Menettely : 2017/0060(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0332/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0332/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0429

MIETINTÖ     ***I
PDF 476kWORD 84k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Gesine Meissner

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASSA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0136),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0116/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 5. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0332/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, tekee siihen huomattavia muutoksia tai aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Direktiivissä 2010/40/EU asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä uudeksi viisivuotiskaudeksi, joka alkaa 27 päivänä elokuuta 2017. Tätä kautta olisi jatkettava ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä,

(4)  Direktiivissä 2010/40/EU asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä määrityksistä, jotka ovat tarpeen ITS-järjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön yhteensopivuuden, yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi ensisijaisten toimien osalta, uudeksi viisivuotiskaudeksi, joka alkaa 27 päivänä elokuuta 2017. Tätä kautta olisi jatkettava ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2010/40/EU

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 27 päivästä elokuuta 2017 alkaen valta antaa 7 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kunkin viisivuotiskauden päättymistä.”

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Direktiivi 2010/40/EU

12 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a.  Korvataan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Siirretään komissiolle 27 päivästä elokuuta 2017 viiden vuoden ajaksi 7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Direktiivi 2010/40/EU

12 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 b.  Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 13 ja 14 artiklassa säädettyjä ehtoja.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 c kohta (uusi)

Direktiivi 2010/40/EU

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.  Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

 

3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 d kohta (uusi)

Direktiivi 2010/40/EU

12 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d.  Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

 

3 b.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 e kohta (uusi)

Direktiivi 2010/40/EU

12 artikla – 3 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 e.  Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

 

3 c.  Edellä olevan 7 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 f kohta (uusi)

Direktiivi 2010/40/EU

13 ja 14 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Poistetaan 13 ja 14 artikla.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 g kohta (uusi)

Direktiivi 2010/40/EU

17 artikla – 5 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

Korvataan 17 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.  Komissio hyväksyy työohjelman 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen 27 päivään helmikuuta 2011 mennessä. Työohjelman on sisällettävä tavoitteet ja päivämäärät ohjelman täytäntöönpanolle joka vuodelle, ja tarvittaessa siinä on ehdotettava tarpeellisia muutoksia.

”5.  Komissio hyväksyy työohjelman 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen 27 päivään helmikuuta 2011 mennessä. Työohjelman on sisällettävä tavoitteet ja päivämäärät ohjelman täytäntöönpanolle joka vuodelle, ja tarvittaessa siinä on ehdotettava tarpeellisia muutoksia.

 

Komissio päivittää työohjelman 6 artiklan 3 kohdan mukaisten toimien osalta viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta] ja ennen kutakin myöhempää viiden vuoden kautta, jonka ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä siirretään 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Johdanto

Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetussa direktiivissä 2010/40/EU (ITS-direktiivi) säädetään määritysten hyväksymisestä delegoiduilla säädöksillä neljän ensisijaisen alan toimia varten. ITS-direktiivi on yksi ensimmäisistä unionin säädöksistä, joissa säädetään delegoitujen säädösten käytöstä. Siinä siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ainoastaan rajatulla aikavälillä (27. elokuuta 2017 saakka).

ITS-direktiivin voimaantulosta lähtien on annettu viisi delegoitua säädöstä seuraavista aiheista: yhteentoimivan EU:n laajuisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) yhtenäinen tarjoaminen, datat ja menettelyt, joilla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot ilmaiseksi käyttäjille, turvallisia pysäköintialueita koskevien tietopalvelujen tarjoaminen kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille, EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoaminen sekä EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoaminen.

Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa on juuri viimeistelty edellä mainittu viides delegoitu säädös, joka koskee EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamista. Tässä yhteydessä kehitetyillä datanjakomekanismeilla, kuten myös eCall-järjestelmiä koskevilla yhteentoimivuusvaatimuksilla, edistetään merkittävästi digitaalisten sisämarkkinoiden strategian tavoitteita. Komissio laatii parhaillaan direktiivistä arviointia, jossa käsitellään myös sen täytäntöönpanoa. Arviointi on määrä saada valmiiksi vuonna 2018.

Tarkoitus

Päätösehdotuksen tarkoituksena on jatkaa säädösvallan siirtoa uudeksi viisivuotiskaudeksi, joka alkaa 27. elokuuta 2017. Tätä kautta olisi jatkettava ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista.

Esittelijän näkemykset

Esittelijä on arvioinut ehdotuksen ja suosittaa, että komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)) kannatetaan.

Lähivuosina liikenteen digitalisaatiossa yleensä ja erityisesti ITS-järjestelmissä odotetaan suurta harppausta. Komissio pyrkii osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa lisäämään ITS-ratkaisujen käyttöä, jotta liikenneverkon hallintaa voidaan tehostaa niin matkustajien kuin yritystenkin kannalta. ITS-järjestelmiä aiotaan käyttää matkojen ja toimintojen parantamiseksi yksittäisissä ja yhdistetyissä liikennemuodoissa. Komissio haluaa myös valmistella seuraavan sukupolven ITS-ratkaisuja ottamalla käyttöön vuorovaikutteisen ITS-järjestelmän ja pohjustaa näin liikennealan automaatiota.

Jotta komissio voisi antaa delegoituja säädöksiä uusien määritysten hyväksymiseksi, esittelijän mielestä säädösvallan siirtoa on jatkettava. Lisäksi jo hyväksyttyjä määrityksiä voi olla tarpeen ajantasaistaa, jotta voidaan ottaa huomioon tekninen kehitys tai kokemukset jäsenvaltioissa toteutetuista täytäntöönpanotoimista.

Useita muita direktiivin 2010/40/EU soveltamisalaan kuuluvia toimia on vielä käsiteltävä delegoiduilla säädöksillä. Jos komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä ei jatkettaisi, yhteentoimivien ITS-järjestelmien EU:n laajuinen integroitu ja koordinoitu käyttöönotto tieliikenteessä vaarantuisi. Sama koskisi niiden rajapintoja muiden liikennemuotojen kanssa.

Neuvosto ehdottaa komission ehdotuksen hyväksymistä siten, että 1 artiklaan tehdään joitakin muutoksia, jotka parantavat sen sanamuotoa paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti. Lisäksi neuvosto pyytää, että komission työohjelmaan tehdään säännöllisiä päivityksiä määrityksiin, joilla varmistetaan ITS-järjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja jatkuvuus ensisijaisten alojen toimien osalta.

Esittelijä on samaa mieltä neuvoston yleisnäkemyksestä ja ehdottaa samoja muutoksia parlamentin tarkistuksina. Jos parlamentti hyväksyy nämä muutokset, neuvosto voi hyväksyä parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan ilman muutoksia. Näin voitaisiin välttyä trilogeilta.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

7.9.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jaromír Kohlíček

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.10.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASSA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Symbolien selitys

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus