Procedure : 2017/0815(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0342/2017

Ingediende teksten :

A8-0342/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0433

VERSLAG     
PDF 354kWORD 49k
31.10.2017
PE 610.909v02-00 A8-0342/2017

over de benoeming van Baudilio Tomé Muguruza als lid van de Rekenkamer

(C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Indrek Tarand

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN Baudilio Tomé Muguruza
 BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR Baudilio Tomé Muguruza VAN ZIJN ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de benoeming van Baudilio Tomé Muguruza als lid van de Rekenkamer (C8‑0331/2017 – 2017/0815(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0331/2017),

–  gezien artikel 121 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0342/2017),

A.  overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden;

B.  overwegende dat de Commissie begrotingscontrole het kandidaat-lid van de Rekenkamer tijdens haar vergadering van 26 oktober 2017 heeft gehoord;

1.  brengt positief/negatief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Baudilio Tomé Muguruza tot lid van de Rekenkamer;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.


BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN Baudilio Tomé Muguruza

Onderwijsachtergrond

Diploma rechtsgeleerdheid, Universidad Complutense Madrid, 1985. Diploma economie & bedrijfskunde, UNED (nationale universiteit voor onderwijs op afstand), 1989. Masterdiploma rechtsgeleerdheid en diploma van het International Tax Programme, Harvard Law School, 1992.

Professionele loopbaan

Docent overheidsfinanciën aan de rechtenfaculteit van de Universidad Complutense, Madrid (1993-1995). Verzorgde ook cursussen over fiscale onderwerpen aan de School voor overheidsfinanciën van het Ministerie van Economie en Financiën.

Werd in 1986 toegelaten tot het staatskorps van belastinginspecteurs van Spanje. Belastinginspecteur bij de belastingdienst van A Coruña (1988-1989). Werd vervolgens coördinator vennootschapsbelastingen bij het directoraat-generaal Belastingzaken en vertegenwoordigde in die hoedanigheid de Spaanse regering in de werkgroepen van de Raad en de Commissie. Lid van het economisch-administratief gerecht van Madrid (1995-1996).

Werkte in het kabinet van de premier van Spanje (1996-2000): eerst als directeur van het departement Economische en Sociale Zaken, waarbij hij de premier adviseerde over nationale en internationale economische aangelegenheden en hem bijstond bij de voorbereidingen voor vergaderingen van de Europese Raad, en vervolgens als directeur van de dienst Begroting van de premier met de rang van ondersecretaris, waarbij hij de premier bijstond bij het uitstippelen van het begrotingsbeleid en het toezicht op de algemene staatsbegroting.

Staatssecretaris van Telecommunicatie en van de Informatiemaatschappij bij het Ministerie van Wetenschap en Technologie (2000-2002).

Keerde in 2002 terug naar het kabinet van de premier als directeur van het departement Onderzoek en Beleidscommunicatie en secretaris-generaal van de Stichting Sociale Studies en Analyses.

In 2004, 2008 en 2011 verkozen tot lid van het Congres van Afgevaardigden (achtste, negende en tiende zittingsperiode) en lid van de commissie Economie en Financiën, de begrotingscommissie en de commissie Wetenschap en Technologie. Was tevens woordvoerder financiën van de Partido Popular in de Commissie economie en handel van het Parlement.

Lid van de Europese Rekenkamer sinds 1 maart 2012, toegewezen aan kamer IV (marktregulering en concurrerende economie). Deken van die kamer sinds mei 2016. Tevens lid van het administratief comité van de Rekenkamer.


BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR Baudilio Tomé Muguruza VAN ZIJN ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT

Ervaring als lid van de Europese Rekenkamer

Tijdens mijn mandaat als lid van de Rekenkamer heb ik de aan deze functie verbonden taken met integriteit en professionaliteit uitgevoerd, en zodoende actief bijgedragen aan het goede functioneren en bestuur van de instelling. Ik was eerst als lid en ben momenteel als deken toegewezen aan kamer IV, die verantwoordelijk is voor het controleren van zaken met betrekking tot marktregulering en concurrerende economie.

Ik ben rapporteur geweest voor de volgende financiële en nalevingsgerichte controleverslagen:

-  Hoofdstuk "Administratieve uitgaven" van de jaarverslagen van 2011 t/m 2015

-  Specifieke jaarverslagen (2011 en 2012) over de rekeningen van de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU

-  Specifiek jaarverslag van 2011 t/m 2015 over de rekeningen van de Europese scholen

Ik ben tevens rapporteur geweest voor de volgende doelmatigheidscontroles:

-  Worden de preferentiële handelsregelingen naar behoren beheerd? (2/2014)

-  Financiële bijstand aan landen die in moeilijkheden verkeren (18/2015)

-  Meer aandacht voor resultaten nodig om de verlening van technische bijstand aan Griekenland te verbeteren (19/2015)

-  Het EU-toezicht op ratingbureaus: een solide opzet, maar nog niet volledig doeltreffend (22/2015)

-  De interventie door de Commissie in de Griekse financiële crisis (verwachte publicatiedatum eind 2017)

Ik ben eveneens vertegenwoordiger van kamer IV geweest in de vergaderingen van kamer CEAD (coördinatie, evaluatie, certificering en ontwikkeling), en als deken ben ik lid van het administratief comité van de Rekenkamer. Daarnaast was ik een van de leden van de werkgroepen die verantwoordelijk waren voor de onderzoeken die hebben geleid tot de recente hervorming van de Rekenkamer.

Ik heb de werkzaamheden van de Rekenkamer jaarlijks gepresenteerd aan de gemengde commissie voor de EU van het Spaanse parlement, aan de rekenkamer van Spanje, aan de organen voor externe controle van de autonome regio's en aan de organen voor de beheersing en interne controle van de middelen van de EU in Spanje. Ik ben voor verschillende comités van het Europees Parlement verschenen en heb altijd ter beschikking gestaan van EP-leden die geïnteresseerd waren in de werkzaamheden van de instelling. Bovendien heb ik de Rekenkamer vertegenwoordigd op verschillende internationale fora, zoals de Olacefs, de Intosai, het IMF en het contactcomité, en heb onze werkzaamheden verspreid op een groot aantal terreinen van het maatschappelijk middenveld.

Persoonlijke doelstellingen voor een toekomstig mandaat als lid van de Europese Rekenkamer

Als deken zal ik ervoor blijven zorgen dat kamer IV goed functioneert en dat de verslagen die in deze kamer worden goedgekeurd van hoge kwaliteit zijn. Mijn onmiddellijke prioriteit is daarnaast de uitvoering van de twee nieuwe taken waarvoor ik als rapporteur ben benoemd: het speciale verslag over het gebruik van risicokapitaalinstrumenten door de EU en het overzichtsverslag over het voorkomen van financiële crises.

Welke taak het college me in de toekomst ook toevertrouwt, ik zal erop toezien dat het jaarverslag en de speciale verslagen waarde blijven toevoegen, steeds nuttiger worden en beter beantwoorden aan de behoeftes van beleidsmakers, zodat ze bijdragen aan een efficiënter gebruik van de begroting en de versterking van het governancekader, de transparantie en de verantwoordingsplicht van de EU. Ik zal me blijven inzetten voor de voortdurende verbetering van de communicatie met het Europees Parlement, de Raad en eenieder die geïnteresseerd is in onze werkzaamheden.

De EU moet momenteel het hoofd bieden aan belangrijke uitdagingen, onder andere op het gebied van economisch bestuur, veiligheid, milieu en klimaatverandering, economische groei, demografische en technologische veranderingen, etc. In dit kader zal ik maatregelen bevorderen die bijdragen aan een betere programmering en uitvoering van onze werkzaamheden, waardoor de instelling flexibeler kan reageren op de uitdagingen op het gebied van audit die hiermee gepaard gaan.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat ES

Document- en procedurenummers

11345/2017 – C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

21.9.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

CONT

5.10.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

26.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

18

1

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum indiening

31.10.2017

Juridische mededeling