Procedūra : 2017/0817(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0343/2017

Pateikti tekstai :

A8-0343/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/11/2017 - 13.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0435

PRANEŠIMAS     
PDF 570kWORD 60k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

dėl siūlymo skirti João Alexandre Tavaresą Gonçalvesą de Figueiredo Audito Rūmų nariu

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Indrek Tarand

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 1 PRIEDAS. João Alexandre Tavareso Gonçalveso de Figueiredo GYVENIMO APRAŠYMAS
 2 PRIEDAS. João Alexandre Tavareso Gonçalveso de Figueiredo PATIRTIES, ĮGYTOS DIRBANT AUDITO RŪMŲ NARIU, IR BŪSIMOS KADENCIJOS TIKSLŲ SANTRAUKA
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti João Alexandre Tavaresą Gonçalvesą de Figueiredo Audito Rūmų nariu

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0333/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0343/2017),

A.  kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

B.  kadangi per 2017 m. spalio 26 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidato, kurį Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nariu, klausymas;

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo paskirti João Alexandre Tavaresą Gonçalvesą de Figueiredą Audito Rūmų nariu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.


1 PRIEDAS. João Alexandre Tavareso Gonçalveso de Figueiredo GYVENIMO APRAŠYMAS

PROFESINĖ PATIRTIS

 

2016 m. spalio mėn. – iki šiol

Europos Audito Rūmų narys

Europos Audito Rūmų narys, priskirtas I kolegijai – „Tvarus gamtos išteklių naudojimas“.

Atsakingas už bendrosios žemės ūkio politikos srities auditus.

Dalyvauja rengiant strategines gaires ir Audito Rūmų veiklos planavimo ir vertinimo dokumentus.

Europos Audito Rūmų Etikos komiteto narys.

 

2008 m. birželio mėn. – 2016 m. rugsėjo mėn.

Portugalijos audito institucijos teisėjas

Dalyvavo tvirtinant sprendimus dėl nuomonės dėl Portugalijos valstybės bendrosios sąskaitos.

Tikrino valstybės centrinės administracijos, autonominių regionų ir vietos valdžios institucijų administracinių ar korporacinių įstaigų sudarytų sutarčių šiose srityse teisėtumą: paskolų ir nuomos, paslaugų teikimo, darbų, prekių tiekimo, turto įsigijimo, veiklos nuomos sutarčių, darbų ir paslaugų koncesijų, viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių ir vietos įmonių susijungimų.

Atliko sutarčių vykdymo ir finansinių įsipareigojimų nustatymo auditus.

Įgyvendino teisės aktus dėl viešųjų finansų valdymo viešajame ir verslo sektoriuose, nacionalinius ir Europos viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir pagrindinius administracinius teisės aktus.

Padėjo rengti audito institucijos veiklos planus ir ataskaitas.

Audito institucijos IT komiteto pirmininkas.

Audito institucijos leidinio redaktorių kolegijos narys.

 

2005 m. kovo mėn. – 2008 m. birželio mėn.

Portugalijos vyriausybės Finansų ministerijos valstybės sekretorius viešojo administravimo reikalams

Dalyvavo Ministrų tarybos posėdžiuose ir valstybės sekretorių susitikimuose.

Padėjo rengti Respublikos Asamblėjos ir parlamento komitetų plenarines sesijas.

Dalyvavo Europos Sąjungos Tarybos ministrų posėdžiuose.

Dalyvavo rengiant valstybės bendrąsias sąskaitas ir sudarant valstybės biudžetą, taip pat rengiant augimo ir stabilumo programas bei pagrindinius to laikotarpio Portugalijos viešųjų finansų srities teisės aktus.

Peržiūrėjo svarbiausius viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių srities teisės aktus, visų pirma susijusius su sutartiniais ryšiais, karjera ir darbo užmokesčiu, veiklos rezultatų įvertinimas, socialine apsauga ir išėjimu į pensiją. Sukūrė centrinę viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių duomenų bazę. Buvo atsakingas už valstybės centrinės administracijos restruktūrizavimo programą (PRACE), kuri turėjo poveikį visiems ministerijų departamentams centriniu ir decentralizuotu lygmenimis ir kuria siekta padidinti valdymo veiksmingumą ir efektyvumą sumažinant 26 proc. vyresniosios vadovybės pareigybių ir struktūrų.

Sukūrė valstybės bendras paslaugas.

 

2003 m. rugsėjo mėn. – 2005 m. kovo mėn.

Portugalijos audito institucijos vadovaujantis auditorius

Pateikė teisines ir finansines nuomones dėl: Biudžeto pagrindų įstatymo (LEO) pakeitimų; LEO biudžeto taisyklių ir principų taikymo vietos valdžios institucijoms; valstybės ir socialinės apsaugos kreditų pakeitimo vertybiniais popieriais; audito institucijų nepriklausomumo; audito institucijų sąsajos su vidaus kontrole; Įstatymo dėl audito institucijos veiklos organizavimo ir procedūrų; nesutartinės valstybės civilinės atsakomybės teisinio režimo; principų ir standartų, kurių turi laikytis tiesioginė ir netiesioginė valstybės administracija.

Teikė techninę ir teisinę pagalbą, atliekant finansinius, atitikties ir veiklos auditus.

Dalyvavo tarptautiniuose susitikimuose su aukščiausiomis užsienio audito institucijomis (AAI) Europos Sąjungoje, Tarptautinėje aukščiausiųjų audito institucijų organizacijoje (INTOSAI) ir Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijoje (EUROSAI).

 

2002 m. lapkričio mėn. – 2003 m. rugsėjo mėn.

Portugalijos Finansų ministerijos

Muitinės generalinio direktorato Mokymo padalinio vadovas

Rengė Portugalijos muitinės pareigūnų mokymo, kaip įgyvendinti Portugalijos ir ES muitų režimus, politiką ir stebėjo, kaip ji įgyvendinama, rengė planus ir vertinimo ataskaitas. Įgyvendino Portugalijos muitinės pareigūnų mokymo iniciatyvas.

2001 m. balandžio mėn. – 2002 m. lapkričio mėn.

Portugalijos Teisingumo ministerijos

Kalėjimų tarnybos generalinio direktorato vykdomasis direktorius

Buvo visiškai atsakingas už kalėjimų tarnybos, įskaitant centrines tarnybas ir 54 kalėjimus, veiklą ir 6 300 pareigūnų darbą; veiklos biudžetas buvo 188 000 000 EUR, o investicinis biudžetas 55 400 000 EUR (2002 m. duomenys).

Buvo visiškai atsakingas už 13 500 kalinių teismų paskirtų laisvės atėmimo bausmių vykdymą (2002 m. duomenys).

Nustatė Portugalijos kalėjimų sistemos strateginės raidos galimybes, rengė veiklos ataskaitas ir planus.

Parengė naują įstatymo dėl laisvės atėmimo bausmių projektą ir teisės aktų nuostatą, skirtą kalėjimų tarnybos auditui ir Tikrinimo padaliniui sustiprinti, siekiant užtikrinti šios tarnybos kalėjimuose taikomos praktikos ir kalėjimų valdymo priežiūrą ir teisinę atitiktį.

Atliko pirmąjį Portugalijoje narkotikų tendencijų ir jų vartojimo kalėjimuose tyrimą, kurį kuravo Lisabonos universitetinio instituto (ISCTE) Sociologijos mokslinių tyrimų ir studijų centras.

Parengė ir įgyvendino saugumo didinimo kalėjimuose programą ir savižudybių prevencijos programą.

Įgyvendino kalėjimų statybos ir renovacijos programą (Carregueira, Paços de Ferreira, Porto teisminės policijos, Tires, Sintroje, Montiže, Oljaune, Leirijoje, Koimbroje ir Porte).

Dirbo žurnalo „Temas Penitenciários“ redaktoriumi.

1999 m. vasario mėn. – 2001 m. balandžio mėn.

Portugalijos

Teisingumo ministerijos nacionalinė probacijos tarnybos pirmininkas

Buvo visiškai atsakingas už tarnybos, įskaitant 115 administracinių padalinių 104 savivaldybėse, veiklą ir 1 700 pareigūnų darbą; biudžetas buvo 37 500 000 EUR (1999 m. duomenys).

Buvo visiškai atsakingas už techninės paramos baudžiamosios jurisdikcijos srityje teikimą teismams ir už su laisvės atėmimu nesusijusių bausmių vykdymą (gaunama 16 000 prašymų per metus).

Buvo visiškai atsakingas už paramos teismams taikant ir įgyvendinant su nepilnamečių ir šeimos teisingumu susijusias priemones teikimą, pasitelkiant 14 tarnybai priklausančių nepilnamečių institucijų (gaunama 26 000 prašymų per metus), ir vadovaujantis su nepilnamečiais susijusių tarptautinių konvencijų nuostatomis priimant procedūras, kurių atžvilgiu tarnyba yra centrinė institucija.

 

 

Parengė 2000–2003 m. strateginį planą, taip pat sukūrė ir tobulino planavimo sistemą.

Prisidėjo reformuojant įstatymus dėl nepilnamečių (1999 m. rugsėjo 1 d. Įstatymą Nr. 147/99 ir 1999 m. rugsėjo 14 d. Įstatymą Nr. 166/99).

Sudarė teismams sąlygas nuteistiesiems skirti atlikti viešųjų darbų bausmę, įskaitant susitarimus su 440 viešųjų ir privačių institucijų, pasirengusių priimti šios rūšies bausmę atliekančius asmenis.

Įgyvendino Portugalijos elektroninę stebėjimo sistemą, skirtą jaunų pažeidėjų priežiūrai namuose užtikrinti (Įstatymas Nr. 122/99 ir Ministro vykdomasis įsakymas Nr. 26/2001).

 

1995 m. lapkričio mėn. – 1999 m. vasario mėn.

Portugalijos Teisingumo ministerijos kabineto vadovas

Rengė Teisingumo ministerijos sprendimus, susijusius su veikla šiose srityse: teisminės policijos, Kalėjimų tarnybos generalinio direktorato, Registrų ir notarų generalinio direktorato, Nacionalinės probacijos tarnybos, Generalinio sekretoriato, Mokslinių tyrimų ir planavimo, Finansų valdymo, Teisingumo ministerijos socialinių paslaugų tarnybos, Europos teisės tarnybos; tarptautinio teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose užtikrinant ryšius su Generaline prokuratūra.

Užtikrino Ministrų kabineto ir minėtų tarnybų ryšius, taip pat ryšius su Aukščiausiuoju Teisingumo Teismu, Aukščiausiuoju Administraciniu Teismu, Aukščiausiąja teisėjų taryba, Aukščiausiąja administracinių ir fiskalinių teismų taryba, Generaline prokuratūra ir Advokatų asociacija.

Padėjo rengti teisės aktų nuostatas tam tikrose pagrindinėse teisingumo politikos srityse, susijusiose su: įstatymu dėl religijos laisvės, įstatymu dėl prekybos žmonėmis ir narkotikų vartojimo, įstatymu dėl viešųjų darbų bausmės skyrimo, įstatymu dėl elektroninės pažeidėjų stebėsenos namuose sistemos, įstatymo dėl nepilnamečių reforma, įstatymu dėl notaro profesijos liberalizavimo, įstatymų galios potvarkiais dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo, darbuotojų įdarbinimo kalėjimų tarnyboje, kalėjimų kūrimo ir teisminės policijos veikimo ir veiklos organizavimo.

Padėjo sudaryti Teisingumo ministerijos biudžetą ir rengti planus.

Dirbo Teisingumo ministerijos tarptautinių klausimų srityje, visų pirma padėjo Teisingumo ministerijai pasirengti ES TVR Ministrų Tarybos posėdžiams ir kitiems tarptautiniams susitikimams, visų pirma JT, Europos Tarybos, Portugališkai kalbančių šalių bendrijos ir Lotynų Amerikos šalių teisingumo ministrų konferencijos susitikimams, taip pat kelionėms į užsienį.

Stebėjo Teisingumo ministerijos ir šio sektoriaus profesinių sąjungų organizacijų santykius.

 

1991 m. lapkričio mėn. – 1995 m. lapkričio mėn.

Portugalijos valstybės sekretoriaus kabineto prie Teisingumo ministerijos vadovas

Rengė valstybės sekretoriaus sprendimus šiose srityse: nepilnamečių apsaugos paslaugų, Nacionalinės probacijos tarnybos, IT paslaugų, Teisės studijų centro, Kovos su narkotikais planavimo ir koordinavimo biuro, teismo medicinos paslaugų, Teismų kompiuterizavimo biuro, bendro bendradarbiavimo su portugališkai kalbančiomis Afrikos šalimis pilietybės srityje koordinavimo, savanoriško institucinio arbitražo, vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos ir vaikų apsaugos tarnybų.

1992–1995 m. padėjo rengti tam tikras teisės aktų nuostatas, visų pirma susijusias su specialių veiklos atkūrimo ir bankroto procedūrų kodeksu, narkotikų vartojimo ir prekybos jais teisine sistema, teisine įvaikinimo sistema, tarptautinėmis teisinėmis priemonėmis teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose, bendradarbiavimu su portugališkai kalbančiomis Afrikos šalimis ir vaikų apsaugos tarnybomis.

Rengė ministrui viešus pristatymus ir keliones į užsienį, visų pirma siekiant dalyvauti ES TVR Ministrų Tarybos posėdžiuose, Europos Tarybos, JT, Portugališkai kalbančių šalių bendrijos ir Lotynų Amerikos šalių teisingumo ministrų konferencijos susitikimuose.

Parengė tyrimą „Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça“.

 

1987 m. lapkričio mėn. – 1991 m. lapkričio mėn.

Portugalijos Teisingumo ministerijos Nacionalinės probacijos tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas

Operatyvinės tarnybos veiklos, kurią Lisabonos ir pietinių šalies teritorijų – Azorų ir Madeiros salų – teismų apygardose vykdė 300 pareigūnų, vyresnysis vadovas; ši veikla apėmė: techninę pagalbą teismams priimant su baudžiamosiomis bylomis, bausmių vykdymu, nepilnamečiais ir šeimomis susijusius sprendimus; techninę pagalbą kalėjimų administravimo įstaigoms priimant sprendimus dėl kalinių (visų pirma patvirtinant sprendimus dėl kalinių paleidimo į laisvę ir atvirojo režimo taikymo); psichologinę ir socialinę pagalbą teismo procese dalyvaujantiems nepilnamečiams, jaunimui ir suaugusiesiems bei jų šeimos nariams; ryšius su kitais viešaisiais ir privačiais subjektais, siekiančiais užtikrinti nusikalstamumo prevenciją ir socialinę reintegraciją.

1987 m. vasario mėn. – 1987 m. lapkričio mėn.

Makao administracijos socialinių veiksmų instituto Mokslinių tyrimų ir planavimo skyriaus vadovas

Teikė teisines konsultacijas dėl instituto socialinių veiksmų.

Rengė procedūras, susijusias su socialinių būstų statybos darbų sutarčių rengimu ir pasirašymu (socialinio būsto sklypas Mong-Há su 650 gyvenamųjų patalpų, kurio vertė – 48 mln. MOP, ir sklypas Fai Chi Kei su 1 100 gyvenamųjų patalpų).

Kūrė tyrimus, skirtus privačių institucijų valdomos finansinės paramos ir socialinių paslaugų sistemai.

Kūrė tyrimus, skirtus instituto planavimo sistemai.

 

1985 m. vasario mėn. – 1987 m. vasario mėn.

Makao administracijos Valstybės tarnybos centrinio biuro organizacinės struktūros ir informacinių technologijų skyriaus vadovas

Teikė nuomones dėl pagrindinių su viešosiomis paslaugomis susijusių taisyklių, dėl IT įsigijimo viešosioms paslaugoms teikti tvarkos ir administracinių procedūrų racionalizavimo ir biurokratijos mažinimo.

Standartizavo Makao administracijos dokumentų formas.

Kūrė ir diegė IT ir mikrofilmavimo įrangos, naudojamos teikiant Makao viešąsias paslaugas, įsigijimo sistemą.

Rengė bendrų Makao viešųjų paslaugų administravimo ir valdymo sričių kompiuterizavimo planą.

Atliko pirmąjį Makao administracijos žmogiškųjų išteklių tyrimą (visą darbo jėgą sudarė 8 500 žmonių).

Prisidėjo kompiuterizuojant Administravimo ir valstybės tarnybos skyrių.

Kūrė integruotą Makao administracijos viešųjų ryšių sistemą.

Kūrė integruotą Administravimo ir valstybės tarnybos skyriaus valdymo sistemą.

 

1983 m. birželio mėn. – 1985 m. vasario mėn.

Portugalijos Teisingumo ministerijos Nacionalinės probacijos tarnybos Techninio koordinavimo, mokslinių tyrimų ir planavimo skyriaus direktorius

Koordinavo su socialinės pažeidėjų reintegracijos tyrimų skelbimu susijusią veiklą.

Nustatė gerovės ataskaitų, naudojamų nuteisiant ir rengiant pavienius reabilitacijos planus probacijos sistemoje, formatą.

Kūrė tarnybos veiklos statistinių duomenų sistemą.

Rengė tarnybos veiklos kalėjimuose reguliavimo protokolą, dėl kurio susitarta su kalėjimų tarnybomis.

Rengė 1984 m. tarnybos veiklos planą.

1979 m. balandžio mėn– 1983 m. birželio mėn.

Portugalijos valstybės viešojo administravimo sekretoriato pažangaus viešojo administravimo technikos specialistas

Rengė nuomones dėl pagrindinių viešųjų paslaugų taisyklių.

Teikė technines konsultacijas dėl savivaldybių tarybų reorganizavimo ir vykdė su tuo susijusią veiklą.

Teikė technines konsultacijas dėl Pramonės, energetikos ir eksporto ministerijos pertvarkos.

Teikė Bisau Gvinėjos Respublikai technines konsultacijas.

Atliko savivaldybių struktūrų ir valdymo tyrimus.

Atliko Europos Bendrijų valstybių narių administravimo įstaigų makrolygio struktūros lyginamąjį tyrimą.

 

1999–2004 m.

Europos probacijos konfederacijos (CEP) pirmininkas (2001–2004 m.) ir valdybos narys (1999–2001 m.)

Pirmininkavo CEP (organizacija, vienijanti 36 Europos šalių teisingumo ministerijoms pavaldžias įstaigas, atsakingas už baudžiamųjų sankcijų netaikant laisvės atėmimo vykdymo užtikrinimą, jos centrinė buveinė yra Nyderlanduose) generalinėms asamblėjoms ir valdybos posėdžiams.

Pirmininkavo kitiems Nyderlanduose esančiame sekretoriate rengtiems posėdžiams, kuriuose dalyvavo pirmininko pavaduotojai, generalinis sekretorius ir vykdomieji direktoriai, taip pat CEP rengtiems renginiams ir praktiniams seminarams. Nustatė CEP plėtros strategiją ir vertino organizacijos planavimą, biudžeto sudarymą ir veiklą.

Dalyvavo susitikimuose su valstybių narių kalėjimų valdybų, ES Komisijos ir Europos Tarybos atstovais.

Prižiūrėjo, kaip valdomas CEP naujienlaiškio biudžetas.

 

1994–2003 m.

Portugalijos Respublikos Asamblėjos Galimybės susipažinti su administraciniais dokumentais komiteto narys

Viešojo administravimo srityje skatino laikytis skaidrumo principo ir užtikrinti galimybę nemokamai susipažinti su administraciniais dokumentais.

Stebėjo, kaip taikomas Galimybės susipažinti su administraciniais dokumentais aktas, teikė pakeitimus ir vertino siūlomus pakeitimus.

Vertino piliečių pateiktus peržiūrėjimo prašymus po to, kai viešojo administravimo skyriai ir institucijos atsisakė jiems leisti susipažinti su dokumentais.

Organizavo informacijos apie viešųjų paslaugų skaidrumą ir galimybę susipažinti su administraciniais dokumentais sklaidos ir susijusių mokymų veiklą.

Tvirtino komiteto planus ir veiklos ataskaitas.

 

1992–1993 m.

Portugalijos ministrų tarybos Kokybės ir viešojo administravimo racionalizavimo komisijos narys

Dalyvavo ministro pirmininko įsteigtos komisijos veikloje, dėl kurios buvo parengta ataskaita, kurioje numatytos valstybės išsilaisvinimo priemonės, administravimo įstaigų ir piliečių santykiai, struktūriniai sprendimai ir lankstumas viešojo administravimo valdymo srityje.

 

1985–1986 m.

Makao administracijos kinų kalbos priėmimo komisijos narys

Dalyvavo Makao gubernatoriaus įsteigtos komisijos veikloje, dėl kurios buvo priimta ataskaita, kurioje numatytos priemonės, kuriomis siekiama visais lygmenimis laipsniškai didinti kinų kalbos, kaip oficialios administracinės teritorijos kalbos, vartojimą, visų pirma skatinti vartoti kinų kalbą įdarbinant vietos pareigūnus ir vadovus ir kuriant teisinę sistemą, taip pat skatinti ją vartoti valdžios institucijose ir teismuose ir kuriant kinų ir portugalų kalbų vertimo sistemas.

 

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

1973 m. rugsėjo mėn. – 1978 m. liepos mėn.

Portugalijos Lisabonos universiteto Teisės fakulteto teisės diplomas

 

Kaip dėstytojas arba instruktorius ir kaip mokinys dalyvavo daugelyje nacionalinių ir tarptautinių konferencijų, kongresų, seminarų ir praktinių seminarų įvairiais klausimais, visų pirma susijusių su viešojo administravimo reforma, viešuoju valdymu, viešaisiais finansais, administracine teise, išorės ir nepriklausoma finansų kontrole, audito rūmais, baudžiamąja teisena, probacija ir reintegracija į visuomenę, nepilnamečių justicija, prekybos narkotikais ir jų vartojimo prevencija ir kova su jais ir nepilnamečių nusikalstamumu (žr. priedą).

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

 

Gimtoji kalba

portugalų

Kitos kalbos

SUPRATIMAS

KALBĖJIMAS

RAŠYMAS

Klausymas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Informacijos pateikimas žodžiu

 

prancūzų

C1

C2

C1

C2

B2

anglų

B2

B2

B2

B2

B2

ispanų

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Bendravimo įgūdžiai

Geri bendravimo įgūdžiai, kuriuos per daugelį metų įgijo pagrindinėse viešosiose įstaigose eidamas vyresniojo vadovo pareigas ir vykdydamas politinę valstybės sekretoriaus veiklą, kurios metu sakė daug viešų kalbų, dalyvavo parlamentinėse diskusijose, televizijos ir radijo laidose, palaikė ryšius su kitomis žiniasklaidos priemonėmis, taip pat dalyvavo daugelyje kongresų, praktinių seminarų ir t. t., pirmininkavo nacionaliniams ir tarptautiniams susitikimams ir juos koordinavo.

 

Organizaciniai įgūdžiai

Geri koordinavimo, organizavimo ir vadovavimo įgūdžiai, įgyti vadovaujant viešųjų paslaugų teikimui, reorganizuojant šias paslaugas ir atliekant su viešojo administravimo reformomis glaudžiai susijusį politinį vaidmenį.

Skaitmeninis raštingumas

ĮSIVERTINIMAS

Informacijos tvarkymas

Pateikimas

Turinio kūrimas

Saugumas

Problemų sprendimas

Pažengęs vartotojas

Pažengęs vartotojas

Pažengęs vartotojas

Pažengęs vartotojas

Pažengęs vartotojas

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

TARPTAUTINĖ PATIRTIS

Europos Audito Rūmų narys nuo 2016 m. spalio mėn.

Dalyvavo pirmiau minėtuose Europos probacijos konfederacijos (CEP) valdybos posėdžiuose ir jiems pirmininkavo (šiuo metu yra konfederacijos garbės narys), taip pat dalyvavo daugelyje Europos Sąjungos institucijų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), JT, Europos Tarybos, Portugališkai kalbančių šalių bendrijos, Lotynų Amerikos šalių teisingumo ir viešojo administravimo ministrų konferencijų, Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) ir jos Europos regioninės grupės (EUROSAI), ES aukščiausiųjų audito institucijų vadovų ir ryšių palaikymo pareigūnų ryšių palaikymo komiteto ir Lotynų Amerikos šalių plėtros administravimo centro (CLAD) posėdžių.

 

PUBLIKACIJOS

„Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários“, Administracinio modernizavimo sekretoriatas, 1988 m. lapkričio mėn.;

 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices“, paskelbta leidinyje „Revista do Tribunal de Contas“ Nr. 43, 2005 m. sausio–birželio mėn., Lisabona, p. 41–71;

 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal“, su Luisu Valadaresu Tavaresu, paskelbta leidinyje „Revista do Serviço Público“, t. 57, Nr. 1, 2006 m. sausio–kovo mėn., Nacionalinė viešojo administravimo mokykla, Brazilija;

 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública“, paskelbta leidinyje „Revista do Tribunal de Contas“, Nr. 51, 2009 m. sausio–birželio mėn.; pirmą kartą paskelbė EBPO, tuometis leidinio pavadinimas – „Viešojo administravimo sistemos veikimo veiksmingumas ir teisėtumas“, Konferencija viešojo administravimo reformos ir Europos integracijos klausimais, Budva, Juodkalnija, 2009 m. kovo 26–27 d.;

 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas“, paskelbta leidinyje „Revista do Tribunal de Contas“, Nr. 51, 2009 m. sausio–birželio mėn.;

 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios“, paskelbta leidinyje „Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?“, paskelbė Portugalijos Audito Rūmai savo 160-ųjų įsteigimo metinių proga, Lisabona, 2009;

 

„As reformas na Administração Pública“, teisės aktų rinkinio „Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação“ pratarmė, parengė Maria Laura Veríssimo Dias ir Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, 2009 m. liepos mėn.;

 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais“, paskelbta leidinyje „Revista do Tribunal de Contas“, Nr. 52, 2009 m. liepos–gruodžio mėn.;

 

„As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009“, leidinio „A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas“ pratarmė, parengė Isabel Viseu ir Vasco Hilário, Coimbra Editora, 2011 m. liepos mėn.;

 

mokslinis straipsnis „Conflito de interesses e ética do serviço público“, kurį parengė kartu su Augusto Santosu Silva ir kuris bus skelbiamas Portugalijos sukčiavimo vadove, kurį 2016 m. paskelbs Porto universiteto Ekonomikos fakultetas;

 

„SIDA, Direito e Ética“, paskelbta leidinyje „Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários“, Nr. 2/90, p. 225–240;

 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social”, paskelbta leidinyje „Cidadão Delinquente: Reinserção Social”, Portugalijos teisingumo ministerija, 1983, p. 17–47;

 

„A Justiça de Menores na Europa“, paskelbta leidinyje „Infância e Juventude“, Nr. 01-1, 2001 m. sausio–kovo mėn., p. 9–20;

 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil“, paskelbta leidinyje „Infância e Juventude“, Nr. 01-2, 2001 m. balandžio–birželio mėn., p. 19–24;

 

„Execução de Medidas Tutelares Educativas“, paskelbta leidinyje „Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança“, Koimbros universiteto Teisės fakultetas ir Generalinė prokuratūra, Coimbra Editora, 2002, p. 195–210.

 


2 PRIEDAS. João Alexandre Tavareso Gonçalveso de Figueiredo PATIRTIES, ĮGYTOS DIRBANT AUDITO RŪMŲ NARIU, IR BŪSIMOS KADENCIJOS TIKSLŲ SANTRAUKA

1.  2016 m. spalio 1 d. pradėjęs eiti pareigas buvau paskirtas į Europos Audito Rūmų I kolegiją (Tausus gamtinių išteklių naudojimas). Šioje kolegijoje buvau paskirtas šių audito ataskaitų pranešėju:

a)  „Nauja sertifikavimo įstaigų funkcija BŽŪP išlaidų srityje: teigiamas poslinkis vieno bendro audito modelio link, tačiau būtina pašalinti reikšmingus trūkumus“ (Specialioji ataskaita Nr. 7/2017). Audito Rūmams patvirtinus šią ataskaitą, ji buvo pristatyta per 2017 m. birželio 22 d. CONT komiteto posėdį;

b)  „Bazinės išmokos sistema, taikoma ūkininkams“ (CH 178/1/16). Šiuo metu audito ataskaita baigiama rengti ir planuojama ją priimti iki 2017 m. pabaigos;

c)  „Supaprastintos finansavimo galimybės kaimo plėtros srityje“ (užduotis 17CH1003); Faktinės medžiagos tyrimas baigtas ir pradėta rengti ataskaitą, kuri bus pateikta CONT komitetui 2018 m., po prieštaravimų procedūros.

2.  Buvau paskirtas Europos Audito Rūmų Etikos komiteto nariu, atsakingu už Audito Rūmų narių pateiktų prašymų, susijusių su išorės veikla kadencijos metu ir jai pasibaigus, ir visų su profesine etika susijusių klausimų, pateiktų Europos Audito Rūmų pirmininko ar kitų narių, nagrinėjimą.

3.  Dalyvavau Europos Audito Rūmų kolegijos nariams priimant sprendimus, būtent: priimant patikinimo pareiškimą ir Audito Rūmų 2016 finansinių metų metinę ataskaitą, Europos Audito Rūmų 2018–2020 m. strateginį planą dėl pasitikėjimo (ES piliečių) skatinimo vykdant nepriklausomą auditą, Audito Rūmų nuomones dėl 2014–2020 m. DFP laikotarpio vidurio peržiūros, dėl ES finansinio reglamento peržiūros, dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir dėl ES biudžeto garantijos EIB padidinimo, taip pat dėl Europos Audito Rūmų ir OLAF santykių.

4.  Galimos būsimos kadencijos tikslų ir mano pasirengimo atlikti kitas užduotis, kurios man gali būti pavestos, klausimu norėčiau pareikšti, kad esu tvirtai pasiryžęs:

a)  dalyvauti rengiant ir priimant patikinimo pareiškimus ir metines ataskaitas ir taip didinti jų pridėtinę vertę biudžeto valdymo institucijoms – tai Audito Rūmų nustatytoje strategijoje išdėstyta galimybė;

b)  vadovaudamasis kokybės, efektyvumo, ekonomiškumo ir veiksmingumo principais kaip narys pranešėjas dalyvauti rengiant nuomones dėl BŽŪP ateities ir, kaip į I kolegiją paskirtas narys, atliekant finansinį, atitikties ir veiklos auditus žemės ūkio išlaidų, aplinkos apsaugos, klimato kaitos, energetikos ir vartotojų apsaugos srityse, taip pat visose kitose Audito Rūmų nustatytose srityse;

c)  taip pat skirti ypatingą dėmesį Europos Audito Rūmų indėliui, susijusiam su ES finansų ateitimi, nauja DFP ir naujomis finansų bei biudžeto sistemomis, būtent rezultatais grindžiamomis sistemomis, padedant rengti dokumentus ir priimti sprendimus;

d)  atlikti aktyvų vaidmenį Audito Rūmų strateginio ir veiklos planavimo procesuose, kad būtų padidintas ES veiksmų matomumas apskritai, visų pirma sutelkiant dėmesį į Europos Audito rūmų pagrindinių suinteresuotųjų subjektų problemas, įvertinant ES veiksmų pridėtinę vertę ir geriau informuojant apie Audito Rūmų audito darbą įvairias tikslines auditorijas;

e)  dalyvauti CONT komiteto posėdžiuose ir pristatyti Europos Audito Rūmų ataskaitas ar kitomis progomis, jei bus paprašyta.

5.  Ir toliau skirsiu ypatingą dėmesį savo darbui Europos Audito Rūmų Etikos komitete ir užtikrinsiu, kad šioje institucijoje būtų ir toliau laikomasi aukštų profesinės etikos standartų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Portugalijos kandidatas

Nuorodos

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

21.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

5.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Priėmimo data

26.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Pateikimo data

31.10.2017

Teisinis pranešimas