Menettely : 2017/0817(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0343/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0343/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0435

MIETINTÖ     
PDF 404kWORD 60k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

ehdotuksesta nimittää João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Indrek Tarand

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 LIITE 1: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredon ANSIOLUETTELO
 LIITE 2: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredon LAATIMA YHTEENVETO KOKEMUKSISTAAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENENÄ JA TAVOITTEISTAAN TULEVALLE TOIMIKAUDELLE
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta nimittää João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0333/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0343/2017),

A.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

B.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 26. lokakuuta 2017 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


LIITE 1: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredon ANSIOLUETTELO

TYÖKOKEMUS

 

10/2016 alkaen

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen

Olen tilintarkastustuomioistuimen jäsen I jaostossa (Luonnonvarojen kestävä käyttö).

Vastaan tarkastustoiminnasta yhteisen maatalouspolitiikan alalla.

Osallistun tilintarkastustuomioistuimen toiminnan suunnittelua ja arviointia koskevien strategisten suuntaviivojen ja asiakirjojen laatimiseen.

Olen tilintarkastustuomioistuimen eettisen komitean jäsen.

 

6/2008–9/2016

Portugalin tilintarkastustuomioistuimen tuomari

Osallistuin Portugalin valtion liikekirjanpitoa koskevan lausunnon hyväksymispäätöksiin.

Tein tarkastuksia valtion keskushallinnon, autonomisten alueiden ja paikallisviranomaisten hallinnollisten toimijoiden ja yritysten tekemien sopimusten laillisuudesta seuraavilla aloilla: lainat ja vuokraukset, palvelujen tarjoaminen, rakennusurakat, tavaratoimitukset, kiinteän omaisuuden hankinnat, vuokrasopimukset, käyttöoikeusurakat ja palveluja koskevat käyttöoikeudet, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, paikallisten yritysten fuusiot.

Tein sopimusten noudattamiseen ja rahoitusvelkojen määrittelemiseen liittyviä tarkastuksia.

Olin mukana julkisen ja yksityisen sektorin julkista varainhoitoa koskevan lainsäädännön, Portugalin ja EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja keskeisen hallintolainsäädännön täytäntöönpanossa.

Autoin tuomioistuinta laatimaan toimintasuunnitelmia ja raportteja.

Toimin tuomioistuimen tietoteknisen komitean puheenjohtajana.

Olin tuomioistuimen lehden toimituskunnan jäsen.

 

3/2005–06/2008

Julkishallinnosta vastaava valtiosihteeri, valtiovarainministeriö, Portugalin hallitus

Osallistuin ministerineuvostojen ja valtiosihteerien kokouksiin.

Olin mukana Portugalin tasavallan kansalliskokouksen ja parlamentin valiokuntien täysistunnoissa.

Osallistuin EU:n ministerineuvostoihin.

Osallistuin valtion liikekirjanpidon ja talousarvioiden, kasvu- ja vakausohjelmien sekä Portugalin keskeisen julkista taloutta koskevan lainsäädännön laatimiseen tänä aikana.

Tarkistin julkishallinnon tärkeimmät henkilöstöhallintoa koskevat säädökset, etenkin sopimussuhteiden, urien ja palkkauksen, työpanoksen arvioinnin, sosiaaliturvan ja eläkkeiden alalla. Perustin julkishallinnon keskitetyn henkilöstöhallintotietokannan. Vastasin valtion keskushallinnon rakenneuudistusohjelmasta, jolla oli vaikutusta ministeriön kaikkiin osastoihin keskushallinnon ja hajautetun hallinnon tasolla ja jonka tavoitteena oli parantaa hallinnon tehokkuutta ja vaikuttavuutta vähentämällä ylemmän johdon työpaikkoja ja rakenteita 26 prosentilla.

Perustin Portugalin valtion yhteiset palvelut.

 

9/2003–3/2005

Portugalin tilintarkastustuomioistuimen johtava tarkastaja

Annoin oikeudellisia ja taloudellisia lausuntoja seuraavista asioista: talousarviopuitelakiin tehdyt tarkistukset; kyseisen lain budjettisääntöjen ja -periaatteiden sovellettavuus paikallisviranomaisiin; valtion ja sosiaaliturvasaamisten kohdentaminen arvopaperistamista varten; tilintarkastustuomioistuinten riippumattomuus; tilintarkastustuomioistuinten suhde sisäiseen valvontaan; tuomioistuimen organisaatiota ja menettelytapoja koskeva laki; valtion sopimussuhteiden ulkopuolista vastuuvelvollisuutta koskeva oikeusjärjestelmä; suoraa ja epäsuoraa valtionhallintoa velvoittavat periaatteet ja vaatimukset.

Annoin teknistä ja oikeudellista tukea tilintarkastuksissa, säännönmukaisuuden tarkastuksissa ja tuloksellisuuden tarkastuksissa.

Osallistuin kansainvälisiin kokouksiin, joissa oli mukana Euroopan unionin, ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (INTOSAI) ja Euroopan ylimpien tarkastuselinten järjestön (EUROSAI) ylimpiä tarkastuselimiä.

 

11/2002–9/2003

Koulutusosaston päällikkö

Tullin pääosasto, Portugalin valtiovarainministeriö

Laadin ja valvoin Portugalin tullivirkailijoiden koulutusta koskevia politiikkoja, suunnitelmia ja arviointiraportteja Portugalin ja EU:n tullijärjestelyjen täytäntöönpanon yhteydessä. Toteutin Portugalin tullivirkailijoiden koulutusta koskevia aloitteita.

4/2001–11/2002

Pääjohtaja

Vankeinhoidon pääosasto, Portugalin oikeusministeriö

Olin päävastuussa osaston toiminnasta, mukaan lukien keskeiset palvelut, 54 vankilaa, 6 300 virkamiestä ja 188 000 000 euron toimintabudjetti sekä 55 400 000 euron investointibudjetti (luvut vuodelta 2002).

Olin päävastuussa tuomioistuinten 13 500 vangille langettamien vankeusrangaistusten täytäntöönpanon valvonnasta (luku vuodelta 2002).

Määrittelin strategisia kehitysvaihtoehtoja Portugalin vankilajärjestelmälle ja laadin toimintaraportteja ja -suunnitelmia.

Laadin luonnoksen uudeksi laiksi vankeusrangaistuksista ja luonnoksen säännökseksi vankeinhoitolaitoksen tarkastus- ja tutkimusyksikön vahvistamisesta vankiloita koskevien käytäntöjen ja vankiloiden hoidon valvonnan ja lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Toteutin Portugalin ensimmäisen tutkimuksen huumausaineita koskevista suuntauksista ja niiden käytöstä vankiloissa Instituto Universitário de Lisboan (ISCTE) sosiologian tutkimus- ja opiskelukeskukselle.

Laadin ja panin täytäntöön ohjelman vankiloiden turvallisuuden parantamiseksi ja ohjelman itsemurhien ehkäisemiseksi.

Toteutin vankiloiden rakennus- ja kunnostusohjelman (Carregueira, Paços de Ferreira, Polícia Judiciária do Porto, Tires, Sintra, Montijo, Olhão, Leiria, Coimbra ja Porto).

Toimitin lehteä ”Temas Penitenciários”.

 

2/1999–4/2001

Johtaja

Kansallinen kriminaalihuoltolaitos, Portugalin oikeusministeriö

Olin päävastuussa laitoksen toiminnasta, mukaan lukien 115 hallinnollista yksikköä 104 kunnassa, 1 700 virkamiestä ja 37 500 000 euron talousarvio (luvut vuodelta 1999).

Olin päävastuussa rikosoikeudellista toimivaltaa koskevan teknisen tuen tarjoamisesta tuomioistuimille ja muiden kuin vapausrangaistusten täytäntöönpanon valvonnasta (16 000 pyyntöä vuodessa).

Olin päävastuussa tuomioistuinten tukemisesta nuoriso- ja perheoikeuteen liittyvien toimenpiteiden soveltamisessa ja täytäntöönpanossa laitoksen 14 nuorisovankilassa (26 000 pyyntöä vuodessa) ja nuoriin liittyvien kansainvälisten sopimusten mukaisten menettelyjen hyväksymisestä, joka kuului kriminaalihuoltolaitoksen päävastuulle.

 

 

Laadin strategisen suunnitelman vuosiksi 2000–2003 ja suunnittelin ja kehitin suunnittelujärjestelmän.

Osallistuin nuorisolain (laki nro 147/99, annettu 1. syyskuuta 1999, ja laki nro 166/99, annettu 14. syyskuuta 1999) uudistamiseen.

Kehitin tuomioistuimille mahdollisuuden määrätä yhdyskuntapalvelua, mukaan lukien sopimukset 440 sellaisen julkisen ja yksityisen instituution kanssa, jotka olivat valmiita ottamaan vastaan tällaista tuomiota suorittavia henkilöitä.

Panin täytäntöön sähköisen valvontajärjestelmän Portugalissa kotonaan tuomiotaan suorittavien nuorisorikollisten valvomiseksi (laki nro 122/99 ja ministerin täytäntöönpanomääräys nro 26/2001).

 

11/1995–2/1999

Oikeusministeriön kabinettipäällikkö

Portugalin oikeusministeriö

Valmistelin oikeusministeriön päätöksiä seuraavilla aloilla: rikospoliisi, vankeinhoidon pääosasto, rekisteri- ja notaariasioista vastaava pääosasto, kansallinen kriminaalihuoltolaitos, pääsihteeristö, tutkimus- ja suunnitteluvirasto, varainhoitovirasto, oikeusministeriön sosiaalipalvelut, EU:n lainsäädäntövirasto, kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa, yhteydenpito valtion syyttäjälaitokseen.

Pidin huolta yhteyksistä ministeriön kabinetin ja edellä mainittujen elinten välillä sekä ministeriön kabinetin ja korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, ylimmän tuomarineuvoston, hallinto- ja verotuomioistuinten ylimmän neuvoston, valtion syyttäjälaitoksen ja asianajajaliiton välillä.

Osallistuin lainsäädännön valmisteluun merkittävillä oikeuspolitiikan aloilla: uskonnonvapauslaki, laki huumausaineiden salakuljetuksesta ja käytöstä, laki yhdyskuntapalvelutuomioiden soveltamisesta, laki kotonaan tuomiotaan suorittavien rikollisten sähköisestä valvonnasta, nuorisolain uudistus, laki notaarin ammatin vapauttamisesta, asetukset rakennusurakoiden, tavaroiden ja palvelujen hankinnasta ja vankeinhoitolaitoksen työntekijöiden palkkauksesta, vankiloiden perustamisesta sekä rikospoliisin organisaatiosta ja toiminnasta.

Osallistuin oikeusministeriön talousarvioiden ja suunnitelmien valmisteluun.

Työskentelin oikeusministeriön kansainvälisten asioiden parissa ja valmistelin erityisesti oikeusministeriön osallistumista EU:n sisä- ja oikeusasioiden ministerineuvoston kokouksiin ja muihin kansainvälisiin kokouksiin, kuten erityisesti YK:n, Euroopan neuvoston, portugalinkielisten maiden yhteisön (CPLP) ja iberoamerikkalaisten maiden oikeusministerien konferenssin kokouksiin. Lisäksi valmistelin ministeriön ulkomaanmatkoja.

Valvoin oikeusministeriön ja alan ammattiyhdistysten välisiä suhteita.

 

11/1991–11/1995

Oikeusministeriön valtiosihteerin kabinettipäällikkö

Portugalin oikeusministeriö

Valmistelin valtiosihteerin päätöksiä seuraavilla aloilla: nuorten suojelemista koskevat palvelut, kansallinen kriminaalihuoltolaitos, tietotekniikkapalvelut, oikeudellinen tutkimuskeskus, huumausaineiden torjunnan suunnittelu- ja koordinointivirasto, oikeuslääketieteen palvelut, lainsäädännön oikeusalan tietokoneistamisesta vastaava virasto, portugalinkielisten Afrikan maiden kanssa tehtävän yhteistyön yleinen koordinointi kansalaisuuden alalla, vapaaehtoinen institutionaalinen sovittelu, kuluttajansuoja, ympäristönsuojelu, lastensuojelulautakunnat.

Osallistuin lainsäädännön valmisteluun etenkin liiketoiminnan elvytys- ja konkurssimenettelyjä koskevan erityissäännöstön, huumausaineiden käytön ja salakuljetuksen oikeudellisen kehyksen, adoptioita koskevan oikeudellisen kehyksen, yksityis- ja rikosoikeudellista yhteistyötä koskevien kansainvälisten säädösten sekä portugalinkielisten Afrikan maiden ja lastensuojelulautakuntien kanssa tehtävän yhteistyön osalta vuosina 1992–1995.

Valmistelin valtiosihteerin julkisia esitelmiä ja ulkomaanmatkoja erityisesti EU:n oikeus- ja sisäasioiden ministerineuvoston, Euroopan neuvoston, YK:n, portugalinkielisten maiden yhteisön (CPLP) ja iberoamerikkalaisten maiden oikeusministerien konferenssin kokouksiin osallistumista varten.

Laadin tutkimuksen aiheesta ”Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça”.

 

11/1987–11/1991

Varapääjohtaja

Kansallinen kriminaalihuoltolaitos, Portugalin oikeusministeriö

Toimin laitoksen operatiivisen toiminnan ylempänä johtajana, jonka alaisuudessa oli 300 virkamiestä Lissabonin ja Etelä-Portugalin, Azorien ja Madeiran tuomiopiireissä. Työhöni kuuluivat tekninen tuki tuomioistuimille rikosasioihin, tuomioiden täytäntöönpanon valvontaan, nuoriin ja perheisiin liittyvässä päätöksenteossa; tekninen tuki vankiloiden hallinnolle vankeja koskevassa päätöksenteossa (erityisesti vapautusta koskevat hyväksynnät ja avovankilajärjestelyt); psykologinen ja sosiaalinen tuki oikeudenkäynteihin joutuneille alaikäisille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheenjäsenilleen; yhteydet muihin julkisiin ja yksityisiin toimijoihin, jotka työskentelevät rikosten ennaltaehkäisyn ja yhteiskuntaan integroitumisen puolesta.

2/1987–11/1987

Tutkimus- ja suunnitteluosaston päällikkö, sosiaalialan instituutti, Macaon hallitus

Toimin oikeudellisena neuvonantajana instituutin sosiaalialan työssä.

Valmistelin menettelyt sosiaalisen asuntotuotannon rakennusurakkasopimusten laatimista ja allekirjoittamista varten (Mong-Hán sosiaalinen asuinalue, jolla on 650 asuntoa ja jonka arvo on 48 miljoonaa Macaon patacaa, ja Fai Chi Kein alue, jolla on 1 100 asuntoa).

Laadin tutkimuksia yksityisten instituutioiden hallinnoimaa rahoitustuki- ja sosiaalipalvelujärjestelmää varten.

Laadin tutkimuksia instituutin suunnittelujärjestelmää varten.

 

2/1985–2/1987

Organisaatio- ja tietotekniikkaosaston päällikkö, Macaon hallitus

Virkamieskunnan keskustoimisto

Laadin lausuntoja julkisia palveluja koskevista yleisistä säännöistä, julkishallinnon tietoteknisiä hankintoja koskevista menettelyistä sekä hallinnon järkeistämisestä ja byrokratian vähentämisestä.

Yhtenäistin Macaon hallituksen lomakkeita.

Suunnittelin ja perustin järjestelmän Macaon julkisten palvelujen tietoteknisten ja mikrokuvauksen laitteiden hankintaa varten.

Laadin suunnitelman Macaon julkisten palvelujen hallinnon ja johtamisen yhteisten alojen tietokoneistamista varten.

Toteutin Macaon hallituksen ensimmäisen henkilöstöhallintokatsauksen (työvoiman kokonaismäärä: 8 500 henkilöä).

Toteutin hallinnon ja virkamiesosaston tietokoneistamisen.

Suunnittelin integroidun PR-suhteiden järjestelmän Macaon hallitukselle.

Suunnittelin integroidun johtamisjärjestelmän hallinnolle ja virkamiesosastolle.

 

6/1983–2/1985

Teknisten koordinointi-, tutkimus- ja suunnittelupalvelujen johtaja

Kansallinen kriminaalihuoltolaitos, Portugalin oikeusministeriö

Koordinoin rikoksentekijöiden yhteiskuntaan integroitumista koskevien tutkimusten julkaisemiseen liittyvää toimintaa.

Laadin mallin hyvinvointiraporteille, joita käytetään tuomioiden antamisessa ja henkilökohtaisissa yhteiskuntaan integroitumista koskevissa suunnitelmissa kriminaalihuoltojärjestelmässä.

Suunnittelin tilastotietojärjestelmän osaston toimintaa varten.

Laadin vankeinhoitolaitoksen kanssa sovitun käytännön, jolla säännellään laitoksen toimintaa vankiloissa.

Laadin laitoksen toimintasuunnitelman vuonna 1984.

4/1979–6/1983

Kehittyneen julkishallinnon tekninen virkamies

Portugalin julkishallinnon valtionkanslia

Laadin lausuntoja julkisia palveluja koskevista yleisistä säännöistä.

Toimin teknisenä neuvonantajana kunnanvaltuustojen organisaatiouudistuksissa.

Toimin teknisenä neuvonantajana teollisuus-, energia- ja vientiministeriön rakenneuudistuksessa.

Annoin teknistä neuvontaa Guinea-Bissaun tasavallalle.

Tein tutkimuksia kunnallisista rakenteista ja hallinnosta.

Laadin vertailevan tutkimuksen Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallintojen makrorakenteista.

 

1999–2004

CEP:n (eurooppalainen yhdyskuntaseuraamusjärjestö) puheenjohtaja (2001–2004) ja johtokunnan jäsen (1999–2001)

Toimin CEP:n yleiskokousten ja johtokunnan kokousten puheenjohtajana (CEP, jonka keskustoimisto on Alankomaissa, kokoaa yhteen 36 Euroopan maan oikeusministeriöiden elimet, joiden vastuulla on muun kuin vapausrangaistuksen käsittävien rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanon valvonta).

Toimin puheenjohtajana muissa tapaamisissa varapuheenjohtajien, pääsihteerin ja toimitusjohtajan kanssa Alankomaissa sijaitsevassa sihteeristössä ja CEP:n järjestämissä työpajoissa. Laadin CEP:n kehittämistä koskevan strategian, suunnittelun, budjetoinnin ja toiminnan arvioinnin.

Osallistuin kokouksiin jäsenvaltioiden vankiloiden johtokuntien edustajien, komission ja Euroopan neuvoston edustajien kanssa.

Valvoin talousarvion hallinnointia ja CEP:n uutiskirjettä.

 

1994–2003

Portugalin tasavallan kansalliskokouksen hallinnollisten asiakirjojen saatavuudesta vastaavan valiokunnan jäsen

Edistin julkishallinnon läpinäkyvyyttä ja hallinnollisten asiakirjojen vapaata saatavuutta koskevaa periaatetta.

Seurasin hallinnollisten asiakirjojen saatavuudesta annetun lain soveltamista ja esitin ja arvioin ehdotettuja tarkistuksia.

Arvioin kansalaisten esittämiä kanteluja julkishallinnon osastojen ja elinten asiakirjojen saamista koskeneiden pyyntöjen hylkäämisestä.

Järjestin julkishallinnon läpinäkyvyyttä ja hallinnollisten asiakirjojen saatavuutta koskevia tiedotus- ja koulutustoimia.

Hyväksyin valiokunnan suunnitelmia ja toimintakertomuksia.

 

1992–1993

Julkishallinnon laadukkuudesta ja järkeistämisestä vastaavan toimikunnan jäsen, Portugalin ministerineuvoston puheenjohtajisto

Osallistuin pääministerin perustaman toimikunnan työhön, jonka seurauksena laadittiin raportti toimenpiteistä valtion vetäytymisestä, hallinnon ja kansalaisten suhteista, rakenteellisista ratkaisuista ja julkishallinnon johtamisen joustavuudesta.

 

1985–1986

Kiinan kielen käyttöönotosta vastaavan toimikunnan jäsen, Macaon hallitus

Osallistuin Macaon kuvernöörin perustaman toimikunnan työhön, jonka seurauksena hyväksyttiin raportti toimenpiteistä kiinan kielen asteittain lisättävästä käytöstä alueen virallisena hallintokielenä kaikilla tasoilla ja erityisesti paikallisten virkamiesten ja johtajien palkkaamisesta, oikeusjärjestelmän kehittämisestä, kiinan käytöstä hallintoelimissä ja tuomioistuimissa sekä kiinan ja portugalin kääntämistä koskevista järjestelmistä.

 

KOULUTUS

 

9/1973–7/1978

Oikeustieteen tutkinto

Oikeustieteellinen tiedekunta, Lissabonin yliopisto, Portugali

Osallistuin luennoitsijana ja kouluttajana sekä harjoittelijana moniin kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin, kongresseihin, seminaareihin ja työpajoihin monista eri aiheista, jotka liittyivät erityisesti julkishallinnon uudistamiseen, julkishallintoon, julkiseen talouteen, hallintolakiin, ulkoiseen ja riippumattomaan varainhoidon valvontaan, tilintarkastustuomioistuimiin, rikosoikeuteen, yhdyskuntaseuraamusten ja yhteiskuntaan integroitumiseen, nuoriso-oikeuteen, huumausaineiden salakuljetuksen ja käytön ehkäisemiseen ja torjumiseen sekä nuorisorikollisuuteen (katso liite).

 

HENKILÖKOH-TAISET TIEDOT JA TAIDOT

 

Äidinkieli

Portugali

Muut kielet

YMMÄRTÄMINEN

PUHUMINEN

KIRJOIT-TAMINEN

Kuuntele-minen

Lukeminen

Suullinen vuoro-vaikutus

Suullinen tuotta-minen

 

Ranska

C1

C2

C1

C2

B2

Englanti

B2

B2

B2

B2

B2

Espanja

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Viestintätaidot

Minulla on hyvät viestintätaidot, jotka ovat kehittyneet vuosien aikana toimiessani ylemmissä johtotehtävissä merkittävissä julkishallinnon elimissä ja politiikassa valtiosihteerinä, mihin on kuulunut paljon puheiden pitämistä yleisölle, osallistumista parlamentaarisiin keskusteluihin, esiintymisiä televisio- ja radio-ohjelmissa ja yhteydenpitoa muiden tiedotusvälineiden kanssa, osallistumista lukuisiin kongresseihin, työpajoihin jne. sekä kansallisten ja kansainvälisten kokousten johtamista ja koordinointia.

 

Organisointitaidot

Minulla on hyvät koordinointi-, organisointi- ja johtamistaidot, jotka ovat kehittyneet johtaessani ja uudistaessani julkisia palveluja ja toimiessani poliittisissa tehtävissä, jotka ovat liittyneet tiiviisti yhteen julkishallinnon uudistusten kanssa.

Digitaaliset taidot

ITSEARVIOINTI

Tietojen-käsittely

Viestintä

Sisällön luominen

Turvallisuus

Ongelman-ratkaisu

Itsenäinen käyttäjä

Itsenäinen käyttäjä

Itsenäinen käyttäjä

Itsenäinen käyttäjä

Itsenäinen käyttäjä

LISÄTIETOJA

 

KANSAIN-VÄLINEN KOKEMUS

Olen ollut tilintarkastustuomioistuimen jäsen lokakuusta 2016 lähtien.

Sen lisäksi, että olen toiminut edellä mainitun CEP:n (eurooppalainen yhdyskuntaseuraamusjärjestö), jonka kunniajäsen olen nykyisin, johtokunnan kokousten puheenjohtajana ja osallistunut niihin, olen osallistunut lukuisiin Euroopan unionin toimielinten, OECD:n, YK:n, Euroopan neuvoston, portugalinkielisten maiden yhteisön, iberoamerikkalaisten oikeusministerien ja julkishallinnon ministerien, ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (INTOSAI) ja sen eurooppalaisen alueryhmän (EUROSAI), EU:n ylimpien tarkastuselinten johtajien yhteyskomitean ja sen yhteyshenkilöiden sekä Latinalaisen Amerikan kehityskeskuksen (CLAD) kokouksiin.

 

JULKAISUT

”Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários”, Secretariado da Modernização Administrativa, marraskuu 1988;

 

”A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices”, Revista do Tribunal de Contas, nro 43, tammi-kesäkuu 2005, Lissabon, s. 41–71;

 

”Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal”, toisena tekijänä Valadares Tavares, Luis, Revista do Serviço Público, nide 57, nro 1, tammi-maaliskuu 2006, Escola Nacional de Administração Pública, Brasilia;

 

”Eficiência e Legalidade na Administração Pública”, Revista do Tribunal de Contas, nro 51, tammi-kesäkuu 2009, alun perin OECD:n julkaisu nimellä ”Efficiency and Legality in the Performance of the Public Administration”, julkishallinnon uudistamisen ja Euroopan yhdentymisen konferenssi, Budva, Montenegro, 26. ja 27. maaliskuuta 2009;

 

”Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas”, Revista do Tribunal de Contas, nro 51, tammi-kesäkuu 2009;

 

”Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios”, Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?, Portugalin tilintarkastustuomioistuimen julkaisu sen 160. vuosipäivänä, Lissabon, 2009;

 

”As reformas na Administração Pública”, esipuhe teokseen Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, toim. Maria Laura Veríssimo Dias ja Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, heinäkuu 2009;

 

”As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais”, Revista do Tribunal de Contas, nro 52, heinä-joulukuu 2009;

 

”As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009”, esipuhe teokseen A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas, tekijöinä Isabel Viseu ja Vasco Hilário, Coimbra Editora, heinäkuu 2011;

 

”Conflito de interesses e ética do serviço público”, toisena tekijänä Augusto Santos Silva, akateeminen artikkeli teokseen Manual of Fraud in Portugal, joka on tarkoitus julkaista vuonna 2016, julkaisijana Porton yliopiston taloustieteellinen tiedekunta;

 

”SIDA, Direito e Ética”, Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários, nro 2/90, s. 225–240;

 

”Antecedentes Legislativos da Reinserção Social”, Cidadão Delinquente: Reinserção Social, Portugalin oikeusministeriö, 1983, s. 17–47;

 

”A Justiça de Menores na Europa”, Infância e Juventude, nro 01-1, tammi-maaliskuu 2001, s. 9–20;

 

”Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil”, Infância e Juventude, nro 01-2, huhti-kesäkuu 2001, s. 19–24;

 

”Execução de Medidas Tutelares Educativas”, Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança, Coimbran yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja syyttäjänvirasto, Coimbra Editora, 2002, s. 195–210.

 


LIITE 2: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredon LAATIMA YHTEENVETO KOKEMUKSISTAAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENENÄ JA TAVOITTEISTAAN TULEVALLE TOIMIKAUDELLE

1.  Toimikaudella, joka alkoi 1. lokakuuta 2016, toimin tilintarkastustuomioistuimen I jaostossa (Luonnonvarojen kestävä käyttö). Tässä jaostossa vastasin tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä seuraavista tarkastuskertomuksista:

a)  ”Todentamisviranomaisten uusi rooli yhteisen maatalouspolitiikan menojen yhteydessä: siirryttäessä yhtenäiseen tarkastusmalliin on tapahtunut myönteistä kehitystä mutta jäljellä on huomattavia puutteita” (erityiskertomus nro 7/2017). Sen jälkeen kun kertomus oli hyväksytty tilintarkastustuomioistuimessa, se esiteltiin CONT-valiokunnan kokouksessa 22. kesäkuuta 2017.

b)  ”Viljelijöiden perustukijärjestelmä” (CH 178/1/16). Tarkastuskertomusta viimeistellään parhaillaan, ja se on tarkoitus hyväksyä vuoden 2017 loppuun mennessä.

c)  ”Yksinkertaistetut rahoitusvaihtoehdot maaseudun kehittämisen alalla” (Task 17CH1003). Kenttätyö on saatu päätökseen, ja on alettu laatia kertomusta, joka esitellään CONT-valiokunnalle vuonna 2018 kuulemismenettelyä noudattaen.

2.  Minut nimitettiin tilintarkastustuomioistuimen eettisen komitean jäseneksi, jonka tehtävänä on käsitellä ulkopuolista toimintaa toimikauden aikana ja sen jälkeen koskevia tilintarkastustuomioistuimen jäsenten pyyntöjä sekä muita tilintarkastustuomioistuimen presidentin tai muiden jäsenten esille ottamia ammattietiikkaan liittyviä asioita.

3.  Olin mukana tekemässä seuraavia tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kollegion päätöksiä: tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman ja vuosikertomuksen hyväksyminen varainhoitovuodelta 2016, tilintarkastustuomioistuimen strategian vuosiksi 2018–2020 ”Lisää (EU:n kansalaisten) luottamusta riippumattomalla tarkastuksella” hyväksyminen ja monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 väliarviointia, EU:n varainhoitoasetuksen tarkistusta, Euroopan strategisten investointien rahaston laajentamista ja EU:n EIP:lle myöntämän talousarviotakuun korottamista sekä tilintarkastustuomioistuimen ja OLAFin suhteita koskevien tilintarkastustuomioistuimen lausuntojen hyväksyminen.

4.  Mitä tulee suunnitelmiini mahdollista tulevaa toimikautta varten ja halukkuuteeni ottaa vastaan muita tehtäviä, joita minulle mahdollisesti annettaisiin, haluaisin todeta, että minulla on vakaa aikomus

a)  osallistua tarkastuslausumien ja vuosikertomusten laatimiseen ja hyväksymiseen niin, että voidaan parantaa budjettivallan käyttäjien niistä saamaa lisäarvoa, kuten tilintarkastustuomioistuimen strategisissa tavoitteissa jo todetaan;

b)  myötävaikuttaa laadun, taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti, etenkin kertomuksista vastaavana tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä, YMP:n tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin sekä tilintarkastuksiin, säännönmukaisuuden tarkastuksiin ja tuloksellisuuden tarkastuksiin maatalousmenojen, ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen, energian ja kuluttajansuojan aloilla toimiessani I jaostossa sekä mahdollisilla muilla aloilla tilintarkastustuomioistuimen päätösten mukaisesti;

c)  kiinnittää erityistä huomiota myös tilintarkastustuomioistuimen tuotteisiin, jotka käsittelevät EU:n rahoituksen tulevaisuutta, uutta monivuotista rahoituskehystä sekä uusia varainhoito- ja talousarviojärjestelmiä, varsinkin tulosperusteisia järjestelmiä, osallistumalla niiden laatimiseen ja niitä koskevaan päätöksentekoon;

d)  osallistua aktiivisesti tilintarkastustuomioistuimen strategisen ja operatiivisen suunnittelun prosesseihin, jotta voidaan nostaa EU:n toimien profiilia yleisesti, keskittyä erityisesti tilintarkastustuomioistuimen tärkeimpien sidosryhmien huolenaiheiden ratkaisemiseen, arvioida EU:n toimien lisäarvo ja parantaa sen tarkastustoimintaa koskevaa viestintää eri kohdeyleisöille;

e)  osallistua CONT-valiokunnan kokouksiin, joissa esitellään tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia, tai pyydettäessä myös muihin tilaisuuksiin.

5.  Pidän myös jatkossa erityisen tärkeänä työtäni tilintarkastustuomioistuimen eettisessä komiteassa ja pyrin huolehtimaan siitä, että tässä toimielimessä noudatetaan edelleen hyvää ammattietiikkaa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Portugalin ehdokas

Viiteasiakirjat

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

21.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.10.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

31.10.2017

Oikeudellinen huomautus