Procedūra : 2017/0060(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0332/2017

Pateikti tekstai :

A8-0332/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/11/2017 - 13.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0429

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 708kWORD 78k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų priėmimo termino

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Gesine Meissner

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų priėmimo termino

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0136),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0116/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 5 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0332/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant Direktyvos 2010/40/ES tikslų, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį įgaliojimai priimti aktus Komisijai turėtų būti deleguoti papildomam penkerių metų terminui nuo 2017 m. rugpjūčio 27 d. Šis terminas turėtų būti savaime pratęstas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose,

(4)  siekiant Direktyvos 2010/40/ES tikslų, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį įgaliojimai priimti aktus dėl specifikacijų, būtinų intelektinių transporto sistemų diegimo ir operacinio naudojimo suderinamumui, sąveikumui ir tęstinumui užtikrinti vykdant prioritetinius veiksmus, Komisijai turėtų būti deleguoti papildomam penkerių metų terminui nuo 2017 m. rugpjūčio 27 d. Šis terminas turėtų būti savaime pratęstas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

Direktyva 2010/40/ES

12 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Įgaliojimai priimti 7 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2017 m. rugpjūčio 27 d. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki kiekvieno penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.“

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Direktyva 2010/40/ES

12 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a.  12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2.  7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2017 m. rugpjūčio 27 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Direktyva 2010/40/ES

12 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b.  12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 13 ir 14 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Direktyva 2010/40/ES

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  12 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

3a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su ekspertais, kiekvienos valstybės narės paskirtais laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Direktyva 2010/40/ES

12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d.  12 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

3b.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Direktyva 2010/40/ES

12 straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e.  12 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

3c.  Pagal 7 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Direktyva 2010/40/ES

13 ir 14 straipsniai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13 ir 14 straipsniai išbraukiami.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 g dalis (nauja)

Direktyva 2010/40/ES

17 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

17 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.  Laikydamasi 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, Komisija patvirtina darbo programą ne vėliau kaip iki 2011 m. vasario 27 d. Darbo programoje nurodomi šios programos tikslai ir jos įgyvendinimo terminai kiekvienais metais ir prireikus pasiūlomi būtini pakeitimai.“

„5.  Laikydamasi 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, Komisija patvirtina darbo programą ne vėliau kaip iki 2011 m. vasario 27 d. Darbo programoje nurodomi šios programos tikslai ir jos įgyvendinimo terminai kiekvienais metais ir prireikus pasiūlomi būtini pakeitimai.

 

Komisija atnaujina darbo programą, susijusią su šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje numatytais veiksmais, iki ... [12 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos] ir iki kiekvieno vėlesnio pratęsto penkerių metų laikotarpio, kuriuo įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, pabaigos pagal 12 straipsnio 2 dalį.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Direktyvoje 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (toliau – ITS direktyva) reikalaujama, kad veiksmų keturiose prioritetinėse srityse specifikacijos turi būti priimamos deleguotaisiais aktais. ITS direktyva buvo vienas iš pirmųjų Sąjungos teisės aktų, kuriame numatytas deleguotųjų aktų naudojimas ir kuriuo Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus buvo tik ribotos trukmės (iki 2017 m. rugpjūčio 27 d.).

Nuo tada, kai įsigaliojo ITS direktyva, priimti penki deleguotieji aktai: dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo; dėl duomenų, kurių reikia, kad vartotojams, kai įmanoma, nemokamai galima būtų teikti su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo informaciją, ir tos informacijos teikimo procedūrų; dėl informavimo apie saugias sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietas paslaugų teikimo; dėl visoje Europos Sąjungoje teikiamų tikralaikės eismo informacijos paslaugų; dėl informacijos apie keliavimą daugiarūšiu transportu paslaugų teikimo visoje Europos Sąjungoje.

Dalyvaujant valstybių narių ekspertams neseniai patvirtinta galutinė penkto deleguotojo akto redakcija. Šiuo aktu reglamentuojamas informacijos apie keliavimą daugiarūšiu transportu paslaugų teikimas visoje ES. Siekiant bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslų labai svarbūs ne tik pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ sąveikumo reikalavimai, bet ir duomenų keitimosi mechanizmai, sukurti vykdant šią veiklą. Šiuo metu Komisija rengia šios direktyvos vertinimą, kuriame taip pat bus informuojama apie įgyvendinimą. Jis turėtų būti baigtas rengti 2018 m.

Tikslas

Pasiūlymu dėl sprendimo siekiama pratęsti įgaliojimų terminą dar vienam penkerių metų laikotarpiui nuo 2017 m. rugpjūčio 27 d. Šis terminas turėtų būti savaime pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo.

Pranešėjos nuomonės

Pranešėja išnagrinėjo pasiūlymą ir rekomenduoja pritarti Komisijos sprendimui dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų priėmimo termino (COM(2017) 0136 – C8–0191–2017/0136 (COD)).

Numatoma, kad artimiausiais metais bus pasiekta didelė pažanga transporto sektoriaus skaitmeninimo, ypač intelektinių transporto sistemų, srityje. Įgyvendindama bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Europos Komisija siekia, kad būtų labiau naudojamasi intelektinių transporto sistemų sprendimais, norėdama, kad būtų efektyviau valdomas keleivių ir krovinių vežimo tinklas. Intelektinės transporto sistemos bus naudojamos siekiant pagerinti keliones ir operacijas konkrečių ir įvairių rūšių transportu. Europos Komisija taip pat siekia nustatyti pagrindą naujos kartos intelektinių transporto sistemų sprendimams, diegiant susietąsias intelektines transporto sistemas, kurios sudaryti galimybes automatizuoti transporto sektorių.

Pranešėja pabrėžia, jog itin svarbu pratęsti įgaliojimų delegavimo terminą, kad Komisija galėtų priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos išsamesnės specifikacijos. Be to, siekiant, kad jau patvirtintose specifikacijose būtų atsižvelgta į technikos pažangą ar patirtį, įgytą valstybėms narėms įgyvendinant tas specifikacijas, jas gali prireikti atnaujinti.

Deleguotieji aktai vis dar turi būti priimami dėl kai kurių kitų veiksmų, kuriems taikoma Direktyva 2010/40/ES. Nepratęsus Komisijos įgaliojimų delegavimo termino kiltų pavojus integruotam ir koordinuotam kelių transporto sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų ir jų sąsajų su kitų rūšių transportu diegimui visoje ES.

Taryba taip pat siūlo priimti Komisijos pasiūlymą kartu su kai kuriais 1 straipsnio pakeitimais, kuriais patobulinama formuluotė pagal Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros. Be to, Taryba ragina reguliariai atnaujinti Komisijos darbo programą dėl specifikacijų intelektinių transporto sistemų diegimo ir operacinio naudojimo suderinamumui, sąveikumui ir tęstinumui užtikrinti vykdant prioritetinių sričių veiksmus.

Pranešėja pritaria Tarybos bendram požiūriui ir siūlo, kad Europos Parlamentas pateiktų tokius pačius pakeitimus. Jei Parlamentas patvirtins šiuos pakeitimus, Taryba galėtų priimti Europos Parlamento poziciją per pirmąjį svarstymą be pakeitimų. Tokiu būdu neliktų poreikio rengti trišalių dialogų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų priėmimo termino

Nuorodos

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.3.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

7.9.2017

 

 

 

Priėmimo data

12.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jaromír Kohlíček

Pateikimo data

24.10.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas