Διαδικασία : 2017/0060(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0332/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0332/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0429

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 719kWORD 81k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

(COM(2017)0136 – C8‑0116/2017 – 2017/0060(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Gesine Meissner

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (COM(2017)0136 – C8‑0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0136),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0116/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0332/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, θα πρέπει η Επιτροπή να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσθετη περίοδο πέντε ετών από τις 27 Αυγούστου 2017. Η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις στην εν λόγω παράταση. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, για την εξασφάλιση ίσης συμμετοχής στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων,

(4)  Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, θα πρέπει η Επιτροπή να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις αναγκαίες προδιαγραφές για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα, η διαλειτουργικότητα και η συνέχεια της ανάπτυξης και λειτουργικής χρήσης των ITS για τις δράσεις προτεραιότητας, για πρόσθετη περίοδο πέντε ετών από τις 27 Αυγούστου 2017. Η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις στην εν λόγω παράταση. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, για την εξασφάλιση ίσης συμμετοχής στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων,

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2010/40/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 για περίοδο πέντε ετών μετά τις 27 Αυγούστου 2017. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν τη λήξη κάθε πενταετούς περιόδου.»

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Οδηγία 2010/40/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1α.  Στο άρθρο 12, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, που αναφέρονται στο άρθρο 7, για περίοδο πέντε ετών μετά τις 27 Αυγούστου 2017. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Οδηγία 2010/40/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1β.  Στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3.  Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθενται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέλος στην ανάθεση της αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Οδηγία 2010/40/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.  Στο άρθρο 12 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

3α.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Οδηγία 2010/40/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1δ.  Στο άρθρο 12, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

3β.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Οδηγία 2010/40/ΕΕ

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1ε.  Στο άρθρο 12, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

3γ.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 στ (νέα)

Οδηγία 2010/40/ΕΕ

Άρθρα 13 και 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Διαγράφονται τα άρθρα 13 και 14.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 ζ (νέα)

Οδηγία 2010/40/ΕΕ

Άρθρο 17 – παράγραφος 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 17, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.  Σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, η Επιτροπή εγκρίνει ένα πρόγραμμα εργασιών έως τις 27 Φεβρουαρίου 2011. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει στόχους και ημερομηνίες για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος κάθε χρόνο, και εφόσον είναι αναγκαίο προτείνει τις απαραίτητες προσαρμογές.»

«5.  Σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, η Επιτροπή εγκρίνει ένα πρόγραμμα εργασιών έως τις 27 Φεβρουαρίου 2011. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει στόχους και ημερομηνίες για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος κάθε χρόνο, και εφόσον είναι αναγκαίο προτείνει τις απαραίτητες προσαρμογές.

 

Η Επιτροπή επικαιροποιεί το πρόγραμμα εργασίας που συνδέεται με τις δράσεις στο πλαίσιο του άρθρου 6 παράγραφος 3 έως [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης] και πριν από κάθε επόμενη πενταετή παράταση της εξουσίας έκδοσης κατ' εξουσιοδότησης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2.»

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Στην οδηγία 2010/40/ΕΕ περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (οδηγία ITS) απαιτείται η έγκριση προδιαγραφών, με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, για δράσεις σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας. Η οδηγία ITS ήταν μεταξύ των πρώτων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης στις οποίες προβλέπεται η χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων είχε ανατεθεί στην Επιτροπή μόνο για περιορισμένη περίοδο, έως τις 27 Αυγούστου 2017.

Από την έναρξη ισχύος της οδηγίας ITS, έχουν εκδοθεί πέντε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις: σχετικά με την εναρμονισμένη παροχή διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ· σχετικά με τα δεδομένα και τις διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες· σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων· σχετικά με την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κίνηση σε πραγματικό χρόνο· και σχετικά με την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις.

Μόλις ολοκληρώθηκε η εκπόνηση πέμπτης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, η οποία αφορά την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις. Πέραν των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας για το σύστημα eCall, οι μηχανισμοί ανταλλαγής δεδομένων που αναπτύσσονται σε αυτά τα πλαίσια συμβάλλουν σημαντικά στους στόχους της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτή την περίοδο, η Επιτροπή καταρτίζει μια έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας που θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της. Προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2018.

Σκοπός

Η πρόταση απόφασης επιδιώκει να παρατείνει την εξουσιοδότηση για πρόσθετη περίοδο πέντε ετών, από την 27η Αυγούστου 2017. Η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις στην εν λόγω παράταση.

Απόψεις της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια εξέτασε την πρόταση και προτείνει να στηριχθεί η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (COM(2017)0136 - C8 0191 - 2017/0136 (COD).

Τα επόμενα χρόνια, η ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών γενικά και των ITS συγκεκριμένα αναμένεται να σημειώσει άλμα. Ως μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να χρησιμοποιήσει ευρύτερα τις λύσεις ITS για να επιτύχει μια αποδοτικότερη διαχείριση του δικτύου μεταφορών για τους επιβάτες και τις επιχειρήσεις. Τα ITS θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τις διαδρομές και τις δραστηριότητες σε συγκεκριμένους και συνδυασμένους τρόπους μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επίσης για να θέσει τις βάσεις για την επόμενη γενιά των λύσεων ITS, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών-ITS, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυτοματοποίηση στον τομέα των μεταφορών.

Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να εγκρίνει περαιτέρω προδιαγραφές με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η εισηγήτρια τονίζει ότι είναι ουσιώδες να παραταθεί η εξουσιοδότηση. Επιπλέον, οι ήδη εγκριθείσες προδιαγραφές ενδεχομένως να χρειαστούν επικαιροποίηση ώστε να αποτυπώνουν την τεχνολογική πρόοδο ή τα διδάγματα που αντλούνται από την εφαρμογή τους στα κράτη μέλη.

Χρειάζεται ακόμη να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για αρκετές άλλες δράσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2010/40/EE. Εάν δεν παραταθεί η εξουσιοδότηση της Επιτροπής, θα τεθεί σε κίνδυνο η πανευρωπαϊκά ενιαία και συντονισμένη ανάπτυξη διαλειτουργικών ITS στις οδικές μεταφορές και των διεπαφών τους με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Το Συμβούλιο επίσης προτείνει να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής, με την εισαγωγή ορισμένων τροποποιήσεων στο άρθρο 1, οι οποίες βελτιώνουν τη διατύπωση σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Επιπλέον, το Συμβούλιο ζητεί την τακτική επικαιροποίηση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής που αφορά τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν τη συμβατότητα, τη διαλειτουργικότητα και τη συνέχεια της ανάπτυξης και της λειτουργικής χρήσης των ITS για τις δράσεις στους τομείς προτεραιότητας.

Η εισηγήτρια συμφωνεί με τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου και προτείνει τις ίδιες αλλαγές ως τροπολογίες του ΕΚ. Εάν αυτές οι αλλαγές εγκριθούν από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο θα μπορούσε να εγκρίνει τη θέση του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση, χωρίς τροποποιήσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εκλείψει η ανάγκη για τριμερείς διαλόγους.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.3.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.9.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jaromír Kohlíček

Ημερομηνία κατάθεσης

24.10.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου