Menetlus : 2017/0815(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0342/2017

Esitatud tekstid :

A8-0342/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/11/2017 - 13.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0433

RAPORT     
PDF 350kWORD 49k
31.10.2017
PE 610.909v02-00 A8-0342/2017

ettepaneku kohta nimetada Baudilio Tomé Muguruza kontrollikoja liikmeks

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Indrek Tarand

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 1. LISA Baudilio Tomé Muguruza ELULOOKIRJELDUS
 2. LISA Baudilio Tomé Muguruza KOKKUVÕTE KOGEMUSTEST KONTROLLIKOJA LIIKMENA JA TULEVASE MANDAADIGA SEOTUD EESMÄRGID
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Baudilio Tomé Muguruza kontrollikoja liikmeks (C8‑0331/2017 – 2017/0815(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0331/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 121,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0342/2017),

A.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi;

B.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 26. oktoobri 2017. aasta koosolekul ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1.  toetab nõukogu ettepanekut nimetada Baudilio Tomé Muguruza kontrollikoja liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide kontrolliasutustele.


1. LISA Baudilio Tomé Muguruza ELULOOKIRJELDUS

Haridus

Kraad õigusteaduses, Madridi Complutense Ülikool, 1985. Kraad majandusteadustes, UNED (riiklik kaugõppe ülikool), 1989. Magistrikraad õigusteaduses ja rahvusvaheline maksuprogramm, Harvardi õiguskool, 1992.

Teenistuskäik

Riigirahanduse dotsent Madridi Complutense Ülikooli õigusteaduskonnas, 1993–1995. Andis ka maksunduse kursusi Hispaania majandus- ja rahandusministeeriumi riigirahanduse koolis.

1986. aastal sooritas eksami ja sai Hispaania riikliku kõrgemate maksuinspektorite kogu liikmeks. Maksuinspektor maksuameti A Coruña büroos aastatel 1988–1989. Seejärel töötas maksunduse peadirektoraadi äriühingute maksustamise küsimuste koordinaatorina, esindades Hispaania valitsust nõukogu ja komisjoni töörühmades. Madridis asuva majandus- ja halduskohtu liige aastatel 1995–1996.

Aastatel 1996–2000 töötas Hispaania peaministri büroos: esmalt majandus- ja sotsiaalküsimuste osakonna direktorina, kelle ülesanne oli abistada ja nõustada peaministrit riiklikes ja rahvusvahelistes majandusküsimustes ning Euroopa Ülemkogu kohtumisteks ettevalmistamisel; hiljem peaministri eelarvebüroo direktorina asekantsleri ametiastmel, kus ta abistas peaministrit eelarvepoliitika kujundamisel ja riigieelarve üle kontrolli teostamisel.

Teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi telekommunikatsioonide ning infoühiskonna riigisekretär aastatel 2000–2002.

Aastal 2002 naasis peaministri büroosse ja töötas teadusuuringute ja poliitilise kommunikatsiooni osakonna direktorina ning oli samuti analüüside ja sotsiaaluuringutega tegeleva sihtasutuse FAES peasekretär.

Valiti kolmel korral Hispaania parlamendi liikmeks (kaheksas, üheksas ja kümnes koosseis) (2004, 2008 ja 2011) ning ta kuulus majandus- ja rahandus-, eelarve- ning teadus- ja tehnoloogiakomisjonidesse. Tegutses ka Hispaania Rahvapartei (Partido Popular) kõneisikuna finantsküsimustes parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonis.

Alates 1. märtsist 2012 on Euroopa Kontrollikoja liige ning kuulub IV auditikoja (turgude reguleerimine ja konkurentsivõimeline majandus) koosseisu. Alates 2016. aasta maist on asjaomase auditikoja eesistuja. Ühtlasi on kontrollikoja halduskomitee liige.


2. LISA Baudilio Tomé Muguruza KOKKUVÕTE KOGEMUSTEST KONTROLLIKOJA LIIKMENA JA TULEVASE MANDAADIGA SEOTUD EESMÄRGID

Kogemused Euroopa Kontrollikoja liikmena

Kontrollikoja liikmeks olemise ajal olen täitnud ametiülesandeid usaldusväärselt ja professionaalselt ning panustanud aktiivselt institutsiooni heasse toimimisse ja juhtimisse. Olen olnud IV auditikoja liige ja praegu olen selle eesistuja. Kõnealune auditikoda vastutab turgude reguleerimise ja konkurentsivõimelise majandusega seotud küsimuste auditeerimise eest.

Olin järgmiste finants- ja vastavusauditi aruannete raportöör:

–  2011.–2015. aasta aruannete halduskulude peatükk;

–  iga-aastased eriaruanded (2011. ja 2012. aasta) ELi ühisettevõtete raamatupidamisaruannete kohta;

–  iga-aastane eriaruanne (2011.–2015. aasta) Euroopa koolide raamatupidamisaruande kohta.

Ühtlasi olin järgmiste tulemusauditite raportöör:

–  „Kas kaubanduse sooduskorda hallatakse asjakohaselt?“ (2/2014)

–  „Raskustes olevatele riikidele antud finantsabi“ (18/2015)

–  „Kreekale tehnilise abi andmise parandamiseks tuleb tulemustele rohkem tähelepanu pöörata“ (19/2015)

–  „ELi järelevalve reitinguagentuuride üle – tugeval alusel, kuid mitte veel täiesti mõjus“ (22/2015)

–  „Komisjoni sekkumine Kreeka finantskriisi“ (avaldamine on kavas 2017. aasta lõpus)

Samuti esindasin IV auditikoda CEAD-auditikoja (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) koosolekutel ning eesistujana olen kontrollikoja halduskomitee liige. Kuulusin ka töörühmadesse, mis vastutasid nende ettevalmistavate uuringute eest, mis tõid kaasa kontrollikoja hiljutise reformi.

Igal aastal olen tutvustanud kontrollikoja tööd Hispaania parlamendi ELi asjade ühiskomisjonile, Hispaania Riigikontrollile, autonoomsete piirkondade väliskontrolli asutustele ning ELi fondide haldus- ja sisekontrolli asutustele Hispaanias. Mind on ära kuulatud Euroopa Parlamendi eri komisjonides ning olen institutsiooni tööst huvitatud parlamendiliikmete jaoks alati olnud kättesaadav. Lisaks olen kontrollikoda esindanud erinevatel rahvusvahelistel foorumitel, nagu OLACEF, INTOSAI, IMF ja kontaktkomitee, ning teadvustanud meie tööd kodanikuühiskonna paljudes valdkondades.

Isiklikud eesmärgid seoses tulevase mandaadiga Euroopa Kontrollikoja liikmena

IV auditikoja eesistujana tagan jätkuvalt selle hea toimimise ning asjaomases auditikojas heakskiidetavate aruannete kõrge kvaliteedi. Minu esmane prioriteet on ka kahe uue ülesande täitmine raportöörina: eriaruanne riskikapitali instrumentide kasutamise kohta ELi poolt ning ülevaatlik aruanne finantskriiside ennetamise kohta.

Olenemata ülesannetest, mille kolleegium mulle tulevikus määrab, tagan, et aastaaruanne ja eriaruanded annaksid endiselt lisaväärtust, oleksid järjest kasulikumad ning vastaksid paremini poliitikakujundajate vajadustele, aidates kaasa eelarve tulemuslikumale kasutamisele ning ELi juhtimisraamistiku, läbipaistvuse ja aruandekohustuse tõhustamisele. Jätkan tööd selle nimel, et pidevalt täiustada suhtlust Euroopa Parlamendi, nõukogu ja kõigi meie tööst huvitatutega.

EL seisab praegu silmitsi oluliste küsimustega: majanduse juhtimine, julgeolek, keskkond ja kliimamuutused, majanduskasv, demograafilised ja tehnoloogilised muutused jne. Sellega seoses toetan meetmeid, mis aitavad meie tööd paremini kavandada ja ellu viia, et institutsioon lahendaks nendest küsimustest tulenevad auditiprobleemid kiiremini.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Hispaania kandidaat

Viited

11345/2017 – C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

21.9.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

5.10.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

1

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Esitamise kuupäev

31.10.2017

Õigusalane teave