Процедура : 2017/0817(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0343/2017

Внесени текстове :

A8-0343/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.9

Приети текстове :

P8_TA(2017)0435

ДОКЛАД     
PDF 677kWORD 63k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

относно предложението за назначаване на Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду (João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo) за член на Сметната палата

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Индрек Таранд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду (João Alexandre Tavares Gonçalves De Figueiredo)
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду НА ОПИТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ МУ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду (João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo) за член на Сметната палата

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0333/2017),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0343/2017),

A.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид факта, че на своето заседание на 26 октомври 2017 г. комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду (João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo) за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите за одит на държавите членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду (João Alexandre Tavares Gonçalves De Figueiredo)

ПРОФЕСИОНА-ЛЕН ОПИТ

 

октомври 2016 г. – до момента

Член на Европейската сметна палата

Член на Европейската сметна палата (ЕСП), разпределен в Одитен състав I –Устойчиво използване на природните ресурси.

Отговарящ за одитите в областта на общата селскостопанска политика.

Участва в изготвянето на стратегически насоки и документи за планиране и оценка на дейностите на ЕСП.

Член на Комитета по етика на ЕСП.

 

юни 2008 – септември 2016 г.

Съдия в Сметната палата на Португалия

Участвах във вземането на решения за одобрение на становището за общите сметки на Португалската република.

Извършвах проверки на законосъобразността на договорите, сключени от административните или корпоративните субекти на централната държавна администрация, автономните региони и местните органи: заеми и лизинги, предоставяне на услуги, строителни работи, доставка на стоки, покупка на недвижими имоти, договори за оперативен лизинг, концесии за строителство и услуги, публично-частни партньорства, сливания на местни предприятия.

Провеждах одити на изпълнението на договорите и с цел определяне на финансовата отговорност.

Прилагах законодателството относно управлението на публичните финансови средства в публичния сектор и стопанските сектори, националното и европейското законодателство в областта на обществените поръчки и основното административно законодателство.

Подпомагах изготвянето на плановете и докладите за дейността на Сметната палата.

Председател на комисията по информационни технологии на Палатата.

Член на редакционната колегия на вестника на Палатата.

 

март 2005 – юни 2008 г.

Държавен секретар за публичната администрация, Министерство на финансите, правителство на Португалия

Участвах в заседанията на Министерския съвет и на държавните секретари.

Участвах в пленарните заседания на Събранието на Португалската република и парламентарните комисии.

Участвах в заседанията на Съвета на министрите на ЕС.

Участвах през този период в изготвянето на общите сметки и бюджетите на държавата, на програмите за растеж и стабилност и на ключово португалско законодателство в областта на публичните финанси.

Извършвах прегледи на най-важното законодателство относно човешките ресурси на публичната администрация, по-специално в областта на договорните отношения, професионалното развитие и възнагражденията, оценката на резултатите, социалната закрила и пенсионирането. Създадох централната база данни за човешките ресурси на публичната администрация. Отговарях за програмата за преструктуриране на централната държавна администрация, която оказа влияние върху всички отдели в министерствата на централно и децентрализирано равнище и която имаше за цел повишаване на ефективността и на ефикасността на управлението чрез съкращаване с 26% на длъжностите и структурите на висшето ръководство.

Създадох споделянето на услуги между държавните служби.

 

септември 2003 – март 2005 г.

Главен одитор в Сметната палата на Португалия

Издавах правни и финансови становища относно: измененията на Закона за бюджетната рамка; приложимостта на бюджетните правила и принципи на Закона за бюджетната рамка за местните органи; присъждането на държавни и социалноосигурителни кредити за секюритизация; независимостта на сметните палати; отношението на сметните палати към вътрешния контрол; Закона относно организацията и дейността на Палатата; правния режим относно извъндоговорната гражданска отговорност на държавата; принципите и стандартите, които трябва да се спазват от пряката и непряката държавна администрация.

Осигурявах техническа и правна подкрепа за финансовите одити, одитите на съответствието и одитите на изпълнението.

Участвах в международни заседания с участието на върховни одитни институции (ВОИ) в рамките на Европейския съюз, ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ.

 

ноември 2002 – септември 2003 г.

Началник на Отдела за обучение

Генерална дирекция за митниците – Министерство на финансите – Португалия

Изготвях и наблюдавах политики, планове и доклади за оценка относно обучението на португалските митнически служители при прилагането на митническите режими на Португалия и на ЕС. Осъществявах инициативи за обучение за португалските митнически служители.

април 2001 – ноември 2002 г.

Изпълнителен директор

Генерален директор на Службата за местата за лишаване от свобода – Министерство на правосъдието – Португалия

Носех главна отговорност за Службата, включително за централните служби и 54 места за лишаване от свобода, 6 300 длъжностни лица, оперативен бюджет в размер на 188 000 000 EUR и инвестиционен бюджет в размер на 55 400 000 EUR (данни от 2002 г.).

Носех главна отговорност за изпълнението на наказанията лишаване от свобода, наложени от съдилищата на 13 500 затворници (данни от 2002 г.).

Определях възможностите за стратегическо развитие на португалската система на местата за лишаване от свобода и докладите и плановете за действие.

Изготвих нов законопроект относно наказанията лишаване от свобода и проект на законодателна разпоредба за укрепване на службата за одит и инспекции на Службата за местата за лишаване от свобода с цел гарантиране на надзора и правното съответствие на нейните практики в местата за лишаване от свобода и управлението им.

Проведох първото проучване в Португалия относно тенденциите в употребата на наркотици и употребата им в местата за лишаване от свобода за Центъра за научни изследвания и проучвания в областта на социологията в Университетския институт в Лисабон (ISCTE).

Разработих и приложих програма за подобряване на сигурността в местата за лишаване от свобода, както и програма за превенция на самоубийствата.

Приложих програма за изграждане и обновяване на местата за лишаване от свобода (Карегейра, Пасуш де Ферейра, съдебната полиция на Порто, Тирш, Синтра, Монтижу, Оляу, Лейрия, Коимбра и Порто).

Бях редактор на вестника „Temas Penitenciários“.

 

февруари 1999 – април 2001 г.

Председател

Национална пробационна служба – Министерство на правосъдието – Португалия

Носех крайната отговорност за Службата, включително за 115 административни единици в 104 общини, 1 700 длъжностни лица и бюджет в размер на 37 500 000 EUR (данни от 1999 г.).

Носех крайната отговорност за предоставянето на техническа помощ за съдилищата с наказателна юрисдикция и за изпълнението на присъди без лишаване от свобода (16 000 заявления годишно).

Носех главна отговорност за подпомагане на съдилищата при прилагането и изпълнението на мерки, свързани с правораздаването при малолетни и непълнолетни и семейното правораздаване чрез 14-те институции за малолетни и непълнолетни лица на Службата (26 000 заявления годишно), и за приемането на процедури съгласно международните конвенции, свързани с малолетните и непълнолетните лица, за които Службата е централният орган.

 

 

Изготвих стратегическия план за 2000 – 2003 г. и проектирах и разработих система за планиране.

Допринесох за реформата на правораздаването при малолетни и непълнолетни (закон № 147/99 от 1 септември 1999 г. и закон № 166/99 от 14 септември 1999 г.).

Създадох условия за съдилищата да постановяват общественополезен труд, включително споразумения с 440 публични и частни институции, готови да приемат лица, които изтърпяват този вид наказание.

Приведох в изпълнение система за електронно наблюдение в Португалия за наблюдението на млади правонарушители по домовете им (закон № 122/99 и министерска заповед за прилагане № 26/2001).

 

ноември 1995 – февруари 1999 г.

Началник на кабинет, Министерство на правосъдието

Министерство на правосъдието – Португалия

Подготвях решения на Министерството на правосъдието, свързани със следните области: съдебната полиция, Генералната дирекция на местата за лишаване от свобода, Генералната дирекция на регистрацията и нотариалните услуги, Националната пробационна служба, Генералния секретариат, Службата за изследвания и планиране, Службата за финансово управление, Социалните служби на Министерството на правосъдието, Службата по европейско право; международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, осигурявайки връзката с Главната прокуратура.

Обезпечавах връзката между кабинета на Министерството и горепосочените органи, както и с Върховния съд и Върховния административен съд, Върховния съдебен съвет, Върховния съвет на административните и данъчните съдилища, Главната прокуратура и адвокатската колегия.

Допринесох за подготовката на законодателни разпоредби в основни области на политиката в сферата на правосъдието, и по-конкретно: закона за свободата на религията, закона за трафика и употребата на наркотици, закона за прилагането на наказанията за полагане на общественополезен труд, закона за електронното наблюдение на правонарушителите по домовете им, реформата на правораздаването при малолетни и непълнолетни, закона за либерализирането на професията „нотариус“, административните нареждания относно възлагането на обществени поръчки за строителни работи, стоки и услуги и набирането на персонал за Службата за местата за лишаване от свобода, създаването на места за лишаване от свобода, както и организацията и функционирането на съдебната полиция.

Допринесох за изготвянето на бюджетите и плановете за Министерството на правосъдието.

Работих в Министерството на правосъдието по международни въпроси, по-специално подготовката за участието на Министерството на правосъдието в заседанията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС и в други международни заседания, особено тези на ООН, Съвета на Европа, Общността на португалоезичните държави и Конференцията на министрите на правосъдието на ибероамериканските държави, както и за командировките на служители в чужбина.

Наблюдавах отношенията между Министерството на правосъдието и синдикалните организации в сектора.

 

ноември 1991 – ноември 1995 г.

Началник на кабинета на държавния секретар към Министерството на правосъдието

Министерство на правосъдието – Португалия

Подготвях решения на държавния секретар в следните области: служби за защита на малолетните и непълнолетните лица, Национална пробационна служба, ИТ служби, Център за изследвания в областта на правосъдието, Служба за планиране и координиране на борбата с наркотиците, съдебна медицина, Служба за компютризиране на съдебната система, цялостна координация на сътрудничеството с африканските португалоезични държави в областта на гражданството, доброволния институционален арбитраж, защитата на потребителите, опазването на околната среда, съветите за закрила на децата.

Участвах в подготовката на законодателни разпоредби, по-специално на Кодекса за специални процедури по възстановяване на дружества и несъстоятелност, на правната рамка относно употребата и трафика на наркотици, на правната рамка относно осиновяването, на международни правни инструменти във връзка със съдебното сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни въпроси и сътрудничеството с португалоезичните африкански държави и на съвети за закрила на детето от 1992 до 1995 г.

Подготвях публичните презентации и пътуванията в чужбина на държавния секретар, по-специално за целите на участието в заседанията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС, Съвета на Европа, ООН, Общността на португалоезичните държави и Конференцията на министрите на правосъдието на ибероамериканските държави.

Изготвих проучването „Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça“ (Принос към една систематизирана реформа на Министерството на правосъдието).

 

ноември 1987 – ноември 1991 г.

Заместник генерален директор

Национална пробационна служба – Министерство на правосъдието – Португалия

Бях старши ръководител на оперативната дейност на Службата, осъществявана от 300 длъжностни лица в съдебните райони на Лисабон и южната част на страната, Азорските острови и Мадейра, която включваше: техническа подкрепа за съдилищата при вземането на решения, свързани с наказателни дела, изпълнение на присъди, малолетни и непълнолетни и семействата; техническа подкрепа за администрацията на местата за лишаване от свобода при вземането на решения по отношение на лишените от свобода (по-специално одобрения за освобождаване и отворени режими); психологическа и социална подкрепа за непълнолетни, млади хора и възрастни, които подлежат на съдебно производство, и за техните семейства; връзки с други публични структури и частни организации, работещи за предотвратяване на престъпността и за социална реинтеграция.

февруари 1987 – ноември 1987 г.

Ръководител на Отдела за научни изследвания и планиране, администрация на Макао, Институт за социална дейност

Давах правни консултации относно социалните действия на Института.

Изготвях процедурите за съставяне и подписване на договори за строителни работи за изграждането на социални жилища (селище със социални жилища „Mong-Há“ с 650 жилища на стойност 48 милиона патаки и селище „Fai Chi Kei“ с 1 100 жилища).

Подготвяне на проучвания относно разработването на система за финансова подкрепа и социални структури, управлявани от частни институции.

Подготвяне на проучвания относно разработването на системата за планиране на Института.

 

февруари 1985 – февруари 1987 г.

Ръководител на Службата за организация и информационни технологии, администрация на Макао

Централно бюро на държавната администрация

Издавах становища относно основните правила за публичните служби, относно процедурите за придобиване на ИТ оборудване за публичните служби и относно административната рационализация и намаляването на бюрокрацията.

Изработих стандартизирани формуляри в администрацията на Макао.

Проектирах и създадох система за придобиване на компютърно оборудване и микрофилмиране за публичните служби на Макао.

Изготвих план за компютризиране на общите области на администрирането и управлението на публичните служби на Макао.

Организирах първото проучване на човешките ресурси на администрацията на Макао (общ брой на работната сила: 8 500 души).

Извърших компютризиране на отдела „Администрация и държавна служба“.

Разработих интегрирана система за връзки с обществеността в администрацията на Макао.

Разработих интегрирана система за управление за отдела „Администрация и държавна служба“.

 

юни 1983 – февруари 1985 г.

Директор на Службата за техническа координация, научни изследвания и планиране

Национална пробационна служба – Министерство на правосъдието – Португалия

Координирах дейностите, свързани с публикуването на проучвания относно социалната реинтеграция на нарушители.

Определих формата на социалните доклади, използвани за постановяване на съдебни решения, и за индивидуални планове за рехабилитация в рамките на пробационната система.

Проектирах система за статистически данни за дейностите на Службата.

Разработих протокол, договорен със службите в местата за лишаване от свобода, за регулиране на дейностите на Службата в местата за лишаване от свобода.

Разработих план за дейността на Службата през 1984 г.

април 1979 – юни 1983 г.

Технически служител във висшата публична администрация

Държавен секретариат по публична администрация, Португалия

Изготвях становища относно основните правила за държавната администрация.

Предоставях технически консултации относно общинските съвети и участвах в тяхната реорганизация.

Предоставях технически консултации относно преструктурирането на Министерството на промишлеността, енергетиката и износа.

Предоставях технически консултации на Република Гвинея Бисау.

Извършвах проучвания на общинските структури и управление.

Извърших сравнително проучване на макроструктурите на администрациите на държавите – членки на Европейските общности.

 

1999 – 2004 г.

Председател (2001 – 2004 г.) и член на управителния съвет (1999 – 2001 г.) на Европейската организация за пробация (CEP)

Председателствах общите събрания и заседанията на управителния съвет на Европейската организация за пробация (организация, която обединява органите на министерствата на правосъдието на 36 европейски държави с отговорност за налагане на наказания, различни от лишаване от свобода, със седалище в Нидерландия).

Председателствах други заседания със заместник-председателите, генералния секретар и изпълнителния директор в секретариата в Нидерландия, както и прояви и семинари, организирани от Европейската организация за пробация. Създадох стратегията за развитие на Европейската организация за пробация, планирането, изготвянето на бюджета и оценката на дейността.

Участвах в заседания с представители на управителните съвети на местата за лишаване от свобода на държавите членки, Европейската комисия и Съвета на Европа.

Упражнявах надзор над управлението на бюджета и информационния бюлетин на Европейската организация за пробация.

 

1994 – 2003 г.

Член на Комисията за достъп до административни документи – Събрание на републиката, Португалия

Насърчавах принципа на прозрачност в публичната администрация и свободния достъп до административни документи.

Следях за прилагането на Закона за достъп до административни документи, внасях и оценявах предложения за изменения.

Оценявах заявленията, подадени от граждани относно отказ на достъп до документи от службите и органите на публичната администрация.

Организирах дейности по разпространение и обучение относно прозрачността на държавната администрация и достъпа до административни документи.

Одобрявах планове и доклади за дейността на Комисията.

 

1992 – 1993 г.

Член на Комисията по въпросите на качеството и рационализацията на публичната администрация – Председателство на Министерския съвет, Португалия

Участвах в работата на комисията, създадена от министър-председателя, вследствие на която беше изготвен доклад с мерки относно отказа от участие на държавата, отношенията между администрацията и гражданите, структурните решения и гъвкавостта в управлението на публичната администрация.

 

1985 – 1986 г.

Член на Комисията за възприемане на китайския език – Администрация на Макао

Участвах в работата на Комисията, създадена от управителя на Макао, вследствие на която беше приет доклад с мерки за постепенното използване на китайския език като официален език на администрацията на територията на всички равнища, в това число по-специално наемането на местни длъжностни лица и лидери, развитието на правната система, използването в държавните органи и съдилищата, както и китайско-португалски системи за превод.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

септември 1973 – юли 1978 г.

Диплома по право

Факултет по право, Университет на Лисабон, Португалия

В качеството си на преподавател или обучаващ, а също и като стажант, участвах в редица национални и международни конференции, конгреси, семинари и работни срещи по различни въпроси, по-специално във връзка с реформата на публичната администрация, публичните финанси, публичното управление, административното право, външния и независим финансов контрол, сметните палати, наказателното правосъдие, пробацията и реинтегрирането в обществото, правораздаването при малолетни и непълнолетни, предотвратяването и премахването на трафика и употребата на наркотици и младежката престъпност (вж. приложението).

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

 

Роден език

португалски

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоя-телно устно изложение

 

Френски

C1

C2

C1

C2

B2

Английски

B2

B2

B2

B2

B2

Испански

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Комуникационни умения

Добри комуникационни умения, развити през годините на ръководни позиции във важни публични служби и чрез политическа дейност като държавен секретар, които включваха множество публични изказвания, участие в парламентарни дебати, в телевизионни и радиопрограми и контакт с други медии, както и участие в многобройни конгреси, семинари и др. и ръководство и координиране на национални и международни срещи.

 

Организационни умения

Добри координационни, организационни и ръководни умения, развити посредством ръководство и реорганизация на държавни служби и изпълнение на политически функции, тясно свързани с реформите на публичната администрация.

Умения в областта на цифровите технологии

САМООЦЕНКА

Обработка на инфор-мацията

Комуникация

Създаване на съдържание

Безопасност

Решаване на проблеми

Самостоя-телен потребител

Самостоя-телен потребител

Самостоя-телен потребител

Самостоя-телен потребител

Самостоя-телен потребител

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

Член на ЕСП от октомври 2016 г.

Освен че председателствах и участвах в заседанията на управителния съвет на Европейската организация за пробация (CEP), посочена по-горе, на която понастоящем съм почетен член, участвах в многобройни срещи на органите на Европейския съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ООН, Съвета на Европа, Общността на португалоезичните държави, конференции на министрите на правосъдието и министрите, отговарящи за публичната администрация, на ибероамериканските държави, Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) и нейната регионална европейска група (ЕВРОСАЙ), Контактния комитет на ръководителите на върховните одитни институции на ЕС и неговите служители за връзка и Латиноамериканския център за управление на развитието (CLAD).

 

ПУБЛИКАЦИИ

„Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários“, Secretariado da Modernização Administrativa, ноември 1988 г.;

 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices“, в „Revista do Tribunal de Contas“ № 43, януари – юни 2005 г., Лисабон, стр. 41 – 71;

 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal“, с Valadares Tavares, Luis, в „Revista do Serviço Público“, том 57, № 1, януари/март 2006 г., Escola Nacional de Administração Pública, Бразилия;

 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública“, в „Revista do Tribunal de Contas“, № 51, януари/юни 2009 г., публ. първоначално от ОИСР под заглавието „Efficiency and Legality in the Performance of the Public Administration“, Конференция относно реформата на държавната администрация и европейската интеграция, Будва, Черна гора, 26 – 27 март 2009 г.;

 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas“ в „Revista do Tribunal de Contas“, № 51, януари/юни 2009 г.;

 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios“, в „Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?“, публ. от Португалската сметна палата по случай 160-годишнината от нейното създаване, Лисабон, 2009 г.;

 

„As reformas na Administração Pública“, предговор към „Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação“, организиран от Maria Laura Veríssimo Dias и Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, юли 2009 г.;

 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais“ в „Revista do Tribunal de Contas“, № 52, юли/декември 2009 г.;

 

„As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009“, предговор към „A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas“, от Isabel Viseu и Vasco Hilário, Coimbra Editora, юли 2011 г.;

 

„Conflito de interesses e ética do serviço público“, в съавторство с Augusto Santos Silva, академична статия, която се очаква да бъде публикувана в Наръчника за измамите в Португалия през 2016 г. от Икономическия факултет на Университета в Порто;

 

„SIDA, Direito e Ética“, в „Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários“, № 2/90, стр. 225 – 240;

 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social“ в „Cidadão Delinquente: Reinserção Social“, Министерство на правосъдието на Португалия, 1983 г., стр. 17 – 47;

 

„A Justiça de Menores na Europa“ в „Infância e Juventude“, № 01-1, януари – март 2001 г., стр. 9 – 20;

 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil“ в „Infância e Juventude“ № 01-2, април – юни 2001 г., стр. 19 – 24;

 

„Execução de Medidas Tutelares Educativas“ в „Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança“, Факултет по право на Университета в Коимбра и Службата на главния прокурор, Coimbra Editora 2002 г., стр. 195 – 210.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду НА ОПИТА МУ КАТО ЧЛЕН НА СМЕТНАТА ПАЛАТА И ЦЕЛИТЕ МУ ЗА ЕДИН БЪДЕЩ МАНДАТ

1.  В рамките на мандата, който започнах да изпълнявам на 1 октомври 2016 г., бях разпределен в Одитен състав I на Европейската сметна палата (Устойчиво използване на природните ресурси). В този състав бях назначен за докладчик по следните одитни доклади:

а)  „Новата роля на сертифициращите органи в областта на разходите за ОСП: положителна стъпка към модела за единен одит, но със съществени слабости, които следва да се преодолеят“ (Специален доклад № 7/2017). След като беше приет от Палатата, този доклад беше представен на заседанието на комисията по бюджетен контрол на 22 юни 2017 г.;

б)  „Схемата за основно плащане за земеделски стопани“ (CH 178/1/16). Одитният доклад се финализира в момента и се очаква да бъде приет до края на 2017 г.;

в)  „Опростени варианти за финансиране в областта на развитието на селските райони“ (17CH1003). Работата на място беше завършена и започна изготвянето на доклада, който ще бъде представен на комисията по бюджетен контрол през 2018 г. съобразно състезателната процедура.

2.  Бях назначен за член на Комитета по етика на Европейската сметна палата, отговарящ за разглеждането на искания, представени от членовете на Палатата във връзка с външни дейности по време на и след приключване на мандата им, както и всякакви въпроси, свързани с професионалната етика, повдигани от председателя на ЕСП или от други членове.

3.  Участвах във вземането на решения от колегията на членовете на ЕСП, а именно: приемането на декларацията за достоверност и на годишния доклад на Палатата за финансовата 2016 година, приемането на стратегическия план на ЕСП за 2018 – 2020 г. относно насърчаването на доверието (на гражданите на ЕС) чрез независим одит, приемането на становищата на Палатата относно междинния преглед на МФР за периода 2014 – 2020 г., преразглеждането на Финансовия регламент на ЕС, удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции и увеличаването на гаранцията от бюджета на ЕС на ЕИБ, както и относно отношенията между ЕСП и Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

4.  Що се отнася до целите за евентуален бъдещ мандат, както и моята готовност да изпълнявам други задачи, които биха могли да ми бъдат възложени, бих искал да посоча, че имам твърдото намерение:

а)  да участвам в изготвянето и приемането на декларациите за достоверност и годишните доклади, като повишавам тяхната добавена стойност за бюджетните органи, което вече беше посочено като стратегическа цел за Палатата;

б)  да участвам, ръководен от принципите на качество, ефективност, икономичност и ефективност, по-конкретно като докладчик, в изготвянето на становищата относно бъдещето на ОСП и във финансовия одит, одита на съответствието и одита на изпълнението в областта на разходите за селското стопанство, опазването на околната среда, изменението на климата, енергетиката и защитата на потребителите, като член на Одитен състав I и във всички други области в съответствие с решението на Палатата;

в)  да отделям също специално внимание на приноса на ЕСП що се отнася до бъдещето на финансите на ЕС, новата МФР и новата финансова и бюджетна система – системи, основани на резултати, като участвам в подготовката им и във вземането на решения;

г)  да участвам активно в процесите на стратегическо и оперативно планиране на Палатата, за да се осигури по-голяма видимост на действията на ЕС като цяло, с акцент по-специално върху въпросите, пораждащи загриженост в основните заинтересовани лица на ЕСП, като се оценява добавената стойност на действията на ЕС и се осведомяват по-добре различните целеви групи относно осъществената одитна дейност;

д)  да присъствам на заседанията на комисията по бюджетен контрол за представяне на докладите на ЕСП или в други случаи, когато това е поискано.

5.  Ще продължа също така да придавам особено значение на работата си в Комитета по етика на ЕСП, гарантирайки, че в институцията продължават да се спазват високи стандарти на професионална етика.  


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат PT

Позовавания

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

21.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

5.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Дата на приемане

26.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

31.10.2017

Правна информация