Procedūra : 2017/0815(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0342/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0342/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/11/2017 - 13.7

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0433

ZIŅOJUMS     
PDF 594kWORD 54k
31.10.2017
PE 610.909v02-00 A8-0342/2017

par priekšlikumu iecelt Baudilio Tomé Muguruza par Revīzijas palātas locekli

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Indrek Tarand

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 1.  PIELIKUMS. Baudilio Tomé Muguruza DZĪVES APRAKSTS
 2. PIELIKUMS. BAUDILIO TOMÉ MUGURUZA SNIEGTAIS PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI REVĪZIJAS PALĀTAS LOCEKĻA AMATĀ UN MĒRĶIEM NĀKAMAJAM PILNVARU LAIKAM
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu iecelt Baudilio Tomé Muguruza par Revīzijas palātas locekli

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0331/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 121. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0342/2017),

A.  tā kā Parlamenta Budžeta kontroles komiteja pārbaudīja amata kandidāta atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 1. punktā noteiktās prasības; tā kā, veicot novērtēšanu, komiteja no kandidāta saņēma dzīves aprakstu, kā arī atbildes uz viņam nosūtīto rakstisko anketu;

B.  tā kā Budžeta kontroles komiteja 2017. gada 26. oktobra sanāksmē uzklausīja Padomes izvirzīto Revīzijas palātas locekļa amata kandidātu,

1.  apstiprina Padomes priekšlikumu iecelt Baudilio Tomé Muguruza par Revīzijas palātas locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Revīzijas palātai, kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.


1.  PIELIKUMS. Baudilio Tomé Muguruza DZĪVES APRAKSTS

Izglītība

1985. gads — grāds tiesību zinātnē, Madrides Universidad Complutense. 1989. gads — grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā, UNED. 1992. gads — maģistra grāds tiesību zinātnē un pabeigta Starptautiskā nodokļu programma Hārvarda Juridiskajā augstskolā.

Profesionālā pieredze

1993.–1995. gads — asociētais profesors valsts finansēs, Madrides Universidad Complutense, Tiesību fakultāte. Pasniedzis arī kursus nodokļu jautājumos Spānijas Ekonomikas un finanšu ministrijas Valsts finanšu skolā.

1986. gads — nokārtoja iestājeksāmenu, lai pievienotos Spānijas valsts nodokļu inspektoru augstākajam korpusam. 1988.–1989. gads — nodokļu inspektors Lakoruņas nodokļu birojā. Pēc tam Nodokļu ģenerāldirektorāta uzņēmumu nodokļu koordinators, un šajā amatā pārstāvējis Spānijas valdību Padomes un Komisijas darba grupās. 1995.–1996. gads — Madrides Ekonomikas un administratīvo lietu tiesas loceklis.

1996.–2000. gads — strādājis Spānijas premjerministra birojā, vispirms par Ekonomikas un sociālo lietu departamenta direktoru. Šajā amatā palīdzējis un sniedzis konsultācijas premjerministram valsts un starptautiskos ekonomikas jautājumos un piedalījies Eiropadomes sanāksmju sagatavošanā. Pēc tam bijis premjerministra Budžeta biroja direktors (valsts sekretāra vietnieka rangā), sniedzot premjerministram atbalstu budžeta politikas veidošanā un valsts budžetu uzraudzībā.

2000.–2002. gads — Zinātnes un tehnoloģijas ministrijas telekomunikāciju un informācijas sabiedrības lietu valsts sekretārs.

2002. gads — darbs premjerministra birojā, kur ieņēma Pētniecības un politiskās komunikācijas departamenta direktora amatu un bija arī Analīzes un sociālo pētījumu fonda ģenerālsekretārs.

Trīs reizes — 2004., 2008. un 2011. gadā — ievēlēts par Deputātu kongresa locekli (attiecīgi 8., 9. un 10. sasaukumā). Darbojies Ekonomikas un finanšu komisijā, Budžetu komisijā un Zinātnes un tehnoloģijas komisijā. Partido Popular vārdā darbojies kā Deputātu kongresa Ekonomikas un finanšu komisijas preses sekretārs finanšu jautājumos.

2012. gada 1. marts — tika iecelts par Eiropas Revīzijas palātas locekli un norīkots IV apakšpalātā (Tirgu regulējums un konkurētspējīga ekonomika). Kopš 2016. gada maija — šīs apakšpalātas vecākais loceklis. Arī Revīzijas palātas Administratīvās komitejas loceklis.


2. PIELIKUMS. BAUDILIO TOMÉ MUGURUZA SNIEGTAIS PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI REVĪZIJAS PALĀTAS LOCEKĻA AMATĀ UN MĒRĶIEM NĀKAMAJAM PILNVARU LAIKAM

Eiropas Revīzijas palātas locekļa pieredze

Revīzijas palātas locekļa amatā esmu godprātīgi un profesionāli pildījis man uzticētos pienākumus, aktīvi sniedzot ieguldījumu iestādes labā darbībā un pārvaldībā. Sākumā kā loceklis, bet pašlaik kā vecākais loceklis strādāju IV apakšpalātā, kurai uzticēti revīzijas jautājumi lietās, kas saistītas ar tirgu regulējumu un konkurētspējīgu ekonomiku.

Esmu bijis atbildīgs par šādu finanšu revīzijas un budžeta izpildes ziņojumu sagatavošanu:

–  gada pārskata sadaļa “Administratīvie izdevumi” laikā no 2011. gada līdz 2015. gadam;

–  īpašie gada ziņojumi par ES kopuzņēmumu pārskatiem 2011. un 2012. gadā;

–  īpašie gada ziņojumi par Eiropas skolu pārskatiem laikā no 2011. gada līdz 2015. gadam.

Esmu bijis atbildīgs arī par šādu pārvaldības revīziju ziņojumu sagatavošanu:

–  “Vai preferenciālas tirdzniecības režīmi tiek pienācīgi pārvaldīti?” (Nr. 2/2014);

–  “Grūtībās nonākušajām valstīm sniegtā finansiālā palīdzība” (Nr. 18/2015);

–  “Lai uzlabotu tehniskās palīdzības sniegšanu Grieķijai, lielāka uzmanība jāpievērš rezultātiem” (Nr. 19/2015);

–  “ES īstenotā kredītreitingu aģentūru uzraudzība ir labi izveidota, taču vēl nav pilnībā efektīva” (Nr. 22/2015);

–  “Komisijas rīcība saistībā ar finanšu krīzi Grieķijā” (paredzēts publicēt 2017. gada beigās).

Turklāt pārstāvēju IV apakšpalātu CEAD apakšpalātas (Koordinēšana, vērtēšana, kvalitātes nodrošināšana un attīstība) sanāksmēs un kā apakšpalātas vecākais loceklis biju arī Revīzijas palātas Administratīvās komitejas loceklis. Piedalījos arī vienā no darba grupām, kurām bija uzticēts veikt priekšizpēti par Revīzijas palātas reformu, kas nesen tika pabeigta.

Katru gadu esmu iepazīstinājis ar Revīzijas palātas darbu Spānijas parlamenta Apvienoto ES lietu komiteju, Spānijas Revīzijas palātu, autonomo apgabalu ārējās kontroles iestādes, kā arī ES līdzekļu pārvaldības un iekšējās kontroles iestādes Spānijā. Esmu uzstājies dažādu Eiropas Parlamenta komiteju sanāksmēs un vienmēr esmu bijis pieejams deputātiem, kas pauduši interesi par Revīzijas palātas darbu. Turklāt esmu pārstāvējis Revīzijas palātu dažādos starptautiskos forumos, piemēram, OLACEF, INTOSAI, SVF un kontaktkomitejā, un dažādos gadījumos esmu informējis par mūsu darbu pilsonisko sabiedrību.

Personiskie mērķi nākamajam Eiropas Revīzijas palātas locekļa pilnvaru termiņam

Kā IV apakšpalātas vecākais loceklis turpināšu garantēt labu apakšpalātas darbu un tajā apstiprināto ziņojumu kvalitāti. Mana aktuālākā prioritāte ir arī izpildīt divus jaunus man uzticētus uzdevumus: sagatavot īpašo ziņojumu par to, kā ES izmanto riska kapitāla instrumentus, un visaptverošu ziņojumu par finanšu krīžu novēršanu.

Lai kādu uzdevumu man arī turpmāk neuzticētu Revīzijas palātas kolēģija, rūpēšos par to, lai gada pārskats un īpašie ziņojumi turpinātu sniegt pievienoto vērtību, būtu aizvien lietderīgāki un pēc iespējas labāk atbilstu politisko lēmumu pieņēmēju vajadzībām, palīdzot efektīvāk izmantot budžetu un stiprināt ES pārvaldību, pārredzamību un pārskatatbildību. Turpināšu strādāt pie tā, lai aizvien uzlabotu saziņu ar Eiropas Parlamentu, Padomi un visiem, kas interesējas par mūsu darbu.

ES šobrīd ir jārisina svarīgi problēmjautājumi: ekonomikas pārvaldība, drošība, vide un klimata pārmaiņas, ekonomikas izaugsme, demogrāfiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas u. c. Šajā kontekstā došu priekšroku visiem pasākumiem, kas veicina mūsu darba labāku plānošanu un īstenošanu tā, lai mūsu iestāde maksimāli elastīgi reaģētu, stājoties pretī minēto problēmjautājumu radītajiem izaicinājumiem revīzijas jomā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Spānijas kandidāts

Atsauces

11345/2017 – C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

21.9.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

5.10.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

1

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Iesniegšanas datums

31.10.2017

Juridisks paziņojums