Postupak : 2017/0060(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0332/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0332/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0429

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 638kWORD 84k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Gesine Meissner

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2017)0136),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0116/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 5. srpnja 2017.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0332/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmjeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amendman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2010/40/EU, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za dodatno petogodišnje razdoblje počevši od 27. listopada 2017. To bi se razdoblje prešutno trebalo produljivati za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istodobno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata,

(4)  Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2010/40/EU, Komisiji bi, u pogledu specifikacija potrebnih kako bi se osigurali usklađenost, interoperabilnost i kontinuitet pri raspoređivanju i operativnoj uporabi ITS-a za prioritetne mjere, trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za dodatno petogodišnje razdoblje počevši od 27. listopada 2017. To bi se razdoblje prešutno trebalo produljivati za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istodobno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata,

Amandman    2

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.

Direktiva 2010/40/EU

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. daje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 27. kolovoza 2017. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja. Komisija izrađuje izvješće o delegiranim ovlastima najkasnije devet mjeseci prije kraja svakog petogodišnjeg razdoblja.”

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Direktiva 2010/40/EU

Članak 12. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.a  u članku 12. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Čim donese delegirani akt, Komisija o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 27. kolovoza 2017. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.b (novi)

Direktiva 2010/40/EU

Članak 12. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1.b  u članku 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Ovlast za donošenje delegiranih akata Komisiji se daje pridržavajući se uvjeta utvrđenih u člancima 13. i 14.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objavljivanja spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.c (novi)

Direktiva 2010/40/EU

Članak 12. – stavak 3. a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.c  u članku 12. dodaje se sljedeći stavak:

 

3.a  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.d (novi)

Direktiva 2010/40/EU

Članak 12. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.d  u članku 12. dodaje se sljedeći stavak:

 

3.b  Čim donese delegirani akt, Komisija o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.e (novi)

Direktiva 2010/40/EU

Članak 12. – stavak 3.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.e  u članku 12. dodaje se sljedeći stavak:

 

3.c  Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.f (novi)

Direktiva 2010/40/EU

Članci 13. i 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

članci 13. i 14. brišu se.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.g (novi)

Direktiva 2010/40/EU

Članak 17. – stavak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

u članku 17. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.  U skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2. Komisija do 27. veljače 2011. donosi radni program. U tom se radnom programu navode ciljevi i datumi njegove provedbe za svaku godinu te prema potrebi prijedlozi potrebnih prilagodbi.”

‘5.  U skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2. Komisija do 27. veljače 2011. donosi radni program. U tom se radnom programu navode ciljevi i datumi njegove provedbe za svaku godinu te prema potrebi prijedlozi potrebnih prilagodbi.

 

Komisija ažurira radni program u vezi s mjerama iz članka 6. stavka 3. do [12 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Odluke] i prije svakog narednog petogodišnjeg produljenja ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 12. stavkom 2.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Direktivom 2010/40/EU o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (Direktiva o ITS-u) zahtijeva se donošenje specifikacija delegiranim aktima za mjere u četirima prioritetnim područjima. Direktiva o ITS-u među prvim je propisima Unije u kojima se navodi korištenje delegiranim aktima, a ovlast za donošenje delegiranih akata Komisiji je dodijeljena na određeno razdoblje, do 27. kolovoza 2017.

Od stupanja Direktive o ITS-u na snagu doneseno je pet delegiranih akata: o usklađenom osiguravanju interoperabilnog sustava eCall u cijeloj Europskoj uniji; o podacima i postupcima za pružanje korisnicima, kad je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti; o pružanju usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za kamione i gospodarska vozila; o pružanju usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu; i o pružanju usluga multimodalnih putnih informacija u cijeloj Europskoj uniji.

Peti delegirani akt upravo je dovršen sa stručnjacima iz država članica, a njime se rješava pitanje pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a. Osim uvjeta u pogledu interoperabilnosti za sustav eCall mehanizmi razmjene podataka razvijeni u tom kontekstu znatno doprinose ciljevima strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. Komisija trenutačno priprema ocjenu Direktive u kojoj će se izvijestiti i o njezinoj provedbi. Njezin je dovršetak zakazan za 2018.

Svrha

Prijedlogom odluke želi se produljiti delegiranje ovlasti za dodatno petogodišnje razdoblje počevši od 27. kolovoza 2017. To bi se razdoblje prešutno trebalo produljivati za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive.

Stajališta izvjestiteljice

Izvjestiteljica je ocijenila Prijedlog i predlaže da se podrži odluka Komisije o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata (COM(2017)0136 – C80116/0191 – 2017/0136(COD)).

U narednim se godinama očekuje veliki napredak u području digitalizacije prijevoza općenito, a posebno ITS-a. Kao dio strategije jedinstvenog digitalnog tržišta Europska komisija nastoji intenzivirati uporabu rješenja ITS-a kako bi se postiglo učinkovitije upravljanje prometnom mrežom za putnike i trgovačka društva. ITS će se upotrebljavati kako bi se poboljšali prijevoz i aktivnosti u posebnim i kombiniranim vrstama prijevoza. Europska komisija također radi na postavljanju temelja za sljedeće generacije rješenja ITS-a uvođenjem kooperativnog ITS-a, što otvara put za automatizaciju u sektoru prometa.

Da bi Komisija mogla donijeti daljnje specifikacije delegiranim aktima, izvjestiteljica ističe da je ključno produljiti delegiranje ovlasti. Nadalje, već donesene specifikacije možda će trebati ažurirati kako bi se u njima odražavao tehnički napredak ili iskustva stečena njihovom provedbom u državama članicama.

Nekoliko drugih mjera, koje ulaze u područje primjene Direktive 2010/40/EU, tek trebaju biti predmet delegiranih akata. Neproduljivanjem delegiranja ovlasti Komisiji ugrozilo bi se integrirano i koordinirano uvođenje na razini EU-a interoperabilnih inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i njihove veze s ostalim vrstama prijevoza.

Vijeće također predlaže da se Prijedlog Komisije usvoji, ali da se unesu određene izmjene u članak 1., kojima će se poboljšati tekst u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva. Štoviše, Vijeće zahtijeva redovito ažuriranje radnog programa Komisije u vezi sa specifikacijama za osiguravanje usklađenosti, interoperabilnosti i kontinuiteta pri uvođenju i operativnoj uporabi ITS-a za mjere u prioritetnim područjima.

Izvjestiteljica se slaže s općim pristupom Vijeća i predlaže iste izmjene kao u amandmanima EP-a. Ako Parlament usvoji te izmjene, Vijeće bi moglo usvojiti stajalište EP-a u prvom čitanju bez amandmana. Tako bi se izbjegla potreba za trijalozima.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata

Referentni dokumenti

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.3.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

7.9.2017

 

 

 

Datum usvajanja

12.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jaromír Kohlíček

Datum podnošenja

24.10.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

EPP

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena