Menetlus : 2017/0060(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0332/2017

Esitatud tekstid :

A8-0332/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/11/2017 - 13.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0429

RAPORT     ***I
PDF 560kWORD 83k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise ajavahemiku osas

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Gesine Meissner

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise ajavahemiku osas (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0136),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 91, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0116/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 5. juuli 2017. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0332/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Direktiivi 2010/40/EL eesmärkide saavutamiseks tuleks komisjonile anda alates 27. augustist 2017 veel viieks aastaks õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. Seda ajavahemikku tuleks vaikimisi pikendada veel sama pikkade ajavahemike võrra, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole sellise pikendamise vastu. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist,

(4)  Direktiivi 2010/40/EL eesmärkide saavutamiseks tuleks komisjonile anda alates 27. augustist 2017 veel viieks aastaks õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte spetsifikatsioonide kohta, mis on vajalikud, et tagada ühilduvus, koostalitlusvõime ja pidevus intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtuks ja tööks kasutamiseks prioriteetsete meetmete puhul. Seda ajavahemikku tuleks vaikimisi pikendada veel sama pikkade ajavahemike võrra, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole sellise pikendamise vastu. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist,

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 12 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjonile antakse viieks aastaks alates 27. augustist 2017 õigus võtta vastu artiklis 7 osutatud delegeeritud õigusakte. Volituste delegeerimist pikendatakse vaikimisi sama pikkade ajavahemike võrra, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei esita hiljemalt kolme kuu jooksul enne iga ajavahemiku lõppu vastuväiteid sellise pikendamise kohta. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne iga viieaastase ajavahemiku lõppu.

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 12 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 a.  Artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

2.  Artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 27. augustist 2017. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 b (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 12 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 b.  Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.  Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 13 ja 14 sätestatud tingimusi.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 7 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.“

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 c (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c.  Artiklisse 12 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.“

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 d (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 12 – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d.  Artiklisse 12 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 b.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.“

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 e (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 12 – lõige 3 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 e.  Artiklisse 12 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 c.  Artikli 7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 f (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artiklid 13 ja 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artiklid 13 ja 14 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 g (uus)

Direktiiv 2010/40/EL

Artikkel 17 – lõige 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikli 17 lõige 5 asendatakse järgmisega:

5.  Komisjon võtab vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele hiljemalt 27. veebruaril 2011 vastu tööprogrammi. Tööprogramm sisaldab eesmärke ja kuupäevi selle iga-aastaseks rakendamiseks ja vajadusel ettepanekuid vajalikeks kohandusteks.

5.  Komisjon võtab vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele hiljemalt 27. veebruaril 2011 vastu tööprogrammi. Tööprogramm sisaldab eesmärke ja kuupäevi selle iga-aastaseks rakendamiseks ja vajadusel ettepanekuid vajalikeks kohandusteks.

 

Komisjon ajakohastab artikli 6 lõike 3 kohaste meetmetega seotud tööprogrammi ... [12 kuud pärast käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva] ja enne iga järgnevat õiguse võtta artikli 12 lõikes 2 sätestatud korras vastu delegeeritud õigusakte viieaastast pikendamist.“

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Taustteave

Direktiivis 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (edaspidi „ITS-direktiiv“), nõutakse, et delegeeritud õigusaktidega võetaks vastu spetsifikatsioonid nelja esmatähtsa valdkonna meetmete jaoks. ITS-direktiiv oli üks esimesi liidu õigusakte, millega nähti ette delegeeritud õigusaktide kasutamine, ning komisjonile anti üksnes piiratud ajaks, st kuni 27. augustini 2017, õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Alates ITS-direktiivi jõustumisest on vastu võetud viis delegeeritud õigusakti: koostalitlusvõimelise automaatse hädaabikõne (eCall) ühtlustatud pakkumise kohta kogu ELis; kasutajatele minimaalse, liiklusohutusega seotud üldise liiklusteabe võimalusel tasuta edastamisega seotud andmete ja korra kohta; veoautodele ja tarbesõidukitele turvaliste parkimiskohtade teabeteenuse pakkumise kohta; reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumise kohta kogu ELis; ning mitmeliigiliste liikumisvõimaluste teabeteenuste pakkumise kohta kogu ELis.

Viiendat delegeeritud õigusakti aitasid viimistleda liikmesriikide eksperdid ja selles käsitletakse mitmeliigiliste liikumisvõimaluste teabeteenuste pakkumist kogu ELis. Lisaks koostalitlusvõimelisele automaatsele hädaabikõnele (eCall) annavad selles kontekstis loodud andmejagamismehhanismid olulise panuse digitaalse ühtse turu strateegia eesmärkide saavutamisse. Komisjon koostab praegu direktiivile hinnangut, milles antakse ühtlasi aru rakendamise kohta. Selle valmimine on kavas 2018. aastal.

Eesmärk

Otsuse ettepaneku eesmärk on pikendada volituste delegeerimist veel viieks aastaks alates 27. augustist 2017. Seda ajavahemikku tuleks vaikimisi pikendada veel sama pikkade ajavahemike võrra, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole sellise pikendamise vastu.

Raportööri seisukohad

Raportöör hindas komisjoni ettepanekut ning soovitab toetada komisjoni otsust ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL seoses delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisega (COM(2017)0136 – C8 0191 – 2017/0136 (COD)).

Eeldatakse, et eelseisvatel aastatel astub transpordi digiteerimine üldiselt ja eelkõige ITSi puhul suure sammu edasi. Digitaalse ühtse turu strateegia osana püüab Euroopa Komisjon kasutada rohkem ITS-lahendusi, et saavutada transpordivõrgu tõhusam haldus reisijate ja ettevõtjate jaoks. ITSi kasutatakse reisimise ja toimingute täiustamiseks konkreetsete ja kombineeritud transpordiviiside puhul. Euroopa Komisjon töötab ka selle nimel, et luua alus järgmise põlvkonna ITS-lahenduste kasutuselevõtule koostoimelise ITSi kaudu, rajades teed transpordisektori automatiseerimisele.

Raportöör toonitab, et selleks, et komisjon saaks delegeeritud õigusaktidega vastu võtta täiendavaid spetsifikatsioone, tuleb delegeerimise volitust kindlasti pikendada. Lisaks on võib-olla vaja ajakohastada juba vastu võetud spetsifikatsioone, et kajastada tehnika arengut või liikmesriikides nende rakendamisel saadud kogemusi.

Mitme muu meetmega, mis kuuluvad direktiivi 2010/40/EL kohaldamisalasse, tuleb veel tegeleda delegeeritud õigusaktide abil. Kui komisjoni delegeeritud volitust ei pikendata, satub ohtu koostalitlusvõimeliste intelligentsete maanteetranspordi süsteemide ja nende liideste ELi-üleselt lõimitud ja kooskõlastatud kasutuselevõtt.

Nõukogu teeb samuti ettepaneku võtta komisjoni ettepanek vastu, tehes mõned muudatused artiklis 1, mis parandavad sõnastust kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega. Lisaks palub nõukogu, et komisjon ajakohastaks nende spetsifikatsioonidega seotud tööprogrammi, mis tagavad ühilduvuse, koostalitlusvõime ja järjepidevuse ITSi kasutuselevõtuks ja tööks kasutamiseks prioriteetsete valdkondade meetmete puhul.

Raportöör nõustub nõukogu üldise lähenemisviisiga ning esildab samad muudatused Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes. Juhul kui parlament võtab need muudatusettepanekud vastu, võiks nõukogu parlamendi seisukoha vastu võtta esimesel lugemisel ilma muudatusettepanekuteta. Sellega langeks ära vajadus korraldada kolmepoolseid kohtumisi.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2010/40/EL delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise ajavahemiku osas

Viited

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

EP-le esitamise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.9.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jaromír Kohlíček

Esitamise kuupäev

24.10.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

0

0

-

-

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave