Процедура : 2016/0166(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0325/2017

Внесени текстове :

A8-0325/2017

Разисквания :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.11
CRE 12/12/2017 - 5.11

Приети текстове :

P8_TA(2017)0484

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 688kWORD 52k
20.10.2017
PE 608.080v02-00 A8-0325/2017

относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна

(12409/2016 – C8‑0469/2016 – 2016/0166(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Лиса Яконсари

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна

(12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12409/2016),

–  като взе предвид проекта на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (09452/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 37 и член 31, параграф 1 от Договора за Европейския съюз и съгласно член 91, член 100, параграф 2, членове 207 и 209, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0469/2016),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0325/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Казахстан.


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (27.9.2017)

на вниманието на комисията по външни работи

относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна

12409/2016 – C8‑0469/2016 – 2016/0166(NLE))

Докладчик по становище: Давид Борели

******

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да препоръча одобрението на проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна

Позовавания

12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

Водеща комисия

 

AFET

 

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

24.11.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

David Borrelli

13.7.2016

Разглеждане в комисия

10.7.2017

30.8.2017

 

 

Дата на приемане

25.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones, Paul Rübig

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Hannu Takkula, Marietje Schaake

ECR

Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Paul Rübig, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

2

-

ENF

France Jamet, Edouard Ferrand

4

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Verts/ALE

Heidi Hautala

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the EU and its Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part

Позовавания

12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

17.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

24.11.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

24.11.2016

INTA

24.11.2016

 

 

Неизказани становища

       Дата на решението

DEVE

21.6.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Liisa Jaakonsaari

13.12.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.10.2017

 

 

 

Дата на приемане

10.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Rebecca Harms, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

Дата на внасяне

23.10.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

7

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

1

0

ENF

Mario Borghezio

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация