Procedura : 2017/0060(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0332/2017

Teksty złożone :

A8-0332/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/11/2017 - 13.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0429

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 716kWORD 79k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Gesine Meissner

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0136),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0116/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 lipca 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0332/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Aby zrealizować cele dyrektywy 2010/40/UE, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na kolejny okres pięciu lat, począwszy od dnia 27 sierpnia 2017 r. Okres ten powinien być automatycznie przedłużany na okresy tej samej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych,

(4)  Aby zrealizować cele dyrektywy 2010/40/UE, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do specyfikacji niezbędnych do zapewnienia zgodności, interoperacyjności i ciągłości w celu wdrożenia i operacyjnego stosowania ITS w obrębie działań priorytetowych, na kolejny okres pięciu lat, począwszy od dnia 27 sierpnia 2017 r. Okres ten powinien być automatycznie przedłużany na okresy tej samej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1

Dyrektywa 2010/40/UE

Artykuł 12 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 27 sierpnia 2017 r. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem każdego okresu pięciu lat.”.

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)

Dyrektywa 2010/40/UE

Artykuł 12 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1a.  art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o nim równocześnie Parlament Europejski i Radę.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 27 sierpnia 2017 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 b (nowy)

Dyrektywa 2010/40/UE

Artykuł 12 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1b.  art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 13 i 14.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 c (nowy)

Dyrektywa 2010/40/UE

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  w art. 12 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

3a.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 d (nowy)

Dyrektywa 2010/40/UE

Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d.  w art. 12 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

3b.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 e (nowy)

Dyrektywa 2010/40/UE

Artykuł 12 – ustęp 3 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1e.  w art. 12 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

3c.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 f (nowy)

Dyrektywa 2010/40/UE

Artykuły 13 i 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Skreśla się art. 13 i 14.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit 1 g (nowy)

Dyrektywa 2010/40/UE

Artykuł 17 – ustęp 5

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

Artykuł 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, Komisja przyjmuje program roboczy do dnia 27 lutego 2011 r. Program roboczy obejmuje cele i terminy jego realizacji w każdym roku oraz, jeśli to konieczne, propozycje niezbędnych dostosowań.

„5.  Zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, Komisja przyjmuje program roboczy do dnia 27 lutego 2011 r. Program roboczy obejmuje cele i terminy jego realizacji w każdym roku oraz, jeśli to konieczne, propozycje niezbędnych dostosowań.

 

W ciągu [dwunastu miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszej decyzji] i przed każdym kolejnym pięcioletnim przedłużeniem uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 12 ust. 2 Komisja aktualizuje program roboczy dotyczący działań podlegających art. 6 ust. 3.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

Kontekst

Dyrektywa 2010/40/UE w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu („dyrektywa w sprawie ITS”) wprowadza wymóg przyjęcia – za pomocą aktów delegowanych – specyfikacji dotyczących działań w czterech obszarach priorytetowych. Dyrektywa w sprawie ITS była jednym z pierwszych aktów unijnego prawodawstwa przewidujących zastosowanie aktów delegowanych, a uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zostały przyznane Komisji wyłącznie na czas ograniczony do dnia 27 sierpnia 2017 r.

Od czasu wejścia w życie dyrektywy w sprawie ITS przyjęto pięć aktów delegowanych w sprawie: zharmonizowanego wdrożenia w całej Europie interoperacyjnej usługi e-Call; w sprawie danych i procedur niezbędnych do świadczenia, w stosownych przypadkach, darmowych minimalnych powszechnych usług w zakresie informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem na drogach; świadczenia usług informacyjnych z zakresu bezpiecznych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych; świadczenia w całej UE usług w zakresie dostarczania w czasie rzeczywistym informacji na temat ruchu; zapewnienia w całej UE multimodalnych usług informacji związanej z podróżą.

Z udziałem ekspertów z państw członkowskich sfinalizowano właśnie prace nad piątym aktem delegowanym, który dotyczy zapewnienia ogólnounijnych usług informacji o podróżach multimodalnych. Oprócz wymogów interoperacyjności dla usługi eCall, opracowane w tych ramach mechanizmy wymiany danych przyczyniają się znacząco do realizacji celów strategii jednolitego rynku cyfrowego. Komisja przygotowuje obecnie ocenę dyrektywy, w której zda również sprawę z jej wdrażania. Ocena ta ma się zakończyć w 2018 r.

Cel

Proponowana dyrektywa ma na celu przedłużenie przekazania uprawnień na kolejny okres pięciu lat, począwszy od dnia 27 sierpnia 2017 r. Okres ten powinien być automatycznie przedłużany na okresy tej samej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu.

Opinia sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni oceniła wniosek i zaleca poparcie decyzji Komisji w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych (COM(2017)0136 – C8/0191 – 2017/0136(COD)).

W nadchodzących latach spodziewany jest rozwój digitalizacji transportu ogólnie, a ITS w szczególności. W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja Europejska dąży do większego wykorzystania możliwości, jakie stwarza ITS, w celu skuteczniejszego zarządzania siecią transportu z myślą o pasażerach i przedsiębiorstwach. ITS będzie wykorzystywany w celu poprawy przejazdów i operacji w ramach transportu łączonego. Komisja Europejska pracuje również nad przygotowaniem gruntu dla nowej generacji możliwości, jakie stwarza ITS, dzięki rozwojowi współpracujących ITS, torując drogę to automatyzacji w sektorze transportu.

Aby Komisja mogła przyjąć kolejne specyfikacje w drodze aktów delegowanych, sprawozdawczyni podkreśla, że kluczowe jest przedłużenie okresu, na jaki uprawnienia zostały przekazane. Ponadto specyfikacje, które już zostały przyjęte, być może będą musiały zostać aktualizowane w celu uwzględnienia postępu technologicznego bądź doświadczeń zdobytych w związku z ich wdrażaniem w państwach członkowskich.

Szereg innych działań, objętych zakresem dyrektywy 2010/40/UE, w dalszym ciągu należy określić w ramach aktów delegowanych. Brak przedłużenia przekazanych Komisji uprawnień stanowiłby zagrożenie dla zintegrowanego i skoordynowanego wdrażania na poziomie unijnym interoperacyjnych ITS w transporcie drogowym oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu.

Rada sugeruje również, by przyjąć wniosek Komisji, po wprowadzeniu do niego pewnych zmian w art. 1 w celu poprawy brzmienia i dostosowania go do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa. Ponadto Rada wnosi o regularne aktualizowanie programu roboczego Komisji dotyczącego specyfikacji zapewniających zgodność, interoperacyjność i ciągłość w celu wdrożenia i operacyjnego stosowania ITS w odniesieniu do działań w obszarach priorytetowych.

Sprawozdawczyni zgadza się z ogólnym podejściem Rady i proponuje takie same zmiany w formie poprawek PE. Jeżeli te zmiany zostaną przyjęte przez Parlament, Rada mogłaby przyjąć stanowisko PE w pierwszym czytaniu bez poprawek. Pozwoliłoby to uniknąć rozmów trójstronnych, które nie są w rzeczywistości konieczne w tej sprawie.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych

Odsyłacze

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Data przedstawienia w PE

22.3.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

7.9.2017

 

 

 

Data przyjęcia

12.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jaromír Kohlíček

Data złożenia

24.10.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna