Procedure : 2017/0060(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0332/2017

Indgivne tekster :

A8-0332/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0429

BETÆNKNING     ***I
PDF 489kWORD 78k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Gesine Meissner

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0136),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0116/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 5. juli 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0332/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Af hensyn til gennemførelsen af de målsætninger, der er fastsat i direktiv 2010/40/EU, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for en periode på yderligere fem år fra den 27. august 2017. Denne periode bør forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter —

(4)  Af hensyn til gennemførelsen af de målsætninger, der er fastsat i direktiv 2010/40/EU, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på de specifikationer, der er nødvendige for at sikre kompatibilitet, interoperabilitet og kontinuitet i forbindelse med indførelse og praktisk anvendelse af ITS til de prioriterede foranstaltninger for en periode på yderligere fem år fra den 27. august 2017. Denne periode bør forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter —

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, tillægges Kommissionen for en periodefem år fra den 27. august 2017. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af hver femårsperiode."

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 a (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1a.  Artikel 12, stk. 2, affattes således:

2.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 27. august 2017. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 b (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1b.  Artikel 12, stk. 3, affattes således:

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakterde i artikel 13 og 14 anførte betingelser.

3.  Delegationen af beføjelser i artikel 7 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 c (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – stk. 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

 

3a.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 d (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – stk. 3 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d.  I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

 

3b.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 e (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – stk. 3 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1e.  I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

 

3c.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 f (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 13 og 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13 og 14 udgår.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 g (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 17 – stk. 5

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

Artikel 17, stk. 5, affattes således:

5.  Kommissionen vedtager i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2, et arbejdsprogram senest den 27. februar 2011. Arbejdsprogrammet indeholder målsætninger og datoer for dets gennemførelse hvert år og foreslår om nødvendigt, de nødvendige tilpasninger.

"5.  Kommissionen vedtager i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2, et arbejdsprogram senest den 27. februar 2011. Arbejdsprogrammet indeholder målsætninger og datoer for dets gennemførelse hvert år og foreslår om nødvendigt, de nødvendige tilpasninger.

 

Kommissionen ajourfører arbejdsprogrammet for foranstaltningerne under direktivets artikel 6, stk. 3, senest den ... [12 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af denne afgørelse] og forud for hver efterfølgende femårige forlængelse af beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2. "

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Ifølge direktiv 2010/40/EU om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænseflader i forhold til andre transportformer (ITS) skal der ved hjælp af delegerede retsakter vedtages specifikationer inden for fire prioritetsområder. ITS-direktivet var en af de første EU-retsakter, der indeholdt bestemmelser om brug af delegerede retsakter, og beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter blev tillagt Kommissionen for en begrænset periode indtil den 27. august 2017.

Siden ITS-direktivet trådte i kraft, er der vedtaget fem delegerede retsakter: om harmoniseret tilrådighedsstillelse af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system, om data og procedurer for tilrådighedsstillelse, når dette er muligt, af et minimum af generel trafikinformation, som er relevant for vejsikkerheden, uden vederlag til brugere, om tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer, om tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester og om tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester.

Den femte delegerede retsakt er først for nylig blevet færdiggjort i samarbejde med medlemsstaternes eksperter og omhandler tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester. Ud over interoperabilitetskravene til eCall bidrager de datadelingsmekanismer, som er udviklet i den forbindelse, betydeligt til målsætningerne i strategien for det digitale indre marked. Kommissionen er i øjeblikket i færd med at foretage en evaluering af direktivet, som også vil rapportere om gennemførelsen. Den vil efter planen være klar i 2018.

Formål

Forslaget til afgørelse har til formål at udvide delegationen af beføjelser for en yderligere periode på fem år fra den 27. august 2017. Denne periode bør forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse.

Ordførerens synspunkter

Ordføreren har vurderet forslaget og anbefaler, at Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår fristen for vedtagelse af delegerede retsakter (COM(2017)0136 - C8-0191 - 2017/0136 (COD)) støttes.

Digitaliseringen af transport i almindelighed og af ITS i særdeleshed forventes i de kommende år at tage et spring fremad. Som led i strategien for det digitale indre marked sigter Europa-Kommissionen mod en mere udbredt brug af ITS-løsninger med henblik på en mere effektiv forvaltning af transportnettet for passagerer og virksomheder. ITS vil blive anvendt til at forbedre rejser og aktiviteter med specifikke og kombinerede transportformer. Kommissionen arbejder også på at skabe grundlaget for næste generation af ITS-løsninger gennem indførelsen af samarbejdende intelligente transportsystemer, der kan bane vejen for automatisering i transportsektoren.

Ordføreren understreger, at det er nødvendigt at forlænge delegationen af beføjelser, for at Kommissionen kan vedtage yderligere specifikationer ved hjælp af delegerede retsakter. Desuden kan der være behov for at ajourføre specifikationer, som allerede er vedtaget, så de kommer til at afspejle den teknologiske udvikling eller erfaringerne med deres gennemførelse i medlemsstaterne.

Yderligere er der adskillige andre tiltag under anvendelsesområdet for direktiv 2010/40/EU, som der stadig bør tages hånd om. Hvis de beføjelser, som Kommissionen har fået delegeret, ikke forlænges, vil det bringe den integrerede og koordinerede indførelse i EU af interoperable ITS-systemer inden for vejtransport og deres kontaktflader med andre transportformer i fare.

Rådet foreslår, at Kommissionens forslag vedtages med visse ændringer til artikel 1, der forbedrer ordlyden i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Desuden ønsker Rådet en regelmæssig ajourføring af Kommissionens arbejdsprogram for specifikationer, der skal sikre kompatibilitet, interoperabilitet og kontinuitet med henblik på indførelse og praktisk anvendelse af ITS i forbindelse med foranstaltninger inden for de prioriterede områder.

Ordføreren er enig i Rådets generelle tilgang og foreslår de samme ændringer opført som Europa-Parlamentets ændringer. Hvis disse ændringer vedtages af Parlamentet, vil Rådet kunne vedtage EP's holdning ved førstebehandling uden ændringer. Dermed vil der ikke blive behov for trepartsforhandlinger.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter

Referencer

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Dato for forelæggelse for EP

22.3.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

7.9.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jaromír Kohlíček

Dato for indgivelse

24.10.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse