Процедура : 2017/0060(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0332/2017

Внесени текстове :

A8-0332/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0429

ДОКЛАД     ***I
PDF 730kWORD 80k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове

(COM(2017)0136 – C8‑0116/2017 – 2017/0060(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Гезине Майснер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове (COM(2017)0136 – C8‑0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0136),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0116/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 5 юли 2017 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0332/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За постигане на целите по Директива 2010/40/ЕС следва да се делегира на Комисията правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за допълнителен период от пет години, считано от 27 август 2017 г. Този период следва да се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, за да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове,

(4)  За постигане на целите по Директива 2010/40/ЕС следва да се делегира на Комисията правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на спецификациите, необходими за гарантиране на правната и оперативната съвместимост и непрекъснатостта на внедряването и експлоатацията на ИТС за приоритетните действия, за допълнителен период от пет години, считано от 27 август 2017 г. Този период следва да се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, за да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове,

Изменение    2

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

Директива 2010/40/ЕС

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 7, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 27 август 2017 г. Делегирането на правомощието се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощието не по-късно от девет месеца преди изтичането на всеки петгодишен срок.“

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

Изменение    3

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Директива 2010/40/ЕС

Член 12 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

1a.  В член 12 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

2.  Правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 7, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 27 август 2017 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на това правомощие не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    4

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 б (нов)

Директива 2010/40/ЕС

Член 12 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

1б.  В член 12 параграф 3 се заменя със следното:

3.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията съгласно условията по членове 13 и 14.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    5

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 в (нов)

Директива 2010/40/ЕС

Член 12 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  В член 12 се добавя следният параграф:

 

3a.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

Изменение    6

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 г (нов)

Директива 2010/40/ЕС

Член 12 – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г.  В член 12 се добавя следният параграф:

 

3б.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

Изменение    7

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 д (нов)

Директива 2010/40/ЕС

Член 12 – параграф 3 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1д.  В член 12 се добавя следният параграф:

 

3в.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    8

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 e (нов)

Директива 2010/40/ЕС

Членове 13 и 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Членове 13 и 14 се заличават.

Изменение    9

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 ж (нов)

Директива 2010/40/ЕС

Член 17 – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

В член 17 параграф 5 се заменя със следното:

„5.  В съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 15, параграф 2, Комисията приема работна програма до 27 февруари 2011 г. Работната програма включва цели и срокове за прилагането ѝ всяка година и при необходимост предлага нужните адаптации.

„5.  В съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 15, параграф 2, Комисията приема работна програма до 27 февруари 2011 г. Работната програма включва цели и срокове за прилагането ѝ всяка година и при необходимост предлага нужните адаптации.

 

Комисията актуализира работната програма, свързана с дейностите по член 6, параграф 3, до... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящото решение] и преди всяко следващо петгодишно удължаване на срока на правомощието за приемане на делегирани актове в съответствие с член 12, параграф 2.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (Директивата за ИТС) изисква приемането на спецификации чрез делегирани актове за действия в четирите приоритетни области. Директивата за ИТС беше един от първите законодателни актове на Съюза, предвиждащи използването на делегирани актове, и правомощието да се приемат делегирани актове беше предоставено на Комисията само за ограничен период от време (до 27 август 2017 г.).

След влизането в сила на Директивата за ИТС бяха приети пет делегирани акта: относно хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система „eCall“ в целия ЕС; относно данни и процедури за предоставянето, където е възможно, на минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, която е безплатна за потребителите; относно предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства; относно предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата; и предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания.

Петият делегиран акт беше финализиран съвсем наскоро с експерти на държавите членки и се отнася за предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания. В допълнение към изискванията за оперативна съвместимост за eCall изградените във връзка с тези аспекти механизми за обмен на данни допринасят в значителна степен за целите на стратегията за цифров единен пазар. Понастоящем Комисията подготвя оценка на директивата, която ще включва и доклад относно изпълнението. Предвидено е тя да бъде приключена през 2018 г.

Предназначение

Предложението за решение има за цел да удължи срока на делегирането на правомощия с период от пет години, считано от 27 август 2017 г. Този период следва да се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване.

Становище на докладчика

Докладчикът направи оценка на предложението и препоръчва решението на Комисията относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на срока за приемане на делегирани актове (COM(2017)0136 – C8 0191 – 2017/0136 (COD) да бъде подкрепено.

През следващите години се очаква цифровизацията на транспорта като цяло и по-специално на ИТС да направи голяма крачка напред. Като част от стратегията за цифровия единен пазар Европейската комисия се стреми да засили използването на ИТС решенията, за да се постигне по-ефективно управление на транспортната мрежа в полза на пътниците и предприятията. ИТС ще бъдат използвани за подобряване на пътуванията и операциите по специални и комбинирани видове транспорт. Европейската комисия също така работи за подготвяне на почвата за следващото поколение ИТС решения чрез въвеждането на кооперативни ИТС, проправяйки пътя за автоматизация в транспортния сектор.

Докладчикът подчертава, че за да може Комисията да приема нови спецификации чрез делегирани актове, е от основно значение да се удължи срокът на делегирането на правомощието. Освен това може да се наложи да се актуализират спецификациите, които вече бяха приети, за да се вземе предвид технологическият прогрес или опитът от тяхното прилагане в държавите членки.

За няколко други дейности, спадащи към приложното поле на Директива 2010/40/ЕС, все още трябва да бъдат намерени решения чрез делегирани актове. Ако не се удължи срокът, за който е делегирано правомощието на Комисията, това ще застраши интегрираното и координирано внедряване в целия ЕС на оперативно съвместими ИТС в областта на автомобилния транспорт и техните интерфейси с други видове транспорт.

Съветът също така предлага предложението на Комисията да бъде прието, като се въведат някои изменения на член 1, с които се подобрява формулировката в съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Освен това Съветът поставя изискване за редовно актуализиране на работната програма на Комисията във връзка със спецификациите, осигуряващи съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на внедряването и експлоатацията на ИТС за действия в приоритетните области.

Докладчикът изразява съгласие с общия подход на Съвета и предлага същите промени като предложените от ЕП изменения. Ако тези изменения бъдат приети от Парламента, Съветът би могъл да приеме позицията на ЕП на първо четене без изменения. Така би отпаднала необходимостта от провеждането на тристранни срещи.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове

Позовавания

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.3.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

7.9.2017

 

 

 

Дата на приемане

12.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jaromír Kohlíček

Дата на внасяне

24.10.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация