Postup : 2014/0175(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0331/2017

Předložené texty :

A8-0331/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2017 - 5.8

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0481

ZPRÁVA     ***I
PDF 595kWORD 53k
24.10.2017
PE 610.878v02-00 A8-0331/2017

o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

(COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Jiří Maštálka

(Kodifikace – článek 103 jednacího řádu)

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

(COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0361),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0226/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0331/2017),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel dne 21. září 2017

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

COM(2017)0361 final ze dne 4. 7. 2017 – 2014/0175(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména s ohledem na bod 4 této dohody, posoudila poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise výše uvedený návrh ihned po jeho přijetí Komisí.

Poradní skupina přezkoumala pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se kodifikuje nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečného cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických, a dospěla jednomyslně k závěru, že tento návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

Referenční údaje

COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – COM(2016)0408 – C8-0237/2016 – COM(2014)0343 – C8-0024/2014 – COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD)

Datum předložení EP

4.7.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

15.9.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jiří Maštálka

27.9.2017

 

 

 

Datum přijetí

10.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Angelika Niebler

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Karoline Graswander-Hainz

Datum předložení

24.10.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

22

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Angel Dzhambazki

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Stefano Maullu, Angelika Niebler, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění