Menetlus : 2017/0812(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0336/2017

Esitatud tekstid :

A8-0336/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/11/2017 - 13.4
CRE 15/11/2017 - 13.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0430

RAPORT     
PDF 348kWORD 48k
26.10.2017
PE 610.914v03-00 A8-0336/2017

ettepaneku kohta nimetada Karel Pinxten kontrollikoja liikmeks

(C8‑0328/2017 – 2017/0812(NLE))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Indrek Tarand

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 1. LISA: Karel Pinxteni ELULOOKIRJELDUS
 2. LISA: KAREL PINXTENI KOKKUVÕTE KOGEMUSTE KOHTA KONTROLLIKOJA LIIKMENA JA TULEVASE MANDAADIGA SEOTUD EESMÄRGID
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Karel Pinxten kontrollikoja liikmeks

(C8‑0328/2017 – 2017/0812(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0328/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 121,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0336/2017),

A.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi;

B.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 19. oktoobri 2017. aasta koosolekul ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1.  ei toeta nõukogu ettepanekut nimetada Karel Pinxten kontrollikoja liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide kontrolliasutustele.


1. LISA: Karel Pinxteni ELULOOKIRJELDUS

Haridus:

Magistrikraad majandusteaduses (M. Phil.) Cambridge’i ülikoolist (Ühendkuningriik) Briti Nõukogu stipendiaadina.

Lõpetanud Leuveni katoliikliku ülikooli majandusteaduse erialal, spetsialiseerudes riigi rahandusele ja rahandusökonoomikale.

Õigusteaduse kandidaadi kraad Antwerpeni Ülikoolist.

Teenistuskäik:

Karel Pinxten oli aastatel 1977–1978 riigi rahanduse valdkonna uurimisassistent Leuveni katoliikliku ülikooli majandusuuringute keskuses.

1978. aastal õppis Karel Pinxten väliskaubanduse ministri stipendiaadina kuus kuud Jaapanis.

Ta oli Belgia kõrgeima kontrolliasutuse audiitor alates 1980. aastast kuni 1994. aastani, mil alustas tööd Belgia valitsuses. Ajavahemikus 1984–1994 oli Karel Pinxten Belgia kõrgeima kontrolliasutuse juurest lähetuses. Ta oli aastatel 1983–2006 Overpelti linnapea.

1984–1985 oli Belgia asepeaministri büroo nõunik.

1985–1989 oli Belgia rahandusministri büroo nõunik.

1989–1991 Euroopa Parlamendi liikmena oli Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni liige.

1991–1994 Belgia föderaalparlamendi liige ja rahanduskomisjoni liige.

1994–1995 oli Karel Pinxten kaitseminister ning 1995–1999 põllumajanduse ja VKEde minister.

Karel Pinxten oli Belgia föderaalparlamendi liikmena aastatel 1999–2006 rahandus- ja väliskomisjoni liige. 2004. aastal valiti ta väliskomisjoni esimeheks ning ta jäi sellele ametikohale kuni Euroopa Kontrollikojas tööle asumiseni.

Karel Pinxten on alates 1. märtsist 2006 Euroopa Kontrollikoja liige III auditigrupis (välistegevus).

Pärast kontrollikoja töö ümberkorraldamist on Karel Pinxten alates 1. juunist 2010 III auditikoja (välistegevus) liige.

Alates 2011. aasta aprillist on ta III auditikoja (välistegevus) eesistuja ja halduskomitee liige.

2015. aastal andis Tema Kuninglik Kõrgus Belgia kuningas Philippe Karel Pinxtenile paruni tiitli.

Avaldatud tööd:

Karel Pinxten on oma avaldatud töödes käsitlenud eelarvepoliitika, rahapoliitika ja väliskaubandusega seotud teemasid.


2. LISA: KAREL PINXTENI KOKKUVÕTE KOGEMUSTE KOHTA KONTROLLIKOJA LIIKMENA JA TULEVASE MANDAADIGA SEOTUD EESMÄRGID

Kogemused kontrollikoja liikmena

Kui sain 2006. aasta märtsis Euroopa Kontrollikoja liikmeks, määrati mind välistegevuse auditigruppi. Alates kontrollikoja liikmeks nimetamisest olen olnud 13 eriaruande puhul aruandeid esitlenud liige ning osalesin ka 2006., 2007. ja 2011. aastat puudutavate kontrollikoja aastaaruannete (kinnitavate avalduste peatükkide) koostamises.

Olin 2009. aasta aruannete auditeerimisel Europoli ühise auditikomitee liige.

Praegu vastutan kolme koostamisel oleva eriaruande eest:

–  Myanmarile/Birmale antava ELi abi kohta,

–  keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude (KBRT) alaseid ELi tippkeskuseid käsitleva eriaruande nr 17/2014 järelmeetmete kohta ning

–  valitsusväliste organisatsioonide kohta.

2011. aasta aprillis valisid kolleegid mind III auditikoja (välistegevus, turvalisus ja õigus) eesistujaks. Alates sellest ajast on III auditikoja liikmed valinud mind eesistujaks tagasi kolmel korral. Eesistujana olen alates 2011. aasta aprillist ka kontrollikoja halduskomitee liige.

Tulevase võimaliku mandaadiga seotud eesmärgid

Tugev Euroopa Kontrollikoda, kes teeb tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, on Euroopa kodanike huvides.

Euroopa maksumaksjatel on õigus teada, et ELi raha on kasutatud nõuetekohaselt ja läbipaistvalt. See on kõigi ELi meetmete puhul peamine eeldus selleks, et ELi kodanikud neid usaldaksid ja toetaksid. Sõltumatu institutsioonina on Euroopa Kontrollikojal selles protsessis väga oluline osa.

Oma aastaaruannetes peaksime püüdma analüüsida rohkem ELi raha väärkasutuse põhjusi ja seda, kuidas seda saaks vältida.

Tulemusauditite valdkonnas peaks meie töö üks tähtsamaid prioriteete olema ränne, mis muutub tõenäoliselt struktuurseks nähtuseks. Mõnekümne aasta pärast on Aafrika rahvaarv praegusest kaks korda suurem. See soodustab ELi-suunaliste rändevoogude suurenemist. Seetõttu on Aafrika arengu ja ELi-suunaliste rändevoogude haldamise vaheline seos lähiaastatel kontrollikoja töös üks suuremaid katsumusi.

Eelkõige püüan tagada, et kontrollikoda tegutseks asjakohaselt ja teeks kvaliteetset tööd, nagu olen seda seni üritanud kontrollikojas teha.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Belgia kandidaat

Viited

10606/2017 – C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

21.9.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

5.10.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

10

13

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Esitamise kuupäev

26.10.2017

Õigusalane teave