Procedură : 2017/0060(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0332/2017

Texte depuse :

A8-0332/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0429

RAPORT     ***I
PDF 637kWORD 80k
23.10.2017
PE 606.171v01-00 A8-0332/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Gesine Meissner

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0136),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0116/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 5 iulie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0332/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2010/40/UE, competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei pentru o perioadă suplimentară de cinci ani, începând de la 27 august 2017. Această perioadă ar trebui să se prelungească tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate,

(4)  În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2010/40/UE, competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește specificațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea implementării și utilizării operaționale a STI pentru acțiunile prioritare pentru o perioadă suplimentară de cinci ani, începând de la 27 august 2017. Această perioadă ar trebui să se prelungească tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate,

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1

Directiva 2010/40/UE

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 7 îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 27 august 2017. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea fiecărei perioade de cinci ani.”

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Directiva 2010/40/UE

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1a.  La articolul 12, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 27 august 2017. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 b (nou)

Directiva 2010/40/UE

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1b.  La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la articolele 13 și 14.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 c (nou)

Directiva 2010/40/UE

Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  La articolul 12 se adaugă următorul alineat:

 

3a.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 d (nou)

Directiva 2010/40/UE

Articolul 12 – alineatul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d.  La articolul 12 se adaugă următorul alineat:

 

3b.  Comisia notifică imediat și simultan Parlamentului European și Consiliului toate actele delegate pe care le adoptă.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 e (nou)

Directiva 2010/40/UE

Articolul 12 – paragraful 3 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1e.  La articolul 12 se adaugă următorul alineat:

 

3c.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 f (nou)

Directiva 2010/40/UE

Articolele 13 și 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolele 13 și 14 se elimină.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Articolul 1 – paragraful 1 g (nou)

Directiva 2010/40/UE

Articolul 17 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

La articolul 17, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5.  În conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 15 alineatul (2), Comisia adoptă un program de lucru până la 27 februarie 2011. În programul de lucru se includ în fiecare an obiective și termene pentru punerea în aplicare a acestuia și, dacă este necesar, se propun adaptările necesare.

„5.  În conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 15 alineatul (2), Comisia adoptă un program de lucru până la 27 februarie 2011. În programul de lucru se includ în fiecare an obiective și termene pentru punerea în aplicare a acestuia și, dacă este necesar, se propun adaptările necesare.

 

Comisia actualizează programul de lucru legat de acțiunile menționate la articolul 6 alineatul (3) până la ... [12 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii] și înainte de fiecare prelungire ulterioară cu cinci ani a competenței de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 12 alineatul (2).”

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Directiva 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (denumită în continuare Directiva STI) prevede adoptarea de specificații, prin intermediul unor acte delegate, pentru acțiuni în cele patru domenii prioritare. Directiva STI a fost unul dintre primele acte legislative ale Uniunii care prevedea utilizarea actelor delegate, iar competența de a adopta acte delegate a fost conferită Comisiei doar pentru o perioadă limitată, până la 27 august 2017.

De la intrarea în vigoare a Directivei STI au fost adoptate cinci acte delegate referitoare la: furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE, datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic, referitoare la siguranța rutieră, furnizarea unor servicii de informații referitoare la spații de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale, furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic și furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale.

Cel de al cincilea act delegat, care tratează furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale, a fost finalizat recent împreună cu experții statelor membre. Pe lângă cerințele privind interoperabilitatea sistemului eCall, mecanismele de partajare a datelor elaborate în aceste contexte contribuie în mod semnificativ la atingerea obiectivelor Strategiei privind piața unică digitală. În prezent, Comisia pregătește o evaluare a directivei și va oferi informații și cu privire la punerea în aplicare. Se prevede ca evaluarea să fie finalizată în 2018.

Obiectiv

Obiectivul propunerii de decizie este să extindă delegarea de competențe cu o perioadă suplimentară de cinci ani începând de la 27 august 2017. Această perioadă ar trebui să se prelungească tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri.

Opinia raportoarei

Raportoarea a evaluat propunerea și recomandă sprijinirea deciziei Comisiei privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate (COM(2017)0136 – C8/0191 – 2017/0136(COD)).

Se preconizează că, în următorii ani, digitalizarea transporturilor în general și a STI în special va înregistra progrese deosebite. Ca parte a Strategiei privind piața unică digitală, Comisia Europeană își propune să utilizeze mai mult soluțiile STI pentru a gestiona mai eficient rețeaua de transport pentru călători și întreprinderi. STI vor fi utilizate pentru a îmbunătăți călătoriile și operațiunile efectuate de moduri de transport specifice și combinate. De asemenea, Comisia Europeană depune eforturi pentru a pregăti terenul pentru următoarea generație de soluții STI, dezvoltând STI cooperative și deschizând calea pentru automatizare în sectorul transporturilor.

Raportoarea subliniază că, pentru a da Comisiei posibilitatea de a adopta specificații suplimentare prin intermediul actelor delegate, este esențial ca delegarea de competențe să fie prelungită. În plus, ar putea fi necesar ca specificațiile deja adoptate să fie actualizate pentru a reflecta progresele tehnologice sau lecțiile învățate din punerea lor în aplicare în statele membre.

Și alte acțiuni cuprinse în domeniul de aplicare al Directivei 2010/40/UE trebuie încă să fie abordate prin acte delegate. Dacă durata delegării de competențe către Comisie nu se prelungește, acest lucru ar pune în pericol implementarea integrată și coordonată a STI interoperabile în transportul rutier și a interfețelor acestora cu alte moduri de transport.

Consiliul propune, de asemenea, adoptarea propunerii Comisiei, cu introducerea unor modificări pentru a îmbunătăți formularea articolului 1 în conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. În plus, Consiliul solicită actualizarea periodică a programului de lucru al Comisiei în materie de specificații cu scopul de a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea implementării și utilizării operaționale a STI pentru acțiuni în domeniile prioritare.

Raportoarea este de acord cu abordarea generală a Consiliului și propune aceleași modificări ca amendamente ale PE. Dacă modificările sunt adoptate de Parlament, Consiliul ar putea adopta poziția în primă lectură a PE fără modificări. Astfel, s-ar putea evita triloguri care nu sunt cu adevărat necesare în legătură cu acest subiect.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate

Referințe

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Data prezentării la PE

22.3.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Examinare în comisie

7.9.2017

 

 

 

Data adoptării

12.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jaromír Kohlíček

Data depunerii

24.10.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică