Menetlus : 2017/0817(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0343/2017

Esitatud tekstid :

A8-0343/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/11/2017 - 13.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0435

RAPORT     
PDF 406kWORD 59k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

ettepaneku kohta nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo kontrollikoja liikmeks

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Indrek Tarand

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 1. LISA: JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDO ELULOOKIRJELDUS
 2. LISA: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo KOKKUVÕTE KOGEMUSTEST KONTROLLIKOJA LIIKMENA JA TULEVASE MANDAADIGA SEOTUD EESMÄRGID
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo kontrollikoja liikmeks

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0333/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 121,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0343/2017),

A.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi;

B.  arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 26. oktoobri 2017. aasta koosolekul nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi ära;

1.  toetab nõukogu ettepanekut nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo kontrollikoja liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide kontrolliasutustele.


1. LISA: JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDO ELULOOKIRJELDUS

TÖÖKOGEMUS

 

okt 2016 –

Euroopa Kontrollikoja liige

Euroopa Kontrollikoja liige, kes on määratud esimesse auditikotta – loodusvarade säästev kasutamine.

Vastutab auditite eest ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas.

Osaleb Euroopa Kontrollikoja tegevuse kavandamise ja hindamise strateegiliste suuniste ja dokumentide koostamises.

Euroopa Kontrollikoja eetikakomisjoni liige

 

juuni 2008 – sept 2016

Portugali kontrollikoja kohtunik

Osales Portugali riigi majandusaasta koondaruande heakskiitmise protsessis.

Kontrollis riigi keskvalitsuse, autonoomsete piirkodade ja kohalike omavalitsuste haldusüksuste ja äriühingute poolt sõlmitud lepingute seaduslikkust: laenud ja liisingud, teenuste osutamine, ehitustööd, kaupade tarne, kinnisvara soetamine, kasutusrendi lepingud, ehitustööde ja teenuste kontsessioonid, avaliku ja erasektori partnerlused, kohalike ettevõtjate ühinemised.

Viis ellu lepingu täitmise ja finantskohustuste kindlaksmääramise auditeid.

Rakendas avalikus ja ärisektoris riigi finantsjuhtimise õigusakte, riiklikke ja Euroopa avalike hangete õigusakte ning olulisi haldusalaseid õigusakte.

Aitas koostada kontrollikoja tegevuskavasid ja aruandeid.

Kontrollikoja infotehnoloogia komisjoni president.

Kontrollikoja ajakirja toimetuse liige.

 

märts 2005 – aprill 2008

Avaliku halduse valdkonna riigisekretär Portugali rahandusministeeriumis

Osales ministrite nõukogu istungitel ja riigisekretäride kohtumistel.

Toetas vabariigi parlamendi ja parlamendikomisjonide täiskogu istungite tööd.

Osales ELi ministrite nõukogu istungitel.

Osales antud perioodil riigi üldise raamatupidamise ja eelarvete, kasvu- ja stabiilsusprogrammide ning riigi rahandust käsitlevate oluliste õigusaktide koostamisel.

Vaatas läbi kõige olulisemad valitsemissektori personalihalduse õigusaktid, eelkõige lepinguliste suhete, teenistuskäigu ja tasustamise, töötulemuste hindamise, sotsiaalkaitse ja vanaduspensioni vallas. Lõi avaliku halduse valdkonna inimressursside keskandmebaasi. Vastutas riigi keskvalitsuse restruktureerimiskava (PRACE) eest, mis avaldas mõju kõigile ministeeriumidele tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud tasandil ning mille eesmärk oli parandada juhtimiskorra tõhusust ja tulemuslikkust juhtivate ametikohtade ja struktuuride 26 %-lise vähendamise teel.

Asutas riikliku ühisteenuste ameti.

 

sept 2003 – märts 2005

Portugali kontrollikoja juhtaudiitor

Esitas õiguslikke ja rahandusalaseid seisukohti järgmistes küsimustes: eelarveraamistiku seaduse (LEO) muudatused; LEO eelarve-eeskirjade ja -põhimõtete kohaldamine kohalikele omavalitsustele; riigilaenude ja sotsiaaltagatiste eraldamine väärtpaberistamise eesmärgil; kontrollikodade sõltumatus; kontrollikodade ja sisekontrolli suhe; kontrollikoja töökorralduse ja menetluskorra seadus; riigi lepinguvälist tsiviilvastutust käsitlev õiguslik kord; põhimõtted ja standardid, mida peab järgima otsese ja kaudse riigihalduse puhul.

Tehniline ja õiguslik tugi finants- ja vastavusauditite ning tulemusauditite tegemisel.

Osales Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste (SAId), Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni (INTOSAI) ja selle Euroopa piirkondliku rühma EUROSAI rahvusvahelistel kohtumistel.

 

nov 2002 – sept 2003

Koolitusosakonna juhataja

Portugali rahandusministeeriumi tolli peadirektoraat

Koostas ja kontrollis eeskirju, kavasid ja hindamisaruandeid, mis käsitlesid Portugali tolliametnike koolitamist Portugali ja ELi tollirežiimide rakendamise küsimustes, ja teostas nende üle järelevalvet. Rakendas Portugali tolliametnikele mõeldud koolitusalgatusi.

aprill 2001 – nov 2002

Tegevdirektor

Portugali justiitsministeeriumi vanglateenistuse peadirektor

Kandis lõplikku vastutust teenistuse, sealhulgas kesksete talituste ning 54 vangla, 6300 ametniku, 188 000 000 euro suuruse tegevuseelarve ja 55 400 000 euro suuruse investeerimiseelarve (2002. aasta näitajad) eest.

Kandis lõplikku vastutust kohtute poolt 13 500 süüdimõistetule (2002. aasta näitaja) määratud vangistuse jõustamise eest.

Määras kindlaks Portugali vanglasüsteemi jaoks mõeldud strateegilise arendamise võimalused ning tegevusaruanded ja -kavad.

Koostas uue vangistusi käsitleva seaduseelnõu ning vanglateenistuse auditeerimis- ja järelevalvetalituse tugevdamist käsitleva õigusakti eelnõu eesmärgiga tagada järelevalve ning vanglateenistuse tavade ja juhtimise vastavus õigusnormidele.

Tegi Lissaboni ülikooli instituudi sotsioloogiauuringute ja -õpingute keskuse (ISCTE) tarbeks Portugali esimese vanglates uimastitega seotud tendentse ja tarbimist käsitleva uuringu.

Töötas välja ja viis ellu vanglate turvalisuse parandamiseks mõeldud programmi ja enesetappude ennetamise programmi.

Viis ellu vanglate ehitamise ja renoveerimise programmi (Carregueira, Paços de Ferreira, Porto kohtupolitsei, Tires, Sintra, Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra ja Porto).

Toimetas ajakirja „Temas Penitenciários“.

 

veebr 1999 – aprill 2001

President

Portugali justiitsministeeriumi tiiklik kriminaalhooldusteenistus

Kandis lõplikku vastutust teenistuse, sealhulgas 104 omavalitsusüksuses asuva 115 haldusüksuse, 1700 ametniku ja 37 500 000 euro suuruse eelarve (1999. aasta näitajad) eest.

Kandis lõplikku vastutust kohtutele tehnilise toe pakkumisel kriminaaljurisdiktsiooni ja vabadusekaotuseta karistuste jõustamise (16 000 taotlust aastas) vallas.

Kandis lõplikku vastutust kohtute toetamise eest alaealisi ja perekondi käsitlevate õigusmeetmete kohaldamisel ja rakendamisel teenistuse 14 noorteasutuse kaudu (26 000 taotlust aastas) ning alaealistega seotud menetluskorra vastuvõtmise eest rahvusvaheliste konventsioonide alusel, kus teenistus täitis keskasutuse ülesandeid.

 

 

Koostas strateegilise kava aastateks 2000‒2003 ning kujundas ja töötas välja planeerimissüsteemi.

Aitas kaasa alaealiste seaduse reformimisele (1. septembri 1999. aasta seadus nr 147/99 ja 14. septembri 1999. aasta seadus nr 166/99).

Lõi kohtute jaoks tingimused üldkasuliku töö määramiseks, mis hõlmasid kokkuleppeid 440 riigi- ja eraasutusega, kes olid nõus vastu võtma säärast karistust kandvaid inimesi.

Rakendas Portugalis elektroonilise järelevalvesüsteemi noorte õigusrikkujate koduseks jälgimiseks (seadus nr 122/99 ja ministri rakendusmäärus nr 26/2001).

 

nov 1995 – veebr 1999

Justiitsministeeriumi kabinetiülem

Portugali justiitsministeerium

Valmistas ette justiitsministeeriumi otsuseid alljärgnevates valdkondades: kohtupolitsei, vanglateenistuse peadirektoraat, registri- ja notariaalteenistuste peadirektoraat, riiklik kriminaalhooldusteenistus, peasekretariaat, uuringute- ja planeerimistalitus, finantsjuhtimise büroo, justiitsministeeriumi sotsiaalteenistus, Euroopa õigusamet, kriminaalasjades tehtav rahvusvaheline õigusalane koostöö, tagades suhtluse riigiprokuratuuriga.

Tagas suhtluse ministeeriumi kabineti ning eespool nimetatud asutuste, samuti ülemkohtu, kõrgeima halduskohtu, kohtunike ülemkogu, haldus- ja finantskohtute ülemkogu, peaprokuratuuri ja advokatuuri vahel.

Aitas kaasa õiguspoliitika olulisemate valdkondade õigusaktide ettevalmistamisele, täpsemalt järgmiste õigusaktide koostamisele: usuvabaduse seadus, uimastite tarbimise ja nendega kauplemise seadus, üldkasuliku töö rakendamise seadus, õigusrikkujate koduse elektroonilise järelevalve seadus, alaealiste seaduse reform, notariameti liberaliseerimise seadus, tööde, kaupade ja teenuste hankimise ning vanglateenistusele personali värbamise dekreet-seadus, vanglate asutamine ning kohtupolitsei korraldus ja toimimine.

Aitas kaasa justiitsministeeriumi eelarvete ja kavade koostamisele.

Tegeles justiitsministeeriumi rahvusvaheliste küsimustega, eeskätt valmistades ette justiitsministeeriumi välisreise, kohtumisi ELi justiits- ja siseküsimuste ministrite nõukoguga ja teisi rahvusvahelisi kohtumisi, täpsemalt ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Portugalikeelsete Riikide Ühendusega, ning osalemist Ibero-Ameerika riikide justiitsministrite konverentsil.

Jälgis suhteid justiitsministeeriumi ja vastava sektori ametiühingute organisatsioonide vahel.

 

nov 1991 – nov 1995

Justiitsministeeriumi riigisekretäri kabinetiülem

Portugali justiitsministeerium

Valmistas ette riigisekretäri otsuseid alljärgnevates valdkondades: alaealiste kaitse teenused, riiklik kriminaalhooldusteenistus, IT-teenused, õigusuuringute keskus, uimastitevastase võitluse kavandamise ja koordineerimise amet, kohtumeditsiini teenistus, kohtumaterjalide arvutistamise amet, portugalikeelsete Aafrika riikidega kodakondsuse, vabatahtlike institutsionaalsete vahekohtute, tarbijakaitse, keskkonnakaitse, lastekaitse nõukogude vallas tehtava koostöö üldine kooskõlastamine.

Aitas kaasa õigusaktide ettevalmistamisele, täpsemalt äritegevuse taastamise ja pankrotimenetluste seadustiku, uimastite tarbimist ja nendega kauplemist käsitleva õigusraamistiku, lapsendamist käsitleva õigusraamistiku, kriminaal- ja tsiviilasjades õigusalast koostööd puudutavate rahvusvaheliste õigusaktide ning aastatel 1992‒1995 portugalikeelsete Aafrika riikide ja lastekaitse nõukogudega tehtud koostöö osas.

Valmistas riigisekretäri jaoks ette avalikke esitlusi ja välisreise, eeskätt kohtumisteks ELi justiits- ja siseküsimuste ministrite nõukogu, Euroopa Nõukogu, ÜRO ja Portugalikeelsete Riikide Ühendusega ning osalemiseks Ibero-Ameerika riikide justiitsministrite konverentsil.

Koostas uuringu „Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça“.

 

nov 1987 – nov 1991

Asepeadirektor

Portugali justiitsministeeriumi tiiklik kriminaalhooldusteenistus

Kõrgema astme juht, kes vastutas teenistuse tegevuse eest, mida viisid täide 300 ametnikku Lissaboni ning riigi lõunaosa, Assooride ja Madeira, kohturingkondades ja mis hõlmas: kohtutele pakutavat tehnilist tuge kriminaalasju, karistuste jõustamist, alaealisi ja perekondi puudutavate otsuste langetamisel; vanglate ametile pakutavat tehnilist tuge vange puudutavate otsuste (täpsemalt vabastamiste ja avatud režiimide heakskiitmine) langetamisel; psühholoogilist ja sotsiaalset tuge alaealistele, noortele ja täiskasvanutele, kelle suhtes kohaldatakse kohtumenetlust, ning nende perekondadele; kontaktide loomist teiste avalik-õiguslike ja eraõiguslike üksustega, mis tegelevad kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse reintegratsiooniga.

veebr 1987 – nov 1987

Uuringute ja planeerimise osakonna juhataja, Macau sotsiaaltegevuse instituudi juhatus

Instituudi sotsiaaltegevuse õiguslik nõustamine.

Valmistas ette menetlusi sotsiaalkorterite (Mong-Há sotsiaalkorterite rajoon, kus asub 650 elamut ja mille väärtus on 48 miljonit Aomeni pataakat (MOP), ning Fai Chi Kei rajoon, kus asub 1100 elamut) rajamiseks mõeldud ehituslepingute koostamiseks ja allkirjastamiseks.

Töötas välja erainstitutsioonide poolt hallatavate rahaliste ja sotsiaaltoetuste süsteemi.

Instituudi kavandamissüsteemi projekteerimisuuringud.

veebr 1985 – veebr 1987

Macau valitsuse korralduse ja infotehnoloogia osakonna juhataja

Avaliku teenistuse keskasutus

Esitas arvamusi avalike teenuste põhieeskirjade, riigiasutuste infotehnoloogia soetamise menetluste ning haldusliku ratsionaliseerimise ja bürokraatia vähendamise kohta.

Kehtestas Macau valitsuse poolt kasutatavatele vormidele ühtseid norme.

Töötas välja ja käivitas süsteemi, millega soetati Macau avalike teenuste tarbeks infotehnoloogia ja mikrofilmimise vahendeid.

Koostas Macau avalike teenuste haldamise ja juhtimise ühiste valdkondade arvutistamise kava.

Esimene uuring Macau valitsuse inimressursside kohta (kogu töötajaskond: 8500 inimest).

Halduse ja avaliku teenistuse osakonna arvutistamine.

Töötas Macau valitsuse jaoks välja integreeritud suhtekorralduse süsteemi.

Töötas halduse ja avaliku teenistuse osakonna jaoks välja integreeritud juhtimissüsteemi.

 

juuni 1983 – veebr 1985

Tehnilise koordineerimise, uuringute ja planeerimisteenuste direktor

Portugali justiitsministeeriumi tiiklik kriminaalhooldusteenistus

Koordineeris õigusrikkujate sotsiaalset lõimumist käsitlevate uuringute avaldamisega seotud tegevust.

Lõi formaadi karistuste määramisel kasutatavate hoolekandearuannete ja kriminaalhooldussüsteemis rehabilitatsiooniks kasutavate individuaalsete kavade jaoks.

Töötas välja statistilise andmebaasi teenistuse tegevuse tarbeks.

Koostas vanglateenistusega kokku lepitud protokolli, millega reguleeritakse kriminaalhooldusteenistuse tegevust vanglates.

Koostas 1984. aastal teenistuse tegevuskava.

aprill 1979 – juuni 1983

Ajakohase avaliku halduse tehniline ametnik

Portugali avaliku halduse riigisekretariaat

Valmistas ette arvamusi avalike teenuste põhieeskirjade kohta.

Omavalitsustega seotud tehniline nõustamine ja reorganiseerimine.

Tööstus-, energia- ja ekspordiministeeriumi tehniline nõustamine ja restruktureerimine.

Guinea-Bissau Vabariigi tehniline nõustamine.

Omavalitsuste struktuuride ja juhtimisega seotud uuringud.

Võrdlev uuring Euroopa ühenduste liikmesriikide valitsuste makrostruktuuride kohta.

 

1999–2004

Euroopa Kriminaalhoolduse Organisatsiooni (CEP) president (2001‒2004) ja juhatuse liige (1999‒2001)

Juhatas CEPi (organisatsioon, mis koondab 36 Euroopa riigi vabadusekaotuseta kriminaalkaristuste jõustamise eest vastutavaid justiitsministeeriumi ameteid, peakorteriga Madalmaades) täiskoguistungeid ja juhatuse koosolekuid.

Juhatas Madalmaades asuvas sekretariaadis toimunud muid kohtumisi asepresidentide, peasekretäri ja tegevjuhatajatega ning CEPi poolt korraldatud üritusi ja õpikodasid. Lõi hindamiskriteeriumid CEPi arengustrateegiale, planeerimisele, eelarve koostamisele ja tegevusele.

Kohtumised liikmesriikide vanglaametite esindajatega, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukoguga.

Juhendas eelarvehaldust ja CEPi teabelehe koostamist.

 

1994–2003

Portugali Vabariigi parlamendi haldusdokumentidele juurdepääsu komitee liige

Propageeris läbipaistvuse põhimõtet avalikus halduses ja vaba juurdepääsu haldusdokumentidele.

Jälgis haldusdokumentidele juurdepääsu seaduse rakendamist, esitas ja hindas muudatusettepanekuid.

Hindas taotlusi, mida kodanikud olid esitanud läbivaatamiseks pärast seda, kui avaliku sektori asutused ja organid olid keeldunud andmast neile juurdepääsu dokumentidele.

Korraldas avalike teenuste läbipaistvuse ning haldusdokumentidele juurdepääsuga seotud teabe levitamis- ja koolitustegevust.

Kinnitas komitee kavasid ja tegevusaruandeid.

 

1992–1993

Portugali ministrite nõukogu eesistumise halduse kvaliteedi ja ratsionaliseerimise komisjoni liige

Osales peaministri rajatud komisjoni töös, mille tulemusena valmis aruanne riigiaparaadi eraldamise meetmete, valitsuse ja kodanike suhete, strukturaalsete lahenduste ning avaliku halduse juhtimise paindlikkuse kohta.

 

1985–1986

Macau valitsuse hiina keele juurutamise komisjoni liige

Osales Macau kuberneri rajatud komisjoni töös, mille tulemusena kinnitati aruanne, mis hõlmas meetmeid hiina keele progressiivse kasutamise kohta ametliku halduskeelena territooriumi kõigil tasanditel; täpsemalt neid, mis olid seotud kohalike ametnike ja liidrite värbamisega, õigussüsteemi arendamisega, hiina keele kasutamisega valitsusasutustes ja kohtutes ning hiina-portugali tõlkesüsteemidega.

 

HARIDUS JA KOOLITUS

 

sept 1973 – juuli 1978

Õigusteaduse teaduskraad

Portugali Lissaboni ülikooli õigusteaduskond

Osales lektori, koolitaja või praktikandina paljudel erinevatele teemadele pühendatud riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel, kongressidel, seminaridel ja õpikodades, kus arutleti eeskätt avaliku halduse reformimise, avaliku juhtimise, riigirahanduse, haldusseaduse, välise ja sõltumatu finantskontrolli, kontrollikodade, kriminaalõiguse, kriminaalhoolduse ja sotsiaalse reintegratsiooni, alaealisi käsitlevate õigusmeetmete, uimastite tarbimise ja nendega kauplemise ennetamise ja ohjeldamise ning alaealiste kuritegevuse üle (vt liidet).

 

ISIKLIKUD OSKUSED

 

Emakeel

portugali keel

Muud keeled

MÕISTMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

Kuulamine

Lugemine

Suuline suhtlus

Suuline esitus

 

prantsuse keel

C1

C2

C1

C2

B2

inglise keel

B2

B2

B2

B2

B2

hispaania keel

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Suhtlemisoskus

Hea suhtlemisoskus, mis on välja kujunenud aastate jooksul juhtivatel ametikohtadel avalikus teenistuses, tänu poliitilisele tegevusele riigisekretärina, mis hõlmas palju avalikke sõnavõtte, osalemist parlamendiväitlustes, ülesastumisi televisioonis ja raadios ning suhtlust muu meediaga, tänu osalemisele arvukatel kongressidel, tööseminaridel jms ning tänu riiklike ja rahvusvaheliste kohtumiste juhatamisele ja koordineerimisele.

 

Organisatoorsed oskused

Head koordineerimis-, organiseerimis- ja juhtimisoskused, mis on välja kujunenud avalike teenuste juhtimise ja reorganiseerimise ning avaliku halduse reformidega lähedalt seotud poliitiliste ülesannete täitmise kaudu.

Infotehnoloogiline pädevus

ISESEISEV HINDAMINE

Andmetöötlus

Õigusaktide edastamine

Sisu loomine

Ohutus

Probleemide lahendamine

Iseseisev kasutaja

Iseseisev kasutaja

Iseseisev kasutaja

Iseseisev kasutaja

Iseseisev kasutaja

LISATEAVE

 

RAHVUSVAHELINE KOGEMUS

Euroopa Kontrollikoja liige alates oktoobrist 2016.

Peale selle, et osales ja tegutses juhatajana eelmainitud Euroopa Kriminaalhoolduse Organisatsiooni (CEP) juhatuse koosolekutel ning on praegu juhatuse auliige, lõi kaasa ka paljudel Euroopa Liidu asutuste, OECD, ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Portugalikeelsete Riikide Ühenduse istungitel, Ibero-Ameerika riikide justiitsministrite ja avaliku halduse ministrite konverentsidel ning Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni (INTOSAI) ja selle Euroopa piirkondliku rühma EUROSAI, ELi kõrgeimate kontrolliasutuste juhatajate kontaktkomitee ja selle kontaktametnike ning Ladina-Ameerika Arengu Haldamise Keskuse (CLAD) kohtumistel.

 

PUBLIKATSIOONID

„Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários“, Secretariado da Modernização Administrativa, november 1988;

 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices“, väljaandes „Revista do Tribunal de Contas“ nr 43, jaanuar ‒ juuni 2005, Lissabon, lk 41‒71;

 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal“, kaasautor Valadares Tavares, Luis, väljaandes „Revista do Serviço Público“, 57. köide, nr 1, jaanuar/märts 2006, Escola Nacional de Administração Pública, Brasiília;

 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública“, väljaandes „Revista do Tribunal de Contas“, nr 51, jaanuar/juuni 2009, algselt avaldatud OECD poolt pealkirjaga „Tulemuslikkus ja õiguspärasus avaliku halduse teostamisel“, avaliku halduse reformimise ja Euroopa integratsiooni konverents, Budva, Montenegro, 26.‒27. märts 2009;

 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas“ väljaandes „Revista do Tribunal de Contas“, nr 51, jaanuar/juuni 2009;

 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios“, väljaandes „Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?“, avaldatud Portugali kontrollikoja 160. aastapäeva puhul, Lissabon, 2009;

 

„As reformas na Administração Pública“, eessõna väljaandele Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, koostanud Maria Laura Veríssimo Dias ja Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, juuli 2009;

 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais“, väljaandes „Revista do Tribunal de Contas“, nr 52, juuli/detsember 2009;

 

„As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009“, eessõna väljaandele „A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas“, autorid Isabel Viseu ja Vasco Hilário, Coimbra Editora, juuli 2011;

 

„Conflito de interesses e ética do serviço público“, kaasautor Augusto Santos Silva; teadusartikkel, mis avaldatakse Portugali pettuste käsiraamatus 2016. aastal Porto ülikooli majandusteaduskonna poolt;

 

„SIDA, Direito e Ética“, väljaandes „Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários“, nr 2/90, lk 225‒240;

 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social“, väljaandes Cidadão Delinquente: Reinserção Social“, Portugali justiitsministeerium, 1983, lk 17–47;

 

„A Justiça de Menores na Europa“, väljaandes „Infância e Juventude“, nr 01-1, jaanuar ‒ märts 2001, lk 9‒20;

 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil“, väljaandes „Infância e Juventude“, nr 01-2, aprill ‒ juuni 2001, lk 19‒24;

 

„Execução de Medidas Tutelares Educativas“, väljaandes „Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança“, Coimbra ülikooli õigusteaduskond ja peaprokuratuur, Coimbra Editora 2002, lk 195‒210.

 


2. LISA: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo KOKKUVÕTE KOGEMUSTEST KONTROLLIKOJA LIIKMENA JA TULEVASE MANDAADIGA SEOTUD EESMÄRGID

1.  Minu ametiajal, mis algas 1. oktoobril 2016, määrati mind Euroopa Kontrollikoja esimesse auditkotta (loodusvarade säästev kasutamine). Selles kojas nimetati mind järgmisi auditiaruandeid esitlevaks liikmeks:

a)  „Sertifitseerimisasutuste uus roll ÜPP kulude puhul: positiivne samm ühtse auditi mudeli suunas, kuid olulised puudused tuleb kõrvaldada“ (eriaruanne nr 7/2017). Pärast seda, kui kontrollikoda aruande vastu võttis, tutvustati seda 22. juuni 2017. aasta koosolekul eelarvekontrollikomisjonile;

b)  „Põllumajandustootjate põhitoetuskava“ (CH 178/1/16). Auditiaruanne on praegu viimistlemisel ning see kavatsetakse vastu võtta 2017. aasta lõpuks;

c)  „Lihtsustatud rahastamisvõimalused maaelu arengu valdkonnas“ (ülesanne 17CH1003). Küsitlemine on lõpule viidud ning alustatud on aruande koostamist, mis esitatakse 2018. aastal pärast ärakuulamismenetlust eelarvekontrollikomisjonile.

2.  Mind nimetati Euroopa Kontrollikoja eetikakomisjoni liikmeks, kes vastutab selliste taotluste läbivaatamise eest, mille kontrollikoja liikmed esitavad seoses kontrollikoja-välise tegevusega oma ametiaja jooksul ja pärast seda, samuti seoses muude kutse-eetika küsimustega, mille on tõstatanud Euroopa Kontrollikoja president või mõni muu liige.

3.  Osalesin Euroopa Kontrollikoja kolleegiumi otsuste tegemises, täpsemat järgmises: kontrollikoja kinnitava avalduse ja aastaaruande vastuvõtmine 2016. aasta kohta, Euroopa Kontrollikoja strateegilise kava „ELi kodanike usalduse suurendamine sõltumatu auditi abil“ vastuvõtmine ajavahemikuks 2018–2020, mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) muutmist käsitlevate kontrollikoja arvamuste vastuvõtmine, ELi finantsmääruse läbivaatamine, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi pikendamine ja Euroopa Investeerimispangale antava ELi eelarvetagatise suurendamine ning Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Pettustevastase Ameti vahelised suhted.

4.  Mis puudutab mu võimalikku tulevast mandaati ning valmisolekut täita muid ülesandeid, mis võidakse mulle määrata, soovin öelda, et mul on kindel kavatsus:

a)  osaleda kinnitavate avalduste ja aastaaruannete koostamises, suurendades nende lisaväärtust eelarvepädevate institutsioonide jaoks, nagu on juba sedastatud kontrollikoja strateegilises arvamuses;

b)  osaleda esitleva ja kontrollikoja esimesse auditikotta määratud liikmena ÜPP tulevikku käsitlevates arvamustes ning kontrollikoja poolt põllumajanduskulutuste, keskkonnakaitse, kliimamuutuste, energeetika ja tarbijakaitse vallas tehtavates finants-, vastavus- ja tulemusauditites ning muudes kontrollikoja valitud valdkondades, lähtudes kvaliteedi, tõhususe, ökonoomsuse ja tõhususe põhimõttest;;

c)  samuti pöörata erilist tähelepanu kontrollikoja panusele seoses ELi rahastamise tulevikuga, uue mitmeaastase finantsraamistikuga ja uue finants- ja eelarvesüsteemiga, eeskätt tulemuspõhise süsteemiga, aidates kaasa väljatöötamisele ja otsustamisele;

d)  täita aktiivset rolli kontrollikoja strateegilistes ja operatiivse planeerimise protsessides, et suurendada ELi tegevuse nähtavust tervikuna, keskendudes eelkõige kontrollikoja peamiste sidusrühmade mureküsimustele, hinnates ELi meetmete lisaväärtust ja teavitades erinevaid sihtrühmi paremini oma audititööst;

e)  osaleda eelarvekontrollikomisjoni koosolekutel, et tutvustada kontrollikoja aruandeid, või muudel juhtudel, kui seda soovitakse.

5.  Samuti kavatsen pöörata erilist tähelepanu oma tööle kontrollikoja eetikakomisjonis, tagades, et selles asutuses peetakse ka edaspidi kinni kutse-eetika kõrgetest normidest.  


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Portugali kandidaat

Viited

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

21.9.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

5.10.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Esitamise kuupäev

31.10.2017

Õigusalane teave