Postopek : 2017/0060(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0332/2017

Predložena besedila :

A8-0332/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0429

POROČILO     ***I
PDF 630kWORD 77k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Gesine Meissner

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0136),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0116/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 5. julija 2017(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0332/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Da bi dosegli cilje iz Direktive 2010/40/EU, bi bilo treba pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte, Komisiji podeliti še za obdobje nadaljnjih pet let od 27. avgusta 2017. To obdobje bi se moralo samodejno podaljševati za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet temu podaljšanju nasprotuje. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov –

(4)  Da bi dosegli cilje iz Direktive 2010/40/EU, bi bilo treba Komisiji še za nadaljnjih pet let, začenši s 27. avgustom 2017, podeliti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s specifikacijami, potrebnimi za zagotovitev združljivosti, medobratovalnosti in kontinuitete pri uvajanju in operativni uporabi ITS za prednostne ukrepe. To obdobje bi se moralo samodejno podaljševati za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet temu podaljšanju nasprotuje. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov –

Predlog spremembe    2

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2010/40/EU

Člen 12 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 27. avgusta 2017. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet temu podaljšanju nasprotuje najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem vsakega petletnega obdobja.

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člen 12 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1a.  V členu 12 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 27. avgusta 2017. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 b (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člen 12 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1b.  V členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je prenešeno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 13 in 14.

3.  Prenos pooblastila iz člena 7 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 c (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  v členu 12 se doda naslednji odstavek:

 

3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 d (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člen 12 – odstavek 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1d.  v členu 12 se doda naslednji odstavek:

 

3b.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe    7

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 e (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člen 12 – odstavek 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1e.  v členu 12 se doda naslednji odstavek:

 

3c.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 7, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    8

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 f (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člena 13 in 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člena 13 in 14 se črtata.

Predlog spremembe    9

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1 g (novo)

Direktiva 2010/40/EU

Člen 17 – odstavek 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

V členu 17 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.  Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2) sprejme delovni program do 27. februarja 2011. Delovni program vsebuje cilje in datume za njegovo letno izvajanje in po potrebi predloge potrebnih prilagoditev.

„5.  Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2) sprejme delovni program do 27. februarja 2011. Delovni program vsebuje cilje in datume za njegovo letno izvajanje in po potrebi predloge potrebnih prilagoditev.

 

Komisija do [12 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa] in pred iztekom vsakega nadaljnjega petletnega obdobja podaljšanja pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12(2) posodobi delovni program v zvezi z ukrepi na podlagi člena 6(3).“

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Direktiva 2010/40/EU o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza (direktiva ITS) zahteva, da se z delegiranimi akti sprejmejo specifikacije za ukrepe na štirih prednostnih področjih. Direktiva ITS je bila med prvimi deli zakonodaje Unije, ki določajo uporabo delegiranih aktov, pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov pa je bilo na Komisijo preneseno samo za določeno obdobje, in sicer do 27. avgusta 2017.

Od začetka veljavnosti direktive ITS je bilo sprejetih pet delegiranih aktov: o usklajenem zagotavljanju medobratovalne vseevropske storitve eCall; o podatkih in postopkih za, po možnosti, brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih prometnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu; o zagotavljanju storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila; o opravljanju storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU; in o opravljanju storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU.

Peti delegirani akt je bil ravnokar dokončno pripravljen s strokovnjaki držav članic in obravnava opravljanje storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU. Poleg zahtev glede medobratovalnosti za sistem eCall tudi mehanizmi za souporabo podatkov, razviti v zvezi z njimi, pomembno prispevajo k ciljem strategije enotnega digitalnega trga. Komisija trenutno pripravlja oceno direktive, ki bo vsebovala tudi poročilo o izvajanju. Končana naj bi bila v letu 2018.

Namen

Cilj predloga sklepa je podaljšati prenos pooblastila za dodatno obdobje petih let od 27. avgusta 2017. To obdobje bi se moralo samodejno podaljševati za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet temu podaljšanju nasprotuje.

Mnenje poročevalke

Poročevalka je preučila predlog in priporoča, naj se predlog Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov (COM(2017)0136 – C8–0191 – 2017/0136(COD), podpre.

V naslednjih letih se pričakuje velik korak naprej pri digitalizaciji prometa na splošno in zlasti pri ITS. Evropska komisija si v okviru strategije za enotni digitalni trg prizadeva za večjo uporabo rešitev ITS, da bi dosegli učinkovitejše upravljanje prometnega omrežja za potnike in podjetja. Sistemi ITS se bodo uporabljali za izboljšanje potovanja in prevozov v posameznih ter kombiniranih načinih prevoza. Evropska komisija pripravlja tudi podlago za naslednjo generacijo rešitev ITS z uvajanjem kooperativnih ITS, s čimer se utira pot avtomatizaciji v prometnem sektorju.

Poročevalka poudarja, da je nujno potrebno podaljšanje pooblastila, da bo lahko Komisija z delegiranimi akti sprejela nadaljnje specifikacije. Poleg tega bo morda treba posodobiti že sprejete specifikacije, da bodo ustrezale tehnološkemu napredku ali izkušnjam iz uporabe v državah članicah.

Z delegiranimi akti je treba sprejeti še nekatere druge ukrepe, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2010/40/EU. Nepodaljšanje prenosa pooblastila Komisije bi ogrozilo skupno in usklajeno uvedbo medobratovalnih ITS v cestnem prometu po vsej EU in njihovo povezavo z drugimi načini prevoza.

Tudi Svet predlaga, naj se predlog Komisije sprejme z nekaterimi spremembami k členu 1, ki izboljšujejo besedilo v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje. Poleg tega Svet poziva k rednemu posodabljanju delovnega programa Komisije v zvezi s specifikacijami za zagotovitev združljivosti, medobratovalnosti in kontinuitete pri uvajanju in operativni uporabi ITS za ukrepe na prednostnih področjih.

Poročevalka se strinja s splošnim pristopom Sveta in enake spremembe vlaga kot predloge sprememb Evropskega parlamenta. Če bo Parlament te spremembe sprejel, bo lahko Svet sprejel stališče Parlamenta v prvi obravnavi brez sprememb. S tem bi se izognili trialogu, ki v tej zadevi ni zares potreben.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov

Referenčni dokumenti

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Datum predložitve EP

22.3.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

7.9.2017

 

 

 

Datum sprejetja

12.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jaromír Kohlíček

Datum predložitve

24.10.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENL

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo