Procedure : 2017/0817(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0343/2017

Indgivne tekster :

A8-0343/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0435

BETÆNKNING     
PDF 413kWORD 59k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

om den foreslåede udnævnelse af João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo til medlem af Revisionsretten

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Indrek Tarand

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDO
 BILAG 2: JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDOs sammenfatning af erfaring som medlem af revisionsretten og mål for en kommende embedsperiode
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om den foreslåede udnævnelse af João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo til medlem af Revisionsretten

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0333/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 121,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0343/2017),

A.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.  der henviser til, at Budgetkontroludvalget på sit møde den 26. oktober 2017 foretog en høring af den af Rådet indstillede kandidat til hvervet som medlem af Revisionsretten;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.


BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDO

ERHVERVS-ERFARING

 

10/2016 –

Medlem af Den Europæiske Revisionsret

Medlem af Revisionsretten, tilknyttet Afdeling I – bæredygtig udnyttelse af naturressourcer.

Ansvarlig for revisioner i forbindelse med den fælles landbrugspolitik.

Deltager i udarbejdelsen af strategiske retningslinjer og dokumenter i forbindelse med planlægningen og evalueringen af Revisionsrettens aktiviteter.

Medlem af Revisionsrettens Etiske Udvalg.

 

06/2008 – 09/2016

Dommer ved det overordnede portugisiske revisionsorgan Tribunal de Contas

Deltog i afgørelser om godkendelse af udtalelsen om den portugisiske stats almindelige regnskab.

Kontrollerede lovligheden af kontrakter indgået af forvaltningsorganer eller offentlige virksomheder under statens centraladministration, de autonome regioner og de lokale myndigheder vedrørende: lån og leasing, levering af tjenesteydelser, anlægsarbejder, vareleverancer, køb af fast ejendom, operationelle leasingkontrakter, koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder og om tjenesteydelser, offentlig-private partnerskaber og sammenlægninger af lokale virksomheder.

Førte revision af gennemførelsen af kontrakter, bl.a. med henblik på fastsættelse af finansielle forpligtelser.

Gennemførte lovgivning om offentlig finansiel forvaltning i den offentlige sektor og erhvervslivet, national og europæisk lovgivning om offentlige udbud og central administrativ lovgivning.

Bidrog til udarbejdelsen af revisionsorganets aktivitetsplaner og rapporter.

Formand for revisionsorganets IT-udvalg.

Medlem af redaktionen for revisionsorganets tidsskrift.

 

03/2005 – 06/2008

Statssekretær for offentlig forvaltning – finansministeriet – Portugals regering

Deltog i ministerrådsmøder og møder mellem statssekretærer.

Bidrog til plenarmøder i nationalforsamlingen og parlamentariske udvalgsmøder.

Deltog i EU's ministerrådsmøder.

Deltog i udarbejdelsen af statens almindelige regnskaber og budgetter, vækst­ og stabilitetsprogrammer og central lovgivning om de portugisiske offentlige finanser i denne periode.

Reviderede den offentlige forvaltnings vigtigste lovgivning om menneskelige ressourcer, navnlig inden for aftalemæssige forbindelser, karriere og løn, bedømmelse af arbejdsindsats, social sikring og pension. Oprettede den offentlige forvaltnings centrale database over menneskelige ressourcer. Ansvarlig for omstruktureringsprogrammet for statens centraladministration (PRACE), der havde indvirkning på alle ministerielle kontorer på centralt og decentralt niveau, og som havde til formål at forbedre ledelseseffektiviteten med en samtidig nedskæring på 26 % i de øverste lederstillinger og -strukturer.

Oprettede statens fælles tjenester.

 

09/2003 – 03/2005

Ledende revisor i det overordnede portugisiske revisionsorgan

Udstedte juridiske og finansielle udtalelser om: ændringer til budgetrammeloven (LEO), anvendeligheden af LEO's budgetregler og ­principper i forbindelse med de lokale myndigheder, bevilling af stats- og socialsikringskreditter til securitisering, revisionsorganernes uafhængighed, forholdet mellem de overordnede revisionsorganer og den interne kontrol, lov om revisionsorganets struktur og procedure, de retlige regler for statens ikke-kontraktlige, civilretlige ansvar, principper og standarder, der skal overholdes af den direkte og indirekte statsforvaltning.

Teknisk og juridisk bistand til finansielle revisioner, konformitetskontroller og forvaltningsrevisioner.

Deltog i internationale møder med udenlandske overordnede revisionsorganer i Den Europæiske Union, INTOSAI og EUROSAI.

 

11/2002 – 09/2003

Chef for afdelingen for personaleudvikling

Generaldirektoratet for told – finansministeriet – Portugal

Udarbejdede og overvågede politikker, planer og evalueringsrapporter om videreuddannelse af portugisiske toldere i forbindelse med gennemførelsen af de portugisiske og europæiske toldordninger. Gennemførte uddannelsesinitiativer for portugisiske toldere.

04/2001 – 11/2002

Administrerende direktør

Generaldirektør for fængselsvæsenet – justitsministeriet – Portugal

Havde det endelige ansvar for fængselsvæsenet, herunder centrale tjenester og 54 fængsler, 6 300 tjenestemænd, et driftsbudget på 188 000 000 EUR og et investeringsbudget på 55 400 000 EUR (2002-tal).

Havde det endelige ansvar for håndhævelsen af de frihedsstraffe, der blev afsagt af retterne til 13 500 fanger (2002-tal).

Fastlagde de strategiske udviklingsmuligheder for det portugisiske fængselsvæsen samt aktivitetsrapporter og -planer.

Udarbejdede et nyt lovforslag om frihedsstraffe og et udkast til retsforskrift for at styrke fængselsvæsenets revisions- og kontroltjeneste med henblik på at sikre tilsyn med fængselspraksisserne og fængselsforvaltningen og sikre, at disse er i overensstemmelse med lovgivningen.

Foretog den første undersøgelse i Portugal af tendenser vedrørende og forbrug af narkotika i fængsler for centret for sociologisk forskning og sociologiske studier ved ISCTE-universitetsinstituttet i Lissabon.

Udarbejdede og implementerede et program til at øge sikkerheden i fængsler og et program til forebyggelse af selvmord.

Gennemførte et program for opførelse og renovation af fængsler (Carregueira, Paços de Ferreira, kriminalpolitiet i Porto, Tires, Sintra, Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra og Porto).

Redigerede tidsskriftet "Temas Penitenciários".

 

02/1999 – 04/2001

Formand

Den nationale kriminalforsorg – justitsministeriet – Portugal

Havde det endelige ansvar for kriminalforsorgen, herunder 115 administrative enheder i 104 kommuner, 1 700 tjenestemænd og et budget på 37 500 000 EUR (1999-tal).

Havde det endelige ansvar for at yde domstolene teknisk støtte inden for den strafferetlige jurisdiktion og for at håndhæve ikkefrihedsberøvende straffe (16 000 anmodninger pr. år).

Havde det endelige ansvar for at støtte domstolene i anvendelsen og gennemførelsen af foranstaltninger vedrørende ungdoms- og familieret gennem forsorgens 14 ungdomsinstitutioner (26 000 anmodninger pr. år) og vedtagelsen af procedurer i henhold til internationale konventioner vedrørende unge, som kriminalforsorgen var den centrale myndighed for.

 

 

Udarbejdede den strategiske plan for 2000-2003 og udformede og udviklede et planlægningssystem.

Bidrog til reformen af børn- og ungelovgivningen (lov nr. 147/99 af 1. september 1999 og lov nr. 166/99 af 14. september 1999).

Skabte betingelserne for, at domstolene kan beordre samfundstjeneste, herunder aftaler med 440 offentlige og private institutioner, der er villige til at tage imod personer, som aftjener denne form for straf.

Gennemførte et elektronisk overvågningssystem i Portugal til overvågning af unge lovovertrædere i hjemmet (lov nr. 122/99 og ministeriel bekendtgørelse nr. 26/2001).

 

11/1995 – 02/1999

Kabinetschef i justitsministeriet

Justitsministeriet – Portugal

Forberedte justitsministeriets afgørelser vedrørende: kriminalpolitiet, generaldirektoratet for fængslerne, generaldirektoratet for registrerings- og notartjenester, den nationale kriminalforsorg, generalsekretariatet, kontoret for forskning og planlægning, kontoret for økonomisk forvaltning, justitsministeriets socialsikringstjenester, det europæiske lovkontor, internationalt retligt samarbejde i straffesager og sikring af samarbejde med den offentlige anklagemyndighed.

Sikrede forbindelsen mellem ministeriets kabinet og ovennævnte organer samt forbindelserne til den portugisiske højesteret og den øverste forvaltningsdomstol, domstolenes øverste råd, det øverste råd for forvaltningsdomstole og skatte- og afgiftsretter, den offentlige anklagemyndighed og advokatsammenslutningen.

Bidrog til udarbejdelsen af lovgivningsmæssige bestemmelser inden for vigtige områder af retspolitikken, især: loven om religionsfrihed, loven om handel med og forbrug af narkotika, loven om anvendelse af samfundstjeneste som straf, loven om elektronisk overvågning af lovovertrædere i hjemmet, reformen af ungdomslovgivningen, loven om liberalisering af notarhvervet, lovdekreter om udbud af bygge- og anlægsarbejder og indkøb af varer og tjenesteydelser og om rekruttering af personale til fængselsvæsenet, opførelse af fængsler og kriminalpolitiets struktur og funktionsmåde.

Bidrog til udarbejdelsen af justitsministeriets budgetter og planer.

Arbejdede med justitsministeriets internationale anliggender, navnlig forberedelse af justitsministeriets deltagelse i møder i Rådet for Retlige og Indre Anliggender og andre internationale møder, særlig i FN, Europarådet, Fællesskabet af Portugisisktalende Lande (CPLP) og Konferencen for Iberisk-Amerikanske Justitsministre samt forberedelse af ministeriets udlandsrejser.

Overvågede forholdet mellem justitsministeriet og fagforbundene inden for sektoren.

 

11/1991 – 11/1995

Kabinetschef for statssekretæren under justitsministeriet

Justitsministeriet – Portugal

Forberedte statssekretærens afgørelser vedrørende: tjenester til beskyttelse af børn og unge, den nationale kriminalforsorg, it-tjenester, centret for retslige studier, kontoret for planlægning og koordinering af narkotikabekæmpelse, retsmedicinske tjenester, informatiseringskontoret, den overordnede koordinering af samarbejdet med portugisisktalende afrikanske lande inden for nationalitet, frivillig institutionel voldgift, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og børnebeskyttelsesråd.

Bidrog til udarbejdelsen af lovgivningsmæssige bestemmelser, nærmere bestemt kodeksen om særlige genopretnings- og konkursprocedurer for virksomheder, de retlige rammer for forbrug af og handel med narkotika, de retlige rammer for adoption, internationale retlige instrumenter vedrørende retligt samarbejde i straffesager og civilsager og samarbejde med PALOP samt forskellige børnebeskyttelsesråd fra 1992 til 1995.

Forberedte offentlige fremlæggelser og udlandsrejser for statssekretæren, navnlig med henblik på deltagelse i møder i Rådet for Retlige og Indre Anliggender, Europarådet, FN, CPLP og Konferencen for Iberoamerikanske Justitsministre.

Udarbejdede undersøgelsen "Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça" (Bidrag til en organisk reform af justitsministeriet).

 

11/1987 – 11/1991

Vicegeneraldirektør

Den nationale kriminalforsorg – justitsministeriet – Portugal

Leder for kriminalforsorgens operationelle aktiviteter, der udføres af 300 tjenestemænd i retskredsene i Lissabon og den sydlige del af Portugal samt på Azorerne og Madeira, og som omfattede: teknisk støtte til domstolene i forbindelse med afgørelser vedrørende straffesager, fuldbyrdelse af retsafgørelser, unge og deres familier, teknisk støtte til fængselsadministrationen i forbindelse med afgørelser vedrørende indsatte (specifikt godkendelser af løsladelse og åbne ordninger), psykologisk og social støtte til børn, unge og voksne, der er involveret i retssager, og til disses familier, forbindelser til andre offentlige og private enheder, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse og social reintegration.

02/1987 – 11/1987

Chef for afdelingen for forskning og planlægning – administrationen i Macao – instituttet for sociale foranstaltninger

Juridisk rådgivning om instituttets sociale foranstaltninger.

Forberedte procedurer for udarbejdelse og underskrivelse af bygge- og anlægskontrakter i forbindelse med opførelse af socialt boligbyggeri (i Mong-Há med 650 boliger til en samlet værdi af 48 mio. MOP og i Fai Chi Kei med 1 100 boliger).

Undersøgelser vedrørende udformningen af ordningen for økonomisk støtte og sociale faciliteter, som forvaltes af private institutioner.

Undersøgelser vedrørende udformningen af instituttets planlægningssystem.

 

02/1985 – 02/1987

Chef for organisering og informationsteknologi – administrationen i Macao

Det centrale personalekontor for offentligt ansatte

Afgav udtalelser om grundlæggende regler for offentlige tjenesteydelser, om procedurer for public service-IT-indkøb og om administrativ rationalisering og nedbringelse af bureaukratiet.

Standardiserede formularer i Macaos administration.

Udformede og oprettede et system for indkøb af IT- og mikrofilmsudstyr i Macaos offentlige tjenester.

Udviklede en plan for digitalisering af fælles områder inden for administration og forvaltning af Macaos offentlige tjenester.

Første undersøgelse af de menneskelige ressourcer i Macaos administration (8 500 ansatte i alt).

Digitalisering af afdelingen for administration og offentligt ansatte.

Udformede et integreret PR-system i Macaos administration.

Udformede et integreret forvaltningssystem for afdelingen for administration og offentligt ansatte.

 

06/1983 – 02/1985

Direktør for teknisk koordinering, forskning og planlægning

Den nationale kriminalforsorg – justitsministeriet – Portugal

Koordinerede aktiviteter vedrørende offentliggørelse af undersøgelser om social reintegration af lovovertrædere.

Fastlagde formatet for sociale rapporter, der anvendtes i forbindelse med domsafsigelsen, og individuelle planer for rehabilitering i prøveløsladelsessystemet.

Udformede systemet for statistiske data om forsorgens aktiviteter.

Udarbejdede efter aftale med fængselsvæsenet en protokol, der regulerer kriminalforsorgens arbejde i fængslerne.

Udarbejdede forsorgens aktivitetsplan i 1984.

04/1979 – 06/1983

Cheftekniker i den offentlige forvaltning

Statssekretariatet for offentlig forvaltning – Portugal

Udarbejdelse af udtalelser om grundlæggende regler for offentlige tjenester.

Teknisk rådgivning og omorganisering af kommunalråd.

Teknisk rådgivning og omstrukturering af ministeriet for industri, energi og eksport.

Teknisk rådgivning til Republikken Guinea-Bissau.

Undersøgelser af kommunale strukturer og forvaltning.

Komparativ undersøgelse af makrostrukturer i forvaltningerne i De Europæiske Fællesskabers medlemsstater.

 

1999 – 2004

Formand (2001-2004) for og medlem af bestyrelsen (1999-2001) for Confederation of European Probation (CEP)

Ledede generalforsamlinger og bestyrelsesmøder i CEP (organisation med hovedkontor i Nederlandene, der samler de organer under justitsministerierne, som er ansvarlige for fuldbyrdelsen af ikkefrihedsberøvende straffe i 36 europæiske lande).

Ledede andre møder med næstformændene, generalsekretæren og den administrerende direktør i sekretariatet i Nederlandene samt events og workshops tilrettelagt af CEP. Fastlagde CEP's udviklingsstrategi, planlægning, budgettering og vurdering af egne aktiviteter.

Møder med repræsentanter for fængselsbestyrelser i medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union.

Første tilsyn med budgetforvaltningen og CEP's nyhedsbrev.

 

1994 – 2003

Medlem af udvalget om aktindsigt – Nationalforsamlingen, Portugal

Fremmede princippet om åbenhed i den offentlige forvaltning og fri adgang til administrative dokumenter.

Overvågede anvendelsen af loven om aktindsigt i administrative dokumenter og fremlagde og vurderede ændringsforslag hertil.

Vurderede klager fra borgerne om afslag på aktindsigtsanmodninger, afgivet af den offentlige forvaltnings afdelinger og organer.

Tilrettelagde formidlings- og undervisningstiltag vedrørende gennemsigtighed i offentlige tjenester og aktindsigt i administrative dokumenter.

Godkendte udvalgets planer og aktivitetsrapporter.

 

1992 – 1993

Medlem af udvalget om kvalitet og rationalisering af den offentlige forvaltning – formandskabet for ministerrådet – Portugal

Deltog i arbejdet i dette udvalg, der var nedsat af premierministeren, som førte til udarbejdelsen af en rapport med foranstaltninger om mindre statslig indblanding, forholdet mellem forvaltningen og borgerne, strukturelle løsninger og fleksibilitet i administrationen af den offentlige forvaltning.

 

1985 – 1986

Medlem af udvalget om anvendelse af det kinesiske sprog – administrationen i Macao

Deltog i arbejdet i udvalget, der var nedsat af guvernøren i Macao, som førte til vedtagelsen af en rapport med foranstaltninger om gradvis anvendelse af kinesisk som officielt sprog på alle administrative niveauer, især i forbindelse med ansættelse af lokale tjenestemænd og ledere, udviklingen af retssystemet, i offentlige institutioner og domstole og kinesisk-portugisiske oversættelsessystemer.

 

UDDANNELSE

 

09/1973 – 07/1978

Juridisk kandidateksamen

Det juridiske fakultet, Universidade de Lisboa, Portugal

Deltog som forelæser eller underviser og som praktikant på mange nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer og workshops om forskellige emner, især om reformer af den offentlige forvaltning, offentlig forvaltning, offentlige finanser, forvaltningsret, ekstern og uafhængig finansiel kontrol, overordnede revisionsorganer, strafferet, prøvetid og reintegration i samfundet, ungdomsretspleje, forebyggelse og bekæmpelse af narkotikahandel og ‑forbrug og ungdomskriminalitet (se bilag).

 

PERSONLIGE FÆRDIGHEDER

 

Modersmål

Portugisisk

Andre sprog

FORSTÅELSE

TALE

SKRIFT

Lytteforståelse

Læsefær-digheder

Deltagel-se i samtale

Mundtlig frem-stilling

 

Fransk

C1

C2

C1

C2

B2

Engelsk

B2

B2

B2

B2

B2

Spansk

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Kommunikations-evner

Gode kommunikationsevner, som er udviklet i årenes løb i forbindelse med poster i den øverste ledelse i store offentlige tjenester og gennem min politiske aktivitet som statssekretær, der i høj grad involverede tale i offentligheden, deltagelse i parlamentariske debatter, optræden på tv og i radioprogrammer og kontakt med andre medier samt deltagelse i utallige kongresser, workshops osv. samt ledelse og koordinering af nationale og internationale møder.

 

Organisatoriske færdigheder

Gode koordinerings-, organiserings- og lederevner udviklet på grundlag af mine erfaringer med ledelse og omstrukturering af offentlige tjenester og gennem mine politiske roller tæt knyttet til reformer af den offentlige forvaltning.

Digital kompetence

SELVEVALUERING

Informationsbehandling

Kommunikation

Skabelse af indhold

Sikkerhed

Problem-løsning

Uafhængig bruger

Uafhængig bruger

Uafhængig bruger

Uafhængig bruger

Uafhængig bruger

YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

INTERNATIONAL ERFARING

Medlem af Revisionsretten siden oktober 2016.

Foruden at jeg som ovenfor nævnt har været formand for og deltaget i bestyrelsesmøder i Confederation of European Probation (CEP) (som jeg nu er æresmedlem af), har jeg også deltaget i en række møder i forskellige organer under Den Europæiske Union, OECD, FN, Europarådet, Fællesskabet af Portugisisktalende Lande, konferencer for iberoamerikanske justits- og forvaltningsministre, Den Internationale Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder (INTOSAI) og dennes europæiske regionale gruppe (EUROSAI), Kontaktkomitéen for formændene for de overordnede revisionsorganer i EU og dens forbindelsesofficerer samt Latin American Centre for Development Administration (CLAD).

 

PUBLIKATIONER

"Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários", Secretariado da Modernização Administrativa, november 1988

 

"A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices", i "Revista do Tribunal de Contas", nr. 43, januar-juni 2005, Lissabon, s. 41-71

 

"Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal", med Valadares Tavares, Luis, i "Revista do Serviço Público", vol. 57, nr. 1, januar/marts 2006, Escola Nacional de Administração Pública, Brasília

 

"Eficiência e Legalidade na Administração Pública", i "Revista do Tribunal de Contas", nr. 51, januar/juni 2009, oprindelig udgivet af OECD under titlen "Efficiency and Legality in the Performance of the Public Administration", konference om en reform af den offentlige forvaltning og europæisk integration, Budva, Montenegro, d. 26-27. marts 2009

 

"Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas" i "Revista do Tribunal de Contas", nr. 51, januar/juni 2009

 

"Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios", i "Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?", udgivet af det overordnede portugisiske revisionsorgan i anledning af dets 160. jubilæum, Lissabon, 2009

 

"As reformas na Administração Pública", forord til "Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação", tilrettelagt af Maria Laura Veríssimo Dias og Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, juli 2009

 

"As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais" i "Revista do Tribunal de Contas", nr. 52, juli/december 2009

 

"As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009", forord til "A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas" af Isabel Viseu og Vasco Hilário, Coimbra Editora, juli 2011

 

"Conflito de interesses e ética do serviço público", medforfatter sammen med Augusto Santos Silva, akademisk artikel, som skal udgives i 2016 af det økonomiske fakultet på Universidade de Porto i en vejledning om svig i Portugal

 

"SIDA, Direito e Ética", i "Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários", nr. 2/90, s. 225-240

 

"Antecedentes Legislativos da Reinserção Social" in "Cidadão Delinquente: Reinserção Social", det portugisiske justitsministerium, 1983, s. 17-47

 

"A Justiça de Menores na Europa" i "Infância e Juventude", nr. 01-1, januar-marts 2001, s. 9-20

 

"Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil" i "Infância e Juventude", nr. 01-2, april-juni 2001, s. 19-24

 

"Execução de Medidas Tutelares Educativas" i "Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança", det juridiske fakultet ved Universidade de Coimbra og statsadvokaturen, Coimbra Editora, 2002, s. 195-210

 


BILAG 2: JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDOs sammenfatning af erfaring som medlem af revisionsretten og mål for en kommende embedsperiode

1.  I min embedsperiode, som begyndte den 1. oktober 2016, har jeg været knyttet til Revisionsrettens Afdeling I (bæredygtig udnyttelse af naturressourcer). I denne afdeling blev jeg udpeget til rapporterende medlem for følgende revisionsberetninger:

a)  "Certificeringsorganernes nye rolle i forbindelse med udgifterne til den fælles landbrugspolitik: et positivt skridt i retning af en model med én enkelt revision, men der er væsentlige svagheder, der skal afhjælpes" (særberetning nr. 7/2017). Efter at være blevet vedtaget af Revisionsretten blev denne beretning fremlagt på CONT-mødet den 22. juni 2017.

b)  "Grundbetalingsordningen for landbrugere" (CH 178/1/16). Revisionsberetningen er ved at blive færdiggjort og forventes vedtaget inden udgangen af 2017.

c)  "Forenklede finansieringsmuligheder inden for udvikling af landdistrikter" (opgave 17CH1003). Feltarbejdet er afsluttet, og udarbejdelsen af denne beretning, som vil blive forelagt CONT-udvalget i 2018 efter en kontradiktorisk procedure, er påbegyndt.

2.  Jeg blev udnævnt som medlem af Den Europæiske Revisionsret Etiske Udvalg, som er ansvarlig for behandlingen af anmodninger fra medlemmerne vedrørende eksterne aktiviteter under og efter deres mandatperiode samt ethvert fagligt etisk spørgsmål rejst af formanden for eller andre medlemmer af Revisionsretten.

3.  Jeg var involveret i visse beslutninger truffet af kollegiet af Revisionsrettens medlemmer, nemlig: vedtagelsen af revisionserklæringen og Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2016, vedtagelsen af Revisionsrettens strategiske plan for 2018/2020 om "Fremme af (EU-borgernes) tillid gennem uafhængig revision", vedtagelsen af Revisionsrettens udtalelser om midtvejsgennemgangen af FFR 2014-2020, revisionen af EU's finansforordning, udvidelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og forhøjelsen af EU's budgetgaranti til EIB og om forholdet mellem Revisionsretten og OLAF.

4.  For så vidt angår målene for en eventuel kommende embedsperiode, samt min vilje til at udføre andre opgaver, som jeg måtte få tildelt, vil jeg gerne anføre, at jeg er fast besluttet på:

a)  at spille en rolle i udarbejdelsen og vedtagelsen af revisionserklæringer og årsberetninger og øge deres merværdi for budgetmyndigheden, hvilket Revisionsretten allerede har angivet som en strategisk mulighed

b)  styret af principperne om kvalitet, effektivitet og økonomi, at spille en rolle – navnlig som rapporterende medlem – i forbindelse med udtalelser om den fælles landbrugspolitiks fremtid og finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision vedrørende landbrugsudgifter, miljøbeskyttelse, klimaændringer, energi og forbrugerbeskyttelse, som et medlem tilknyttet Afdeling I og inden for alle de øvrige områder, som Revisionsretten måtte beslutte

c)  desuden at være særlig opmærksom på Revisionsrettens output i forhold til fremtiden for EU's finanser, den nye flerårige finansielle ramme og nye finansielle og budgetmæssige ordninger, navnlig resultatbaserede ordninger, ved at bidrage i udarbejdelsesfasen og beslutningsprocessen

d)  at spille en aktiv rolle i den strategiske og operationelle planlægning med henblik på at øge synligheden af EU's foranstaltninger generelt og i den forbindelse fokusere på at imødekomme bekymringer hos Revisionsrettens vigtigste interessenter, vurdere merværdien af EU's foranstaltninger og formidle dens revisionsarbejde bedre til de forskellige målgrupper

e)  at fremlægge Revisionsrettens beretninger på Budgetkontroludvalgets møder eller ved andre lejligheder, når der anmodes herom.

5.  Jeg vil også fortsætte med at lægge særlig vægt på mit arbejde i Det Etiske Udvalg og sikre, at de høje standarder for faglig etik opretholdes i Revisionsretten.  


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - den portugisiske kandidat

Referencer

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

21.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

5.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

31.10.2017

Juridisk meddelelse