Procedūra : 2017/0817(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0343/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0343/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/11/2017 - 13.9

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0435

ZIŅOJUMS     
PDF 666kWORD 65k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

par priekšlikumu iecelt João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo par Revīzijas palātas locekli

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Indrek Tarand

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 1. PIELIKUMS. João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo DZĪVES GĀJUMS
 2. PIELIKUMS. João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo SNIEGTAIS PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI REVĪZIJAS PALĀTAS LOCEKĻA AMATĀ UN MĒRĶIEM NĀKAMAJAM PILNVARU LAIKAM
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu iecelt João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo par Revīzijas palātas locekli

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0333/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 121. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0343/2017),

A.  tā kā Parlamenta Budžeta kontroles komiteja pārbaudīja amata kandidāta atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 286. panta 1. punktā noteiktās prasības;

B.  tā kā Budžeta kontroles komiteja 2017. gada 26. oktobra sanāksmē uzklausīja Padomes izvirzīto Revīzijas palātas locekļa amata kandidātu,

1.  apstiprina Padomes priekšlikumu iecelt João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo par Revīzijas palātas locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Revīzijas palātai, kā arī pārējām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu revīzijas iestādēm.


1. PIELIKUMS. João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo DZĪVES GĀJUMS

DARBA PIEREDZE

 

kopš 10/2016

Eiropas Revīzijas palātas loceklis

Eiropas Revīzijas palātas loceklis, norīkots I apakšpalātā (Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana).

Atbildīgs par revīzijām kopējās lauksaimniecības politikas jomā.

Piedalās stratēģisko pamatnostādņu un dokumentu izstrādē attiecībā uz Eiropas Revīzijas palātas darba plānošanu un izvērtēšanu.

Eiropas Revīzijas palātas Ētikas komitejas loceklis.

 

06/2008 – 09/2016

Portugāles Revīzijas palātas tiesnesis

Piedalījies apstiprināšanas lēmumu pieņemšanā attiecībā uz atzinumu par Portugāles valsts vispārējo uzskaiti.

Pārbaudījis valsts centrālās pārvaldes, autonomo reģionu un vietējo pašvaldību administratīvo vai korporatīvo struktūru noslēgto līgumu (aizdevumi un noma, pakalpojumu sniegšana, būvdarbi, preču piegāde, īpašuma iegāde, operatīvā izpirkumnoma, būvdarbu un pakalpojumu koncesijas, publiskā un privātā sektora partnerības, vietējo uzņēmumu apvienošana) likumību.

Veicis līgumsaistību izpildes un finansiālās atbildības noteikšanas revīziju.

Īstenojis tiesību aktus par publisko finanšu pārvaldību publiskajā un privātajā sektorā, valsts un Eiropas tiesību aktus publiskā iepirkuma jomā un galvenos administratīvos tiesību aktus.

Palīdzējis izstrādāt Revīzijas palātas darbības plānus un ziņojumus.

Revīzijas palātas IT komitejas priekšsēdētājs.

Revīzijas palātas vēstneša redakcijas kolēģijas loceklis.

 

03/2005 – 06/2008

Portugāles valdība — Portugāles Finanšu ministrijas valsts pārvaldes lietu valsts sekretārs

Piedalījies Ministru padomes sanāksmēs un valsts sekretāru sanāksmēs.

Līdzdarbojies Republikas Asamblejas un parlamentāro komiteju plenārsēdēs.

Piedalījies ES Ministru padomes sanāksmēs.

Piedalījies valsts vispārējās uzskaites un budžeta sagatavošanā, izaugsmes un stabilitātes programmu un Portugāles galveno valsts finanšu tiesību aktu izstrādē šajā laikposmā.

Pārskatījis valsts pārvaldes svarīgākos tiesību aktus cilvēkresursu jomā, it sevišķi līgumsaistību, karjeras, atalgojuma, padarītā darba novērtēšanas, sociālās aizsardzības un pensionēšanās jomā. Izveidojis valsts pārvaldes centrālo cilvēkresursu datubāzi. Bijis atbildīgs par valsts centrālās pārvaldes restrukturizācijas programmu (PRACE), kas skāra visus ministriju departamentus centrālajā un decentralizētajā līmenī un paredzēja uzlabot pārvaldes lietderību un efektivitāti, par 26 % samazinot augstākā līmeņa vadītāju posteņus un struktūras.

Izveidojis koplietojamos valsts pakalpojumus.

 

09/2003 – 03/2005

Portugāles Revīzijas palātas galvenais revidents

Izstrādājis juridiskus un finansiālus atzinumus par šādiem jautājumiem: budžeta pamatlikuma (LEO) grozījumi; LEO budžeta noteikumu un principu piemērojamība vietējām pašvaldībām; valsts un sociālā nodrošinājuma līdzekļu piešķiršana pārvēršanai vērtspapīros; revīzijas iestāžu neatkarība; revīzijas iestāžu attiecības ar iekšējo kontroli; Likums par Revīzijas palātas organizāciju un procedūrām; tiesiskais regulējums par valsts ārpuslīgumisko civiltiesisko atbildību; tiešajai un netiešajai valsts pārvaldei saistošie principi un standarti.

Tehnisks un juridisks atbalsts finanšu revīzijas, atbilstības revīzijas un lietderības revīzijas jomā.

Piedalījies starptautiskās sanāksmēs ar Eiropas Savienības, INTOSAI un EUROSAI augstākajām revīzijas iestādēm.

 

11/2002 – 09/2003

Mācību departamenta vadītājs

Portugāles Finanšu ministrijas Muitas ģenerāldirektorāts

Izstrādājis un uzraudzījis Portugāles muitas ierēdņu apmācības politiku, plānus un novērtējuma ziņojumus attiecībā uz Portugāles un ES muitas režīmu īstenošanu. Īstenojis Portugāles muitas ierēdņu apmācības iniciatīvas.

04/2001 – 11/2002

Rīkotājdirektors

Portugāles Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes ģenerāldirektors

Galīgā atbildība par šo pārvaldi, t. i., par centrālajiem dienestiem, 54 ieslodzījuma vietām, 6300 darbiniekiem, darbības budžetu EUR 188 000 000 un ieguldījumu budžetu EUR 55 400 000 (2002. gada dati).

Galīgā atbildība par tiesu izdoto brīvības atņemšanas spriedumu īstenošanu 13 500 ieslodzītajiem (2002. gada dati).

Izstrādājis Portugāles ieslodzījuma sistēmas stratēģiskās attīstības variantus, kā arī darbības ziņojumus un plānus.

Izstrādājis jauna tiesību akta projektu par brīvības atņemšanas sodiem un normatīvā akta projektu par ieslodzījuma vietu pārvaldes revīzijas un inspekcijas dienestu stiprināšanu ar mērķi nodrošināt ieslodzījuma vietu prakses un pārvaldības uzraudzību un tiesisko atbilstību.

Lisabonas Universitātes institūta (ISCTE) Socioloģijas pētījumu un pētniecības centra vajadzībām veicis Portugālē pirmo pētījumu par narkomānijas tendencēm un narkotiku lietošanu ieslodzījuma vietās.

Izstrādājis un īstenojis programmu drošības uzlabošanai ieslodzījuma vietās un programmu pašnāvību novēršanai.

Īstenojis ieslodzījuma vietu celtniecības un renovācijas programmu (Carregueira, Paços de Ferreira, Portu tiesu policija, Tires, Sintra, Montijo, Olhão, Leiria, Coimbra, Porto).

Laikraksta “Temas Penitenciários” redaktors.

 

02/1999 – 04/2001

Priekšsēdētājs

Portugāles Tieslietu ministrija — Valsts probācijas dienests

Galīgā atbildība par šo dienestu, t. i., 115 administratīvajām vienībām 104 pašvaldībās, 1700 darbiniekiem un EUR 37 500 000 budžetu (1999. gada dati).

Galīgā atbildība par tehniskā atbalsta sniegšanu tiesām tiesvedības īstenošanā krimināllietās un ar brīvības atņemšanu nesaistītu sodu izpildē (16 000 pieprasījumu gadā).

Galīgā atbildība par atbalstu tiesām nepilngadīgo un ģimenes tiesību pasākumu piemērošanā un īstenošanā dienesta 14 iestādēs, kas nodarbojas ar nepilngadīgo lietām (26 000 pieprasījumu gadā), un starptautiskajās konvencijās paredzēto procedūru pieņemšanā attiecībā uz nepilngadīgajiem — dienests bija galvenā iestāde šajā jautājumā.

 

 

Sagatavojis stratēģisko plānu 2000.–2003. gadam, izstrādājis un izveidojis plānošanas sistēmu.

Līdzdarbojies nepilngadīgo aizsardzības likumu reformā (1999. gada 1. septembra Likums Nr. 147/99 un 1999. gada 14. septembra Likums Nr. 166/99).

Radījis iespēju tiesām piespriest sabiedriskos darbus, tostarp panācis vienošanos ar 440 publiskā un privātā sektora iestādēm par personu nodarbināšanu šāda soda izciešanai.

Portugālē ieviesis elektronisko uzraudzības sistēmu mazgadīgo likumpārkāpēju uzraudzībai mājās (Likums Nr. 122/99 un Ministru kabineta īstenošanas rīkojums Nr. 26/2001).

 

11/1995 – 02/1999

Tieslietu ministrijas kancelejas vadītājs

Portugāles Tieslietu ministrija

Sagatavojis Tieslietu ministrijas lēmumus šādās jomās: tiesu policija, ieslodzījuma vietu pārvaldes ģenerāldirektorāts, reģistra un notariāta dienestu ģenerāldirektorāts, Valsts probācijas dienests, ģenerālsekretariāts, pētniecības un plānošanas birojs, finanšu pārvaldības birojs, Tieslietu ministrijas sociālie dienesti, Eiropas tiesību birojs, starptautiskā tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās, sakaru nodrošināšana ar Ģenerālprokuratūru.

Nodrošinājis sakarus starp ministrijas kanceleju un iepriekš minētajām struktūrām, kā arī ar Augstāko tiesu un Augstāko administratīvo tiesu, Augstāko tieslietu padomi, Augstāko administratīvo un nodokļu tiesu padomi, Ģenerālprokuratūru un Advokātu asociāciju.

Līdzdarbojies normatīvo aktu sagatavošanā galvenajās tieslietu politikas jomās. Šeit jāmin: likums par reliģijas brīvību, likums par narkotisko vielu tirdzniecību un patēriņu, likums par sabiedriskā darba spriedumu piemērošanu, likums par likumpārkāpēju elektronisko uzraudzību mājās, nepilngadīgo aizsardzības likuma reforma, likums par notāra profesijas liberalizāciju, dekrētlikumi par būvdarbu, preču un pakalpojumu publisko iepirkumu un personāla pieņemšanu ieslodzījuma vietu pārvaldē, ieslodzījuma vietu izveidi un tiesu policijas organizāciju un darbību.

Palīdzējis sagatavot Tieslietu ministrijas budžetu un plānus.

Strādājis pie Tieslietu ministrijas starptautiskajiem jautājumiem, jo īpaši gatavojoties Tieslietu ministrijas dalībai ES TI Ministru padomes sanāksmēs un citās starptautiskās sanāksmēs, jo īpaši ANO, Eiropas Padomes, Portugāļu valodā runājošo valstu savienības un Latīņamerikas valstu, Spānijas un Portugāles tieslietu ministru konferences sanāksmēs, kā arī ārvalstu vizītēm.

Uzraudzījis Tieslietu ministrijas attiecības ar nozares arodbiedrību organizācijām.

 

11/1991 – 11/1995

Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra biroja vadītājs

Portugāles Tieslietu ministrija

Sagatavojis valsts sekretāra lēmumus šādās jomās: nepilngadīgo aizsardzības dienesti, Valsts probācijas dienests, IT pakalpojumi, Tieslietu studiju centrs, Narkotiku apkarošanas pasākumu plānošanas un koordinācijas centrs, tiesu medicīna, Tieslietu datorizācijas birojs, vispārējā sadarbības koordinēšana ar portugāļu valodā runājošām Āfrikas valstīm pilsonības, brīvprātīgas institucionālās šķīrējtiesas, patērētāju aizsardzības, vides aizsardzības, bērnu aizsardzības jautājumos.

Palīdzējis izstrādāt normatīvos aktus, proti, īpašu uzņēmējdarbības atveseļošanas un bankrota procedūru kodeksu, tiesisko regulējumu par narkotiku patēriņu un tirdzniecību, adopcijas tiesisko regulējumu, starptautiskus tiesiskos instrumentus attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un civillietās un sadarbību ar PALOP un bērnu aizsardzības padomēm laikā no 1992. līdz 1995. gadam.

Sagatavojis valsts sekretāra publiskās runas un ārvalstu vizītes, jo īpaši dalībai ES IT Ministru padomes, Eiropas Padomes, ANO, Portugāļu valodā runājošo valstu savienības un Latīņamerikas valstu, Spānijas un Portugāles tieslietu ministru konferences sanāksmēs.

Izstrādājis pētījumu “Priekšnoteikumi dabiskai Tieslietu ministrijas reformai” (Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça).

 

11/1987 – 11/1991

Ģenerāldirektora vietnieks

Portugāles Tieslietu ministrija — Valsts probācijas dienests

Augstākā līmeņa vadītājs attiecībā uz dienesta pamatdarbību, ko veic 300 darbinieku Lisabonas un valsts dienvidu, Azoru un Madeiras salu tiesu apgabalos, tostarp par tehnisko atbalstu tiesām lēmumu pieņemšanā krimināllietās, spriedumu izpildi, nepilngadīgo un ģimenēm lietām, tehnisko atbalstu ieslodzījuma vietu administrācijai lēmumu pieņemšanā attiecībā uz ieslodzītajiem (atbrīvošanas un atklātā tipa režīmu apstiprināšana); psiholoģisko un sociālo atbalstu tiesvedībā iesaistītajiem nepilngadīgajiem, jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī viņu ģimenēm, sakariem ar citām publiskā un privātā sektora struktūrām, kas nodarbojas ar noziedzības novēršanu un sociālo reintegrāciju.

02/1987 – 11/1987

Makao pārvaldes Pētniecības un plānošanas departamenta Sociālās darbības institūta vadītājs

Juridiskas konsultācijas par institūta sociālo darbību.

Sagatavojis procedūras būvdarbu līgumu izstrādei un parakstīšanai attiecībā uz sociālo mājokļu kompleksu būvniecību (Mong-Há sociālo mājokļu komplekss ar 650 mājokļiem MOP 48 miljonu vērtībā un Fai Chi Kei komplekss ar 1100 mājokļiem).

Izstrādājis finansiālā atbalsta un privātu iestāžu pārvaldītu sociālo pakalpojumu sistēmas projektu.

Izstrādājis institūta plānošanas sistēmas projektu.

 

02/1985 – 02/1987

Makao pārvaldes Organizācijas un informācijas tehnoloģiju dienesta vadītājs

Civildienesta centrālais birojs

Izstrādājis atzinumus par sabiedrisko dienestu pamatnoteikumiem, IT iepirkuma procedūrām sabiedrisko dienestu vajadzībām, kā arī par pārvaldes racionalizēšanu un birokrātijas samazināšanu.

Standartizējis Makao pārvaldes veidlapas.

Izstrādājis un ieviesis IT un mikrofilmēšanas iekārtu iepirkuma sistēmu Makao pārvaldes sabiedriskajos dienestos.

Izstrādājis plānu Makao pārvaldes sabiedrisko dienestu kopīgo jomu datorizācijai.

Veicis pirmo pētījumu par Makao pārvaldes cilvēkresursiem (kopējais darbinieku skaits: 8500).

Pārvaldes un civildienesta departamenta datorizācija.

Izstrādājis integrētu sabiedrisko attiecību sistēmu Makao pārvaldē.

Izstrādājis integrētu pārvaldības sistēmu pārvaldei un civildienesta departamentam.

 

06/1983 – 02/1985

Tehniskās koordinācijas, pētniecības un plānošanas dienestu direktors

Portugāles Tieslietu ministrija — Valsts probācijas dienests

Koordinējis darbības saistībā ar pētījumu publicēšanu par likumpārkāpēju sociālo reintegrāciju.

Izstrādājis formātu sociālajiem ziņojumiem, kurus probācijas sistēmā izmanto spriedumu un individuālo readaptācijas plānu izstrādē.

Izstrādājis statistikas datu sistēmu dienesta darbībām.

Izstrādājis ieslodzījuma vietu pārvaldes apstiprinātu protokolu par dienesta darbību ieslodzījuma vietās.

Izstrādājis dienesta darbības plānu 1984. gadam.

04/1979 – 06/1983

Augstākās valsts pārvaldes tehniskais darbinieks

Portugāles valsts pārvaldes Valsts sekretariāts

Izstrādājis atzinumus par sabiedrisko dienestu pamatnoteikumiem.

Tehniskas konsultācijas pašvaldību padomēm un to reorganizācija.

Tehniskas konsultācijas Rūpniecības, enerģētikas un eksporta ministrijai un tās pārstrukturēšana.

Tehniskas konsultācijas Gvinejas-Bisavas Republikai.

Pētījumi par pašvaldību struktūrām un pārvaldību.

Salīdzinošs pētījums par Eiropas Kopienu dalībvalstu pārvaldes makrostruktūrām.

 

1999 – 2004

Eiropas Probācijas konfederācijas (CEP) priekšsēdētājs (2001–2004) un valdes loceklis (1999–2001)

Vadījis CEP ģenerālās asamblejas un valdes sanāksmes (CEP ir organizācija, kurā darbojas 36 Eiropas valstu Tieslietu ministriju struktūras, kas ir atbildīgas par tādu kriminālsodu izpildi, kuri nav saistīti ar brīvības atņemšanu; organizācijas centrālais birojs atrodas Nīderlandē).

Vadījis citas sanāksmes ar priekšsēdētāja vietniekiem, ģenerālsekretāru un izpilddirektoru Nīderlandes sekretariātā un CEP organizētus pasākumus un darbseminārus. Īstenojis CEP attīstības stratēģijas, plānošanas, budžeta veidošanas un darbības novērtējumu.

Rīkojis sanāksmes ar dalībvalstu ieslodzījuma vietu pārvalžu, Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes pārstāvjiem.

Pārraudzījis budžeta pārvaldību un CEP ziņu izdevumu.

 

1994 – 2003

Portugāles Republikas Asamblejas Administratīvo dokumentu pieejamības komitejas loceklis

Veicinājis pārredzamības principu valsts pārvaldē un brīvu piekļuvi administratīvajiem dokumentiem.

Sekojis līdzi Administratīvo dokumentu pieejamības likuma piemērošanai, iesniedzis un izvērtējis ierosinātos grozījumus.

Izskatījis pilsoņu iesniegtās sūdzības par valsts pārvaldes departamentu un struktūru atteikšanos sniegt piekļuvi dokumentiem.

Rīkojis informācijas izplatīšanas pasākumus un mācības par valsts dienestu pārredzamību un administratīvo dokumentu pieejamību.

Apstiprinājis komitejas plānus un darbības pārskatus.

 

1992 – 1993

Valsts pārvaldes kvalitātes un racionalizācijas komitejas loceklis Portugāles prezidentūras laikā Ministru padomē

Piedalījies premjerministra izveidotās komitejas darbā, kura rezultātā tika izstrādāts ziņojums par pasākumiem attiecībā uz valsts distancēšanos, attiecībām starp pārvaldi un pilsoņiem, strukturāliem risinājumiem un valsts pārvaldes elastīgu pārvaldību.

 

1985 – 1986

Makao pārvaldes Ķīniešu valodas ieviešanas komitejas loceklis

Piedalījies Makao gubernatora izveidotās komitejas darbā, kura rezultātā tika pieņemts ziņojums par pasākumiem attiecībā uz ķīniešu valodas kā oficiālās valodas pakāpenisku ieviešanu visos teritorijas pārvaldes līmeņos, jo īpaši attiecībā uz vietējo ierēdņu un vadītāju pieņemšanu darbā, tiesiskās sistēmas izveidi, izmantošanu valdības struktūrās un tiesās, kā arī ķīniešu – portugāļu valodas tulkošanas sistēmām.

 

IZGLĪTĪBA

 

09/1973 – 07/1978

Diploms tiesību zinātnēs

Portugāle, Lisabonas universitātes Juridiskā fakultāte

Piedalījies kā lektors, instruktors un praktikants daudzās valsts un starptautiskā līmeņa konferencēs, kongresos, semināros un darbsemināros par dažādām tēmām, jo īpaši par valsts pārvaldes reformu, publiskā sektora pārvaldību, publiskajām finansēm, ārēju un neatkarīgu finanšu kontroli, revīzijas iestādēm, krimināltiesībām, probāciju un reintegrāciju sabiedrībā, nepilngadīgo justīciju, narkotiku tirdzniecības un lietošanas novēršanu un apkarošanu un nepilngadīgo likumpārkāpumiem (sk. pievienoto dokumentu).

 

PERSONISKĀS PRASMES

 

Dzimtā valoda

portugāļu valoda

Citas valodas

SAPRATNE

RUNĀŠANA

RAKSTĪŠANA

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

 

franču valoda

C1

C2

C1

C2

B2

angļu valoda

B2

B2

B2

B2

B2

spāņu valoda

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Komunikācijas prasmes

Labas komunikācijas prasmes, kas iegūtas, gadu gaitā strādājot lielāko valsts pārvaldes dienestu augstākā līmeņa vadītāju amatos un īstenojot politisko darbību valsts sekretāra amatā, kas bija saistīts ar biežu publisku uzstāšanos, dalību parlamentārajās debatēs, uzstāšanos televīzijas un radio programmās un kontaktiem ar citiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī dalību daudzos kongresos, darbsemināros u. c., un valsts un starptautiska līmeņa sanāksmju vadīšanu un koordinēšanu.

 

Organizatoriskās prasmes

Labas koordinācijas, organizatoriskās un vadītāja prasmes, kas attīstītas, vadot un reorganizējot valsts dienestus un strādājot ar valsts pārvaldes reformām cieši saistītos politiskajos amatos.

Digitālā prasme

PAŠVĒRTĒJUMS

Informācijas apstrāde

Komunikācija

Satura izveide

Drošība

Problēmu risināšana

neatkarīgs lietotājs

neatkarīgs lietotājs

neatkarīgs lietotājs

neatkarīgs lietotājs

neatkarīgs lietotājs

PAPILDU INFORMĀCIJA

 

STARPTAUTISKĀ PIEREDZE

Eiropas Revīzijas palātas loceklis kopš 2016. gada oktobra.

Līdztekus iepriekš minētajai Eiropas Probācijas konfederācijas (CEP) valdes sanāksmju vadīšanai un dalībai šajās sanāksmēs (pašlaik ir goda loceklis) ir piedalījies daudzās Eiropas Savienības struktūru, ESAO, ANO, Eiropas Padomes, Portugāļu valodā runājošo valstu savienības, Latīņamerikas valstu, Spānijas un Portugāles tieslietu ministru konferences un valsts pārvaldes ministru konferences, Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) un tās Eiropas reģionālās grupas (EUROSAI), ES dalībvalstu Augstāko revīzijas iestāžu vadītāju un to sadarbības koordinatoru kontaktkomitejas un Latīņamerikas Attīstības pārvaldes centra (CLAD) sanāksmēs.

 

PUBLIKĀCIJAS

Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários”, Pārvaldes modernizācijas sekretariāts, 1988. gada novembris;

 

A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices”, Revīzijas palātas biļetens Nr.º43, 2005. gada janvāris–jūnijs, Lisabona, 41.–71. lpp;

 

Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal”, kopā ar Valadares Tavares, Luis, “Revista do Serviço Público”, 57. izlaidums, Nr. 1, 2006. gada janvāris–marts, Nacionālā Valsts pārvaldes skola, Brazilja;

 

Eficiência e Legalidade na Administração Pública”, Revīzijas palātas biļetens, Nr. 51, 2009. gada janvāris–jūnijs, sākotnēji publicējusi ESAO ar nosaukumu “Valsts pārvaldes snieguma efektivitāte un likumība”, Valsts pārvaldes reformas un Eiropas integrācijas konference, Budva, Melnkalne, 2009. gada 26. un 27. marts;

 

Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas”, Revīzijas palātas biļetens Nr.º51, 2009. gada janvāris–jūnijs;

 

Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios”, publicēts krājumā “Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?”, publicējusi Portugāles Revīzijas palāta par godu tās 160. gadadienai, Lisabona, 2009;

 

As reformas na Administração Pública”, priekšvārds Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, apkopojusi Maria Laura Veríssimo Dias un Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, 2009. gada jūlijs;

 

As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais”, Revīzijas palātas biļetens, Nr.º52, 2009. gada jūlijs–decembris;

 

As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009”, priekšvārds grāmatai “A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas”, Isabel Viseu un Vasco Hilário, Coimbra Editora, 2011. gada jūlijs;

 

Conflito de interesses e ética do serviço público”, līdzautors kopā ar Augusto Santos Silva, zinātnisks raksts publicēšanai Rokasgrāmatā par krāpniecību Portugālē, kuru Portu universitātes Ekonomikas fakultāte ir paredzējusi publicēt 2016. gadā;

 

SIDA, Direito e Ética”, krājumā “Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários”, Nr. 2/90, 225.–240. lpp.;

 

Antecedentes Legislativos da Reinserção Social”, krājumā “Cidadão Delinquente: Reinserção Social”, Portugāles Tieslietu ministrija, 1983, 17.–47. lpp.;

 

A Justiça de Menores na Europa” izdevumā “Infância e Juventude”, Nr. 01–1, 2001. gada janvāris–marts, 9.–20. lpp.;

 

Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil” izdevumā “Infância e Juventude”, Nr. 01–2, 2001. gada aprīlis–jūnijs, 19.–24. lpp.;

 

Execução de Medidas Tutelares Educativas” izdevumā “Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança”, Koimbras universitātes Juridiskā fakultāte un Ģenerālprokuratūra, Coimbra Editora, 2002, 195.–210. lpp.

 


2. PIELIKUMS. João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo SNIEGTAIS PĀRSKATS PAR DARBA PIEREDZI REVĪZIJAS PALĀTAS LOCEKĻA AMATĀ UN MĒRĶIEM NĀKAMAJAM PILNVARU LAIKAM

1.  Mans pilnvaru termiņš sākās 2016. gada 1. oktobrī, un tiku norīkots uz Revīzijas palātas I apakšpalātu (Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana). Darbojoties minētajā apakšpalātā, tiku iecelts par referentu šādu revīzijas ziņojumu izstrādei:

a)  “Sertifikācijas struktūru jaunā loma saistībā ar KLP izdevumiem: pozitīvs solis vienotas revīzijas modeļa virzienā, bet vēl jārisina ievērojamas nepilnības” (Īpašais ziņojums Nr. 7/2017). Pēc šā ziņojuma pieņemšanas Revīzijas palātā ar to 2017. gada 22. jūnija sanāksmē tika iepazīstināta CONT komiteja.

b)  “Pamata maksājuma shēma lauksaimniekiem” (CH 178/1/16). Šis revīzijas ziņojums patlaban ir izstrādes beigu posmā, un saskaņā ar grafiku tas jāpieņem līdz 2017. gada beigām.

c)  “Vienkāršotas finansēšanas iespējas lauku attīstības jomā” (Task 17CH1003). Izpētes darbs ir pabeigts, un ir sākta ziņojuma sagatavošana. CONT komiteja ar šo ziņojumu tiks iepazīstināta 2018. gadā pēc pretrunu procedūras noslēgšanās.

2.  Tiku iecelts par Eiropas Revīzijas palātas Ētikas komitejas locekli, kas atbildīgs par Revīzijas palātas locekļu iesniegto pieprasījumu izskatīšanu attiecībā uz darbību ārpus Revīzijas palātas gan pilnvaru termiņā, gan pēc tā beigām, kā arī par jebkādiem ar profesionālo ētiku saistītiem jautājumiem, kurus izvirzījis Revīzijas palātas priekšsēdētājs vai citi tās locekļi.

3.  Biju iesaistīts Revīzijas palātas locekļu kolēģijas lēmumu pieņemšanā šādos jautājumos: ticamības deklarācijas un Revīzijas palātas gada pārskata pieņemšana par 2016. gadu, Revīzijas palātas stratēģiskā plāna 2018.–2020. gadam “Neatkarīga revīzija — līdzeklis (ES iedzīvotāju) uzticēšanās veicināšanai” pieņemšana, Revīzijas palātas atzinumu pieņemšana par 2014.–2020. gada DFS vidusposma pārskatīšanu, ES Finanšu regulas pārskatīšanu, Eiropas Stratēģisko investīciju fonda paplašināšanu, Eiropas Investīciju bankai sniegtās ES budžeta garantijas palielināšanu un par Revīzijas palātas un OLAF attiecībām.

4.  Attiecībā uz mērķiem iespējamam nākamajam pilnvaru laikam, kā arī attiecībā uz manu gatavību veikt citus pienākumus, kas man varētu tikt uzticēti, es vēlētos uzsvērt, ka esmu cieši apņēmies:

a)  piedalīties ticamības deklarāciju un gada pārskatu izstrādē un pieņemšanā, palielinot to pievienoto vērtību budžeta lēmējinstitūcijas vajadzībām, kā jau norādīts, raksturojot Revīzijas palātas stratēģiskās iespējas;

b)  kā I apakšpalātā norīkotam loceklim piedalīties — it īpaši uzņemoties referenta pienākumu un ievērojot kvalitātes, efektivitātes, ekonomijas un lietderīguma principu — atzinumu izstrādē par KLP nākotni, kā arī finanšu, atbilstības un lietderības revīzijās tādās jomās kā lauksaimniecības izdevumi, vides aizsardzība, klimata pārmaiņas, enerģētika un patērētāju aizsardzība un jebkādās citās jomās, ja Revīzijas palāta tā nolems;

c)  pievērst arī īpašu uzmanību Revīzijas palātas darba rezultātiem saistībā ar ES finansiālo nākotni, jauno DFS un jaunajām finanšu un budžeta sistēmām, it īpaši uz rezultātiem balstītajām sistēmām, piedaloties izstrādes procesā un lēmumu pieņemšanā;

d)  aktīvi piedalīties Revīzijas palātas stratēģiskās un operatīvās plānošanas procesos, lai kopumā uzlabotu izpratni par Revīzijas palātas veikto darbu, īpaši pievēršoties Revīzijas palātas galveno ieinteresēto pušu vajadzībām, izvērtējot ES darbību pievienoto vērtību un labāk informējot dažādas mērķauditorijas par veikto revīzijas darbu;

e)  apmeklēt CONT komitejas sanāksmes, lai tajās iepazīstinātu ar Revīzijas palātas ziņojumiem, vai arī citus pasākumus, uz kuriem tikšu aicināts.

5.  Joprojām īpašu nozīmi piešķiršu savam darbam Revīzijas palātas Ētikas komitejā, nodrošinot, lai šajā iestādē arī turpmāk tiktu ievēroti augsti profesionālās ētikas standarti.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Portugāles kandidāts

Atsauces

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

21.9.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

5.10.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Iesniegšanas datums

31.10.2017

Juridisks paziņojums