Procedure : 2017/0816(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0341/2017

Indgivne tekster :

A8-0341/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0434

BETÆNKNING     
PDF 393kWORD 58k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

om den foreslåede udnævnelse af Bettina Jakobsen til medlem af Revisionsretten

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Indrek Tarand

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR Bettina Jakobsen
 BILAG 2: BETTINA JAKOBSENS SAMMENFATNING AF ERFARING SOM MEDLEM AF REVISIONSRETTEN OG MÅL FOR EN KOMMENDE EMBEDSPERIODE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af Bettina Jakobsen til medlem af Revisionsretten

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0332/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 121,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0341/2017),

A.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.   der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den 26. oktober 2017 foretog en høring af den af Rådet indstillede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Bettina Jakobsen til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.


BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR Bettina Jakobsen

UDDANNELSE

Master of Public Governance (MPG) fra Københavns Universitet og Copenhagen Business School (CBS), 2012

KIOL - Kursus i offentlig ledelse, 2004-2005

Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet, 1990

Nysproglig student fra Espergærde Amtsgymnasium, 1982

 

BESKÆFTIGELSE

Det danske medlem af den Europæiske Revisionsret i perioden 1. september 2015 til 28. februar 2018

Afdelingschef i Rigsrevisionen fra 17. maj 2005

Kontorchef i Rigsrevisionen fra 1. juni 2002

Revisor ved The International Board of Auditors for NATO, NATO-hovedkvarteret, Bruxelles, Belgien, 1997-2002

Specialkonsulent i Rigsrevisionen, 1996

Sektionsleder i Rigsrevisionen den 1. maj 1990

 

ERHVERVSERFARING

2015 – 2018

 

Det danske medlem af den Europæiske Revisionsret i perioden 1. september 2015 til 28. februar 2018.

 

 

Fra september 2015 til maj 2016 var jeg medlem af Revisionsrettens Afdeling I (Bæredygtig brug af naturressourcer), hvorefter jeg efter eget ønske flyttede til Afdeling III (Optræden udadtil, sikkerhed og retfærdighed).

 

 

Jeg har i perioden været ansvarlig for 6 særberetninger:

 

1.  Særberetning nr. 6/2016: Udryddelses, bekæmpelses- og overvågningsprogrammer, der skal forhindre dyresygdomme i at sprede sig.

2.  Særberetning nr. 18/2016: EU's ordning for certificering af bæredygtige biobrændstoffer.

3.  Særberetning nr. 30/2016: Effektiviteten af EU's støtte til prioriterede sektorer i Honduras.

4.  Særberetning nr. 34/2016: Bekæmpelse af fødevarespild: en mulighed for EU til at forbedre fødevareforsyningskædens ressourceeffektivitet,

5.  Kommende særberetning om EU's støtte til bekæmpelsen af menneskehandel i Syd- og Sydøstasien (beretningen offentliggøres den 20. juni 2017).

6.  Kommende særberetning om EU's Bêkou-trustfond i den Centralafrikanske Republik (forventet offentliggørelse i september/oktober 2017).

 

 

Interne strategiske opgaver i Revisionsretten:

 

Medlem af en arbejdsgruppe, der var ansvarlig for Revisionsrettens omstrukturering. Opgaven bestod bl.a. i en opdatering af afdelingsstrukturen, så den i højere grad matcher Revisionsrettens prioriteter samt understøtter en mere fleksibel prioritering, planlægning og gennemførelse af revisionsopgaverne.

 

Fra primo juni 2016 har jeg sideløbende med mine opgaver i Afdeling III været medlem af Revisionsrettens Udvalg for kvalitetskontrol af Revisionen, der består af tre medlemmer. I denne funktion er jeg ansvarlig for kvalitetssikring af særberetninger om bæredygtig brug af naturressourcer og særberetninger om regulering af markeder og konkurrenceøkonomi.

 

Pt. er jeg formand for en arbejdsgruppe, der varetager planlægningen af et medlemsseminar i september 2017 om Revisionsrettens strategiske udvikling. Seminaret fokuserer på forskellige aspekter vedrørende performance.

 

 

2013 – 2015

 

Afdelingschef i Rigsrevisionen. Revision af Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Kirkeministeriet og Kulturministeriet. Finansiel, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af seks ministerområder, statsrefusion til kommuner samt forvaltningsrevision af regionerne. Ledelse af fire kontorchefer og ca. 50 medarbejdere. Medlem af Rigsrevisionens ledelsesgruppe.

 

Som afdelingschef havde jeg bl.a. ansvaret for borgernære beretninger til Statsrevisorerne, f.eks. om: kvindekrisecentre, indsatsen overfor hjemløse, sagsbehandlingstider ved statsforvaltningerne, fejludbetalinger af sociale ydelser, integrationsindsatsen, tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og forskningsmidler på hospitalerne.

 

Som afdelingschef ansvarlig for udarbejdelse af beretningerne til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2013 og 2014.

 

 

2010 – 2013

 

Afdelingschef i Rigsrevisionen. Ansvarlig for udarbejdelsen af større undersøgelser i Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Transportministeriet, Klima- Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet samt forvaltningsrevision i de 5 regioner. Ledelse af fire kontorchefer og ca. 40 medarbejdere. Medlem af Rigsrevisionens ledelsesgruppe.

 

2005 – 2009

 

 

Afdelingschef i Rigsrevisionen. Ansvarlig for den finansielle revision og den juridisk-kritiske revision af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Transportministeriet, Klima- og Energiministeriet samt Rigsrevisionens lønrevision på tværs af staten. Ledelse af 4 til 5 kontorchefer og ca. 55 medarbejdere. Medlem af Rigsrevisionens ledelsesgruppe.

 

2002 – 2005

 

 

Som kontorchef i Rigsrevisionens kontor C3 var jeg ansvarlig for den finansielle revision og den juridisk-kritiske revision af Udenrigsministeriet, Transport- og Energiministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt for halvdelen af Videnskabsministeriet. Jeg havde det direkte personaleansvar for 17 medarbejdere.

 

1997 – 2002

 

 

Revisor ved The International Board of Auditors for NATO, Bruxelles. Jeg var den 1. dansker i en sådan stilling i 27 år og den 1. kvinde nogensinde ansat som revisor ved NATO. Arbejdet omfattede finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af NATO's forskellige organisationer og projekter. Hertil kommer revision af NATO's infrastrukturprogrammer (NSIP), hvilket indebar en intensiv rejseaktivitet i samtlige NATO's medlemslande. Godt kendskab til internationale revisions- og regnskabsstandarder samt anvendelse af engelsk og fransk som arbejdssprog.

 

1990 – 1997

 

 

Sektionsleder i Rigsrevisionen. Finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Kulturministeriet og Nordisk Råds institutioner. Deltagelse i det nordiske samarbejde mellem nationale revisionsorganer.

 

ANDEN INTERNATIONAL ERFARING

2014 – 2015: Udpeget af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) som medlem af Revisionskomiteen for Den Europæiske Investeringsfond (EIF) i Luxembourg. EIF finansierer via garantier og risikovillig kapital de små og mellemstore virksomheder i Europa. Revisionskomiteen har bl.a. ansvaret for at verificere, at fondens aktiviteter er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde og omfattet af en betryggende revision. Revisionen foretages efter de internationale revisionsstandarder.

 

 

Maj 2013 Hovedtaler på Verdensbankens og Den Afrikanske Udviklingsbanks konference i Abu Dhabi om "Public Financial Management Development" i den arabiske region.

 

 

2012 – 2015: Udpeget af rigsrevisoren som formand for INTOSAI's Professional Standards Committee (PSC), der udarbejder standarder i offentlig revision for hele verdens nationale revisionsorganer.

 

 

2011 – 2015: Udpeget af økonomi- og erhvervsministeren som dansk medlem af Revisionsudvalget for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) i Luxembourg. EIB er Den Europæiske Unions bank. Revisionsudvalget varetager en governancefunktion og har bl.a. ansvaret for at verificere, at EIB’s aktiviteter er gennemføres på en gennemsigtig og hensigtsmæssig måde, at banken har den tilstrækkelige risikostyring og de fornødne interne kontroller, samt at banken lever op til bedste bankpraksis. Revisionen foretages efter de internationale revisionsstandarder.

 

 

2008 – 2011: Udpeget af Udenrigsministeriet som dansk medlem af og formand for en nyoprettet revisionskomité ved Europarådet i Strasbourg, hvorunder hører bl.a. Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Opgaven indebar fx at rådgive Europarådet og generalsekretæren i revisionsmæssige spørgsmål, at sikre en god og hensigtsmæssig administration og økonomistyring samt at sikre koordination mellem den interne og eksterne revision i Europarådet. Revisionen blev foretaget efter de internationale revisionsstandarder.

 

 

2007 – 2012: Næstformand i PSC. Jeg har i rigsrevisors sted ledet de årlige møder i PSC's Styrekomité i Bahrain (2007), Brasilien (2009), København (2010), New Zealand (2011), Stockholm (2012), Beijing (2013), Bahrain (2014). Opgaven indebærer f.eks. mødeledelse af 50 - 60 internationale delegerede, fastlæggelsen af strategi og udvikling for PSC samt udvikling af internationale standarder (ISSAI'er), normer og principper for revision i den offentlige sektor.

 

 

2007: Oplægsholder ved Verdensbankens Transition Seminar for udviklingslande, Washington, med fokus på gennemsigtighed i regnskabsførelsen og god forvaltning af offentlige midler.

 

 

2006: Oplægsholder ved IFAC's Verdenskongres 2006 i Istanbul. IFAC (International Federation of Accountants) er de private revisorers verdenssammenslutning. Oplægget handlede om INTOSAI's arbejde med revisionsstandarder for offentlig revision.

 

ØVRIG ERFARIG

2014 – 2015: Formand for en fælles arbejdsgruppe mellem FSR - Danske Revisorer og Rigsrevisionen om at udarbejde en fælles vejledning for forvaltning og revision af offentlige tilskud og en standardpåtegning for projekttilskud.

 

 

2009 og 2011: Arrangør af og konferencier ved de to nationale konferencer i offentlig revision, som Rigsrevisionen har afholdt i 2009 og 2011. I 2011 havde konferencen fokus på værdien af revision i den offentlige sektor og havde til formål at belyse, hvordan revision i endnu højere grad kan understøtte udvikling og innovation i den offentlige sektor.

 

 

2008 – 2010: Medlem af Statens Regnskabsråd, der bl.a. har til opgave at fungere som sparringspartner for Finansministeriet i spørgsmål om udviklingen af de statslige regnskabsregler.

 

Har i en årrække fungeret som ledelsesmentor i Djøf's mentorprogram.

 

Flydende engelsk, godt arbejdskendskab til fransk, rimeligt niveau i tysk.


BILAG 2: BETTINA JAKOBSENS SAMMENFATNING AF ERFARING SOM MEDLEM AF REVISIONSRETTEN OG MÅL FOR EN KOMMENDE EMBEDSPERIODE

I mine to år som medlem har jeg været ansvarlig for seks offentliggjorte særberetninger:

1.  Nr. 6/2016: Udryddelses, bekæmpelses- og overvågningsprogrammer, der skal forhindre dyresygdomme i at sprede sig.

2.  Nr. 18/2016: EU's ordning for certificering af bæredygtige biobrændstoffer.

3.  Nr. 30/2016: Effektiviteten af EU's støtte til prioriterede sektorer i Honduras.

4.  Nr. 34/2016 Bekæmpelse af fødevarespild: en mulighed for EU til at forbedre fødevareforsyningskædens ressourceeffektivitet.

5.  Nr. 9/2017: EU’s støtte til bekæmpelse af menneskehandel i Syd- og Sydøstasien.

6.  Nr. 11/2017: EU's Bêkou-trustfond for Den Centralafrikanske Republik: en lovende begyndelse trods visse mangler

Desuden har jeg aktivt bidraget til Revisionsrettens arbejde, som:

  medlem af en arbejdsgruppe, der var ansvarlig for Revisionsrettens omstrukturering. Det omfattede en opdatering af afdelingsstrukturen for bedre at afspejle Revisionsrettens prioriteringer og sikre mere fleksibilitet i planlægningen og gennemførelsen af revisionsopgaverne.

  medlem af Revisionsrettens Udvalg for Kvalitetskontrol af Revisionen, som har ansvaret for at sikre kvaliteten og sammenhængen i vores særberetninger.

  formand for en arbejdsgruppe, der varetog planlægningen af et medlemsseminar i september 2017 om Revisionsrettens strategiske udvikling med fokus på forskellige aspekter af forvaltningsrevision.

  medlem af en række paneler for rekruttering af ledere, som har ført til udvælgelse af ni ledende administratorer, hvoraf seks er kvinder. Revisionsretten har en meget dygtig pulje af personale, og jeg er en ivrig fortaler for at forbedre ligevægten mellem kønnene.

Det er afgørende, at revisionen i den offentlige sektor er velfungerende for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed over for borgerne. Mit mål for en kommende embedsperiode vil være at fortsætte med at bruge mine mere end 25 års erfaring inden for revision i den offentlige sektor til at fremme og gennemføre revisioner, der kan have en positiv indvirkning på borgernes dagligdag.

Jeg vil fortsætte med at tilskynde til forbedringer både med hensyn til forvaltning og revisionsordninger. I denne forbindelse mener jeg, at det er afgørende at have et tæt og konstruktivt samarbejde med Revisionsrettens interessenter, såsom Parlamentet og navnlig Budgetkontroludvalget, som er vigtige samarbejdspartnere, når det drejer sig om at opretholde et passende revisionsmandat for alle EU-midler.

Som medlem af Revisionsrettens Udvalg for Kvalitetskontrol af Revisionen bidrager jeg til udarbejdelsen af relevante, rettidige og solide særberetninger, som vore interessenter kan forlade sig på. Mit mål vil være fortsat at øge kvaliteten og effekten af vores særberetninger.

I en kommende embedsperiode vil jeg fokusere på foranstaltninger udadtil, sikkerhed og retfærdighed, som er de områder, jeg i øjeblikket reviderer. Efter min mening kan Revisionsretten spille en større rolle på disse områder, ikke kun med hensyn til at tilvejebringe sikkerhed og uafhængige vurderinger af politikker og midler til vores politiske interessenter, men også med hensyn til at bidrage til sikkerhed og tillid blandt EU's borgere. Mit mål vil være at sikre, at Revisionsretten adresserer alle risici for Unionen og dens borgere, når vi prioriterer og planlægger vores revisioner, og at vi har den tekniske kapacitet til at gøre dette.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – den danske kandidat

Referencer

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

21.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

5.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

31.10.2017

Juridisk meddelelse