Postopek : 2016/0357A(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0322/2017

Predložena besedila :

A8-0322/2017

Razprave :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0307

POROČILO     ***I
PDF 1727kWORD 204k
20.10.2017
PE 605.985v03-00 A8-0322/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399 in (EU) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Kinga Gál

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399 in (EU) 2016/1624

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0731),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 77(2)(b) in (d) ter 87(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0466/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...(2),

–  ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 14. septembra 2017, s katerim je Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pooblastila, da predlog Komisije razdeli in pripravi dve ločeni zakonodajni poročili,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za proračun (A8-0322/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 in (EU) 2016/1624

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399 in (EU) 2016/1624

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 77(2)(b) in (d), člena 87(2)(a) in člena 88(2)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 77(2)(b) in (d) in člena 87(2)(a) Pogodbe,

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

črtano

Obrazložitev

V uvodni izjavi 46 se omenja mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Sistem ETIAS bi moral vzpostaviti odobritev potovanja za državljane tretjih držav, ki so izvzeti iz zahteve po vizumu pri prehodu zunanjih meja („vizumska obveznost“), da se ugotovi, ali njihova prisotnost na ozemlju držav članic ne pomeni tveganja za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje. Zahteva po veljavni odobritvi potovanja bi morala biti nov pogoj za vstop na ozemlje držav članic, čeprav samo posedovanje odobritve potovanja ne bi smelo avtomatično podeliti pravice do vstopa.

(9)  Sistem ETIAS bi moral vzpostaviti odobritev potovanja za državljane tretjih držav, ki so izvzeti iz zahteve po vizumu pri prehodu zunanjih meja („vizumska obveznost“), da se ugotovi, ali njihova prisotnost na ozemlju držav članic ne pomeni tveganja za neregularne migracije, ogrožanja varnosti ali visokega tveganja za epidemijo. Zato odobritev potovanja pomeni odločitev, iz katere je razvidno, da ne obstajajo konkretni znaki ali utemeljeni razlogi za sklepanje, da prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomeni tako tveganje. Odobritev potovanja je torej po svoji naravi drugačna od vizuma, saj se zanjo ne zahteva več informacij kot za vizum in prosilcem ne nalaga večjega bremena kot vizum. Zahteva po veljavni odobritvi potovanja bi morala biti nov pogoj za vstop na ozemlje držav članic, čeprav samo posedovanje odobritve potovanja ne bi smelo avtomatično podeliti pravice do vstopa.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Sistem ETIAS bi moral prispevati k poenostavitvi kontrol, ki jih na zunanjih mejah izvajajo mejni policisti, ter zagotoviti usklajeno obravnavo državljanov tretjih držav, za katere velja zahteva po odobritvi potovanja in ki nameravajo potovati na schengensko območje. Poleg tega bi moral omogočati boljšo obveščenost prosilcev o njihovi upravičenosti do vstopa na schengensko območje. Sistem ETIAS bi moral tudi prispevati k poenostavitvi mejnih kontrol z zmanjšanjem števila zavrnitev vstopa na zunanjih mejah.

(11)  Sistem ETIAS bi moral prispevati k poenostavitvi kontrol, ki jih na zunanjih mejah izvajajo mejni policisti, ter zagotoviti usklajeno obravnavo državljanov tretjih držav, za katere velja zahteva po odobritvi potovanja in ki nameravajo potovati na schengensko območje. Poleg tega bi moral omogočati boljšo obveščenost prosilcev o njihovi upravičenosti do vstopa na schengensko območje. Sistem ETIAS bi moral tudi prispevati k poenostavitvi mejnih kontrol z zmanjšanjem števila zavrnitev vstopa na zunanjih mejah, pa tudi tako, da se mejnim policistom omogoči dostop do določenih dodatnih informacij v zvezi z oznakami, ki so nastale pri ročni obdelavi vloge.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Sistem ETIAS bi moral tudi podpirati cilje schengenskega informacijskega sistema (SIS) v povezavi z razpisi ukrepov za osebe, za katere se zahteva prijetje zaradi predaje ali izročitve, pogrešane osebe, osebe, iskane zaradi sodelovanja v sodnem postopku, in osebe, ki so predmet prikrite ali namenske kontrole. V ta namen bi moral sistem ETIAS avtomatsko preverjati dosjeje prosilcev, ali obstajajo zanje razpisi ukrepov v SIS. To preverjanje se bo izvajalo za podporo SIS. V skladu s tem bi se morali vsi zadetki, ki izhajajo iz te primerjave, shraniti v SIS.

(12)  Sistem ETIAS bi moral tudi podpirati cilje schengenskega informacijskega sistema (SIS) v povezavi z razpisi ukrepov za državljane tretjih držav, ki imajo prepoved vstopa, osebe, za katere se zahteva prijetje zaradi predaje ali izročitve, pogrešane osebe, osebe, iskane zaradi sodelovanja v sodnem postopku, in osebe, ki so predmet prikrite, namenske ali [poizvedovalne kontrole]; V ta namen bi moral sistem ETIAS avtomatsko preverjati dosjeje prosilcev, ali obstajajo zanje razpisi ukrepov v SIS. To preverjanje se bo izvajalo za podporo SIS. V skladu s tem bi se morali vsi zadetki, ki izhajajo iz te primerjave, shraniti v SIS.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Centralna enota ETIAS bi morala biti del Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Centralna enota ETIAS bi morala biti odgovorna za preverjanje vlog za odobritev potovanja, ki so bile zavrnjene v okviru avtomatiziranega postopka, da se ugotovi, ali osebni podatki prosilca ustrezajo osebnim podatkom osebe, za katero je bil zabeležen zadetek, za pravila za varnostno preverjanje ter za izvajanje rednih preverjanj obravnave vlog. Centralna enota ETIAS bi morala delovati 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

(14)  Centralna enota ETIAS bi morala biti del Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Centralna enota ETIAS bi morala biti odgovorna za preverjanje vlog za odobritev potovanja, kjer je avtomatizirani postopek zabeležil enega ali več zadetkov, da se ugotovi, ali osebni podatki prosilca ustrezajo osebnim podatkom osebe, za katero je bil zabeležen zadetek ter za pravila za varnostno preverjanje. Centralna enota ETIAS bi morala delovati 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Vsaka država članica bi morala vzpostaviti nacionalno enoto ETIAS, ki bi bila odgovorna predvsem za preverjanje in odločanje glede izdaje ali zavrnitve odobritev potovanj. Nacionalne enote ETIAS bi morale pri ocenjevanju vlog sodelovati med seboj in z Europolom. Nacionalne enote ETIAS bi morale delovati 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

(15)  Vsaka država članica bi morala vzpostaviti nacionalno enoto ETIAS, ki bi bila odgovorna predvsem za preverjanje in odločanje glede izdaje, zavrnitve, razveljavitve ali preklica odobritev potovanj. Nacionalne enote ETIAS bi morale pri ocenjevanju vlog sodelovati med seboj in z Europolom. Nacionalne enote ETIAS bi morale delovati 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Sistem ETIAS bi moral za izpolnjevanje svojih ciljev zagotavljati spletni obrazec vloge, v katerega bi moral prosilec vnesti podatke o svoji istovetnosti, potni listini, prebivališču, kontaktne podatke, podatke o izobrazbi in sedanjem poklicu, o tem, ali je družinski član državljanov EU ali državljanov tretjih držav, ki imajo pravico do prostega gibanja, ne pa tudi dovoljenja za prebivanje, če je prosilec mladoletna oseba, istovetnost odgovorne osebe ter odgovore na niz vprašanj o ozadju (ali ima prosilec kakršno koli bolezen, ki lahko preraste v epidemijo, kakor je opredeljena v Mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, ali drugo nalezljivo bolezen ali nalezljivo parazitsko bolezen, ali ima kazensko evidenco, ali je bil prisoten na vojnih območjih ter ali je bila zanj izdana odločitev o vrnitvi na mejo ali nalog za zapustitev ozemlja). Dostop do podatkov o zdravstvenem stanju prosilcev bi se moral dovoliti le za to, da se ugotovi, ali pomenijo grožnjo javnemu zdravju.

(16)  Sistem ETIAS bi moral za izpolnjevanje svojih ciljev zagotavljati spletni obrazec vloge, v katerega bi moral prosilec vnesti podatke o svoji istovetnosti, potni listini, prebivališču, kontaktne podatke, podatke o tem, ali je družinski član državljanov EU ali državljanov tretjih držav, ki imajo pravico do prostega gibanja, ne pa tudi dovoljenja za prebivanje, če je prosilec mladoletna oseba, istovetnost odgovorne osebe ter odgovore na niz vprašanj o ozadju (ali ima kazensko evidenco, ali je bil prisoten na vojnih območjih in ali je bila zanj izdana odločitev o vrnitvi na mejo ali nalog za zapustitev ozemlja).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Sistem ETIAS bi moral sprejemati vloge, ki se vložijo v imenu prosilca, kadar ta iz kakršnega koli razloga ne more sam vložiti vloge. V takih primerih bi morala vlogo vložiti tretja oseba, ki jo pooblasti prosilec ali je pravno odgovorna zanj, pri čemer mora v vlogi navesti tudi svojo istovetnost.

(17)  Sistem ETIAS bi moral sprejemati vloge, ki se vložijo v imenu prosilca, kadar ta iz kakršnega koli razloga ne more sam vložiti vloge. V takih primerih bi morala vlogo vložiti tretja oseba, ki jo pooblasti prosilec, vključno s komercialnimi posredniki, ali je pravno odgovorna zanj, pri čemer mora v vlogi navesti tudi svojo istovetnost. Komisija bi morala zagotoviti, da komercialni posredniki, ki oddajajo vloge v imenu prosilcev, to storitev za svoje stranke opravljajo le na podlagi povrnitve stroškov, ne pa za dobiček.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za finalizacijo vloge bi morali vsi prosilci, starejši od 18 let, plačati pristojbino. Plačila bi morala upravljati banka ali finančni posrednik. Podatki, ki so potrebni za izvedbo elektronskega plačila, bi se morali posredovati le banki ali finančnemu posredniku, ki izvede finančno transakcijo, in niso del podatkov v sistemu ETIAS.

(18)  Za finalizacijo vloge bi morali prosilci plačati pristojbino za odobritev potovanj. Plačila bi morala upravljati banka ali finančni posrednik. Podatki, ki so potrebni za izvedbo elektronskega plačila, bi se morali posredovati le banki ali finančnemu posredniku, ki izvede finančno transakcijo, in niso del podatkov v sistemu ETIAS.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Osebne podatke, ki jih predloži prosilec, bi lahko sistem ETIAS obdeloval le za namene vnaprejšnjega preverjanja meril za upravičenost iz Uredbe (EU) 2016/39924 in ocene, ali je verjetno, da bi prosilec neregularno migriral ter ali bi njegov vstop v Unijo lahko pomenil grožnjo varnosti ali javnemu zdravju v Uniji.

(20)  Osebne podatke, ki jih predloži prosilec, bi lahko sistem ETIAS obdeloval le za namene vnaprejšnjega preverjanja meril za upravičenost iz Uredbe (EU) 2016/39924 in ocene, ali je verjetno, da bi prosilec neregularno migriral ter ali bi njegov vstop v Unijo lahko pomenil grožnjo varnosti ali visoko tveganje za epidemijo v Uniji.

_________________

_________________

24 Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah).

24 Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Primerjava bi morala potekati avtomatsko. Kadar se pri taki primerjavi izkaže, da se podatki skladajo (obstaja zadetek) s katerimi koli osebnimi podatki ali kombinacijo osebnih podatkov v vlogah ter evidenci, dosjeju ali razpisu ukrepa v zgoraj navedenih informacijskih sistemih, osebnimi podatki z nadzornega seznama ETIAS ali kazalniki tveganja, bi moral vlogo ročno obdelati operater v nacionalni enoti ETIAS države članice navedenega prvega vstopa. Ocena, ki jo izvede nacionalna enota ETIAS, bi morala biti podlaga za odločitev, ali se odobritev potovanja izda ali ne.

(22)  Primerjava bi morala potekati avtomatsko. Kadar se pri taki primerjavi izkaže, da se podatki skladajo (obstaja zadetek) s katerimi koli osebnimi podatki ali kombinacijo osebnih podatkov v vlogah ter evidenci, dosjeju ali razpisu ukrepa v zgoraj navedenih informacijskih sistemih, osebnimi podatki z nadzornega seznama ETIAS ali kazalniki tveganja, bi moral vlogo ročno obdelati operater v nacionalni enoti ETIAS odgovorne države članice. Ocena, ki jo izvede nacionalna enota ETIAS, bi morala biti podlaga za odločitev, ali se odobritev potovanja izda ali ne.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Prosilci, ki se jim odobritev potovanja zavrne, bi morali imeti pravico do pritožbe. Pritožbe bi bilo treba vložiti v državi članici, ki je sprejela odločitev o vlogi, v skladu z njenim nacionalnim pravom.

(24)  Prosilci, ki se jim odobritev potovanja zavrne, bi morali imeti pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Postopke za uveljavljanje pravnega sredstva bi bilo treba izvajati v državi članici, ki je sprejela odločitev o vlogi, v skladu z njenim nacionalnim pravom.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Za analizo prosilčevega dosjeja bi se morala uporabljati pravila za varnostno preverjanje z omogočanjem primerjave podatkov, zabeleženih v prosilčevem dosjeju v centralnem sistemu ETIAS, s specifičnimi kazalniki tveganja, ki ustrezajo predhodno ugotovljenemu tveganju za varnost, neregularne migracije ali javno zdravje. Merila za določitev specifičnih kazalnikov tveganja ne bi smela v nobenem primeru temeljiti na rasi ali narodnosti osebe, njenih političnih mnenjih, veri ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, spolnem življenju ali spolni usmerjenosti.

(25)  Za analizo prosilčevega dosjeja bi se morala uporabljati pravila za varnostno preverjanje z omogočanjem primerjave podatkov, zabeleženih v prosilčevem dosjeju v centralnem sistemu ETIAS, s specifičnimi kazalniki tveganja, ki ustrezajo predhodno ugotovljenemu tveganju za varnost ali neregularne migracije oziroma visoko tveganje za epidemijo. Merila za določitev specifičnih kazalnikov tveganja ne bi smela v nobenem primeru temeljiti na rasi ali narodnosti osebe, njenih političnih mnenjih, veri ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, spolnem življenju ali spolni usmerjenosti.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Treba bi bilo določiti nadzorni seznam ETIAS za iskanje povezav med podatki v prosilčevem dosjeju v sistemu ETIAS in informacijami v zvezi z osebami, ki so osumljene storitve hudega kaznivega dejanja ali terorističnega dejanja ali za katere obstajajo konkretni znaki ali utemeljeni razlogi za sum, da bodo storile hudo kaznivo dejanje ali teroristično dejanje. Nadzorni seznam ETIAS bi moral biti del podatkov, ki jih obdeluje Europol v skladu s členom 18(2)(a) Uredbe (EU) 2016/794 in Europolovim konceptom integriranega upravljanja podatkov, s katerim se izvaja navedena uredba. Države članice bi morale pri posredovanju informacij Europolu imeti možnost, da določijo, za kakšen namen ali namene se bodo informacije obdelovale, vključno z možnostjo omejitve obdelave na nadzorni seznam ETIAS.

(26)  Treba bi bilo določiti nadzorni seznam ETIAS za iskanje povezav med podatki v prosilčevem dosjeju v sistemu ETIAS in informacijami v zvezi z osebami, ki so v eni ali več državah članicah osumljene storitve hudega kaznivega dejanja ali terorističnega dejanja ali za katere obstajajo konkretni znaki ali utemeljeni razlogi na podlagi splošne ocene osebe, zlasti na podlagi preteklih kaznivih dejanj, za sum, da bodo storile teroristično dejanje. Nadzorni seznam ETIAS bi moral biti del podatkov, ki jih obdeluje Europol v skladu s členom 18(2)(a) Uredbe (EU) 2016/794 in Europolovim konceptom integriranega upravljanja podatkov, s katerim se izvaja navedena uredba. Države članice bi morale pri posredovanju informacij Europolu imeti možnost, da določijo, za kakšen namen ali namene se bodo informacije obdelovale, vključno z možnostjo omejitve obdelave na nadzorni seznam ETIAS.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Nenehno pojavljanje novih groženj za varnost, novih vzorcev neregularnih migracij in groženj za javno zdravje zahteva učinkovite odgovore in sodobne protiukrepe. Ker taki protiukrepi vključujejo obdelavo pomembnih količin osebnih podatkov, bi bilo treba uvesti ustrezne zaščitne ukrepe, da se poseganje v pravico do spoštovanja zasebnega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov omeji na to, kar je potrebno v demokratični družbi.

(27)  Nenehno pojavljanje novih groženj za varnost, novih vzorcev neregularnih migracij in visokih tveganj za epidemije zahteva učinkovite odgovore in sodobne protiukrepe. Ker taki protiukrepi vključujejo obdelavo pomembnih količin osebnih podatkov, bi bilo treba uvesti ustrezne zaščitne ukrepe, da se poseganje v pravico do spoštovanja zasebnega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov omeji na to, kar je potrebno v demokratični družbi.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Izdane odobritve potovanj bi morale biti razveljavljene ali preklicane takoj, ko postane jasno, da pogoji za izdajo niso bili ali niso več izpolnjeni. Ko se ustvari nov razpis ukrepa v SIS za zavrnitev vstopa ali za prijavljeno izgubljeno ali ukradeno potno listino, bi moral SIS o tem obvestiti sistem ETIAS, ki bi moral preveriti, ali novi razpis ukrepa ustreza veljavni odobritvi potovanja. V takem primeru bi bilo treba takoj obvestiti nacionalno enoto ETIAS države članice, ki je ustvarila razpis ukrepa, in preklicati odobritev potovanja. V skladu s podobnim pristopom se bodo novi elementi z nadzornega seznama ETIAS primerjali s podatki iz prosilčevega dosjeja, shranjenega v sistemu ETIAS, da se preveri, ali ta novi element ustreza veljavni odobritvi potovanja. V takem primeru bi morala nacionalna enota ETIAS države članice prvega vstopa oceniti zadetek in po potrebi preklicati odobritev potovanja. Zagotoviti bi bilo treba tudi možnost preklica odobritve potovanja na zahtevo prosilca.

(29)  Izdane odobritve potovanj bi morale biti razveljavljene ali preklicane takoj, ko postane jasno, da pogoji za izdajo niso bili ali niso več izpolnjeni. Ko se ustvari nov razpis ukrepa v SIS za zavrnitev vstopa, bi moral SIS o tem obvestiti sistem ETIAS, ki bi moral preveriti, ali novi razpis ukrepa ustreza veljavni odobritvi potovanja. V takem primeru bi bilo treba takoj obvestiti nacionalno enoto ETIAS države članice, ki je ustvarila razpis ukrepa, in preklicati odobritev potovanja. V skladu s podobnim pristopom se bodo novi elementi z nadzornega seznama ETIAS primerjali s podatki iz prosilčevega dosjeja, shranjenega v sistemu ETIAS, da se preveri, ali ta novi element ustreza veljavni odobritvi potovanja. V takem primeru bi morala nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice oceniti zadetek in po potrebi preklicati odobritev potovanja. Zagotoviti bi bilo treba tudi možnost preklica odobritve potovanja na zahtevo prosilca.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Pred vkrcanjem bi morali letalski in ladijski prevozniki in prevozniki v mednarodnem prometu, ki po kopenski poti z avtobusom prevažajo skupine, imeti obveznost, da preverijo, ali imajo potniki vse potne listine, ki so v skladu s Schengensko konvencijo potrebne za vstop na ozemlje držav članic. Pri tem bi morali preveriti tudi, ali imajo potniki veljavno odobritev potovanja. Sam dosje v sistemu ETIAS prevoznikom ne bi smel biti na razpolago. Varen dostop do interneta, vključno z možnostjo uporabe mobilnih tehničnih rešitev, bi moral prevoznikom omogočiti preveritev na podlagi podatkov iz potne listine.

(31)  Pred vkrcanjem bi morali letalski in ladijski prevozniki preveriti, ali imajo potniki veljavno odobritev potovanja. Sam dosje v sistemu ETIAS prevoznikom ne bi smel biti na razpolago. Varen dostop do interneta, vključno z možnostjo uporabe mobilnih tehničnih rešitev, bi moral prevoznikom omogočiti preveritev na podlagi podatkov iz potne listine.

______

 

25  Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah.

 

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti in preglednosti bi moralo biti jasno, kateri prevozniki morajo izpolniti zahteve iz te uredbe. To bi morali biti samo letalski in ladijski prevozniki. Omenjene prevoznike v mednarodnem prometu, ki po kopenski poti z avtobusom prevažajo skupine, bi bilo treba izvzeti, saj bi tem prevoznikom, ki pogosto organizirajo zgolj občasna potovanja na ozemlje držav članic, naložili težko breme.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a)  Da bi se izognili nepotrebnim stroškom, bi morali imeti prevozniki možnost, da se povežejo s sistemom ETIAS, SVI in podobnimi sistemi prek ene same vstopne točke. Na podlagi predhodno poslanih podatkov o potnikih bi morali prejeti en sam odgovor na vprašanje, ali se potnik sme prevažati na ozemlje držav članic.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Zaradi izpolnjevanja spremenjenih pogojev za vstop bi morali mejni policisti preverjati, ali imajo potniki veljavno odobritev potovanja. Zato bi morali v okviru standardnih postopkov mejne kontrole elektronsko odčitati podatke v potni listini. S tem bi se moralo sprožiti poizvedovanje v različnih podatkovnih zbirkah v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah, vključno s poizvedovanjem v sistemu ETIAS, ki bi moralo pokazati posodobljeni status odobritve potovanja. Sam dosje v sistemu ETIAS ne bi smel biti na voljo mejni policiji za nadzor meje. Ob odsotnosti veljavne odobritve potovanja bi morala mejna policija zavrniti vstop in ustrezno zaključiti postopek mejne kontrole. Če veljavna odobritev obstaja, bi morala mejna policija sprejeti odločitev, ali se vstop dovoli ali zavrne.

(32)  Zaradi izpolnjevanja spremenjenih pogojev za vstop bi morali mejni policisti preverjati, ali imajo potniki odobritev potovanja, ki je veljavna vsaj do dneva vstopa na ozemlje držav članic. Zato bi morali v okviru standardnih postopkov mejne kontrole elektronsko odčitati podatke v potni listini. S tem bi se moralo sprožiti poizvedovanje v različnih podatkovnih zbirkah v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah, vključno s poizvedovanjem v sistemu ETIAS, ki bi moralo pokazati posodobljeni status odobritve potovanja. Sam dosje v sistemu ETIAS ne bi smel biti na voljo mejni policiji za nadzor meje. Mejni policisti bi morali biti zavoljo olajšanja mejne kontrole avtomatično obveščeni o oznakah v zvezi s številnimi posebnimi primeri, izjemoma pa bi morali imeti med kontrolo v drugi vrsti dostop do dodatnih informacij, ki se nanašajo na te oznake in ki so bile vnesene v dosje v sistemu ETIAS. Ob odsotnosti veljavne odobritve potovanja bi morala mejna policija zavrniti vstop in ustrezno zaključiti postopek mejne kontrole. Če veljavna odobritev obstaja, bi morala mejna policija sprejeti odločitev, ali se vstop dovoli ali zavrne. Kjer je kontrola na notranjim mejah začasno ponovno uvedena, mejnim policistom ni treba preverjati, ali imajo potniki veljavno odobritev potovanja.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Dostop do informacij, ki jih vsebuje sistem ETIAS, je nujno potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/475/PNZ26, ali drugih hudih kaznivih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ27. V posamezni preiskavi ter da se zagotovijo dokazi in informacije v zvezi z osebo, za katero obstaja sum, da je storila kaznivo dejanje ali je žrtev kaznivega dejanja, lahko organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj potrebujejo dostop do podatkov v sistemu ETIAS. Podatki, shranjeni v sistemu ETIAS, bi bili lahko potrebni tudi za ugotavljanje istovetnosti storilca terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja, zlasti če so potrebni nujni ukrepi. Dostop do sistema ETIAS zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj pomeni poseganje v temeljni pravici do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov oseb, katerih osebni podatki se obdelujejo v sistemu ETIAS. Zato bi bilo treba podatke v sistemu ETIAS hraniti in dati na voljo imenovanim organom držav članic in Evropskemu policijskemu uradu (Europol) ob upoštevanju strogih pogojev iz te uredbe, da se tak dostop omeji na to, kar je nujno potrebno za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj v skladu z zahtevami, kot jih določa predvsem sodna praksa Sodišča, zlasti v zadevi Digital Rights Ireland28.

(34)  Dostop do informacij, ki jih vsebuje sistem ETIAS, je nujno potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj, navedenih v Direktivi (EU) 2017/54126, ali drugih hudih kaznivih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ27. V posamezni preiskavi ter da se zagotovijo dokazi in informacije v zvezi z osebo, za katero obstaja sum, da je storila kaznivo dejanje ali je žrtev kaznivega dejanja, lahko organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj potrebujejo dostop do podatkov v sistemu ETIAS. Podatki, shranjeni v sistemu ETIAS, bi bili lahko potrebni tudi za ugotavljanje istovetnosti storilca terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja, zlasti če so potrebni nujni ukrepi. Dostop do sistema ETIAS zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj pomeni poseganje v temeljni pravici do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov oseb, katerih osebni podatki se obdelujejo v sistemu ETIAS. Zato bi bilo treba podatke v sistemu ETIAS dati na voljo imenovanim organom držav članic in Evropskemu policijskemu uradu (Europol) ob upoštevanju strogih pogojev iz te uredbe, da se tak dostop omeji na to, kar je nujno potrebno za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj v skladu z zahtevami, kot jih določa predvsem sodna praksa Sodišča, zlasti v zadevi Digital Rights Ireland28.

_____

_____________

26  Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 6).

26  Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

27  Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

27  Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

28  Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. aprila 2014 v združenih zadevah C-293/12 in C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28  Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. aprila 2014 v združenih zadevah C-293/12 in C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Dostop do podatkov v sistemu ETIAS zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj bi se lahko odobril le na podlagi utemeljenega zahtevka s strani pristojnih organov, ki navaja razloge zanj. Države članice bi morale zagotoviti, da vsak tak zahtevek za dostop do podatkov, shranjenih v sistemu ETIAS, predhodno pregleda sodišče ali organ, ki predloži dokazilo o popolni neodvisnosti in nepristranskosti in ki ni podvržen nobenemu neposrednemu ali posrednemu zunanjemu vplivu. Vendar pa je lahko za pristojne organe v izjemno nujnih primerih ključno, da nemudoma pridobijo osebne podatke, ki so potrebni za preprečitev hudega kaznivega dejanja ali pregon storilcev. V takih primerih bi moral pregled osebnih podatkov, pridobljenih iz sistema ETIAS, potekati čim hitreje, potem ko se pristojnim organom odobri dostop do takih podatkov.

(35)  Dostop do podatkov v sistemu ETIAS zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj bi se lahko odobril le na podlagi utemeljenega zahtevka s strani pristojnih organov, ki navaja razloge zanj. Države članice bi morale zagotoviti, da vsak tak zahtevek za dostop do podatkov, shranjenih v sistemu ETIAS, predhodno pregleda neodvisna centralna točka dostopa, ki preveri, ali so v posameznih primerih izpolnjeni pogoji za zahtevanje dostopa do centralnega sistema ETIAS. Vendar pa je lahko za pristojne organe v izjemno nujnih primerih ključno, da nemudoma pridobijo osebne podatke, ki so potrebni za preprečitev neposredne nevarnosti, povezane s terorističnim dejanjem, hudega kaznivega dejanja ali pregon storilcev. V takih primerih bi moral pregled osebnih podatkov, pridobljenih iz sistema ETIAS, potekati čim hitreje, potem ko se pristojnim organom odobri dostop do takih podatkov.

Obrazložitev

Namesto prenosa naloge centralne točke dostopa na nacionalno enoto ETIAS se predlaga uporaba sistema centralnih točk dostopa kot v primeru sistemov VIS, Eurodac in SVI. Enako kot v drugih sistemih bi morala centralna točka dostopa preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za omogočanje dostopa.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Nacionalne enote ETIAS bi morale delovati kot centralne točke dostopa in preverjati, ali so pogoji za zahtevanje dostopa do centralnega sistema ETIAS v posameznih primerih izpolnjeni.

črtano

Obrazložitev

Namesto prenosa naloge centralne točke dostopa na nacionalno enoto ETIAS se predlaga uporaba sistema centralnih točk dostopa kot v primeru sistemov VIS, Eurodac in SVI. Enako kot v drugih sistemih bi morala centralna točka dostopa preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za omogočanje dostopa.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Osebni podatki, ki so shranjeni v sistemu ETIAS, bi morali biti v sistemu le toliko časa, kot je potrebno zaradi sistema ETIAS. Da bo sistem ETIAS deloval, je treba podatke, ki se nanašajo na prosilce, hraniti za obdobje veljavnosti odobritve potovanja. Za oceno tveganja za varnost, neregularne migracije in javno zdravje, ki ga pomeni prosilec, je treba osebne podatke hraniti pet let od zadnjega evidentiranega vstopa prosilca, shranjenega v SVI. Sistem ETIAS bi se moral dejansko zanašati na točne predhodne ocene tveganja za varnost, javno zdravje in neregularne migracije, zlasti prek uporabe pravil za varnostno preverjanje. Da bi zadetki, zabeleženi v skladu s pravili za varnostno preverjanje na podlagi statističnih podatkov iz sistema ETIAS, predstavljali zanesljivo podlago za ročno oceno tveganj s strani držav članic in da bi se čim bolj zmanjšalo število zadetkov, ki ne ustrezajo dejanskim tveganjem (lažni pozitivni rezultati), bi morali biti ti zadetki reprezentativni za dovolj širok krog populacije. Tega ni mogoče doseči zgolj na podlagi podatkov o odobritvah potovanj v obdobju njihove veljavnosti. Obdobje hrambe bi se moralo začeti z zadnjo evidenco vstopa prosilca, shranjeno v SVI, saj ta pomeni zadnjo dejansko uporabo odobritve potovanja. Obdobje hrambe petih let ustreza obdobju hrambe evidenc v SVI z odobritvijo vstopa na podlagi odobritve potovanja iz sistema ETIAS ali zavrnitvijo vstopa. Z izenačenjem obdobij hrambe se zagotovi, da se tako evidenca vstopov kot tudi povezane odobritve potovanj hranijo isto obdobje, predstavlja pa tudi dodaten element za zagotavljanje prihodnje interoperabilnosti med sistemom ETIAS in SVI. To izenačenje obdobij hrambe podatkov je potrebno, da se pristojnim organom omogoči izvedba analize tveganja, ki jo zahteva Zakonik o schengenskih mejah. Odločitev o zavrnitvi, preklicu ali razveljavitvi odobritve potovanja bi lahko kazala na večje tveganje za varnost ali neregularne migracije, ki ga pomeni prosilec. V primeru take odločitve bi moralo petletno obdobje hrambe zadevnih podatkov začeti teči na dan izdaje, da bi lahko sistem ETIAS ustrezno upošteval morebitno večje tveganje v povezavi z zadevnim prosilcem. Po preteku tega obdobja bi bilo treba osebne podatke izbrisati.

(40)  Osebni podatki, ki so shranjeni v sistemu ETIAS, bi morali biti v sistemu le toliko časa, kot je potrebno zaradi sistema ETIAS. Da bo sistem ETIAS deloval, je treba podatke, ki se nanašajo na prosilce, hraniti za obdobje veljavnosti odobritve potovanja. Po poteku veljavnosti odobritve potovanja se podatki ne bi smeli hraniti brez izrecnega soglasja prosilca z namenom podpore novemu zahtevku po poteku veljavnosti odobritve potovanja iz sistema ETIAS. Odločitev o zavrnitvi, preklicu ali razveljavitvi odobritve potovanja bi lahko kazala na večje ogrožanje varnosti ali tveganje za neregularne migracije, ki ga pomeni prosilec. V primeru take odločitve bi moralo petletno obdobje hrambe zadevnih podatkov začeti teči na dan izdaje, da bi lahko sistem ETIAS ustrezno upošteval morebitno večje tveganje v povezavi z zadevnim prosilcem. Če je osnovni razpis ukrepa v zbirki podatkov izbrisan pred pretekom 5 let, bi bilo treba izbrisati tudi povezani dosje v sistemu ETIAS. Po preteku tega obdobja bi bilo treba osebne podatke izbrisati.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  [Uredba (EU) 2016/679] se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo v skladu s to uredbo izvajajo države članice, razen če tako obdelavo izvajajo imenovani organi držav članic ali organi držav članic, pristojni za preverjanje, zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.

(43)  Uredba (EU) 2016/679 se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo v skladu s to uredbo izvajajo države članice, razen če tako obdelavo izvajajo imenovani organi držav članic ali organi držav članic, pristojni za preverjanje, zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.

_________________

_________________

31 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

31  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo organi držav članic izvajajo zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v skladu s to uredbo, bi moral veljati standard varstva osebnih podatkov v okviru nacionalnega prava, ki je v skladu z [Direktivo (EU) 2016/680]32.

(44)  Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo organi držav članic izvajajo zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj v skladu s to uredbo, bi moral veljati standard varstva osebnih podatkov v okviru nacionalnega prava, ki je v skladu z Direktivo (EU) 2016/68032.

_________________

_________________

32 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ.

32  Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45)  Neodvisni nadzorni organi, ustanovljeni v skladu z [Uredbo (EU) 2016/679], bi morali nadzorovati zakonitost obdelave osebnih podatkov v državah članicah, medtem ko bi moral Evropski nadzornik za varstvo podatkov, kot določa Uredba (ES) št. 45/2001, nadzorovati dejavnosti institucij in organov Unije, ki so povezane z obdelavo osebnih podatkov. Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nadzorni organi bi morali medsebojno sodelovati pri nadzorovanju sistema ETIAS.

(45)  Neodvisni nadzorni organi, ustanovljeni v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, bi morali nadzorovati zakonitost obdelave osebnih podatkov v državah članicah, medtem ko bi moral Evropski nadzornik za varstvo podatkov, kot določa Uredba (ES) št. 45/2001, nadzorovati dejavnosti institucij in organov Unije, ki so povezane z obdelavo osebnih podatkov. Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nadzorni organi bi morali medsebojno sodelovati pri nadzorovanju sistema ETIAS.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  „(...) Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ta pa je svoje mnenje podal dne ...“

(46)  Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje podal 6. marca 2017.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Treba bi bilo določiti stroga pravila glede dostopa do centralnega sistema ETIAS in uvesti potrebne zaščitne ukrepe. Opredeliti je treba tudi pravice posameznikov do dostopa, popravka, izbrisa in pravnega varstva, zlasti pravico do sodnih pravnih sredstev in nadzor obdelave podatkov, ki ga izvajajo neodvisni javni organi.

(47)  Treba bi bilo določiti stroga pravila glede dostopa do centralnega sistema ETIAS in uvesti potrebne zaščitne ukrepe. Opredeliti je treba tudi pravice posameznikov do dostopa, popravka, omejitve, blokiranja, izbrisa in pravnega varstva, zlasti pravico do sodnih pravnih sredstev in nadzor obdelave podatkov, ki ga izvajajo neodvisni javni organi.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Za oceno tveganja za varnost, neregularne migracije ali javno zdravje, ki bi ga lahko pomenil potnik, bi bilo treba vzpostaviti interoperabilnost med informacijskim sistemom ETIAS in drugimi informacijskimi sistemi, prek katerih se bodo preverjale vloge iz sistema ETIAS, na primer sistemom vstopa/izstopa (SVI), vizumskim informacijskim sistemom (VIS), podatki Europola, schengenskim informacijskim sistemom (SIS), sistemom Eurodac in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS). Vendar pa se lahko ta interoperabilnost zagotovi šele, ko bodo sprejeti predlogi za vzpostavitev SVI33 in ECRIS34 ter predlog prenovitve uredbe Eurodac35.

(48)  Za oceno ogrožanja varnosti, neregularne migracije ali visokega tveganja za epidemijo, ki bi ga lahko pomenil potnik, bi bilo treba vzpostaviti interoperabilnost med informacijskim sistemom ETIAS in drugimi informacijskimi sistemi, prek katerih se bodo preverjale vloge iz sistema ETIAS, na primer sistemom vstopa/izstopa (SVI), vizumskim informacijskim sistemom (VIS), podatki Europola, schengenskim informacijskim sistemom (SIS), sistemom Eurodac in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS). Vendar pa se lahko ta interoperabilnost zagotovi šele, ko bodo sprejeti predlogi za vzpostavitev SVI33 in ECRIS34 ter predlog prenovitve uredbe Eurodac35.

_________________

_________________

33 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU), COM(2016) 194 final.

33  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU), COM(2016)194.

34 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ.

34  Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ.

35 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev), COM(2016) 272 final.

35  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev), COM(2016)272.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 – alinea -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  opredelitev zahtev za storitev varnega računa,

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 – alinea -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  urejanje vložitve vlog za odobritev potovanja, ki jih vložijo komercialni posredniki in ki se vložijo pri delegacijah Evropske unije,

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  sprejetje vnaprej določenega seznama odgovorov na vprašanja o stopnji in področju izobrazbe, sedanjem poklicu in nazivu delovnega mesta, ki jih je treba navesti v vlogi za odobritev potovanja,

črtano

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  nadaljnja opredelitev orodja za preverjanje,

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  podrobnejša opredelitev tveganj za varnost, neregularne migracije ali javno zdravje, na podlagi katere bodo določeni kazalniki tveganja.

–  podrobnejša opredelitev ogrožanja varnosti, tveganja za neregularne migracije ali visokega tveganja za epidemijo, na podlagi katere bodo določeni kazalniki tveganja,

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 – alinea 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  oblikovanje standardnega obrazca za zavrnitev odobritve potovanja,

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 – alinea 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  opredelitev vrste dodatnih informacij v zvezi z oznakami, ki se lahko dodajo v dosje v sistemu ETIAS in njihove oblike,

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 – alinea 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  opredelitev finančne podpore državam članicam za stroške, ki nastanejo z dodatnimi odgovornostmi,

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 – alinea 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  določanje pravil za centralni repozitorij.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(56a)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.

Obrazložitev

Predlagano besedilo je standardna uvodna izjava, ki tu manjka.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba vzpostavlja „evropski sistem za potovalne informacije in odobritve“ (ETIAS) za državljane tretjih držav, ki so izvzeti iz zahteve po vizumu pri prehodu zunanjih meja („vizumska obveznost“), da se lahko ugotovi, ali njihova prisotnost na ozemlju držav članic ne pomeni tveganja za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje. V ta namen se uvedejo odobritev potovanja ter pogoji in postopki za izdajo ali zavrnitev te odobritve.

1.  Ta uredba vzpostavlja „evropski sistem za potovalne informacije in odobritve“ (ETIAS) za državljane tretjih držav, ki so izvzeti iz zahteve po vizumu pri prehodu zunanjih meja („vizumska obveznost“), da se lahko preuči, ali njihova prisotnost na ozemlju držav članic ne pomeni tveganja za neregularne migracije, ogrožanja varnosti ali visokega tveganja za epidemijo. V ta namen se uvedejo odobritev potovanja ter pogoji in postopki za izdajo ali zavrnitev te odobritve.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka h a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  državljane tretjih držav, ki uveljavljajo pravico do mobilnosti v skladu z Direktivo 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a ali Direktivo (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta1b.

 

_____________

 

1a Direktiva 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja (UL L 157, 27.5.2014, str. 1).

 

1b Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L 132, 21.5.2016, str. 21).

Obrazložitev

Državljani tretjih držav, ki so zajeti v direktivah o premestitvah znotraj podjetja, ter študentje in raziskovalci ne bi smeli spadati na področje uporabe sistema ETIAS, kot že velja v primeru sistema vstopa/izstopa (SVI).

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  „kontrola v drugi vrsti“ pomeni kontrolo v drugi vrsti, kakor je opredeljena v členu 2(13) Uredbe (EU) 2016/399;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „odobritev potovanja“ pomeni odločitev, izdano v skladu s to uredbo, iz katere je razvidno, da ne obstajajo konkretni znaki ali utemeljeni razlogi za zaključek, da prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomeni tveganje za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje, in ki jo potrebujejo državljani tretjih držav iz člena 2, da izpolnijo pogoj za vstop iz člena 6(1)(b) Uredbe (EU) 2016/399;

(d)  „odobritev potovanja“ pomeni odločitev, izdano v skladu s to uredbo, iz katere je razvidno, da ne obstajajo utemeljeni razlogi na podlagi konkretnih znakov za zaključek, da prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomeni tveganje za neregularne migracije, ogrožanje varnosti ali visoko tveganje za epidemijo, in ki jo potrebujejo državljani tretjih držav iz člena 2, da izpolnijo pogoj za vstop iz člena 6(1)(b) Uredbe (EU) 2016/399;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „tveganje za javno zdravje“ pomeni grožnjo javnemu zdravju, kakor je opredeljena v členu 2(21) Uredbe (EU) 2016/399;

črtano

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka h a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  „prevoznik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki se poklicno ukvarja s prevozom oseb;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  „oseba, za katero je bil razpisan ukrep zavrnitve vstopa“ pomeni vse državljane tretjih držav, za katere je bil razpisan ukrep v schengenskem informacijskem sistemu (SIS) v skladu s členoma 24 in 26 Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in za namene iz teh členov;

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II).

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  „zadetek“ pomeni ujemanje, ugotovljeno s primerjavo osebnih podatkov, zabeleženih v prosilčevem dosjeju v centralnem sistemu ETIAS, z osebnimi podatki, shranjenimi v evidenci, dosjeju ali razpisu ukrepa v informacijskem sistemu, po katerem poizveduje centralni sistem ETIAS, ali na nadzornem seznamu ETIAS, ali s specifičnimi kazalniki tveganja iz člena28;

(k)  „zadetek“ pomeni ujemanje, ugotovljeno s primerjavo osebnih podatkov, zabeleženih v prosilčevem dosjeju v centralnem sistemu ETIAS, z osebnimi podatki, shranjenimi v evidenci, dosjeju ali razpisu ukrepa v centralnem sistemu ETIAS, zbirki podatkov ali informacijskem sistemu, po katerem poizveduje centralni sistem ETIAS, ali na nadzornem seznamu ETIAS iz člena 29, ali s specifičnimi kazalniki tveganja iz člena 28;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka l

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  „teroristična dejanja“ pomenijo kazniva dejanja, ki ustrezajo ali so enakovredna kaznivim dejanjem iz členov od 1 do 4 Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ;

(l)  „teroristična dejanja“ pomenijo kazniva dejanja, ki ustrezajo ali so enakovredna kaznivim dejanjem iz Direktive (EU) 2017/541;

Obrazložitev

Opredelitev se posodobi, da bi se sklicevala na novo direktivo o boju proti terorizmu.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  „podatki Europola“ pomenijo osebne podatke, posredovane Europolu za namene iz člena 18(2)(a) Uredbe (EU) 2016/794.

(n)  „podatki Europola“ pomenijo osebne podatke, ki jih obdeluje Europol za namene iz člena 18(2)(a) Uredbe (EU) 2016/794;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(na)  „z elektronskim podpisom“ pomeni potrditev podpisa z označitvijo polja v obrazcu za vlogo.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Opredelitve iz člena 4 [Uredbe (EU) 2016/679] se uporabljajo, kolikor osebne podatke obdelujejo organi držav članic.

3.   Opredelitve iz člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 se uporabljajo, kolikor osebne podatke obdelujejo organi držav članic.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Opredelitve iz člena 3 [Direktive (EU) 2016/680] se uporabljajo, kolikor osebne podatke obdelujejo organi držav članic za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

4.  Opredelitve iz člena 3 Direktive (EU) 2016/680 se uporabljajo, kolikor osebne podatke obdelujejo organi držav članic za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prispeval k visoki stopnji varnosti z zagotavljanjem temeljite ocene, ali prosilci pomenijo tveganje za varnost, pred njihovim prihodom na zunanje mejne prehode, da se ugotovi, ali obstajajo konkretni znaki ali utemeljeni razlogi za zaključek, da prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomeni tveganje za varnost;

(a)  prispeval k visoki stopnji varnosti z zagotavljanjem temeljite ocene, ali prosilci pomenijo ogrožanje varnosti, pred njihovim prihodom na zunanje mejne prehode, da se ugotovi, ali obstajajo utemeljeni razlogi na podlagi konkretnih znakov za zaključek, da prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomeni ogrožanje varnosti;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prispeval k varovanju javnega zdravja z zagotavljanjem ocene, ali prosilci pomenijo tveganje za javno zdravje v smislu člena 3(1)(e), pred njihovim prihodom na zunanje mejne prehode;

(c)  prispeval k varovanju javnega zdravja z zagotavljanjem ocene, ali prosilci pomenijo visoko tveganje za epidemijo, pred njihovim prihodom na zunanje mejne prehode;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  podpiral cilje schengenskega informacijskega sistema (SIS) v povezavi z razpisi ukrepov za osebe, za katere se zahteva prijetje zaradi predaje ali izročitve, pogrešane osebe, osebe, iskane zaradi sodelovanja v sodnem postopku, in osebe, ki so predmet prikrite ali namenske kontrole; ter

(e)  podpiral cilje schengenskega informacijskega sistema (SIS) v povezavi z razpisi ukrepov za državljane tretjih držav, ki imajo prepoved vstopa, osebe, za katere se zahteva prijetje zaradi predaje ali izročitve, pogrešane osebe, osebe, iskane zaradi sodelovanja v sodnem postopku, in osebe, ki so predmet prikrite, namenske ali [poizvedovalne kontrole];

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nacionalni enotni vmesniki v vseh državah članicah, ki temeljijo na skupnih tehničnih specifikacijah in so enaki za vse države članice ter omogočajo povezavo centralnega sistema in nacionalnih mejnih infrastruktur v državah članicah;

(b)  nacionalni enotni vmesniki v vseh državah članicah, ki temeljijo na skupnih tehničnih specifikacijah in so enaki za vse države članice ter omogočajo povezavo centralnega sistema in nacionalnih mejnih infrastruktur v državah članicah na varen način;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  varna komunikacijska infrastruktura med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki;

(c)  komunikacijska infrastruktura med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki, ki je varna in šifrirana;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  centralni repozitorij iz člena 73(2);

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  orodje za preverjanje, ki prosilcem omogoča spremljanje obdelave vloge, obdobja veljavnosti in stanja odobritve potovanja;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  [Centralni sistem, nacionalni enotni vmesniki, spletna storitev, prehod za prevoznike in komunikacijska infrastruktura sistema ETIAS si delijo in uporabljajo, kolikor je to tehnično mogoče, komponente strojne in programske opreme centralnega sistema SVI, nacionalnih enotnih vmesnikov SVI, spletne storitve SVI, prehoda SVI za prevoznike in komunikacijske infrastrukture SVI.]

3.  Centralni sistem, nacionalni enotni vmesniki, spletna storitev, prehod za prevoznike in komunikacijska infrastruktura sistema ETIAS si delijo in uporabljajo, kolikor je to tehnično mogoče, komponente strojne in programske opreme centralnega sistema SVI, nacionalnih enotnih vmesnikov SVI, spletne storitve SVI, prehoda SVI za prevoznike in komunikacijske infrastrukture SVI. Brez poseganja v člen 10 se zagotovi logično ločevanje podatkov iz sistema ETIAS in podatkov iz SVI.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 78 v zvezi z opredelitvijo storitve varnega računa iz odstavka 2(g).

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavljanje pravilnosti in ažurnosti podatkov, shranjenih v dosjejih prosilcev in v centralnem sistemu ETIAS;

črtano

Obrazložitev

Ni jasno, kako lahko centralna enota zagotovi, da so podatki točni in ažurni. Glede na člen 15(1) je prosilec odgovoren za točnost svojih podatkov.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  opredelitev, izvajanje, ocenjevanje in pregled specifičnih kazalnikov tveganja iz člena 28 po posvetovanju z odborom ETIAS za varnostno preverjanje;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  preverjanje vlog za odobritev potovanja, ki so bile zavrnjene v okviru avtomatiziranega postopka, da se ugotovi, ali osebni podatki prosilca ustrezajo osebnim podatkom osebe, za katero je bil zabeležen zadetek v enem od vpogledanih informacijskih sistemov/podatkovnih zbirk, ali specifičnim kazalnikom tveganja iz člena 28;

(b)  v skladu s členom 20 preverjanje vlog za odobritev potovanja, pri katerih je bil v avtomatiziranem postopku zabeležen en zadetek ali več, da se ugotovi, ali osebni podatki prosilca ustrezajo osebnim podatkom osebe, za katero je bil zabeležen zadetek v centralnem sistemu ETIAS, v enem od vpogledanih informacijskih sistemov/zbirk podatkov, specifičnim kazalnikom tveganja iz člena 28 ali nadzornem seznamu ETIAS iz člena 29, po potrebi pa tudi začetek ročne obdelave na podlagi člena 22;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  beleženje preverjanj, opravljenih v skladu s točko (b) v centralnem sistemu ETIAS;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  opredelitev, preskušanje, izvajanje, ocenjevanje in pregled specifičnih kazalnikov tveganja iz člena 28 po posvetovanju z odborom ETIAS za varnostno preverjanje;

črtano

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  redna preverjanja obdelave vlog in izvajanja določb člena 28, vključno z rednim ocenjevanjem njihovega učinka na temeljne pravice, zlasti v zvezi z zasebnostjo in varstvom osebnih podatkov.

črtano

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  navajanje države članice, odgovorne za ročno obdelavo vlog v skladu s členom 22(1a);

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  po potrebi omogočanje posvetovanja med državami članicami v skladu s členom 24 ter med odgovorno državo članico ter Europolom v skladu s členom 25;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  obveščanje prevoznikov v primeru izpada delovanja informacijskega sistema ETIAS v skladu s členom 40(1);

Obrazložitev

V ostalih členih je navedenih precej dodatnih nalog centralne enote. Zaradi preglednosti bi jih bilo treba vse navesti v tem členu.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dd)  obveščanje organov držav članic, ki so pristojni za izvajanje kontrol na zunanjih mejnih prehodih, o izpadu delovanja informacijskega sistema ETIAS v skladu s členom 42(1);

Obrazložitev

V ostalih členih je navedenih precej dodatnih nalog centralne enote. Zaradi preglednosti bi jih bilo treba vse navesti v tem členu.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(de)  obdelava zahtevkov Europola za vpogled v podatke v centralnem sistemu ETIAS v skladu s členom 46;

Obrazložitev

V ostalih členih je navedenih precej dodatnih nalog centralne enote. Zaradi preglednosti bi jih bilo treba vse navesti v tem členu.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(df)  zagotavljanje vseh ustreznih informacij v zvezi z vlogo za odobritev potovanja širši javnosti v skladu s členom 61;

Obrazložitev

V ostalih členih je navedenih precej dodatnih nalog centralne enote. Zaradi preglednosti bi jih bilo treba vse navesti v tem členu.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dg)  sodelovanje s Komisijo glede kampanj obveščanja iz člena 62;

Obrazložitev

V ostalih členih je navedenih precej dodatnih nalog centralne enote. Zaradi preglednosti bi jih bilo treba vse navesti v tem členu.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d h (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dh)  opravljanje vloge točke za nudenje pomoči potnikom v primeru težav pri postopku oddaje vloge.

Obrazložitev

V predlogu Komisije ni omenjena nikakršna točka za nudenje pomoči, vendar je za verodostojnost sistema pomembno, da se to omogoči.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Centralna enota ETIAS objavi letno poročilo o dejavnostih. Poročilo vključuje:

 

(a)   statistične podatke o

 

(i)   številu odobritev potovanj, ki jih je centralni sistem ETIAS izdal samodejno;

 

(ii)   številu vlog, ki jih je preverila centralna enota;

 

(iii)   številu ročno obdelanih vlog na državo članico;

 

(iv)   številu zavrnjenih vlog glede na državo in razlogih za zavrnitev;

 

(v)   upoštevanju rokov iz členov 20(6), 23, 26 in 27;

 

(b)   splošne podatke o delovanju centralne enote ETIAS, o njenih dejavnostih iz tega člena in informacije o trenutnih trendih in izzivih, povezanih z izvajanjem svojih nalog.

 

Letno poročilo o dejavnostih se najpozneje do 31. marca naslednjega leta posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavljanje pravilnosti in ažurnosti podatkov, shranjenih v dosjejih prosilcev in v centralnem sistemu ETIAS;

črtano

Obrazložitev

Ni jasno, kako lahko nacionalne enote zagotovijo, da so podatki točni in posodobljeni. Glede na člen 15(1) je prosilec odgovoren za točnost svojih podatkov.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  beleženje preverjanj, opravljenih v skladu s točko (b) v centralnem sistemu ETIAS;

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  zagotavljanje informacij prosilcem o postopku v primeru pritožbe v skladu s členom 31(2);

(d)  zagotavljanje informacij prosilcem o postopku za uveljavljanje pravnega sredstva v skladu s členom 31(2);

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  razveljavitev in preklic odobritve potovanja v skladu s členoma 34 in 35;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  delovanje kot centralne točke dostopa za vpogled v centralni sistem ETIAS za namene iz člena 1(2) in v skladu s členom 44.

črtano

Obrazložitev

Namesto prenosa naloge centralne točke dostopa na nacionalno enoto ETIAS se predlaga uporaba sistema centralnih točk dostopa kot v primeru sistemov VIS, Eurodac in SVI. Enako kot v drugih sistemih bi morala centralna točka dostopa preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za omogočanje dostopa.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Odbor ETIAS za etična vprašanja

 

1.  Ustanovi se neodvisni odbor ETIAS za etična vprašanja, ki ima svetovalno in preverjalno funkcijo. Sestavljajo ga uradnik za temeljne pravice Evropske agencije za mejno in obalno stražo, predstavnik posvetovalnega foruma o temeljnih pravicah Evropske agencije za mejno in obalno stražo, predstavnik Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, predstavnik Evropskega odbora za varstvo podatkov in predstavnik Agencije za temeljne pravice.

 

2.  Odbor ETIAS za etična vprašanja izvaja redna preverjanja obdelave vlog in izvajanja določb člena 28, vključno z rednim ocenjevanjem njihovega učinka na temeljne pravice, zlasti v zvezi z zasebnostjo, varstvom osebnih podatkov in nediskriminacijo.

 

3.  Odbor ETIAS za etična vprašanja se sestaja po potrebi in vsaj dvakrat letno. Stroške in organizacijo njegovih sestankov krije Evropska agencija za mejno in obalno stražo. Sekretariat zagotovi Evropska agencija za mejno in obalno stražo. Odbor ETIAS za etična vprašanja na svojem prvem sestanku z navadno večino svojih članov sprejme poslovnik.

 

4.  Člani odbora ETIAS za etična vprašanja so povabljeni na sestanke odbora ETIAS za varnostno preverjanje v vlogi svetovalcev, ter imajo dostop do vseh informacij in prostorov, povezanih s sistemom ETIAS.

 

5.  Odbor ETIAS za etična vprašanja objavi letno poročilo, ki je na voljo javnosti. Poleg tega vsaj enkrat letno pisno in ustno poroča Evropskemu parlamentu. Oznaka tajno ne pomeni, da informacij ni mogoče dati na voljo Evropskemu parlamentu. Po potrebi se uporabljajo določbe člena 50 Uredbe (EU) 2016/1624.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se omogoči izvedba ocene tveganja iz člena 18, se vzpostavi interoperabilnost med informacijskim sistemom ETIAS in drugimi informacijskimi sistemi, v katere ima sistem ETIAS vpogled, kot so [sistem vstopa/izstopa (SVI)], vizumski informacijski sistem (VIS), podatki Europola, schengenski informacijski sistem (SIS), [sistem Eurodac] in [evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)].

Vzpostavi se interoperabilnost med informacijskim sistemom ETIAS in [sistemom vstopa/izstopa (SVI)], vizumskim informacijskim sistemom (VIS), podatki Europola, schengenskim informacijskim sistemom (SIS), [sistemom Eurodac] in [evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS)], in sicer z edinim namenom omogočanja izvedbe avtomatizirane obdelave iz člena 18.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Interoperabilnost se vzpostavi v popolni skladnosti s pravnim redom Unije na področju temeljnih pravic.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Iskanje v Interpolovih zbirkah podatkov

 

Centralni sistem ETIAS preveri Interpolovo zbirko podatkov o ukradenih in izgubljenih potnih listinah (SLTD) ter Interpolovo zbirko podatkov o potnih listinah, povezanih z razpisi ukrepov (Interpol TDAWN).

 

Dve leti po začetku delovanja sistema ETIAS Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o preverjanju Interpolovih zbirk podatkov prek sistema ETIAS. To poročilo vključuje podatke o številu zadetkov v Interpolovih zbirkah podatkov, številu zavrnjenih odobritev potovanj, ki so sledile tem zadetkom, in informacije o kakršnih koli problemih, na podlagi te ocene, če je to primerno, pa se poročilu priloži zakonodajni predlog za spremembo te uredbe.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dostop mejnih policistov do centralnega sistema ETIAS v skladu s členom 41 je omejen na iskanje v centralnem sistemu ETIAS za pridobitev statusa odobritve potovanja potnika na zunanjem mejnem prehodu.

2.  Dostop mejnih policistov do centralnega sistema ETIAS v skladu s členom 41 je omejen na iskanje v centralnem sistemu ETIAS za pridobitev statusa odobritve potovanja potnika na zunanjem mejnem prehodu. Poleg tega so mejni policisti avtomatično obveščeni o oznakah iz člena 22(4a) in člena 30(1a) in (1b). Ko je na meji potrebna dodatna kontrola v drugi vrsti, lahko mejni policist izjemoma dostopa do centralnega sistema ETIAS, da dobi dodatne podatke v zvezi s temi oznakami v skladu s členom 33(ea) in 38(5)(da).

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Dostop prevoznikov do centralnega sistema ETIAS v skladu s členom 39 je omejen na iskanje v centralnem sistemu ETIAS za pridobitev statusa odobritve potovanja potnika.

3.  Dostop prevoznikov do centralnega sistema ETIAS v skladu s členom 39 je omejen na pošiljanje zahtev v centralnem sistemu ETIAS za pridobitev statusa odobritve potovanja potnika.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nediskriminacija

Temeljne pravice

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdelava osebnih podatkov v okviru informacijskega sistema ETIAS s strani katerega koli uporabnika ne sme povzročiti diskriminacije državljanov tretjih držav na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. V celoti mora spoštovati človekovo dostojanstvo in integriteto. Posebna pozornost se nameni otrokom, starejšim osebam in invalidom.

Obdelava osebnih podatkov v okviru informacijskega sistema ETIAS s strani katerega koli uporabnika ne sme povzročiti diskriminacije državljanov tretjih držav na podlagi spola, rase, barve, narodne ali socialne pripadnosti, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. V celoti mora spoštovati človekovo dostojanstvo in integriteto ter temeljne pravice, vključno s pravico do spoštovanja zasebnega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov. Posebna pozornost se nameni otrokom, starejšim osebam in invalidom. Otrokova korist bi morala vedno biti najpomembnejše vodilo.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vloge se lahko vložijo pri delegacijah Evropske unije v tretjih državah.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78, da se uredi vlaganje vlog za odobritev potovanja s strani komercialnega posrednika in pri delegacijah Evropske unije.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Šest mesecev pred potekom veljavnosti odobritve potovanja se imetnika odobritve o skorajšnjem poteku veljavnosti samodejno obvesti z elektronsko pošto.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2d.  Imetniki odobritve potovanja lahko v roku šestih mesecev pred pretekom odobritve vložijo novo vlogo.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Javno spletno mesto in mobilna aplikacija za mobilne naprave zagotovita, da je brezplačen obrazec vloge prosilcem povsod in lahko dostopen.

2.  Javno spletišče in mobilna aplikacija za mobilne naprave zagotovita, da je brezplačen obrazec vloge prosilcem, tudi invalidom, povsod in lahko dostopen.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar uradni jeziki držav, navedenih v Prilogi II k Uredbi Sveta (ES) št. 539/2001, ne ustrezajo jezikom iz odstavka 3, se zagotovijo informativni pregledi z informacijami o vsebini in uporabi javnega spletnega mesta in mobilne aplikacije za mobilne naprave ter pojasnila v vsaj enem od uradnih jezikov zadevnih držav.

4.  Kadar uradni jeziki držav, navedenih v Prilogi II k Uredbi Sveta (ES) št. 539/2001, ne ustrezajo jezikom iz odstavka 3, se zagotovijo informativni pregledi s pojasnili o sistemu ETIAS, o postopku vložitve vloge, uporabi javnega spletišča in mobilne aplikacije ter podrobna navodila za uporabo aplikacije v vsaj enem od uradnih jezikov zadevnih držav.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Javno spletišče in mobilna aplikacija za mobilne naprave obvestita prosilce o njihovi pravici do učinkovitega pravnega sredstva iz te uredbe. Kadar se odobritev potovanja zavrne, prosilca napotita na nacionalno enoto ETIAS odgovorne države članice, ki poda dodatne informacije v skladu s členom 31(2).

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija sprejme podrobna pravila o pogojih delovanja javnega spletnega mesta in mobilne aplikacije za mobilne naprave ter pravila o varstvu podatkov in varnosti, ki se uporabljajo za javno spletno mesto in mobilno aplikacijo za mobilne naprave. Ti izvedbeni ukrepi se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 79(2).

7.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme podrobna pravila o pogojih delovanja javnega spletišča in mobilne aplikacije za mobilne naprave ter pravila o varstvu podatkov in varnosti, ki se uporabljajo za javno spletišče in mobilno aplikacijo za mobilne naprave. Natančna pravila temeljijo na obvladovanju tveganja za varnost informacij ter vgrajenem in privzetem varstvu podatkov. Sprejmejo se v skladu s postopkom pregleda iz člena 79(2).

Obrazložitev

Tako priporoča Evropski nadzornik za varstvo podatkov v točki 100 svojega mnenja.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsak prosilec predloži izpolnjen obrazec vloge, vključno z izjavo o verodostojnosti, popolnosti in zanesljivosti predloženih podatkov ter izjavo o resničnosti in zanesljivosti podanih izjav. Mladoletne osebe predložijo obrazec vloge, ki ga elektronsko podpiše oseba s stalnimi ali začasnimi starševskimi pravicami ali zakoniti skrbnik.

1.  Vsak prosilec predloži izpolnjen obrazec vloge, vključno z izjavo o verodostojnosti, popolnosti, točnosti in zanesljivosti predloženih podatkov ter izjavo o resničnosti in zanesljivosti podanih izjav. Mladoletne osebe predložijo obrazec vloge, ki ga elektronsko podpiše oseba s stalnimi ali začasnimi starševskimi pravicami ali zakoniti skrbnik.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  datum izteka veljavnosti potne listine;

(e)  datum izdaje in datum izteka veljavnosti potne listine;

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  elektronski naslov in telefonsko številko;

(g)  elektronski naslov in telefonsko številko, če je ta na voljo;

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  izobrazbo (stopnja in področje);

črtano

Obrazložitev

Zbiranje informacij o izobrazbi lahko razkrije občutljive podatke in se zdi nepotrebno ter nesorazmerno.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  sedanji poklic;

črtano

Obrazložitev

Zbiranje informacij o sedanjem poklicu lahko razkrije občutljive podatke ter se zdi nepotrebno in nesorazmerno. Poleg tega se lahko ta informacija ob upoštevanju trajanja veljavnosti odobritev ETIAS spreminja, zbrane informacije pa postanejo nenatančne.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  če gre za mladoletne osebe: priimek in ime ali imena osebe s starševskimi pravicami ali zakonitega skrbnika;

(k)  če gre za mladoletne osebe: priimek in ime ali imena, domači naslov, elektronski naslov, če je na voljo, pa tudi telefonsko številko osebe s starševskimi pravicami ali zakonitega skrbnika prosilca;

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka l – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  status družinskega člana;

(i)  status kot družinski član;

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Stopnjo in področje izobrazbe, sedanji poklic in naziv delovnega mesta prosilec izbere z vnaprej določenega seznama. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 za določitev teh vnaprej določenih seznamov.

črtano

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ali ima katero koli bolezen, ki lahko preraste v epidemijo, kakor je opredeljena v Mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, ali drugo nalezljivo bolezen ali nalezljivo parazitsko bolezen;

črtano

Obrazložitev

Zbiranje in obdelava te informacije se zdita netočna, saj je to deklarativna informacija, ki se lahko med trajanjem veljavnosti odobritve ETIAS spreminja. To vprašanje lahko pogosto razkrije zelo občutljive podatke, ni pa bilo dokazano, da bi bila njihovo zbiranje in obdelava potrebna ali sorazmerna. Oceno tveganja za javno zdravje morajo še naprej izvajati mejne straže na prehodih na zunanjih mejah, kot je določeno v členu 8 Uredbe (EU) 2016/399.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ali je bil obsojen za katero koli kaznivo dejanje v kateri koli državi;

(b)  ali je bil v zadnjih desetih letih obsojen za katero koli resno kaznivo dejanje iz Priloge 1a;

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ali je bila zanj sprejeta odločitev, da mora zapustiti ozemlje države članice ali katere koli druge države, ali v zadnjih desetih letih izdana odločba o vrnitvi.

(d)  ali je bila zanj sprejeta odločitev, da mora zapustiti ozemlje države članice, ali v zadnjih desetih letih izdana odločba o vrnitvi.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ali prosilec spada v eno od kategorij prosilcev iz točk od (d) do (f) člena 16(2), za katere se odpravi plačilo pristojbine za odobritev potovanja, kar se določi na podlagi vnaprej določenega seznama; prosilec je obveščen, da bodo v skladu s členom 23 od njega zahtevane dodatne informacije ali dokumentacija, da se dokaže, da namen njegovega potovanja spada v eno od kategorij iz točk od (d) do (f) člena 16(2). Prosilec je obveščen, da se bo odločitev o vlogi sprejela v skladu z roki, določenimi v členu 27(2).

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Prosilec med drugim izjavlja tudi, da je seznanjen s pogoji za vstop, kot so določeni v členu 6 Uredbe (EU) 2016/399, ter z dejstvom, da se lahko pri vsakem vstopu od njega zahtevajo ustrezna dokazila.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 za določitev vsebine in oblike teh vprašanj.

5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 za določitev vsebine in oblike vprašanj iz odstavka 4. Vsebina in oblika vprašanj sta takšni, da so lahko prosilčevi odgovori jasni in natančni.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Prosilec predloži odgovore na ta vprašanja. Če prosilec na katero od vprašanj odgovori pritrdilno, mora odgovoriti na dodatna vprašanja na obrazcu vloge, namenjena zbiranju dodatnih informacij z odgovarjanjem na vnaprej določen seznam vprašanj. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 za določitev vsebine in oblike teh dodatnih vprašanj ter vnaprej določenega seznama odgovorov na ta vprašanja.

6.  Če prosilec na katero od vprašanj odgovori pritrdilno, mora odgovoriti na dodatna vprašanja na obrazcu vloge, namenjena zbiranju dodatnih informacij z odgovarjanjem na vnaprej določen seznam vprašanj. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 za določitev vsebine in oblike teh dodatnih vprašanj ter vnaprej določenega seznama odgovorov na ta vprašanja.

Obrazložitev

Zajeto v odstavku 4.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prosilec za vsako vlogo plača pristojbino za odobritev potovanja v višini 5 EUR.

1.  Prosilec za vsako vlogo plača pristojbino za odobritev potovanja v višini 10 EUR.

Obrazložitev

Po ocenah bi lahko povišanje pristojbine za odobritev potovanja na 10 EUR ustvarilo 305 milijonov EUR presežnega prihodka letno (110 milijonov EUR, če bo pristojbina še naprej znašala 5 EUR), kar je mogoče nameniti dejavnostim na področju varnosti in upravljanja meja. Povišanje pa je še vedno dovolj nizko, da se prepreči učinek na turizem, tudi iz regij z omejenimi možnostmi.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Plačila pristojbine za odobritev potovanja so oproščeni otroci, mlajši od osemnajst let.

2.  Plačila pristojbine za odobritev potovanja so oproščeni prosilci, ki sodijo v eno od naslednjih kategorij:

 

(a)  prosilci, mlajši od osemnajst let;

 

(b)  prosilci, starejši od šestdeset let;

 

(c)  družinski člani državljanov Unije ali državljanov tretjih držav, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije;

 

(d)  študenti in podiplomski študenti ter spremljajoči učitelji, ki se za bivanje odločijo zaradi študija ali izobraževanja;

 

(e)  raziskovalci, ki potujejo za opravljanje znanstvenih raziskav;

 

(f)  predstavniki neprofitnih organizacij, stari 25 let ali mlajši, ki se udeležujejo seminarjev, konferenc, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkov, ki jih organizirajo neprofitne organizacije.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Centralni sistem ETIAS zlasti preveri:

Centralni sistem ETIAS preveri:

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  [ali je prosilec trenutno prijavljen kot oseba, ki je prekoračila obdobje dovoljenega bivanja, oziroma ali je bil v preteklosti prijavljen kot oseba, ki je prekoračila obdobje dovoljenega bivanja, in sicer z vpogledom v SVI;]

(g)  ali je prosilec trenutno prijavljen kot oseba, ki je prekoračila obdobje dovoljenega bivanja, oziroma ali je bil v preteklosti prijavljen kot oseba, ki je prekoračila obdobje dovoljenega bivanja, in sicer z vpogledom v SVI;

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  [ali je bil prosilcu zavrnjen vstop, in sicer z vpogledom v SVI;]

(h)  ali je bil prosilcu zavrnjen vstop, in sicer z vpogledom v SVI;

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  [ali je bila prosilcu izdana odločba o vrnitvi ali ukrep za prostovoljno vrnitev ali odstranitev, potem ko je bila umaknjena ali zavrnjena prošnja za mednarodno zaščito, in sicer v sistemu Eurodac;]

(k)  [ali je bila prosilcu izdana odločba o vrnitvi ali ukrep za prostovoljno vrnitev ali odstranitev, zabeležena v sistemu Eurodac;]

Obrazložitev

Odločbe o vrnitvi ali prostovoljni vrnitvi ali odstranitvi, zabeležene v sistemu Eurodac, se ne sprejemajo le po umiku ali zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, temveč lahko zadevajo tudi migrante brez urejenega statusa.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Centralni sistem ETIAS relevantne podatke iz člena 15(2)(a), (b), (d), (f), (g), (i), (m) in (8) primerja s podatki na nadzornem seznamu ETIAS iz člena 29.

4.  Centralni sistem ETIAS relevantne podatke iz člena 15(2)(a), (b), (d), (f), (g), (m) in (8) primerja s podatki na nadzornem seznamu ETIAS iz člena 29.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Centralni sistem ETIAS relevantne podatke iz člena 15(2)(a), (f), (h) in (i) primerja s specifičnimi kazalniki tveganja iz člena 28.

5.  Centralni sistem ETIAS relevantne podatke iz člena 15(2)(a) in (f) primerja s specifičnimi kazalniki tveganja iz člena 28.

Obrazložitev

Člen 28 se črta.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  razpis ukrepa za osebe in stvari zaradi prikrite ali namenske kontrole.

(d)  razpis ukrepa za osebe in stvari zaradi prikrite [poizvedovalne kontrole] ali namenske kontrole.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsi zadetki, ki izhajajo iz te primerjave, se shranijo v SIS.

črtano

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Če primerjava iz odstavka 7 zabeleži enega ali več zadetkov, centralni sistem ETIAS pošlje samodejno elektronsko obvestilo centralni enoti ETIAS. Centralna enota ETIAS preveri, ali osebni podatki prosilca ustrezajo osebnim podatkom v razpisu ukrepa, ki je sprožil zadetek. Centralni sistem ETIAS nato pošlje samodejno elektronsko obvestilo uradu SIRENE v državi članici, ki je izdala razpis ukrepa. Zadevni urad SIRENE nadalje preveri, ali osebni podatki prosilca ustrezajo osebnim podatkom v razpisu ukrepa, ki je sprožil zadetek, in sprejme ustrezne nadaljnje ukrepe.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 7 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b.  Obvestilo za urad SIRENE države članice, ki je izdala razpis ukrepa, vsebuje naslednje podatke:

 

(a)  priimke, imena in morebitne psevdonime;

 

(b)  kraj in datum rojstva;

 

(c)  spol;

 

(d)  državljanstvo(-a);

 

(e)   domači naslov prosilca ali, če ta ni na voljo, mesto in državo prebivališča;

 

(f)  informacije o statusu odobritve potovanja, iz katerih je razvidno, ali je bila odobritev potovanja izdana ali zavrnjena oziroma ali se vloga obdeluje ročno na podlagi člena 22;

 

(g)  sklic na vsak zadetek, vključno z datumom in uro zadetka.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7c.  Centralni sistem ETIAS v prosilčev dosje doda sklic na vsak zadetek.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 7 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7d.  Če zadetek zadeva razpis ukrepa v zvezi z osebami, za katere se zahteva prijetje zaradi predaje ali izročitve, se odobritve potovanja ne zavrne.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar avtomatizirana obdelava iz člena 18(2) do (5) zabeleži enega ali več zadetkov, se vloga oceni v skladu s postopkom iz člena 22.

2.  Kadar avtomatizirana obdelava iz člena 18(2) do (5) zabeleži enega ali več zadetkov in centralni sistem ETIAS lahko potrdi, da se podatki, zabeleženi v prosilčevem dosjeju, ujemajo s podatki, na podlagi katerih je bil zabeležen zadetek, se vloga oceni v skladu s postopkom iz člena 22.

Obrazložitev

Uskladitev z besedilom iz člena 20.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar rezultati avtomatizirane obdelave iz člena 18(2) do (5) niso nedvoumni, ker centralni sistem ETIAS ne more potrditi, da se podatki, zabeleženi v prosilčevem dosjeju, ujemajo s podatki, na podlagi katerih je bil zabeležen zadetek, se vloga oceni v skladu s postopkom iz člena 20.

3.  Kadar avtomatizirana obdelava iz člena 18(2) do (5) zabeleži enega ali več zadetkov in centralni sistem ETIAS ne more potrditi, da se podatki, zabeleženi v prosilčevem dosjeju, ujemajo s podatki, na podlagi katerih je bil zabeležen zadetek, se vloga oceni v skladu s postopkom iz člena 20.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Centralna enota ETIAS preveri, ali se podatki, zabeleženi v prosilčevem dosjeju, ujemajo s podatki v katerem od vpogledanih informacijskih sistemov/podatkovnih zbirk, podatki na nadzornem seznamu ETIAS iz člena 29 ali specifičnimi kazalniki tveganja iz člena 28.

3.  Centralna enota ETIAS preveri, ali se podatki, zabeleženi v prosilčevem dosjeju, ujemajo s podatki v centralnem sistemu ETIAS ali v katerem od vpogledanih informacijskih sistemov/zbirk podatkov, podatki na nadzornem seznamu ETIAS iz člena 29 ali specifičnimi kazalniki tveganja iz člena 28.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za državljane tretjih držav iz člena 2(1)(c) se odobritev potovanja, kakor je opredeljena v členu 3(d), razume kot odločitev, izdana v skladu s to uredbo, iz katere je razvidno, da ne obstajajo konkretni znaki ali utemeljeni razlogi za zaključek, da prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomeni tveganje za varnost ali javno zdravje v skladu z Direktivo 2004/38/ES.

1.  Za državljane tretjih držav iz člena 2(1)(c) se odobritev potovanja, kakor je opredeljena v členu 3(d), razume kot odločitev, izdana v skladu s to uredbo, iz katere je razvidno, da ne obstajajo utemeljeni razlogi, ki bi temeljili na konkretnih znakih, za zaključek, da prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomeni ogrožanje varnosti ali visoko tveganje za epidemijo v skladu z Direktivo 2004/38/ES.

Obrazložitev

„Utemeljeni razlogi“, ki ne temeljijo na konkretnih znakih, so zgolj ugibanja.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[Centralni sistem ETIAS pri obdelavi vloge državljana tretje države iz člena 2(1)(c) za odobritev potovanja ne preveri, ali:

Centralni sistem ETIAS pri obdelavi vloge državljana tretje države iz člena 2(1)(c) za odobritev potovanja ne preveri, ali:

(a)  je prosilec trenutno prijavljen kot oseba, ki je prekoračila obdobje dovoljenega bivanja, oziroma ali je bil v preteklosti prijavljen kot oseba, ki je prekoračila obdobje dovoljenega bivanja, in sicer z vpogledom v SVI, kakor je določeno v členu 18(2)(g);

(a)  je prosilec trenutno prijavljen kot oseba, ki je prekoračila obdobje dovoljenega bivanja, oziroma ali je bil v preteklosti prijavljen kot oseba, ki je prekoračila obdobje dovoljenega bivanja, in sicer z vpogledom v SVI, kakor je določeno v členu 18(2)(g);

(b)  se prosilec ujema z osebo, katere podatki so zabeleženi v sistemu Eurodac, kakor je določeno v členu 18(2)(j).]

(b)  se prosilec ujema z osebo, katere podatki so zabeleženi v sistemu Eurodac, kakor je določeno v členu 18(2)(j).

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pritožba iz člena 32 se vloži v skladu z Direktivo 2004/38/ES;

(b)  postopek za uveljavljanje pravnega sredstva iz člena 32 se izvaja v skladu z Direktivo 2004/38/ES;

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 5 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ii)  [eno leto od zadnjega evidentiranega vstopa prosilca v SVI, če se ta rok izteče pozneje kot rok veljavnosti odobritve potovanja; ali] or]

črtano

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 5 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

iii)  pet let od zadnje odločitve o zavrnitvi, preklicu ali razveljavitvi odobritve potovanja v skladu s členi 31, 34 in 35.

iii)  pet let od zadnje odločitve o zavrnitvi, preklicu ali razveljavitvi odobritve potovanja v skladu s členi 31, 34 in 35 ali za krajše obdobje od petih let, če se razpis ukrepa, zaradi katerega je bila sprejeta odločitev, izbriše prej.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 5 – točka c – podtočka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Da bi podprli novo vlogo po poteku veljavnosti odobritve potovanja iz sistema ETIAS, se prosilčev dosje lahko hrani v centralnem sistemu ETIAS za dodatno obdobje največ enega leta po koncu obdobja veljavnosti odobritve potovanja, samo če na podlagi zahteve za soglasje prosilec z elektronsko podpisano izjavo prostovoljno in izrecno soglaša s tem. Zahteva za soglasje se predstavi na način, ki se jasno razlikuje od drugih zadev, v razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku v skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Soglasje se poda po prejetju samodejnega obvestila iz člena 13(2c). Samodejno obvestilo prosilca opomni na namen hrambe podatkov na podlagi informacij iz člena 61(ea).

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Država članica, odgovorna za ročno obdelavo vlog v skladu s tem členom („odgovorna država članica“), je država članica prvega vstopa, kot jo je prosilec navedel v skladu s členom 15(2)(j).

1.  Država članica, odgovorna za ročno obdelavo vlog v skladu s tem členom („odgovorna država članica“), je:

 

(a)  v primeru zadetka v katerem koli preverjenem sistemu država članica, ki je vnesla zadnji razpis ukrepa, ki je povzročil zadetek;

 

(b)  v primeru zadetka v nadzornem seznamu ETIAS država članica, ki je predložila podatke za nadzorni seznam;

 

(c)  v vseh drugih primerih država članica prvega vstopa, kot jo je prosilec navedel v skladu s členom 15(2)(j).

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Centralna enota ETIAS navede odgovorno državo članico.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Država članica, ki je bila zaprošena za mnenje v skladu s členom 24, lahko pri centralni enoti ETIAS zaprosi, da postane odgovorna država članica zaradi nacionalne varnosti.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v primeru zadetka, ki se nanaša na eno ali več kategorij iz člena 18(2)(a) do (c), zavrne odobritev potovanja.

(a)  v primeru zadetka, ki se nanaša na člen 18(2)(c), zavrne odobritev potovanja.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v primeru zadetka, ki se nanaša na eno ali več kategorij iz člena 18(2)(d) do (m), oceni tveganje za varnost ali neregularne migracije in odloči o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja.

(b)  v primeru zadetka, ki se nanaša na eno ali več kategorij iz člena 18(2)(a), (b) ali (d) do (m), oceni ogrožanje varnosti ali tveganje za neregularne migracije in odloči o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če zadetek ustreza razpisu ukrepa iz člena 18(2)(d), nacionalna enota ETIAS izda predhodno odobritev potovanja, ki v centralnem sistemu ETIAS prejme oznako, ki mejnim organom naroča, da pridržijo državljana tretje države.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar je avtomatizirana obdelava iz člena 18(3) zabeležila, da je prosilec na eno od vprašanj iz člena 15(4) odgovoril pritrdilno, nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice oceni tveganje za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje in sprejme odločitev o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja.

5.  Kadar je avtomatizirana obdelava iz člena 18(3) zabeležila, da je prosilec na eno od vprašanj iz člena 15(4) odgovoril pritrdilno, nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice oceni tveganje za neregularne migracije ali ogrožanje varnosti in sprejme odločitev o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kadar je zadetek zabeležila avtomatizirana obdelava iz člena 18(4), nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice oceni tveganje za varnost in sprejme odločitev o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja.

6.  Kadar je zadetek zabeležila avtomatizirana obdelava iz člena 18(4), nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice oceni ogrožanje varnosti in sprejme odločitev o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar je zadetek zabeležila avtomatizirana obdelava iz člena 18(5), nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice oceni tveganje za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje in sprejme odločitev o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja.

7.  Kadar je zadetek zabeležila avtomatizirana obdelava iz člena 18(5), nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice oceni tveganje za neregularne migracije, ogrožanje varnosti ali visoko tveganje za epidemijo in sprejme odločitev o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja. Nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice v nobenem primeru ne more sprejeti odločitve le na podlagi zadetka, ki temelji na specifičnih kazalnikih tveganja. Nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice v vsakem primeru posamično oceni tveganje za migracije, ogrožanje varnosti in visoka tveganja za epidemije.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice na podlagi informacij, ki jih prosilec navede v obrazcu vloge, ne more sprejeti odločitve o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja, lahko od prosilca zahteva dodatne informacije ali dokumentacijo.

1.  Če nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice na podlagi informacij, ki jih prosilec navede v obrazcu vloge, ne more sprejeti odločitve o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja, od prosilca zahteva dodatne informacije ali dokumentacijo.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zahteva za dodatne informacije ali dokumentacijo se sporoči na kontaktni elektronski naslov, zabeležen v prosilčevem dosjeju. V zahtevi za dodatne informacije ali dokumentacijo se jasno navedejo informacije ali dokumentacija, ki jih mora prosilec predložiti. Prosilec predloži dodatne informacije ali dokumentacijo neposredno nacionalni enoti ETIAS prek storitve varnega računa iz člena 6(2)(g) v sedmih delovnih dneh od dneva prejema zahteve.

2.  Zahteva za dodatne informacije ali dokumentacijo se sporoči na kontaktni elektronski naslov, zabeležen v prosilčevem dosjeju. V zahtevi za dodatne informacije ali dokumentacijo se jasno navedejo informacije ali dokumentacija, ki jih mora prosilec predložiti. Prosilec predloži dodatne informacije ali dokumentacijo neposredno nacionalni enoti ETIAS prek storitve varnega računa iz člena 6(2)(g) v štirinajstih delovnih dneh od dneva prejema zahteve. Zahtevajo se lahko zgolj dodatne informacije ali dokumentacija, potrebne za oceno vloge v sistemu ETIAS.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V izjemnih okoliščinah lahko nacionalna enota ETIAS prosilca povabi na razgovor na konzulatu v državi, kjer ima prebivališče.

4.  V izjemnih okoliščinah in po obdelavi dodatne dokumentacije in informacij v skladu z odstavkom 3 lahko nacionalna enota ETIAS prosilca povabi na razgovor na konzulatu katere koli države članice EU v državi, kjer ima prebivališče, ali uporabi sodobne komunikacijske tehnologije, da opravi razgovor s prosilcem. Če se izvede razgovor, velja rok iz člena 27(2a).

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice pošlje prosilcu vabilo na kontaktni elektronski naslov, zabeležen v prosilčevem dosjeju.

5.  Nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice pošlje prosilcu vabilo vsaj 5 delovnih dni pred načrtovanim razgovorom na kontaktni elektronski naslov, zabeležen v prosilčevem dosjeju. Prosilec ima možnost, da navede, ali želi, da razgovor poteka na določenem konzulatu ali z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije. Kadar koli je to mogoče, se razgovor opravi na konzulatu, ki ga navede prosilec, ali z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, če zaprosi zanjo.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če prosilec ne odgovori na vabilo v predpisanem roku ali se ne udeleži razgovora, se vloga v skladu s členom 31(1) zavrne, nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice pa o tem nemudoma obvesti prosilca.

5.  Če prosilec ne odgovori na vabilo v predpisanem roku ali se brez utemeljitve ne udeleži razgovora, se vloga v skladu s členom 31(1) zavrne, nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice pa o tem nemudoma obvesti prosilca.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za izvedbo ocene iz člena 22(4)(b) se nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice posvetuje z organi držav članic, ki so odgovorni za podatke, na podlagi katerih je bil zabeležen zadetek v skladu s členom 18(2)(d), (e), (g), (h), (i) ali (k).

1.  Za izvedbo ocene iz člena 22(4)(b) se nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice posvetuje z organi držav članic, ki so odgovorni za podatke, na podlagi katerih je bil zabeležen zadetek v skladu s členom 18(2)(a), (d), (e), (g), (h), (i) ali (k).

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar nacionalna enota ETIAS namerava izdati odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo v več državah članicah, se odgovorna država članica posvetuje s temi državami članicami.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar se odgovorna država članica med ročno obdelavo vloge posvetuje z eno ali več državami članicami, imajo nacionalne enote ETIAS zadevnih držav članic dostop do relevantnih podatkov iz prosilčevega dosjeja ter do zadetkov, zabeleženih z avtomatiziranim sistemom v skladu s členom 18(2), (4) in (5), ki so potrebni za posvetovanje. Nacionalne enote ETIAS držav članic, ki so bile zaprošene za mnenje, imajo v zvezi z zadevo, v kateri so zaprošene za mnenje, tudi dostop do relevantnih dodatnih informacij ali dokumentacije, ki jih na zahtevo odgovorne države članice predloži prosilec.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Nacionalna enota ETIAS države članice, ki je bila zaprošena za mnenje, odgovori v 24 urah od dneva uradnega obvestila o posvetovanju. Če države članice ne odgovorijo v predpisanem roku, se šteje, da so podale pozitivno mnenje o vlogi.

5.  Nacionalna enota ETIAS države članice, ki je bila zaprošena za mnenje, odgovori v 48 urah od dneva uradnega obvestila o posvetovanju. Če države članice ne odgovorijo v predpisanem roku, se šteje, da so podale pozitivno mnenje o vlogi.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Če ena ali več držav članic, ki so bile zaprošene za mnenje, poda negativno mnenje o vlogi, odgovorna država članica v skladu s členom 31 zavrne odobritev potovanja.

8.  Če ena ali več držav članic, ki so bile zaprošene za mnenje, poda negativno mnenje o vlogi, odgovorna država članica brez poseganja v člen 38 v skladu s členom 31 zavrne odobritev potovanja.

Obrazložitev

Člen 38 določa, da se lahko v tem primeru izda odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Po potrebi centralna enota ETIAS omogoči posvetovanja med državami članicami, navedenimi v tem členu.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za izvedbo ocene tveganj za varnost na podlagi zadetka v skladu s členom 18(2)(j) in (4) se nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice v zadevah, ki so v okviru pooblastil Europola, posvetuje z Europolom. Posvetovanje poteka prek obstoječih komunikacijskih kanalov med državo članico in Europolom, kakor je določeno v členu 7 Uredbe (EU) 2016/794.

1.  Za izvedbo ocene ogrožanja varnosti na podlagi zadetka v skladu s členom 18(2)(j) in (4) se nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice v zadevah, ki so v okviru pooblastil Europola, posvetuje z Europolom. Posvetovanje poteka prek obstoječih komunikacijskih kanalov med državo članico in Europolom, kakor je določeno v členu 7 Uredbe (EU) 2016/794 in v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar se odgovorna država članica posvetuje z Europolom, nacionalna enota ETIAS te države članice Europolu pošlje relevantne podatke iz prosilčevega dosjeja ter zadetke, ki so potrebni za posvetovanje. Nacionalna enota ETIAS lahko Europolu pošlje relevantne dodatne informacije ali dokumentacijo, ki jih predloži prosilec v zvezi s prošnjo za odobritev potovanja, glede katere je Europol zaprošen za mnenje.

2.  Kadar se odgovorna država članica posvetuje z Europolom, nacionalna enota ETIAS te države članice Europolu pošlje relevantne podatke iz prosilčevega dosjeja ter zadetke, ki so potrebni za posvetovanje. Nacionalna enota ETIAS Europolu pošlje tudi relevantne dodatne informacije ali dokumentacijo, ki jih predloži prosilec v zvezi s prošnjo za odobritev potovanja, glede katere je Europol zaprošen za mnenje.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Europol v nobenem primeru nima dostopa do osebnih podatkov v zvezi z izobrazbo prosilca iz člena 15(2)(h) in zdravjem prosilca iz člena 15(4)(a).

črtano

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Europol odgovori v 24 urah od dneva uradnega obvestila o posvetovanju. Če Europol ne odgovori v predpisanem roku, se šteje, da je podal pozitivno mnenje o vlogi.

5.  Europol odgovori v 48 urah od dneva uradnega obvestila o posvetovanju. Če Europol ne odgovori v predpisanem roku, se šteje, da je podal pozitivno mnenje o vlogi.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Po potrebi centralna enota ETIAS omogoči posvetovanja med odgovorno državo članico in Europolom, navedena v tem členu.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Kadar se vloga ETIAS šteje za dopustno, centralni sistem ETIAS pa odobritve potovanja ne izda samodejno, prosilec prek elektronske pošte takoj prejme uradno obvestilo, ki vključuje:

 

(a)  dokazilo o prejetju vloge;

 

(b)  najdaljši rok za obdelavo vloge;

 

(c)  razlago, da se lahko med obdelavo vloge od prosilca zahtevajo dodatne informacije ali dokumentacija ter v izjemnih okoliščinah razgovor na konzulatu ali z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije;

 

(d)  številko vloge, ki prosilcu omogoča dostop do orodja za preverjanje iz člena 26a.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ali se zahtevajo dodatne informacije ali dokumentacija.

(b)  ali se zahtevajo dodatne informacije ali dokumentacija, z navedbo najdaljšega roka za obdelavo iz člena 27(2).

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26a

 

Orodje za preverjanje

 

Komisija vzpostavi orodje za preverjanje, ki prosilcem omogoča spremljanje obdelave vloge, obdobja veljavnosti in stanja odobritve potovanja (veljavna, zavrnjena, razveljavljena, preklicana).

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 v zvezi z nadaljnjo opredelitvijo tega orodja za preverjanje.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V izjemnih primerih, ko je prosilec povabljen na konzulat v skladu s členom 23(4), se obdobje iz odstavka 1 podaljša za sedem delovnih dni.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pred iztekom rokov iz odstavkov 1 in 2 se sprejme odločitev o:

3.  Pred iztekom rokov iz odstavkov 1, 2 in 2a se sprejme odločitev o:

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pravila sistema ETIAS za varnostno preverjanje obsegajo algoritem, ki omogoča primerjavo podatkov, zabeleženih v prosilčevem dosjeju v centralnem sistemu ETIAS, s specifičnimi kazalniki tveganja, ki kažejo na tveganja za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje. Pravila sistema ETIAS za varnostno preverjanje se evidentirajo v centralnem sistemu ETIAS.

1.  Pravila sistema ETIAS za varnostno preverjanje obsegajo algoritem, ki omogoča oblikovanje profilov, kot je opredeljeno v členu 4(4) Uredbe (EU) 2016/679, prek primerjave podatkov, zabeleženih v prosilčevem dosjeju v centralnem sistemu ETIAS, s specifičnimi kazalniki tveganja, ki kažejo na tveganja za neregularne migracije, ogrožanje varnosti ali visoka tveganja za epidemije. Pravila sistema ETIAS za varnostno preverjanje se evidentirajo v centralnem sistemu ETIAS.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Tveganja za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje se določijo na podlagi:

2.  Tveganja za neregularne migracije, ogrožanje varnosti ali visoka tveganja za epidemije se določijo na podlagi:

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  statističnih podatkov, ustvarjenih s sistemom ETIAS v skladu s členom 73, ki kažejo nenormalne stopnje zavrnitev odobritev potovanj zaradi tveganj za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje, povezanih z določeno skupino potnikov;

(b)  statističnih podatkov, ustvarjenih s sistemom ETIAS v skladu s členom 73, ki kažejo nenormalne stopnje zavrnitev odobritev potovanj zaradi tveganja za neregularne migracije, ogrožanja varnosti ali visokega tveganja za epidemijo, povezanega z določeno skupino potnikov;

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  informacij, ki jih predložijo države članice v zvezi s specifičnimi kazalniki tveganja za varnost ali grožnjami, ki so jih ugotovile te države članice;

(d)  informacij, ki jih predložijo države članice v zvezi s specifičnimi kazalniki tveganja za varnost ali grožnjami, ki so jih ugotovile te države članice, podprtih z objektivnimi in na dokazih temelječimi elementi;

Obrazložitev

Države članice upravičijo in z dokazi podprejo informacije, ki so jih zagotovile v zvezi s kazalniki tveganja za varnost ali grožnjami, ki so jih ugotovile, da se prepreči diskriminatorna obdelava vlog.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  informacij, ki jih predložijo države članice v zvezi z nenormalnimi stopnjami prekoračitev obdobij dovoljenega bivanja in zavrnitev vstopa za določeno skupino potnikov za te države članice;

(e)  informacij, ki jih predložijo države članice v zvezi z nenormalnimi stopnjami prekoračitev obdobij dovoljenega bivanja in zavrnitev vstopa za določeno skupino potnikov za te države članice, podprtih z objektivnimi in na dokazih temelječimi elementi;

Obrazložitev

Države članice upravičijo in z dokazi podprejo informacije, ki so jih zagotovile v zvezi s prekoračitvami obdobij dovoljenega bivanja in zavrnitvami vstopa, da se prepreči diskriminatorna obdelava vlog.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 za podrobnejšo opredelitev tveganj za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje iz odstavka 2.

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 za podrobnejšo opredelitev tveganj za neregularne migracije, ogrožanja varnosti ali visokih tveganj za epidemije iz odstavka 2.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 4 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Centralna enota ETIAS na podlagi tveganj, določenih v skladu z odstavkom 2, določi specifične kazalnike tveganja, ki jih sestavlja kombinacija podatkov, vključno z eno ali več od naslednjih kategorij:

4.  Centralna enota ETIAS na podlagi tveganj, določenih v skladu z odstavkom 2, in delegiranih aktov, sprejetih v skladu z odstavkom 3, določi specifične kazalnike tveganja, ki jih sestavlja kombinacija podatkov, vključno z eno ali več od naslednjih kategorij:

Obrazložitev

Sklicevati se je treba tudi na odstavek 3, saj bo delegirani akt določil zadevna tveganja, kazalniki tveganja pa morajo temeljiti na teh tveganjih.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  stopnja izobrazbe;

črtano

Obrazložitev

V skladu s črtanjem člena 15(2)(h).

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  sedanji poklic.

črtano

Obrazložitev

V skladu s črtanjem člena 15(2)(i).

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nadzorni seznam ETIAS vsebuje podatke v zvezi z osebami, ki so osumljene storitve kaznivega dejanja ali udeležbe pri kaznivem dejanju, ali osebami, za katere obstajajo konkretni znaki ali utemeljeni razlogi za sum, da bodo storile kazniva dejanja.

1.  Nadzorni seznam ETIAS ki je del centralnega sistema vsebuje podatke v zvezi z osebami, ki jih ena ali več držav članic sumi storitve hudega kaznivega dejanja ali terorističnega dejanja ali udeležbe pri hudem kaznivem dejanju ali terorističnem dejanju, ali osebami, za katere obstajajo konkretni znaki ali utemeljeni razlogi na podlagi splošne ocene osebe, zlasti na podlagi preteklih kaznivih dejanj, za sum, da bodo storile teroristična dejanja.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacij v zvezi s terorističnimi dejanji ali drugimi hudimi kaznivimi dejanji, ki so jih predložile države članice;

(b)  informacij v zvezi s terorističnimi dejanji ali drugimi hudimi kaznivimi dejanji;

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  informacij v zvezi s terorističnimi dejanji ali drugimi hudimi kaznivimi dejanji, pridobljenih v okviru mednarodnega sodelovanja.

črtano

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Europol na podlagi informacij iz odstavka 2 in relevantnih podatkov Europola določi nadzorni seznam ETIAS, sestavljen iz postavk, ki zajemajo enega ali več naslednjih podatkovnih elementov:

3.  Europol na podlagi informacij iz odstavka 2 in relevantnih podatkov Europola upravlja nadzorni seznam ETIAS, sestavljen iz postavk, ki zajemajo enega ali več naslednjih elementov:

(a)  priimek, ime ali imena, priimek ob rojstvu; datum rojstva, kraj rojstva, državo rojstva, spol, državljanstvo;

(a)  priimek;

 

(aa)  priimek ob rojstvu:

 

(ab)  datum rojstva;

(b)  druga imena (psevdonimi, umetniška imena, običajna imena);

(b)  druga imena (psevdonimi, umetniška imena, običajna imena);

(c)  potno listino (vrsto, številko in državo izdajateljico potne listine);

(c)  potno listino (vrsto, številko in državo izdajateljico potne listine);

(d)  domači naslov;

(d)  domači naslov;

(e)  elektronski naslov in telefonsko številko;

(e)  elektronski naslov;

 

(ea)  telefonsko številko;

(f)  ime, elektronski naslov, poštni naslov, telefonsko številko podjetja ali organizacije;

(f)  ime, elektronski naslov, poštni naslov, telefonsko številko podjetja ali organizacije;

(g)  naslov IP.

(g)  naslov IP.

 

Po možnosti se dodajo ime ali imena, kraj rojstva, država rojstva, spol in državljanstvo.

Obrazložitev

Besedišče se uskladi s členom 28(4). Da se zagotovi več prožnosti v zvezi z nadzornim seznamom, se nekaj podatkov, ki jih je Komisija predložila skupaj, razdeli pod več črk. Ime, kraj rojstva, država rojstva, spol in državljanstvo ne bi smeli biti sami po sebi zadosten razlog za vpis na nadzorni seznam. Če pa so na voljo, se jih doda.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 29 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29a

 

Odgovornosti in naloge v zvezi z nadzornim seznamom ETIAS

 

1.  Pred vnosom podatkov v nadzorni seznam ETIAS, Europol izvede temeljito oceno razlogov za vnos in preveri, ali je ta potreben in sorazmeren.

 

2.  Kadar se podatki vnesejo na podlagi informacij, ki jih zagotovi država članica, ta država članica določi, ali so informacije ustrezne, točne in dovolj pomembne, da se vključijo v nadzorni seznam ETIAS.

 

3.  Države članice in Europol bodo odgovorni za točnost podatkov na nadzornem seznamu ETIAS in njihovo ažurnost.

 

4.  Europol določi postopek za reden pregled ter redno preverja točnost in ažurnost podatkov v nadzornem seznamu ETIAS. Države članice, ki zagotovijo informacije, povezane s terorističnimi dejanji ali drugimi hudimi kaznivimi dejanji, so vključene v postopek pregleda.

 

5.  Po pregledu se podatkovni elementi umaknejo z nadzornega seznama ETIAS, če se dokaže, da razlogi, zaradi katerih so bili vneseni, ne obstajajo več ali da so podatkovni elementi zastareli oziroma niso posodobljeni.

 

6.  Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) je odgovorna za tehnično upravljanje nadzornega seznama ETIAS ter za razvoj in tehnično upravljanje informacijskega sistema ETIAS.

 

7.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov eno leto po začetku delovanja sistema ETIAS in nato vsaki dve leti opravi revizijo varstva podatkov v nadzornem seznamu ETIAS in predloži poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če se pri obravnavi vloge v skladu s postopki iz poglavij III, IV in V izkaže, da ne obstajajo konkretni znaki ali utemeljeni razlogi za zaključek, da prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomeni tveganje za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje, centralni sistem ETIAS ali nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice izda odobritev potovanja.

1.  Če se pri obravnavi vloge v skladu s postopki iz poglavij III, IV in V izkaže, da na podlagi konkretnih znakov ni utemeljenih razlogov za zaključek, da prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomeni tveganje za neregularne migracije, ogrožanje varnosti ali visoko tveganje za epidemijo, centralni sistem ETIAS ali nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice izda odobritev potovanja.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Nacionalne enote ETIAS imajo možnost, da v primeru dvoma izdajo odobritev potovanja z oznako in priporočilom mejnemu policistu, naj opravi kontrolo v drugi vrsti.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Centralna enota ETIAS in nacionalne enote ETIAS imajo možnost, da dodajo oznako, s katero mejnim organom in drugim organom, ki lahko dostopajo do podatkov v centralnem sistemu ETIAS, sporočijo, da je bil določen zadetek, zabeležen med obdelavo vloge, ocenjen in preverjen in da je napačen ali da je ročna obdelava pokazala, da ni razlogov za zavrnitev odobritve potovanja.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odobritev potovanja velja pet let oziroma do konca veljavnosti potne listine, registrirane v postopku vložitve vloge, odvisno od tega, kaj nastopi prej, in velja na ozemlju držav članic.

2.  Odobritev potovanja velja tri leta oziroma do konca veljavnosti potne listine, registrirane v postopku vložitve vloge, odvisno od tega, kaj nastopi prej, in velja na ozemlju držav članic.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odobritev potovanja ne zagotavlja samodejne pravice do vstopa.

3.  V skladu s členom 6(1)(b) Uredbe (EU) 2016/399 je posedovanje veljavne odobritve potovanja eden od pogojev za vstop, vendar ne zagotavlja samodejne pravice do vstopa.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  predloži potno listino, ki je bila prijavljena kot izgubljena, ukradena ali razveljavljena;

črtano

Obrazložitev

Samodejna zavrnitev v primeru neveljavne potne listine je v nasprotju s prakso organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter obveščevalnih služb in evropsko zakonodajo. Vsako vlogo bi bilo treba obdelati ročno in posamično. Razen tega bi moralo biti v nekaterih primerih za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj osebi dovoljeno, da prispe na mejo.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pomeni tveganje za varnost;

(c)  ogroža varnost;

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pomeni tveganje za javno zdravje;

(d)  pomeni visoko tveganje epidemije;

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odobritev potovanja se prav tako zavrne, če obstaja utemeljen dvom o verodostojnosti podatkov, zanesljivosti izjav prosilca, dokazilih, ki jih je predložil prosilec, ali resničnosti njihove vsebine.

Odobritev potovanja se prav tako zavrne, če obstaja utemeljen, resen in upravičen dvom o verodostojnosti podatkov, zanesljivosti izjav prosilca, dokazilih, ki jih je predložil prosilec, ali resničnosti njihove vsebine.

Obrazložitev

Predlog Meijersovega odbora za zagotovitev učinkovitega nadzora.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prosilci, ki se jim odobritev potovanja zavrne, imajo pravico do pritožbe. Pritožbe se vložijo v državi članici, ki je sprejela odločitev o vlogi, v skladu z njenim nacionalnim pravom. Nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice prosilcem zagotovi informacije o postopku v primeru pritožbe.

2.  Prosilci, ki se jim odobritev potovanja zavrne, imajo pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Postopki za uveljavljanje pravnega sredstva se izvajajo v državi članici, ki je sprejela odločitev o vlogi, v skladu z njenim nacionalnim pravom, kar vključuje možnost sodnega pravnega sredstva. Nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice prosilcem zagotovi informacije o postopku v jeziku, za katerega se utemeljeno domneva, da ga razumejo.

Obrazložitev

V skladu z mnenjem Agencije Evropske unije za temeljne pravice in Delovne skupine iz člena 29 ter sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi Schrems, C-362/14, točka 95.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Predhodna zavrnitev odobritve potovanja ne pomeni samodejne zavrnitve nove vloge. Nova vloga se preuči na podlagi vseh razpoložljivih informacij.

Obrazložitev

Določba, prevzeta po členu 21(9) vizumskega zakonika.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  jasno navedbo, da bo prosilec ob vstopu moral predložiti isto potno listino, kot je navedena na obrazcu vloge, in da bo za vsako spreminjanje potne listine potrebna nova vloga za odobritev potovanja;

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  opozorilo glede pogojev za vstop iz člena 6 Uredbe (EU) 2016/399 in obveznosti, da mora imeti ustrezna dokazila pri vsakem vstopu;

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)  po potrebi ozemlje ali ozemlja držav članic, na katera se prosilcu dovoli potovanje;

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  povezavo na javno spletno mesto ETIAS, ki vsebuje informacije o možnosti prosilca, da prekliče odobritev potovanja.

(d)  povezavo na javno spletno mesto ETIAS, ki vsebuje informacije o možnosti, da se odobritev potovanja prekliče ali razveljavi, in pogoje za tak preklic ali razveljavitev.

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  razloge za zavrnitev odobritve potovanja iz člena 31(1);

(c)  razloge za zavrnitev odobritve potovanja iz člena 31(1), ki mu omogočajo uveljavljanje pravnega sredstva;

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  informacije o postopku pritožbe.

(d)  informacije o postopku uveljavljanja učinkovitega pravnega sredstva. Informacije vključujejo najmanj sklicevanja na veljavno nacionalno zakonodajo v zvezi s pravnim sredstvom, pristojni organ in postopek za uveljavljanje pravnega sredstva, informacije o morebitni pomoči, ki jo lahko nudi nacionalni organ za varstvo podatkov, ter skrajni rok za uveljavljanje pravnega sredstva.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 za pripravo standardnega obrazca za zavrnitev odobritve potovanja.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kraj in datum odločitve o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja;

(c)  datum odločitve o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja;

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  datum začetka in datum izteka veljavnosti odobritve potovanja;

(d)  kadar se izda odobritev potovanja, datum začetka in datum izteka veljavnosti odobritve potovanja;

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  razloge za zavrnitev odobritve potovanja iz člena 31(1).

(e)  kadar se zavrne odobritev potovanja, razloge za zavrnitev odobritve potovanja iz člena 31(1).

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  oznake iz členov 22(4a), 30(1a) in 30(1b) ter dodatne informacije, pomembne za kontrolo v drugi vrsti, povezane z njimi.

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 za opredelitev vrst in oblike podatkov, ki se lahko dodajo.

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Oseba, katere odobritev potovanja je bila razveljavljena, ima pravico do pritožbe. Pritožbe se vložijo v državi članici, ki je sprejela odločitev o razveljavitvi, v skladu z njenim nacionalnim pravom.

3.  Oseba, katere odobritev potovanja je bila razveljavljena, ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Postopki za uveljavljanje pravnega sredstva se izvajajo v državi članici, ki je sprejela odločitev o razveljavitvi, v skladu z njenim nacionalnim pravom. Nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice prosilcem zagotovi informacije o postopku v jeziku, za katerega se utemeljeno domneva, da ga razumejo.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ne glede na odstavek 2, kadar je v SIS ustvarjen nov razpis ukrepa zaradi zavrnitve vstopa ali je potna listina prijavljena kot izgubljena, ukradena ali razveljavljena, SIS obvesti centralni sistem ETIAS. Centralni sistem ETIAS preveri, ali ta novi razpis ukrepa ustreza veljavni odobritvi potovanja. V takem primeru centralni sistem ETIAS prosilčev dosje posreduje nacionalni enoti ETIAS države članice, ki je ustvarila razpis ukrepa, in ta prekliče odobritev potovanja.

3.  Ne glede na odstavek 2, kadar je v SIS ustvarjen nov razpis ukrepa zaradi zavrnitve vstopa ali je potna listina prijavljena kot izgubljena, ukradena ali razveljavljena, SIS obvesti centralni sistem ETIAS. Centralni sistem ETIAS preveri, ali ta novi razpis ukrepa ustreza veljavni odobritvi potovanja. V takem primeru centralni sistem ETIAS prosilčev dosje posreduje nacionalni enoti ETIAS države članice, ki je ustvarila razpis ukrepa. Če je zabeležen nov razpis ukrepa zaradi zavrnitve vstopa, nacionalna enota ETIAS prekliče odobritev potovanja. Če je odobritev potovanja povezana s potno listino, ki je bila v SIS prijavljena kot izgubljena, ukradena ali razveljavljena, nacionalna enota ETIAS prosilčev dosje ročno pregleda.

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Novi elementi, ki jih Europol vnese na nadzorni seznam ETIAS, se primerjajo s podatki v dosjejih prosilcev v centralnem sistemu ETIAS. Kadar je rezultat primerjave zadetek, nacionalna enota ETIAS države članice prvega vstopa, kot jo je prosilec navedel v skladu s členom 15(2)(j), oceni tveganje za varnost in če ugotovi, da pogoji za odobritev niso več izpolnjeni, prekliče odobritev potovanja.

4.  Novi elementi, ki jih Europol vnese na nadzorni seznam ETIAS, se primerjajo s podatki v dosjejih prosilcev v centralnem sistemu ETIAS. Kadar je rezultat primerjave zadetek, nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice iz člena 22 oceni ogrožanje varnosti in če ugotovi, da pogoji za odobritev niso več izpolnjeni, prekliče odobritev potovanja.

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Prosilec, čigar odobritev potovanja je bila preklicana, ima pravico do pritožbe. Pritožbe se vložijo v državi članici, ki je sprejela odločitev o preklicu, v skladu z njenim nacionalnim pravom.

5.  Prosilec, čigar odobritev potovanja je bila preklicana, ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Postopki za uveljavljanje pravnega sredstva se izvajajo v državi članici, ki je sprejela odločitev o preklicu, v skladu z njenim nacionalnim pravom. Nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice prosilcem zagotovi informacije o postopku v jeziku, za katerega se utemeljeno domneva, da ga razumejo.

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  razloge za razveljavitev ali preklic odobritve potovanja iz člena 31(1);

(c)  razloge za razveljavitev ali preklic odobritve potovanja iz člena 31(1), ki mu omogočajo uveljavljanje pravnega sredstva;

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  informacije o postopku pritožbe.

(d)  informacije o postopku izvajanja učinkovitega pravnega sredstva. Informacije vključujejo najmanj sklicevanja na veljavno nacionalno zakonodajo v zvezi s pravnim sredstvom, pristojni organ in postopek za uveljavljanje pravnega sredstva, informacije o morebitni pomoči, ki jo lahko nudi nacionalni organ za varstvo podatkov, ter skrajni rok za uveljavljanje pravnega sredstva.

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar se sprejme odločitev o razveljavitvi ali preklicu odobritve potovanja, država članica, odgovorna za razveljavitev ali preklic odobritve potovanja, v prosilčev dosje doda naslednje podatke:

1.  Kadar se sprejme odločitev o razveljavitvi ali preklicu odobritve potovanja, nacionalna enota ETIAS države članice, odgovorne za razveljavitev ali preklic odobritve potovanja, v prosilčev dosje doda naslednje podatke:

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo se lahko izda izjemoma, če zadevna država članica meni, da je to potrebno zaradi humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali mednarodnih obveznosti, in sicer ne glede na to, da postopek ročne obdelave v skladu s členom 22 še ni zaključen ali da je bila odobritev potovanja zavrnjena, razveljavljena ali preklicana.

1.  Odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo se izda izjemoma, če odgovorna država članica iz odstavka 3 meni, da je to potrebno zaradi humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali mednarodnih obveznosti.

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Po zavrnitvi odobritve potovanja v skladu s členom 31, mora imeti prosilec možnost, da vloži vlogo za odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo.

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b   V nujnih primerih, ne glede na to, da postopek ročne obdelave v skladu s členom 22 še ni zaključen ali da je bila odobritev potovanja zavrnjena, razveljavljena ali preklicana, lahko prosilec vloži vlogo za odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo.

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za namene odstavka 1 lahko prosilec vloži vlogo za odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo za državo članico, v katero namerava potovati. V svoji vlogi navede humanitarne razloge, nacionalni interes ali mednarodne obveznosti.

2.  Za namene odstavkov 1, 1a in 1b lahko prosilec vloži vlogo za odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo za državo članico, v katero namerava potovati. V svoji vlogi navede humanitarne razloge, nacionalni interes ali mednarodne obveznosti.

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo velja na ozemlju države članice izdajateljice, in sicer največ 15 dni.

4.  Odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo velja na ozemlju države članice izdajateljice. Izjemoma lahko velja na ozemlju več kot ene države članice, če v to privoli vsaka taka država članica. Veljavna je največ 90 dni v obdobju 180 dni.

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Uporablja se člen 30(1a) in (1b).

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar se izda odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo, se v prosilčev dosje vnesejo naslednji podatki:

5.  Kadar se izda ali zavrne odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo, se v prosilčev dosje vnesejo naslednji podatki:

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ozemlje, na katerem je imetnik odobritve potovanja upravičen potovati;

(b)  države članice, v katere je imetnik odobritve potovanja upravičen potovati;

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 5 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  veljavnost odobritve potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo;

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  organ države članice, ki je izdal odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo;

(c)  nacionalna enota države članice, ki je izdala ali zavrnila odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo;

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 5 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  datum odločitve o izdaji ali zavrnitvi odobritve potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo;

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  navedbo humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali mednarodnih obveznosti.

(d)  po potrebi navedbo humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali mednarodnih obveznosti.

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  oznake iz člena 30(1a) in (1b) ter dodatne informacije, pomembne za kontrolo v drugi vrsti, povezane z njimi.

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s členom 26 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma imajo prevozniki vpogled v centralni sistem ETIAS, da preverijo, ali državljani tretjih držav, za katere velja zahteva po odobritvi potovanja, imajo veljavno odobritev potovanja.

1.  Letalski in ladijski prevozniki pošljejo poizvedbo centralnemu sistemu ETIAS najkasneje med vkrcanjem, da preverijo, ali imajo državljani tretjih držav, za katere velja zahteva po odobritvi potovanja, veljavno odobritev potovanja.

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Varen spletni dostop do prehoda za prevoznike, vključno z možnostjo uporabe mobilnih tehničnih rešitev iz člena 6(2)(h), prevoznikom omogoča, da izvedejo vpogled iz odstavka 1 pred vkrcanjem potnika. V ta namen se prevozniku dovoli vpogled v centralni sistem ETIAS z uporabo podatkov iz strojno berljivega dela potne listine.

Varen dostop do prehoda za prevoznike, vključno z možnostjo uporabe mobilnih tehničnih rešitev iz člena 6(2)(h), prevoznikom omogoča, da izvedejo poizvedbo iz odstavka 1 pred vkrcanjem potnika. V ta namen prevoznik pošlje poizvedbo centralnemu sistemu ETIAS, pri tem pa uporabi podatke s strojno berljivega dela potne listine.

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Centralni sistem ETIAS pokaže, ali ima oseba veljavno odobritev potovanja. Prevozniki lahko poslane informacije in prejeti odgovor shranijo.

Centralni sistem ETIAS pokaže, ali ima oseba veljavno odobritev potovanja in po potrebi ozemlje ali ozemlja, na katerih velja odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo. Prevozniki lahko poslane informacije in prejeti odgovor shranijo.

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Da se ustrezno pooblaščenemu osebju prevoznikov dovoli dostop do prehoda za prevoznike za namene odstavka 2, se vzpostavi avtentikacijska shema, namenjena izključno prevoznikom. Avtentikacijsko shemo sprejme Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 79(2).

3.  Da se ustrezno pooblaščenemu osebju prevoznikov dovoli dostop do prehoda za prevoznike za namene odstavka 2, se vzpostavi avtentikacijska shema, namenjena izključno prevoznikom. Avtentikacijsko shemo sprejme Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 79(2). Avtentikacijska shema temelji na obvladovanju tveganja za varnost informacij ter vgrajenem in privzetem varstvu podatkov.

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podrobnosti nadomestnih postopkov se določijo v izvedbenem aktu, ki se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 79(2).

2.  Podrobnosti nadomestnih postopkov se določijo v izvedbenem aktu, ki se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 79(2). Pri takšnih postopkih se upošteva obvladovanje tveganja za varnost informacij in vgrajeno in privzeto varstvo podatkov.

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Centralni sistem ETIAS pokaže, ali ima oseba veljavno odobritev potovanja.

2.  Centralni sistem ETIAS pokaže, ali ima oseba veljavno odobritev potovanja oziroma veljavno odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo za državo članico, v katero želi vstopiti.

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Organi, pristojni za kontrole na zunanjih mejnih prehodih, se pooblastijo, da imajo med kontrolo v drugi vrsti vpogled v dodatne informacije, ki so pomembne za kontrolo v drugi vrsti in vnesene v dosje prosilca v skladu s členoma 33 in 38.

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar vpogleda iz člena 41(1) tehnično ni mogoče izvesti zaradi izpada delovanja informacijskega sistema ETIAS, centralna enota ETIAS o tem uradno obvesti organe držav članic, ki so pristojni za kontrolo na zunanjih mejnih prehodih.

1.  Kadar vpogleda iz člena 41(1) tehnično ni mogoče izvesti zaradi izpada delovanja informacijskega sistema ETIAS, centralni sistem ETIAS o tem samodejno uradno obvesti organe držav članic, ki so pristojni za kontrolo na zunanjih mejnih prehodih.

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar iskanja iz člena 41(1) tehnično ni mogoče izvesti zaradi izpada delovanja nacionalne mejne infrastrukture v državi članici, pristojni organ te države članice uradno obvesti agencijo eu-LISA, centralno enoto ETIAS in Komisijo.

2.  Kadar iskanja iz člena 41(1) tehnično ni mogoče izvesti zaradi izpada delovanja nacionalne mejne infrastrukture, ki vpliva na ETIAS, so o tem samodejno obveščene agencija eu-LISA, centralna enota ETIAS in Komisija.

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V obeh primerih organi držav članic, ki so pristojni za kontrolo na zunanjih mejnih prehodih, upoštevajo svoje nacionalne načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih.

3.  V obeh primerih iz odstavkov 1 in 2 se organom, pristojnim za preverjanje na zunanjih mejnih prehodih v skladu z Uredbo (EU) 2016/399 začasno dovoli odstopanje od obveznosti vpogleda v centralni sistem ETIAS iz člena 41(1), pri čemer se začasno ne uporabljajo določbe o odobritvi potovanja iz člena 6(1)(b), člena 8(a)(i) in člena 8(bb) Uredbe (EU) št. 2016/399.

Obrazložitev

Namesto navajanja nacionalnih načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih je bolje, da se zagotovi usklajena rešitev, kako ravnati v primeru tehnične okvare. V takih primerih bi morali mejni policisti nadzor na mejnih prehodih izvajati brez sistema ETIAS.

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vsaka država članica imenuje centralno točko dostopa, ki ima dostop do centralnega sistema ETIAS. Centralne točke dostopa zagotovijo, da so izpolnjeni pogoji za zahtevo za dostop do centralnega sistema ETIAS iz člena 45.

 

Imenovani organ in centralna točka dostopa sta lahko del iste organizacije, če je to dovoljeno po nacionalnem pravu. Centralna točka dostopa pri opravljanju nalog iz te uredbe deluje neodvisno od imenovanih organov. Centralna točka dostopa je ločena od imenovanih organov in od njih ne sprejema navodil v zvezi z izidom preverjanj, ki jih opravlja.

 

Države članice lahko v okviru izpolnjevanja svojih ustavnih ali zakonskih zahtev imenujejo več centralnih točk dostopa v skladu z njihovim organizacijskim in upravnim ustrojem.

Obrazložitev

Namesto prenosa naloge centralne točke dostopa na nacionalno enoto ETIAS se predlaga uporaba sistema centralnih točk dostopa kot v primeru sistemov VIS, Eurodac in SVI. Enako kot v drugih sistemih bi morala centralna točka dostopa preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za omogočanje dostopa.

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Vsaka država članica agencijo eu-LISA, centralno enoto ETIAS in Komisijo uradno obvesti o svojih imenovanih organih in centralni točki dostopa, pri čemer lahko svoje uradno obvestilo kadar koli spremeni ali nadomesti. Obvestila se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c)  Pooblastilo za dostop do centralnega sistema ETIAS v skladu s členoma 44 in 45 ima le ustrezno pooblaščeno osebje centralnih točk dostopa.

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi centralnim točkam dostopa iz člena 8(2)(c) predložijo obrazloženo elektronsko zahtevo za vpogled v določen nabor podatkov, shranjenih v centralnem sistemu ETIAS. Kadar se zahteva vpogled v podatke iz člena 15(2)(i) in (4)(b) do (d), obrazložena elektronska zahteva vključuje utemeljitev nujnosti vpogleda v te podatke.

1.  Imenovani organi centralnim točkam dostopa iz člena 43(2a) predložijo obrazloženo elektronsko zahtevo za vpogled v določen nabor podatkov, shranjenih v centralnem sistemu ETIAS. Kadar se zahteva vpogled v podatke iz člena 15(4)(b) do (d), obrazložena elektronska zahteva vključuje utemeljitev nujnosti vpogleda v te podatke.

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica pred dostopom do centralnega sistema ETIAS zagotovi, da je v skladu z njenim nacionalnim pravom in procesnim pravom zahteva za vpogled predmet neodvisnega, učinkovitega in pravočasnega preverjanja, ali so pogoji iz člena 45 izpolnjeni ter ali je zahteva za vpogled v podatke iz člena 15(2)(i) in (4)(b) do (d) utemeljena.

2.  Centralna točka dostopa pred dostopom do centralnega sistema ETIAS preveri, ali so pogoji iz člena 45 izpolnjeni ter ali je zahteva za vpogled v podatke iz člena 15(4)(b) do (d) utemeljena.

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če so pogoji iz člena 45 izpolnjeni, centralna točka dostopa obdela zahteve. Podatki v centralnem sistemu ETIAS, do katerih je dostopala centralna točka dostopa, se kontaktnim točkam iz člena 43(2) pošljejo tako, da varnost podatkov ni ogrožena.

3.  Če se na podlagi preverjanja iz odstavka 2 tega člena ugotovi, da so pogoji iz člena 45 izpolnjeni, centralna točka dostopa obdela zahteve. Podatki v centralnem sistemu ETIAS, do katerih je dostopala centralna točka dostopa, se kontaktnim točkam iz člena 43(2) pošljejo tako, da varnost podatkov ni ogrožena.

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V izjemno nujnem primeru, kadar je treba takoj pridobiti osebne podatke, potrebne za preprečitev hudega kaznivega dejanja ali pregon storilcev, centralna točka dostopa zahtevo obdela takoj in brez neodvisnega preverjanja iz odstavka 2. Po obdelavi zahteve se brez nepotrebnega odlašanja izvede neodvisno naknadno preverjanje, vključno s tem, ali je dejansko šlo za izjemno nujen primer.

4.  V izjemno nujnem primeru, kadar je treba preprečiti neposredno nevarnost, povezano s terorističnim dejanjem ali drugim hudim kaznivim dejanjem, ali za pregon storilcev, centralna točka dostopa zahtevo obdela takoj in brez neodvisnega preverjanja iz odstavka 2. Z neodvisnim naknadnim preverjanjem se preveri, ali so bili izpolnjeni pogoji iz člena 45, vključno s tem, ali je dejansko šlo za izjemno nujen primer. Neodvisno naknadno preverjanje se izvede brez nepotrebnega odlašanja po obdelavi zahteve.

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar se na podlagi neodvisnega naknadnega preverjanja ugotovi, da vpogled v podatke, zabeležene v centralnem sistemu ETIAS, in dostop do njih nista bila upravičena, vsi organi, ki so dostopali do takih podatkov in/ali imeli vpogled v njih, izbrišejo podatke, ki izvirajo iz centralnega sistema ETIAS, in o njihovem izbrisu obvestijo centralno točko dostopa.

5.  Kadar se na podlagi neodvisnega naknadnega preverjanja ugotovi, da vpogled v podatke, zabeležene v centralnem sistemu ETIAS, in dostop do njih nista bila upravičena, vsi organi, ki so dostopali do takih podatkov in/ali imeli vpogled v njih, izbrišejo podatke, ki izvirajo iz centralnega sistema ETIAS, in o njihovem izbrisu obvestijo centralno točko dostopa. Uporablja se člen 53a.

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vpogled je potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj;

(a)  vpogled je potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja;

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dostop za vpogled je potreben v določeni zadevi;

(b)  dostop za vpogled v posameznih zadevah je potreben in sorazmeren;

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  obstajajo utemeljeni razlogi za sklepanje, da bo vpogled v podatke, shranjene v centralnem sistemu ETIAS, znatno pripomogel k preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju katerega koli zadevnega kaznivega dejanja, zlasti kadar obstaja utemeljen sum, da osumljenec, storilec ali žrtev terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja spada v kategorijo državljanov tretjih držav, ki jih zajema ta uredba;

(c)  obstajajo objektivni dokazi ali utemeljeni razlogi za sklepanje, da bo vpogled v podatke, shranjene v centralnem sistemu ETIAS, znatno pripomogel k preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju katerega koli zadevnega hudega kaznivega dejanja, zlasti kadar obstaja utemeljen sum, da osumljenec, storilec ali žrtev terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja spada v kategorijo državljanov tretjih držav, ki jih zajema ta uredba;

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vpogled v centralni sistem ETIAS v primeru zadetka s podatki, zabeleženimi v prosilčevem dosjeju, omogoči dostop do podatkov iz člena 15(2)(a) do (g) in (j) do (m), kakor so zabeleženi v zadevnem dosjeju, ter do podatkov, vnesenih v zadevni dosje v zvezi z izdajo, zavrnitvijo, preklicem ali razveljavitvijo odobritve potovanja v skladu s členoma 33 in 37. Pravica dostopa do podatkov iz člena 15(2)(i) in (4)(b) do (d), kakor so zabeleženi v prosilčevem dosjeju, se podeli le, če so operativne enote izrecno zahtevale vpogled v te podatke z obrazloženo elektronsko zahtevo, predloženo v skladu s členom 44(1) in odobreno z neodvisnim preverjanjem. Vpogled v centralni sistem ETIAS ne omogoča dostopa do podatkov v zvezi z izobrazbo iz člena 15(2)(h) ali o tem, ali prosilec lahko pomeni tveganje za javno zdravje, kakor je navedeno v členu 15(4)(a).

4.  Vpogled v centralni sistem ETIAS v primeru zadetka s podatki, zabeleženimi v prosilčevem dosjeju, omogoči dostop do podatkov iz člena 15(2)(a) do (g) in (j) do (m), kakor so zabeleženi v zadevnem dosjeju, ter do podatkov, vnesenih v zadevni dosje v zvezi z izdajo, zavrnitvijo, preklicem ali razveljavitvijo odobritve potovanja v skladu s členoma 33 in 37. Pravica dostopa do podatkov iz člena 15(4)(b) do (d), kakor so zabeleženi v prosilčevem dosjeju, se podeli le, če so operativne enote izrecno zahtevale vpogled v te podatke z obrazloženo elektronsko zahtevo, predloženo v skladu s členom 44(1) in odobreno z neodvisnim preverjanjem.

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Obrazložena zahteva mora vsebovati dokaze, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

2.  Obrazložena zahteva mora vsebovati dokaze, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vpogled je potreben v določeni zadevi;

(b)  vpogled je v posameznih zadevah potreben in sorazmeren;

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vpogled je omejen na iskanje po podatkih iz člena 45(2);

(c)  vpogled je omejen na iskanje po podatkih iz člena 45(2). Podatki, našteti v členu 45(2) se lahko združijo s podatki, naštetimi v členu 45(3);

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  obstajajo utemeljeni razlogi za sklepanje, da bo vpogled znatno pripomogel k preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju katerega koli zadevnega kaznivega dejanja;

(d)  obstajajo objektivni dokazi ali utemeljeni razlogi za sklepanje, da bo vpogled znatno pripomogel k preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju katerega koli zadevnega hudega kaznivega dejanja;

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vpogled v centralni sistem ETIAS v primeru zadetka s podatki, shranjenimi v prosilčevem dosjeju, omogoči dostop do podatkov iz člena 15(2)(a) do (g) in (j) do (m) ter do podatkov, vnesenih v prosilčev dosje v zvezi z izdajo, zavrnitvijo, preklicem ali razveljavitvijo odobritve potovanja v skladu s členoma 33 in 37. Pravica dostopa do podatkov iz člena 15(2)(i) in (4)(b) do (d), kakor so shranjeni v prosilčevem dosjeju, se podeli le, če je Europol izrecno zahteval vpogled v te podatke.

4.  Vpogled v centralni sistem ETIAS v primeru zadetka s podatki, shranjenimi v prosilčevem dosjeju, omogoči dostop do podatkov iz člena 15(2)(a) do (g) in (j) do (m) ter do podatkov, vnesenih v prosilčev dosje v zvezi z izdajo, zavrnitvijo, preklicem ali razveljavitvijo odobritve potovanja v skladu s členoma 33 in 37. Pravica dostopa do podatkov iz člena 15(4)(b) do (d), kakor so shranjeni v prosilčevem dosjeju, se podeli le, če je Europol izrecno zahteval vpogled v te podatke.

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  [pet let od zadnjega evidentiranega vstopa prosilca v SVI ali]

črtano

Obrazložitev

Hramba celotne vloge v sistemu ETIAS pet let po zadnjem vstopu prosilca ni utemeljena ter se zdi nesorazmerna in nepotrebna. Obdobje hrambe podatkov bi moralo biti v skladu s standardi EU čim krajše.

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pet let od zadnje odločitve o zavrnitvi, preklicu ali razveljavitvi odobritve potovanja v skladu s členi 31, 34 in 35.

(c)  pet let od zadnje odločitve o zavrnitvi, preklicu ali razveljavitvi odobritve potovanja v skladu s členi 31, 34 in 35 ali za krajše obdobje od petih let, če se razpis ukrepa, zaradi katerega je bila sprejeta odločitev, izbriše prej.

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Da bi olajšali novo vlogo po poteku veljavnosti odobritve potovanja iz sistema ETIAS, se prosilčev dosje lahko hrani v centralnem sistemu ETIAS za dodatno obdobje največ treh let po koncu obdobja veljavnosti odobritve potovanja, samo če na podlagi zahteve za soglasje prosilec z elektronsko podpisano izjavo prostovoljno in izrecno soglaša s tem. Zahteva za soglasje se predstavi na način, ki se jasno razlikuje od drugih zadev, v razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku v skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Soglasje se poda po prejetju samodejnega obvestila iz člena 13(2c). Samodejno obvestilo prosilca opomni na namen hrambe podatkov na podlagi informacij iz člena 61(ea).

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če državljan tretje države pridobi državljanstvo ene od držav članic ali zanj začne veljati področje uporabe člena 2(2)(a) do (e), organi te države članice preverijo, ali ima ta oseba veljavno odobritev potovanja in, kjer je primerno, nemudoma izbrišejo prosilčev dosje iz centralnega sistema ETIAS. Za izbris prosilčevega dosjeja je odgovorna:

5.  Če državljan tretje države pridobi državljanstvo ene od držav članic ali zanj začne veljati področje uporabe člena 2(2)(a) do (c), organi te države članice preverijo, ali ima ta oseba veljavno odobritev potovanja in, kjer je primerno, nemudoma izbrišejo prosilčev dosje iz centralnega sistema ETIAS. Za izbris prosilčevega dosjeja je odgovorna:

Obrazložitev

Obvezen izbris prosilčevega dosjeja za osebo, ki pridobi dovoljenje za prebivanje ali vizum za dolgoročno bivanje, je treba črtati, ker je lahko obdobje njihove veljavnosti krajše od preostalega obdobja veljavnosti v sistemu ETIAS.S tem se zagotovi, da prosilcu po izteku vizuma ali dovoljenja za prebivanje ni treba ponovno vložiti vloge za odobritev potovanja.

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  nacionalna enota ETIAS države članice, ki je izdala dovoljenje za prebivanje;

črtano

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  nacionalna enota ETIAS države članice, ki je izdala vizum za dolgoročno bivanje.

črtano

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Če za državljana tretje države začne veljati področje uporabe člena 2(2)(d), (e) in (ha), organi te države članice preverijo, ali ima ta oseba veljavno odobritev potovanja. Kjer je to primerno, nemudoma izbrišejo prosilčev dosje iz centralnega sistema ETIAS, če je obdobje veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali dolgoročnega vizuma daljše od preostalega obdobja veljavnosti v sistemu ETIAS. Za izbris prosilčevega dosjeja je odgovorna:

 

(a)  nacionalna enota ETIAS države članice, ki je izdala dovoljenje za prebivanje;

 

(b)  nacionalna enota ETIAS države članice, ki je izdala vizum za dolgoročno bivanje.

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo nacionalne enote ETIAS, se uporablja [Uredba (EU) 2016/679].

2.  Če te dejavnosti spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 2016/679, se navedena uredba uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo nacionalne enote ETIAS in mejni organi.

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za obdelavo, ki jo izvajajo imenovani organi držav članic za namene člena 1(2), se uporablja [Direktiva (EU) 2016/680].

3.  Če te dejavnosti spadajo na področje uporabe Direktive (EU) 2016/680, se navedena direktiva uporablja za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo imenovani organi držav članic za namene člena 1(2).

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Europol v skladu s členoma 24 in 46, se uporablja Uredba (EU) 2016/794.

4.  Za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Europol v skladu s členoma 25 in 46, se uporablja Uredba (EU) 2016/794.

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v centralnem sistemu ETIAS ima v skladu s členom 2(d) Uredbe (ES) št. 45/2001 vlogo upravljavca podatkov Evropska agencija za mejno in obalno stražo.

1.  V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v centralnem sistemu ETIAS ima v skladu s členom 2(d) Uredbe (ES) št. 45/2001 vlogo upravljavca podatkov Evropska agencija za mejno in obalno stražo. Kar zadeva upravljanje varnosti informacij v centralnem sistemu ETIAS, sta Evropska agencija za mejno in obalno stražo ter agencija eu-LISA skupna upravljavca.

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v informacijskem sistemu ETIAS ima v skladu s členom 2(e) Uredbe (ES) št. 45/2001 vlogo obdelovalca podatkov agencija eu-LISA.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija eu-LISA in nacionalne enote ETIAS zagotavljajo varnost obdelave osebnih podatkov, ki poteka v skladu z uporabo te uredbe. Agencija eu-LISA in nacionalne enote ETIAS sodelujejo pri nalogah, povezanih z varnostjo.

1.  Agencija eu-LISA, nacionalne enote ETIAS in centralna enota ETIAS zagotavljajo varnost obdelave osebnih podatkov, ki poteka v skladu z uporabo te uredbe. Agencija eu-LISA, nacionalne enote ETIAS in centralna enota ETIAS sodelujejo pri nalogah, povezanih z varnostjo.

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ne glede na člen 22 Uredbe (ES) št. 45/2001 agencija eu-LISA sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti centralnega sistema, komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnim enotnim vmesnikom, javnega spletnega mesta in mobilne aplikacije, storitve elektronske pošte, storitve varnega računa, prehoda za prevoznike, spletne storitve in programske opreme za obdelavo vlog.

2.  Ne glede na člen 22 Uredbe (ES) št. 45/2001 agencija eu-LISA sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti centralnega sistema, komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnim enotnim vmesnikom, javnega spletnega mesta in mobilne aplikacije, storitve elektronske pošte, storitve varnega računa, prehoda za prevoznike, spletne storitve, programske opreme za obdelavo vlog in nadzornega seznama ETIAS.

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do varnega spletnega mesta, ki izvaja dejavnosti v skladu z nameni sistema ETIAS;

(b)  preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do varnega spletnega mesta;

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do opreme za obdelavo podatkov in nacionalnih objektov, v katerih država članica izvaja dejavnosti v skladu z nameni sistema ETIAS;

Obrazložitev

Predlaga se več dodatkov, ki so v skladu s stališčem EP o SVI, v katerem se je besedilo uskladilo s predlogom Komisije o sistemu Eurodac.

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  preprečitev uporabe sistemov za avtomatizirano obdelavo podatkov nepooblaščenim osebam, ki uporabljajo opremo za prenos podatkov;

Obrazložitev

Predlaga se več dodatkov, ki so v skladu s stališčem EP o SVI, v katerem se je besedilo uskladilo s predlogom Komisije o sistemu Eurodac.

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  zagotovitev, da imajo osebe, pooblaščene za dostop do informacijskega sistema ETIAS, dostop samo do podatkov, ki jih zajema njihovo pooblastilo za dostop, in sicer na podlagi individualne uporabniške identitete ter zaupnega načina dostopa;

(f)  zagotovitev, da imajo osebe, pooblaščene za dostop do informacijskega sistema ETIAS, dostop samo do podatkov, ki jih zajema njihovo pooblastilo za dostop, in sicer na podlagi individualne in edinstvene uporabniške identitete ter zaupnega načina dostopa;

Obrazložitev

Predlaga se več dodatkov, ki so v skladu s stališčem EP o SVI, v katerem se je besedilo uskladilo s predlogom Komisije o sistemu Eurodac.

Predlog spremembe    270

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3 – točka j a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  zagotovitev, da se lahko v primeru prekinitve vgrajeni sistemi zopet vzpostavijo za normalno delovanje;

Obrazložitev

Predlaga se več dodatkov, ki so v skladu s stališčem EP o SVI, v katerem se je besedilo uskladilo s predlogom Komisije o sistemu Eurodac.

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3 – točka j b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(jb)  zagotovitev zanesljivosti, tako da se o vseh napakah v delovanju sistema ETIAS ustrezno poroča in da se vzpostavijo potrebni tehnični ukrepi za zagotovitev, da se lahko osebni podatki v primeru okvare zaradi nedelovanja sistema ponovno vzpostavijo;

Obrazložitev

Predlaga se več dodatkov, ki so v skladu s stališčem EP o SVI, v katerem se je besedilo uskladilo s predlogom Komisije o sistemu Eurodac.

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Člen 52 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 52a

 

Varnostni incidenti

 

1.  Varnostni incident je vsak dogodek, ki vpliva ali bi lahko vplival na varnost sistema ETIAS in bi lahko povzročil škodo za podatke v sistemu ETIAS ali njihovo izgubo, zlasti v primeru morebitnega nepooblaščenega dostopa do podatkov ali kadar so bile ali bi lahko bile ogrožene razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov.

 

2.  Varnostne incidente je treba obvladovati, da se zagotovi hiter, učinkovit in ustrezen odziv.

 

3.  Brez poseganja v uradna obvestila in sporočila o kršitvi varnosti osebnih podatkov v skladu s členom 33 Uredbe (EU) 2016/679 in/ali členom 30 Direktive (EU) 2016/680, države članice obvestijo Komisijo, agencijo eu-LISA in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o varnostnih incidentih. V primeru varnostnega incidenta, ki vključuje centralni sistem ETIAS, agencija eu-LISA obvesti Komisijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Europol obvesti Komisijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v primeru varnostnega incidenta, povezanega s sistemom ETIAS.

 

4.  O varnostnih incidentih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na delovanje sistema ETIAS ali na razpoložljivost, celovitost in zaupnost podatkov, je treba obvestiti države članice in o njih poročati v skladu z načrtom za upravljanje incidentov, ki ga zagotovi agencija eu-LISA.

 

5.  V primeru varnostnega incidenta zadevne države članice ter agencije in institucije Unije medsebojno sodelujejo.

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Člen 53 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 53a

 

Kazni

 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se obdelava podatkov, vnesenih v sistem ETIAS, ki ni v skladu s to uredbo, kaznuje v skladu z nacionalno zakonodajo. Kazni, ki jih določijo, so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Člen 54 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pravica do obveščenosti, dostopa, popravka in izbrisa

Pravica do obveščenosti, dostopa, popravka omejitve, blokiranja in izbrisa

Obrazložitev

Naslov je treba spremeniti, da se zagotovi ustrezno sklicevanje na pravice iz členov 13, 14, 15 in 16 Uredbe (ES) št. 45/2001 in členov 15, 16, 17 in 18 [Uredbe (EU) 2016/679].

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v pravico do obveščenosti iz členov 11 in 12 Uredbe (ES) št. 45/2001 so prosilci, katerih podatki so shranjeni v centralnem sistemu ETIAS, ob zbiranju podatkov obveščeni o postopkih za uresničevanje pravic iz členov 13, 14, 15 in 16 Uredbe (ES) št. 45/2001 ter o kontaktnih podatkih uradne osebe za varstvo podatkov pri Evropski agenciji za mejno in obalno stražo, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in nacionalnega nadzornega organa odgovorne države članice.

1.  Brez poseganja v pravico do obveščenosti iz členov 11 in 12 Uredbe (ES) št. 45/2001 so prosilci, katerih podatki so shranjeni v centralnem sistemu ETIAS, ob zbiranju podatkov obveščeni o postopkih za uresničevanje pravic iz členov 13, 14, 15 in 16 Uredbe (ES) št. 45/2001 in členov 15, 16, 17 in 18 Uredbe (EU) 2016/679 ter o kontaktnih podatkih uradne osebe za varstvo podatkov pri Evropski agenciji za mejno in obalno stražo, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in nacionalnega nadzornega organa odgovorne države članice.

Predlog spremembe    276

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za uresničevanje pravic iz členov 13, 14, 15 in 16 Uredbe (ES) št. 45/2001 in členov 15, 16, 17 in 18 [Uredbe (EU) 2016/679] ima vsak prosilec pravico, da se obrne na centralno enoto ETIAS ali nacionalno enoto ETIAS, odgovorno za vlogo, ki prouči zahtevo in nanjo odgovori.

Za uresničevanje pravic iz členov 13, 14, 15 in 16 Uredbe (ES) št. 45/2001 in členov 15, 16, 17 in 18 [Uredbe (EU) 2016/679] ima vsak prosilec pravico, da se obrne na centralno enoto ETIAS ali nacionalno enoto ETIAS, odgovorno za vlogo, ki prouči zahtevo in nanjo odgovori v 14 dneh.

Predlog spremembe    277

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se po proučitvi ugotovi, da so podatki, shranjeni v centralnem sistemu ETIAS, netočni ali da so bili zabeleženi nezakonito, centralna enota ETIAS ali nacionalna enota ETIAS države članice, odgovorne za vlogo, popravi ali izbriše podatke v centralnem sistemu ETIAS.

Če se po proučitvi ugotovi, da so podatki, shranjeni v centralnem sistemu ETIAS, netočni ali da so bili zabeleženi nezakonito, centralna enota ETIAS ali nacionalna enota ETIAS države članice, odgovorne za vlogo, nemudoma popravi ali izbriše podatke v centralnem sistemu ETIAS.

Predlog spremembe    278

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar centralna enota ETIAS ali nacionalna enota ETIAS odobritev potovanja spremeni med njeno veljavnostjo, centralni sistem ETIAS izvede avtomatizirano obdelavo iz člena 18, da se ugotovi, ali se na podlagi spremenjenega prosilčevega dosjeja zabeleži zadetek v skladu s členom 18(2) do (5). Kadar avtomatizirana obdelava ne zabeleži nobenega zadetka, centralni sistem ETIAS izda spremenjeno odobritev potovanja z enako veljavnostjo, kot jo ima prvotna, in uradno obvesti prosilca. Kadar avtomatizirana obdelava zabeleži enega ali več zadetkov, nacionalna enota ETIAS države članice prvega vstopa, kot jo je prosilec navedel v skladu s členom 15(2)(j), oceni tveganje za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje in odloči o izdaji spremenjene odobritve potovanja, če ugotovi, da pogoji za odobritev potovanja niso več izpolnjeni, pa odobritev potovanja prekliče.

Kadar centralna enota ETIAS ali nacionalna enota ETIAS na podlagi zahtevka v skladu s tem odstavkom odobritev potovanja spremeni med njeno veljavnostjo, centralni sistem ETIAS izvede avtomatizirano obdelavo iz člena 18, da se ugotovi, ali se na podlagi spremenjenega prosilčevega dosjeja zabeleži zadetek v skladu s členom 18(2) do (5). Kadar avtomatizirana obdelava ne zabeleži nobenega zadetka, centralni sistem ETIAS izda spremenjeno odobritev potovanja z enako veljavnostjo, kot jo ima prvotna, in uradno obvesti prosilca. Kadar avtomatizirana obdelava zabeleži enega ali več zadetkov v skladu s členom 22, nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice oceni tveganje za neregularne migracije, ogrožanje varnosti ali visoko tveganje za epidemijo in odloči o izdaji spremenjene odobritve potovanja, če ugotovi, da pogoji za odobritev potovanja niso več izpolnjeni, pa odobritev potovanja prekliče.

Predlog spremembe    279

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar se centralna enota ETIAS ali nacionalna enota ETIAS države članice, odgovorne za vlogo, ne strinja, da so podatki, shranjeni v centralnem sistemu ETIAS, netočni ali da so bili zabeleženi nezakonito, sprejme upravno odločbo, v kateri zadevni osebi nemudoma pisno pojasni razloge za nestrinjanje s popravkom ali izbrisom podatkov, ki se nanašajo na zadevno osebo.

3.  Kadar se centralna enota ETIAS ali nacionalna enota ETIAS države članice, odgovorne za vlogo, ne strinja s trditvijo, da so podatki, shranjeni v centralnem sistemu ETIAS, netočni ali da so bili zabeleženi nezakonito, sprejme upravno odločbo, v kateri zadevni osebi nemudoma pisno pojasni razloge za nestrinjanje s popravkom ali izbrisom podatkov, ki se nanašajo na zadevno osebo.

Predlog spremembe    280

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Osebni podatki, shranjeni v centralnem sistemu ETIAS, do katerih dostopa država članica ali Europol za namene iz člena 1(2), se ne smejo posredovati ali dajati na voljo tretjim državam, mednarodnim organizacijam ali zasebnim subjektom s sedežem v Uniji ali zunaj nje. Ta prepoved velja tudi, če se navedeni podatki naprej obdelujejo na nacionalni ravni ali če jih države članice skupaj obdelujejo.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    281

Predlog uredbe

Člen 56 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nadzor, ki ga izvaja nacionalni nadzorni organ

Nadzor, ki ga izvajajo nacionalni nadzorni organi

Predlog spremembe    282

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Vsaka država članica zagotovi, da nacionalni nadzorni organ ali organi, imenovani v skladu s členom 51(1) Uredbe (EU) 2016/679, nadzorujejo zakonitost obdelave osebnih podatkov v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    283

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek -1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a.  Vsaka država članica zagotovi, da se določbe, ki so bile sprejete po nacionalnem pravu za izvajanje Direktive 2016/680, uporabljajo tudi za dostop nacionalnih organov do sistema ETIAS v skladu s členom 1(2).

Predlog spremembe    284

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek -1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1b.  Spremljanje zakonitosti dostopa do osebnih podatkov s strani nacionalnih organov držav članic za namene iz člena 1(2) te uredbe izvajajo nacionalni nadzorni organi, imenovani v skladu z Direktivo (EU) 2016/680.

Predlog spremembe    285

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nadzorni organ ali organi, določeni v skladu s členom 51 [Uredbe (EU) 2016/679], zagotovijo, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija postopkov obdelave podatkov s strani nacionalnih enot ETIAS v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi.

1.  Nadzorni organ ali organi, določeni v skladu s členom 51 Uredbe (EU) 2016/679, zagotovijo, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija postopkov obdelave podatkov s strani nacionalnih enot ETIAS v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Revizijsko poročilo se objavi.

Predlog spremembe    286

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice svojim nadzornim organom zagotovijo zadostne vire za izpolnjevanje poverjenih nalog iz te uredbe.

2.  Države članice svojim nadzornim organom zagotovijo zadostne vire in strokovno znanje za izpolnjevanje poverjenih nalog iz te uredbe.

Predlog spremembe    287

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je odgovoren za spremljanje dejavnosti obdelave osebnih podatkov v agenciji eu-LISA, Europolu in Evropski agenciji za mejno in obalno stražo v okviru sistema ETIAS ter za zagotovitev, da se te dejavnosti izvajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 in s to uredbo.

Predlog spremembe    288

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija dejavnosti agencije eu-LISA in centralne enote ETIAS v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o navedeni reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, agenciji eu-LISA, Komisiji in državam članicam. Agencija eu-LISA in Evropska agencija za mejno in obalno stražo imata možnost, da pred sprejetjem poročila podata pripombe.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotovi, da se vsaj vsaka štiri leta izvede revizija dejavnosti agencije eu-LISA in centralne enote ETIAS v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Poročilo o navedeni reviziji se pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, agenciji eu-LISA, Komisiji in državam članicam ter objavi. Agencija eu-LISA in Evropska agencija za mejno in obalno stražo imata možnost, da pred sprejetjem revizijskega poročila podata pripombe.

Predlog spremembe    289

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov tesno sodeluje z nacionalnimi nadzornimi organi v zvezi s posebnimi vprašanji, ki zahtevajo nacionalno sodelovanje, zlasti če Evropski nadzornik za varstvo podatkov ali nacionalni nadzorni organ ugotovi večja neskladja med praksami držav članic ali morebitne nezakonite prenose z uporabo komunikacijskih kanalov sistema ETIAS, ali v zvezi z vprašanji o izvajanju in razlagi te uredbe, ki jih zastavi en ali več nacionalnih nadzornih organov.

1.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nacionalni nadzorni organi v skladu s členom 62 Uredbe (EU) 2017/XX... [nov predlog o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001], vsak v okviru svojih pristojnosti, dejavno sodelujejo v skladu s svojimi nalogami, da zagotavljajo koordiniran nadzor nad sistemom ETIAS. To zajema tesno sodelovanje v zvezi s posebnimi vprašanji, ki zahtevajo nacionalno sodelovanje, zlasti če Evropski nadzornik za varstvo podatkov ali nacionalni nadzorni organ ugotovi večja neskladja med praksami držav članic ali morebitne nezakonite prenose z uporabo komunikacijskih kanalov sistema ETIAS, ali v zvezi z vprašanji o izvajanju in razlagi te uredbe, ki jih zastavi en ali več nacionalnih nadzornih organov.

Predlog spremembe    290

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primerih iz odstavka 1 si lahko Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nacionalni nadzorni organi, pristojni za nadzor nad varstvom podatkov, v okviru svojih pristojnosti izmenjujejo relevantne informacije, si med seboj pomagajo pri izvajanju revizij in inšpekcijskih pregledov, proučujejo težave pri razlagi ali uporabi te uredbe, proučujejo težave, povezane z izvajanjem neodvisnega nadzora ali uresničevanjem pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pripravljajo usklajene predloge za skupno rešitev morebitnih težav in spodbujajo ozaveščenost o pravicah glede varstva podatkov, kolikor je potrebno.

2.  Evropski nadzornik za varstvo podatkov in nacionalni nadzorni organi, pristojni za nadzor nad varstvom podatkov, v okviru svojih pristojnosti izmenjujejo relevantne informacije, si med seboj pomagajo pri izvajanju revizij in inšpekcijskih pregledov, proučujejo težave pri razlagi ali uporabi te uredbe, proučujejo težave, povezane z izvajanjem neodvisnega nadzora ali uresničevanjem pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pripravljajo usklajene predloge za skupno rešitev morebitnih težav in spodbujajo ozaveščenost o pravicah glede varstva podatkov, kolikor je potrebno.

Predlog spremembe    291

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov se v ta namen sestanejo najmanj dvakrat letno v okviru odbora, ustanovljenega z [Uredbo (EU) 2016/679]. Stroške teh sestankov nosi odbor, ustanovljen z [Uredbo (EU) 2016/679]. Poslovnik se sprejme na prvem sestanku. Po potrebi se skupaj oblikujejo nadaljnje delovne metode.

3.  Nadzorni organi in Evropski nadzornik za varstvo podatkov se v ta namen sestanejo najmanj dvakrat letno v okviru odbora, ustanovljenega z Uredbo (EU) 2016/679. Stroške teh sestankov nosi odbor, ustanovljen z Uredbo (EU) 2016/679. Poslovnik se sprejme na prvem sestanku. Po potrebi se skupaj oblikujejo nadaljnje delovne metode.

Predlog spremembe    292

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Evidence iz odstavkov 1 in 2 se lahko uporabljajo zgolj za preverjanje dopustnosti zahteve, nadzor zakonitosti obdelave podatkov ter zagotavljanje celovitosti in varnosti podatkov. Le evidence, ki vsebujejo neosebne podatke, se lahko uporabljajo za spremljanje in ocenjevanje iz člena 81. Zaradi opravljanja svojih dolžnosti imajo na lastno zahtevo do navedenih evidenc dostop Evropski nadzornik za varstvo podatkov in pristojni nadzorni organi, odgovorni za nadzor zakonitosti obdelave podatkov ter celovitosti in varnosti podatkov. V ta namen ima do navedenih evidenc dostop tudi organ, ki je odgovoren za preverjanje dopustnosti zahteve. Za druge namene od navedenih se osebni podatki in evidence o zahtevah za vpogled v podatke, shranjene v centralnem sistemu ETIAS, po enem mesecu izbrišejo iz vseh nacionalnih podatkovnih zbirk in podatkovnih zbirk Europola, razen če navedeni podatki in evidence niso potrebni zaradi posebne kazenske preiskave, ki takrat poteka in zaradi katere sta država članica ali Europol zahtevala podatke.

4.  Evidence iz odstavkov 1 in 2 se lahko uporabljajo zgolj za preverjanje dopustnosti zahteve, nadzor zakonitosti obdelave podatkov ter zagotavljanje celovitosti in varnosti podatkov. Navedene evidence se z ustreznimi ukrepi zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom in izbrišejo po enem letu od izteka obdobja hrambe, ki je predpisano s členom 47, razen če niso potrebne za že začete nadzorne postopke. Zaradi opravljanja svojih dolžnosti imajo na lastno zahtevo do navedenih evidenc dostop Evropski nadzornik za varstvo podatkov in pristojni nadzorni organi, odgovorni za nadzor zakonitosti obdelave podatkov ter celovitosti in varnosti podatkov. V ta namen ima do navedenih evidenc dostop tudi organ, ki je odgovoren za preverjanje dopustnosti zahteve. Za druge namene od navedenih se osebni podatki in evidence o zahtevah za vpogled v podatke, shranjene v centralnem sistemu ETIAS, po enem mesecu izbrišejo iz vseh nacionalnih podatkovnih zbirk in podatkovnih zbirk Europola, razen če navedeni podatki in evidence niso potrebni zaradi posebne kazenske preiskave, ki takrat poteka in zaradi katere sta država članica ali Europol zahtevala podatke. Le evidence, ki vsebujejo neosebne podatke, se lahko uporabljajo za spremljanje in ocenjevanje iz člena 81.

Predlog spremembe    293

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  informacije o možnosti, da prošnjo vloži druga oseba ali komercialni posrednik, in o možnosti, da se vloga vloži v delegacijah Evropske unije v tretjih državah;

Predlog spremembe    294

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  dejstvo, da je odobritev potovanja povezana s potno listino, navedeno na obrazcu vloge, ter da posledično potek in vse spremembe potne listine povzročijo neveljavnost ali nepriznavanje odobritve potovanja pri prehodu meje;

Predlog spremembe    295

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  da so prosilci odgovorni za pravilnost, verodostojnost, popolnost in zanesljivost predloženih podatkov ter za resničnost in zanesljivost svojih izjav;

Predlog spremembe    296

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  da je treba o odločitvah o vlogah uradno obvestiti prosilca, da je treba v takih odločitvah, kjer je primerno, navesti razloge za zavrnitev, na katerih temeljijo, in da imajo prosilci, katerih vloge se zavrnejo, pravico do pritožbe, ter informacije o postopku v primeru pritožbe, vključno s pristojnim organom, in roku za vložitev pritožbe;

(d)  da je treba o odločitvah o vlogah uradno obvestiti prosilca, da je treba v takih odločitvah, kadar se odobritev potovanja zavrne, navesti razloge za zavrnitev, in da imajo prosilci, katerih vloge se zavrnejo, pravico do pravnega sredstva, ter informacije o postopku v primeru uveljavljanja pravnega sredstva, vključno s pristojnim organom, in roku za uveljavljanje pravnega sredstva;

Predlog spremembe    297

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  da imajo prosilci, katerih odobritev potovanja se zavrne, možnost, da se prijavijo za odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo, ter pogoje in postopke za to;

Predlog spremembe    298

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka d b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  da je posedovanje odobritve potovanja pogoj za vstop na ozemlje države članice;

Predlog spremembe    299

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  da se podatki, vneseni v informacijski sistem ETIAS, uporabljajo za namene upravljanja meja, vključno s preverjanji v podatkovnih zbirkah, in da lahko do podatkov dostopajo države članice in Europol za namene kazenskega pregona;

Predlog spremembe    300

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka e b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  rok hranjenja podatkov;

Predlog spremembe    301

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka e c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec)  pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu z uredbama (ES) št. 45/2001 in (EU) 2016/679 ter Direktivo (EU) 2016/680;

Predlog spremembe    302

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka e d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ed)  kontaktne podatke za nudenje pomoči iz člena 7(2)(dh);

Predlog spremembe    303

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v sodelovanju s centralno enoto ETIAS in državami članicami ob začetku delovanja sistema ETIAS začne kampanjo obveščanja državljanov tretjih držav, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, v kateri jih seznani z zahtevo, da morajo za prehod zunanjih meja imeti veljavno odobritev potovanja.

Komisija v sodelovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje, s centralno enoto ETIAS, nadzornimi organi, Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov in državami članicami, vključno z njihovimi veleposlaništvi v zadevnih tretjih državah, ob začetku delovanja sistema ETIAS začne kampanjo obveščanja državljanov tretjih držav, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, v kateri jih seznani z zahtevo, da morajo za prehod zunanjih meja imeti veljavno odobritev potovanja.

Predlog spremembe    304

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta kampanja obveščanja se izvaja v uradnih jezikih držav članic in z informativnimi pregledi iz člena 14(4) vsaj v enem uradnem jeziku vsake držav, katerih državljani spadajo na področje uporabe te uredbe. Takšne kampanje obveščanja se izvajajo redno.

Predlog spremembe    305

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Gostitelji infrastruktur, ki podpirajo javno spletno mesto, mobilno aplikacijo in prehod za prevoznike, so spletna mesta agencije eu-LISA ali Komisije. Te infrastrukture so geografsko razporejene, da zagotavljajo funkcionalnosti iz te uredbe v skladu s pogoji glede varnosti, razpoložljivosti, kakovosti in hitrosti v skladu z odstavkom 3.

2.  Gostitelji infrastruktur, ki podpirajo javno spletno mesto, mobilno aplikacijo in prehod za prevoznike, so spletna mesta agencije eu-LISA ali Komisije. Te infrastrukture so geografsko razporejene, da zagotavljajo funkcionalnosti iz te uredbe v skladu s pogoji glede varnosti, varstvu in varnosti podatkov, razpoložljivosti, kakovosti in hitrosti v skladu z odstavkom 3. Gostitelj nadzornega seznama ETIAS je spletno mesto agencije eu-LISA

Predlog spremembe    306

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA je odgovorna za razvoj informacijskega sistema ETIAS in za vsakršen razvoj, potreben za vzpostavitev interoperabilnosti med centralnim sistemom ETIAS in informacijskimi sistemi iz člena 10.

Agencija eu-LISA je odgovorna za tehnični razvoj informacijskega sistema ETIAS in za vsakršen tehnični razvoj, potreben za vzpostavitev interoperabilnosti med centralnim sistemom ETIAS in informacijskimi sistemi iz člena 10.

Predlog spremembe    307

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA določi zasnovo fizične arhitekture sistema, vključno z njegovo komunikacijsko infrastrukturo, ter tehnične specifikacije in njihov razvoj v zvezi s centralnim sistemom in enotnimi vmesniki, ki jih na podlagi ugodnega mnenja Komisije sprejme upravni odbor. Izvede tudi morebitne prilagoditve sistemov SVI, SIS, Eurodac, ECRIS ali VIS, ki so potrebne zaradi vzpostavitve interoperabilnosti s sistemom ETIAS.

Agencija eu-LISA določi zasnovo arhitekture sistema, vključno z njegovo komunikacijsko infrastrukturo, ter tehnične specifikacije in njihov razvoj v zvezi s centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki, ki jih na podlagi ugodnega mnenja Komisije sprejme upravni odbor. Izvede tudi morebitne prilagoditve sistemov SVI, SIS, Eurodac, ECRIS ali VIS, ki so potrebne zaradi vzpostavitve interoperabilnosti s sistemom ETIAS.

Obrazložitev

Razvoj sistema IT za sistem, kot je ETIAS, ni omejen le na fizično zasnovo, temveč zajema tudi druga področja, kot sta funkcionalna ali logična arhitektura in podatkovni model, ki so vsi sestavni deli razvoja sistema.

Predlog spremembe    308

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA razvije in vzpostavi centralni sistem, nacionalne enotne vmesnike in komunikacijsko infrastrukturo čim prej po začetku veljavnosti te uredbe in sprejetju ukrepov Komisije iz člena 15(2) in (4), člena 16(4), člena 28(5), člena 39(3), člena 40(2) ter člena 72(1) in (4).

Agencija eu-LISA razvije in vzpostavi centralni sistem, nacionalne enotne vmesnike in komunikacijsko infrastrukturo čim prej po začetku veljavnosti te uredbe in sprejetju ukrepov Komisije iz člena 15(2) in (4), člena 16(4), člena 28(5), člena 39(3), člena 40(2) ter člena 72(1) in (4). Določi tudi zasnovo fizične arhitekture in je odgovorna za tehnično upravljanje nadzornega seznama ETIAS.

Predlog spremembe    309

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 3 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razvoj zajema pripravo in izvajanje tehničnih specifikacij, preskušanje in splošno usklajevanje projektov.

Razvoj zajema pripravo in izvajanje tehničnih specifikacij, preskušanje in splošno usklajevanje projektov. Agencija eu-LISA izvaja in vzdržuje oceno tveganja za varnost informacij ter sledi načelom vgrajenega in privzetega varstva podatkov.

Predlog spremembe    310

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Med fazo zasnove in razvoja se ustanovi Odbor za upravljanje programa z največ desetimi člani. Sestavlja ga šest članov, ki jih izmed svojih članov ali namestnikov imenuje upravni odbor agencije eu-LISA, predsednik svetovalne skupine za ETIAS-SVI iz člena 80, član, ki zastopa agencijo eu-LISA in ki ga imenuje izvršni direktor agencije eu-LISA, član, ki zastopa Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in ki ga imenuje izvršni direktor Evropske agencije za mejno in obalno stražo, ter en član, ki ga imenuje Komisija. Člani, ki jih imenuje upravni odbor agencije eu-LISA, se izberejo med tistimi državami članicami, za katere so po pravu Unije zakonodajni instrumenti o razvoju, vzpostavitvi, delovanju in uporabi vseh obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja agencija eu-LISA, v celoti zavezujoči in ki bodo sodelovale v sistemu ETIAS. Odbor za upravljanje programa se bo sestajal enkrat mesečno. Zagotovi ustrezno upravljanje faze zasnove in razvoja sistema ETIAS. Odbor za upravljanje programa upravnemu odboru mesečno predloži pisna poročila o napredku projekta. Nima pristojnosti za sprejemanje odločitev niti pooblastil za zastopanje članov upravnega odbora.

4.  Med fazo zasnove in razvoja se ustanovi Odbor za upravljanje programa z največ enajstimi člani. Sestavlja ga šest članov, ki jih izmed svojih članov ali namestnikov imenuje upravni odbor agencije eu-LISA, predsednik svetovalne skupine za ETIAS-SVI iz člena 80, član, ki zastopa agencijo eu-LISA in ki ga imenuje izvršni direktor agencije eu-LISA, član, ki zastopa Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in ki ga imenuje izvršni direktor Evropske agencije za mejno in obalno stražo, član, ki ga imenuje Evropski nadzornik za varstvo podatkov, ter en član, ki ga imenuje Komisija. Člani, ki jih imenuje upravni odbor agencije eu-LISA, se izberejo med tistimi državami članicami, za katere so po pravu Unije zakonodajni instrumenti o razvoju, vzpostavitvi, delovanju in uporabi vseh obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja agencija eu-LISA, v celoti zavezujoči in ki bodo sodelovale v sistemu ETIAS. Odbor za upravljanje programa se bo sestajal enkrat mesečno. Zagotovi ustrezno upravljanje faze zasnove in razvoja sistema ETIAS. Odbor za upravljanje programa upravnemu odboru mesečno predloži pisna poročila o napredku projekta. Nima pristojnosti za sprejemanje odločitev niti pooblastil za zastopanje članov upravnega odbora.

Predlog spremembe    311

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA je po začetku delovanja sistema ETIAS odgovorna za tehnično upravljanje centralnega sistema in nacionalnih enotnih vmesnikov. V sodelovanju z državami članicami zagotavlja, da se vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija, v skladu z analizo stroškov in koristi. Agencija eu-LISA je odgovorna tudi za tehnično upravljanje komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki ter za javno spletno mesto, mobilno aplikacijo za mobilne naprave, storitev elektronske pošte, storitev varnega računa, prehod za prevoznike, spletno storitev in programsko opremo za obdelavo vlog iz člena 6.

Agencija eu-LISA je po začetku delovanja sistema ETIAS odgovorna za tehnično upravljanje centralnega sistema, nacionalnih enotnih vmesnikov in nadzornega seznama ETIAS. Odgovorna je tudi za morebitno tehnično testiranje, potrebno za vzpostavitev in posodobitev pravil sistema ETIAS za varnostno preverjanje. V sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija, v skladu z analizo stroškov in koristi. Agencija eu-LISA je odgovorna tudi za tehnično upravljanje komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki ter za javno spletno mesto, mobilno aplikacijo za mobilne naprave, storitev elektronske pošte, storitev varnega računa, prehod za prevoznike, spletno storitev in programsko opremo za obdelavo vlog iz člena 6.

Predlog spremembe    312

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ne glede na člen 17 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije agencija eu-LISA za vse svoje osebje, ki dela s podatki, shranjenimi v centralnem sistemu ETIAS, uporablja ustrezna pravila glede poklicne molčečnosti ali drugih enakovrednih obvez zaupnosti. Obveza zaupnosti velja tudi po tem, ko te osebe zapustijo urad ali prekinejo delovno razmerje ali dokončajo svoje dejavnosti.

2.  Ne glede na člen 17 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije agencija eu-LISA za vse svoje osebje, pa tudi osebje izvajalcev, ki dela s podatki, shranjenimi v centralnem sistemu ETIAS, uporablja ustrezna pravila glede poklicne molčečnosti ali drugih enakovrednih obvez zaupnosti. Obveza zaupnosti velja tudi po tem, ko te osebe zapustijo urad ali prekinejo delovno razmerje ali dokončajo svoje dejavnosti.

Predlog spremembe    313

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija eu-LISA izvaja tudi naloge, povezane z zagotavljanjem usposabljanja o tehnični uporabi informacijskega sistema ETIAS.

3.  Agencija eu-LISA izvaja tudi naloge, povezane z zagotavljanjem usposabljanja o tehnični uporabi informacijskega sistema ETIAS in o ukrepih za izboljšanje kakovosti podatkov sistema ETIAS.

Predlog spremembe    314

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vzpostavitev in delovanje centralne enote ETIAS;

(a)  vzpostavitev in delovanje centralne enote ETIAS ter varnost informacij;

Predlog spremembe    315

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Preden osebje centralne enote ETIAS, ki ima pravico dostopa do centralnega sistema ETIAS, dobi dovoljenje za obdelavo podatkov, zabeleženih v centralnem sistemu ETIAS, opravi ustrezno usposabljanje o pravilih o varnosti in varstvu podatkov ter zlasti o zadevnih temeljnih pravicah.

2.  Preden osebje centralne enote ETIAS, ki ima pravico dostopa do centralnega sistema ETIAS, dobi dovoljenje za obdelavo podatkov, zabeleženih v centralnem sistemu ETIAS, opravi ustrezno usposabljanje o pravilih o varnosti in varstvu podatkov ter zlasti o zadevnih temeljnih pravicah. Osebje opravi tudi usposabljanje agencije eu-LISA o tehnični uporabi informacijskega sistema ETIAS in o ukrepih za izboljšanje kakovosti podatkov sistema ETIAS.

Predlog spremembe    316

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  organizacijo, upravljanje, delovanje in vzdrževanje nacionalnih enot ETIAS za obravnavo vlog za odobritev potovanja in odločanje o vlogah za odobritev potovanja, ki so bile zavrnjene med avtomatizirano obdelavo vlog;

(b)  organizacijo, upravljanje, delovanje in vzdrževanje nacionalnih enot ETIAS, pooblaščenih za obravnavo vlog za odobritev potovanja, ki so med avtomatizirano obdelavo vlog sprožile enega ali več zadetkov, sprejemanje odločitev o njih in izdajo mnenja na zaprosilo;

Predlog spremembe    317

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  zagotovitev, da vsak organ s pravico dostopa do informacijskega sistema ETIAS sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti s to uredbo, vključno s tistimi, ki so potrebni za zagotavljanje spoštovanja temeljnih pravic in varovanja podatkov.

Predlog spremembe    318

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Preden osebje nacionalnih enot ETIAS, ki ima pravico dostopa do informacijskega sistema ETIAS, dobi dovoljenje za obdelavo podatkov, zabeleženih v centralnem sistemu ETIAS, opravi ustrezno usposabljanje o pravilih o varnosti in varstvu podatkov ter zlasti o zadevnih temeljnih pravicah.

3.  Preden osebje nacionalnih enot ETIAS, ki ima pravico dostopa do informacijskega sistema ETIAS, dobi dovoljenje za obdelavo podatkov, zabeleženih v centralnem sistemu ETIAS, opravi ustrezno usposabljanje o pravilih o varnosti in varstvu podatkov ter zlasti o zadevnih temeljnih pravicah. Osebje opravi tudi usposabljanje agencije eu-LISA o tehnični uporabi informacijskega sistema ETIAS in o ukrepih za izboljšanje kakovosti podatkov sistema ETIAS.

Predlog spremembe    319

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Europol obdeluje poizvedbe iz člena 18(2)(j) in (4) ter ustrezno prilagaja svoj informacijski sistem.

1.  Europol obdeluje poizvedbe iz člena 18(2)(j) in (4) ter ustrezno prilagaja svoje informacijske sisteme.

Predlog spremembe    320

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Europol je odgovoren za določitev nadzornega seznama ETIAS v skladu s členom 29.

2.  Europol je odgovoren za upravljanje nadzornega seznama ETIAS v skladu s členom 29.

Predlog spremembe    321

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Europol je odgovoren za pripravo mnenja na podlagi zaprosila za mnenje v skladu s členom 26.

3.  Europol je odgovoren za pripravo mnenja na podlagi zaprosila za mnenje v skladu s členom 25.

Predlog spremembe    322

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  posedovati morajo veljaven vizum, če se to zahteva v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 539/2001, ali veljavno odobritev potovanja, če se to zahteva v skladu z [Uredbo o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve], razen če imajo veljavno dovoljenje za prebivanje ali veljaven vizum za dolgoročno prebivanje;“;

(b)  posedovati morajo veljaven vizum, če se to zahteva v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 539/2001, ali odobritev potovanja, veljavno vsaj do dneva vstopa na ozemlje države članice, če se to zahteva v skladu z [Uredbo o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve], razen če imajo veljavno dovoljenje za prebivanje ali veljaven vizum za dolgoročno prebivanje;“;

Predlog spremembe    323

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1 – točka 1 – točka a a (novo)

Uredba (EU) št. 2016/399

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a in 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) dodata se naslednja pododstavka:

 

„V prehodnem obdobju v skladu s členom 72(1) in (2) [uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)] uporaba sistema ETIAS ni obvezna, zahteva po veljavni odobritvi potovanja pa ne velja. Mejni policisti državljane tretjih držav, za katere velja zahteva po odobritvi potovanja, pri prehodu zunanjih meja obvestijo o zahtevi, da morajo po izteku prehodnega obdobja imeti veljavno odobritev potovanja. Mejni policisti v ta namen potnikom iz te kategorije razdelijo skupno brošuro, določeno v členu 72(3) [uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)].

 

Mejni policisti državljanom tretjih držav, za katere velja zahteva po odobritvi potovanja in ki nimajo odobritve potovanja, med obdobjem odloga iz člena 72(4) in (5) [uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)] izjemoma dovolijo prehod zunanjih meja, če ti državljani tretjih držav izpolnjujejo vse ostale pogoje iz tega člena in zunanje meje držav članic prečkajo prvič po koncu prehodnega obdobja iz člena 72(1) in (2) [uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)]. Mejni policisti državljane tretjih držav, za katere velja zahteva po odobritvi potovanja, uradno obvestijo o zahtevi, da morajo imeti v skladu s tem členom veljavno odobritev potovanja.“

Obrazložitev

Te določbe so predvidene v uredbi o sistemu ETIAS. Morali pa bi jih vključiti tudi v Zakonik o schengenskih mejah, saj določajo odstopanja od pogojev za vstop iz omenjenega zakonika.

Predlog spremembe    324

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V obdobju šestih mesecev po začetku delovanja sistema ETIAS njegova uporaba ni obvezna, zahteva po veljavni odobritvi potovanja pa ne velja. Komisija lahko sprejme delegirani akt v skladu s členom 78 za podaljšanje navedenega obdobja za največ šest mesecev.

1.  V obdobju šestih mesecev po začetku delovanja sistema ETIAS njegova uporaba ni obvezna, zahteva po veljavni odobritvi potovanja pa ne velja. Komisija lahko sprejme delegirani akt v skladu s členom 78 za podaljšanje navedenega obdobja za največ dvanajst mesecev.

Predlog spremembe    325

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Mejni policisti v tem šestmesečnem obdobju državljane tretjih držav, za katere velja zahteva po odobritvi potovanja, pri prehodu zunanjih meja obvestijo o zahtevi, da morajo po izteku šestmesečnega obdobja imeti veljavno odobritev potovanja. Mejni policisti v ta namen med potnike te kategorije razdelijo skupno brošuro.

2.  Mejni policisti v tem šestmesečnem obdobju državljane tretjih držav, za katere velja zahteva po odobritvi potovanja, pri prehodu zunanjih meja obvestijo o zahtevi, da morajo po izteku šestmesečnega obdobja imeti veljavno odobritev potovanja. Mejni policisti v ta namen med potnike te kategorije razdelijo skupno brošuro, ki je na voljo tudi na veleposlaništvih držav članic in pri delegacijah Unije v državah, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    326

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Skupno brošuro pripravi Komisija. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 79(2) in vsebuje vsaj informacije iz člena 61. Brošura je jasna in enostavna ter na voljo v jezikovni različici, ki jo zadevna oseba razume ali za katero se lahko upravičeno domneva, da jo razume.

3.  Skupno brošuro pripravi Komisija. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 79(2) in vsebuje vsaj informacije iz člena 61. Brošura je jasna in enostavna ter na voljo v vseh uradnih jezikih držav članic in vsaj enem od uradnih jezikov vsake države članice, katere državljani spadajo na področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    327

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  o državljanstvu, spolu in datumu rojstva prosilca;

(b)  o državljanstvu, spolu in letnici rojstva prosilca;

Predlog spremembe    328

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  o izobrazbi;

črtano

Obrazložitev

Usklajeno s črtanjem člena 15(2)(h).

Predlog spremembe    329

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  o sedanjem poklicu (področje) in nazivu delovnega mesta;

črtano

Obrazložitev

Usklajeno s črtanjem člena 15(2)(i).

Predlog spremembe    330

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija eu-LISA za namene odstavka 1 vzpostavi, izvaja in gosti centralni repozitorij, ki vsebuje podatke iz odstavka 1 in ne omogoča ugotavljanja istovetnosti posameznikov ter organom iz odstavka 1 omogoča, da pridobijo prilagodljiva poročila in statistiko, da se izboljša ocena tveganj za neregularne migracije, varnost in javno zdravje, okrepi učinkovitost mejnih kontrol, centralni enoti ETIAS pomaga pri obdelavi vlog za odobritev potovanja in podpre oblikovanje migracijske politike Unije na podlagi dokazov. Repozitorij vsebuje tudi dnevno statistiko o podatkih iz odstavka 4. Dostop do centralnega repozitorija se dovoli z varnim dostopom prek omrežja S-TESTA z nadzorom dostopa in posebnimi uporabniškimi profili, namenjenimi le poročanju in statistiki.

2.  Agencija eu-LISA za namene odstavka 1 v skladu z načeloma vgrajene in privzete varnosti podatkov vzpostavi, izvaja in gosti centralni repozitorij, ki vsebuje podatke iz odstavka 1 in ne omogoča ugotavljanja istovetnosti posameznikov ter organom iz odstavka 1 omogoča, da pridobijo prilagodljiva poročila in statistiko, da se izboljša ocena tveganj za neregularne migracije, ogrožanja varnosti in velikih tveganj epidemije, okrepi učinkovitost mejnih kontrol, centralni enoti ETIAS pomaga pri obdelavi vlog za odobritev potovanja in podpre oblikovanje migracijske politike Unije na podlagi dokazov. Repozitorij vsebuje tudi dnevno statistiko o podatkih iz odstavka 4. Dostop do centralnega repozitorija se dovoli z varnim dostopom prek omrežja S-TESTA z nadzorom dostopa in posebnimi uporabniškimi profili, namenjenimi le poročanju in statistiki.

Podrobna pravila o delovanju centralnega repozitorija ter pravila o varstvu podatkov in varnosti, ki se uporabljajo za repozitorij, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 79(2).

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 v zvezi s podrobnimi pravili o delovanju centralnega repozitorija ob upoštevanju obvladovanja tveganja za varnost podatkov ter vgrajenega in privzetega varstva podatkov.

Predlog spremembe    331

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija eu-LISA vsako četrtletje objavi statistiko o informacijskem sistemu ETIAS, iz katere sta razvidna zlasti število in državljanstvo prosilcev, ki jim je bila zavrnjena odobritev potovanja, vključno z razlogi za zavrnitev, in državljanov tretjih držav, katerih odobritev potovanja je bila razveljavljena ali preklicana.

4.  Agencija eu-LISA vsako četrtletje objavi statistiko o informacijskem sistemu ETIAS, iz katere sta razvidna zlasti število in državljanstvo prosilcev, ki jim je bila izdana ali zavrnjena odobritev potovanja, vključno z razlogi za zavrnitev, in državljanov tretjih držav, katerih odobritev potovanja je bila razveljavljena ali preklicana.

Predlog spremembe    332

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Konec vsakega leta se statistični podatki zberejo v obliki zbirke četrtletnih statističnih prikazov za zadevno leto.

5.  Konec vsakega leta se statistični podatki zberejo v obliki letnega poročila za zadevno leto. Poročilo se objavi in posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov, Evropski agenciji za mejno in obalno stražo in nadzornim organom.

Predlog spremembe    333

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Agencija eu-LISA Komisiji na zahtevo predloži statistiko o posebnih vidikih v zvezi z izvajanjem te uredbe in statistiko v skladu z odstavkom 3.

6.  Agencija eu-LISA Komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu na zahtevo predloži statistiko o posebnih vidikih v zvezi z izvajanjem te uredbe in statistiko v skladu z odstavkom 3.

Predlog spremembe    334

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Stroški, ki nastanejo z razvojem informacijskega sistema ETIAS, vključevanjem obstoječih nacionalnih mejnih infrastruktur in povezovanjem z nacionalnimi enotnimi vmesniki ter gostovanjem nacionalnih enotnih vmesnikov, vzpostavitvijo centralne enote ETIAS in nacionalnih enot ETIAS ter delovanjem sistema ETIAS, bremenijo splošni proračun Unije.

Stroški, ki nastanejo z razvojem informacijskega sistema ETIAS, vključevanjem obstoječih nacionalnih mejnih infrastruktur in povezovanjem z nacionalnimi enotnimi vmesniki ter gostovanjem nacionalnih enotnih vmesnikov, vzpostavitvijo centralne enote ETIAS in nacionalnih enot ETIAS, vzdrževanjem in delovanjem sistema ETIAS, vključno s stroški zaposlenih na nacionalnih enotah ETIAS, bremenijo splošni proračun Unije. Agencija eu-LISA zlasti spremlja tveganje zvišanja stroškov in zagotavlja zadosten nadzor izvajalcev.

Predlog spremembe    335

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izključeni so naslednji stroški:

črtano

(a)  pisarna države članice za projektno vodenje (srečanja, misije, uradi);

 

(b)  upravljanje nacionalnih sistemov (prostor, izvajanje, električna energija, hlajenje);

 

(c)  delovanje nacionalnih sistemov (upravljavci in pogodbe za izvajanje podpornih storitev);

 

(d)  prilagoditev obstoječe mejne kontrole;

 

(e)  zasnova, razvoj, izvajanje, delovanje in vzdrževanje nacionalnih komunikacijskih omrežij.

 

Predlog spremembe    336

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice prejmejo finančno podporo za stroške, ki nastanejo zaradi dodatnih odgovornosti iz člena 66. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 v zvezi z določitvijo te finančne podpore.

Predlog spremembe    337

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Evropski agenciji za mejno in obalno stražo, agenciji eu-LISA, Europolu, nacionalnim nadzornim organom, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter organom, ki so del odbora ETIAS za etična vprašanja, se dodelijo ustrezna dodatna finančna sredstva in osebje, potrebno za opravljanje nalog, ki so jim zaupane na podlagi te uredbe.

Predlog spremembe    338

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prihodki, ki jih ustvari sistem ETIAS, pomenijo zunanje namenske prejemke v skladu s členom 21(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

Prihodki, ki jih ustvari sistem ETIAS, pomenijo zunanje namenske prejemke v skladu s členom 21(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Vsi prihodki, ki ostanejo po kritju stroškov razvoja sistema ETIAS in tekočih operativnih stroškov in stroškov vzdrževanja, povezanih z njim, se dodelijo proračunu Unije.

Predlog spremembe    339

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Centralna enota ETIAS in države članice agencijo eu-LISA uradno obvestijo o pristojnih organih iz člena 11, ki imajo dostop do informacijskega sistema ETIAS.

Centralna enota ETIAS in države članice Komisijo in agencijo eu-LISA uradno obvestijo o pristojnih organih iz člena 11, ki imajo dostop do informacijskega sistema ETIAS.

Predlog spremembe    340

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V treh mesecih po začetku delovanja sistema ETIAS v skladu s členom 77 se v Uradnem listu Evropske unije objavi zbirni seznam navedenih organov. V primeru sprememb tega seznama agencija eu-LISA enkrat letno objavi posodobljen zbirni seznam.

črtano

Predlog spremembe    341

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice Komisijo uradno obvestijo o svojih imenovanih organih iz člena 43 ter jo nemudoma uradno obvestijo o morebitnih spremembah.

3.  Države članice Komisijo in agencijo eu-LISA uradno obvestijo o svojih imenovanih organih iz člena 43 ter jo nemudoma uradno obvestijo o morebitnih spremembah.

Predlog spremembe    342

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija da informacije, o katerih je bila uradno obveščena v skladu z odstavkom 1, na voljo državam članicam in javnosti prek javnega spletnega mesta, ki se stalno posodablja.

5.  Komisija objavi informacije, o katerih je bila uradno obveščena v skladu z odstavki 1, 2 in 3, v Uradnem listu Evropske unije. V primeru sprememb teh informacij Komisija enkrat letno objavi posodobljeno konsolidirano različico teh informacij. Komisija vzdržuje redno posodabljano javno spletno mesto, kjer so te informacije lahko dostopne.

Predlog spremembe    343

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 1 – točka -a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  začele so veljati potrebne spremembe pravnih aktov, ki urejajo informacijske sisteme iz člena 10, za namene vzpostavitve interoperabilnosti z informacijskim sistemom ETIAS;

Predlog spremembe    344

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 1 – točka -a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa)  začela je veljati potrebna sprememba Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1a, s katero se operativno upravljanje sistema ETIAS zaupa agenciji eu-LISA;

 

________________

 

1a Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

Predlog spremembe    345

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 1 – točka a b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ab)  začele so veljati potrebne spremembe pravnih aktov, ki urejajo informacijske sisteme iz člena 18, da bi omogočili dostop centralne enote ETIAS do teh podatkovnih zbirk;

Predlog spremembe    346

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15(3) in (4), člena 16(4), člena 28(3) ter člena 72(1) in (5) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena6(3a), člena 13(db), člena15(5) in (6), člena 16(4), člena 26a, člena 28(3), člena 32(2a), člena 33, člena 72(1) in (5), člena 73(2) in člena 74 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    347

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila iz člena 15(3) in (4), člena 16(4), člena 28(3) ter člena 72(1) in (5). S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz člena 6(3a), člena 13(db), člena 15(5) in (6), člena 16(4), člena 26a, člena 28(3), člena 32(2a), člena 33, člena 72(1) in (5), člena 73(2) in člena 74 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    348

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 15(2) in (4), člena 16(4), člena 28(3) ter člena 72(1) in (4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku [dveh mesecev] od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(3a), člena 13(db), člena 15(5) in (6), člena 16(4), člena 26a, člena 28(3), člena 32(2a), člena 33, člena 72(1) in (5), člena 73(2) in člena 74 začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku [dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

Predlog spremembe    349

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Agencija eu-LISA [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe – OPOCE, prosimo, navedite z dejanskim datumom] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo informacijskega sistema ETIAS Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku pri razvoju centralnega sistema, enotnih vmesnikov ter komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in enotnimi vmesniki. Po končanem razvoju Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem podrobno pojasni, kako so bili izpolnjeni zlasti cilji, povezani z načrtovanjem in stroški, ter utemelji morebitna odstopanja.

2.  Agencija eu-LISA [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe – OPOCE, prosimo, navedite z dejanskim datumom] in nato vsakih šest mesecev med razvojno fazo informacijskega sistema ETIAS Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku pri razvoju centralnega sistema, enotnih vmesnikov ter komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in enotnimi vmesniki. V poročilu so podrobne informacije o nastalih stroških in o morebitnih tveganjih, ki bi lahko vplivala na skupne stroške sistema, ki se v skladu s členom 74 krijejo iz splošnega proračuna Unije. Po končanem razvoju Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem podrobno pojasni, kako so bili izpolnjeni zlasti cilji, povezani z načrtovanjem in stroški, ter utemelji morebitna odstopanja.

Predlog spremembe    350

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija tri leta po začetku delovanja sistema ETIAS in nato vsaka štiri leta oceni sistem ETIAS ter Evropskemu parlamentu in Svetu poda morebitna potrebna priporočila. Ta ocena obsega:

Komisija dve leti po začetku delovanja sistema ETIAS in nato vsaka tri leta oceni sistem ETIAS ter Evropskemu parlamentu in Svetu poda morebitna potrebna priporočila, vključno s podrobno oceno njihovih proračunskih posledic. Ta ocena obsega:

Predlog spremembe    351

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  rezultate, ki jih je dosegel sistem ETIAS glede na svoje cilje, pooblastila in naloge;

(a)  stroške in rezultate, ki jih je dosegel sistem ETIAS glede na svoje cilje, pooblastila in naloge;

Predlog spremembe    352

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  učinek, učinkovitost in uspešnost delovanja sistema ETIAS ter njegov način dela v zvezi s cilji, pooblastili in nalogami;

(b)  učinek, učinkovitost in uspešnost delovanja sistema ETIAS, vključno s centralno enoto ETIAS in nacionalnimi enotami ETIAS, ter njegov način dela v zvezi s cilji, pooblastili in nalogami;

Predlog spremembe    353

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  varnost sistema ETIAS;

Predlog spremembe    354

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pravila, uporabljena pri avtomatizirani obdelavi vlog za namene ocene tveganj;

(c)  pravila za varnostno preverjanje za namene ocene tveganj;

Predlog spremembe    355

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  nadzorni seznam ETIAS;

Predlog spremembe    356

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  vpliv na diplomatske odnose med Unijo in zadevnimi tretjimi državami;

Predlog spremembe    357

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  ustvarjene prihodke EU in odhodke, ki so jih imeli organi EU in države članice.

Predlog spremembe    358

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija ocenjevalno poročilo posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija ocenjevalno poročilo posreduje Evropskemu parlamentu Svetu, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski agenciji za temeljne pravice.

Predlog spremembe    359

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 8 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  številu vlog za odobritev potovanja, zavrnjenih zaradi pozitivnega zadetka na podlagi nadzornega seznama ETIAS;

Predlog spremembe    360

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Letna poročila držav članic in Europola se pošljejo Komisiji do 30. junija naslednjega leta.

Letna poročila držav članic in Europola se pošljejo Komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu do 30. junija naslednjega leta.

Predlog spremembe    361

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta uredba se uporablja od datuma, ki ga v skladu s členom 77 določi Komisija, z izjemo členov 62, 63, 68, 74, 76, 78 in 79 ter določb v zvezi z ukrepi iz člena 77(1), ki se uporabljajo od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    362

Predlog uredbe

Priloga 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga 1a

 

Seznam kaznivih dejanj iz člena 15(4)(b)

 

1.  teroristična kazniva dejanja,

 

2.  sodelovanje v hudodelski združbi,

 

3.  trgovina z ljudmi,

 

4.  spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija,

 

5.  nedovoljena trgovina z mamili in psihotropnimi snovmi,

 

6.  nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in razstrelivi,

 

7.  korupcija,

 

8.  goljufija, vključno z goljufijo, ki škoduje finančnim interesom Unije,

 

9.  pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in ponarejanje denarja, vključno z eurom,

 

10.  računalniška kriminaliteta/kibernetska kriminaliteta,

 

11.  kazniva dejanja zoper okolje, vključno z nedovoljeno trgovino z ogroženimi živalskimi vrstami ter ogroženimi rastlinskimi vrstami in sortami,

 

12.  pomoč pri nezakonitem vstopu v državo in bivanju v njej,

 

13.  umor, huda telesna poškodba,

 

14.  nedovoljena trgovina s človeškimi organi in tkivi,

 

15.  ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in jemanje talcev,

 

16.  organiziran in oborožen rop,

 

17.  nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi deli,

 

18.  ponarejanje in piratstvo izdelkov,

 

19.  ponarejanje uradnih listin in promet z njimi,

 

20.  nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi spodbujevalci rasti,

 

21.  nedovoljena trgovina z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi,

 

22.  posilstvo,

 

23.  kazniva dejanja v pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča,

 

24.  ugrabitev letala/plovila,

 

25.  sabotaža,

 

26.  trgovina z ukradenimi vozili,

 

27.  industrijsko vohunjenje,

 

28.  požig,

 

29.  rasizem in ksenofobija.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL C xx, …, str. xx.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje in vsebina predloga

Komisija je 16. novembra 2016 predstavila predlog o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) (COM(2016)0731), ki ga dopolnjuje zakonodajni finančni izkaz in ki temelji na študiji izvedljivosti(1). Predlog sledi sporočilu Komisije z dne 6. aprila 2016 z naslovom „Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost“ (COM(2016)0205), v katerem je Komisija poudarila potrebo, da EU okrepi in izboljša svoje informacijske sisteme, podatkovno arhitekturo in izmenjavo informacij na področju upravljanja meja, kazenskega pregona in boja proti terorizmu.

V predlogu so določeni cilji sistema ETIAS, njegova tehnična arhitektura, različni akterji, ki sodelujejo pri oceni sistema ETIAS, potrebni podatki, postopek vložitve vloge, pravila za ocenjevanje, vključno s preverjanji v drugih informacijskih sistemih, nadzorni seznam in specifični kazalniki tveganja, organi z dostopom in ureditev varstva podatkov. Vsebuje tudi spremembe več drugih zakonodajnih instrumentov, vključno z Zakonikom o schengenskih mejah, da bi postala odobritev v sistemu ETIAS pogoj za vstop, pa tudi uredbo o Europolu in uredbo o Frontexu. Potrebne spremembe uredbe o agenciji eu-LISA bodo vključene v njeno prihodnjo revizijo. Navsezadnje bo treba spremeniti pravne akte o informacijskih sistemih, s katerimi naj bi informacijski sistem ETIAS postal interoperabilen, da bi določili podatke, ki se lahko na avtomatiziran način izmenjujejo med sistemi, ter pravila v zvezi s tem.

Postopek

Za oceno predloga Komisije in za pripravo tega osnutka poročila je poročevalka poiskala informacije iz najrazličnejših virov. S službami Komisije je potekalo več srečanj na tehnični ravni, kjer je bil predlog podrobno razčlenjen. Poleg tega so bili na srečanja s poročevalci v senci povabljeni številni deležniki in strokovnjaki. Med njimi evropske agencije, na katere predlog vpliva in so zato izrazile zanimanje zanj (eu-LISA, Europol, Frontex, Agencija Evropske unije za temeljne pravice), Evropski nadzornik za varstvo podatkov, strokovnjaki iz ZDA z informacijami o njihovih izkušnjah z ameriškim elektronskim sistemom za odobritev potovanj (ESTA) in predstavniki letalskih prevoznikov. Nazadnje so svoje ugotovitve predstavili še avtorji študije, ki jo je o sistemu ETIAS naročil odbor LIBE. Kot dopolnitev teh srečanj je bila zaprošena za mnenje Agencija Evropske unije za temeljne pravice, prav tako pa je bil organiziran obisk tehničnega centra eu-LISA v Strasbourgu.

Stališče poročevalke

Poročevalka pozdravlja predlog o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve. Povsem podpira splošno vodilo in glavne elemente predloga Komisije.

Sistem ETIAS bo omogočil, da se oceni, ali bi državljan tretje države, ki je izvzet iz vizumske obveznosti in namerava potovati v schengensko območje, lahko predstavljal tveganje za neregularno migracijo, varnost ali javno zdravje, še preden ta oseba na mejnem prehodu prispe na zunanjo mejo. Sistem ETIAS bo tako prispeval k boljši oceni izpolnjevanja pogojev za vstop pri državljanih tretjih držav in posledično tudi k varnosti celotnega schengenskega območja.

Sedaj je mejni policist soočen z nalogo, da na kraju samem in v zelo kratkem času opravi več ocen. Ko bo sistem ETIAS vzpostavljen, bo omogočal vrsto predhodnih preverjanj pred mejno kontrolo. Nekaterih med njimi mejni policisti trenutno ne morejo opraviti. Sistem mejne policiste opozori, da je bilo opravljeno predhodno preverjanje in da pri tem ni bilo najdenih razlogov za zavrnitev. Obenem pa sistem ne omejuje pristojnosti mejnih policistov, da sprejmejo končno odločitev in dovolijo vstop osebe ali pa vstop zavrnejo, če menijo, da niso izpolnjeni pogoji zanj.

Poleg tega je mogoče upravičeno domnevati, da bo zaradi sistema prišlo do zmanjšanja števila primerov zavrnitve vstopa na meji, saj bo prva ocena opravljena že pred odhodom potnika na zunanjo mejo schengenskega območja. Z zmanjšanjem števila zavrnitev na meji se bo izboljšalo tudi splošno upravljanje meja, koristilo pa bo tudi prevoznikom, ki bodo imeli posledično manj potnikov, za katere morajo po zavrnitvi vstopa prevzeti odgovornost. Koristno bo tudi za potnike, saj se tisti, ki bi jim bil sicer zavrnjen vstop na meji, sploh ne bodo odpravili na pot.

Čeprav v celoti podpira vodilo in glavne elemente predloga Komisije, pa poročevalka predlaga vrsto sprememb, da bi predlog še izboljšali.

Predlogi sprememb iz osnutka poročila se med drugim osredotočajo na:

Izogibanje težavam pri izvajanju

Poročevalka predlaga podrobnejša pravila za določanje države članice, ki je odgovorna za obravnavo prošnje ETIAS, posledično pa tudi morebitne pritožbe. Merila za državo članico nameravanega prvega vstopa bi morali dopolniti z odgovornostmi, ki temeljijo na razpisanih ukrepih in podatkih za nadzorni seznam ETIAS, da bi zagotovili bolj uravnoteženo porazdelitev odgovornosti.

Da bi se izognili nepotrebnim obremenitvam, bi morali biti prevozniki, ki opravljajo kopenske prevoze z avtobusi, izvzeti iz obveznosti za prevoznike iz te uredbe. Poleg tega predlaga, da bi morali imeti prevozniki možnost, da se povežejo s sistemom ETIAS, SVI in podobnimi sistemi prek ene same vstopne točke.

Da bi zagotovili nemoteno delovanje sistema, bi morali potniki prejeti več informacij o sistemu ETIAS na splošno in zlasti o njihovi specifični situaciji. Obveščeni bi na primer morali biti pred iztekom veljavnosti odobritve v okviru sistema ETIAS, omogočiti pa bi jim morali tudi, da pred iztekom veljavnega zaprosijo za novo dovoljenje. Da bi zagotovili učinkovito uresničevanje pravice do pritožbe, bi morali zagotoviti več informacij o pritožbenih postopkih.

V številnih delih predloga se predlaga jasnejše besedilo, bolje opredeljene določbe in več zaščitnih ukrepov za potnike. Zadetek v Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potnih listinah na primer ne bi smel privesti do samodejne zavrnitve, temveč do nadaljnjih ročnih preverjanj. Prav tako bi morali opredeliti, da se vsaka vloga obravnava samostojno, da ne bi prva zavrnitev samodejno privedla do nadaljnjih zavrnitev.

Učinkovitost in uspešnost

Predlaga se, naj države članice vzpostavijo posebne centralne točke dostopa, kjer bodo organi pregona preverjali izpolnjevanje pogojev za dostop, namesto da bi to nalogo prevzele nacionalne enote ETIAS. Tako v postopek dostopa do sistema ETIAS ne bi bilo treba vključiti tretjega organa, kar se zdi preveč zapleteno.

Da bi izboljšali mejne kontrole, bi morali imeti mejni policisti pri kontrolah v drugi vrsti možnost dostopa do centralnega sistema ETIAS. V primeru kontrole v drugi vrsti, potem ko je mejni policist že v prvi vrsti ocenil, da je treba opraviti dodatno preverjanje, bi morali imeti mejni organi enak dostop, da bi lahko sprejeli informirano odločitev.

Varnost in varstvo podatkov

Določbe o varnosti in varstvu podatkov bi morali bolje uskladiti s pravnimi podlagami za druge obsežne informacijske sisteme in jih s tem okrepiti. Predlagajo se določbe o obvladovanju tveganja za varnost informacij ter vgrajeno in privzeto varstvo podatkov, kot je v svojem mnenju predlagal Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Nadzor in odgovornost

Končno je vključenih tudi več novih in okrepljenih določb o poročanju, da bi zagotovili preglednost in s tem tudi odgovornost sistema. Zlasti je treba zagotoviti informacije o delovanju centralne enote, saj bo ta osrednji element prihodnjega sistema ETIAS.

(1)

Študija izvedljivosti za evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), končno poročilo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (23.8.2017)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 in (EU) 2016/1624

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Pripravljavec mnenja: David McAllister

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Sistem ETIAS je ena izmed prednostnih nalog, opredeljenih v načrtu iz Bratislave z dne 16. septembra 2016, ki ga je podpisalo in sprejelo 27 voditeljev držav članic ali vlad držav članic Unije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Komisija bi morala skupaj z visoko predstavnico Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in v sodelovanju z državami članicami pripisati velik pomen zunanjepolitičnim vidikom ustanovitve sistema ETIAS ter vlade tretjih držav pravočasno in natančno obvestiti o njegovih ciljih, ki jih zadevajo, pri čemer je treba poudariti temeljne politične, pravne in praktične razlike med vizumsko obveznostjo in odobritvijo potovanja.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Komisija bi morala pravočasno pred začetkom veljavnosti uredbe o sistemu ETIAS izvesti komunikacijske kampanje v ustreznih tretjih državah, da bodo potniki ustrezno obveščeni o postopku prijave za odobritev potovanja v okviru tega sistema, pravnih sredstvih, ki jih imajo na voljo v primeru zavrnitve, in pozitivnih vidikih možnosti nemotenega in hitrejšega prehajanja meja za potnike, ki pridobijo predhodno odobritev.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Sistem ETIAS bi moral vzpostaviti odobritev potovanja za državljane tretjih držav, ki so izvzeti iz zahteve po vizumu pri prehodu zunanjih meja („vizumska obveznost“), da se ugotovi, ali njihova prisotnost na ozemlju držav članic ne pomeni tveganja za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje. Zahteva po veljavni odobritvi potovanja bi morala biti nov pogoj za vstop na ozemlje držav članic, čeprav samo posedovanje odobritve potovanja ne bi smelo avtomatično podeliti pravice do vstopa.

(9)  Nekatere tretje države so izvedle vrsto kompleksnih reform, da bi svojim državljanom zagotovile potovanje brez vizuma, Unija pa je v zameno za uspešna prizadevanja odobrila brezvizumsko ureditev. Zato bi bilo treba v okviru sistema ETIAS vzpostaviti odobritev potovanja za državljane tretjih držav, ki so izvzeti iz zahteve po vizumu pri prehodu zunanjih meja („vizumska obveznost“), da se izključno ugotovi, ali prisotnost nekaterih oseb na ozemlju držav članic ne pomeni tveganja za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje. Zato bi morala biti zahteva po veljavni odobritvi potovanja nov pogoj za vstop na ozemlje držav članic, čeprav samo posedovanje odobritve potovanja ne bi smelo avtomatično podeliti pravice do vstopa.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Sistem ETIAS bi moral za izpolnjevanje svojih ciljev zagotavljati spletni obrazec vloge, v katerega bi moral prosilec vnesti podatke o svoji istovetnosti, potni listini, prebivališču, kontaktne podatke, podatke o izobrazbi in sedanjem poklicu, o tem, ali je družinski član državljanov EU ali državljanov tretjih držav, ki imajo pravico do prostega gibanja, ne pa tudi dovoljenja za prebivanje, če je prosilec mladoletna oseba, istovetnost odgovorne osebe ter odgovore na niz vprašanj o ozadju (ali ima prosilec kakršno koli bolezen, ki lahko preraste v epidemijo, kakor je opredeljena v Mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, ali drugo nalezljivo bolezen ali nalezljivo parazitsko bolezen, ali ima kazensko evidenco, ali je bil prisoten na vojnih območjih ter ali je bila zanj izdana odločitev o vrnitvi na mejo ali nalog za zapustitev ozemlja). Dostop do podatkov o zdravstvenem stanju prosilcev bi se moral dovoliti le za to, da se ugotovi, ali pomenijo grožnjo javnemu zdravju.

(16)  Sistem ETIAS bi moral za izpolnjevanje svojih ciljev zagotavljati spletni obrazec vloge, v katerega bi moral prosilec vnesti podatke o svoji istovetnosti, potni listini, prebivališču, kontaktne podatke, podatke o sedanjem poklicu, o tem, ali je družinski član državljanov EU ali državljanov tretjih držav, ki imajo pravico do prostega gibanja, ne pa tudi dovoljenja za prebivanje, če je prosilec mladoletna oseba, istovetnost odgovorne osebe ter odgovore na niz vprašanj o ozadju (ali ima prosilec kakršno koli bolezen, ki lahko preraste v epidemijo, kakor je opredeljena v Mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, ali drugo nalezljivo bolezen ali nalezljivo parazitsko bolezen, ali ima kazensko evidenco, ali je bil prisoten na vojnih območjih ter ali je bila zanj izdana odločitev o vrnitvi na mejo ali nalog za zapustitev ozemlja). Dostop do podatkov o zdravstvenem stanju prosilcev bi se moral dovoliti le za to, da se ugotovi, ali pomenijo grožnjo javnemu zdravju.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Sistem ETIAS bi moral sprejemati vloge, ki se vložijo v imenu prosilca, kadar ta iz kakršnega koli razloga ne more sam vložiti vloge. V takih primerih bi morala vlogo vložiti tretja oseba, ki jo pooblasti prosilec ali je pravno odgovorna zanj, pri čemer mora v vlogi navesti tudi svojo istovetnost.

(17)  Sistem ETIAS bi bilo treba oblikovati kot uporabniku prijazno platformo, zagotavljati pa bi moral vse ustrezne informacije v jeziku prosilca ali v jeziku, ki ga prosilec lahko razume. Sistem ETIAS bi moral sprejemati vloge, ki se vložijo v imenu prosilca, kadar ta iz kakršnega koli razloga ne more sam vložiti vloge. V takih primerih bi morala vlogo vložiti tretja oseba, ki jo pooblasti prosilec ali je pravno odgovorna zanj, pri čemer mora v vlogi navesti tudi svojo istovetnost. Sistem ETIAS bi moral vzpostaviti točke (okenca) za oddajo vloge na glavnih letališčih in morskih pristaniščih ter na večjih celinskih mejnih prehodih. Potovalni agenti bi morali imeti možnost, da ustvarijo vloge v imenu posameznikov in/ali skupin vlagateljev.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Osebne podatke, ki jih predloži prosilec, bi lahko sistem ETIAS obdeloval le za namene vnaprejšnjega preverjanja meril za upravičenost iz Uredbe (EU) 2016/39924 in ocene, ali je verjetno, da bi prosilec neregularno migriral ter ali bi njegov vstop v Unijo lahko pomenil grožnjo varnosti ali javnemu zdravju v Uniji.

(20)  Osebne podatke, ki jih predloži prosilec, bi lahko sistem ETIAS obdeloval le za namene vnaprejšnjega preverjanja meril za upravičenost iz Uredbe (EU) 2016/39924 in ocene, ali je bila v preteklosti prosilcu zavrnjena vloga za vstop ali je prekoračil dovoljeno trajanje bivanja ter ali bi njegov vstop v Unijo lahko pomenil grožnjo varnosti ali javnemu zdravju v Uniji.

_________________

_________________

24 Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah).

24 Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Ocene takih tveganj ni mogoče izvesti brez obdelave osebnih podatkov iz uvodne izjave 16. Vse osebne podatke v vlogah bi bilo treba primerjati s podatki v evidenci, dosjeju ali razpisu ukrepa v drugih informacijskih sistemih (schengenskem informacijskem sistemu (SIS), vizumskem informacijskem sistemu (VIS), podatkih Europola, Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potnih listinah (SLTD), sistemu vstopa/izstopa (SVI), sistemu Eurodac, evropskem informacijskem sistemu kazenskih evidenc (ECRIS) in/ali Interpolovi podatkovni zbirki potnih listin, povezanih z razpisi ukrepov (Interpol TDAWN)), nadzornim seznamom ETIAS ali specifičnimi kazalniki tveganja. Osebni podatki, ki bi jih bilo treba uporabiti za primerjavo, bi morali biti omejeni na vrste podatkov, ki so prisotne v informacijskih sistemih, po katerih poteka poizvedovanje, na nadzornem seznamu ETIAS ali v specifičnih kazalnikih tveganja.

(21)  Ocene takih tveganj ni mogoče izvesti brez obdelave osebnih podatkov iz uvodne izjave 16. Vse osebne podatke v vlogah bi bilo treba primerjati s podatki v evidenci, dosjeju ali razpisu ukrepa v drugih informacijskih sistemih (schengenskem informacijskem sistemu (SIS), vizumskem informacijskem sistemu (VIS), podatkih Europola, Interpolovi podatkovni zbirki o ukradenih in izgubljenih potnih listinah (SLTD), sistemu vstopa/izstopa (SVI), sistemu Eurodac, evropskem informacijskem sistemu kazenskih evidenc (ECRIS) in/ali Interpolovi podatkovni zbirki potnih listin, povezanih z razpisi ukrepov (Interpol TDAWN)), vključno z rumenimi tiralicami, ki bi lahko bile v pomoč pri iskanju pogrešanih oseb, ali nadzornim seznamom ETIAS ali specifičnimi kazalniki tveganja. Osebni podatki, ki bi jih bilo treba uporabiti za primerjavo, bi morali biti omejeni na vrste podatkov, ki so prisotne v informacijskih sistemih, po katerih poteka poizvedovanje, na nadzornem seznamu ETIAS ali v specifičnih kazalnikih tveganja.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Prosilci, ki se jim odobritev potovanja zavrne, bi morali imeti pravico do pritožbe. Pritožbe bi bilo treba vložiti v državi članici, ki je sprejela odločitev o vlogi, v skladu z njenim nacionalnim pravom.

(24)  Prosilci, ki se jim odobritev potovanja zavrne, bi morali imeti pravico do pritožbe. Pritožbe bi bilo treba vložiti v državi članici, ki je sprejela odločitev o vlogi, v skladu z njenim nacionalnim pravom. Postopek za pritožbo bi bilo treba zaključiti najpozneje v treh mesecih.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Če država članica v izjemnih okoliščinah meni, da je na podlagi humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali mednarodnih obveznosti državljanu tretje države treba dovoliti, da potuje na njeno ozemlje, bi morala imeti možnost, da izda odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko in časovno veljavnostjo.

(30)  Če je treba v izjemnih okoliščinah na podlagi humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali mednarodnih obveznosti državljanu tretje države dovoliti, da potuje, bi morala obstajati možnost, da se izda odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko in časovno veljavnostjo.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Dostop do informacij, ki jih vsebuje sistem ETIAS, je nujno potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/475/PNZ26, ali drugih hudih kaznivih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ27. V posamezni preiskavi ter da se zagotovijo dokazi in informacije v zvezi z osebo, za katero obstaja sum, da je storila kaznivo dejanje ali je žrtev kaznivega dejanja, lahko organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj potrebujejo dostop do podatkov v sistemu ETIAS. Podatki, shranjeni v sistemu ETIAS, bi bili lahko potrebni tudi za ugotavljanje istovetnosti storilca terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja, zlasti če so potrebni nujni ukrepi. Dostop do sistema ETIAS zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj pomeni poseganje v temeljni pravici do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov oseb, katerih osebni podatki se obdelujejo v sistemu ETIAS. Zato bi bilo treba podatke v sistemu ETIAS hraniti in dati na voljo imenovanim organom držav članic in Evropskemu policijskemu uradu (Europol) ob upoštevanju strogih pogojev iz te uredbe, da se tak dostop omeji na to, kar je nujno potrebno za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj v skladu z zahtevami, kot jih določa predvsem sodna praksa Sodišča, zlasti v zadevi Digital Rights Ireland28.

(34)  Dostop do informacij, ki jih vsebuje sistem ETIAS, bi moral biti koristen za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje terorističnih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/475/PNZ26, ali drugih hudih kaznivih dejanj, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2002/584/PNZ27. V posamezni preiskavi ter da se zagotovijo dokazi in informacije v zvezi z osebo, za katero obstaja sum, da je storila kaznivo dejanje ali je žrtev kaznivega dejanja, lahko organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj potrebujejo dostop do podatkov v sistemu ETIAS. Podatki, shranjeni v sistemu ETIAS, bi bili lahko potrebni tudi za ugotavljanje istovetnosti storilca terorističnega dejanja ali drugega hudega kaznivega dejanja, zlasti če so potrebni nujni ukrepi. Dostop do sistema ETIAS zaradi preprečevanja, odkrivanja ali preiskovanja terorističnih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj pomeni poseganje v temeljne pravice, zlasti v pravico do zasebnega življenja in pravico do varstva osebnih podatkov oseb, katerih osebni podatki se obdelujejo v sistemu ETIAS. Zato bi bilo treba podatke v sistemu ETIAS hraniti in dati na voljo imenovanim organom držav članic in Evropskemu policijskemu uradu (Europol) ob upoštevanju strogih pogojev iz te uredbe, da se tak dostop omeji na to, kar je nujno potrebno za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj v skladu z zahtevami, kot jih določa predvsem sodna praksa Sodišča, zlasti v zadevi Digital Rights Ireland28.

_________________

_________________

26 Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 6).

26 Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 6).

27 Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

27 Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).

28 Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. aprila 2014 v združenih zadevah C-293/12 in C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. aprila 2014 v združenih zadevah C-293/12 in C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Treba bi bilo določiti stroga pravila glede dostopa do centralnega sistema ETIAS in uvesti potrebne zaščitne ukrepe. Opredeliti je treba tudi pravice posameznikov do dostopa, popravka, izbrisa in pravnega varstva, zlasti pravico do sodnih pravnih sredstev in nadzor obdelave podatkov, ki ga izvajajo neodvisni javni organi.

(47)  Treba bi bilo določiti stroga pravila glede dostopa do centralnega sistema ETIAS in uvesti potrebne zaščitne ukrepe. Zbiranje, hramba in raba podatkov, pridobljenih v okviru sistema ETIAS, bi moralo v vsakem primeru potekati v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Opredeliti je treba tudi pravice posameznikov do dostopa, popravka, izbrisa in pravnega varstva, zlasti pravico do sodnih pravnih sredstev in nadzor obdelave podatkov, ki ga izvajajo neodvisni javni organi.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  sprejetje vnaprej določenega seznama odgovorov na vprašanja o stopnji in področju izobrazbe, sedanjem poklicu in nazivu delovnega mesta, ki jih je treba navesti v vlogi za odobritev potovanja,

-  sprejetje vnaprej določenega seznama odgovorov na vprašanja o sedanjem poklicu in nazivu delovnega mesta, ki jih je treba navesti v vlogi za odobritev potovanja,

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  določitev načinov plačila in postopka glede pristojbine za odobritev potovanja ob upoštevanju tehnološkega razvoja in njegove dostopnosti ter sprememba višine pristojbine,

-  sprememba višine pristojbine, določitev načinov plačila in postopka glede pristojbine za odobritev potovanja ob upoštevanju novih tehnologij in njihove razpoložljivosti, da državljanov tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti in nimajo dostopa do nekaterih plačilnih sredstev, ne bi ovirali pri vložitvi vloge za odobritev potovanja v sistemu ETIAS,

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(51)  Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki, in da ta posvetovanja izvede v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(51)  Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede oceno učinka in ustrezna posvetovanja, tudi s stroko in na diplomatski ravni, ter da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Posvetovati bi se bilo treba tudi z Evropsko službo za zunanje delovanje in diplomatskimi predstavništvi tretjih držav, za katere velja brezvizumski režim. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. V navedene strokovne skupine so vključeni tudi predstavniki Evropske službe za zunanje delovanje.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  tveganje za nezakonito priseljevanje pomeni tveganje, da državljan tretje države ne bi izpolnjeval pogojev za vstop in bivanje iz člena 6 Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obrazložitev

Opredelitev tveganja za nezakonito priseljevanje se doda v skladu s priporočilom evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  tveganje za varnost pomeni tveganje za grožnjo javnemu redu, notranji varnosti ali mednarodnim odnosom katere koli od držav članic;

Obrazložitev

Opredelitev tveganja za varnost se doda v skladu s priporočilom evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prispeval k visoki stopnji varnosti z zagotavljanjem temeljite ocene, ali prosilci pomenijo tveganje za varnost, pred njihovim prihodom na zunanje mejne prehode, da se ugotovi, ali obstajajo konkretni znaki ali utemeljeni razlogi za zaključek, da prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomeni tveganje za varnost;

(a)  prispeval k visoki stopnji varnosti z zagotavljanjem temeljite ocene, ali prosilci pomenijo tveganje za varnost, pred njihovim prihodom na zunanje mejne prehode, da se ugotovi, ali obstajajo konkretni znaki za zaključek, da prisotnost osebe na ozemlju držav članic pomeni tveganje za varnost;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  podpiral cilje schengenskega informacijskega sistema (SIS) v povezavi z razpisi ukrepov za osebe, za katere se zahteva prijetje zaradi predaje ali izročitve, pogrešane osebe, osebe, iskane zaradi sodelovanja v sodnem postopku, in osebe, ki so predmet prikrite ali namenske kontrole;

(e)  podpiral cilje schengenskega informacijskega sistema (SIS) v povezavi z razpisi ukrepov za osebe, za katere se zahteva prijetje zaradi predaje ali izročitve, pogrešane osebe, zlasti otroke, osebe, iskane zaradi sodelovanja v sodnem postopku, in osebe, ki so predmet prikrite ali namenske kontrole;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Uradnik za temeljne pravice pri Evropski agenciji za mejno in obalno stražo je pristojen za redna preverjanja obravnave vlog in izvajanja člena 28, vključno z rednimi ocenami njihovega učinka na temeljne pravice, zlasti v zvezi z zasebnostjo. Uradnik za varstvo podatkov pri Evropski agenciji za mejno in obalno stražo je pristojen za redna preverjanja obravnave vlog, vključno z rednimi ocenami njihovega učinka na varstvo osebnih podatkov.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prosilci vložijo vlogo z izpolnitvijo spletnega obrazca vloge na posebnem javnem spletnem mestu ali prek mobilne aplikacije za mobilne naprave dovolj časa pred načrtovanim potovanjem.

1.  Prosilci vložijo vlogo z izpolnitvijo spletnega obrazca vloge na posebnem javnem spletnem mestu, prek mobilne aplikacije za spletne naprave ali na točkah (okencih) za oddajo vlog dovolj časa pred načrtovanim potovanjem.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vlogo lahko vloži prosilec ali oseba ali komercialni posrednik, ki ga prosilec pooblasti za vložitev vloge v njegovem imenu.

2.  Vlogo lahko vloži prosilec ali oseba ali komercialni posrednik, ki ga prosilec pooblasti za vložitev vloge v njegovem imenu. Delegacije Unije v tretjih državah prosilcem zagotovijo potrebno pomoč.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Javno spletno mesto in mobilna aplikacija za mobilne naprave zagotovita, da je brezplačen obrazec vloge prosilcem povsod in lahko dostopen.

2.  Javno spletno mesto in mobilna aplikacija za mobilne naprave zagotovita, da je brezplačen obrazec vloge prosilcem povsod in lahko dostopen. Spletno mesto in mobilna aplikacija morata biti dostopna za invalide.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  elektronski naslov in telefonsko številko;

(g)  elektronski naslov in telefonsko številko, če je ta na voljo;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  izobrazbo (stopnja in področje);

črtano

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  če gre za mladoletne osebe: priimek in ime ali imena osebe s starševskimi pravicami ali zakonitega skrbnika;

(k)  pri mladoletnih osebah priimek, ime oziroma imena, elektronski naslov ali telefonsko številko in domači naslov osebe s starševskimi pravicami ali zakonitega skrbnika;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka l a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(la)  ali je prosilec begunec ali oseba brez državljanstva;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  kadar vlogo izpolni oseba, ki ni prosilec: priimek, ime ali imena, ime podjetja ali organizacije, če je primerno, elektronski naslov, poštni naslov, telefonsko številko; razmerje do prosilca in elektronsko podpisano izjavo o zastopanju.

(m)  kadar vlogo izpolni oseba, ki ni prosilec, in kadar jo izpolni skupina oseb: priimek, ime oziroma imena, ime podjetja ali organizacije, če je primerno, elektronski naslov, poštni naslov, telefonsko številko; razmerje do prosilca in elektronsko podpisano izjavo o zastopanju.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Stopnjo in področje izobrazbe, sedanji poklic in naziv delovnega mesta prosilec izbere z vnaprej določenega seznama. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 za določitev teh vnaprej določenih seznamov.

3.  Sedanji poklic in naziv delovnega mesta prosilec izbere z vnaprej določenega seznama. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 za določitev teh vnaprej določenih seznamov.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ali je bil obsojen za katero koli kaznivo dejanje v kateri koli državi;

(b)  ali je bil obsojen za katero koli hudo kaznivo dejanje v kateri koli državi v skladu s točko (m) člena 3;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 v zvezi z načini plačila in postopkom glede pristojbine za odobritev potovanja ter v zvezi s spremembami zneska te pristojbine.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 78 v zvezi z načini plačila in postopkom glede pristojbine za odobritev potovanja ter v zvezi s spremembami zneska te pristojbine. Komisija upošteva nove tehnologije in njihovo razpoložljivost, da državljanov tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti in nimajo dostopa do nekaterih plačilnih sredstev, ne bi ovirali pri vlaganju vloge za odobritev potovanja v sistemu ETIAS.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  ali potna listina, ki je navedena v vlogi, ustreza potni listini, ki je zabeležena v dosjeju v Interpolovi podatkovni zbirki TDAWN.

(m)  ali potna listina, ki je navedena v vlogi, ustreza potni listini, ki je zabeležena v dosjeju v Interpolovi podatkovni zbirki TDAWN, vključno z rumenimi tiralicami, ki bi lahko bile v pomoč pri iskanju pogrešanih oseb;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  razpis ukrepa v zvezi s pogrešanimi osebami;

(b)  razpis ukrepa v zvezi s pogrešanimi osebami, zlasti otroki;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 21a

 

Posebna pravila za begunce in osebe brez državljanstva, ki bivajo v državi, za katero ne velja vizumska obveznost

 

Ko begunec ali oseba brez državljanstva iz člena 2(1)(b) vloži vlogo za odobritev potovanja, se uporabljajo naslednja posebna pravila:

 

(a)  prosilec navede svoj status v skladu s členom 15(2)(l);

 

(b)  prosilcu ni treba odgovoriti na vprašanje iz člena 15(4)(c);

 

(c)  prosilec je oproščen plačila pristojbine iz člena 16.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zahteva za dodatne informacije ali dokumentacijo se sporoči na kontaktni elektronski naslov, zabeležen v prosilčevem dosjeju. V zahtevi za dodatne informacije ali dokumentacijo se jasno navedejo informacije ali dokumentacija, ki jih mora prosilec predložiti. Prosilec predloži dodatne informacije ali dokumentacijo neposredno nacionalni enoti ETIAS prek storitve varnega računa iz člena 6(2)(g) v sedmih delovnih dneh od dneva prejema zahteve.

2.  Zahteva za dodatne informacije ali dokumentacijo se sporoči na kontaktni elektronski naslov, zabeležen v prosilčevem dosjeju. V zahtevi za dodatne informacije ali dokumentacijo se jasno navedejo informacije ali dokumentacija, ki jih mora prosilec predložiti. Prosilec predloži dodatne informacije ali dokumentacijo neposredno nacionalni enoti ETIAS prek storitve varnega računa iz člena 6(2)(g) v sedmih delovnih dneh od dneva prejema zahteve. Prosilec lahko zaprosi za podaljšanje roka za predložitev zahtevane dokumentacije. Podaljšanje, odobreno na podlagi te prošnje, ne sme presegati 30 delovnih dni.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice pošlje prosilcu vabilo na kontaktni elektronski naslov, zabeležen v prosilčevem dosjeju.

5.  Nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice pošlje prosilcu vabilo na kontaktni elektronski naslov, zabeležen v prosilčevem dosjeju, ali ga povabi prek telefona.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če prosilec ne odgovori na vabilo v predpisanem roku ali se ne udeleži razgovora, se vloga v skladu s členom 31(1) zavrne, nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice pa o tem nemudoma obvesti prosilca.

6.  Če prosilec ne odgovori na vabilo v predpisanem roku ali se brez utemeljitve ne udeleži razgovora, se vloga v skladu s členom 31(1) zavrne, nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice pa prosilca o tem nemudoma obvesti.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Europol v nobenem primeru nima dostopa do osebnih podatkov v zvezi z izobrazbo prosilca iz člena 15(2)(h) in zdravjem prosilca iz člena 15(4)(a).

3.  Europol v nobenem primeru nima dostopa do osebnih podatkov v zvezi z zdravjem prosilca iz člena 15(4)(a).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  [statističnih podatkov, ustvarjenih s SVI, ki kažejo nenormalne stopnje prekoračitev obdobij dovoljenega bivanja in zavrnitev vstopa za določeno skupino potnikov;] ]

(a)  [statističnih podatkov, ustvarjenih v okviru sistema SVI, iz katerih so razvidne nenormalne stopnje prekoračitev obdobja dovoljenega bivanja in zavrnitev vstopa;]

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  statističnih podatkov, ustvarjenih s sistemom ETIAS v skladu s členom 73, ki kažejo nenormalne stopnje zavrnitev odobritev potovanj zaradi tveganj za neregularne migracije, varnost ali javno zdravje;

(b)  statističnih podatkov, ustvarjenih s sistemom ETIAS v skladu s členom 73, ki kažejo nenormalne stopnje zavrnitev odobritev potovanj zaradi tveganj za varnost ali javno zdravje;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  informacij, ki jih predložijo države članice v zvezi z nenormalnimi stopnjami prekoračitev obdobij dovoljenega bivanja in zavrnitev vstopa za določeno skupino potnikov za te države članice;

(e)  informacij, ki jih predložijo države članice v zvezi z nenormalnimi stopnjami prekoračitev obdobij dovoljenega bivanja in zavrnitev vstopa za nekatere potnike;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  stopnja izobrazbe;

črtano

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Specifični kazalniki tveganja so ciljno usmerjeni in sorazmerni. V nobenem primeru ne smejo temeljiti na rasi ali narodnosti osebe, njenih političnih mnenjih, veri ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, spolnem življenju ali spolni usmerjenosti.

5.  Specifični kazalniki tveganja so ciljno usmerjeni in sorazmerni. V nobenem primeru ne smejo temeljiti na rasi ali narodnosti osebe, njenih političnih mnenjih, veri ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, spolnem življenju ali spolni usmerjenosti. Preventivno ugotavljanje tveganj na podlagi splošnih podatkov, namesto konkretnih podatkov in očitnega tveganja, ni dovoljeno.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Predvideti je treba zaščitne ukrepe za zagotovitev, da bodo osebni podatki, ki se obdelujejo na nadzornem seznamu ETIAS, ustrezno zaščiteni.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Če so razlogi za vključitev na nadzorni seznam ETIAS neupravičeni, se lahko podatki s seznama kadar koli odstranijo.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Prosilci, ki se jim odobritev potovanja zavrne, imajo pravico do pritožbe. Pritožbe se vložijo v državi članici, ki je sprejela odločitev o vlogi, v skladu z njenim nacionalnim pravom. Nacionalna enota ETIAS odgovorne države članice prosilcem zagotovi informacije o postopku v primeru pritožbe.

2.  Prosilci, ki se jim odobritev potovanja zavrne, imajo pravico do pritožbe. Pritožbe se vložijo v državi članici, ki je sprejela odločitev o vlogi, v skladu z njenim nacionalnim pravom. Nacionalna enota ETIAS pristojne države članice prosilcem pisno v jeziku, ki ga razumejo, zagotovi informacije o postopku v primeru pritožbe. Postopek za pritožbo se zaključi najpozneje v treh mesecih.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo se lahko izda izjemoma, če zadevna država članica meni, da je to potrebno zaradi humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali mednarodnih obveznosti, in sicer ne glede na to, da postopek ročne obdelave v skladu s členom 22 še ni zaključen ali da je bila odobritev potovanja zavrnjena, razveljavljena ali preklicana.

1.  Odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo se izda izjemoma, če je to potrebno zaradi humanitarnih razlogov, nacionalnega interesa ali mednarodnih obveznosti, in sicer ne glede na to, da postopek ročne obdelave v skladu s členom 22 še ni zaključen ali da je bila odobritev potovanja zavrnjena, razveljavljena ali preklicana.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo velja na ozemlju države članice izdajateljice, in sicer največ 15 dni.

4.  Odobritev potovanja z omejeno ozemeljsko veljavnostjo velja na ozemlju države članice izdajateljice.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vpogled v centralni sistem ETIAS v primeru zadetka s podatki, zabeleženimi v prosilčevem dosjeju, omogoči dostop do podatkov iz člena 15(2)(a) do (g) in (j) do (m), kakor so zabeleženi v zadevnem dosjeju, ter do podatkov, vnesenih v zadevni dosje v zvezi z izdajo, zavrnitvijo, preklicem ali razveljavitvijo odobritve potovanja v skladu s členoma 33 in 37. Pravica dostopa do podatkov iz člena 15(2)(i) in (4)(b) do (d), kakor so zabeleženi v prosilčevem dosjeju, se podeli le, če so operativne enote izrecno zahtevale vpogled v te podatke z obrazloženo elektronsko zahtevo, predloženo v skladu s členom 44(1) in odobreno z neodvisnim preverjanjem. Vpogled v centralni sistem ETIAS ne omogoča dostopa do podatkov v zvezi z izobrazbo iz člena 15(2)(h) ali o tem, ali prosilec lahko pomeni tveganje za javno zdravje, kakor je navedeno v členu 15(4)(a).

4.  Vpogled v centralni sistem ETIAS v primeru zadetka s podatki, zabeleženimi v prosilčevem dosjeju, omogoči dostop do podatkov iz člena 15(2)(a) do (g) in (j) do (m), kakor so zabeleženi v zadevnem dosjeju, ter do podatkov, vnesenih v zadevni dosje v zvezi z izdajo, zavrnitvijo, preklicem ali razveljavitvijo odobritve potovanja v skladu s členoma 33 in 37. Pravica dostopa do podatkov iz člena 15(2)(i) in (4)(b) do (d), kakor so zabeleženi v prosilčevem dosjeju, se podeli le, če so operativne enote izrecno zahtevale vpogled v te podatke z obrazloženo elektronsko zahtevo, predloženo v skladu s členom 44(1) in odobreno z neodvisnim preverjanjem. Vpogled v centralni sistem ETIAS ne omogoča dostopa do podatkov o tem, ali utegne prosilec predstavljati tveganje za javno zdravje, kakor je navedeno v členu 15(4)(a).

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v sodelovanju s centralno enoto ETIAS in državami članicami ob začetku delovanja sistema ETIAS začne kampanjo obveščanja državljanov tretjih držav, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, v kateri jih seznani z zahtevo, da morajo za prehod zunanjih meja imeti veljavno odobritev potovanja.

Komisija v sodelovanju s centralno enoto ETIAS, državami članicami, njihovimi veleposlaništvi v tretjih državah, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, in delegacijami Unije v teh državah dovolj časa pred začetkom delovanja sistema ETIAS začne kampanjo obveščanja državljanov tretjih držav, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, v kateri jih seznani z zahtevo, da morajo za prehod zunanjih meja imeti veljavno odobritev potovanja.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Gostitelji infrastruktur, ki podpirajo javno spletno mesto, mobilno aplikacijo in prehod za prevoznike, so spletna mesta agencije eu-LISA ali Komisije. Te infrastrukture so geografsko razporejene, da zagotavljajo funkcionalnosti iz te uredbe v skladu s pogoji glede varnosti, razpoložljivosti, kakovosti in hitrosti v skladu z odstavkom 3.

2.  Gostitelji infrastruktur, ki podpirajo javno spletno mesto, mobilno aplikacijo, točke (okenca) za oddajo vlog in prehod za prevoznike, so spletna mesta agencije eu-LISA ali Komisije. Te infrastrukture so geografsko razporejene, da zagotavljajo funkcionalnosti iz te uredbe v skladu s pogoji glede varnosti, razpoložljivosti, kakovosti in hitrosti v skladu z odstavkom 3.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija eu-LISA je po začetku delovanja sistema ETIAS odgovorna za tehnično upravljanje centralnega sistema in nacionalnih enotnih vmesnikov. V sodelovanju z državami članicami zagotavlja, da se v skladu z analizo stroškov in koristi vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija. Odgovorna je tudi za tehnično upravljanje komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki ter za javno spletno mesto, mobilno aplikacijo za mobilne naprave, storitev elektronske pošte, storitev varnega računa, portal za prevoznike, spletno storitev in programsko opremo za obdelavo prošenj iz člena 6.

Agencija eu-LISA je po začetku delovanja sistema ETIAS odgovorna za tehnično upravljanje centralnega sistema in nacionalnih enotnih vmesnikov. V sodelovanju z državami članicami zagotavlja, da se v skladu z analizo stroškov in koristi vedno uporablja najboljša razpoložljiva tehnologija. Odgovorna je tudi za tehnično upravljanje komunikacijske infrastrukture med centralnim sistemom in nacionalnimi enotnimi vmesniki ter za javno spletno mesto, mobilno aplikacijo za mobilne naprave, točke (okenca) za oddajo vlog, storitev elektronske pošte, storitev varnega računa, portal za prevoznike, spletno storitev in programsko opremo za obdelavo prošenj iz člena 6.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

a.  izpolnjevanje obveznosti glede človekovih pravic, zlasti obveznosti v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo o otrokovih pravicah;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (EU) 2016/794

Člen 4 – odstavek 1 – točka n

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  v členu 4 se v odstavku 1 doda naslednja točka (n):

črtano

‘ (n)  vzpostavi, upravlja in posodablja nadzorni seznam ETIAS iz člena 29 [Uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)] v skladu s členom 18(2)(a).“;

 

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Mejni policisti v tem šestmesečnem obdobju državljane tretjih držav, za katere velja zahteva po odobritvi potovanja, pri prehodu zunanjih meja obvestijo o zahtevi, da morajo po izteku šestmesečnega obdobja imeti veljavno odobritev potovanja. Mejni policisti v ta namen med potnike te kategorije razdelijo skupno brošuro.

2.  Mejni policisti in diplomatska predstavništva držav članic in delegacije Unije v državah, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, v tem šestmesečnem obdobju državljane tretjih držav, za katere velja zahteva po odobritvi potovanja, pri prehodu zunanjih meja obvestijo o zahtevi, da morajo po izteku šestmesečnega obdobja imeti veljavno odobritev potovanja. Mejni policisti v ta namen med potnike te kategorije razdelijo skupno brošuro. Mejni policisti v ta namen med potnike te kategorije razdelijo skupno brošuro, ki je na voljo tudi na veleposlaništvih držav članic in pri delegacijah Unije v državah, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  o izobrazbi;

črtano

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Agencija eu-LISA Komisiji na zahtevo predloži statistiko o posebnih vidikih v zvezi z izvajanjem te uredbe in statistiko v skladu z odstavkom 3.

6.  Agencija eu-LISA Komisiji in Evropskemu parlamentu na zahtevo predloži statistiko o posebnih vidikih v zvezi z izvajanjem te uredbe in statistiko v skladu z odstavkom 3.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija da informacije, o katerih je bila uradno obveščena v skladu z odstavkom 1, na voljo državam članicam in javnosti prek javnega spletnega mesta, ki se stalno posodablja.

5.  Komisija da informacije, o katerih je bila uradno obveščena v skladu z odstavkom 1, na voljo državam članicam in javnosti prek dostopnega spletnega mesta, ki se stalno posodablja.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vpliv na diplomatske odnose med Unijo in zadevnimi tretjimi državami;

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

19.1.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

19.1.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

David McAllister

16.3.2017

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

Bodil Valero

Datum sprejetja

11.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

14

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Frank Engel

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

42

+