Διαδικασία : 2017/0815(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0342/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0342/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0433

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 590kWORD 51k
31.10.2017
PE 610.909v02-00 A8-0342/2017

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Baudilio Tomé Muguruza ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Indrek Tarand

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Baudilio Tomé Muguruza
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Baudilio Tomé Muguruza ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Baudilio Tomé Muguruza ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0331/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0342/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψήφιου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2017, προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Baudilio Tomé Muguruza μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Baudilio Tomé Muguruza

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο

Πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης το 1985. Πτυχίο Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών από το UNED (εθνικό πανεπιστήμιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) το 1989. Μεταπτυχιακό δίπλωμα Νομικής, «International Tax Programme» από τη Νομική Σχολή του Harvard το 1992.

Σταδιοδρομία

Επίκουρος καθηγητής δημόσιων οικονομικών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης από το 1993 έως το 1995. Παράδοση μαθημάτων σχετικά με φορολογικά ζητήματα στη Σχολή Δημόσιων Οικονομικών του ισπανικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Το 1986 πέτυχε στις εξετάσεις εισαγωγής στο Ανώτατο Όργανο Φορολογικών Ελεγκτών της Ισπανίας. Εργάστηκε ως φορολογικός ελεγκτής στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της La Coruña από το 1988 έως το 1989. Ακολούθως, εργάστηκε ως συντονιστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, και εκπροσώπησε την ισπανική κυβέρνηση σε ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Διετέλεσε μέλος του Οικονομικού και Διοικητικού Δικαστηρίου της Μαδρίτης από το 1995 έως το 1996.

Εργάστηκε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας από το 1996 έως το 2000, αρχικά ως διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχοντας συνδρομή και συμβουλές στον πρωθυπουργό σε θέματα σχετικά με εθνικές και διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, και την προετοιμασία των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και, στη συνέχεια, ως διευθυντής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Γραφείου του Πρωθυπουργού, με βαθμό αναπληρωτή υφυπουργού, υπεύθυνος να επικουρεί τον πρωθυπουργό στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής πολιτικής και την παρακολούθηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Διετέλεσε υφυπουργός Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας στο Υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας από το 2000 έως το 2002.

Το 2002 επέστρεψε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού ως διευθυντής του Τμήματος Έρευνας και Πολιτικής Επικοινωνίας και διετέλεσε επίσης γενικός γραμματέας του Ιδρύματος Αναλύσεων και Κοινωνικών Σπουδών (FAES).

Εξελέγη τρεις φορές βουλευτής της ισπανικής Βουλής, το 2004, το 2008 και το 2011( κατά την όγδοη, ένατη και δέκατη κοινοβουλευτική περίοδο). Διετέλεσε μέλος των Επιτροπών Οικονομίας και Οικονομικών, Προϋπολογισμών, καθώς και Επιστημών και Τεχνολογίας. Διετέλεσε επίσης κομματικός εκπρόσωπος του Partido Popular επί οικονομικών θεμάτων στην Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών της ισπανικής Βουλής.

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από την 1η Μαρτίου 2012, στο Τμήμα IV (ρύθμιση αγορών και ανταγωνιστική οικονομία). Είναι πρόεδρος του εν λόγω τμήματος από τον Μάιο του 2016. Επίσης, είναι μέλος της διοικητικής επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Baudilio Tomé Muguruza ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Εμπειρία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιτέλεσα τα καθήκοντα της θέσης μου με ακεραιότητα και επαγγελματισμό, και συνέβαλα ενεργά στις καλές επιδόσεις και την ορθή διακυβέρνησή του οργάνου. Συμμετέχω στο Τμήμα IV, καταρχάς ως μέλος και τώρα ως πρόεδρος. Το εν λόγω Τμήμα είναι υπεύθυνο για ελεγκτικά ζητήματα που συνδέονται με τη ρύθμιση των αγορών και την ανταγωνιστική οικονομία.

Υπήρξα εισηγητής για τις ακόλουθες εκθέσεις οικονομικού ελέγχου και συμμόρφωσης:

-  Κεφάλαιο για τις διοικητικές δαπάνες των ετήσιων εκθέσεων από το 2011 έως το 2015

-  Ειδικές ετήσιες εκθέσεις (2011 και 2012) σχετικά με τους λογαριασμούς των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ

-  Ειδική Ετήσια Έκθεση (2011 έως 2015) για τους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Υπήρξα επίσης εισηγητής για τους ακόλουθους ελέγχους διαχείρισης:

-  Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; (2/2014)

-  Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση (18/2015)

-  Για να βελτιωθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα (19/2015)

-  Εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την ΕΕ: εδραιωμένη αλλά όχι πλήρως αποτελεσματική (22/2015)

-  Η παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση (προγραμματισμένη δημοσίευση για το τέλος του 2017).

Επίσης, εκπροσώπησα το Τμήμα IV στις συνεδριάσεις με το Τμήμα CEAD (Συντονισμός, Αξιολόγηση, Διασφάλιση και Ανάπτυξη) και, ως πρόεδρος του Τμήματος IV, είμαι μέλος της διοικητικής επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπήρξα επίσης μέλος των ομάδων εργασίας που ήταν αρμόδιες για τις προπαρασκευαστικές μελέτες που κατέληξαν στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κάθε έτος, παρουσιάζω το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Κοινή Επιτροπή Υποθέσεων της ΕΕ της ισπανικής Βουλής, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ισπανίας, τα όργανα εξωτερικού ελέγχου των αυτόνομων κοινοτήτων και τα όργανα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση και τον εσωτερικό έλεγχο των ταμείων της ΕΕ στην Ισπανία. Έχω παρουσιαστεί ενώπιον διαφόρων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάντα είμαι πρόθυμος να συναντηθώ με τους βουλευτές του Κοινοβουλίου που ενδιαφέρονται για το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επιπλέον, έχω αντιπροσωπεύσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο διαφόρων διεθνών φόρουμ, όπως, για παράδειγμα, στον OLACEF (Οργανισμός Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής), στον INTOSAI (Διεθνής Οργανισμός Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου), το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και στην επιτροπή επαφών και έχω κάνει γνωστό το έργο μας σε πολλούς τομείς της κοινωνίας των πολιτών.

Προσωπικοί στόχοι για μια μελλοντική θητεία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ως πρόεδρος του Τμήματος IV, θα συνεχίσω να εξασφαλίζω την ομαλή λειτουργία του και την υψηλή ποιότητα των εκθέσεων που εγκρίνονται από το εν λόγω Τμήμα. Έχω επίσης ως άμεση προτεραιότητα δύο νέες εργασίες για τις οποίες έχω οριστεί εισηγητής: την ειδική έκθεση σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου από την ΕΕ και την πανοραμική έκθεση σχετικά με την αποτροπή των χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

Ανεξάρτητα από τα καθήκοντα που μπορεί να μου αναθέσει μελλοντικά το Σώμα των μελών, θα εργαστώ για να εξασφαλίσω ότι η ετήσια έκθεση και οι ειδικές εκθέσεις θα εξακολουθήσουν να παρέχουν προστιθέμενη αξία, να καθίστανται ολοένα και χρησιμότερες και να καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες των φορέων λήψης πολιτικών αποφάσεων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε μια αποδοτικότερη χρήση του προϋπολογισμού και στην ενίσχυση του ενωσιακού πλαισίου διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου που επικοινωνούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και με όλους τους ενδιαφερόμενους για το έργο μας.

Σήμερα, η ΕΕ αντιμετωπίζει μείζονες προκλήσεις: οικονομική διακυβέρνηση, ασφάλεια, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, οικονομική ανάπτυξη, δημογραφικές και τεχνολογικές αλλαγές, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, θα προωθήσω τα μέτρα αυτά που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το πώς προγραμματίζουμε και υλοποιούμε το έργο μας προκειμένου το Ελεγκτικό Συνέδριο να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις προκλήσεις όσον αφορά τον έλεγχο που θέτουν τα εν λόγω ζητήματα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος της Ισπανίας

Έγγραφα αναφοράς

11345/2017 – C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

21.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

5.10.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

31.10.2017

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου