Postup : 2017/0815(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0342/2017

Předložené texty :

A8-0342/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.7

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0433

ZPRÁVA     
PDF 520kWORD 54k
31.10.2017
PE 610.909v02-00 A8-0342/2017

o návrhu na jmenování Baudilia Tomého Muguruzy členem Účetního dvora

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS BaudiliA ToméHO MuguruzY
 PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Baudilia ToméHO MuguruzY NA DOTAZNÍK
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Baudilia Tomého Muguruzy členem Účetního dvora

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0331/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0342/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 26. října 2017 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Baudilia Tomého Muguruzu členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS BaudiliA ToméHO MuguruzY

Vzdělání

vysokoškolské vzdělání v oboru práv – Universidad Complutense v Madridu (1985); vysokoškolský titul v oboru ekonomie a obchod – UNED (univerzita pro dálkové vzdělávání) (1989); magisterský titul v oboru právo a studium mezinárodního programu daňového práva na právnické fakultě Harvardovy univerzity (1992);

Profesní dráha

Vyučoval v oboru veřejných financí na právnické fakultě Universidad Complutense v Madridu (1993–1995); vyučoval rovněž předměty zaměřené na daňovou problematiku na škole veřejných financí španělského ministerstva hospodářství a financí.

V roce 1986 složil vstupní zkoušku španělského státního institutu daňových inspektorů; daňový inspektor na finančním úřadu v La Coruñi (1988–1989); následně zastával funkci koordinátora pro daně z příjmu právnických osob na generálním ředitelství pro daně; v této funkci zastupoval španělskou vládu v pracovních skupinách Rady a Komise; byl soudcem ekonomicko-správního soudu v Madridu (1995–1996);

Pracoval v úřadu předsedy španělské vlády (1996–2000), nejdříve jako ředitel odboru pro hospodářské a sociální záležitosti; v této funkci poskytoval pomoc a poradenství předsedovi vlády ohledně vnitrostátních a mezinárodních ekonomických otázek a při přípravě zasedání Evropské rady, později jako ředitel rozpočtové kanceláře úřadu předsedy vlády ve funkci náměstka asistoval předsedovi vlády při vytváření rozpočtové politiky a dohledu nad státním rozpočtem.

Byl jmenován státním tajemníkem pro telekomunikace a informační společnost na ministerstvu pro vědu a technologie, tuto funkci zastával v období 2000 až 2002.

Od roku 2002 pracoval opět v úřadu předsedy vlády jako ředitel odboru pro výzkum a politickou komunikaci a zastával rovněž funkci generálního tajemníka Nadace pro sociální studia a analýzu.

Třikrát byl zvolen do dolní komory španělského parlamentu (2004, 2008 a 2011 – osmé, deváté a desáté volební období), byl členem hospodářského a finančního výboru, rozpočtového výboru a výboru pro vědu a technologie; rovněž působil jako mluvčí pro finance španělské lidové strany (Partido Popular) v parlamentu – hospodářský a finanční výbor.

Jako člen Evropského účetního dvora od 1. března 2012 se stal členem IV. senátu (regulace trhů a konkurenceschopné hospodářství); od května 2016 tomuto senátu předsedá; je rovněž členem administrativního výboru Účetního dvora.


PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Baudilia ToméHO MuguruzY NA DOTAZNÍK

Praxe ve funkci člena Evropského účetního dvora

Během svého mandátu člena Účetního dvora jsem plnil úkoly vyplývající z této funkce čestně a profesionálně, a přispíval jsem tak aktivně k dobré práci a řádnému řízení tohoto orgánu. Jako člen a nyní předsedající jsem členem IV. senátu, který je pověřen auditem záležitostí souvisejících s regulací trhů a konkurenceschopným hospodářstvím.

Byl jsem zpravodajem následujících auditních zpráv a zpráv o plnění:

–  kapitola „Správní výdaje“ výročních zpráv za roky 2011 až 2015

–  zvláštní výroční zprávy (2011 a 2012) o účetnictví společných podniků EU

–  zvláštní výroční zpráva za roky 2011 až 2015 o účetnictví evropských škol

Byl jsem rovněž zpravodajem následujících výkonnostních auditů:

–  Jsou preferenční obchodní režimy vhodným způsobem řízeny? (2/2014)

–  Finanční pomoc poskytovaná zemím, které se potýkají s obtížemi (18/2015)

–  Je nutno věnovat více pozornosti výsledkům, aby se poskytování technické pomoci Řecku zlepšilo (19/2015)

–  Dohled EU nad ratingovými agenturami: dobře nastavený, dosud však ne plně účinný (22/2015)

–  Intervence Komise během řecké finanční krize (očekávané zveřejnění koncem roku 2017)

Zastupoval jsem také IV. senát na schůzích CEAD (Koordinace, hodnocení, spolehlivost a rozvoj) a jako předsedající senátu jsem členem administrativního výboru Účetního dvora. Byl jsem rovněž členem pracovních skupin pověřených předběžnými studiemi, které vedly k nedávné reformě Účetního dvora.

Každoročně jsem prezentoval činnost Účetního dvora ve společné komisi pro EU španělského parlamentu; ve španělském účetním dvoře; v organizacích externí kontroly autonomních společenství; rovněž v řídících orgánech a orgánech pro vnitřní kontrolu fondů EU ve Španělsku. Vystupoval jsem před různými výbory Evropského parlamentu a byl jsem vždy k dispozici poslancům, kteří se zajímali o činnost Účetního dvora. Navíc jsem zastupoval Účetní dvůr na různých mezinárodních fórech, například OLACEF, INTOSAI, MMF nebo v kontaktním výboru, a prezentoval jsem naši činnost v mnoha oblastech občanské společnosti.

Osobní cíle, pokud jde o budoucí mandát člena Evropského účetního dvora

Jako předsedající budu nadále zaručovat řádné fungování IV. senátu a kvalitu zpráv, které tento senát schvaluje. Mou bezprostřední prioritou je rovněž splnit oba úkoly, u nichž jsem byl jmenován zpravodajem: zvláštní zpráva o používání nástrojů rizikového kapitálu a situační zpráva o předcházení finančním krizím.

Ať mě kolegium pověří v budoucnu jakýmkoli úkolem, budu bdít nad tím, aby výroční zpráva a zvláštní zprávy nadále představovaly přínos, byly stále užitečnější a lépe odpovídaly potřebám těch, kdo přijímají politická rozhodnutí, a přispívaly tak k účinnějšímu využívání rozpočtu a posílení správního rámce, transparentnosti a odpovědnosti EU. Budu nadále přispívat k soustavnému zlepšování komunikace s Evropským parlamentem, Radou a všemi, kdo se zajímají o naši práci.

EU čelí v současnosti významným problémům: správa ekonomických záležitostí, bezpečnost, životní prostředí a změna klimatu, hospodářský růst, demografické a technologické změny atd. V tomto smyslu budu podporovat ta opatření, která přispějí k lepšímu plánování a provádění naší práce, aby Účetní dvůr pružněji reagoval na auditní výzvy, které souvisejí s těmito otázkami.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Částečná obměna členů Účetního dvora – španělský kandidát

Referenční údaje

11345/2017 – C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

21.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

5.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum přijetí

26.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum předložení

31.10.2017

Právní upozornění