Procedure : 2017/0060(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0332/2017

Ingediende teksten :

A8-0332/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0429

VERSLAG     ***I
PDF 400kWORD 84k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende de periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Gesine Meissner

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende de periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0136),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 91 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0116/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 5 juli 2017(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0332/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Teneinde de doelstellingen van Richtlijn 2010/40/EU te verwezenlijken, moet de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen, vanaf 27 augustus 2017 voor nog eens vijf jaar aan de Commissie worden overgedragen. Deze periode moet daarna stilzwijgend met eenzelfde periode worden verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich tegen dergelijke verlenging verzet. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden geschikte raadplegingen houdt, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen,

(4)  Teneinde de doelstellingen van Richtlijn 2010/40/EU te verwezenlijken, moet de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van de specificaties die noodzakelijk zijn om compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit voor de invoering en het operationele gebruik van ITS ten behoeve van de prioritaire acties te waarborgen, vanaf 27 augustus 2017 voor nog eens vijf jaar aan de Commissie worden overgedragen. Deze periode moet daarna stilzwijgend met eenzelfde periode worden verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich tegen dergelijke verlenging verzet. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden geschikte raadplegingen houdt, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen,

Amendement    2

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Richtlijn 2010/40/EU

Artikel 12 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De in artikel 7 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt met ingang van 27 augustus 2017 aan de Commissie overgedragen voor een periode van vijf jaar. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend verlengd met perioden van dezelfde duur, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke periode tegen deze verlenging verzet. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van elke periode van 5 jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie."

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

Amendement    3

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2010/40/EU

Artikel 12 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1 bis.  Artikel 12, lid 2, wordt vervangen door:

2.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

2.  De in artikel 7 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 27 augustus 2017. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Amendement    4

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)

Richtlijn 2010/40/EU

Artikel 12 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1 ter.  Artikel 12, lid 3, wordt vervangen door:

3.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie verleend onder de in de artikelen 13 en 14 gestelde voorwaarden.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 7 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    5

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 quater (nieuw)

Richtlijn 2010/40/EU

Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater.  In artikel 12 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

3 bis.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

Amendement    6

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2010/40/EU

Artikel 12 – lid 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quinquies.  In artikel 12 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

3 ter.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement    7

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 sexies (nieuw)

Richtlijn 2010/40/EU

Artikel 12 – lid 3 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 sexies.  In artikel 12 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

3 quater.  Een overeenkomstig artikel 7 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    8

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 septies (nieuw)

Richtlijn 2010/40/EU

Artikelen 13 en 14

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De artikelen 13 en 14 worden geschrapt.

Amendement    9

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 octies (nieuw)

Richtlijn 2010/40/EU

Artikel 17 – lid 5

 

Bestaande tekst

Amendement

 

Artikel 17, lid 5, wordt vervangen door:

"5.  De Commissie stelt uiterlijk op 27 februari 2011 overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure een werkprogramma vast. Het werkprogramma bevat de doelstellingen en de data voor de jaarlijkse uitvoering ervan alsmede, indien nodig, voorstellen voor de vereiste aanpassingen."

"5.  De Commissie stelt uiterlijk op 27 februari 2011 overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure een werkprogramma vast. Het werkprogramma bevat de doelstellingen en de data voor de jaarlijkse uitvoering ervan alsmede, indien nodig, voorstellen voor de vereiste aanpassingen.

 

Binnen [12 maanden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit] en vóór elke daaropvolgende verlenging met vijf jaar van de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 12, lid 2, gedelegeerde handelingen vast te stellen, werkt de Commissie het werkprogramma bij met betrekking tot de acties uit hoofde van artikel 6, lid 3, van de richtlijn."

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


TOELICHTING

Achtergrond

In Richtlijn 2010/40/EU betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (de ITS-richtlijn) wordt bepaald dat er door middel van gedelegeerde handelingen specificaties worden vastgesteld voor acties op vier prioritaire gebieden. De ITS‑richtlijn was een van de eerste wetgevingsteksten van de Unie waarin het gebruik van gedelegeerde handelingen werd vastgelegd. De bevoegdheid om de gedelegeerde handelingen vast te stellen werd voor een bepaalde periode (tot en met 27 augustus 2017) aan de Commissie verleend.

Sinds de inwerkingtreding van de ITS-richtlijn zijn vijf gedelegeerde handelingen vastgesteld: over de geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall, over gegevens en procedures voor de verlening, waar mogelijk, van minimale universele verkeersinformatie in verband met de veiligheid op de weg die kosteloos is voor de gebruikers, over de verlening van informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen, over de verlening voor de gehele Unie van realtimeverkeersinformatiediensten, en over de verlening voor de gehele Unie van multimodale reisinformatiediensten.

Samen met deskundigen van de lidstaten is de laatste hand gelegd aan de vijfde gedelegeerde handeling, die over de verlening voor de gehele Unie van multimodale reisinformatiediensten. Naast de interoperabiliteitsvereisten voor eCall dragen de mechanismen voor het delen van gegevens aanzienlijk bij tot de doelstellingen van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. De Commissie werkt momenteel aan een evaluatie van de richtlijn, waarin ook verslag zal worden uitgebracht over de tenuitvoerlegging. Volgens de planning moet die evaluatie in 2018 worden afgerond.

Doel

Het voorstel voor een besluit beoogt de bevoegdheidsdelegatie met ingang van 27 augustus 2017 met nog eens vijf jaar te verlengen. Deze periode moet daarna stilzwijgend met eenzelfde periode worden verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich tegen dergelijke verlenging verzet.

Mening van de rapporteur

Uw rapporteur heeft het voorstel onder de loep genomen en beveelt aan het voorstel van de Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende de periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen (COM(2017)0136 – C8‑0116/0191 – 2017/0136(COD)) te steunen.

In de komende jaren zal de digitalisering van vervoer in het algemeen en ITS in het bijzonder naar verwachting een grote vlucht nemen. Als onderdeel van de strategie voor de eengemaakte digitale markt wil de Commissie meer gebruik gaan maken van ITS-opties om het beheer van het vervoersnetwerk voor passagiers en goederen efficiënter te maken. ITS zal worden gebruikt om reizen en vervoersoperaties op specifieke en gecombineerde vervoerswijzen te verbeteren. De Commissie werkt ook aan het leggen van de basis voor de volgende generatie van ITS-oplossingen dankzij de invoering van coöperatieve ITS, waarmee de weg wordt gebaand voor de automatisering in de vervoerssector.

Uw rapporteur benadrukt dat het essentieel is de bevoegdheidsdelegatie van de Commissie te verlengen, zodat zij nog andere specificaties kan vaststellen door middel van gedelegeerde handelingen. Bovendien moeten reeds vastgestelde specificaties soms worden geactualiseerd om rekening te houden met de technologische vooruitgang of de lessen die zijn getrokken uit de toepassing in de lidstaten.

Voor diverse andere acties die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2010/40/EU vallen, moeten nog gedelegeerde handelingen worden vastgesteld. Als de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie niet wordt verlengd, zou dat de EU-wijde geïntegreerde en gecoördineerde invoering van interoperabele ITS in het wegvervoer en interfaces met andere vervoerswijzen in gevaar brengen.

Ook de Raad stelt voor om het Commissievoorstel goed te keuren, met enkele amendementen op artikel 1 om de formulering ervan te verbeteren en in overeenstemming te brengen met het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven. Daarnaast vraagt de Raad om een regelmatige bijwerking van het werkprogramma van de Commissie met betrekking tot de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit bij de invoering en het operationele gebruik van ITS ten behoeve van acties op de prioritaire gebieden.

Uw rapporteur deelt de algemene benadering van de Raad en stelt dezelfde wijzigingen voor als amendementen van het EP. Als het Parlement instemt met die wijzigingen, kan de Raad het standpunt van het EP in eerste lezing en zonder amendementen goedkeuren. Zo zouden onnodige trialogen over dit onderwerp kunnen worden vermeden.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende de periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen

Document- en procedurenummers

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Datum indiening bij EP

22.3.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

7.9.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

12.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jaromír Kohlíček

Datum indiening

24.10.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling