Postupak : 2017/2126(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0328/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0328/2017

Rasprave :

PV 15/11/2017 - 20
CRE 15/11/2017 - 20

Glasovanja :

PV 16/11/2017 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0449

IZVJEŠĆE     
PDF 476kWORD 62k
23.10.2017
PE 604.708v03-00 A8-0328/2017

o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine

(2017/2126(INI))

Odbor za predstavke

Izvjestiteljica: Marlene Mizzi

PR_INI_AnnOmbud

POGREŠKE/DODACI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine

(2017/2126(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine,

–  uzimajući u obzir članak 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članke 24. i 228. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir članak 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 42. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 43. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom,

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana(1),

–  uzimajući u obzir Europski kodeks dobrog administrativnog postupanja, koji je Europski parlament usvojio 6. rujna 2001.(2),

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o suradnji zaključen 15. ožujka 2006. između Europskog parlamenta i Europskog ombudsmana, koji je stupio na snagu 1. travnja 2006.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o djelovanju Europskog ombudsmana,

–  uzimajući u obzir članak 220. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za predstavke (A8-0328/2017),

A.  budući da je godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine službeno predano predsjedniku Europskog parlamenta 17. svibnja 2017. i da je europska ombudsmanica gđa Emily O'Reilly predstavila izvješće Odboru za predstavke 30. svibnja 2017. u Bruxellesu;

B.  budući da je člancima 24. i 228. UFEU-a Europski ombudsman ovlašten primati pritužbe u vezi s nepravilnostima u djelovanju institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, s iznimkom Suda Europske unije u izvršavanju njegovih pravosudnih ovlasti;

C.  budući da je člankom 15. UFEU-a propisano da „institucije, tijela, uredi i agencije Unije, radi promicanja dobrog upravljanja i osiguranja sudjelovanja civilnog društva, pri svome radu koliko je god to moguće poštuju načelo otvorenosti djelovanja” i da „svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili sjedištem u nekoj državi članici ima pravo pristupa dokumentima institucija, tijela, ureda i agencija Unije”; budući da je za zaštitu prava građana i njihovih temeljnih sloboda ključno zajamčiti da se svim građanima pružaju visokokvalitetne usluge i da administracija EU-a odgovara na njihove potrebe i zabrinutosti;

D.  budući da se člankom 41. stavkom 1. Povelje o temeljnim pravima propisuje da „svatko ima pravo da institucije, tijela, uredi i agencije Unije njegove predmete obrađuju nepristrano, pravično i u razumnom roku”;

E.  budući da u članku 43. Povelje stoji da: „Svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili sjedištem u nekoj državi članici ima pravo obratiti se Europskom ombudsmanu u vezi s nepravilnostima u djelovanju institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, s iznimkom Suda Europske unije u izvršavanju njegovih pravosudnih ovlasti.”;

F.  budući da je glavni prioritet Europskog ombudsmana osigurati da se prava građana u potpunosti poštuju i da pravo na dobru upravu institucija, tijela, ureda ili agencija EU-a odražava najviše standarde;

G.  budući da je 2016. godine 15 797 građana zatražilo pomoć od službi Europskog ombudsmana, od kojih je njih 12 646 primilo savjet preko interaktivnog vodiča na mrežnoj stranici Europskog ombudsmana, dok je od preostalih zahtjeva njih 1271 proslijeđen drugamo radi informacija, a 1880 ih je u obliku pritužbi riješio ombudsman;

H.  budući da je tijekom 2016. Europski ombudsman obradio 1880 pritužbi, od čega ih je 711 bilo u nadležnosti, a 1169 nije bilo u nadležnosti Europskog ombudsmana;

I.  budući da je Europski ombudsman 2016. godine otvorio 245 istraga, od čega ih se 235 temeljilo na pritužbama, deset istraga bilo je na vlastitu inicijativu, a zatvorio je 291 istragu (278 na temelju pritužbi i 13 istraga na vlastitu inicijativu); budući da se većina istraga odnosila na Europsku komisiju (58,8 %), nakon koje slijede agencije EU-a (12,3 %), Europski parlament (6,5 %), Europski ured za odabir osoblja (5,7 %), Europska služba za vanjsko djelovanje (4,5 %), Europski ured za borbu protiv prijevara (0,8 %) i druge institucije (11,4 %);

J.  budući da Europski ombudsman svake godine primi velik broj pritužbi od pojedinaca i organizacija o upravi EU-a i budući da su tri najvažnija pitanja u istragama koje je Europski ombudsman zatvorio 2016. bila sljedeća: transparentnost i javni pristup informacijama i dokumentima (29,6 %); dobro upravljanje pitanjima osoblja EU-a (28,2 %) i kultura usluge (25,1 %); budući da ostala pitanja obuhvaćaju pravilnu uporabu diskrecijskog prava, među ostalim u postupcima povrede, dobro financijsko upravljanje bespovratnim sredstvima i ugovorima EU-a te poštovanje postupovnih i temeljnih prava; budući da relevantnost tih pitanja ističe ključnu ulogu Europskog ombudsmana u jamčenju potpune transparentnosti i nepristranosti postupaka donošenja odluka i uprave na razini EU-a, u cilju zaštite prava građana i jačanja njihova povjerenja i povjerenja javnosti;

K.  budući da je u svojem strateškom radu 2016. ured Europskog ombudsmana zatvorio pet strateških istraga i otvorio četiri nove, koje su se, među ostalim, odnosile na moguće sukobe interesa posebnih savjetnika i kašnjenja u ispitivanjima kemikalija, te je osim toga otvorio deset novih strateških inicijativa;

L.  budući da je Europski ombudsman pokrenuo opsežnu stratešku istragu o načinu na koji Komisija dodjeljuje i provodi procjene sukoba interesa za svoje posebne savjetnike koji često istodobno rade za klijente iz privatnog sektora i EU;

M.  budući da je Europski ombudsman istražio kodeks ponašanja za članove upravnog vijeća Europske investicijske banke (EIB) te primijetio da u njemu nije predviđena obveza podnošenja javne izjave o interesima ili davanje uvida u financijske interese;

N.  budući da je financijska kriza dovela do gospodarske i društvene krize, čime je potkopana vjerodostojnost institucija EU-a;

O.  budući da je Europski ombudsman utvrdio da propust Komisije iz razdoblja 2009. – 2014. da se pozabavi slučajem bivšeg povjerenika koji je prekršio kodeks ponašanja za povjerenike te da propisno istraži sukladnost ugovora o radu u privatnom sektoru tog povjerenika s obvezama iz Ugovora EU-a, predstavlja nepravilnost u djelovanju; budući da se zbog nepravilnosti u djelovanju, koje se odnose na poslijemandatne aktivnosti povjerenika, uključujući predsjednika Komisije, povećava nepovjerenje građana u Komisiju;

P.  budući da Europski ombudsman također surađuje s drugim međunarodnim organizacijama, kao što je UN, i dio je okvira EU-a predviđenog Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, čija je zadaća zaštita, promicanje i praćenje provedbe Konvencije na razini institucija EU-a;

Q.  budući da je prema istraživanju Flash Eurobarometer o građanstvu Europske unije iz ožujka 2016. devet od deset građana EU-a (87 %) upoznato sa svojim statusom europskog građanina i svojim pravom na podnošenje pritužbe Europskom parlamentu, Komisiji ili Europskom ombudsmanu;

1.  odobrava godišnje izvješće za 2016. koje je predstavila europska ombudsmanica i pohvaljuje njezino jasno izlaganje koje je jednostavno za čitanje te u kojemu se navode najvažnije činjenice i brojke u pogledu rada Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine;

2.  čestita gđi Emily O'Reilly na njezinu izvrsnom radu na poboljšanju kvalitete i pristupačnosti službi Europskog ombudsmana te na njezinoj suradnji i pozitivnom angažmanu s Parlamentom, osobito Odborom za predstavke, kao i s drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a;

3.  prima na znanje ulogu strateških istraga i inicijativa te podupire one koje ombudsmanica provodi na vlastitu inicijativu, a koje su posvećene strateški važnim temama od javnog interesa za europske građane; pohvaljuje napore ombudsmanice da bolje iskoristi svoj strateški rad u omogućavanju kolektivnog rješavanja predmeta na temelju pritužbi sa sličnim sadržajem;

4.  pozdravlja odlučnost Europskog ombudsmana da se odmah i učinkovito odgovori na potrebe i zabrinutosti građana EU-a te podupire nove metode rada i pojednostavljeni postupak rješavanja predmeta uveden 2016., čime se omogućuje veća fleksibilnost i učinkovitost te veći utjecaj na veći broj građana;

5.  slaže se s time da trenutačni i dosad nezabilježeni problemi s kojima se EU suočava, kao što su nezaposlenost, gospodarske i socijalne nejednakosti, migracijska kriza i Brexit, prisiljavaju sve institucije, tijela, urede i agencije Unije, uključujući Europskog ombudsmana, da ulažu više truda i pokazuju veću predanost u radu kako bi se zajamčile najviše razine socijalne pravde, odgovornosti i transparentnosti na razini EU-a;

6.  ističe potrebu za poboljšanjem socijalnog dijaloga;

7.  ističe da je povjerenje između građana i institucija od ključne važnosti u trenutačnoj gospodarskoj klimi;

8.  prima na znanje da je ured Europskog ombudsmana dosad ostvario drugu po redu najvišu stopu sukladnosti sa svojim odlukama i/ili preporukama; preporučuje da Europski ombudsman i dalje bude na oprezu i utvrdi razloge za nesukladnost s njegovim preporukama te obavijesti Europski parlament o svim opetovanim slučajevima nesukladnosti administracije EU-a;

9.  prima na znanje sve manji broj istraga koje je Europski ombudsman proveo tijekom 2016. (245 tijekom 2016., 261 tijekom 2015.) u vezi s institucijama EU-a; potiče institucije, tijela, urede i agencije EU-a da u razumnom roku odgovore i reagiraju na kritičke napomene Europskog ombudsmana te da poboljšaju svoju stopu usklađenosti s preporukama i/ili odlukama Europskog ombudsmana;

10.  prima na znanje da je tijekom 2016. većina predmeta koje je rješavao Europski ombudsman zatvorena u roku od 12 mjeseci i da je prosječno vrijeme potrebno za zatvaranje istrage bilo 10 mjeseci, sa samo 30 % predmeta zatvorenih nakon 12 ili više mjeseci; potiče ombudsmanicu da dodatno poboljša svoje metode rada i da smanji vrijeme potrebno za rješavanje pritužbi, posebno u predmetima koji su nakon 12 mjeseci i dalje otvoreni, ne ugrožavajući pritom učinkovitost svojeg rada;

11.  prima na znanje da istrage povezane s transparentnosti, posebno one koje se odnose na pitanja povezana s transparentnosti u postupcima donošenja odluka, transparentnosti lobista i pristupom dokumentima EU-a, opet čine najveći udio predmeta koje Europski ombudsman rješava, nakon kojih slijede drugi problemi povezani s nizom pitanja, od kršenja temeljnih prava i etičkih pitanja do ugovora i bespovratnih sredstava EU-a;

12.  naglašava ključnu ulogu transparentnosti, dobre uprave te institucijskih sustava provjere i ravnoteže u radu institucija EU-a; žali zbog toga što istrage koje se odnose na transparentnost i pristup informacijama i dokumentima neprestano čine više od 20 % svih istraga podnesenih Europskom ombudsmanu i što su već godinama velik problem za građane EU-a; poziva institucije EU-a da proaktivno objavljuju informacije i dokumente kako bi se povećala transparentnost i smanjile nepravilnosti u djelovanju;

13.  smatra da pristup dokumentima institucija EU-a i njihova maksimalna transparentnost mora biti pravilo; podsjeća na sudsku praksu Suda EU-a kojom je utvrđeno da građani Unije imaju pravo na javni pristup dokumentima institucija, tijela i drugih agencija Unije te da se moguća odstupanja i iznimke od tog prava uvijek trebaju procjenjivati s obzirom na načela transparentnosti i demokracije, kao preduvjet za ostvarenje njihovih demokratskih prava; smatra da je potrebna revizija Uredbe (EZ) br. 1049/2001 kako bi se olakšao rad Europskog ombudsmana u nadgledanju odobravanja pristupa dokumentima Parlamenta, Vijeća i Komisije;

14.  poziva Komisiju da poboljša transparentnost i pristup dokumentima i informacijama o postupcima EU Pilot u vezi sa zaprimljenim predstavkama te o postupcima EU Pilot i postupcima zbog povrede koji su već zatvoreni; ističe važnost zajedničkih redovitih daljnjih mjera Komisije i Parlamenta; potiče nastavak strateške istrage Europskog ombudsmana o transparentnosti Komisije u rješavanju pritužbi u vezi s kršenjem prava u okviru postupaka EU Pilot te poziva Europskog ombudsmana na odlučnost i opreznost u nastavku istraživanja tog pitanja tijekom 2017. godine;

15.  pohvaljuje odlučnost Europskog ombudsmana da se ostvari najviša razina transparentnosti u postupku donošenja odluka u EU-u; ističe potrebu za praćenjem provedbe preporuka Europskog ombudsmana u pogledu transparentnosti u trijalozima; poziva Vijeće i Komisiju da objave relevantne informacije o odlukama donesenim u trijalozima; nadalje, ponovno ističe potrebu za potpunom i većom transparentnosti u trgovinskim sporazumima i pregovorima te poziva Europskog ombudsmana na neprekidno ulaganje napora u praćenje transparentnosti pri pregovorima o svim trgovinskim sporazumima EU-a s trećim zemljama, istodobno imajući na umu da se time ne bi smio ugroziti pregovarački položaj EU-a;

16.  ponovno ističe važnost potpune transparentnosti svih institucija EU-a u pregovorima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije, bez ugrožavanja pregovaračkog položaja strana; poziva Europskog ombudsmana da prati poštovanje transparentnosti tijekom pregovora o povlačenju;

17.  poziva na veću transparentnost u postupku donošenja odluka u području gospodarstva i financija u EU-u, osobito u području bankovnog nadzora koji provodi Europska središnja banka; nadalje, podupire preporuke ombudsmanice za povećanje transparentnosti Europske investicijske banke i Euroskupine te za jačanje njihovih internih pravila o etičkom postupanju, prepoznajući istodobno napore koje je poduzela u tom pogledu i činjenicu da se Uredba (EZ) br. 1049/2001 ne primjenjuje na Euroskupinu jer ona nije institucija ili tijelo u smislu Ugovora; poziva na postupanje u skladu s preporukama Europskog ombudsmana u pogledu revizije mehanizma za podnošenje pritužbi Europske investicijske banke te ističe važnost neovisnog mehanizma za podnošenje pritužbi; poziva Europskog ombudsmana da preuzme aktivniju ulogu u osiguravanju daljnje vjerodostojnosti i učinkovitosti novog mehanizma za podnošenje pritužbi Europske investicijske banke, poštujući načela operativne neovisnosti, transparentnosti, pristupačnosti, pravodobnosti i odgovarajućih resursa;

18.  izražava punu potporu u pogledu krajnjeg cilja Europskog ombudsmana, a to je jačanje struktura i institucija odgovornosti i transparentnosti na razini EU-a te postizanje veće kvalitete demokracije u Europi;

19.  prima na znanje nalaze Europskog ombudsmana o nepravilnoj primjeni kodeksa ponašanja za povjerenike; ističe važnost visokih moralnih i etičkih standarda u administraciji EU-a te prima na znanje odluku Komisije da se razdoblje mirovanja za bivše povjerenike produlji na dvije godine, a za bivše predsjednike Komisije na tri godine, ali smatra da se u svim institucijama EU-a trebaju primjenjivati stroža etička pravila, koja trebaju vrijediti za političare EU-a i za osoblje, u cilju jamčenja poštovanja obveze časnog i diskretnog ponašanja te potpune neovisnosti o privatnom sektoru; poziva Komisiju da zajamči proaktivno objavljivanje i potpunu transparentnost u pogledu radnih mjesta bivših povjerenika Komisije nakon prestanka obnašanja dužnosti; podupire preporuke Europskog ombudsmana za daljnju reviziju kodeksa u skladu s obvezama iz Ugovora, kojom bi se pravila pojasnila i pojednostavnila za provedbu, kako bi se osigurala vjerodostojnost, nepristranost i nepostojanje sukoba interesa u pojedinačnim predmetima; potiče Europskog ombudsmana da nastavi nadgledati i ocjenjivati razinu neovisnosti ad hoc etičkog odbora Komisije;

20.  prima na znanje korake koje je poduzela Komisija kao odgovor na preporuke Europskog ombudsmana o tome kako se provode pravila za osoblje EU-a kojima se uređuje takozvani fenomen „rotirajućih vrata” te s nestrpljenjem iščekuje istragu Europskog ombudsmana o praćenju u kojoj se ocjenjuje funkcioniranje novih pravila u praksi;

21.  poziva ombudsmanicu da nastavi raditi na osiguravanju pravodobnog objavljivanja imena svih dužnosnika EU-a uključenih u predmete „rotirajućih vrata” i da zajamči potpunu transparentnost u pogledu svih informacija povezanih s tim;

22.   podupire predanost Europskog ombudsmana poboljšanju transparentnosti lobiranja EU-a te poziva Komisiju da u potpunosti poštuje prijedloge Europskog ombudsmana za poboljšanje registra transparentnosti EU-a tako što će ga učiniti obveznim središnjim čvorištem transparentnosti za sve institucije i agencije EU-a; ističe da u tu svrhu treba jasno djelovati i razviti usklađene i učinkovite rasporede rada; ističe važnost veće transparentnosti, među ostalim u pogledu informacija o financiranju, interesnim skupinama i financijskim interesima;

23.  pozdravlja stratešku istragu Europskog ombudsmana o načinu na koji Komisija procjenjuje sukob interesa za svoje posebne savjetnike; poziva Komisiju na potpunu provedbu preporuka Europskog ombudsmana za postupak imenovanja posebnih savjetnika, pri čemu treba procijeniti svaki potencijalni sukob interesa prije i nakon njihova imenovanja te pružiti javni pristup i informacije u pogledu dokumenata i sastanaka;

24.  podupire stratešku istragu Europskog ombudsmana o stručnim skupinama Komisije; poziva Europskog ombudsmana da zajamči da se u novim pravilima Komisije poboljša upravljanje sukobom interesa te uravnotežena i jednaka zastupljenost svih dionika, među ostalim društvenih dionika, kao i popis svih stručnjaka u registru transparentnosti EU-a;

25.  prima na znanje stajalište Komisije u pogledu transparentnosti sastanaka s lobistima duhanske industrije i mjere u pogledu transparentnosti koje je provela Glavna uprava za zdravlje; ponavlja poziv Komisiji da promijeni svoju praksu i učini svoj rad u potpunosti transparentnim objavljivanjem na internetu podataka koji se odnose na sve sastanke s lobistima ili s njihovim pravnim zastupnicima, kao i zapisnika s tih sastanaka, u skladu s obvezama na temelju Okvirne konvencije UN-a o nadzoru nad duhanom (FCTC);

26.  pozdravlja praktične preporuke Europskog ombudsmana za interakciju javnih dužnosnika s lobistima; potiče Europskog ombudsmana da osposobljavanjem, seminarima i povezanim potpornim mjerama među članovima osoblja u svim institucijama EU-a poveća razinu osviještenosti o tim preporukama te poziva sve institucije EU-a da provode Kodeks dobrog administrativnog postupanja Europskog ombudsmana i mjere transparentnosti iz Okvirne konvencije UN-a o nadzoru nad duhanom (FCTC);

27.  pohvaljuje stratešku istragu Europskog ombudsmana o pristupu dokumentima povezanim s pripremnim tijelima Vijeća, uključujući njegove odbore, radne skupine i Odbor stalnih predstavnika (COREPER), u raspravama o nacrtima zakonodavnih akata EU-a; potiče Europskog ombudsmana da uputi poziv Vijeću da poboljša transparentnost svojih sastanaka s dionicima i donesenih odluka, da poštuje zahtjeve za pristup dokumentima te da taj pristup osigurava pravodobno i bez kašnjenja;

28.  pohvaljuje rad Europskog ombudsmana u rješavanju pitanja od općeg javnog interesa, kao što su temeljna prava, sigurnost i djelotvornost lijekova, zaštita okoliša i zdravlja te zaštita od okolišnih rizika; poziva ombudsmanicu da prati svoje prijedloge upućene Europskoj agenciji za kemikalije o destimulaciji u pogledu testiranja na životinjama kada se novi kozmetički proizvodi registriraju na tržištu te one upućene EPSO-u o primjeni načela više sile i transparentnosti u natječajima EPSO-a;

29.  podupire ulogu Europskog ombudsmana u oblikovanju proaktivne i transparentne politike u pogledu kliničkih ispitivanja koja provodi Europska agencija za lijekove (EMA), a posebno preporuke Europskog ombudsmana u pogledu odobrenja Humire, jednog od najprodavanijih lijekova u svijetu koji se upotrebljava u liječenju Crohnove bolesti; potiče Europskog ombudsmana da nastavi s praćenjem EMA-e kako bi se osiguralo da zadovoljava najviše standarde transparentnosti i pristupa informacijama o kliničkim ispitivanjima, odnosno standarde koji su u interesu javnosti te koji su važni za liječnike, bolesnike i istraživače;

30.  pozdravlja istrage ombudsmanice koje su uslijedile nakon pritužbi osoba s invaliditetom i potiče njezin rad u svojstvu aktivne sudionice u Okviru EU-a za Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom te njezin doprinos provedbi Europske strategije za osobe s invaliditetom; ponovno potvrđuje svoju punu potporu potpunoj provedbi te Konvencije na razini EU-a;

31.  poziva Europskog ombudsmana da zajamči da će Komisija uzeti u obzir prijedloge i preporuke Ombudsmana za buduću reviziju instrumenta europske građanske inicijative kako bi se zajamčilo da postupci i uvjeti potrebni za europsku građansku inicijativu budu uistinu jasni, jednostavni, lako primjenjivi i proporcionalni;

32.  poziva Europskog ombudsmana da zajamči pomoć Komisije pri stvaranju infrastrukture za pravno savjetovanje o europskoj građanskoj inicijativi te pravnog okvira kojim se štite članovi te inicijative;

33.  podsjeća da su zviždači ključni čimbenici u otkrivanju slučajeva nepravilnosti u djelovanju i podupire mjere institucija EU-a za učinkovito poticanje zviždanja i zaštitu zviždača od odmazde te poziva Europskog ombudsmana da dodatno ocijeni provedbu novih unutarnjih pravila o zviždačima u institucijama EU-a; potiče na praćenje istraga Europskog ombudsmana iz 2015. o unutarnjim pravilima institucija EU-a o zviždačima; pozdravlja pravila Europskog ombudsmana u tom području i potiče druge institucije EU-a da ih upotrijebe kao smjernicu; ponavlja svoj poziv na donošenje horizontalnog zakonodavstva EU-a o zviždačima kojim bi se utvrdili primjereni kanali i postupci za prijavljivanje svih oblika nepravilnosti u djelovanju, kao i odgovarajuća zaštita i pravna jamstva na svim razinama za dotične pojedince;

34.  pozdravlja inicijativu Europskog ombudsmana za utvrđivanje najboljih praksi u administraciji EU-a te za to da se Nagradom Europskog ombudsmana za dobru upravu na njih skrene veća pozornost javnosti;

35.  potiče Europskog ombudsmana na nastavak suradnje s nacionalnim pučkim pravobraniteljima preko Europske mreže pučkih pravobranitelja; podupire ideju za održavanje godišnje konferencije Europske mreže pučkih pravobranitelja u Bruxellesu, koja je prvi put održana 2016., i predanost Komisije učinkovitijoj suradnji s tom Mrežom;

36.  otvoren je za ideju održavanja godišnje konferencije Europske mreže pučkih pravobranitelja uzevši u obzir izravne veze između Odbora za predstavke i Europskog ombudsmana;

37.  podsjeća da Europska mreža pučkih pravobranitelja može imati važnu ulogu u zaštiti prava građana EU-a pri pregovorima o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a;

38.  pohvaljuje Europskog ombudsmana zbog održavanja sastanaka s pojedinačnim nacionalnim pučkim pravobraniteljima i organizacijama civilnog društva te poslovnim organizacijama; potiče Europskog ombudsmana da ponovi te sastanke u svim državama članicama i da dalje povećava razinu osviještenosti o tome što ured Europskog ombudsmana može učiniti za europske građane i poslovne subjekte;

39.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i izvješće Odbora za predstavke proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom ombudsmanu, vladama i parlamentima država članica te njihovim ombudsmanima ili sličnim nadležnim tijelima.

(1)

SL L 113, 4.5.1994., str. 15.

(2)

SL C 72 E, 21.3.2002., str. 331.


OBRAZLOŽENJE

Godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2016. službeno je predano predsjedniku Antoniju Tajaniju 17. svibnja 2017. Gđa Emily O'Reilly, europska ombudsmanica, predstavila je izvješće Odboru za predstavke 30. svibnja 2017. u Bruxellesu.

Pravna osnova za mandat Europskog ombudsmana zajamčena je člancima 24. i 228. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). U skladu s člankom 24. UFEU-a i člankom 43. Povelje Europske unije o temeljnim pravima europski građani ovlašteni su Europskom ombudsmanu podnositi pritužbe. Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona mandat Europskog ombudsmana proširen je kako bi se njime obuhvatile moguće nepravilnosti u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike, uključujući zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku.

Definicija nepravilnosti u djelovanju koju je dao Europski ombudsman, a koju podržavaju Europski parlament i Europska komisija, jest sljedeća: „Do loše uprave dolazi kada javno tijelo ne djeluje u skladu s pravilom ili načelom koje ga obvezuje.” Za institucije to podrazumijeva poštovanje vladavine prava, načela dobre uprave i temeljnih prava. Povelja o temeljnim pravima također uključuje pravo na dobru upravu kao temeljno pravo građana EU-a (članak 41.) i ona je obvezujuća za administracije institucija EU-a.

Izvjestiteljica cijeni format godišnjeg izvješća Europskog ombudsmana koji je lako čitljiv, kao što je bilo i prethodno izvješće iz 2015., u kojemu se navode ključna pitanja i koje je usmjereno na pružanje detaljnih informacija o aktivnostima i radu Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine. Izvješće je predstavljeno jasnim i jednostavnim infografikama za približno ista područja kao i prošle godine.

Godine 2016. Europski ombudsman pružio je pomoć za 15 797 građana, a 12 646 građana dobilo je savjet preko interaktivnog vodiča na mrežnim stranicama Europskog ombudsmana te se od preostalih zahtjeva njih 1880 smatralo pritužbama, a njih 1271 bili su zahtjevi za informacije i na njih su odgovorile službe Europskog ombudsmana.

Od ukupno 1880 pritužbi koje je tijekom 2016. obradio Europski ombudsman 711 bilo je u okviru, a njih 1169 nije bilo u okviru mandata Europskog ombudsmana. Kao rezultat učinkovite komunikacije o radu Europskog ombudsmana i interaktivnog vodiča na njegovim mrežnim stranicama broj pritužbi izvan okvira mandata Europskog ombudsmana bio je rekordno nizak (1169). Od pritužbi koje su bile izvan nadležnosti Europskog ombudsmana njih 470 (57,5 %) preneseno je članovima Mreže, od čega ih je 429 preneseno nacionalnom ili regionalnom pučkom pravobranitelju, a 41 Odboru za predstavke. Ostale pritužbe prenesene su Komisiji (116, 14,2 % svih prenesenih pritužbi) i drugim institucijama i tijelima (407, 49,8 %).

U usporedbi s prethodnom godinom, tijekom 2016. broj pritužbi bio je nešto manji (17 033 građana i 2077 pritužbi tijekom 2015.). U pogledu pritužbi poduzete su sljedeće mjere: u 816 predmeta (43,4 %) pružen je savjet ili je predmet prenesen drugom tijelu za pritužbe; u 788 predmeta (41,9 %) podnositelj pritužbe obaviješten je da ne postoji mogućnost daljnjeg savjetovanja i u 235 predmeta (12,5 %) otvorena je istraga.

Europski je ombudsman 2016. godine otvorio 245 istraga, od čega ih se 235 temeljilo na pritužbama, deset istraga bilo je na vlastitu inicijativu, a zatvorio je 291 istragu (278 na temelju pritužbi i 13 istraga na vlastitu inicijativu). Od 291 zatvorene istrage u 148 predmeta (50,9 %) dogovoreno je rješenje ili je predmet riješen preko institucije, u 89 predmeta (30,6 %) nije pronađena nepravilnost u djelovanju, u 52 predmeta (17,9 %) nije pronađena opravdanost za daljnje istrage, a u 20 predmeta (6,9 %) pronađena je nepravilnost u djelovanju.

Izvjestiteljica pozdravlja sve manji broj istraga koje je Europski ombudsman proveo tijekom 2016. (245 tijekom 2016., 261 tijekom 2015.) u vezi s europskim institucijama. Međutim, izvjestiteljica je mišljenja da bi institucije, tijela, uredi i agencije EU-a u razumnom roku trebali nastaviti odgovarati i reagirati na kritičke primjedbe Europskog ombudsmana te da trebaju dodatno poboljšati svoju stopu usklađenosti s preporukama i/ili odlukama Europskog ombudsmana.

Kad je riječ o nacionalnom podrijetlu pritužbi, Španjolska je i dalje na čelu s 308 pritužbi, nakon nje slijede Poljska (163), Belgija (150) i Ujedinjena Kraljevina (145). I dalje postoji pojava da broj pritužbi koje potječu iz određene države članice nije istovjetan s razmjernim brojem otvorenih istraga. Primjerice, kako je predstavljeno u izvješću Europskog ombudsmana za 2016. godinu, od 150 pritužbi iz Belgije otvoreno je 50 istraga, dok je od 308 pritužbi iz Španjolske otvoreno samo 28 istraga.

Izvjestiteljica u izvješću ističe i važnost pitanja povezanih s transparentnosti te važnost pristupa informacijama i dokumentima kao najvažnijeg predmeta istraga podnesenih Europskom ombudsmanu (29,6 %), nakon čega slijede dobro upravljanje pitanjima osoblja EU-a (28,2 %) i kultura usluge (25,1 %). Ostali predmeti uključuju pravilnu primjenu diskrecijskog prava, među ostalim u postupcima zbog povrede, dobro financijsko upravljanje bespovratnim sredstvima i ugovorima EU-a te poštovanje postupovnih i temeljnih prava.

Na temelju novog pojednostavljenog postupka za rješavanje predmeta predmeti na temelju pritužbi sa sličnim sadržajem mogu se zajednički rješavati kao strateške istrage, od kojih su tijekom 2016. četiri otvorene, a pet ih je zatvoreno. Strateške istrage otvorene tijekom 2016. obuhvaćaju procjene sukoba interesa za posebne savjetnike Komisije, program Pilot Komisije, odobrenje pesticida za europsko tržište i kašnjenja u odobrenju 20 zahtjeva za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje.

Europski ombudsman u referentnoj godini otvorio je i deset strateških inicijativa koje su se odnosile na pojavu takozvanih rotirajućih vrata, nedostatak transparentnosti pregovora o TTIP-u između EU-a i SAD-a, provedbu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, transparentnost Fonda za azil, migracije i integraciju, transparentnost Euroskupine i EIB-a, pristupačnost mrežnih stranica Komisije osobama s invaliditetom i transparentnost postupka nadzorne provjere i ocjene ESB-a. Izvjestiteljica podupire strateški rad Europskog ombudsmana tijekom 2016. koji je prema njezinu mišljenju služio javnom interesu pomaganjem institucijama EU-a da poboljšaju kvalitetu svojih usluga.

Kad je riječ o istragama u kojima je pronađena nepravilnost u djelovanju, u devet predmeta (45 %) instituciji je upućena kritička primjedba, a u 11 predmeta (55 %) institucija je u potpunosti ili djelomično prihvatila preporuku Europskog ombudsmana. Kritička primjedba daje se kada dotična institucija više ne može ispraviti nepravilnost, pri čemu je učinak te nepravilnosti ograničen ili na temelju nje Ombudsman nije obvezan poduzimati daljnje mjere. Kritičku primjedbu Ombudsman može dati i onda kada smatra da nacrt preporuke ne bi bio djelotvorno rješenje ili u slučajevima u kojima dotična institucija ne prihvaća nacrt preporuke, a ta nepravilnost pritom nije dovoljno ozbiljna da Parlament izradi posebno izvješće o tome.

Kritička primjedba međutim podnositelju pritužbe služi kao potvrda da je njegova pritužba opravdana i u njoj se jasno navodi u čemu je dotična institucija pogriješila kako bi takve postupke ubuduće mogla izbjeći. Europski ombudsman je 2015. institucijama uputio kritičke primjedbe u 19 predmeta.

Kad je riječ o institucijama koje su predmet istraga Europskog ombudsmana, Europska komisija ostaje na prvom mjestu s više od polovice predmeta (58,8 %), nakon nje slijede agencije EU-a (12,3 %), Europski parlament (6,5 %), Europski ured za odabir osoblja (5,7 %), Europska služba za vanjsko djelovanje (4,5 %), Europski ured za borbu protiv prijevara (0,8 %) i ostale institucije (11,4 %). U usporedbi s 2015. ostale institucije pojavljuju se kao nova kategorija s trećim po redu najvećim brojem istraga, a Europski parlament popeo se na četvrto mjesto, nadmašivši Europski ured za odabir osoblja.

Izvjestiteljica također pozdravlja inicijativu Europskog ombudsmana pokrenutu u listopadu 2016. za objavljivanje poziva na nominacije za nagradu za dobru upravu kako bi se utvrdile najbolje prakse u upravi EU-a i kako bi im se pridala veća pozornost javnosti. Europski ombudsman izradio je i popis pravila za službenike u interakciji s lobistima.

Europski ombudsman preko Europske mreže pučkih pravobranitelja usko surađuje i sa svojim partnerima u državama članicama. Europska mreža pučkih pravobranitelja preuređena je 2016. i dobila je status člana Savjetodavnog foruma Europskog potpornog ureda za azil po službenoj dužnosti. Europska mreža pučkih pravobranitelja trenutačno se sastoji od 96 ureda u 36 europskih država i pruža platformu za suradnju između Europskog ombudsmana i regionalnih ili nacionalnih partnera. Odbor za predstavke Europskog parlamenta također je član te Mreže. Pritužbe koje nisu u nadležnosti Europskog ombudsmana u mnogim slučajevima može riješiti član Mreže, kao što je nacionalni ili regionalni pučki pravobranitelj.

Najvažniji događaj Mreže 2016. bila je prva godišnja konferencija koju je organizirao Europski ombudsman i koja je održana u Bruxellesu 19. i 20. lipnja. Izvjestiteljica podupire ideju o održavanju godišnje konferencije Europske mreže pučkih pravobranitelja u Bruxellesu, koja je prvi put održana 2016., i predanost Komisije učinkovitijoj suradnji s Mrežom. Ta izrazito interaktivna konferencija bila je otvorena za nečlanove i ugostila je 250 sudionika koji su se bavili aktualnim temama kao što su migracijska kriza u Europi, promicanje transparentnosti lobiranja i problemi u području vladavine prava.

Člankom 33. stavkom 2. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom predviđa se izrada okvira EU-a za promicanje, zaštitu i nadziranje provedbe Konvencije. Zadaća je Europskog ombudsmana zaštititi prava osoba s invaliditetom i pobrinuti se za to da administracija EU-a bude svjesna svojih odgovornosti u pogledu tih prava. Europski ombudsman pokrenuo je u svibnju 2016. istragu, koja je još u tijeku, o tome je li Zajednički sustav zdravstvenog osiguranja u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom te je proveo dvije strateške inicijative, jednu o pristupačnosti mrežnih stranica i internetskih alata kojima upravlja Komisija te drugu o tome kako europske škole rješavaju pitanja koja otvori Odbor Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u pogledu provedbe Konvencije.

Proračun Ombudsmana zaseban je dio proračuna EU-a. Proračun Europskog ombudsmana za 2016. iznosio je 10 658 951 eura, a plan radnih mjesta institucije uključuje 75 radnih mjesta.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

11.10.2017.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Eleonora Evi, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Demetris Papadakis, Julia Pitera, Igor Šoltes, Ángela Vallina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mircea Diaconu


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDEECR

EFDD

GUE/NLG

EPP

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Mircea Diaconu, Cecilia WikströmRikke Karlsson

Eleonora Evi

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa

Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Igor Šoltes, Tatjana Ždanoka

 

1

-

ECR

Notis Marias

1

0

ENF

Laurenţiu Rebega

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena