Eljárás : 2017/0060(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0332/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0332/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2017 - 13.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0429

JELENTÉS     ***I
PDF 494kWORD 78k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Gesine Meissner

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0136),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0116/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. július 5-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0332/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 2010/40/EU irányelvben foglalt célok elérése érdekében a Bizottság részére felhatalmazást kell adni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2017. augusztus 27-ével kezdődő ötéves időszakban. Ezen időszaknak hallgatólagosan meg kell hosszabbodnia ezzel megegyező hosszúságú időtartamokra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein,

(4)  A 2010/40/EU irányelvben foglalt célok elérése érdekében a Bizottság részére felhatalmazást kell adni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ITS kiemelt intézkedések céljából való kiépítése és gyakorlati használata tekintetében érvényesülő kompatibilitás, kölcsönös átjárhatóság és folyamatosság biztosításához szükséges előírások vonatkozásában a 2017. augusztus 27-ével kezdődő ötéves időszakban. Ezen időszaknak hallgatólagosan meg kell hosszabbodnia ezzel megegyező hosszúságú időtartamokra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein,

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

2010/40/EU irányelv

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a 7. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan 2017. augusztus 27-i hatállyal ötéves időtartamra szóló felhatalmazást kap. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik ugyanilyen hosszúságú időtartamokra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. A Bizottság az öt évre szóló egyes időszakok letelte előtt legkésőbb kilenc hónappal jelentést készít a felhatalmazásról.”

(1)  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan felhatalmazást kap az e cikkben meghatározott feltételek mellett.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

2010/40/EU irányelv

12 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(1a)  A 12. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(2)  A Bizottság a 7. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan 2017. augusztus 27-i hatállyal ötéves időtartamra szóló felhatalmazást kap. A Bizottság az öt évre szóló időszak letelte előtt legkésőbb kilenc hónappal jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik ugyanilyen hosszúságú időtartamokra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 b bekezdés (új)

2010/40/EU irányelv

12 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(1b)  A 12. cikkben az (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3)  A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására való felhatalmazására a 13. és a 14. cikkben megállapított feltételeket kell alkalmazni.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a hatáskörök átruházására vonatkozó, 7. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 c bekezdés (új)

2010/40/EU irányelv

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(3a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 d bekezdés (új)

2010/40/EU irányelv

12 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(3b)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 e bekezdés (új)

2010/40/EU irányelv

12 cikk – 3 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1e)  A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(3c)  A 7. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament és a Tanács jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 f bekezdés (új)

2010/40/EU irányelv

13 és 14 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 13. és a 14. cikket el kell hagyni.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 g bekezdés (új)

2010/40/EU irányelv

17 cikk – 5 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A 17. cikkben az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)  A 15. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban 2011. február 27-ig a Bizottság munkaprogramot fogad el. Ennek a munkaprogramnak tartalmaznia kell a program évenkénti végrehajtására vonatkozó célokat és időpontokat, és szükség esetén megfelelő kiigazításokat kell javasolnia.”

„(5)  A 15. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban 2011. február 27-ig a Bizottság munkaprogramot fogad el. Ennek a munkaprogramnak tartalmaznia kell a program évenkénti végrehajtására vonatkozó célokat és időpontokat, és szükség esetén megfelelő kiigazításokat kell javasolnia.

 

A Bizottság legkésőbb [ezen határozat hatálybalépésétől számított 12 hónap]-ig és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazásnak a 12. cikk (2) bekezdésének megfelelő valamennyi későbbi ötéves meghosszabbítása előtt frissíti a munkaprogramot a 6. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedések tekintetében.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Háttér

Az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló 2010/40/EU irányelv (az ITS-irányelv) rendelkezik arról, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén előírásokat kell elfogadni négy kiemelt területen elvégzendő intézkedések tekintetében. Az ITS-irányelv volt az egyik első olyan uniós jogszabály, amely felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásáról rendelkezett, és az ilyen jogi aktusok elfogadására vonatkozóan az irányelv értelmében a Bizottság határozott időtartamra szóló, 2017. augusztus 27-ig tartó felhatalmazást kapott.

Az ITS-irányelv elfogadása óta öt, felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadtak el: az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatásokról; a felhasználók számára térítésmentes, a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokról és eljárásokról; a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások nyújtásáról; az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatásokról; és az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatásokról.

Az Európai Bizottság tagállami szakértőkkel együttműködésben a közelmúltban fejezte be egy ötödik, felhatalmazáson alapuló jogi aktust véglegesítését, amely a multimodális utazási információs szolgáltatások uniós szinten történő biztosításával foglalkozik. Az e-segélyhívó rendszerre vonatkozó interoperabilitási követelményeken túlmenően, az említett jogi aktusokkal összefüggésben kidolgozott adatmegosztási mechanizmusok jelentős mértékben hozzájárulnak a digitális egységes piaci stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. A Bizottság jelenleg készíti az irányelv értékelését, amely a végrehajtásról is beszámol. Az értékelés előreláthatóan 2018-ban készül el.

Cél

A határozatra irányuló javaslat célja, hogy a felhatalmazást 2017. augusztus 27-től kezdődően további öt évvel meghosszabbítsa. Ezen időszaknak hallgatólagosan meg kell hosszabbodnia ezzel megegyező hosszúságú időtartamokra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást.

Az előadó álláspontja

Az előadó megvizsgálta a javaslatot és véleménye szerint a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0136 – C8/0191 – 2017/0136(COD)) szóló bizottsági határozatot támogatni kell.

A következő években általában a közlekedés, valamint az ITS digitalizációja terén megvalósuló fejlődés várhatóan ugrásszerű lesz. A Bizottság digitális egységes piaci stratégiája keretében nagyobb mértékben kívánja igénybe venni az ITS-megoldásokat, hogy az utasok és a vállalkozások számára eredményesebb forgalmi szolgáltatást tudjon megvalósítani. Az ITS segítségével javulni fognak a meghatározott és kombinált közlekedési módok igénybevételével megvalósuló utazások és műveletek. Az Európai Bizottság az ITS-megoldások következő generációjának megalapozásán is dolgozik az együttműködő ITS-rendszerek kiépítése révén, amelyek megnyitják az utat a közlekedési ágazat automatizálása előtt.

Az előadó hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában további előírásokat tudjon elfogadni, a felhatalmazást meg kell hosszabbítani. Továbbá a technológiai fejlődés, illetve a tagállami végrehajtás során szerzett tapasztalatok figyelembevétele érdekében egyes, már elfogadott előírásokat frissíteni kell.

Számos egyéb, a 2010/40/EU irányelv hatálya alá tartozó intézkedés tekintetében van még szükség felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Ha a Bizottságnak adott felhatalmazás nem kerül meghosszabbításra, az veszélyeztetné az interoperábilis intelligens közlekedési rendszerek közúti közlekedés területén történő kiépítésének, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásának uniós szintű integrált és összehangolt megvalósítását.

A Tanács ugyancsak a bizottsági javaslat elfogadását javasolja, az 1. cikk olyan kisebb módosításaival, amelyek javítják a megszövegezést a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásnak megfelelően. Ezen túlmenően a Tanács azt is kéri, hogy a kiemelt területeken elvégzendő intézkedések vonatkozásában a Bizottság rendszeresen frissítse munkaprogramját az ITS kiépítéséhez és gyakorlati használatához kompatibilitást, kölcsönös átjárhatóságot és folyamatosságot biztosító előírások tekintetében.

Az előadó egyetért a Tanács általános megközelítésével, és az ennek megfelelő változtatásokra európai parlamenti módosítások útján tesz javaslatot. Amennyiben a Parlament ezen módosításokat elfogadja, a Tanács módosítások nélkül jóvá tudja hagyni az első olvasatban kialakított parlamenti álláspontot. Ez lehetővé tenné a háromoldalú egyeztetések elkerülését, amelyek ezzel a tárgykörrel kapcsolatosan nem igazán szükségesek.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

Hivatkozások

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.3.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.9.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jaromír Kohlíček

Benyújtás dátuma

24.10.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat