Procedură : 2016/0357B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0323/2017

Texte depuse :

A8-0323/2017

Dezbateri :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0308

RAPORT     ***I
PDF 603kWORD 79k
20.10.2017
PE 610.900v02-00 A8-0323/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Kinga Gál

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)

(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0731),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 88 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0466/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...(2),

–   având în vedere decizia luată de Conferința președinților la 14 septembrie 2017 de a autoriza Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să împartă propunerea Comisiei susmenționată și să elaboreze două rapoarte legislative în temeiul acesteia,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0323/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 70 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2016/794

Articolul 4 – alineatul 1 – litera n

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  instituie, gestionează și actualizează lista de supraveghere din ETIAS menționată la articolul 29 din [Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)] în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) litera (a).

(n)  instituie, gestionează și actualizează lista de supraveghere din ETIAS menționată la articolul 29 din [Regulamentul de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS)] în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) litera (a). După consultarea AEPD, Consiliul de administrație adoptă orientări care precizează mai amănunțit procedurile de prelucrare a informațiilor în scopuri legate de lista de supraveghere a ETIAS.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 82 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament se aplică de la data stabilită de Comisie în conformitate cu articolul 77 [Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399 și (UE) 2016/1624].

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C xx, ..., p. xx.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și modificarea Regulamentului (UE) nr. 2016/794

Referințe

N8-0050/2017 – C8-0306/2017 – COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

LIBE

14.9.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

14.9.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

26.9.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Kinga Gál

25.9.2017

 

 

 

Examinare în comisie

22.3.2017

26.6.2017

28.9.2017

19.10.2017

Data adoptării

19.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

13

3

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Barbara Spinelli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Lara Comi, Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Patrizia Toia

Data depunerii

23.10.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Lara Comi, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel, Patrizia Toia, Josef Weidenholzer

13

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

0

ECR

Daniel Dalton, Czesław Hoc, John Procter

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică