Процедура : 2017/0815(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0342/2017

Внесени текстове :

A8-0342/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.7

Приети текстове :

P8_TA(2017)0433

ДОКЛАД     
PDF 604kWORD 51k
31.10.2017
PE 610.909v02-00 A8-0342/2017

относно предложението за назначаване на Баудилио Томе Мугуруса за член на Сметната палата

(C8‑0331/2017 – 2017/0815(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Индрек Таранд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Баудилио Томе Мугуруса
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Баудилио Томе Мугуруса НА ОПИТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ МУ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Баудилио Томе Мугуруса за член на Сметната палата (C8‑0331/2017 – 2017/0815(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0331/2017),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0342/2017),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 26 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Баудилио Томе Мугуруса за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Баудилио Томе Мугуруса

Образование

Диплома по право, Университет „Комплутенсе“, Мадрид, 1985 г. Диплома по икономика и стопански науки от UNED (Национален университет за дистанционно обучение), 1989 г. Магистър по право и завършил програма по международно данъчно облагане, Факултет по право, Университет „Харвард“, 1992 г.

Професионален опит

Доцент по публични финанси в Юридическия факултет на Университет „Комплутенсе“, Мадрид, 1993 – 1995 г. Водил курсове по данъчни въпроси в Школата по публични финанси към испанското Министерство на икономиката и финансите.

През 1986 г. полага успешно изпит и става член на корпуса от старши данъчни инспектори на Испания. Данъчен инспектор в данъчната служба на Коруня, 1988 – 1989 г. Координатор „Корпоративно данъчно облагане“ в Главна данъчна дирекция, представлява испанското правителство в работните групи на Съвета и Комисията. Член на Икономическия и административен съд на Мадрид, 1995 – 1996 г.

Работил в кабинета на министър-председателя на Испания от 1996 г. до 2000 г., първо като директор на отдела за икономически и социални въпроси, предоставящ консултации на министър-председателя по национални и международни икономически въпроси и подготовката на заседанията на Европейския съвет, а след това като директор на бюджетната служба на министър-председателя, с ранг на заместник-министър, подпомагащ министър-председателя при определянето на бюджетната политика и мониторинга на държавния бюджет.

Назначен за държавен секретар по телекомуникации и информационно общество в Министерството на науката и технологиите от 2000 до 2002 г.

Връща се в кабинета на министър-председателя през 2002 г. като директор на отдела за научни изследвания и политическа комуникация и също така заема поста на генерален секретар на Фондацията за социални изследвания и анализ.

Избиран три пъти – през 2004, 2008 и 2011 г. за член на Конгреса на депутатите (осми, девети и десети парламентарен мандат) и член на комисията по икономика и финанси, на комисията по бюджети и на комисията по наука и технологии. Говорител по финансовите въпроси на Народната партия (Partido Popular) в комисията по икономика и финанси на Конгреса на депутатите.

Член на Европейската сметна палата от 1 март 2012 г., работи в Одитен състав IV (регулиране на пазарите и конкурентоспособна икономика). Ръководител на Одитен състав ІV от май 2016 г. Член на Административния комитет на Палатата.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Баудилио Томе Мугуруса НА ОПИТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ МУ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ

Опит като член на Европейската сметна палата

По време на мандата си като член на Палатата съм изпълнявал почтено и професионално функциите, присъщи на заеманата длъжност, като съм допринасял активно за добрата работа и управлението на институцията. Работил съм, първо като член и понастоящем като ръководител, в Одитен състав IV, отговарящ за одита на въпроси, свързани с регулирането на пазара и конкурентоспособната икономика.

Бях докладчик за следните доклади относно финансови одити и одити на съответствието:

-  глава „Административни разходи“ на годишните доклади за периода 2011 – 2015 г.

-  специалните годишни доклади (за 2011 г. и 2012 г.) относно отчетите на съвместните предприятия на ЕС

-  специалния годишен доклад за периода 2011 – 2015 г. относно отчетите на Европейските училища.

Също така бях докладчик за следните одити на изпълнението:

-  „Добре ли се управляват преференциалните търговски режими?“ (Специален доклад № 2/2014)

-  „Предоставяне на финансова помощ за държави членки, намиращи се в затруднено положение“ (Специален доклад № 18/2015)

-  „Подобряването на техническата помощ за Гърция изисква повече внимание към резултатите“ (Специален доклад № 19/2015)

-  „Надзорът на ЕС върху агенциите за кредитен рейтинг – добре установен, но все още не напълно ефективен“ (Специален доклад № 22/2015)

-  „Намесата на Комисията в гръцката финансова криза“ (публикуването е предвидено за края на 2017 г.)

Също така бях представител на Одитен състав IV на заседанията на състав CEAD (координация, оценка, достоверност и развитие) и като ръководител на одитен състав съм член на Административния комитет на Палатата. Освен това бях член на работните групи, отговарящи за подготвителните проучвания, които доведоха до неотдавнашната реформа на Сметната палата.

Всяка година съм представял дейността на Палатата пред съвместната комисия за ЕС на испанския парламент, пред Сметна палата на Испания, пред органите за външен контрол на автономните области, както и пред органите за управление и вътрешен контрол на средствата на ЕС в Испания. Бил съм изслушван от няколко комисии на Европейския парламент и винаги съм бил на разположение на тези членове на ЕП, които се интересуват от работата на Палатата. Също така съм представлявал Палатата на различни международни форуми, като например Организацията на върховните одитни институции на държавите от Латинска Америка и Карибите (OLACEF), Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ), Международния валутен фонд (МВФ) или контактния комитет, и съм популяризирал работата ни в много области на гражданското общество.

Лични цели за един бъдещ мандат като член на Европейската сметна палата

Като ръководител на Одитен състав IV ще продължа да гарантирам правилното му функциониране и качеството на приетите от него доклади. Непосредствен приоритет за мен е изпълнението на две нови задачи, по които съм определен за докладчик: специалния доклад относно използването от ЕС на инструменти за рисков капитал и общия доклад относно предотвратяването на финансови кризи.

Независимо от задачите, които колегията ми възлага в бъдеще, ще се старая годишният доклад и специалните доклади да продължат да добавят стойност, да бъдат все по-полезни и да отговарят в по-голяма степен на потребностите на лицата, изработващи политиката, като допринасят за по-ефективно използване на бюджета и за укрепване на рамката за управление, прозрачност и отчетност на ЕС. Ще продължа да работя за непрекъснато подобряване на комуникацията с Европейския парламент, Съвета и всички заинтересовани от нашата работа.

В момента ЕС е изправен пред сериозни предизвикателства: икономическото управление, сигурността, околната среда и изменението на климата, икономическия растеж, демографските и технологичните промени и т.н. В това отношение ще отдавам предпочитание на мерки, които допринасят за по-доброто планиране и изпълнение на нашата работа, така че институцията да реагира по-бързо на предизвикателствата на одита, пред които ни изправят тези безпокойства.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат ES

Позовавания

11345/2017 – C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE)

Дата на сезиране

21.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

5.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Дата на приемане

26.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

31.10.2017

Правна информация