Postup : 2017/0060(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0332/2017

Predkladané texty :

A8-0332/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0429

SPRÁVA     ***I
PDF 654kWORD 78k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o obdobie prijímania delegovaných aktov

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Gesine Meissner

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o obdobie prijímania delegovaných aktov (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0136),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0116/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. júla 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0332/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V záujme dosiahnutia cieľov smernice 2010/40/EÚ by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu na ďalšie obdobie piatich rokov od 27. augusta 2017. Toto obdobie by sa malo sa automaticky predlžovať na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú proti takémuto predĺženiu námietku. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočňovala príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov,

(4)  V záujme dosiahnutia cieľov smernice 2010/40/EÚ by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti so špecifikáciami potrebnými na zabezpečenie kompatibility, interoperability a kontinuity pri zavádzaní a prevádzkovom používaní IDS v prípade prioritných opatrení mala delegovať na Komisiu na ďalšie obdobie piatich rokov od 27. augusta 2017. Toto obdobie by sa malo sa automaticky predlžovať na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú proti takémuto predĺženiu námietku. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočňovala príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

Smernica 2010/40/EÚ

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 27. augusta 2017. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím každého päťročného obdobia.“

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1a (nový)

Smernica 2010/40/EÚ

Článok 12 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V článku 12 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 27. augusta 2017. Komisia vypracúva správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 b (nový)

Smernica 2010/40/EÚ

Článok 12 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  V článku 12 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 13 a 14.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 c (nový)

Smernica 2010/40/EÚ

Článok 12 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:

 

3a.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 d (nový)

Smernica 2010/40/EÚ

Článok 12 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1d.  V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:

 

3b.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 e (nový)

Smernica 2010/40/EÚ

Článok 12 – odsek 3 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1e.  V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:

 

3c.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 f (nový)

Smernica 2010/40/EÚ

Články 13 a 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Články 13 a 14 sa vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1 g (nový)

Smernica 2010/40/EÚ

Článok 17 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

V článku 17 sa odsek 5 nahrádza takto:

‘5.  Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijme do 27. februára 2011 pracovný program. V tomto pracovnom programe sa pre každý rok ustanovia ciele a lehoty pre jeho vykonávanie a v prípade potreby sa v ňom navrhnú potrebné úpravy.

„5.  Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijme do 27. februára 2011 pracovný program. V tomto pracovnom programe sa pre každý rok ustanovia ciele a lehoty pre jeho vykonávanie a v prípade potreby sa v ňom navrhnú potrebné úpravy.

 

Komisia aktualizuje pracovný program v súvislosti s opatreniami, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ods. 3, do ... [12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia] a pred každým ďalším predĺžením obdobia udelenia právomoci prijímať delegované akty o päť rokov v súlade s článkom 12 ods. 2.“

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Smernica 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (smernica o IDS) vyžaduje prijatie špecifikácií prostredníctvom delegovaných aktov v prípade opatrení v štyroch prioritných oblastiach. Smernica o IDS bola jedným z prvých právnych predpisov Únie, ktorými sa ustanovilo využívanie delegovaných aktov, a právomoc prijímať delegované akty bola Komisii udelená len na obmedzené obdobie do 27. augusta 2017.

Od nadobudnutia účinnosti smernice o IDS bolo prijatých päť delegovaných aktov: o zosúladenom poskytovaní interoperabilného systému eCall v celej EÚ; o údajoch a postupoch, pokiaľ je to možné, na bezplatné poskytovanie minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom; o poskytovaní informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá; o poskytovaní informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ a o poskytovaní informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ.

Piaty delegovaný akt bol práve finalizovaný v spolupráci s odborníkmi z členských štátov a týka sa poskytovania celoeurópskych informačných služieb pre multimodálne cestovanie. Mechanizmy spoločného využívania údajov vyvinuté v tejto súvislosti okrem požiadaviek na interoperabilitu systému celoeurópskeho palubného tiesňového volania (eCall) prispievajú významnou mierou k plneniu cieľov stratégie pre digitálny jednotný trh. Komisia v súčasnosti pracuje na hodnotení smernice, ktoré bude zahŕňať aj informácie o vykonávaní. Hodnotenie by malo byť ukončené v roku 2018.

Účel

Cieľom návrhu smernice je predĺžiť obdobie delegovania právomoci na ďalšie obdobie piatich rokov od 27. augusta 2017. Toto obdobie by sa malo automaticky predlžovať o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči tomuto predĺženiu námietku.

Názory spravodajkyne

Spravodajkyňa skúmala návrh a odporúča podporiť rozhodnutie Komisie o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o obdobie prijímania delegovaných aktov (COM(2017)0136 – C8/0191 – 2017/0136(COD)).

Očakáva sa, že v budúcich rokoch nastane v digitalizácii dopravy vo všeobecnosti, a v rámci IDS obzvlášť, veľký posun vpred. Európska komisia sa snaží v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu využívať viac riešenia založené na IDS v snahe zabezpečiť účinnejšiu správu dopravnej siete v záujme cestujúcich a podnikateľskej sféry. IDS sa budú využívať na zvýšenie kvality ciest a činností v rámci špecifických a kombinovaných druhov dopravy. Európska komisia sa tiež usiluje o vybudovanie základov budúcich generácií riešení založených na IDS prostredníctvom využívania kooperatívnych IDS, čím sa vytvoria podmienky pre automatizáciu v odvetví dopravy.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že na to, aby Komisia mohla prijímať ďalšie špecifikácie prostredníctvom delegovaných aktov, je potrebné predĺžiť delegovanie právomoci. Okrem toho bude možno nutné, aby sa špecifikácie, ktoré už boli prijaté, aktualizovali s prihliadnutím na technologický pokrok alebo skúsenosti získané pri ich realizácii v členských štátoch.

Ostáva niekoľko ďalších opatrení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/40/EÚ a ktoré bude potrebné riešiť prostredníctvom delegovaných aktov. Pokiaľ by nedošlo k predĺženiu delegovania právomoci na Komisiu, bolo by ohrozené celoeurópske integrované a koordinované zavádzanie interoperabilných IDS v oblasti cestnej dopravy a ich rozhraní s inými druhmi dopravy.

Aj Rada navrhuje, aby sa návrh Komisie prijal a aby sa v ňom zaviedli niektoré zmeny článku 1, ktorými sa vylepší znenie v súlade s medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva. Okrem toho Rada požaduje pravidelnú aktualizáciu pracovného programu Komisie v súvislosti so špecifikáciami zabezpečujúcimi kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu pri zavádzaní a prevádzkovom používaní IDS v prípade opatrení v prioritných oblastiach.

Spravodajkyňa súhlasí so všeobecným prístupom Rady a navrhuje tie isté zmeny ako pozmeňujúce návrhy EP. Ak Parlament tieto zmeny schváli, Rada by mohla prijať pozíciu Parlamentu v prvom čítaní bez pozmeňujúcich návrhov. Tým by sa zamedzilo potrebe trialógov.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o obdobie prijímania delegovaných aktov

Referenčné čísla

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Dátum predloženia v EP

22.3.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.9.2017

 

 

 

Dátum prijatia

12.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jaromír Kohlíček

Dátum predloženia

24.10.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne oznámenie