi pravico, da dokaže, da ima kvalifikacije in opravljeno usposabljanje, predvidene s to direktivo, če potrdilo vključuje kodo 95 Unije. Za namene te direktive država članica izdajateljica navede kodo 95 Unije v polju za opombe potrdila, če ima zadevni voznik ustrezne kvalifikacije in izpolnjuje zahteve glede usposabljanja iz te direktive.

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2003/59/ES

Člen 10 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Voznik iz člena 1(b), ki vozi vozila za prevoz potnikov po cesti, dokaže, da ima kvalifikacije in opravljeno usposabljanje, ki jih predvideva ta direktiva:

črtano

  bodisi s kodo Unije, navedeno na vozniškem dovoljenju po vzorcu Unije, če je imetnik takega dovoljenja, bodisi

 

  z izkaznico o vozniških kvalifikacijah, določeno v Prilogi II, označeno z ustrezno kodo Unije, bodisi

 

  z nacionalnim spričevalom, katerega veljavnost države članice medsebojno priznajo na svojih ozemljih.

 

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2003/59/ES

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Potrdila za voznike, ki nimajo kode 95 Unije in so izdana pred [UL: vstaviti datum iz člena 3(1)] v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1072/2009, in zlasti odstavka 7 te uredbe, zaradi potrditve skladnosti z zahtevami glede usposabljanja iz te direktive, se sprejmejo kot dokaz o kvalifikacijah do izteka njihove veljavnosti.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Direktiva 2003/59/ES

Člen 10 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Doda se naslednji člen:

 

„Člen 10a

 

Registracija in nadzor

 

Države članice do [UL: vstaviti datum 12 mesecev po začetku veljavnosti te direktive] vzpostavijo skupno omrežje nacionalnih podatkovnih zbirk Unije in se priključijo nanj za izmenjavo informacij o izdanih spričevalih o strokovni usposobljenosti in osebah, ki so imele pred tem ponarejena spričevala ali sodelovale pri izdelavi ali distribuciji takih spričeval.

 

Omrežje sodelujočih nacionalnih podatkovnih zbirk je zasnovano tako, da imajo pristojni organi pravico, da med nadzorom na cesti ali preiskavo v realnem času preverijo veljavnost spričevala o strokovni usposobljenosti in pridobijo informacije o kvalifikacijah, ki jih je oseba potrebovala za pridobitev spričevala ali o predhodnem sodelovanju pri izdelavi ali distribuciji ponarejenih spričeval. To omrežje lahko uporabljajo tudi nacionalni organi za izdajo dovoljenj pri obravnavi vlog za izdajo spričeval o strokovni usposobljenosti.“

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)

Direktiva 2006/126/ES

Člen 4 – odstavek 4 – točka h

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  točka (h) se spremeni:

„(h)  Kategorija D1:

„(h)  Kategorija D1:

motorna vozila, ki so zasnovana in izdelana za prevoz največ 16 potnikov poleg voznika ter katerih največja dolžina ne presega 8 m; motorna vozila v tej kategoriji se lahko kombinirajo s priklopnikom z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 750 kg;“

motorna vozila, ki so zasnovana in izdelana za prevoz največ 22 potnikov poleg voznika ter katerih največja dolžina ne presega 8 m, vključno s tistimi, ki se lahko kombinirajo s priklopnikom z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 750 kg;“

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2006/126/ES

Člen 6 – odstavek 4 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  V členu 6(4) se doda naslednja točka:

 

„(ba)  vozila na alternativna goriva iz člena 2 Direktive Sveta 96/53 (ES) z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu do največ 4250 kg, če masa vozila presega 3500 kg izključno zaradi mase sistema za dovajanje alternativnega goriva ter če uporaba teh vozil prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in izboljšanju kakovosti zraka. Poleg tega države članice zagotovijo, da se vozniki tovrstnih vozil obvezno udeležijo dodatnega tečaja za usposabljanje, ter s tem vključijo pozitivne učinke za varnost v cestnem prometu in spodbujajo ekološki način vožnje.“

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [OP: vstavite DATUM – 18 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive]. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [OP: vstavite datum – 24 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive]. Besedilo navedenih predpisov nemudoma sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka b a (novo)

Direktiva 2003/59/ES

Priloga I – oddelek 1 – točka 1.2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  doda se naslednja točka:

 

1.2a.  Cilj: zmožnost ukrepati v primeru skrajnih vremenskih razmer

 

poznavanje in razumevanje načinov priprave in načrtovanja potovanja v neobičajnih vremenskih razmerah, kot so skrajno visoke ali nizke temperature, poledenele ceste, sneženje in močno deževje; poznavanje uporabe varnostne opreme, kot so zimske verige, in zmožnost vedeti, kdaj je treba potovanje odložiti ali odpovedati zaradi skrajnih vremenskih razmer;

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka c

Direktiva 2003/59/ES

Priloga 1 – oddelek 1 – točka 1.3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

optimizacija porabe goriva z uporabo znanja iz točk 1.1 in 1.2, pomembnost predvidevanja prometnega toka, ustrezna razdalja in izkoriščanje vztrajnostnega momenta vozila, enakomerna hitrost, umirjen način vožnje in ustrezen tlak v pnevmatikah.;

optimizacija porabe goriva z uporabo znanja iz točk 1.1 in 1.2, pomembnost predvidevanja prometnega toka, ustrezna razdalja in izkoriščanje vztrajnostnega momenta vozila, enakomerna hitrost, umirjen način vožnje in ustrezen tlak v pnevmatikah, kot tudi poznavanje inteligentnih prometnih sistemov, ki omogočajo učinkovito vožnjo in boljše načrtovanje poti;

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka d

Direktiva 2003/59/ES

Priloga 1 – oddelek 1.3 a – pododstavek 1 – točka a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a)  ozaveščenost o nevarnih razmerah na cesti in sposobnost njihovega prepoznavanja; sposobnost učinkovitega spoprijemanja s stresom in nevarno vožnjo:

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka d

Direktiva 2003/59/ES

Priloga 1 – oddelek 1.3 a – pododstavek 2 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  prepoznavanje morebitnih nevarnih okoliščin, kot je nezbrana vožnja zaradi - na primer - uporabe pametnega telefona in drugih elektronskih naprav, pa tudi naprav, ki so vgrajene v vozilo.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka d a (novo)

Direktiva 2003/59/ES

Priloga 1 – oddelek 1.3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  Doda se naslednji odstavek 1.3b:

 

(1.3b)  Cilj: prilagoditev poklicnega usposabljanja poklicnih voznikov njihovemu profilu;

 

praktično usposabljanje poklicnih voznikov bi moralo izpostavljati tematska področja, povezana s prometom, varnostjo v cestnem prometu ter zdravjem in varnostjo pri delu, izboljšati digitalna znanja in spretnosti ter učiti ekološke načine vožnje. Vsebina usposabljanja mora ustrezati potrebam posameznih voznikov glede na njihov opis dela.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka g a (novo)

Direktiva 2003/59/ES

Priloga I – oddelek 1 – točka 2.2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ga)  točka 2.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.2 Cilj: poznavanje predpisov o prevozu blaga:

„2.2.  Cilj: poznavanje predpisov o prevozu blaga:

operativne licence, obveznosti na podlagi standardnih pogodb za prevoz blaga, priprava dokumentov, ki sestavljajo pogodbo za prevoz, mednarodna prometna dovoljenja, obveznosti na podlagi Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni tovorni promet, priprava mednarodnega tovornega lista, prehod meje, tovorni posredniki, posebni dokumenti, ki spremljajo blago.

operativne licence, dokumentacija, ki mora biti prisotna v prevozni enoti, prepovedi vožnje, pristojbine za uporabo cest, obveznosti na podlagi standardnih pogodb za prevoz blaga, priprava dokumentov, ki sestavljajo pogodbo za prevoz, mednarodna prometna dovoljenja, obveznosti na podlagi Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni tovorni promet, priprava mednarodnega tovornega lista, prehod meje, tovorni posredniki, posebni dokumenti, ki spremljajo blago.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka g b (novo)

Direktiva 2003/59/ES

Priloga I – oddelek 1 – točka 2.2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb)  v odstavku 2.2 se doda pododstavek:

 

Direktive in uredbe EU, ki urejajo cestni prevoz blaga in oseb, in poznavanje virov informacij, kjer se lahko najde zakonodaja o varnosti v cestnem prometu in socialna zakonodaja različnih držav članic Evropske unije;

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka b – točka a

Direktiva 2003/59/ES

Priloga I – oddelek 2 – točka 2.1 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko dovolijo, da se usposabljanje delno izvede z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije, kot je e-učenje, pri čemer se zagotovi ustrezna kakovost usposabljanja, ter lahko kot del usposabljanja upoštevajo posebno usposabljanje, ki se zahteva v skladu z drugo zakonodajo Unije. To med drugim vključuje usposabljanje, ki se v skladu z Direktivo 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta(*) zahteva za prevoz nevarnega blaga, usposabljanje glede ozaveščanja o invalidnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (**) ter usposabljanje o prevozu živali v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005(***).

Države članice lahko dovolijo, da se usposabljanje izvede pod nadzorom in odgovornostjo odobrenih centrov za usposabljanje delno tudi z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije, kot je e-učenje, pri čemer se zagotovi najvišja kakovost in ustrezna izvedba ter učinkovitost usposabljanja, ki se doseže z ustrezno izbiro področja, kjer se lahko ta tehnološka orodja najbolj učinkovito uporabijo. Države članice zlasti zahtevajo zanesljivo identifikacijo uporabnikov in ustrezen nadzor. Države članice lahko kot del usposabljanja upoštevajo posebno usposabljanje, ki se zahteva v skladu z drugo zakonodajo Unije. To med drugim vključuje usposabljanje, ki se v skladu z Direktivo 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta(*) zahteva za prevoz nevarnega blaga, usposabljanje glede ozaveščanja o invalidnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (**) ter usposabljanje o prevozu živali v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005(***).

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 2003/59/ES

Priloga I – oddelek 4 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tečaje obveznega rednega usposabljanja mora organizirati odobreni center za usposabljanje. Trajati morajo 35 ur vsakih pet let, vsakič najmanj sedem ur skupaj. Tako redno usposabljanje se lahko delno izvaja na zmogljivem simulatorju ter z uporabo orodij informacijske in komunikacijske tehnologije, kot je e-učenje, pri čemer se zagotovi kakovost usposabljanja. Vsaj eden od sedemurnih tečajev pokriva vsebino, povezano z varnostjo v cestnem prometu. Pri vsebini usposabljanja se upoštevajo potrebe po usposabljanju v zvezi s prevozi, ki jih voznik izvaja, ter zadevnim pravnim in tehnološkim razvojem. Sedemurni tečaji zajemajo različne vsebine.

Tečaje obveznega rednega usposabljanja mora organizirati odobreni center za usposabljanje. Trajati morajo 35 ur vsakih pet let, vsakič najmanj sedem ur, ki pa so lahko razdeljene na najmanj dva dni in ne več kot tri dni zapored. Pretežni del usposabljanja se izvede v obliki običajnega poučevanja v učilnici, drugi del se izvede v obliki praktičnih vaj vožnje na posebnem vadišču, tretji del pa se lahko izvaja v odobrenem centru za usposabljanje na zmogljivem simulatorju ter z uporabo orodij informacijske in komunikacijske tehnologije, kot je e-učenje. Pri e-učenju center za usposabljanje zagotovi ustrezno kakovost usposabljanja in izbere področja, kjer se lahko ta tehnološka orodja najbolj učinkovito uporabijo. Države članice zlasti zahtevajo zanesljivo identifikacijo uporabnikov in ustrezen nadzor. Usposabljanje v obliki e-učenja ne sme trajati dlje od 10 ur.

 

Vsaj eden od tečajev usposabljanja pokriva vsebino, povezano z varnostjo v cestnem prometu. Pri vsebinah usposabljanja se upošteva razvoj zadevne zakonodaje in tehnologije ter, kolikor je mogoče, potrebe posameznega voznika glede usposabljanja. Številne različne teme bi morale biti obravnavane v 35 urah, vključno s ponovitvijo usposabljanja, če se izkaže, da voznik potrebuje posebno popravno izobraževanje.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 2003/59/ES

Priloga I – oddelek 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaključeno posebno usposabljanje, ki se zahteva v skladu z drugo zakonodajo Unije, se lahko šteje za enega od teh sedemurnih tečajev. To med drugim vključuje usposabljanje, ki se v skladu z Direktivo 2008/68/ES zahteva za prevoz nevarnega blaga, usposabljanje o prevozu živali v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2005 in usposabljanje glede ozaveščanja o invalidnosti v zvezi s prevozom potnikov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 181/2011.;

Države članice lahko štejejo že zaključena posebna usposabljanja, ki se zahtevajo v skladu z drugo zakonodajo Unije, za enega od teh sedemurnih tečajev. To med drugim vključuje zahtevano usposabljanje o prevozu živali v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2005 in usposabljanje glede ozaveščanja o invalidnosti v zvezi s prevozom potnikov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 181/2011.; Zaključeno posebno usposabljanje, ki se za prevoz nevarnega blaga zahteva v skladu z Direktivo 2008/68/ES, lahko šteje kot dva sedemurna tečaja.

(1)

UL C 288, 31.8.2017, str. 115.


OBRAZLOŽITEV

Cestni promet je in bo tudi v bližnji prihodnosti ostal bistvenega pomena za evropska gospodarstva, tako glede prevoza blaga kot potnikov. Sodobni trendi, kot sta zunanje izvajanje proizvodnje v tujini ali stalen prehod na digitalno gospodarstvo, vključno z nakupovanjem na spletu, pomenijo, da morajo prevozna podjetja prevažati tovor čez Evropo v vedno večjih količinah in vedno pogosteje, obenem pa skušajo ohraniti konkurenčnost in zmanjšati stroške svojih dejavnosti. Ta zmanjšanja žal pogosto potekajo na račun usposabljanja voznikov, razvoja znanj in spretnosti ter drugih socialnih pogojev, kar pogosto privede k večjemu številu nesreč tovornjakov na evropskih cestah.

Učinkovitost in varnost podjetij cestnega prometa se močno zanašata na kakovost uporabljenih vozil ter usposobljenost voznikov, zaposlenih pri prevoznih podjetjih. Kvalifikacije in redno usposabljanju voznikov, možnost preverjanja znanja in izvrševanje vseevropske zakonodaje so zato zelo pomembni in jih je treba redno posodabljati in prilagoditi hitrim spremembam, ki vplivajo na sektor.

Poročevalec pozdravlja in podpira predlog Komisije in predlaga nekaj sprememb, ki po njegovem mnenju še dodatno prispevajo k revidiranim direktivam z izboljšanjem varnosti in ustvarjanjem enakih konkurenčnih pogojev po vsej EU. Te spremembe med drugim omogočajo več prožnosti pri izbiri in izvedbi usposabljanja ali pri prilagajanju zahtev glede na posebne potrebe voznikov. Predlaga nekaj izjem, na primer možnost usposabljanja voznikov na delovnem mestu pod vodstvom sodelavca, ki ima spričevalo, možnost, da mala kmetijska, vrtnarska, gozdarska, živinorejska ali ribiška podjetja prevažajo lastno blago pod določenimi posebnimi pogoji ali pa uporabo vozil na alternativna goriva, kot so električna dostavna vozila.

Poročevalec nenazadnje predlaga posebne zahteve, ki bi pripravile voznike za varno vožnjo v skrajnih vremenskih razmerah in uvaja pojem skupnega registra na ravni EU, da bi organom olajšal delo pri izvrševanju zakonodaje iz navedenih direktiv in na področju boja proti nezakoniti trgovini s ponarejenimi dovoljenji.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih

Referenčni dokumenti

COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)

Datum predložitve EP

1.2.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

1.3.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

9.3.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Peter Lundgren

3.4.2017

 

 

 

Datum sprejetja

12.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček

Datum predložitve

23.10.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

47

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENL

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo