Postup : 2017/2126(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0328/2017

Predkladané texty :

A8-0328/2017

Rozpravy :

PV 15/11/2017 - 20
CRE 15/11/2017 - 20

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0449

SPRÁVA     
PDF 489kWORD 63k
23.10.2017
PE 604.708v03-00 A8-0328/2017

o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2016

(2017/2126(INI))

Výbor pre petície

Spravodajkyňa: Marlene Mizzi

PR_INI_AnnOmbud

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2016

(2017/2126(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročnú správu o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2016,

–  so zreteľom na článok 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na články 24 a 228 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 41 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 42 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 43 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–  so zreteľom na Európsky kódex dobrej správnej praxe prijatý Európskym parlamentom 6. septembra 2001(2),

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi Európskym parlamentom a európskym ombudsmanom 15. marca 2006, ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2006,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti európskeho ombudsmana,

–  so zreteľom na článok 220 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0328/2017),

A.  keďže výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2016 bola oficiálne predložená predsedovi Európskeho parlamentu 7. mája 2017 a ombudsmanka pani Emily O’Reillyová predložila správu Výboru pre petície 30. mája 2017 v Bruseli;

B.  keďže podľa článkov 24 a 228 ZFEÚ je európsky ombudsman oprávnený prijímať sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí;

C.  keďže v článku 15 ZFEÚ sa uvádza, že s cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti a že každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo zapísaným sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie; keďže zabezpečenie toho, aby sa občanom EÚ poskytovali kvalitné služby a aby EÚ reagovala na ich potreby a obavy, má zásadný význam pre ochranu občianskych práv a základných slobôd;

D.  keďže v článku 41 ods. 1 Charty základných práv sa stanovuje, že „každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote“;

E.  keďže článok 43 charty stanovuje, že „každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí“;

F.  keďže hlavnou prioritou európskeho ombudsmana je zabezpečiť, aby sa práva občanov dodržiavali v plnom rozsahu, a keďže právo na dobrú správu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie odzrkadľuje najvyššie normy;

G.  keďže v roku 2016 požiadalo ombudsmanku o pomoc 15 797 občanov, z ktorých 12 646 dostalo radu prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na jej webovom sídle a zo zvyšných žiadostí bolo 1 271 presmerovaných na iné informácie a 1 880 spracovala ombudsmanka ako sťažnosti;

H.  keďže z celkového počtu 1 880 sťažností, ktoré v roku 2016 spracoval úrad ombudsmana, spadalo 711 do jeho pôsobnosti a 1 169 do nej nespadalo;

I.  keďže v roku 2016 ombudsmanka otvorila 245 vyšetrovaní, z ktorých 235 vychádzalo zo sťažností a v 10 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastného podnetu, a uzavrela 291 vyšetrovaní (278 na základe sťažností a 13 z vlastnej iniciatívy); keďže väčšina vyšetrovaní sa týkala Komisie (58,8 %), ďalej agentúr EÚ (12,3 %), Parlamentu (6,5 %), Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) (5,7 %), Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (4,5 %), Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (0,8 %) a iných inštitúcií (11,4 %);

J.  keďže ombudsmanka každoročne dostáva od jednotlivcov a organizácií veľké množstvo sťažností na administratívu EÚ a keďže tri hlavné témy týkajúce sa vyšetrovaní, ktoré ombudsmanka uzavrela v roku 2016, boli: transparentnosť a prístup k informáciám a dokumentom (29,6 %); dobrá správa personálnych otázok EÚ (28,2 %) a kultúra služieb (25,1 %); keďže ďalšie obavy zahŕňajú správne používanie diskrečnej právomoci, a to aj v postupoch v prípade nesplnenia povinnosti, riadne finančného hospodárenie s grantmi a zmluvami EÚ a dodržiavanie procesných a základných práv; keďže relevantnosť týchto otázok zdôrazňuje ústrednú úlohu ombudsmanky pri zabezpečovaní plnej transparentnosti a nestrannosti rozhodovacích procesov a správy na úrovni EÚ s cieľom chrániť práva občanov a posilniť ich dôveru a dôveru verejnosti;

K.  keďže v rámci svojej strategickej činnosti v roku 2016 úrad ombudsmana uzavrel 5 strategických vyšetrovaní a otvoril štyri nové, ktoré sa okrem iných tém týkali možných konfliktov záujmov osobitných poradcov a oneskorenia v testovaní chemikálií, a okrem toho otvoril 10 nových strategických iniciatív;

L.  keďže ombudsmanka začala rozsiahle strategické vyšetrovanie toho, akým spôsobom Komisia vykonáva vymenúvanie a posúdenie konfliktu záujmov jej osobitných poradcov, ktorí často pracujú pre klientov zo súkromného sektora a zároveň pre EÚ;

M.  keďže ombudsmanka otvorila vyšetrovanie týkajúce sa kódexu správania členov Správnej rady Európskej investičnej banky (EIB), pričom skonštatovala, že tento kódex nestanovuje povinnosť predložiť vyhlásenie o záujmoch alebo zverejniť finančné záujmy;

N.  keďže finančná kríza spôsobila hospodársku a sociálnu krízu, čím sa oslabila dôveryhodnosť európskych inštitúcií;

O.  keďže ombudsmanka zistila, že skutočnosť, že Komisia v rokoch 2009 – 2014 nedokázala vyriešiť porušenie kódexu správania bývalým komisárom a riadne nevyšetrila zlučiteľnosť komisárovej pracovnej zmluvy v súkromnom sektore s povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o EÚ, predstavuje nesprávny úradný postup; keďže prípady nesprávneho úradného postupu v súvislosti s činnosťami komisárov po skončení ich mandátu, vrátane predsedu Komisie, zvyšujú neistotu občanov voči Komisii;

P.  keďže ombudsmanka spolupracuje aj s inými medzinárodnými organizáciami, napríklad s OSN, a je súčasťou rámca EÚ pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého úlohou je ochrana, podpora a monitorovanie vykonávania dohovoru na úrovni inštitúcií EÚ;

Q.  keďže podľa prieskumu Flash Eurobarometer o občianstve Európskej únie z marca 2016 až deväť z 10 občanov EÚ (87 %) pozná svoje postavenie v rámci európskeho občianstva a svoje právo podávať sťažnosti Parlamentu, Komisii a ombudsmanovi;

1.  schvaľuje výročnú správu za rok 2016 predloženú európskou ombudsmankou a chváli jej jasnú a ľahko čitateľnú podobu s uvedením najdôležitejších skutočností a údajov o činnosti ombudsmanky v roku 2016;

2.  blahoželá Emily O’Reillyovej k vynikajúcej práci v oblasti zlepšovania kvality a prístupnosti služieb ombudsmana a k aktívnej a pozitívnej spolupráci s Parlamentom, najmä s Výborom pre petície, ako aj s inými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ;

3.  uznáva úlohu strategických vyšetrovaní a iniciatív a podporuje vyšetrovania a iniciatívy ombudsmanky, pri ktorých sa z vlastnej iniciatívy usiluje riešiť témy strategického významu vo verejnom záujme európskych občanov; chváli snahu ombudsmanky lepšie pracovať strategickejšie a umožňovať spoločné riešenie prípadov vychádzajúcich zo sťažností s podobným obsahom;

4.  víta odhodlanie ombudsmanky pohotovo a efektívne odpovedať na potreby a obavy občanov EÚ a podporuje nové spôsoby práce a zjednodušený postup riešenia prípadov zavedené v roku 2016, ktoré prinášajú väčšiu pružnosť a efektívnosť a silnejší vplyv na väčší počet občanov;

5.  súhlasí s tým, že súčasné a nebývalé výzvy, ktorým EÚ čelí, ako sú nezamestnanosť, hospodárske a sociálne rozdiely, migračná kríza a vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, si vyžadujú, aby všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, vrátane ombudsmana, pracovali s ešte väčším nasadením a odhodlaním, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň sociálnej spravodlivosti, zodpovednosti, transparentnosti a demokracie na úrovni EÚ;

6.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť sociálny dialóg;

7.  zdôrazňuje, že dôvera medzi občanmi a inštitúciami má v súčasnej ťažkej hospodárskej situácii mimoriadny význam;

8.  konštatuje, že úrad ombudsmana dosiahol druhú najvyššiu mieru dodržiavania jeho rozhodnutí a/alebo odporúčaní; odporúča, aby ombudsmanka zostala aj naďalej ostražitá a zistila, prečo sa jej odporúčania nevykonávajú, a aby informovala Parlament o akýchkoľvek opakujúcich sa prípadoch nedodržiavania predpisov zo strany administratívy EÚ;

9.  poukazuje na skutočnosť, že v roku 2016 ombudsmanka viedla menej vyšetrovaní týkajúcich sa inštitúcií EÚ (v roku 2016 ich bolo 245 oproti 261 v roku 2015); naliehavo vyzýva inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ, aby na kritické poznámky ombudsmanky odpovedali a reagovali v primeranom časovom rámci a aby vo väčšej miere uplatňovali odporúčania a rozhodnutia ombudsmanky;

10.  poznamenáva, že väčšina prípadov spracovaných ombudsmankou v roku 2016 bola uzavretá do 12 mesiacov a priemerný čas potrebný na uzavretie vyšetrenia bol 10 mesiacov, pričom len 30 % prípadov bolo uzavretých po 12 alebo viac mesiacoch; naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby bez zníženia svojej efektivity práce naďalej zlepšovala svoje pracovné metódy a skrátila čas potrebný na vybavovanie sťažností, najmä v prípadoch, ktoré sú po 12 mesiacoch stále otvorené;

11.  konštatuje, že otázky súvisiace s transparentnosťou, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s transparentnosťou rozhodovacích procesov, transparentnosť lobingu a prístup k dokumentom EÚ, opäť predstavujú najväčší podiel prípadov, ktorými sa ombudsmanka zaoberá, po ktorých nasledujú ďalšie problémy týkajúce sa širokej škály otázok, ako sú porušovanie základných práv, etické otázky a zmluvy a granty EÚ;

12.  zdôrazňuje zásadnú úlohu transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a inštitucionálnych kontrol a rovnováhy v činnosti inštitúcií EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že viac ako 20 % všetkých otázok predložených ombudsmanke sa dlhodobo týka transparentnosti a prístupu k informáciám a dokumentom, čo tak už roky ostáva dôležitým predmetom záujmu občanov EÚ; vyzýva inštitúcie EÚ, aby proaktívne zverejňovali informácie a dokumenty s cieľom zvýšiť transparentnosť a znížiť prípady nesprávneho úradného postupu;

13.  domnieva sa, že maximálna transparentnosť a prístup k dokumentom inštitúcií EÚ musí byť pravidlom; pripomína judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, v ktorej sa uvádza, že občania Únie majú právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov a ďalších agentúr Únie a že možné odchýlky a výnimky z tohto práva by sa mali vždy zvážiť vzhľadom na zásady transparentnosti a demokracie ako predpoklad uplatňovania ich demokratických práv; domnieva sa, že je potrebná revízia nariadenia (ES) č. 1049/2001, aby sa uľahčila prácu ombudsmana pri kontrole udeľovania prístupu k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

14.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila transparentnosť a prístup k dokumentom a informáciám, pokiaľ ide o postupy v rámci projektu EU Pilot v súvislosti s prijímanými petíciami a postupy v rámci projektu EU Pilot, ako aj postupy v prípade nesplnenia povinnosti, ktoré už boli uzavreté; zdôrazňuje význam pravidelnej spolupráce Komisie s Parlamentom; nabáda ombudsmanku, aby pokračovala v strategickom vyšetrovaní transparentnosti Komisie pri vybavovaní sťažností na nesplnenie povinnosti v rámci postupov projektu EU Pilot, a naliehavo ju vyzýva, aby túto vec aj v roku 2017 vyšetrovala odhodlane a pozorne;

15.  chváli odhodlanie ombudsmanky dosahovať najvyššiu úroveň transparentnosti v procese rozhodovania v EÚ; zdôrazňuje potrebu monitorovať vykonávanie odporúčaní ombudsmanky v oblasti transparentnosti v trialógoch; vyzýva Radu a Komisiu, aby zverejňovali príslušné informácie týkajúce sa rozhodnutí prijatých v trialógoch; opätovne pripomína, že je potrebné úplná a posilnená transparentnosť obchodných dohôd a rokovaní a žiada ombudsmanku, aby sa naďalej usilovala monitorovať transparentnosť rokovaní o všetkých obchodných dohodách EÚ s tretími krajinami, pričom je potrebné dbať na to, aby sa tým neoslabovala rokovacia pozícia EÚ;

16.  opätovne zdôrazňuje, že pri rokovaniach medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie je dôležitá transparentnosť zo strany všetkých inštitúcií EÚ bez toho, aby sa ohrozila rokovacia pozícia strán; žiada ombudsmanku, aby monitorovala dodržiavanie transparentnosti v celom procese rokovaní o vystúpení;

17.  vyzýva na väčšiu transparentnosť v procese hospodárskych a finančných rozhodnutí EÚ, najmä v oblasti dohľadu nad bankami zo strany Európskej centrálnej banky; okrem toho podporuje odporúčania ombudsmanky na zvýšenie transparentnosti EIB a Euroskupiny a na posilnenie ich vnútorných etických pravidiel, pričom uznáva jej nedávne úsilie v tejto súvislosti a skutočnosť, že nariadenie (EÚ) č. 1049/2001 sa na Euroskupinu nevzťahuje, pretože nie je inštitúciou ani orgánom v zmysle zmlúv; vyzýva na dodržiavanie odporúčaní ombudsmanky týkajúcich sa preskúmania mechanizmu EIB na vybavovanie sťažností a zdôrazňuje význam nezávislého mechanizmu na vybavovanie sťažností; vyzýva ombudsmanku, aby zohrávala aktívnejšiu úlohu pri zabezpečovaní, aby nový mechanizmus EIB na vybavovanie sťažností zostal dôveryhodný a účinný a bol v súlade so zásadami funkčnej nezávislosti, transparentnosti, prístupu, včasnosti a primeraných zdrojov;

18.  vyjadruje plnú podporu prvoradému cieľu ombudsmanky prispieť k posilneniu štruktúr a inštitútov zodpovednosti a transparentnosti na úrovni EÚ a zvýšiť kvalitu demokracie v Európe;

19.  všíma si zistenia ombudsmanky o nesprávnom úradnom postupe v súvislosti s kódexom správania členov Komisie; zdôrazňuje význam vysokého morálneho a etického štandardu v správe EÚ a berie na vedomie rozhodnutie Komisie predĺžiť obdobie, počas ktorého sa bývalí členovia Komisie musia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, na dva roky a v prípade bývalých predsedov Komisie na na tri roky, no je pevne presvedčený, že na inštitúcie EÚ vrátane politikov aj zamestnancov EÚ sa musia vzťahovať prísnejšie etické pravidlá s cieľom zabezpečiť dodržiavanie povinnosti správať sa čestne a rozvážne, ako aj úplnú nezávislosť od súkromného sektora; vyzýva Komisiu, aby zaručila iniciatívne zverejňovanie a plnú transparentnosť v súvislosti so zamestnaním bývalých komisárov po ukončení funkčného obdobia; podporuje odporúčania ombudsmanky na ďalšiu revíziu kódexu v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy vytvorením jasnejších a jednoducho uplatniteľných pravidiel zabezpečujúcich dôveryhodnosť, nestrannosť a neprítomnosť konfliktu záujmov v každom jednotlivom prípade; nabáda ombudsmanku, aby ďalej dohliadala na úroveň nezávislosti ad hoc etického výboru Komisie a hodnotila ju;

20.  berie na vedomie kroky Komisie v reakcii na odporúčania ombudsmanky o tom, ako vykonávať personálne pravidlá EÚ na riešenie tzv. javu otáčavých dverí, a s potešením očakáva následné vyšetrovanie ombudsmanky zamerané na posúdenie fungovania nových pravidiel v praxi;

21.  vyzýva ombudsmanku, aby naďalej zabezpečovala včasné zverejňovanie mien všetkých úradníkov EÚ zapojených do prípadov „efektu otáčavých dverí“ a zaručovala plnú transparentnosť v súvislosti so všetkými súvisiacimi informáciami;

22.   podporuje odhodlanie ombudsmanky zvyšovať transparentnosť lobingu v EÚ a vyzýva Komisiu, aby plne uplatňovala návrhy ombudsmanky na skvalitnenie registra transparentnosti EÚ a jeho pretvorenie na povinný centrálny uzol transparentnosti pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ; zdôrazňuje, že by sa mali na tento účel prijať opatrenia a vypracovať koherentné a účinné pracovné plány; zdôrazňuje význam väčšej transparentnosti, a to aj v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa financovania, záujmových skupín a finančných záujmov;

23.  víta strategické vyšetrovanie ombudsmanky zamerané na spôsob, ako Komisia posudzuje konflikty záujmov svojich osobitných poradcov; vyzýva Komisiu, aby plne vykonávala odporúčania ombudsmanky týkajúce sa postupu vymenúvania osobitných poradcov, aby posudzovala všetky potenciálne konflikty záujmov pred vymenovaním aj po ňom a aby poskytovala verejnosti prístup a informácie, pokiaľ ide o dokumenty a schôdze;

24.  podporuje strategické vyšetrovanie ombudsmanky zamerané na expertné skupiny Komisie; naliehavo žiada ombudsmanku, aby zabezpečila, že v nových predpisoch Komisie budú stanovené lepšie postupy na riešenie konfliktov záujmov a vyvážené a rovnocenné zastúpenie všetkých zainteresovaných strán, vrátane tých z občianskej spoločnosti, a že všetci experti sa budú uvádzať v registri transparentnosti EÚ;

25.  berie na vedomie pozíciu Komisie v oblasti transparentnosti jej stretnutí s lobistami v oblasti tabakového priemyslu a opatrenia jej Generálneho riaditeľstva pre zdravie v oblasti transparentnosti; opakovane zdôrazňuje svoju výzvu adresovanú Komisii, aby zmenila svoje postupy a zabezpečila plnú transparentnosť svojej činnosti uverejňovaním údajov o všetkých stretnutiach s lobistami alebo ich právnymi zástupcami, ako aj zápisníc z týchto stretnutí online v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle Rámcového dohovoru OSN o kontrole tabaku (RDKT);

26.  víta praktické odporúčania ombudsmanky týkajúce sa interakcie úradníkov verejnej správy s lobistami; naliehavo vyzýva ombudsmanku na zvýšenie informovanosti o týchto odporúčaniach medzi zamestnancami všetkých inštitúcií EÚ prostredníctvom vzdelávacích školení, seminárov a súvisiacich podporných opatrení a vyzýva všetky inštitúcie EÚ na vykonávanie kódexu dobrej správnej praxe ombudsmanky a opatrení Rámcového dohovoru OSN o kontrole tabaku (RDKT) v oblasti transparentnosti;

27.  oceňuje strategické vyšetrovanie ombudsmanky zamerané na prístup k dokumentom, ktoré sa týkajú prípravných orgánov Rady vrátane jej výborov, pracovných skupín a Výboru stálych predstaviteľov (Coreper), pri rokovaniach o návrhov legislatívnych aktov EÚ; nabáda ombudsmanku, aby vyzvala Radu na zlepšenie transparentnosti jej stretnutí so zainteresovanými stranami a prijatých rozhodnutí, na dodržiavanie požiadaviek na prístup k dokumentom a na poskytovanie tohto prístupu včas a bezodkladne;

28.  vyjadruje pochvalu ombudsmanke za jej prácu pri riešení otázok všeobecného verejného záujmu, ako sú základné práva, bezpečnosť a účinnosť liekov, ochrana životného prostredia a zdravia a zabezpečenie proti environmentálnym rizikám; vyzýva ombudsmanku, aby nadviazala na svoje návrhy Európskej chemickej agentúre týkajúce sa odrádzajúcich faktorov v súvislosti s testovaním na zvieratách pri registrácii nových kozmetických výrobkov na trhu a na návrh Európskemu úradu pre výber pracovníkov (EPSO) týkajúci sa uplatňovania zásad vyššej moci a transparentnosti pri výberových konaniach EPSO;

29.  podporuje úlohu ombudsmanky pri formovaní proaktívnej a transparentnej politiky v oblasti klinického skúšania vykonávaného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a najmä odporúčania ombudsmanky týkajúce sa schválenia lieku Humira, jedného z najpredávanejších liekov vo svete, ktorý sa používa na liečbu Crohnovej choroby; naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby naďalej monitorovala EMA a zabezpečila, aby spĺňala najvyššie normy transparentnosti a prístupu k informáciám o klinickom skúšaní, najmä tie, ktoré sú vo verejnom záujme a ktoré majú praktický význam pre lekárov, pacientov a výskumných pracovníkov;

30.  víta vyšetrovania ombudsmanky zamerané na sťažnosti osôb so zdravotným postihnutím a podporuje jej činnosť ako aktívnej účastníčky rámca EÚ pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jej príspevok k vykonávaniu európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia; opätovne potvrdzuje, že plne podporuje úplné vykonávanie dohovoru na úrovni EÚ;

31.  žiada ombudsmanku, aby zabezpečila, že Komisia pri ďalšej revízii nástroja európskej iniciatívy občanov zohľadní jej návrhy a odporúčania s cieľom zaručiť, aby postupy a podmienky požadované v súvislosti s európskymi iniciatívami občanov boli skutočne jasné, jednoduché, ľahko uplatniteľné a primerané;

32.  vyzýva ombudsmanku, aby zabezpečila, že Komisia prispeje k vytvoreniu infraštruktúry s právnym poradenstvom v oblasti európskej iniciatívy občanov a k vytvoreniu právneho rámca, ktorý by chránil členov európskej iniciatívy občanov;

33.  pripomína, že oznamovatelia sú veľmi dôležití pri odhaľovaní prípadov nesprávnych úradných postupov, a podporuje opatrenia zamerané na podporu oznamovania a zlepšenie ochrany oznamovateľov pred odvetou, a vyzýva ombudsmanku na ďalšie posúdenie uplatňovania nových vnútorných pravidiel týkajúcich sa oznamovania  inštitúciách EÚ; podporuje kroky nadväzujúce na vyšetrovania ombudsmanky z roku 2015 súvisiace s vnútornými pravidlami inštitúcií EÚ týkajúcimi sa oznamovania; víta vlastné pravidlá ombudsmanky v tejto oblasti a nabáda ďalšie európske inštitúcie, aby ich použili ako usmernenie; opakuje svoju výzvu na prijatie horizontálnych právnych predpisov EÚ na ochranu oznamovateľov, v ktorých sa stanovia vhodné kanály a postupy na nahlasovanie všetkých foriem nesprávneho úradného postupu, ako aj minimálne primerané záruky a právna ochrana na všetkých úrovniach pre dotknutých jednotlivcov;

34.  víta iniciatívu ombudsmanky identifikovať najlepšie postupy v správe EÚ a zviditeľniť ich pred verejnosťou prostredníctvom ceny ombudsmana za dobrú správu vecí verejných;

35.  nabáda ombudsmanku, aby naďalej spolupracovala s vnútroštátnymi ombudsmanmi prostredníctvom európskej siete ombudsmanov; podporuje myšlienku usporiadania prvej výročnej konferencie európskej siete ombudsmanov v roku 2016 v Bruseli, ako aj odhodlanie Komisie s touto sieťou účinnejšie spolupracovať;

36.  je otvorený myšlienke budúceho usporadúvania výročných konferencií európskej siete ombudsmanov v priestoroch Parlamentu vzhľadom na priame väzby medzi Výborom pre petície a európskym ombudsmanom;

37.  pripomína, že Európska sieť ombudsmanov by mohla zohrávať dôležitú úlohu pri obhajovaní práv občanov EÚ počas rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie;

38.  chváli ombudsmanku za stretnutia s jednotlivými vnútroštátnymi ombudsmanmi, organizáciami občianskej spoločnosti a podnikateľskými organizáciami; naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby takéto stretnutia uskutočnila vo všetkých členských štátoch a aby tak prispela k väčšej informovanosti o tom, čo môže úrad európskeho ombudsmana urobiť pre európskych občanov a podniky;

39.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov a ombudsmanom alebo rovnocenným príslušným orgánom členských štátov.

(1)

Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.

(2)

Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002. s. 331.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2016 bola formálne predložená predsedovi Antoniovi Tajanimu 17. mája 2017. Pani Emily O’Reillyová, európska ombudsmanka, predstavila túto správu Výboru pre petície 30. mája 2017 v Bruseli.

Právnym základom mandátu európskeho ombudsmana sú články 24 a 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Právo sťažovať sa európskemu ombudsmanovi je pre európskych občanov zakotvené v článku 24 ZFEÚ a v článku 43 Charty základných práv Európskej únie. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa mandát ombudsmana rozšíril tak, aby zahŕňal prípadné nesprávne úradné postupy v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SBZP) vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP).

Ombudsmanovo vymedzenie nesprávneho úradného postupu, ktorú schválil Európsky parlament a Európska komisia, znie: „K nesprávnemu úradnému postupu dochádza vtedy, keď verejnoprávna inštitúcia nekoná v súlade s pravidlom alebo zásadou, ktorá je pre ňu záväzná.“ Pre inštitúcie to znamená dodržiavať zásady právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a základné práva. Charta základných práv zahŕňa aj právo na dobrú správu vecí verejných ako základné právo občanov EÚ (článok 41) a je záväzná pre každú správu inštitúcií EÚ.

Spravodajkyňa oceňuje dobre čitateľný formát výročnej správy ombudsmanky, v ktorom sa podobne, ako to bolo aj v prípade predchádzajúcej správy za rok 2015, ombudsmanka zameriava na kľúčové otázky a poskytuje podrobné informácie o svojich činnostiach a práci v roku 2016. Správa je prezentovaná prostredníctvom jasnej a jednoduchej informačnej grafiky na približne rovnakej ploche ako minulý rok.

V roku 2016 ombudsmanka poskytla pomoc 15 797 občanom, pričom 12 646 z nich dostalo radu prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na jej webovom sídle a zo zvyšných žiadostí bolo 1 880 prípadov riešených ako sťažnosti a v 1 271 prípadoch išlo o žiadosti o informácie, na ktoré odpovedali oddelenia európskej ombudsmanky.

Z celkového počtu 1 880 sťažností, ktoré v roku 2016 spracoval úrad ombudsmana, spadalo 711 do jeho pôsobnosti a 1 169 do nej nespadalo. Počet sťažností nad rámec pôsobnosti úradu ombudsmana klesol na rekordne nízky počet (1 169) vďaka účinnej komunikácii o činnosti úradu ombudsmana a vďaka interaktívnemu sprievodcovi na jeho webovom sídle. Spolu 470 sťažností (57,5 %) mimo mandátu ombudsmana sa presmerovalo členom siete, z toho 429 vnútroštátnym alebo regionálnym ombudsmanom a 41 Výboru pre petície. Ostatné sťažnosti sa presmerovali na Komisiu (116, 14,2 % zo všetkých presmerovaných sťažností) a iným inštitúciám a orgánom (407, 49,8 %).

V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol v roku 2016 počet sťažností o niečo menší (v roku 2015 to bolo 2 077 sťažností od 17 033 občanov). V súvislosti so sťažnosťami sa vykonali tieto kroky: v 816 prípadoch (43,4 %) sa poskytla rada alebo sa sťažnosť presmerovala na iný orgán; v 788 prípadoch (41,9 %) bol sťažovateľ informovaný, že nie je možné poskytnúť žiadnu ďalšiu radu; a v 235 prípadoch (12,5 %) sa otvorilo vyšetrovanie.

V roku 2016 ombudsmanka otvorila 245 vyšetrovaní, z ktorých 235 vychádzalo zo sťažností a v 10 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastného podnetu, a uzavrela 291 vyšetrovaní (278 na základe sťažností a 13 z vlastného podnetu). Z 291 uzavretých vyšetrovaní v 148 prípadoch (50,9 %) príslušná inštitúcia súhlasila s riešením alebo ho vybavila, v 89 prípadoch (30,6 %) sa nezistil žiadny nesprávny úradný postup, v 52 prípadoch (17,9 %) nebolo odôvodnené ďalšie vyšetrovanie a v 20 prípadoch (6,9 %) sa zistil nesprávny úradný postup.

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že v roku 2016 ombudsmanka viedla menej vyšetrovaní týkajúcich sa európskych inštitúcií (v roku 2016 ich bolo 245 oproti 261 v roku 2015). Spravodajkyňa sa však domnieva, že inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ, by mali naďalej odpovedať a reagovať na kritické poznámky ombudsmanky v primeranom časovom rámci a mali by v ešte väčšej miere uplatňovať odporúčania a rozhodnutia ombudsmanky.

Pokiaľ ide o pôvod sťažností, na čele ostáva Španielsko s 308 sťažnosťami, nasledujú Poľsko (163), Belgicko (260) a Spojené kráľovstvo (145). Stále pretrváva jav, že počet sťažností z určitého členského štátu nie je úmerný počtu otvorených vyšetrovaní. Napríklad, ako vyplýva zo správy ombudsmanky za rok 2016, zo 150 sťažností pochádzajúcich z Belgicka sa otvorilo vyšetrovanie v 50 prípadoch, kým z 308 sťažností pochádzajúcich zo Španielska sa otvorilo vyšetrovanie len v 28 prípadoch.

Spravodajkyňa vo svojej správe takisto zdôrazňuje význam otázok súvisiacich s transparentnosťou a prístupom k informáciám a dokumentom ako hlavný predmet podnetov predložených ombudsmanke (29,6 %). Ďalej nasleduje dobrá správa personálnych otázok EÚ (28,2%) a kultúra služieb (25,1%); Medzi ďalšie témy patrí správne uplatňovanie diskrečných právomocí vrátane postupov v prípade nesplnenia povinnosti, riadne finančné hospodárenie s grantmi a zmluvami EÚ a dodržiavanie procesných a základných práv.

Na základe nového zjednodušeného postupu riešenia prípadov sa prípady vychádzajúce zo sťažností s podobným obsahom môžu riešiť spoločne ako strategické vyšetrovania. Z takýchto prípadov boli v roku 2016 otvorené štyri a uzavrelo sa päť z nich. Medzi strategické vyšetrovania otvorené v roku 2016 patria posudzovanie konfliktov záujmov osobitných poradcov Komisie, pilotný program Komisie, schvaľovanie pesticídov na európskom trhu a oneskorenie povolenia 20 aplikácií geneticky modifikovaných potravín a krmív.

Ombudsmanka v uvedenom roku otvorila aj 10 strategických iniciatív týkajúcich sa tzv. javu otáčavých dverí, nedostatočnej transparentnosti rokovaní o TTIP medzi EÚ a USA, uplatňovania dohovoru UNCRPD, transparentnosti Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, transparentnosti Euroskupiny a EIB, prístupnosti webových sídel Komisie pre osoby so zdravotným postihnutím a transparentnosti postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu ECB. Spravodajkyňa schvaľuje strategickú činnosť ombudsmanky vykonanú v roku 2016, ktorá podľa jej názoru poslúžila verejnému záujmu a pomohla inštitúciám EÚ zvýšiť kvalitu ich služieb.

Z prípadov vyšetrovaní, kde sa zistil nesprávny úradný postup, ombudsmanka v deviatich prípadoch (45 %) poskytla príslušnej inštitúcii kritické pripomienky a v 11 prípadoch (55 %) príslušná inštitúcia plne alebo čiastočne akceptovala odporúčania ombudsmanky. Kritická pripomienka sa vyjadrí vtedy, keď daná inštitúcia už nemôže prípadu nesprávneho úradného postupu zabrániť, nesprávny úradný postup nemá všeobecný dosah, alebo sa od ombudsmana nevyžaduje prijatie žiadneho následného opatrenia. Ombudsman môže vyjadriť kritickú pripomienku aj v prípade, ak návrh odporúčania by podľa jeho názoru nebol účinný alebo keď príslušná inštitúcia neakceptuje návrh odporúčania, ale daný nesprávny úradný postup nie je dôvodom na vypracovanie osobitnej správy pre Parlament.

Kritická pripomienka je v každom prípade potvrdením pre sťažovateľa, že jeho sťažnosť bola oprávnená, a príslušnej inštitúcii jasne naznačuje, kde pochybila, aby sa v budúcnosti mohla takémuto konaniu vyhnúť. V roku 2015 adresovala ombudsmanka inštitúciám kritické poznámky v 19 prípadoch.

Pokiaľ ide o inštitúcie, ktoré boli predmetom vyšetrovaní ombudsmanky, na čele ostáva Európska komisia s viac ako polovicou prípadov (58,8 %), nasledujú agentúry EÚ (12,3 ), Európsky parlament (6,5 %), Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) (5,7 %), Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (4,5 %), Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) (0,8 %) a iné inštitúcie (11,4 %). V porovnaní s rokom 2015 sa ako nová kategória objavili iné inštitúcie, ktorým bol venovaný tretí najväčší podiel vyšetrovaní, a Európsky parlament sa posunul na štvrté miesto pred EPSO.

Spravodajkyňa takisto víta iniciatívu ombudsmanky spustenú v októbri 2016, ktorou je výzva podávať nominácie na cenu za dobrú správu vecí verejných s cieľom identifikovať najlepšie postupy v správe EÚ a zviditeľniť ich pred verejnosťou. Ombudsmanka takisto pripravila zoznam odporúčaní pre úradníkov, ktorí komunikujú s lobistami.

Ombudsmanka okrem toho úzko spolupracuje so svojimi kolegami v členských štátoch prostredníctvom európskej siete ombudsmanov. V roku 2016 došlo k reorganizácii európskej siete ombudsmanov a získala postavenie ex officio člena v poradnom fóre Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO). Európska sieť ombudsmanov v súčasnosti pozostáva z 96 úradov v 36 európskych krajinách a poskytuje platformu pre spoluprácu medzi európskym ombudsmanom a jeho regionálnymi alebo vnútroštátnymi kolegami. Výbor Európskeho parlamentu pre petície EP je takisto členom tejto siete. Sťažnosti, ktoré nepatria do kompetencie európskeho ombudsmana, môže v mnohých prípadoch najlepšie vyriešiť príslušný člen siete, napr. vnútroštátny alebo regionálny ombudsman.

Najväčším podujatím v rámci tejto siete bola v roku 2016 prvá výročná konferencia usporiadaná ombudsmankou, ktorá sa konala 19. – 20. júna v Bruseli. Spravodajkyňa podporuje myšlienku usporiadania prvej výročnej konferencie európskej siete ombudsmanov v roku 2016 v Bruseli, ako aj odhodlanie Komisie s touto sieťou účinnejšie spolupracovať. Mimoriadne interaktívna konferencia bola otvorená aj pre nečlenov a zúčastnilo sa jej 250 účastníkov, ktorí sa venovali témam, ako je európska migračná kríza, podpora transparentnosti lobingu alebo výzvy v oblasti právneho štátu.

V článku 33 ods. 2 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa predpokladá vytvorenie rámca EÚ na podporu, ochranu a monitorovanie vykonávania tohto dohovoru. Úlohou európskeho ombudsmana je chrániť práva osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečiť, aby si správa EÚ uvedomovala svoje povinnosti, pokiaľ ide o tieto práva. V máji 2016 ombudsmanka otvorila vyšetrovanie, ktoré stále prebieha a je zamerané na to, či je spoločný systém zdravotného poistenia EÚ v súlade s dohovorom UNCRPD, a zaoberala sa dvomi strategickými iniciatívami, z ktorých jedna sa týkala webových sídel a online nástrojov v správe Komisie a druhá toho, ako európske školy riešia otázky nastolené výborom pre UNCRPD v súvislosti s vykonávaním tohto dohovoru.

Rozpočet ombudsmana je samostatným oddielom rozpočtu EÚ. Rozpočet ombudsmana v roku 2016 predstavoval 10 658 951 EUR a plán pracovných miest zahŕňa 75 miest.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

11.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

19

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Eleonora Evi, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Demetris Papadakis, Julia Pitera, Igor Šoltes, Ángela Vallina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mircea Diaconu


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDEECR

EFDD

GUE/NLG

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

 

Mircea Diaconu, Cecilia WikströmRikke Karlsson

Eleonora Evi

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa

Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Igor Šoltes, Tatjana Ždanoka

 

1

-

ECR

Notis Marias

1

0

ENF

Laurenţiu Rebega

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie