Procedura : 2017/0816(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0341/2017

Teksty złożone :

A8-0341/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/11/2017 - 13.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0434

SPRAWOZDANIE     
PDF 558kWORD 55k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

w sprawie nominacji Bettiny Jakobsen na członkinię Trybunału Obrachunkowego

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Indrek Tarand

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Bettiny Jakobsen
 ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ Bettinę Jakobsen ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKINI TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nominacji Bettiny Jakobsen na członkinię Trybunału Obrachunkowego

(C8‑0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8‑00332/2017),

–  uwzględniając art. 121 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0341/2017),

A.  mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej dokonała oceny kwalifikacji kandydatki, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

B.  mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydatki zgłoszonej przez Radę na stanowisko członkini Trybunału Obrachunkowego,

1.  wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Bettiny Jakobsen na członkinię Trybunału Obrachunkowego,

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wiadomości Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również innym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.


ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS Bettiny Jakobsen

WYKSZTAŁCENIE

Tytuł magistra zarządzania publicznego (Master of Public Governance – MPG), Uniwersytet Kopenhaski i Copenhagen Business School (CBS), 2012 r.

KIOL – kurs w zakresie zarządzania publicznego, 2004-2005

Dyplom w dziedzinie prawa, Uniwersytet Kopenhaski, 1990 r.

Dyplom umożliwiający kontynuowanie nauki na studiach wyższych – specjalizacja w zakresie języków nowożytnych, Espergærde Amtsgymnasium, 1982 r.

 

ZATRUDNIENIE

Duńska członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

Zastępczyni audytora generalnego, duński Krajowy Urząd Kontroli, od 17 maja 2005 r.

Dyrektorka, duński Krajowy Urząd Kontroli, od 1 czerwca 2002 r.

Audytorka, Międzynarodowa Rada Audytorów NATO, Kwatera Główna NATO, Bruksela, Belgia, lata 1997-2002

Doradczyni specjalna, duński Krajowy Urząd Kontroli, 1996 r.

Kierowniczka sekcji, duński Krajowy Urząd Kontroli, 1 maja 1990 r.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2015 – 2018

 

Duńska członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

 

 

Od września 2015 r. do maja 2016 r. byłam członkinią Izby I Trybunału Obrachunkowego (Zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych). Następnie na własny wniosek zostałam przeniesiona do Izby III (Działania zewnętrzne, bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości).

 

 

W tym okresie byłam członkinią odpowiedzialną za sześć sprawozdań specjalnych:

 

1.  Sprawozdanie specjalne nr 6/2016 pt. „Programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt”.

2.  Sprawozdanie specjalne nr 18/2016 pt. „Unijny system certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw”.

3.  Sprawozdanie specjalne nr 30/2016 pt. „Skuteczność unijnego wsparcia na rzecz sektorów priorytetowych w Hondurasie”.

4.  Sprawozdanie specjalne nr 34/2016 pt. „Zwalczanie marnotrawienia żywności – – szansa dla UE na poprawę efektywności gospodarowania zasobami w łańcuchu dostaw żywności”.

5.  Przyszłe sprawozdanie specjalne pt. „Wsparcie unijne na rzecz zwalczania handlu ludźmi w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej” (planowany termin publikacji: 20 czerwca 2017 r.).

6.  Przyszłe sprawozdanie specjalne pt. „Unijny fundusz powierniczy »Bêkou« na rzecz Republiki Środkowoafrykańskiej – pomimo pewnych niedociągnięć początki budzą nadzieję” (planowany termin publikacji: wrzesień/październik 2017 r.).

 

 

Wewnętrzne zadania strategiczne w Trybunale Obrachunkowym

 

Członkini grupy roboczej odpowiedzialnej za reorganizację Trybunału Obrachunkowego. Zadania w ramach tej funkcji obejmowały dostosowanie struktury izb, by lepiej odzwierciedlała priorytety Trybunału Obrachunkowego i przyczyniała się do zwiększenia elastyczności w ustalaniu priorytetów, planowaniu i realizacji zadań kontrolnych.

 

Od początku czerwca 2016 r., oprócz pełnienia obowiązków w Izbie III, byłam jednym z trzech członków Komitetu ds. jakości kontroli w Trybunale Obrachunkowym. W ramach tej funkcji jestem odpowiedzialna za zapewnianie jakości sprawozdań specjalnych dotyczących zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych oraz sprawozdań specjalnych dotyczących regulacji rynków i konkurencyjnej gospodarki.

 

Obecnie przewodniczę grupie roboczej, która zajmuje się organizacją seminarium członków Trybunału we wrześniu 2017 r. dotyczącego rozwoju strategicznego tej instytucji. W seminarium tym nacisk zostanie położony na szereg aspektów związanych z osiąganymi wynikami.

 

 

2013 – 2015

 

Zastępczyni audytora generalnego w duńskim Krajowym Urzędzie Kontroli. Przeprowadzanie kontroli w Ministerstwie Pracy, Ministerstwie ds. Dzieci, Równouprawnienia, Integracji i Spraw Społecznych, Ministerstwie Spraw Gospodarczych i Wewnętrznych, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie ds. Wyznań oraz Ministerstwie Kultury. Kontrole finansowe, kontrole zgodności i kontrole wykonania zadań w odniesieniu do sześciu ministerstw, kontrole zwrotów płatności rządu centralnego na rzecz gmin oraz kontrole wykonania zadań w odniesieniu do regionów. Zarządzanie pracą czworga dyrektorów i około pięćdziesięciorga innych pracowników. Członkini zespołu zarządzającego w duńskim Krajowym Urzędzie Kontroli.

 

Jako zastępczyni audytora generalnego byłam odpowiedzialna za m.in. opracowywanie różnych sprawozdań dotyczących spraw obywateli dla Komisji Rachunków Publicznych, obejmujących takie obszary jak: schroniska dla kobiet, pomoc dla bezdomnych, długość rozpatrywania spraw w organach administracji publicznej, błędy w wypłatach świadczeń socjalnych, działania integracyjne, dbanie o zdrowie psychiczne w miejscu pracy oraz środki na badania naukowe w szpitalach.

 

Do moich zadań, jako zastępczyni audytora generalnego, należało również sporządzanie sprawozdań dla Komisji Rachunków Publicznych dotyczących kontroli rachunków państwa za lata 2013 i 2014.

 

 

2010 – 2013

 

Zastępczyni audytora generalnego w duńskim Krajowym Urzędzie Kontroli. Odpowiedzialność za opracowywanie najważniejszych badań przeprowadzanych w Ministerstwie Gospodarki i Rozwoju Gospodarczego, Ministerstwie Pracy, Ministerstwie Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa, Ministerstwie Mieszkalnictwa oraz Rozwoju Terenów Miejskich i Wiejskich, Ministerstwa Spraw Społecznych i Integracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Transportu, Ministerstwa ds. Klimatu, Energii i Budownictwa, Ministerstwa Środowiska Naturalnego oraz za przeprowadzenie audytów w pięciu regionach Danii. Zarządzanie pracą czworga dyrektorów i około czterdzieściorga innych pracowników. Członkini zespołu zarządzającego w duńskim Krajowym Urzędzie Kontroli.

 

2005 – 2009

 

 

Zastępczyni audytora generalnego w duńskim Krajowym Urzędzie Kontroli. Odpowiedzialność za kontrole finansowe i kontrole zgodności w Kancelarii Premiera, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Spraw Gospodarczych i Działalności Gospodarczej, Ministerstwie Nauki, Technologii i Innowacji, Ministerstwie Transportu, Ministerstwie ds. Klimatu, Energii i Budownictwa oraz za krajowe kontrole płac przeprowadzane przez duński Krajowy Urząd Kontroli. Zarządzanie pracą czworga lub pięciorga dyrektorów oraz około pięćdziesięciorga pięciorga innych pracowników. Członkini zespołu zarządzającego w duńskim Krajowym Urzędzie Kontroli.

 

2002 – 2005

 

 

Jako dyrektorka Działu C3 duńskiego Krajowego Urzędu Kontroli byłam odpowiedzialna za kontrole finansowe i kontrole zgodności w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Transportu i Energii, Ministerstwie Spraw Gospodarczych i Działalności Gospodarczej oraz połowy Ministerstwa Nauki. Bezpośrednio podlegało mi siedemnaścioro pracowników.

 

1997 – 2002

 

 

Audytorka w Międzynarodowej Radzie Audytorów NATO w Brukseli. Byłam pierwszym obywatelem Danii zajmującym to stanowisko od 27 lat i pierwszą w historii NATO kobietą na stanowisku audytora. Moja praca polegała na prowadzeniu kontroli finansowych, kontroli zgodności i kontroli wykonania zadań w odniesieniu do różnych instytucji i projektów NATO. Zajmowałam się także kontrolami obejmującymi programy infrastrukturalne NATO w ramach NSIP (programy inwestycji NATO na rzecz bezpieczeństwa), które wymagały częstych podróży do wszystkich państw członkowskich tej organizacji. Moja praca wymagała dobrej znajomości międzynarodowych standardów rachunkowości i przeprowadzania kontroli, jak również posługiwania się językami angielskim i francuskim w charakterze języków roboczych.

 

1990 – 1997

 

 

Kierowniczka Sekcji, duński Krajowy Urząd Kontroli. Kontrole finansowe, kontrole zgodności i kontrole wykonania zadań w Ministerstwie Edukacji, Ministerstwie Nauki i Ministerstwie Kultury oraz w instytucjach Rady Nordyckiej. Zaangażowanie we współpracę pomiędzy krajowymi organami kontroli państw nordyckich.

 

INNEDOŚWIADCZENIA

MIĘDZYNARODOWE

 

2014 – 2015: powołana przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) na członkinię Komisji ds. Audytu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w Luksemburgu. EFI zajmuje się finansowaniem działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Europie, udzielając gwarancji i kapitału wysokiego ryzyka. Komisja ds. Audytu odpowiada m.in. za weryfikowanie, czy działania EFI są właściwie zorganizowane oraz czy są poddawane odpowiedniej kontroli. Działania kontrolne prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli.

 

 

Maj 2013 r.: główna prelegentka na konferencji Banku Światowego i Afrykańskiego Banku Rozwoju w Abu Zabi, poświęconej rozwojowi zarządzania finansami publicznymi w regionie arabskim.

 

 

2012 – 2015: nominowana przez Audytora Generalnego na przewodniczącą Komisji ds. Standardów Zawodowych INTOSAI, zajmującej się standardami kontroli publicznej, stosowanymi w krajowych organach kontroli na całym świecie.

 

 

2011 – 2015: powołana przez Ministra ds. Gospodarczych i Działalności Gospodarczej na stanowisko duńskiej członkini Komisji ds. Audytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Luksemburgu. EBI jest bankiem Unii Europejskiej. Komisja ds. Audytu pełni funkcję w zakresie zarządzania i odpowiada m.in. za weryfikowanie, czy działania EBI prowadzone są w sposób przejrzysty i odpowiedni, czy bank dysponuje stosownym systemem zarządzania ryzykiem i wymaganymi mechanizmami kontroli wewnętrznej oraz czy działa zgodnie z najlepszymi praktykami bankowymi. Działania kontrolne są prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli.

 

 

2008 – 2011: Mianowana przez Ministra Spraw Zagranicznych duńską członkinią i przewodniczącą nowo powstałej Komisji ds. Audytu Rady Europy w Strasburgu. Kompetencje tej organizacji obejmują m.in. działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zakres odpowiedzialności obejmował doradztwo Radzie Europy i Sekretarzowi Generalnemu w zagadnieniach związanych z kontrolą, zapewnianie skutecznego i odpowiedniego sposobu zarządzania instytucją i jej finansami oraz wspieranie koordynacji między wewnętrznymi a zewnętrznymi kontrolami w Radzie Europy. Działania kontrolne były prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami kontroli.

 

 

2007 – 2012: wiceprzewodnicząca Komisji ds. Standardów Zawodowych. W imieniu Audytora Generalnego przewodziłam dorocznym posiedzeniom Komitetu Sterującego Komisji ds. Standardów Zawodowych w Bahrajnie (2007 r.), Brazylii (2009 r.), Kopenhadze (2010 r.), Nowej Zelandii (2011 r.), Sztokholmie (2012 r.), Pekinie (2013 r.) i po raz kolejny w Bahrajnie (2014 r.). Do moich zadań należało prowadzenie posiedzeń z udziałem 50-60 międzynarodowych delegatów, określanie strategii Komisji ds. Standardów Zawodowych oraz opracowywanie międzynarodowych standardów, norm i zasad dotyczących kontroli w sektorze publicznym.

 

 

2007: prelegentka na zorganizowanym w Waszyngtonie seminarium Banku Światowego dla krajów rozwijających się na temat transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia przejrzystości w rachunkowości oraz należytego zarządzania finansami publicznymi.

 

 

2006: prelegentka podczas Światowego Kongresu Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) w Stambule w 2006 r. IFAC jest światowym stowarzyszeniem audytorów prywatnych. Prezentacja dotyczyła pracy INTOSAI w zakresie standardów kontroli publicznej.

 

POZOSTAŁE DOŚWIADCZENIA

2014 – 2015: przewodniczenie wspólnej grupie roboczej w ramach FSR (Stowarzyszenie Audytorów Duńskich) i duńskiego Krajowego Urzędu Kontroli mającej za zadanie opracowanie wspólnych wytycznych dotyczących zarządzania dotacjami państwowymi i ich kontroli oraz standardowej procedury zatwierdzania dotacji na projekty.

 

 

Lata 2009 i 2011: organizacja i prowadzenie dwóch krajowych konferencji poświęconych kontroli publicznej, zorganizowanych przez duński Krajowy Urząd Kontroli w 2009 i 2011 r. Konferencja z 2011 r. dotyczyła przede wszystkim znaczenia kontroli w sektorze publicznym, a jej celem było ukazanie, w jaki sposób kontrola może przyczyniać się do rozwoju i innowacji w tym sektorze.

 

 

2008 – 2010: członkini Duńskiej Rady ds. Rachunkowości, pełniącej m.in funkcję forum konsultacyjnego Ministerstwa Finansów w zakresie rozwoju krajowych standardów rachunkowości.

 

Wieloletnie doświadczenie w charakterze mentorki w programie mentorskim Djøf.

 

Biegła znajomość jęz. angielskiego, dobra znajomość robocza jęz. francuskiego, znajomość jęz. niemieckiego na poziomie zadowalającym.


ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ Bettinę Jakobsen ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKINI TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM

W ciągu dwóch lat pełnienia funkcji członkini Trybunału byłam odpowiedzialna za sześć opublikowanych sprawozdań specjalnych:

1.  Sprawozdanie specjalne nr 6/2016 pt. „Programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt”.

2.  Sprawozdanie specjalne nr 18/2016 pt. „Unijny system certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw”.

3.  Sprawozdanie specjalne nr 30/2016 pt. „Skuteczność unijnego wsparcia na rzecz sektorów priorytetowych w Hondurasie”.

4.  Sprawozdanie specjalne nr 34/2016 pt. „Zwalczanie marnotrawienia żywności – – szansa dla UE na poprawę efektywności gospodarowania zasobami w łańcuchu dostaw żywności”.

5.  Sprawozdanie specjalne nr 9/2017 pt. „Wsparcie unijne na rzecz zwalczania handlu ludźmi w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej”.

6.  Sprawozdanie specjalne nr 11/2017 pt. „Unijny fundusz powierniczy »Bêkou« na rzecz Republiki Środkowoafrykańskiej – pomimo pewnych niedociągnięć początki budzą nadzieję”.

Ponadto aktywnie uczestniczyłam w pracach Trybunału, pełniąc następujące funkcje:

  Członkini grupy roboczej ds. reorganizacji Trybunału. Zadania obejmowały dostosowanie struktury izb, by lepiej odzwierciedlała priorytety Trybunału i zapewniała większą elastyczność w planowaniu i realizacji zadań kontrolnych.

  Członkini Komitetu ds. jakości kontroli w Trybunale, który to komitet odpowiada za zapewnianie jakości i spójności sprawozdań specjalnych opracowywanych przez Trybunał.

  Przewodnicząca grupy roboczej zajmującej się organizacją dorocznego seminarium członków Trybunału we wrześniu 2017 r. na temat rozwoju strategicznego Trybunału, z uwzględnieniem różnych aspektów kontroli wykonania zadań.

  Członkini szeregu komisji rekrutacji kadry kierowniczej, których prace doprowadziły do wyłonienia dziewięciu kierowników, w tym sześciu kobiet. Uważam, że Trybunał dysponuje zespołem bardzo utalentowanych pracowników, i jestem zdecydowaną zwolenniczką zwiększania w nim równowagi płci.

Sprawnie funkcjonujący system kontroli sektora publicznego ma zasadnicze znaczenie dla zapewniania rozliczalności i przejrzystości względem obywateli. W przyszłej kadencji zamierzam nadal czerpać z ponad 25 lat doświadczenia, które zgromadziłam w zakresie kontroli sektora publicznego, aby propagować i prowadzić kontrole mające pozytywny wpływ na życie obywateli.

W dalszym ciągu będę wspierać wprowadzanie usprawnień w mechanizmach zarządzania i kontroli. Sądzę w związku z tym, że kwestią o podstawowym znaczeniu jest ścisła i konstruktywna współpraca z partnerami instytucjonalnymi Trybunału, takimi jak Parlament, a w szczególności Komisja Kontroli Budżetowej, którzy mogą w istotny sposób przyczynić się do utrzymywania właściwego poziomu kontroli w odniesieniu do ogółu środków finansowych UE.

Jako członkini Komitetu ds. jakości kontroli wspieram opracowywanie w sposób terminowy istotnych i solidnych sprawozdań specjalnych, na których mogą polegać partnerzy instytucjonalni Trybunału. Moim celem będzie dalsze podnoszenie poziomu jakości sprawozdań specjalnych sporządzanych przez Trybunał i zwiększanie ich oddziaływania.

Podczas przyszłej kadencji zamierzam skupić się na obszarach, które poddaję obecnie kontroli, czyli na działaniach zewnętrznych, bezpieczeństwie i wymiarze sprawiedliwości. Jestem zdania, że Trybunał powinien odgrywać większą rolę w tych obszarach, nie tylko pod względem zapewniania swoim partnerom politycznym poświadczenia wiarygodności i niezależnych ocen w odniesieniu do strategii i środków finansowych, lecz także wnosząc wkład w bezpieczeństwo i budowanie zaufania obywateli UE. Moim celem będzie dbanie o to, by podczas ustalania priorytetów i planowania kontroli Trybunał brał pod uwagę wszystkie zagrożenia dla UE i jej obywateli oraz by miał po temu odpowiednie zdolności techniczne.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat DK

Odsyłacze

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

21.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

5.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Data przyjęcia

26.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Data złożenia

31.10.2017

Informacja prawna