Förfarande : 2017/0060(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0332/2017

Ingivna texter :

A8-0332/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0429

BETÄNKANDE     ***I
PDF 480kWORD 79k
23.10.2017
PE 606.171v02-00 A8-0332/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Gesine Meissner

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0136),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0116/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 5 juli 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0332/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I syfte att uppnå målen i direktiv 2010/40/EU bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för en ytterligare period på fem år från och med den 27 augusti 2017. Denna period ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(4)  I syfte att uppnå målen i direktiv 2010/40/EU bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för en ytterligare period på fem år från och med den 27 augusti 2017 med avseende på de specifikationer som behövs för att kompatibiliteten ska kunna garanteras liksom interoperabiliteten och kontinuiteten vad gäller införande och operativ användning av ITS för de prioriterade åtgärderna. Denna period ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 27 augusti 2017. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av varje period på fem år.”

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1a (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a.  Artikel 12.2 ska ersättas med följande:

2.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

2.  Den befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 27 augusti 2017. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1b (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1b.  Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

3.  Befogenhet att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 13 och 14.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1c (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  I artikel 12 ska följande punkt läggas till:

 

3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1d (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d.  I artikel 12 ska följande punkt läggas till:

 

3b.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1e (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 12 – punkt 3c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1e.  I artikel 12 ska följande punkt läggas till:

 

3c.  En delegerad akt som antas enligt artikel 7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1f (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artiklarna 13 och 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artiklarna 13 och 14 ska utgå.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1g (ny)

Direktiv 2010/40/EU

Artikel 17 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 17.5 ska ersättas med följande:

”5.  Kommissionen ska, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2, senast den 27 februari 2011 anta ett arbetsprogram. Arbetsprogrammet ska innehålla mål och tidsfrister för dess årliga genomförande och, vid behov, ska nödvändiga anpassningar föreslås.

”5.  Kommissionen ska, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 15.2, senast den 27 februari 2011 anta ett arbetsprogram. Arbetsprogrammet ska innehålla mål och tidsfrister för dess årliga genomförande och, vid behov, ska nödvändiga anpassningar föreslås.

 

Kommissionen ska uppdatera arbetsprogrammet med avseende på åtgärderna enligt artikel 6.3 senast ... [12 månader efter dagen för ikraftträdandet av detta beslut] och före varje efterföljande förlängning på fem år av befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12.2.”

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Bakgrund

I direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (ITS-direktivet) föreskrivs att specifikationer ska antas genom delegerade akter när det gäller åtgärder inom fyra prioriterade områden. ITS-direktivet var en av de första delarna av unionslagstiftningen som föreskrev användning av delegerade akter och befogenheten att anta delegerade akter tilldelades kommissionen enbart för en begränsad period, till den 27 augusti 2017.

Fem delegerade akter har antagits sedan ITS-direktivet trädde i kraft, närmare bestämt om harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall, om data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare, om tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon, om tillhandahållande av EU-omfattande realtidstrafiksinformationstjänster och om tillhandahållande av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster.

Den femte delegerade akten har just slutförts med medlemsstaternas experter. Den tar upp tillhandahållandet av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster. Förutom kraven på interoperabilitet för eCall, bidrar mekanismerna för datadelning som utvecklats i det här sammanhanget i betydande grad till målen för strategin för den digitala inre marknaden. Kommissionen håller för närvarande på med en utvärdering av direktivet som även kommer att omfatta rapportering om genomförandet. Utvärderingen planeras vara slutförd 2018.

Syfte

Förslaget till beslut syftar till att förlänga delegeringen av befogenhet med en ytterligare period på fem år från och med den 27 augusti 2017. Denna period ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden har gjort en bedömning av förslaget och rekommenderar att man stöder kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter (COM(2017)0136 – C8 0116/2017 – 2017/0060(COD)).

Under de kommande åren förväntas digitaliseringen av transporter i allmänhet och ITS i synnerhet att ta ett stort steg framåt. Som en del av strategin för den digitala inre marknaden är kommissionens mål att öka användningen av ITS-lösningar för att effektivisera förvaltningen av transportnätet för transport av passagerare och gods. ITS kommer att användas för att förbättra resor och transportinsatser på särskilda och kombinerade transportslag. Kommissionen arbetar också med att lägga grunden för nästa generation av ITS-lösningar genom att införa samverkande ITS, vilket banar väg för en automatisering inom transportsektorn.

För att kommissionen ska kunna fastställa andra specifikationer genom delegerade akter betonar föredraganden att det är viktigt att delegeringen av befogenhet förlängs. Redan antagna specifikationer kan dessutom behöva uppdateras för att återspegla den tekniska utvecklingen och lärdomar från genomförandet i medlemsstaterna.

Flera andra åtgärder som hör till tillämpningsområdet för direktiv 2010/40/EU måste fortfarande behandlas genom delegerade akter. Att inte utvidga delegeringen av befogenhet till kommissionen skulle äventyra hela det EU-omfattande integrerade och samordnade införandet av interoperabla ITS-tjänster inom vägtransporter och deras gränssnitt mot andra transportslag.

Även rådet föreslår att kommissionens förslag ska antas, med vissa ändringar av artikel 1 som förbättrar ordalydelsen i enlighet med det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Vidare efterlyser rådet en regelbunden uppdatering av kommissionens arbetsprogram med avseende på de specifikationer som garanterar kompatibilitet, interoperabilitet och kontinuitet för införande och operativ användning av ITS för åtgärder på de prioriterade områdena.

Föredraganden ställer sig bakom rådets allmänna linje och lägger fram samma ändringar i parlamentets ändringsförslag. Om dessa ändringar antas av parlamentet, kan rådet anta parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar. Därmed skulle det inte behövas några trepartsmöten.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter

Referensnummer

COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)

Framläggande för parlamentet

22.3.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

3.4.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Gesine Meissner

11.4.2017

 

 

 

Behandling i utskott

7.9.2017

 

 

 

Antagande

12.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jaromír Kohlíček

Ingivande

24.10.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

42

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

-

-

0

0

-

-

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande