Postopek : 2017/0816(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0341/2017

Predložena besedila :

A8-0341/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0434

POROČILO     
PDF 546kWORD 58k
31.10.2017
PE 610.912v02-00 A8-0341/2017

o imenovanju Bettine Jakobsen za članico Računskega sodišča

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Indrek Tarand

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS Bettine Jakobsen
 PRILOGA 2: POVZETEK IZKUŠENJ BETTINE JAKOBSEN KOT ČLANICE SODIŠČA IN CILJI ZA PRIHODNJI MANDAT
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o imenovanju Bettine Jakobsen za članico Računskega sodišča

(C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je posvetoval s Svetom (C8-0332/2017),

–  ob upoštevanju člena 121 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0341/2017),

A.  ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatkina priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B.  ker je Odbor za proračunski nadzor na seji dne 26. oktobra 2017 poslušal predstavitev kandidatke Sveta za članico Računskega sodišča;

1.  odobri predlog Sveta, da se Bettino Jakobsen imenuje za članico Računskega sodišča;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav članic.


PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS Bettine Jakobsen

IZOBRAZBA

Magisterij iz javne uprave (MPG), Univerza v Köbenhavnu in Poslovna šola Köbenhavn (CBS), 2012

Tečaj javnega upravljanja KIOL, 2004–2005

Diploma iz prava, Univerza v Köbenhavnu, 1990

Kvalifikacije za vpis na univerzo – smer sodobni jeziki, Espergærde Amtsgymnasium, 1982

 

ZAPOSLITEV

Danska članica Evropskega računskega sodišča v obdobju od 1. septembra 2015 do 28. februarja 2018

Pomočnica generalnega revizorja, danski državni revizijski urad, od 17. maja 2005

Direktorica, danski državni revizijski urad, od 1. junija 2002

Revizorka, Mednarodni revizijski odbor za Nato, sedež Nata, Bruselj, Belgija, 1997–2002

Posebna svetovalka, danski državni revizijski urad, 1996

Vodja oddelka, danski državni revizijski urad, 1. maj 1990

 

POKLICNE IZKUŠNJE

2015–2018

 

Danska članica Evropskega računskega sodišča v obdobju od 1. septembra 2015 do 28. februarja 2018.

 

 

Od septembra 2015 do maja 2016 sem bila članica senata I pri Evropskem računskem sodišču (trajnostna raba naravnih virov), nato pa sem bila na lastno zahtevo premeščena v senat III (zunanje delovanje, varnost in pravica).

 

 

V tem obdobju sem bila odgovorna za šest posebnih poročil:

 

1.  Posebno poročilo št. 6/2016: Programi izkoreninjenja, obvladovanja in spremljanja za omejitev bolezni živali.

2.  Posebno poročilo št. 18/2016: Sistem EU za certificiranje trajnostnih biogoriv.

3.  Posebno poročilo št. 30/2016: Uspešnost podpore EU za prednostne sektorje v Hondurasu.

4.  Posebno poročilo št. 34/2016: Boj proti potrati hrane: priložnost, da EU izboljša učinkovitost rabe virov v verigi preskrbe s hrano.

5.  Prihodnje posebno poročilo o podpori EU za boj proti trgovini z ljudmi v južni/jugovzhodni Aziji (poročilo bo objavljeno 20. junija 2017).

6.  Prihodnje posebno poročilo o skrbniškem skladu EU Bêkou za Srednjeafriško republiko (poročilo bo predvidoma objavljeno septembra/oktobra 2017).

 

 

Notranje strateške naloge pri Računskem sodišču:

 

Članica delovne skupine, pristojne za reorganizacijo Računskega sodišča. Naloge so zajemale posodobitev strukture senata, da bi bilo mogoče bolje izpostaviti prednostne naloge Računskega sodišča ter podpreti bolj prilagodljivo določanje prednostnih nalog, načrtovanje in izvajanje revizijskih nalog.

 

Od začetka junija 2016 vzporedno z opravljanjem dolžnosti iz senata III skupaj s še dvema članoma sodelujem v odboru Računskega sodišča za nadzor kakovosti revizij. V tej vlogi sem pristojna za zagotavljanje kakovosti posebnih poročil o trajnostni uporabi naravnih virov in posebnih poročil o regulaciji trgov in konkurenčnem gospodarstvu.

 

Trenutno predsedujem delovni skupini, ki bo septembra 2017 za člane organizirala seminar na temo strateškega razvoja Računskega sodišča. Poudarek seminarja bo na različnih vidikih, povezanih z uspešnostjo.

 

 

2013–2015

 

Pomočnica generalnega revizorja, danski državni revizijski urad. Revizije na ministrstvu za zaposlovanje, ministrstvu za otroke, enakost spolov, vključevanje in socialne zadeve, ministrstvu za gospodarske in notranje zadeve, ministrstvu za zdravje, ministrstvu za verske zadeve ter ministrstvu za kulturo. Finančne revizije, revizije skladnosti in revizije smotrnosti poslovanja šestih ministrstev, vračil centralne vlade občinam in revizije smotrnosti poslovanja regij. Pristojna za štiri direktorje in približno 50 zaposlenih. Članica vodstvene ekipe danskega državnega revizijskega urada.

 

Kot pomočnica generalnega revizorja sem bila med drugim odgovorna za različna poročila v zvezi z državljani, ki sem jih posredovala odboru za javne finance, zajemala pa so na primer: zatočišča za ženske, ukrepe za pomoč brezdomcem, čas obravnavanja primerov v organih javne uprave, nepravilno plačevanje prispevkov za socialno varnost, ukrepe vključevanja, nadzor duševnega zdravja na delovnem mestu in vire za raziskave v bolnišnicah.

 

Kot pomočnica generalnega revizorja sem bila odgovorna za pripravo poročil za odbor za javne finance o revizijah javnih računov za leti 2013 in 2014.

 

 

2010–2013

 

Pomočnica generalnega revizorja, danski državni revizijski urad. Pristojna za pripravo obsežnih pregledov, ki so se izvajali na ministrstvu za gospodarstvo in rast, ministrstvu za zaposlovanje, ministrstvu za prehrano, kmetijstvo in ribištvo, ministrstvu za stanovanjske, mestne in podeželske zadeve, ministrstvu za socialne zadeve in vključevanje, ministrstvu za zdravje, ministrstvu za promet, ministrstvu za podnebje, energijo in gradbeništvo in ministrstvu za okolje, ter za revizije uspešnosti v petih nacionalnih regijah. Vodenje štirih direktorjev in približno 40 zaposlenih. Članica vodstvene ekipe danskega državnega revizijskega urada.

 

2005–2009

 

 

Pomočnica generalnega revizorja, danski državni revizijski urad. Pristojna za finančne revizije in revizije skladnosti urada predsednika vlade, ministrstva za zunanje zadeve, ministrstva za finance, ministrstva za gospodarske in poslovne zadeve, ministrstva za znanost, tehnologijo in inovacije, ministrstva za promet in ministrstva za podnebje, energijo in gradbeništvo ter za revizije plačil po vsej državi, ki jih izvaja danski državni revizijski urad. Vodenje štirih ali petih direktorjev in približno 55 zaposlenih. Članica vodstvene ekipe danskega državnega revizijskega urada.

 

2002–2005

 

 

Kot direktorica enote C3 danskega državnega revizijskega urada sem bila odgovorna za finančne revizije in revizije skladnosti ministrstva za zunanje zadeve, ministrstva za promet in energijo, ministrstva za gospodarske in poslovne zadeve ter polovice ministrstva za znanost. Neposredno sem bila odgovorna za 17 zaposlenih.

 

1997–2002

 

 

Revizorka v Mednarodnem revizijskem oboru za Nato v Bruslju. Bila sem prva državljanka Danske, ki je v 27 letih zasedla tak položaj, in sploh prva ženska revizorka za Nato. Delo je vključevalo finančne revizije, revizije skladnosti in revizije smotrnosti poslovanja različnih organizacij in projektov Nata. Zajemalo je tudi revizije, ki so se izvajale pri infrastrukturnih programih Natovih varnostnih naložb (NSIP), kar je vključevalo veliko potovanj po vseh državah članicah Nata. Dobro poznavanje mednarodnih revizorskih in računovodskih standardov ter uporaba angleščine in francoščine kot delovnih jezikov.

 

1990–1997

 

 

Vodja oddelka, danski državni revizijski urad. Finančne revizije, revizije skladnosti in revizije smotrnosti poslovanja ministrstva za izobraževanje, ministrstva za znanost, ministrstva za kulturo in institucij Nordijskega sveta. Udeležba v nordijskem sodelovanju med nacionalnimi revizijskimi uradi.

 

DRUGE MEDNARODNE

IZKUŠNJE

 

2014–2015: S strani Evropske investicijske banke (EIB) imenovana za članico revizijskega odbora evropskega investicijskega sklada (EIS) v Luksemburgu. EIS z garancijami in tveganim kapitalom financira mala in srednja podjetja v Evropi. Revizijski odbor je med drugim odgovoren za preverjanje, ali so dejavnosti sklada ustrezno organizirane in revidirane. Revizija poteka v skladu z mednarodnimi revizorskimi standardi.

 

 

Maj 2013: Glavna govornica na konferenci Svetovne banke in Afriške razvojne banke v Abu Dabiju o razvoju upravljanja javnih financ v arabski regiji.

 

 

2012–2015: S strani generalnega revizorja imenovana za predsednico odbora za strokovne standarde INTOSAI, ki pripravlja standarde revidiranja javnih institucij za nacionalne revizijske urade po vsem svetu.

 

 

2011–2015: S strani ministra za gospodarske in poslovne zadeve imenovana za dansko članico revizijskega odbora Evropske investicijske banke (EIB) v Luksemburgu. EIB je banka Evropske unije. Revizijski odbor izvaja funkcijo upravljanja in je med drugim odgovoren za preverjanje, ali se dejavnosti EIB izvajajo pregledno in ustrezno, ali banka ustrezno upravlja s tveganji in opravlja potreben notranji nadzor ter deluje v skladu z najboljšo bančno prakso. Revizija poteka v skladu z mednarodnimi revizorskimi standardi.

 

 

2008–2011: S strani ministrstva za zunanje zadeve imenovana za dansko članico in predsednico tedaj novoustanovljenega revizijskega odbora pri Svetu Evrope v Strasbourgu, organizacije, pristojne tudi za Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu. Odgovornosti so vključevale svetovanje Svetu Evrope in generalnemu sekretarju o zadevah, povezanih z revizijo, zagotavljanje učinkovitega in ustreznega upravljanja in finančnega poslovodenja ter omogočanje usklajevanja med notranjimi in zunanjimi revizijami v Svetu Evrope. Revizija je potekala v skladu z mednarodnimi revizorskimi standardi.

 

 

2007–2012: Podpredsednica odbora za strokovne standarde. V imenu generalnega revizorja sem vodila letna srečanja usmerjevalnega odbora za strokovne standarde v Bahrajnu (2007), Braziliji (2009), Köbenhavnu (2010), na Novi Zelandiji (2011), v Stockholmu (2012), Pekingu (2013) in Bahrajnu (2014). Naloge so vključevale predsedovanje srečanjem s 50–60 mednarodnimi delegati, opredelitev strategije odbora za strokovne standarde in razvoj mednarodnih standardov, norm in načel za revizije v javnem sektorju.

 

 

2007: Voditeljica na tranzicijskem seminarju Svetovne banke za države v razvoju v Washingtonu, s poudarkom na preglednosti v računovodstvu in dobrem upravljanju javnih sredstev.

 

 

2006: Voditeljica na svetovnem kongresu Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov (IFAC) v Istanbulu 2006. Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov (IFAC) je svetovno združenje zasebnih revizorjev. Predstavitev dela Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) o standardih revidiranja javnega sektorja.

 

DRUGE IZKUŠNJE

2014–2015: Predsedovala skupni delovni skupini danskega združenja pooblaščenih računovodij (FSR) in danskega državnega revizijskega urada z nalogo oblikovanja skupnih smernic za upravljanje in revidiranje državnih subvencij ter standardnega postopka odobritve nepovratnih sredstev za projekte.

 

 

2009 in 2011: Organizirala in gostila dve nacionalni konferenci o javni reviziji danskega državnega revizijskega urada v letih 2009 in 2011. Konferenca iz leta 2011 se je osredotočala na vrednost revidiranja v javnem sektorju, njen cilj pa je bil prikazati, kako lahko revizija dodatno pripomore k razvoju in inovacijam v tem sektorju.

 

 

2008–2010: Članica danskega računovodskega sveta, ki med drugim igra vlogo posvetovalnega odbora ministrstva za finance pri vprašanjih v zvezi z razvojem nacionalnih računovodskih standardov.

 

Dolgoletne izkušnje v vlogi mentorice za upravljanje v mentorskem programu Djøf.

 

Tekoče znanje angleškega jezika, dobro praktično znanje francoskega jezika, solidna raven nemščine.


PRILOGA 2: POVZETEK IZKUŠENJ BETTINE JAKOBSEN KOT ČLANICE SODIŠČA IN CILJI ZA PRIHODNJI MANDAT

V svojem dveletnem obdobju kot članica Računskega sodišča sem bila pristojna za šest objavljenih posebnih poročil:

1.  št. 6/2016: Programi izkoreninjenja, obvladovanja in spremljanja za omejitev bolezni živali.

2.  št. 18/2016: Sistem EU za certificiranje trajnostnih biogoriv.

3.  št. 30/2016: Uspešnost podpore EU za prednostne sektorje v Hondurasu.

4.  št. 34/2016: Boj proti potrati hrane: priložnost, da EU izboljša učinkovitost rabe virov v verigi preskrbe s hrano.

5.  št. 9/2017: Podpora EU za boj proti trgovini z ljudmi v južni/jugovzhodni Aziji.

6.  št. 11/2017: Skrbniški sklad EU Bêkou za Srednjeafriško republiko: kljub nekaterim pomanjkljivostim obetajoč začetek.

K delu Računskega sodišča sem dejavno prispevala tudi kot:

  Članica delovne skupine, pristojne za reorganizacijo Računskega sodišča. Naloge so zajemale posodobitev strukture senata, da bi bilo mogoče bolje izpostaviti prednostne naloge Računskega sodišča ter povečati prilagodljivost pri načrtovanju in izvajanju revizijskih nalog.

  Članica odbora Računskega sodišča za nadzor kakovosti revizij, ki je pristojen za zagotavljanje kakovosti in skladnosti posebnih poročil.

  Predsednica delovne skupine, ki je septembra 2017 organizirala letni seminar članov o strateškem razvoju Računskega sodišča, s poudarkom na različnih vidikih revizije smotrnosti poslovanja.

  Članica številnih komisij za izbor vodilnih upravnih uslužbencev, med drugim je bilo izbranih devet vodilnih upravnih uslužbencev, med katerimi je šest žensk. Računsko sodišče ima zelo nadarjene uslužbence, sama pa se zavzemam za izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov med njimi.

Dobro delujoča revizija javnega sektorja je bistvenega pomena, saj državljanom zagotavlja odgovornost in preglednost. V prihodnjem mandatu bi na podlagi svojih več kot petindvajsetletnih izkušenj na področju revizije javnega sektorja še naprej spodbujala in izvajala revizije, ki lahko pozitivno vplivajo na življenja državljanov.

Prav tako bi si še naprej prizadevala za izboljšanje upravljanja in revizijskih ureditev. V zvezi s tem menim, da je treba obvezno tesno in konstruktivno sodelovati z deležniki Računskega sodišča, na primer s Parlamentom in predvsem njegovim Odborom za proračunski nadzor, saj gre za pomembna sogovornika na področju ohranjanja ustreznega mandata za revizijo vseh sredstev EU.

Kot članica odbora za nadzor kakovosti revizij prispevam k pripravi ustreznih, pravočasnih in verodostojnih posebnih poročil, na katera se lahko naši deležniki zanesejo. Tudi v prihodnje bi si prizadevala izboljševati kakovost in povečevati učinek naših posebnih poročil.

V prihodnjem mandatu bi se osredotočala na zunanje delovanje, varnost in pravosodje, saj so to področja, za katera trenutno izvajam revizije. Računsko sodišče bi lahko po mojem mnenju na teh področjih prevzelo vidnejšo vlogo, ne le na področju priprave zagotovil in neodvisnih ocen v zvezi s politikami in sredstvi za naše politične deležnike, temveč tudi pri zagotavljanju prispevka k varnosti in zaupanju državljanov EU. Moj cilj bi bil zagotoviti, da bo Računsko sodišče pri določanju prednostnih nalog in načrtovanju revizij obravnavalo vsa tveganja za EU in njene državljane ter da bo za to imelo na voljo potrebno tehnično zmogljivost.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Delna zamenjava članov Računskega sodišča - danska kandidatka

Referenčni dokumenti

10762/2017 – C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

21.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

5.10.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum sprejetja

26.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Lieve Wierinck

Datum predložitve

31.10.2017

Pravno obvestilo