Postup : 2017/0060(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0332/2017

Předložené texty :

A8-0332/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0429

ZPRÁVA     ***I
PDF 653kWORD 78k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Gesine Meissner

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0136),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0116/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 5. července 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0332/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Za účelem dosažení cílů směrnice 2010/40/EU by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie na dodatečné období pěti let počínaje 27. srpnem 2017. Toto období by mělo být automaticky prodlouženo o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci,

(4)  Za účelem dosažení cílů směrnice 2010/40/EU by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie na dodatečné období pěti let počínaje 27. srpnem 2017, které se týkají specifikací nezbytných k zajištění kompatibility, interoperability a návaznosti v souvislosti se zaváděním a provozním využitím inteligentních dopravních systémů (ITS) v případě prioritních akcí. Toto období by mělo být automaticky prodlouženo o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci,

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Směrnice 2010/40/EU

Čl. 12 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 27. srpna 2017. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem každého pětiletého období.“

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Směrnice 2010/40/EU

Čl. 12 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a.  V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 27. srpna 2017. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 b (nový)

Směrnice 2010/40/EU

Čl. 12 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1b.  V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 13 a 14.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 c (nový)

Směrnice 2010/40/EU

Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  V článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 d (nový)

Směrnice 2010/40/EU

Čl. 12 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d.  V článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

3b.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 e (nový)

Směrnice 2010/40/EU

Čl. 12 – odst. 3 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1e.  V článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

3c.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitku nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 f (nový)

Směrnice 2010/40/EU

Článek 13 and 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Články 13 a 14 se zrušují.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 g (nový)

Směrnice 2010/40/EU

Čl. 17 – odst. 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

V článku 17 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5  Komise přijme do 27. února 2011 poradním postupem podle čl. 15 odst. 2 pracovní program. Pracovní program obsahuje pro každý rok cíle a lhůty pro jeho provedení a v případě nutnosti navrhne nezbytné úpravy.

„5  Komise přijme do 27. února 2011 poradním postupem podle čl. 15 odst. 2 pracovní program. Pracovní program obsahuje pro každý rok cíle a lhůty pro jeho provedení a v případě nutnosti navrhne nezbytné úpravy.

 

Komise aktualizuje pracovní program týkající se akcí podle čl. 6 odst. 3 směrnice do ... [12 měsíců ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] a před každým následným prodloužením pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci o pět let v souladu s čl. 12 odst. 2.“

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (dále jen „směrnice o ITS“) vyžaduje, aby pro akce ve čtyřech prioritních oblastech byly prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijaty specifikace. Směrnice o ITS byla jedním z prvních právních předpisů Unie, které stanoví použití aktů v přenesené pravomoci, a pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci byla Komisi svěřena pouze na omezenou dobu, do 27. srpna 2017.

Od vstupu směrnice o ITS v platnost bylo přijato pět aktů v přenesené pravomoci: o harmonizovaném poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii, o údajích a postupech pro případné poskytování bezplatných minimálních všeobecných informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, o poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla, o poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii a o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii.

Pátý akt v přenesené pravomoci byl právě dokončen s odborníky z členských států a zabývá se poskytováním multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii. Kromě požadavků na interoperabilitu u služby eCall přispívají významně k cílům strategie pro jednotný digitální trh mechanismy pro sdílení údajů, které byly vyvinuty v dané souvislosti. Komise v současnosti připravuje hodnocení směrnice, jehož součástí budou rovněž informace o provádění. Jeho dokončení je plánováno na rok 2018.

Účel

Cílem návrhu rozhodnutí je prodloužit přenesení pravomoci o další období pěti let počínaje 27. srpnem 2017. Toto období by mělo být automaticky prodlouženo o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku.

Názor zpravodajky

Zpravodajka posoudila návrh a doporučuje, aby rozhodnutí Komise o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci (COM(2017)0136 – C8 0191 – 2017/0136 (COD)), bylo podpořeno.

Očekává se, že digitalizace dopravy obecně a především inteligentní dopravní systémy zaznamenají v následujících letech výrazný pokrok. V rámci strategie jednotného digitálního trhu hodlá Evropská komise ve větší míře využívat řešení inteligentních dopravních systémů k dosažení účinnějšího řízení dopravní sítě pro cestující a podniky. Inteligentní dopravní systémy budou využívány ke zvýšení kvality cest a činností v rámci specifických a kombinovaných druhů dopravy. Evropská komise se rovněž snaží položit prostřednictvím rozvoje spolupracujících inteligentních dopravních systémů základy pro příští generace řešení inteligentních dopravních systémů, a připravit tak podmínky pro automatizaci v odvětví dopravy.

Zpravodajka zdůrazňuje, že je nezbytné, aby bylo přenesení pravomoci prodlouženo, má-li být Komise schopna přijmout další specifikace prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Dále bude možná nutno aktualizovat specifikace, které již byly přijaty, aby odrážely technologický pokrok nebo zkušenosti s prováděním těchto specifikací v členských státech.

Zbývá ještě několik dalších akcí spadajících do oblasti působnosti směrnice 2010/40/EU, jež je třeba upravit akty v přenesené pravomoci. V případě, že by přenesení pravomoci na Komisi nebylo prodlouženo, ohrozilo by to celounijní integrované a koordinované zavádění interoperabilních inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich rozhraní s jinými druhy dopravy.

I Rada navrhuje, aby byl návrh Komise přijat, přičemž by mělo být uplatněno několik pozměňovacích návrhů k článku 1, které zlepšují jeho znění v souladu s interinstitucionální dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů. Rada dále žádá, aby pracovní program Komise týkající se specifikací pro zajištění kompatibility, interoperability a návaznosti, pokud jde o zavádění a provozní využití inteligentních dopravních systémů v případě jiných akcí v rámci prioritních oblastí, byl pravidelně aktualizován.

Zpravodajka souhlasí s obecným přístupem Rady a navrhuje stejné změny, jaké obsahují pozměňovací návrhy EP. Pokud Parlament tyto změny přijme, bude moci Rada přijmout postoj Parlamentu v prvním čtení beze změn. Díky tomu by bylo možné vyhnout se třístranným jednáním.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci

Referenční údaje

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Datum předložení EP

22.3.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

7.9.2017

 

 

 

Datum přijetí

12.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jaromír Kohlíček

Datum předložení

24.10.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění