Postopek : 2016/0166(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0325/2017

Predložena besedila :

A8-0325/2017

Razprave :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Glasovanja :

PV 12/12/2017 - 5.11
CRE 12/12/2017 - 5.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0484

PRIPOROČILO     ***
PDF 531kWORD 55k
20.10.2017
PE 608.080v02-00 A8-00325/2017

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v imenu Unije

(12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalka: Liisa Jaakonsaari

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za mednarodno trgovino
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v imenu Unije

(12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12409/2016),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani (09452/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 37 in 31(1) Pogodbe o Evropski uniji ter v skladu s členom 91, členom 100(2), členoma 207 in 209, drugim pododstavkom točke (a) člena 218(6) ter drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (C8-0469/2016),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) svojega poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A8-0325/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;


MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Kazahstan.27.9.2017)

za Odbor za zunanje zadeve

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v imenu Unije

12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

Pripravljavec mnenja: David Borrelli

******

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, naj Parlamentu priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v imenu Unije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Okrepljeno partnerstvo in sodelovanje med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani

Referenčni dokumenti

12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

Pristojni odbor

 

AFET

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

24.11.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

David Borrelli

13.7.2016

Obravnava v odboru

10.7.2017

30.8.2017

 

 

Datum sprejetja

25.9.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Sander Loones, Paul Rübig

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Massimiliano Salini, Bogdan Brunon Wenta

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

25

+

ALDE

Hannu Takkula, Marietje Schaake

ECR

Emma McClarkin, Jan Zahradil, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin, William (earl) Dartmouthski

PPE

Bogdan Brunon Wenta, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Laima Liucija Andrikienė, Massimiliano Salini, Paul Rübig, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

2

-

ENL

France Jamet, Edouard Ferrand

4

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Verts/ALE

Heidi Hautala

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Okrepljeno partnerstvo in sodelovanje med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani

Referenčni dokumenti

12409/2016 – C8-0469/2016 – JOIN(2016)0026 – 2016/0166(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

17.11.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

24.11.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

24.11.2016

INTA

24.11.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

DEVE

21.6.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Liisa Jaakonsaari

13.12.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

9.10.2017

 

 

 

Datum sprejetja

10.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Ana Gomes, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Rebecca Harms, Răzvan Popa, Gabriele Preuß

Datum predložitve

23.10.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

46

+

ALDE

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Tonino Picula, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

7

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

1

0

ENF

Mario Borghezio

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo