Procedure : 2017/2126(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0328/2017

Indgivne tekster :

A8-0328/2017

Forhandlinger :

PV 15/11/2017 - 20
CRE 15/11/2017 - 20

Afstemninger :

PV 16/11/2017 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0449

UDKAST TIL BETÆNKNING      
PDF 389kWORD 60k
23.10.2017
PE 604.708v03-00 A8-0328/2017

om årsberetningen om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016

(2017/2126(INI))

Udvalget for Andragender

Ordfører: Marlene Mizzi

PR_INI_AnnOmbud

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2016

(2017/0000(INI))

Europa-Parlamentet

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2016,

–  der henviser til artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 24 og artikel 228, i (TEUF),

–  der henviser til artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 43 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap,

–  der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv(1),

–  der henviser til den europæiske kodeks for god forvaltningsskik som vedtaget af Europa-Parlamentet den 6. september 2001(2),

–  der henviser til rammeaftalen om samarbejde, som blev indgået mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Ombudsmand den 15. marts 2006 og trådte i kraft den 1. april 2006,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 220, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A8-0328/2017),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2016 formelt blev forelagt for Europa-Parlamentets formand den 17. maj 2017, og at Ombudsmanden, Emily O'Reilly, forelagde den for Udvalget for Andragender den 30. maj 2017 i Bruxelles;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmand i henhold til artikel 24 og artikel 228 i TEUF er beføjet til at modtage klager over tilfælde af fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer med undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol under udøvelsen af dens domstolsfunktioner;

C.  der henviser til, at artikel 15 i TEUF fastsætter, at "for at fremme gode styreformer og sikre civilsamfundets deltagelse arbejder Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer så åbent som muligt", samt at "alle unionsborgere og alle fysiske og juridiske personer, der har bopæl eller vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer"; der henviser til, at kvaliteten af ​​de tjenester, der tilbydes EU-borgere, og EU-administrationens imødekommenhed over for deres behov og bekymringer er afgørende for beskyttelsen af ​​borgernes rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

D.  der henviser til, at det i artikel 41, stk. 1, i chartret om grundlæggende rettigheder fastslås, at "enhver har ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer";

E.  der henviser til, at det i artikel 43 i chartret hedder, at: "enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til at klage til Den Europæiske Ombudsmand over tilfælde af fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer med undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol under udøvelsen af dens domstolsfunktioner";

F.  der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmands vigtigste opgave er at sikre, at borgernes rettigheder respekteres fuldt ud, og at retten til god forvaltning fra EU-institutionernes, -organernes, -kontorernes og -agenturernes side afspejler de højeste standarder;

G.  der henviser til, at 15 797 borgere i 2016 rettede henvendelse til Ombudsmanden om hjælp, hvoraf 12 646 fik rådgivning via den interaktive vejledning på Ombudsmandens websted, mens de resterende 1 271 henvendelser blev sendt andetsteds med henblik på oplysninger, og 1 880 blev behandlet af Ombudsmanden som klager;

H.  der henviser til, at 711 af de 1 880 klager, som Ombudsmanden behandlede i 2016, lå inden for mandatet, og 1 169 lå uden for mandatet;

I.  der henviser til, at Ombudsmanden i 2016 indledte 245 undersøgelser, heraf 235 på grundlag af klager og 10 på eget initiativ, samtidig med at 291 undersøgelser (278 grundlag af klager og 13 på eget initiativ) blev afsluttet; der henviser til, at de fleste af undersøgelserne vedrørte Kommissionen (58,8 %), efterfulgt af EU's agenturer (12,3 %) Parlamentet (6,5 %), Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) (5,7 %), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) (4,5 %), Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (0,8 %) og øvrige institutioner (11,4 %).

J.  der henviser til, at Ombudsmanden modtager et stort antal klager fra enkeltpersoner og organisationer om EU-administrationen hvert år, og der henviser til, at de tre største bekymringer i de undersøgelser, der blev afsluttet af Ombudsmanden i 2016, vedrørte: gennemsigtighed og offentlig adgang til oplysninger og dokumenter (29,6 %), god forvaltning af EU-personalespørgsmål (28,2 %) samt servicekultur (25,1 %); der henviser til, at andre spørgsmål omfatter korrekt brug af skøn, herunder traktatbrudsprocedurer, forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-tilskud og -kontrakter samt hensyntagen til processuelle og grundlæggende rettigheder; der henviser til, at relevansen af disse spørgsmål fremhæver Ombudsmandens afgørende rolle i at bidrage til at sikre, at beslutningsprocesserne og administrationen på EU-plan er fuldt ud gennemsigtig og upartisk med det formål at beskytte borgernes rettigheder og styrke deres fortrolighed og den offentlige tillid;

K.  der henviser til, at Ombudsmandens kontor som led i det strategiske arbejde i 2016 afsluttede fem strategiske undersøgelser og indledte fire nye bl.a. om mulige interessekonflikter blandt særlige rådgivere og forsinkelser i forbindelse med test af kemikalier og desuden iværksatte ti nye strategiske initiativer;

L.  der henviser til, at Ombudsmanden iværksatte en omfattende strategisk undersøgelse af, hvordan Kommissionen foretager udnævnelser og vurderinger af interessekonflikter for sine særlige rådgivere, der ofte arbejder for den private sektor og for EU på samme tid;

M.  der henviser til, at Ombudsmanden har forespurgt om Den Europæiske Investeringsbanks adfærdskodeks for bestyrelsesmedlemmer, idet denne ikke indeholder bestemmelser om forpligtelsen til at fremlægge en interesseerklæring eller oplysninger om finansielle interesser;

N.  der henviser til, at den finansielle krise har medført en økonomisk og social krise, hvilket undergraver EU-institutionernes troværdighed;

O.  der henviser til, at Ombudsmanden har konstateret, at Kommissionens undladelse af i perioden 2009-2014 at behandle en tidligere kommissærs tilsidesættelse af adfærdskodeksen for kommissærer og af at foretage en behørig undersøgelse af, hvorvidt kommissærens private arbejdskontrakt var forenelig forpligtelserne i EU-traktaterne, udgør en tjenstlig fejl; der henviser til, at tilfælde af fejl eller forsømmelser vedrørende kommissærers aktiviteter efter mandatudløb, herunder Kommissionens formand, øger borgernes mistillid til Kommissionen;

P.  der henviser til, at Ombudsmanden også samarbejder med andre internationale organisationer, såsom f.eks. FN, og er en del af EU-rammen i henhold til FN's handicapkonvention (CPRD), som har til opgave at beskytte, fremme og overvåge gennemførelsen af ​​konventionen på EU-institutionernes niveau;

Q.  der henviser til, at ni ud af ti EU-borgere (87 %) ifølge Flash Eurobarometer-undersøgelsen om unionsborgerskab fra marts 2016 er bekendt med deres status som unionsborgere og deres ret til at klage til Parlamentet, Kommissionen eller Ombudsmanden;

1.  godkender Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2016 og roser dens klare og letlæselige præsentation med angivelse af de vigtigste fakta og tal om Ombudsmandens arbejde i 2016;

2.  lykønsker Emily O'Reilly med hendes fremragende arbejde med at forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af Ombudsmandens tjenester og for hendes positive engagement og samarbejde med Europa-Parlamentet, især Udvalget om Andragender, og med andre af EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer;

3.  erkender betydningen af strategiske undersøgelser og initiativer og støtter dem, Ombudsmanden har foretaget på eget initiativ i forbindelse med strategisk vigtige emner, som er af interesse for de europæiske borgere; roser Ombudsmandens bestræbelser på at gøre bedre brug af sit strategiske arbejde og tillade, at klagesager med et sammenligneligt indhold behandles sammen;

4.  glæder sig over Ombudsmandens vilje til at reagere hurtigt og effektivt på EU-borgernes behov og bekymringer og støtter de nye arbejdsmetoder og den strømlinede sagsbehandlingsprocedure, der blev indført i 2016, og som giver større fleksibilitet og effektivitet og større indvirkning på et større antal borgere;

5.  er enig i, at de nuværende og hidtil usete udfordringer, som EU står over for, som f.eks. arbejdsløshed, økonomiske og sociale uligheder, migrationskrisen og Brexit, tvinger alle institutioner, organer, kontorer og agenturer i Unionen, herunder Ombudsmanden, til at arbejde hårdere og med større målbevidsthed for at sikre det højeste niveau af social retfærdighed, ansvarlighed og gennemsigtighed på europæisk plan;

6.  understreger behovet for at forbedre den sociale dialog;

7.  understreger, at tillid mellem borgere og institutioner er af allerstørste betydning i det nuværende økonomiske klima;

8.  bemærker, at Ombudsmandens kontor har opnået den næsthøjeste efterlevelse af sine afgørelser og/eller henstillinger hidtil; anbefaler Ombudsmanden at være opmærksom på og kortlægge årsager til manglende overholdelse af sine henstillinger samt at underrette Parlamentet om ethvert tilbagevendende tilfælde af manglende overholdelse fra EU-administrationens side;

9.  bemærker det faldende antal undersøgelser vedrørende EU's institutioner, organer og agenturer, der blev foretaget af Ombudsmanden i 2016 (245 i 2016, 261 i 2015); opfordrer indtrængende EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer til inden for en rimelig tidsramme at besvare og reagere på Ombudsmandens kritiske bemærkninger og til at forbedre deres efterlevelse af Ombudsmandens henstillinger og/eller afgørelser;

10.  bemærker, at de fleste af de sager, der blev behandlet af Ombudsmanden i 2016, blev afsluttet inden for tolv måneder, og at den gennemsnitlige tid, der var nødvendig for at afslutte en undersøgelse, var ti måneder, idet kun 30 % af sagerne blev afsluttet efter tolv eller flere måneder; opfordrer indtrængende Ombudsmanden til yderligere at forbedre sine arbejdsmetoder og forkorte behandlingen af ​​klager, især for sager, der stadig er åbne efter tolv måneder, uden at gå på kompromis med hendes arbejdseffektivitet;

11.  bemærker, at gennemsigtighedsrelaterede undersøgelser, navnlig for så vidt angår aspekter relateret til gennemsigtigheden af beslutningsprocesser, gennemsigtigheden inden for lobbyvirksomhed og adgangen til EU-dokumenter, igen udgør den største andel af de sager, der behandles af Ombudsmanden, efterfulgt af andre problemer i forbindelse med en lang række emner lige fra krænkelse af de grundlæggende rettigheder og vigtige etiske spørgsmål til EU's kontrakter og tilskud;

12.  understreger den afgørende rolle, som gennemsigtighed, god forvaltningsskik og institutionelle kontrolmekanismer spiller i det arbejde, der udføres af EU's institutioner; beklager, at undersøgelser vedrørende gennemsigtighed og adgang til oplysninger og dokumenter konsekvent tegner sig for mere end 20 % af alle de henvendelser, der forelægges for Ombudsmanden, og som i lighed med de foregående år fortsætter med at være EU-borgernes vigtigste bekymring; opfordrer EU-institutionerne til at offentliggøre oplysninger og dokumenter proaktivt med henblik på at øge gennemsigtigheden og begrænse fejl eller forsømmelser;

13.  mener, at den højeste grad af gennemsigtighed og adgang til EU-institutionernes dokumenter skal være reglen; minder om Den Europæiske Unions Domstols retspraksis, som fastsætter, at alle Unionens borgere har ret til aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, og at eventuelle undtagelser fra denne ret altid bør afvejes mod principperne om gennemsigtighed og demokrati som en forudsætning for udøvelsen af ​​deres demokratiske rettigheder; mener, at der er behov for en revision af forordning (EF) nr. 1049/2001 med henblik på at lette Ombudsmandens arbejde i forbindelse med kontrollen med adgangen til aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

14.  opfordrer Kommissionen til at forbedre gennemsigtigheden og adgangen til dokumenter og oplysninger hvad angår EU-Pilot-procedurer i relation til modtagne andragender og til de EU-Pilot- og overtrædelsesprocedurer, der allerede er afsluttet; understreger vigtigheden af, at Kommissionen og Parlamentet regelmæssigt underrettes; opfordrer til at fortsætte Ombudsmandens strategiske undersøgelse vedrørende gennemsigtigheden i Kommissionens behandling af traktatbrudsklager under "EU-Pilot"-proceduren, og opfordrer indtrængende Ombudsmanden til at være bestemt og årvågen, når hun fortsætter med at undersøge sagen i 2017;

15.  påskønner Ombudsmandens beslutning om at opnå den højeste grad af gennemsigtighed i EU's beslutningsproces; understreger behovet for at overvåge gennemførelsen af Ombudsmandens henstillinger om gennemsigtighed i trepartsforhandlingerne; opfordrer Rådet og Kommissionen til at offentliggøre relevante oplysninger om beslutninger truffet i trepartsforhandlingerne; understreger endvidere behovet for en fuldstændig og øget gennemsigtighed i handelsaftaler og -forhandlinger, og opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte indsatsen for at overvåge gennemsigtigheden i forhandlingerne om alle EU's handelsaftaler med tredjelande og samtidig tage højde for, at dette ikke bør undergrave EU's forhandlingsposition;

16.  gentager betydningen af gennemsigtighed i alle EU's institutioner under forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige om sidstnævntes udtrædelse af Unionen uden at bringe parternes forhandlingsposition i fare; opfordrer Ombudsmanden til at overvåge efterlevelsen af gennemsigtighed i hele processen i forbindelse med forhandlingerne om udtræden;

17.  efterlyser større gennemsigtighed i EU's økonomiske og finansielle beslutningsproces, navnlig inden for banktilsyn, som gennemføres af Den Europæiske Centralbank; støtter endvidere Ombudsmandens henstillinger om at øge gennemsigtigheden i EIB og Eurogruppen og om at styrke deres interne etiske regler, samtidig med at Ombudsmandens seneste indsats i denne henseende anerkendes sammen med den kendsgerning, at forordning (EF) nr. 1049/2001 ikke finder anvendelse på Eurogruppen, da den ikke er en institution eller et organ som omhandlet i traktaterne; opfordrer til overholdelse af Ombudsmandens henstillinger vedrørende EIB's klageordning (EIB-CM) og understreger betydningen af ​​en uafhængig klageordning; opfordrer Ombudsmanden til at spille en mere aktiv rolle i at sikre, at den nye EIB-CM fortsat er troværdig og effektiv, samtidig med at principperne om operationel uafhængighed, gennemsigtighed, tilgængelighed, aktualitet og tilstrækkelige ressourcer overholdes;

18.  udtrykker sin fulde støtte til ombudsmandens endelige mål, som er at bidrage til at styrke ansvarlighed og gennemsigtighed i strukturerne og institutionerne på EU-plan og at højne demokratiets kvalitet i Europa;

19.  noterer sig Ombudsmandens konstatering af tilfælde af fejl eller forsømmelser i forhold til adfærdskodeksen for kommissærer; understreger vigtigheden af høj moral og etiske standarter inden for rammerne af EU-administrationen og bemærker Kommissionens beslutning om at forlænge "afkølingsperioden" til to år for forhenværende kommissærer og til tre år for Kommissionens tidligere formænd, men er af den faste overbevisning, at der skal gælde strengere etiske regler for alle EU-institutionerne, herunder både for EU's politikere og personale, med det formål at sikre respekten for pligten til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed samt fuld uafhængighed fra den private sektor; opfordrer Kommissionen til proaktivt at sikre offentliggørelse af og fuld gennemsigtighed med hensyn til tidligere kommissærers beskæftigelse efter udløbet af deres embedsperiode; støtter Ombudsmandens henstillinger om yderligere revision af kodeksen i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til traktaten ved at gøre reglerne mere eksplicitte og lettere at gennemføre for at sikre troværdighed, upartiskhed og manglende interessekonflikter fra sag til sag; tilskynder Ombudsmanden til fortsat at overvåge og vurdere uafhængigheden af ​​Kommissionens etiske ad hoc-udvalg;

20.  bemærker Kommissionens foranstaltninger som reaktion på Ombudsmandens henstillinger om, hvordan EU's personaleregler vedrørende det såkaldte "svingdørs-fænomen" er blevet gennemført, og ser frem til Ombudsmandens opfølgende undersøgelse af, hvordan de nye regler fungerer i praksis.

21.  opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte sit arbejde med at sikre rettidig offentliggørelse af navnene på alle EU-tjenestemænd, der er involveret i svingdørssager, og til at sikre fuld gennemsigtighed med hensyn til alle relaterede oplysninger;

22.   støtter Ombudsmandens forpligtelse til at forbedre EU's gennemsigtighed inden for lobbyvirksomhed og opfordrer Kommissionen til fuldt ud at efterkomme Ombudsmandens forslag til forbedring af EU's åbenhedsregister og gøre det til en obligatorisk central gennemsigtighedsplatform for alle EU's institutioner og agenturer; understreger, at der bør iværksættes klare foranstaltninger og udarbejdes sammenhængende og effektive arbejdsplaner med henblik herpå; understreger betydningen af ​​større gennemsigtighed, herunder oplysninger om finansiering, interessegrupper og finansielle interesser;

23.  glæder sig over Ombudsmandens strategiske undersøgelse af, hvordan Kommissionen udfører vurderinger af interessekonflikter for sine særlige rådgivere; opfordrer Kommissionen til fuldt ud at gennemføre Ombudsmandens henstillinger om proceduren for udnævnelse af særlige rådgivere og vurdere enhver potentiel interessekonflikt før og efter deres udpegning og give offentlig adgang til og oplysninger om dokumenter og møder;

24.  støtter Ombudsmandens strategiske undersøgelse af Kommissionens ekspertgrupper; opfordrer indtrængende Ombudsmanden til at sikre en bedre håndtering af interessekonflikter og en mere afbalanceret og ligelig repræsentation af alle interessenter, herunder samfundsmæssige interessenter, i Kommissionens nye regler, herunder angivelsen af alle eksperter i EU's åbenhedsregister;

25.  noterer sig Kommissionens holdning til gennemsigtighed på sine møder med tobakslobbyister og de gennemsigtighedsforanstaltninger, som gennemføres af Generaldirektoratet for Sundhed; gentager sin opfordring til Kommissionen om at ændre dens praksis og gøre dens arbejde fuldt ud gennemsigtig ved at offentliggøre oplysninger online om alle møder med lobbyister eller med deres juridiske repræsentanter samt referaterne fra disse møder i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til FN's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC);

26.  glæder sig over Ombudsmandens praktiske anbefalinger for offentlige embedsmænds samspil med lobbyister; opfordrer indtrængende Ombudsmanden til at øge bevidstheden om disse henstillinger blandt medarbejdere i alle EU-institutionerne gennem uddannelse, seminarer og relaterede støtteforanstaltninger og opfordrer alle EU-institutionerne til at gennemføre Ombudsmandens kodeks for god forvaltningsskik og gennemsigtighedsforanstaltningerne under FN's rammekonvention om tobakskontrol FCTC;

27.  roser Ombudsmandens strategiske forespørgsel om aktindsigt i dokumenter vedrørende Rådets forberedende organer, herunder dets udvalg, arbejdsgrupper og De Faste Repræsentanters Komité (Coreper), når de diskuterer udkast til EU-lovgivningsmæssige retsakter; tilskynder Ombudsmanden til at opfordre Rådet til at forbedre gennemsigtigheden i forbindelse med dets møder med interessenter og dets vedtagne afgørelser, overholde krav til aktindsigt samt til at give denne adgang rettidigt og uden forsinkelser;

28.  roser Ombudsmandens arbejde med at behandle spørgsmål af almen interesse, såsom grundlæggende rettigheder, lægemiddelsikkerhed og -effektivitet, miljøbeskyttelse, sundheds- og miljømæssige risici; opfordrer Ombudsmanden til at følge op på sine forslag til Det Europæiske Kemikalieagentur vedrørende motivationshæmmere i forbindelse med dyreforsøg, når nye kosmetiske produkter registreres på markedet, samt til EPSO vedrørende anvendelse af princippet om force majeure og gennemsigtigheden af EPSO-udvælgelsesprøver;

29.  støtter Ombudsmandens rolle i udformningen af en proaktiv og gennemsigtig politik med hensyn til de kliniske forsøg, som udføres af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og navnlig Ombudsmandens henstillinger om godkendelsen af Humira, et af ​​verdens bedst sælgende lægemidler, der anvendes til behandling af Crohns sygdom; opfordrer indtrængende Ombudsmanden til at fortsætte med at overvåge EMA for at sikre, at det opfylder de højeste standarder for gennemsigtighed og adgang til oplysninger om kliniske forsøg, navnlig standarder, som er i offentlighedens interesse og til gavn for læger, patienter og forskere;

30.  glæder sig over Ombudsmandens undersøgelser i kølvandet på klager fra personer med handicap og støtter Ombudsmandens arbejde som aktiv deltager i EU's ramme for FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og Ombudsmandens bidrag til gennemførelsen af ​​den europæiske handicapstrategi; bekræfter sin fulde støtte til den fulde gennemførelse af konventionen på EU-niveau.

31.  opfordrer Ombudsmanden til at sikre, at Kommissionen tager hensyn til Ombudsmandens forslag og henstillinger om den fremtidige revision af det europæiske borgerinitiativinstrument (ECI) med henblik på at sikre, at de procedurer og betingelser, der kræves for ECI, er reelt klare, enkle, let anvendelige og forholdsmæssigt afpassede;

32.  opfordrer Ombudsmanden til at sikre, at Kommissionen vil bidrage til at skabe en infrastruktur med juridisk rådgivning til europæiske borgerinitiativer og skabe en juridisk ramme for at beskytte medlemmer af det europæiske borgerinitiativ;

33.  minder om, at whistleblowere spiller en afgørende rolle i afsløringen af fejl og forsømmelser, og støtter foranstaltninger, der effektivt tilskynder til whistleblowing og forbedrer beskyttelsen af whistleblowere mod repressalier, og opfordrer Ombudsmanden til yderligere at vurdere gennemførelsen af ​​de nye interne regler for whistleblowing i EU-institutionerne; opfordrer til, at der følges op på Ombudsmandens henvendelser fra 2015 i forbindelse med EU-institutionernes interne regler for whistleblowing; glæder sig over Ombudsmandens egne regler på dette område og opfordrer andre EU-institutioner til at bruge dem som en rettesnor; gentager sin opfordring til at indføre en horisontal EU-lovgivning om beskyttelse af whistleblowere, som fastsætter passende kanaler og procedurer for rapportering af alle former for fejl og forsømmelser, og til, at der indføres passende garantier og juridiske beskyttelsesforanstaltninger på alle niveauer for de berørte personer;

34.  glæder sig over Ombudsmandens initiativ om at identificere bedste praksis i EU's administration og sikre disse praksisser større offentlig bevågenhed med Ombudsmandens pris for god forvaltning;

35.  opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte med at samarbejde med de nationale ombudsmænd gennem det europæiske netværk af ombudsmænd; støtter idéen om afholdelse af den årlige konference i det europæiske netværk af ombudsmænd for første gang i Bruxelles i 2016 og Kommissionens tilsagn om at arbejde mere effektivt med netværket;

36.  er åben over for ideen om at afholde fremtidige årlige konferencer i det europæiske netværk af ombudsmænd i Europa-Parlamentets lokaler i betragtning af de direkte forbindelser mellem Udvalget for Andragender og Ombudsmanden;

37.  minder om, at det europæiske netværk af ombudsmænd kunne spille en vigtig rolle i at forsvare EU-borgernes rettigheder i forhandlingerne om Det Forenede Kongeriges tilbagetrækning fra EU;

38.  roser Ombudsmanden for at holde møder med de enkelte nationale ombudsmænd og med civilsamfundet og erhvervsorganisationer; opfordrer Ombudsmanden til at gentage disse møder i alle medlemsstaterne og øge bevidstheden om, hvad Ombudsmandens kontor kan gøre for europæiske borgere og virksomheder;

39.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til ombudsmændene eller tilsvarende organer i medlemsstaterne.

(1)

EUT L 113 af 4.5.1994, s. 15.

(2)

EUT C 72 E af 21.3.2002, s. 331.


BEGRUNDELSE

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2016 blev formelt forelagt for Antonio Tajani, formand for Europa-Parlamentet, den 17. maj 2017. Emily O'Reilly, Den Europæiske Ombudsmand, forelagde den for Udvalget for Andragender i Bruxelles den 30. maj 2017.

Retsgrundlaget for Den Europæiske Ombudsmands mandat er artikel 24 og artikel 228 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Europæiske borgere har ret til at klage til Den Europæiske Ombudsmand i henhold til artikel 24 i TEUF og artikel 43 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Med Lissabontraktatens ikrafttræden blev Ombudsmandens mandat udvidet til at omfatte mulige tilfælde af fejl eller forsømmelser inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), herunder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP).

Ombudsmandens definition af tilfælde af fejl eller forsømmelser – en definition, der støttes af Parlamentet og Kommissionen – lyder som følger: "Der foreligger fejl eller forsømmelser, når en offentlig myndighed ikke handler i overensstemmelse med en bindende regel eller et bindende princip." For institutionerne indebærer dette et krav om overholdelse af retsstatsprincippet, principperne om god forvaltning og de grundlæggende rettigheder. Chartret om grundlæggende rettigheder omfatter også retten til god forvaltning som en grundlæggende rettighed for EU-borgerne (artikel 41), og chartret er bindende for EU-institutionernes forvaltninger.

Ordføreren påskønner det læservenlige format af Ombudsmandens årsberetning, hvilket også var tilfældet med den foregående rapport fra 2015, og at den tager fat på centrale spørgsmål og fokuserer på at give detaljerede oplysninger om de aktiviteter og det arbejde, Ombudsmanden har udført i 2016. Rapporten præsenterer ved hjælp af klar og enkel infografik omtrent de samme områder som sidste år.

I 2016 blev 15 797 borgere bistået af Ombudsmanden, og 12 646 fik rådgivning via den interaktive vejledning på Ombudsmandens websted, og af de resterende anmodninger blev 1880 sager behandlet som klager, mens 1271 var anmodninger om oplysninger, der blev besvaret af Den Europæiske Ombudsmands tjenestegrene.

711 af de i alt 1880 klager, som Ombudsmanden behandlede i 2016, lå inden for mandatet, og 1169 lå uden for mandatet. Antallet af klager uden for Ombudsmandens mandat faldt til et rekordlavt tal (1169) som følge af en effektiv kommunikation om Ombudsmandens arbejde og den interaktive vejledning på webstedet. 470 klager (57,5 %) uden for Ombudsmandens mandat blev overført til medlemmer af netværket, hvoraf 429 til en national eller regional ombudsmand og 41 til Udvalget for Andragender. Andre klager blev overført til Kommissionen (116, 14,2 % af alle klager, der blev overført) og andre institutioner og organer (407, 49,8 %).

I sammenligning med det foregående år faldt antallet af klager en anelse i 2016 (17 033 borgere og 2077 klager i 2015). Der blev truffet foranstaltninger som følge af klager: i 816 tilfælde (43,4 %) blev der givet rådgivning eller klagen blev overført til en anden klageinstans; i 788 tilfælde (41,9 %) blev klageren meddelt, at der ikke kunne gives yderligere rådgivning; og i 235 tilfælde (12,5 %) blev der indledt en undersøgelse.

Ombudsmanden indledte 245 undersøgelser i 2016, heraf 235 på grundlag af klager og 10 på eget initiativ, samtidig med at 291 undersøgelser (278 grundlag af klager og 13 på eget initiativ) blev afsluttet. I 148 tilfælde (50,9 %) ud af de 291 afsluttede undersøgelser blev der fundet en løsning, eller problemet blev løst af institutionen, i 89 tilfælde (30,6 %) blev der ikke konstateret fejl eller forsømmelser, i 52 sager (17,9 %) var der ikke grundlag for yderligere undersøgelser og i 20 tilfælde (6,9 %) blev der konstateret fejl eller forsømmelser.

Ordføreren glæder sig over det faldende antal undersøgelser vedrørende de europæiske institutioner, der blev foretaget af Den Europæiske Ombudsmand i 2016 (245 i 2016, 261 i 2015). Efter ordførerens opfattelse bør EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer fortsat svare og reagere inden for en rimelig tidsramme på Ombudsmandens kritiske bemærkninger og bør yderligere forbedre deres efterlevelse af Ombudsmandens anbefalinger og/eller afgørelser.

For så vidt angår klagernes nationale oprindelse ligger Spanien stadig på førstepladsen med 308 klager, efterfulgt af Polen (163), Belgien (150) og Det Forenede Kongerige (145). Den omstændighed, at mange klager har oprindelse i en given medlemsstat, betyder fortsat ikke, at dette afspejles forholdsmæssigt i antallet af indledte undersøgelser. For eksempel fremgår det af Ombudsmanden i årsberetning for 2016, at der i forbindelse med 150 klager fra Belgien blev indledt 50 undersøgelser, mens der kun blev indledt 28 undersøgelser i forbindelse med 308 klager fra Spanien.

I betænkningen understreger ordføreren også betydningen af spørgsmål vedrørende gennemsigtighed og adgang til oplysninger og dokumenter, som er det emne, som oftest er genstand for forespørgsler indgivet til Ombudsmanden (29,6 %), efterfulgt af god forvaltning af EU-personalespørgsmål (28,2 %) og servicekultur (25,1 %). Andre spørgsmål omfatter korrekt brug af skøn, herunder traktatbrudsprocedurer, forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-tilskud og -kontrakter, hensyntagen til processuelle og grundlæggende rettigheder.

På grundlag af en ny strømlinet procedure for håndtering af sager behandles klagesager med sammenligneligt indhold samlet som strategiske undersøgelser, hvoraf der blev indledt 4 og afsluttet 5 i 2016. De strategiske undersøgelser, der blev indledt i 2016, omfatter vurderinger af interessekonflikter for Kommissionens særlige rådgivere, Kommissionens pilotprogram, godkendelse af pesticider til det europæiske marked og forsinkelser i godkendelsen af 20 ansøgninger vedrørende genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Ombudsmanden indledte også 10 strategiske initiativer i det pågældende år vedrørende det såkaldte svingdørsfænomen, manglende gennemsigtighed i TTIP-forhandlingerne mellem EU og USA, gennemførelse af FN's handicapkonvention, gennemsigtighed for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, gennemsigtighed for Eurogruppen og EIB, lettere adgang til Kommissionens websteder for handicappede og gennemsigtighed i ECB's tilsynskontrol- og evalueringsproces. Ordføreren støtter det strategiske arbejde, som er gennemført af Ombudsmanden i 2016, og som efter dennes opfattelse tjente offentlighedens interesser ved at hjælpe EU-institutionerne med at forbedre kvaliteten af deres tjenester.

I de undersøgelser, hvor der blev konstateret fejl eller forsømmelser, blev der i 9 sager (45 %) givet kritiske bemærkninger til institutionen, og i 11 tilfælde (55 %) blev Ombudsmandens henstilling helt eller delvist accepteret af institutionen. Der fremsættes en kritisk bemærkning, når den berørte institution ikke længere kan rette op på den konstaterede fejl eller forsømmelse, den konstaterede fejl eller forsømmelse ikke har generelle følgevirkninger, eller en opfølgning fra Ombudsmandens side ikke anses for påkrævet. Ombudsmanden kan også fremsætte en kritisk bemærkning, når hun mener, at et forslag til henstilling ikke ville være effektivt, eller i tilfælde, hvor den berørte institution ikke vil acceptere et forslag til henstilling, men det ikke er berettiget at udarbejde en særlig beretning til Parlamentet om den pågældende sag.

En kritisk bemærkning bekræfter for klageren, at klagen er berettiget, og angiver klart for den pågældende institution, hvad der er gjort forkert, således at tilsvarende fejl eller forsømmelser kan undgås fremover. I 2015 fremsatte Ombudsmanden kritiske bemærkninger over for institutionerne i 19 tilfælde.

For så vidt angår de institutioner, der er genstand for Ombudsmandens undersøgelser, er Kommissionen fortsat på førstepladsen med mere end halvdelen af sagerne (58,8 %), efterfulgt af EU's agenturer (12,3 %) Europa-Parlamentet (6,5 %), Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) (5,7 %), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) (4,5 %), Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (0,8 %) og andre institutioner (11,4 %). I forhold til 2015 optræder andre institutioner som en ny kategori, der tegner sig for den tredjestørste del af undersøgelserne, og Europa-Parlamentet er nu på en fjerdeplads foran EPSO.

Ordføreren glæder sig ligeledes over Ombudsmandens initiativ om i oktober 2016 at opfordre til indstilling af kandidater til prisen for god forvaltning med henblik på at udpege bedste praksis i EU og give disse praksis større offentlig opmærksomhed. Ombudsmanden har også udarbejdet en liste over, hvad man bør og ikke bør gøre, til tjenestemænd, der interagerer med lobbyister.

Ombudsmanden samarbejder også tæt med ombudsmændene i medlemsstaterne gennem det europæiske netværk af ombudsmænd (ENO). I 2016 blev netværket omorganiseret og fik status som født medlem af Det Rådgivende Forum for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO). Det europæiske ombudsmandsnetværk består i øjeblikket af 96 kontorer i 36 europæiske lande og udgør en platform for samarbejde mellem Ombudsmanden og regionale eller nationale modparter. Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender er også fuldgyldigt medlem af netværket. Klager, der ligger uden for Ombudsmandens mandat, kan i mange tilfælde bedst behandles af et medlem af netværket, såsom en national eller regional ombudsmand.

Den vigtigste begivenhed i netværket i 2016 var det den første årlige konference arrangeret af Ombudsmanden, som blev afholdt i Bruxelles 19. til 20. juni. Ordføreren støtter idéen om afholdelse af den årlige konference i det europæiske netværk af ombudsmænd for første gang i Bruxelles i 2016 og Kommissionens tilsagn om at arbejde mere effektivt med netværket. Denne yderst interaktive konference var åben for personer, der ikke var medlemmer, og havde 250 deltagere, der arbejdede med aktuelle emner, herunder Europas migrationskrisen, fremme af gennemsigtighed inden for lobbyvirksomhed og udfordringer i relation til retsstatsprincippet.

Artikel 33, stk. 2, i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap omfatter etablering af en EU-ramme, der har til opgave at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af konventionen. Det er Den Europæiske Ombudsmands opgave at beskytte rettigheder for personer med handicap og sikre, at EU-forvaltningen er bevidst om sit ansvar med hensyn til disse rettigheder. I maj 2016 indledte Ombudsmanden en undersøgelse, som stadig er i gang, af, hvorvidt EU's fælles sygesikringsordning (JSIS) er i overensstemmelse med FN's konvention om handicappedes rettigheder, og gennemførte to strategiske initiativer, ét om tilgængeligheden af websteder og onlineværktøjer, der forvaltes af Kommissionen, og et andet om, hvordan Europaskolerne tackler de problemer, som FN-komitéen om handicappedes rettigheder har rejst med hensyn til gennemførelsen af konventionen.

Ombudsmandens budget er en uafhængig sektion af EU's budget. Ombudsmandens budget for 2016 beløb sig til 10.658.951 EUR, og institutionens stillingsfortegnelse omfatter 75 stillinger.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

11.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Eleonora Evi, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Demetris Papadakis, Julia Pitera, Igor Šoltes, Ángela Vallina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mircea Diaconu


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDEECR

EFDD

GUE/NLG

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Mircea Diaconu, Cecilia WikströmRikke Karlsson

Eleonora Evi

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa

Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Igor Šoltes, Tatjana Ždanoka

 

1

-

ECR

Notis Marias

1

0

ENF

Laurenţiu Rebega

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse