Procedure : 2017/0813(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0337/2017

Ingediende teksten :

A8-0337/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0431

VERSLAG     
PDF 470kWORD 56k
26.10.2017
PE 610.910v02-00 A8-0337/2017

over de voordracht van Pietro Russo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

(C8‑0329/2017 – 2017/0813(NLE))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Indrek Tarand

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE 1: CURRICULUM VITÆ VAN Pietro Russo
 BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR Pietro Russo VAN ZIJN ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voordracht van Pietro Russo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

(C8‑0329/2017 – 2017/0813(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0329/2017),

–  gezien artikel 121 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0337/2017),

A.  overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden;

B.  overwegende dat de Commissie begrotingscontrole de door de Raad voorgedragen kandidaat voor het lidmaatschap van de Rekenkamer op 19 oktober 2017 heeft gehoord;

1.  brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Pietro Russo tot lid van de Rekenkamer;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, alsmede aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.


BIJLAGE 1: CURRICULUM VITÆ VAN Pietro Russo

Opleiding

 

 

1977

Toegelaten tot de advocatuur

 

1975

Diploma rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Catania(110/110 cum laude)

 

 

1970

Eindexamen secundair onderwijs in klassieke studies (met maximaal puntental)

Werk

Vanaf 1 maart 2012

 

Lid van de Europese Rekenkamer, door Italië gedelegeerd: lid van kamer IV – verantwoordelijk voor ontvangsten, onderzoek en intern beleid, en instellingen en organen van de EU – rapporterend lid voor EU-agentschappen en vervolgens voor ontvangsten. Vanaf 2016 lid van kamer V – verantwoordelijk voor financiering en beheer van de Unie – rapporterend lid voor administratieve uitgaven van de EU. Lid van de delegatie van de Europese Rekenkamer die een officieel bezoek bracht aan de Poolse rekenkamer in Warschau in 2015, met onder meer ontmoetingen met de president van de Republiek en de voorzitter van het parlement.

 

2009-2012

Door Italië gedelegeerd lid van het internationaal accountantscollege van de NAVO (IBAN).

 

Van 2006 tot aan zijn detachering:

 

Magistraat gedelegeerd voor inspecties bij het Italiaans Instituut voor Duitse studies in Rome.

2004-2009

Gedetacheerd lid, en vanaf 2006 voltijds lid, van de verenigde kamers, in hun auditcapaciteit:

 

-   Rapporteur voor het algemene en specifieke gedeelte van het verslag aan het Parlement: openbare aanbestedingen, Ministerie van Productie en Communicatie, Ministerie van Economische Ontwikkeling en Ministerie van Justitie.

 

 

Lid van de verenigde kamers, met raadgevende stem:

 

-   Rapporteur voor het ontwerp van decreet van de president van de Republiek betreffende het reglement voor de administratie en boekhouding van de defensie-instanties.

 

2003

In dienst bij de centrale sector voor beheersaudits inzake openbaar bestuur bij de Italiaanse rekenkamer (rapporteur voor verschillende speciale verslagen over onder meer de activiteiten van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid).

 

 

Vanaf 2003: voor controle gedelegeerde vicemagistraat bij het Italiaanse nationale instituut voor de statistiek (Istat), krachtens artikel 12 van Wet nr. 259/1958.

 

1993-2003

Kabinetschef van het Italiaanse lid van de Europese Rekenkamer, met controletaken ten aanzien van het Fonds voor regionale ontwikkeling, het Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en communautaire steun voor ontwikkelingslanden (uitgevoerd door middel van het Europees Ontwikkelingsfonds).

 

1991-1992

Nationaal deskundige bij de Europese Rekenkamer in de eenheid belast met de controle op het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

 

1985

Magistraat van de rekenkamer, in dienst bij het parket-generaal van de rekenkamer van Palermo (substituut-openbaar aanklager), als Referendario (junior magistraat), Primo Referendario (rechter van hogere rang, 1987) (substituut-openbaar aanklager), Consigliere (senior rechter, 1989) en Presidente di sezione (kamerpresident, 2014).

 

1977-1985

In dienst als gewoon rechter bij het kantongerecht van Verona en bij de rechtbank van Verona en Catania (als magistraat (pretore) en rechter).

Functies op nationaal niveau

-  Lid van het comité voor de beoordeling van investeringen, de ondersteuning van de planning en het beheer van milieumaatregelen van het Ministerie van Milieu.

-  Lid van de interministeriële commissie voor de behandeling van aanvragen om schadeloosstelling en bijdragen met betrekking tot door Italiaanse burgers in het buitenland geleden verliezen.

-  Deskundige bij het hoge commissariaat voor de bestrijding en preventie van corruptie en andere vormen van strafbare feiten in het overheidsbestuur.

-  Adviseur van de voorzitter van de commissie voor EU-beleid van de senaat van de Republiek.

-  Lid van het wetenschappelijk comité van het permanente waarnemingscentrum voor de georganiseerde misdaad (OPCO).

Functies op internationaal niveau

-  Van 1996 tot en met 2012, lid van de Kamer van beroep van het Communautair Bureau voor plantenrassen in Angers.

-  Nationaal deskundige in Greco (groep van staten tegen corruptie) bij de Raad van Europa.

-  Van 2005 tot en met 2008, door Italië gedelegeerd lid (en gekozen tot voorzitter vanaf 30 juni 2006) van het accountantscollege van het mechanisme voor de financiering van militaire operaties van de EU ("Athena").

-  Van 2008 tot en met 2011, door Italië gedelegeerd lid (en gekozen tot voorzitter vanaf 30 juni 2010) van het accountantscollege van het Europees Defensieagentschap (EDA).

Academische en wetenschappelijke activiteiten

-  1989: Lid, als Cultore della materia (vakinhoudelijk deskundige), van de examencommissie voor industrierecht aan de faculteit Economie en Handel van de universiteit van Palermo.

-  1991: Onderzoek op het gebied van het vergelijkend milieurecht aan het Centrum voor Europese rechtspolitiek aan de universiteit van Bremen, op uitnodiging van prof. G. Winter.

-  1992: Lezing "La Corte dei Conti: una nuova Istituzione comunitaria" aan de faculteit Politieke Wetenschappen van de universiteit van Catania in het kader van de cursus "La Politica della Comunità Europea".

-  Vanaf 1995, lid van de Luxemburgse Association d'Etudes et Recherches pénales européennes.

-  1996: Gastdocent aan de faculteit Politieke Wetenschappen van de universiteit van Catania; lezingencyclus "La Corte dei Conti nello sviluppo istituzionale dell'Unione Europea".

-  1997 (september): Spreker op het internationale seminar "La Experiencia de los Organos de Control de las Comunidades Europeas como aporte a la consolidación del MERCOSUR" in Buenos Aires, op uitnodiging van de Algemene Rekenkamer van Argentinië.

-  Spreker op het seminar "La protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne", Instituto europeo de España, San Sebastián, 1997.

-  1999 (november) en 2000 (januari/februari en mei): Lezingen over de EU-financieringsregels en regels voor de structuurfondsen, audits inzake het EU-recht, en rechtsmiddelen in het stelsel van de EU, in het kader van cursussen over het recht van de EU, die de presidentiële raad van de Italiaanse rekenkamer heeft georganiseerd in het kader van de "Action Robert Schuman" in Rome en Milaan.

-  Spreker op het "Symposium on European Cooperation in Justice and in the Judiciary", Pisa, 2000.

-  2000: Lezing "L'esigenza del contraddittorio nel procedimento di controllo della Corte dei Conti Europea" op de conferentie "Le funzioni di garanzia della finanza pubblica tra il rispetto delle autonomie e i principi del giusto processo", georganiseerd door de kamers voor de regio Sicilië van de Italiaanse rekenkamer, in Palermo.

-  2000: Lezingencyclus over de auditactiviteiten van de Europese Rekenkamer in het kader van een cursus die op initiatief van de sector voor audits voor de regio Sicilië van de Italiaanse rekenkamer werd georganiseerd in het kader van het "PASS"-project voor de opleiding van overheidsfunctionarissen, gesteund door de EU (Palermo).

-  2002: Lezing "La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi" op de conferentie "La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive", op de hoofdzetel van de Italiaanse rekenkamer.

-  2002: Lezing: "Il sistema di controllo della Corte dei Conti Europea nel quadro dei Fondi Strutturali" op het seminar "Funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi Strutturali" in Brussel bij de vertegenwoordiging van de regio's Abruzzen, Lazio, Marche, Toscane en Umbria.

-  2004 en 2005: Lezingen over het beheer van de EU-begroting en de werkzaamheden van de Europese Rekenkamer, in het kader van de master Europese studies aan het Alcide de Gasperi-instituut voor Europese studies in Rome.

-  2006: Lezing "La certificazione del bilancio dello Stato: La prospettiva italiana nel contesto europeo" op de hoofdzetel van de Italiaanse rekenkamer in Rome, op uitnodiging van de vereniging van magistraten van de rekenkamer.

-  Mei 2013: Spreker op de conferentie "Risanamento dei conti pubblici e vincoli di bilancio - il ruolo della Corte dei Conti" aan de LUISS-universiteit in Rome.

-  Juni 2013: Spreker op de conferentie "Controlli congiunti" van de Italiaanse rekenkamer (Rome).

-  December 2013: Vertegenwoordiger van de Europese Rekenkamer op de 23e conferentie van de OLACEFS (Organisatie van hoge controle-instanties in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied) in Santiago de Chile, met lezing "El Tribunal de Cuentas Europeo y las Instancias nacionales de Control - Auditorías coordinadas en el contexto de la UE".

-  Juni 2014: Presentatie van het verslag "Il ruolo della Corte dei Conti Europea nella prevenzione e nel contrasto alle frodi" op het internationale seminar "Hercule II" in Rome.

-  30 september 2014: Vertegenwoordiger van de Europese Rekenkamer op het seminar "La prevenzione ed il contrasto alle irregolarità ed alle frodi a tutela dell'erario comunitario: profili di armonizzazione e raccordo nell'azione delle Istituzioni superiori di controllo", georganiseerd door de Italiaanse rekenkamer.

-  1 oktober 2014: Hoorzitting van de XIVe commissie van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden over het verrichten van onderzoek naar de uitvoering en doeltreffendheid van het EU-beleid in Italië.

-  23 februari 2016: Verslag "La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo" in het kader van een seminar, georganiseerd door de afdeling Politieke en Sociale Wetenschappen van de universiteit van Catania.

-  24 juni 2016: Verslag "La Corte dei conti UE ed i suoi rapporti con la Corte dei conti italiana nel contesto europeo" in het kader van een ontmoeting met ambtenaren van de senaat over audits inzake EU-fondsen en de controleprioriteiten voor 2016.

-  7 juli 2017: Hoofdlezing aan de Pegaso-online-universiteit (Napels): "La Corte dei Conti europea: Profili istituzionali e funzionali".

PUBLICATIES

Auteur van een monografie over de algemene ondernemingstheorie (Rome 1990, uitgegeven door SIPI (Il Sole 24 Ore)).

Auteur van talrijke in juridische vaktijdschriften gepubliceerde annotaties bij rechterlijke uitspraken (Giustizia civile, 1981; Giurisprudenza di merito, 1984 en 1986; Rivista delle Aziende di credito, 1985).

Medewerker van talrijke vaktijdschriften:

  Giustizia Civile, auteur van diverse artikelen over civiel recht, handelsrecht en civiel procesrecht (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990).

Over audits inzake overheidsfinanciën:

  "La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi" in Rivista della Corte dei Conti (nr. 5/2002) en in het verslag van de conferentie "La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive", georganiseerd door de Italiaanse rekenkamer.

  "Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie", in het vaktijdschrift Administration – Revue de l'Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, maart 2002.

  "Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli anni '90: una sistemazione concettuale", in Rivista della Corte dei Conti, nr. 4/2004.

Over EU-aangelegenheden:

  "La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti e nuove occasioni di lavoro comune" in Rivista della Corte dei Conti, nr. 2/1994.

  "La Corte dei ContiIstituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale" in Il Foro Amministrativo, nr. 6/1994.

  "Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario" in Giustizia Civile, nr. 2/1995.

  "The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects" in The European Union Review, nr. 2/1997.

  "Controlli, uno sguardo sull'Europa – Evoluzione della certificazione dei conti" in Italia Oggi, 18 juli 2002.

  "El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual" in Legal Today.com (onlinetijdschrift in het Spaans), 2008.

  "Codice operativo del TUE e del TFUE", uitgeverij Simone, 2012: auteur van het commentaar bij de artikelen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) die betrekking hebben op de Europese Rekenkamer.


BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR Pietro Russo VAN ZIJN ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT

In heel mijn beroepsleven heb ik getracht mijn juridische achtergrond zo goed mogelijk toe te passen op auditwerkzaamheden. Tijdens mijn eerste mandaat als lid kon ik steunen op mijn ervaring als rechter en openbaar aanklager en mijn eerdere werkzaamheden bij de Italiaanse rekenkamer en de Europese Rekenkamer en als lid van het accountantscollege van diverse internationale organisaties.

Na mijn benoeming in maart 2012 deed ik tot juni 2016 dienst bij kamer IV "Marktregulering en concurrerende economie" van de Rekenkamer. Aanvankelijk was ik belast met de specifieke jaarverslagen die aan het Europees Parlement en de Raad een verklaring verstrekken waarin voor de EU-agentschappen de betrouwbaarheid van de jaarrekening en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd. Bij deze werkzaamheden heb ik steeds veel aandacht gehad voor het managementaspect en in het bijzonder voor de prestaties daarvan; daarbij streef ik er telkens naar de resultaten van de financiële en nalevingsgerichte controle en de beheersapplicatie aan elkaar te koppelen.

Nadien werd ik rapporterend lid voor het hoofdstuk "Ontvangsten" van het jaarverslag.

Sinds juni 2016, na de herstructurering van de Rekenkamer, werk ik in kamer V "Financiering en administratie van de Unie" als rapporterend lid voor het hoofdstuk van het jaarverslag dat verband houdt met de administratieve uitgaven van de Unie.

In de loop van mijn mandaat was ik rapporterend lid voor de speciale verslagen nr. 03/2014 "Lessen uit de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) door de Europese Commissie" (CONT-rapporteur: mevrouw Monika Hohlmeier) en nr. 07/2016 "Het wereldwijde gebouwenbeheer van de Europese Dienst voor extern optreden" (CONT-rapporteur: de heer Ryszard Czarnecki). Het Europees Parlement was tevreden met beide verslagen en heeft deze positief onthaald. Voorts ben ik rapporterend lid voor een controletaak inzake de EU-douane die momenteel wordt afgerond en waarvan het verslag tegen het jaareinde wordt gepubliceerd. Dit omvat onder meer een beoordeling van de acties van de Commissie naar aanleiding van het verzoek van het Parlement in de kwijting voor 2011 om betrouwbare gegevens te verzamelen over de douanerechten- en btw-kloof in de lidstaten en hierover elke zes maanden verslag uit te brengen aan het Parlement. Voor de nabije toekomst ben ik aangewezen als rapporterend lid voor een taak op verzoek van de Raad die verband houdt met de "uitvoering van de vermindering van het personeelsbestand met 5 %", en voor een audit van de toepassing van het personeelsstatuut die binnenkort van start gaat.

Bovendien was ik rapporterend lid voor Advies nr. 7/2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen en Advies nr. 2/2017 betreffende het voorstel tot wijziging van het financieel reglement van toepassing op de begroting van de Europese Scholen. Voorts heb ik gewerkt aan de opmerkingen van de Rekenkamer over gedelegeerde handelingen voor de toepassing van het nieuwe Financieel Reglement betreffende gedecentraliseerde agentschappen en publiek-private partnerschapsorganen, die in juli 2013 aan de Commissie zijn toegezonden.

Tijdens deze ambtstermijn zijn in de Rekenkamer het sterke bewustzijn en de gevoeligheid met betrekking tot zaken van fraude en corruptie, belangenconflicten en transparantie nog verder toegenomen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan risico-indicatoren van mogelijke fraude en corruptie, zoals willekeurige besluiten en gebrek aan transparantiecriteria, in het beheer van overheidsmiddelen. Hiervoor zet ik mij ten volle in en ik sta achter het voorstel om nog verder te gaan, bijvoorbeeld door middel van gestandaardiseerde auditvragen ter zake en een specifiek hoofdstuk in het jaarverslag.

In juli 2015 heeft het college van de Rekenkamer mij aangewezen als lid van de ethische commissie – die alle kwesties van ethische aard behandelt die zij relevant acht voor de standaard en de reputatie van de Rekenkamer, met inbegrip van de beoordeling van de externe activiteiten van haar leden – en vanaf oktober 2016 tot aan het eind van de mandaatsperiode in juli 2017 heb ik deze commissie voorgezeten.

Om de huidige goede betrekkingen tussen de Rekenkamer en het parlement en de rekenkamer van Italië te bevorderen, heb ik me steeds sterk ingezet voor representatieactiviteiten: eerst en vooral door de jaarlijkse presentatie over het jaarverslag voor het Italiaans parlement, verslaglegging op aanvraag over het beheer van de EU-structuurfondsen en ad-hocinformatie over de activiteiten van de Rekenkamer voor de daarmee samenhangende technische comités; voorts ook door actief te participeren, te spreken over de rol van de Rekenkamer bij fraudepreventie en deel te nemen aan ontmoetingen tijdens seminars in het kader van de Hercule-programma's van de Italiaanse rekenkamer. Heel recent heb ik bijgedragen aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de Rekenkamer en de universiteit van Pisa om deskundigheid uit te wisselen, gemeenschappelijk onderzoek en kennis over audits te bevorderen en burgers in contact te brengen met de instellingen van de EU.

In de loop van mijn mandaat bij de Rekenkamer heb ik mij er bij mijn werkzaamheden telkens volop voor ingezet de resultaten van onze controles nog meer doeltreffend, transparant en betrouwbaar te maken voor alle belanghebbenden – in het bijzonder het Europees Parlement. Vanuit dit streven ben ik verheugd over en sta ik achter de ingevoerde wijzigingen, en met name de nieuwe taakgebaseerde organisatie van de Rekenkamer.

Het zou voor mij een eer zijn om dit ambt bij de Rekenkamer nogmaals te bekleden en vruchtbare contacten met het Europees Parlement te onderhouden, in het bijzonder met de Commissie begrotingscontrole en alle andere belanghebbenden, zoals de nationale parlementen en rekenkamers. Ik kijk ernaar uit de ervaring te benutten die ik in mijn eerste mandaat heb opgedaan, zodat ik de controlewerkzaamheden kan blijven verbeteren en alle belanghebbenden bruikbare controleresultaten kan blijven verstrekken. Daarbij tracht ik aspecten van mijn werkzaamheden als rapporterend lid voor het jaarverslag en voor de speciale verslagen met elkaar in verband te brengen, zoals nu bij mijn taak over de "uitvoering van de vermindering van het personeelsbestand met 5 %". Naar mijn mening leent het huidige kader zich hier bijzonder goed voor, gezien het nieuwe aanbod van controleproducten van de Rekenkamer en de gewijzigde regels voor het tijdschema van de speciale verslagen, als bepaald in artikel 163 van het Financieel Reglement.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat IT

Document- en procedurenummers

11872/2017 – C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

21.9.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CONT

5.10.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

19.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

4

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Ashworth, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jan Huitema, Wajid Khan, Momchil Nekov, Monika Smolková, Lieve Wierinck

Datum indiening

26.10.2017

Juridische mededeling