Postup : 2017/0812(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0336/2017

Předložené texty :

A8-0336/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.4
CRE 15/11/2017 - 13.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0430

ZPRÁVA     
PDF 447kWORD 54k
26.10.2017
PE 610.914v03-00 A8-0336/2017

o návrhu na jmenování Karla Pinxtena členem Účetního dvora

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Karla Pinxtena
 PŘÍLOHA 2: SHRNUTÍ, V NĚMŽ KarEl Pinxten HOVOŘÍ O SVÉ ZKUŠENOSTI ČLENA ÚČETNÍHO DVORA A O SVÝCH CÍLECH PRO BUDOUCÍ MANDÁT
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Karla Pinxtena členem Účetního dvora

(C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0328/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0336/2017),

A.   vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

1.  vydává záporné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Karla Pinxtena členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Karla Pinxtena

Vzdělání:

Magisterský diplom v oboru ekonomie na Cambridgeské univerzitě (Spojené království) získaný v rámci studijního stipendia Britské rady.

Doktorát v oboru ekonomie se zaměřením na veřejné finance a měnovou ekonomiku, Katolická univerzita v Lovani.

Postgraduální diplom v oboru právo na Antverpské univerzitě.

Odborné zkušenosti:

V letech 1977–1978 pracoval Karel Pinxten jako vědecký asistent v Centru pro ekonomická studia Katolické univerzity v Lovani.

V roce 1978 absolvoval šestiměsíční studijní pobyt v Japonsku pro držitele ceny belgického ministerstva zahraničního obchodu.

Od roku 1980 byl auditorem belgického účetního dvora a tuto funkci zastával do roku 1994, kdy se stal členem belgické vlády. V letech 1984–1994 byl dočasně přiděleným úředníkem, kterého vyslal belgický účetní dvůr. V letech 1983–2006 vykonával úřad starosty obce Overpelt.

V letech 1984–1985 byl pan Pinxten poradcem v sekretariátu místopředsedy belgické vlády.

V letech 1985–1989 byl poradcem v sekretariátu belgického ministra financí.

V letech 1989–1991 byl poslancem Evropského parlamentu, v jehož rámci byl členem Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru.

V letech 1991–1994 byl pan Pinxten poslancem belgického federálního parlamentu, v jehož rámci byl členem Finančního výboru.

Karel Pinxten zastával funkci ministra obrany v letech 1994–1995 a ministra zemědělství a malých a středních podniků v letech 1995–1999.

V průběhu svého funkčního období poslance belgického federálního parlamentu v letech 1999–2006 byl pan Pinxten členem výboru pro finance a pro zahraniční věci. V roce 2004 byl zvolen předsedou Výboru pro zahraniční věci, kterým zůstal až do okamžiku, kdy vstoupil do Evropského účetního dvora.

Dne 1. března 2006 se Karel Pinxten stal členem Evropského účetního dvora a byl přidělen k auditní skupině III „vnější činnost“.

V návaznosti na reorganizaci Účetního dvora je od 1. června 2010 pan Pinxten členem senátu III „vnější činnost“.

Od dubna 2011 předsedá senátu III „vnější činnost“ a je členem administrativního výboru.

V roce 2015 udělila Jeho královská Výsost belgický král Filip panu Pinxtenovi titul barona.

Publikační činnost:

Karel Pinxten publikoval na téma rozpočtové politiky, měnové politiky a zahraničního obchodu.


PŘÍLOHA 2: SHRNUTÍ, V NĚMŽ KarEl Pinxten HOVOŘÍ O SVÉ ZKUŠENOSTI ČLENA ÚČETNÍHO DVORA A O SVÝCH CÍLECH PRO BUDOUCÍ MANDÁT

Zkušenost člena Účetního dvora

V březnu roku 2006 jsem se stal členem Evropského účetního dvora a byl jsem přidělen k oblasti auditu vnější činnosti. Od svého jmenování jsem byl zpravodajem pro 13 zvláštních zpráv a rovněž jsem zodpovídal za příspěvky do výroční zprávy Účetního dvora za léta 2006, 2007 a 2011 (kapitoly o prohlášení o věrohodnosti účtů).

Byl jsem členem společného revizního výboru při Europolu na rozpočtový rok 2009.

V současnosti zodpovídám za tři zvláštní zprávy, na nichž se pracuje.

–  „pomoc EU Myanmaru/Barmě“,

–  „navazující opatření po zvláštní zprávě č. 17/2014 střediscích excelence pro rizika v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti“;

–  „nevládní organizace“.

V dubnu 2011 mě kolegové zvolili předsedajícím senátu III (vnější činnost, bezpečnost a spravedlnost). Od té doby mě členové senátu III opětovně zvolili předsedajícím již třikrát. Z titulu předsedajícího senátu jsem rovněž od dubna 2011 členem administrativního výboru Účetního dvora.

Cíle pro případný budoucí mandát

Je v zájmu evropských občanů, abychom měli vlivný Evropský účetní dvůr, který bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem.

Evropský daňový poplatník má právo vědět, že finanční prostředky EU jsou vynakládány řádným a transparentním způsobem. Je to předpokladem pro to, aby se všechny činnosti EU těšily podpoře jejích občanů. Evropský účetní dvůr je nezávislou institucí, a v tomto ohledu tudíž hraje klíčovou roli.

V naší výroční zprávě bychom se měli snažit podrobněji analyzovat příčiny neúčelného vynakládání prostředků EU a vymezit, jak bychom mu mohli předcházet.

Pokud se jedná o výkonnostní audit, jednou z důležitých priorit naší práce by měla být migrace, která se pravděpodobně stane strukturálním jevem. V několika příštích desetiletích se počet obyvatel Afriky zdvojnásobí. Tento vývoj bude posilovat další migrační toky směřující do EU. V důsledku toho bude jednou z hlavních výzev pro práci Účetního dvora v nadcházejících letech představovat vazba mezi rozvojem afrického světadílu a spravováním migračních toků do EU.

Budu usilovat především o to, aby byl zajištěn význam Účetního dvora a kvalita jeho práce, tak jak jsem se o to snažil při své dosavadní práci pro Účetní dvůr.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Částečná obměna členů Účetního dvora – belgický kandidát

Referenční údaje

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

21.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

5.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum přijetí

19.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

10

13

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Datum předložení

26.10.2017

Právní upozornění