Procedure : 2017/0817(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0343/2017

Ingediende teksten :

A8-0343/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0435

VERSLAG     
PDF 413kWORD 60k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

over de voordracht van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Indrek Tarand

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE 1: CURRICULUM VITÆ VAN João Alexandre Tavares Gonçalves De Figueiredo
 BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo VAN ZIJN ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voordracht van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0333/2017),

–  gezien artikel 121 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0343/2017),

A.  overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden;

B.  overwegende dat de Commissie begrotingscontrole het kandidaat-lid van de Rekenkamer tijdens haar vergadering van 26 oktober 2017 heeft gehoord;

1.  brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo tot lid van de Rekenkamer;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, alsmede aan de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.


BIJLAGE 1: CURRICULUM VITÆ VAN João Alexandre Tavares Gonçalves De Figueiredo

BEROEPS-ERVARING

 

 

Sinds 10/2016

Lid van de Europese Rekenkamer

Lid van de ERK, toegewezen aan Kamer I – Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Verantwoordelijk voor controles op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Neemt deel aan de opstelling van strategische richtsnoeren en documenten voor de planning en evaluatie van de activiteiten van de ERK.

Lid van de ethische commissie van het ERK.

 

Sinds 06/2008

Raadsheer bij de Portugese rekenkamer

Deelname aan het goedkeuringsproces voor het advies inzake de algemene rekeningen van de Portugese staat.

Toetsing van de wettigheid van de contracten die worden gesloten door de bestuurlijke of vennootschapsrechtelijke eenheden van de centrale overheid, de autonome regio's en de lokale overheden: leningen en huurcontracten, dienstverlening, werkzaamheden, levering van goederen, aankoop van vastgoed, operationele-leasecontracten, concessieovereenkomsten voor werken of diensten, publiek-private partnerschappen, fusie van lokale ondernemingen.

Controles van de uitvoering van contracten en ter bepaling van de financiële aansprakelijkheid.

Tenuitvoerlegging van wetgeving op het gebied van openbaar financieel bestuur in de publieke en particuliere sector, nationale en Europese wetgeving inzake openbare aanbesteding, en essentiële bestuurlijke wetgeving.

Deelname aan de opstelling van de activiteitenplanning en -verslagen van de rekenkamer.

Voorzitter van het IT-comité van de rekenkamer.

Redactielid van het publicatieblad van de rekenkamer.

 

03/2005 – 06/2008

Staatssecretaris van Openbaar Bestuur, Ministerie van Financiën, regering van Portugal

Deelname aan ministerraden en vergaderingen van de staatssecretarissen.

Bijdrage aan de plenaire vergaderingen van het parlement en de parlementaire commissies.

Deelname aan de EU-ministerraden.

Deelname aan het opstellen van de algemene boekhouding en begroting van de staat, groei- en stabiliteitsprogramma's en essentiële Portugese wetgeving met betrekking tot overheidsfinanciën tijdens deze periode.

Evaluatie van de belangrijkste wetgeving inzake personele middelen van de overheid, met name op het gebied van contractuele betrekkingen, carrières en loon, beoordeling van de prestaties, sociale bescherming en pensioen. Opzet van centrale databank van de overheid voor human resources. Verantwoordelijk voor het herstructureringsprogramma voor de centrale overheid (PRACE), dat consequenties had voor alle ministeries op centraal en lokaal niveau, en erop gericht was de doeltreffendheid en efficiëntie van het bestuur te verbeteren met een verlaging van 26 % van de hogere managementfuncties en -structuren.

Opzet van de gezamenlijke diensten van de staat.

 

09/2003 – 03/2005

Hoofdauditor in de Portugese rekenkamer

Verstrekking juridische en financiële adviezen over: wijzigingen van de budgettaire kaderwet (LEO); de toepasselijkheid van de begrotingsregels en -normen van LEO voor lokale overheden; toekenning van staats- en socialezekerheidskredieten voor securitisatie; de onafhankelijkheid van de rekenkamers; het verband tussen de rekenkamers en interne controle; de wet inzake de organisatie en procedure van de rekenkamer; de wettelijke regeling voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de staat; beginselen en normen die door het directe en indirecte staatsbestuur in acht moeten worden genomen.

Technische en juridische ondersteuning bij het controleren van financiële controles, nalevingscontroles en doelmatigheidscontroles.

Deelname aan internationale vergaderingen met hoge controle-instanties binnen de Europese Unie, INTOSAI en EUROSAI.

 

11/2002 – 09/2003

Hoofd afdeling Opleiding

Directoraat-generaal douane, Ministerie van Financiën, Portugal

Ontwikkeling en monitoring beleid, plannen en evaluatieverslagen met betrekking tot de opleiding van Portugese douanebeambten bij de uitvoering van de Portugese en Europese douaneregelingen. Invoering opleidingsinitiatieven voor Portugese douanebeambten.

 

04/2001 – 11/2002

Algemeen directeur

Directeur-generaal van het gevangeniswezen, ministerie van Justitie, Portugal

Eindverantwoordelijkheid voor de dienst, waaronder centrale diensten en 54 gevangenissen, 6 300 ambtenaren, een operationele begroting van 188 000 000 EUR en een investeringsbegroting van 55 400 000 EUR (cijfers 2002).

Eindverantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van door de rechter opgelegde vrijheidsbenemende straffen aan 13 500 gevangenen (cijfers 2002).

Uitwerking van de opties voor strategische ontwikkeling voor het Portugese gevangenisstelsel en van activiteitenverslagen en -planning.

Opstelling van een nieuwe ontwerpwet over vrijheidsbenemende straffen en een ontwerp van wettelijke bepaling om de controle- en inspectiedienst van het gevangeniswezen te versterken met het oog op de waarborging van toezicht en de wettelijke naleving wat betreft het gevangenisbeheer.

Uitvoering van het eerste onderzoek in Portugal naar drugstendensen en -gebruik in gevangenissen voor het Centrum voor sociologisch onderzoek aan de Universiteit van Lissabon (ISCTE).

Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een programma voor een betere veiligheid in gevangenissen en een programma voor zelfmoordpreventie.

Uitvoering van een bouw- en renovatieprogramma voor gevangenissen (Carregueira, Paços de Ferreira, gerechtelijke politie Porto, Tires, Sintra, Montijo, Olhão, Leiria, Coimbra en Porto).

Redacteur van het blad 'Temas Penitenciários'.

 

02/1999 – 04/2001

Voorzitter

Nationale reclasseringsdienst, Ministerie van Justitie, Portugal

Eindverantwoordelijkheid voor de dienst, waaronder 115 administratieve eenheden in 104 gemeenten, 1 700 ambtenaren en een begroting van 37 500 000 EUR (cijfers 1999).

Eindverantwoordelijkheid voor het verstrekken van technische ondersteuning aan de strafrechtbanken en voor de uitvoering van niet-vrijheidsbenemende straffen (16 000 aanvragen per jaar).

Eindverantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de gerechten bij de toepassing en uitvoering van maatregelen met betrekking tot het jeugd- en familierecht via de 14 jeugdinstellingen van de dienst (26 000 aanvragen per jaar) en de vaststelling van procedures in het kader van internationale verdragen inzake jongeren, waarvoor de dienst de centrale autoriteit was.

 

 

Opstelling strategisch plan voor 2000-2003, ontwerp en ontwikkeling van een planningsysteem.

Bijdrage aan de hervorming van de jeugdstrafwet (Wet nr. 147/99 van 1 september 1999 en nr. 166/99 van 14 september 1999).

Schepping van de voorwaarden voor rechtbanken om taakstraffen te eisen, met inbegrip van de sluiting van overeenkomsten met 440 publieke en private instellingen die bereid zijn een plek te bieden aan mensen die tot een dergelijke straf veroordeeld zijn.

Tenuitvoerlegging van een elektronisch beveiligingssysteem in Portugal voor het toezicht op jonge delinquenten thuis (Wet nr. 122/99 en Ministerieel Besluit nr. 26/2001).

 

11/1995 – 02/1999

Kabinetschef, Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie, Portugal

Voorbereiding besluiten van het Ministerie van Justitie op de volgende terreinen: Gerechtelijke politie, directoraat-generaal Gevangeniswezen, directoraat generaal Registratie en notariaat, Nationale reclasseringsdienst, Algemeen secretariaat, Onderzoeks- en planningsbureau, bureau Financieel beheer, sociale diensten van het Ministerie van Justitie, bureau Europees recht; internationale justitiële samenwerking in strafzaken, onderhoud contacten met het bureau van de procureur-generaal.

Onderhoud van de contacten tussen het kabinet van het ministerie en de bovenvermelde instanties, alsook met het Hooggerechtshof en de hoogste administratieve rechtbank, de Hoge Raad voor de magistratuur, de Hoge Raad van bestuursrechtelijke en belastinghoven, het bureau van de procureur-generaal en de orde van advocaten.

Bijdrage aan de voorbereiding van wettelijke bepalingen op belangrijke gebieden van het justitieel beleid, met name: de wet op godsdienstvrijheid, de wet op drugshandel en drugsgebruik, de wet op de uitvoering van taakstraffen, de wet op het elektronisch toezicht op delinquenten thuis, de hervorming van de jeugdstrafwet, de wet op de liberalisering van het beroep van notaris, wetsbesluiten over de aanbesteding van werken, goederen of diensten en de aanwerving van personeel voor het gevangeniswezen, over de opzet van gevangenissen en over de organisatie en het functioneren van de gerechtelijke politie.

Bijdrage aan de voorbereiding van begrotingen en plannen voor het Ministerie van Justitie.

Werkzaamheden op het vlak van internationale kwesties voor het Ministerie van Justitie, met name de voorbereidingen voor de deelname van het ministerie aan vergaderingen van de Europese Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en andere internationale vergaderingen, in het bijzonder die van de VN, de Raad van Europa, de Gemeenschap van Portugeestalige landen (CPLP) en de conferentie van ministers van Justitie van de Ibero-Amerikaanse landen, alsook de hieraan gerelateerde buitenlandse reizen.

Toezicht op de betrekkingen tussen het Ministerie van Justitie en de vakbondsorganisaties in de sector.

 

11/1991 – 11/1995

Kabinetschef van de aan het Ministerie van Justitie verbonden staatssecretaris

Ministerie van Justitie, Portugal

Voorbereiding besluiten van de staatssecretaris op de volgende terreinen: jeugdbeschermingsdiensten, nationale reclasseringsdienst, IT-diensten, Centrum voor juridisch onderzoek, dienst Planning en coördinatie van de drugsbestrijding, dienst Forensische geneeskunde, dienst Automatisering van het recht, algemene coördinatie van de samenwerking met de landen in Afrika met Portugees als officiële taal op het gebied van nationaliteit, vrijwillige institutionele arbitrage, consumentenbescherming, milieubescherming, kinderbeschermingsraden.

Deelname aan de voorbereiding van wettelijke bepalingen, met name de code betreffende bijzondere herstel- en faillissementsprocedures van bedrijven, het wettelijk kader voor het gebruik van en de handel in verdovende middelen, het rechtskader voor adoptie, internationale rechtsinstrumenten voor justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken en samenwerking met de landen in Afrika met Portugees als officiële taal en met kinderbeschermingsraden van 1992 tot 1995.

Voorbereiding van openbare presentaties en buitenlandse reizen voor de staatssecretaris, met name voor de deelname aan vergaderingen van de Europese Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, de Raad van Europa, de VN, de Gemeenschap van Portugeestalige landen (CPLP) en de conferentie van ministers van Justitie van de Ibero-Amerikaanse landen.

Schrijver van de studie 'Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça'.

 

11/1987 – 11/1991

Adjunct-directeur-generaal

Nationale reclasseringsdienst, Ministerie van Justitie, Portugal

Senior manager voor de operationele activiteiten van de dienst, die worden uitgevoerd door 300 ambtenaren in de gerechtelijke arrondissementen van Lissabon en het zuiden van het land, de Azoren en Madeira, en die onder meer betrekking hebben op: technische ondersteuning van de rechtbanken bij het nemen van besluiten over strafzaken, de tenuitvoerlegging van straffen, jongeren en gezinnen; technische ondersteuning van de gevangenisdirecties bij het nemen van besluiten over gevangenen (met name goedkeuringen voor vrijlating en open regimes); psychologische en sociale ondersteuning van minderjarigen, jongeren en volwassenen die worden vervolgd en hun families; contacten met andere publieke en private instellingen die actief zijn op het vlak van misdaadpreventie en sociale re-integratie.

 

02/1987 – 11/1987

Hoofd afdeling onderzoek en planning, overheid Macau, Instituut voor sociale actie

Juridisch advies inzake de sociale actie van het instituut.

Ontwikkeling procedures voor het opstellen en ondertekenen van bouwcontracten voor sociale woningbouwprojecten (sociaal wooncomplex Mong-Há, met 650 woningen en een waarde van 48 miljoen, en het Fai Chi Kei-complex, met 1 100 woningen).

Ontwerpstudies voor het systeem voor financiële steun en sociale voorzieningen beheerd door particuliere instellingen.

Ontwerpstudies voor het systeem van planning van het instituut.

 

02/1985 – 02/1987

Hoofd afdeling organisatie en informatietechnologie, overheid Macau

Centraal bureau voor overheidsdiensten

Uitbrengen van adviezen over basisregels voor overheidsdiensten, over procedures voor IT-aankopen en over bestuursrationalisering en de beperking van bureaucratie.

Gestandaardiseerde formulieren voor de overheid van Macau.

Ontwerp en opzet van een systeem voor de aankoop van IT- en microfilmapparatuur door de overheidsdiensten van Macau.

Ontwerp van een automatiseringsplan voor de gezamenlijke bestuurs- en beheersgebieden van de overheidsdiensten van Macau.

Eerste enquête over het ambtenarenapparaat van Macau (totaal aantal werknemers: 8 500).

Automatisering van de afdeling Bestuur en Overheidsdiensten.

Ontwerp van een geïntegreerd PR-systeem voor de overheid van Macau.

Ontwerp van een geïntegreerd beheerssysteem voor de afdeling Bestuur en Overheidsdiensten.

 

06/1983 – 02/1985

Directeur dienst technische coördinatie, onderzoek en ruimtelijke ordening

Nationale reclasseringsdienst, Ministerie van Justitie, Portugal

Coördinatie activiteiten omtrent de publicatie van studies over de herintegratie in de samenleving van delinquenten.

Opstelling van een model voor welzijnswerkverslagen als ondersteunende documenten bij veroordeling en voor individuele plannen voor reclassering in het systeem van voorwaardelijke vrijlating.

Ontwerp van een systeem voor statistische gegevens voor de activiteiten van de Dienst.

Ontwikkeling van het met het gevangeniswezen overeengekomen protocol voor de werkzaamheden van de dienst in gevangenissen.

Opzet van het activiteitenprogramma van de dienst in 1984.

 

04/1979 – 06/1983

Technisch ambtenaar op hoog niveau

Staatssecretariaat voor Openbaar Bestuur, Portugal

Opstelling adviezen inzake de basisregels voor openbare diensten.

Technisch advies over en reorganisatie van gemeenteraden.

Technisch advies over herstructurering van het Ministerie van Industrie, Energie en Export.

Technisch advies aan de Republiek Guinee-Bissau.

Studies over gemeentelijke structuren en gemeentebeheer.

Vergelijkende studie over de macrostructuren van de overheidsdiensten van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen.

 

1999 – 2004

Voorzitter (2001-2004) en lid (1999-2001) van de raad van bestuur van de Europese Reclasseringsorganisatie (CEP)

Voorzitter algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van CEP (overkoepelende organisatie voor de organen van het Ministerie van Justitie van 36 Europese landen die bevoegd zijn voor de uitvoering van niet-vrijheidsbenemende strafrechtelijke sancties, waarvan het hoofdkantoor zich in Nederland bevindt).

Voorzitter van andere vergaderingen met de vicevoorzitters, de secretaris-generaal en bestuursvoorzitter, op het secretariaat in Nederland, en van door CEP georganiseerde evenementen en workshops. Invoering van een evaluatie van de ontwikkelingsstrategie, planning, budgettering en activiteiten van CEP.

Vergaderingen met vertegenwoordigers van gevangenisbesturen van de lidstaten, de Europese Commissie en de Raad van Europa.

Toezicht begrotingsbeheer en nieuwsbrief CEP.

 

1994 – 2003

Lid Comité toegang tot bestuurlijke documenten – Portugees parlement

Bevordering van het beginsel van transparantie in het openbaar bestuur en van vrije toegang tot bestuursdocumenten.

Toezicht op de tenuitvoerlegging van de Wet Toegang tot bestuursdocumenten, indiening en evaluatie voorgestelde wijzigingen.

Beoordeling van bezwaarschriften van burgers over door openbare bestuursinstellingen en organen geweigerde toegang tot documenten.

Organisatie van openbaarmaking en training over de transparantie van openbare diensten en toegang tot bestuursdocumenten.

Goedkeuring plannen en activiteitenverslagen van het Comité.

 

1992 – 1993

Lid Commissie kwaliteit en rationalisering van het overheidsapparaat, voorzitterschap van de Portugese ministerraad

Deelname aan de werkzaamheden van de door de premier opgerichte commissie, die leidden tot een verslag met maatregelen op het gebied van minder overheidsbemoeienis, betrekkingen tussen burger en overheid, structurele oplossingen en flexibiliteit bij het beheer van overheidsdiensten.

 

1985 – 1986

Lid commissie voor het gebruik van de Chinese taal – overheid Macau

Deelname aan de werkzaamheden van de door de gouverneur van Macau opgerichte commissie, die leidden tot de aanneming van een verslag met maatregelen voor de geleidelijke invoering van het Chinees als officiële bestuurstaal van het grondgebied op alle niveaus, met inbegrip van de aanwerving van lokale ambtenaren en leiders, de ontwikkeling van het rechtsstelsel, het gebruik in overheidsinstellingen en rechtbanken, en Chinees-Portugese vertaalsystemen.

 

ONDERWIJS EN OPLEIDING

 

09/1973 – 07/1978

Afgestudeerd jurist

Rechtenfaculteit, Universiteit van Lissabon, Portugal

Deelname als spreker, trainer en stagiair aan vele nationale en internationale conferenties, congressen, studiedagen en workshops over diverse onderwerpen, met name over de hervorming van het openbaar bestuur, openbaar beheer, overheidsfinanciën, administratief recht, externe en onafhankelijke financiële controle, rekenkamers, strafrecht, voorwaardelijke vrijheidsstelling en reclassering, jeugdstrafrecht, preventie en bestrijding van drugshandel en -gebruik, en jeugdcriminaliteit (zie bijlage).

 

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

 

Moedertaal

Portugees

Andere talen

BEGRIP

SPREKEN

SCHRIJVEN

Luisteren

Lezen

Mondelinge interactie

Mondelinge productie

 

Frans

C1

C2

C1

C2

B2

Engels

B2

B2

B2

B2

B2

Spaans

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Communicatieve vaardigheden

Goede communicatieve vaardigheden, in de loop der jaren ontwikkeld in hogere managementfuncties bij belangrijke overheidsdiensten en bij het uitoefenen van politieke activiteiten als staatssecretaris. In het kader hiervan uitgebreide ervaring met het spreken in het openbaar, deelname aan parlementaire debatten en televisie- en radioprogramma's en contacten met andere media, evenals deelname aan talloze congressen, workshops enz. en het voorzitten en coördineren van nationale en internationale vergaderingen.

 

Organisatie-vaardigheden

Goede coördinatie-, organisatie- en leidinggevende vaardigheden, ontwikkeld door het leiden en reorganiseren van openbare diensten en het bekleden van politieke functies die nauw verband hielden met hervormingen van het openbaar bestuur.

 

Digitale vaardigheden

ZELFEVALUATIE

Informatie-verwerking

 

Communicatie

Content-ontwikkeling

 

Veiligheid

Probleem-oplossing

 

Onafhan-kelijke gebruiker

 

Onafhan-kelijke gebruiker

 

Onafhan-kelijke gebruiker

 

Onafhan-kelijke gebruiker

 

Onafhan-kelijke gebruiker

 

AANVULLENDE INFORMATIE

 

INTERNATIO-NALE ERVARING

 

Lid van de ERK sinds oktober 2016.

Naast het voorzitten en deelnemen aan bovengenoemde vergaderingen van CEP, waarvan de heer Tavares Gonçalves de Figueiredo momenteel erelid is, heeft hij deelgenomen aan talloze vergaderingen van organen van de Europese Unie, de OESO, VN, Raad van Europa, Gemeenschap van Portugeestalige landen, conferenties van de ministers van Justitie van de Ibero-Amerikaanse landen en van de ministers van Openbaar Bestuur, de Internationale Organisatie van Hoge Controle-instanties (INTOSAI) en de Europese regionale groep daarvan (EUROSAI), het contactcomité van de hoofden van de hoge controle-instanties van de EU en de verbindingsfunctionarissen daarvan, en het Latijns-Amerikaans Centrum voor ontwikkelingsmanagement (CLAD).

 

PUBLICATIES

“Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários”, Secretariado da Modernização Administrativa, November 1988;

 

“A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices”, in Revista do Tribunal de Contas n.º 43, Jan-Jun 2005, Lisbon, pp. 41-71;

 

“Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal”, with Valadares Tavares, Luis, in “Revista do Serviço Público”, vol. 57, n.º 1, Jan/Mar 2006, Escola Nacional de Administração Pública, Brasília;

 

“Eficiência e Legalidade na Administração Pública”, in “Revista do Tribunal de Contas”, nº 51, Jan/Jun 2009, originally published by the OECD with the title “Efficiency and Legality in the Performance of the Public Administration”, Conference on Public Administration Reform and European Integration, Budva, Montenegro, 26-27 March 2009;

 

“Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas” in “Revista do Tribunal de Contas”, nº 51, Jan/Jun 2009;

 

“Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios”, in “Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?”, published by the Portuguese Court of Auditors on the occasion of its 160th anniversary, Lisbon, 2009;

 

“As reformas na Administração Pública”, preface to Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, organised by Maria Laura Veríssimo Dias and Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, July 2009;

 

“As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais” in “Revista do Tribunal de Contas”, nº 52, Jul/Dec 2009;

 

“As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009”, preface in “A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas”, by Isabel Viseu and Vasco Hilário, Coimbra Editora, July 2011;

 

“Conflito de interesses e ética do serviço público”, co-author with Augusto Santos Silva, academic article to be published in the Manual of Fraud in Portugal, to be published in 2016 by the Economics Faculty of the University of Porto;

 

“SIDA, Direito e Ética”, in “Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários”, nº 2/90, pp. 225-240;

 

“Antecedentes Legislativos da Reinserção Social” in “Cidadão Delinquente: Reinserção Social”, Portuguese Ministry of Justice, 1983, pp. 17-47;

 

“A Justiça de Menores na Europa” in Infância e Juventude, nº 01-1, Jan-Mar 2001, pp. 9-20;

 

“Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil” in Infância e Juventude nº 01-2, Apr-Jun 2001, pp. 19-24;

 

“Execução de Medidas Tutelares Educativas” in “Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança”, Law Faculty of the University of Coimbra and the Prosecutor-General’s Office, Coimbra Editora 2002, pp. 195-210.


BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo VAN ZIJN ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR EEN TOEKOMSTIG MANDAAT

1.  Voor de op 1 oktober 2016 aangevangen ambtstermijn ben ik toegewezen aan kamer I van de ERK (Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen). In deze kamer ben ik benoemd tot rapporterend lid voor de volgende controleverslagen:

a)  "De nieuwe rol van de certificerende instanties bij GLB-uitgaven: een goede stap naar een single audit-model maar nog aanzienlijke tekortkomingen op te lossen" (speciaal verslag nr. 7/2017). Na aanneming ervan door de kamer is dit verslag toegelicht op de vergadering van CONT op 22 juni 2017;

b)  "De basisbetalingsregeling voor landbouwers" ((CH 178/1/16). Het controleverslag wordt momenteel afgerond en wordt naar verwachting voor eind 2017 goedgekeurd;

c)  "Vereenvoudigde financieringsmogelijkheden op het gebied van plattelandsontwikkeling" (Taak 17CH1003). Het veldwerk is afgerond en er is een aanvang gemaakt met de opstelling van het verslag dat zal worden toegelicht in de commissie CONT in 2018, na de contradictoire procedure.

2.  Ik ben benoemd tot lid van de ethische commissie van de Europese Rekenkamer, belast met de behandeling van verzoeken van leden van de Rekenkamer betreffende de externe activiteiten tijdens en na hun ambtstermijn, alsook alle aangelegenheden van ethische aard die door de voorzitter van de Europese Rekenkamer of andere leden aan de orde gesteld worden.

3.  Ik ben betrokken geweest bij besluiten die genomen zijn door het college van leden van de Europese Rekenkamer, namelijk: de vaststelling van de betrouwbaarheidsverklaring en het jaarverslag van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2016, de goedkeuring van het strategisch plan van de ERK voor 2018/2020 getiteld "Bevorderen van vertrouwen door onafhankelijke controle", de vaststelling van de adviezen van de Rekenkamer over de tussentijdse herziening van het MFK 2014-2020, de herziening van het Financieel Reglement van de EU, de uitbreiding van het Europees Fonds voor strategische investeringen en de stijging van de EU-begrotingsgarantie aan de EIB, en inzake de betrekkingen tussen de Rekenkamer en OLAF.

4.  Wat betreft de doelstellingen voor een mogelijk toekomstig mandaat, alsmede wat betreft mijn bereidheid om andere eventueel aan mij toe te vertrouwen taken uit te voeren, merk ik op dat ik vast van plan ben om:

a)  een rol te spelen bij het opstellen en aannemen van betrouwbaarheidsverklaringen en jaarverslagen, hun meerwaarde voor de begrotingsautoriteiten te vergroten, zoals reeds als strategische optie van de Rekenkamer is uiteengezet;

b)  als aan kamer I toegewezen lid een rol te spelen, waarbij de beginselen van kwaliteit, doeltreffendheid, zuinigheid en doelmatigheid leidend zijn, met name als rapporterend lid, bij de adviezen over de toekomst van het GLB, en op het gebied van financiële, nalevings- en doelmatigheidscontroles op het gebied van landbouwuitgaven, milieubescherming, klimaatverandering, energie en consumentenbescherming, en op alle andere gebieden waartoe de Rekenkamer besluit;

c)  ook bijzondere aandacht te besteden aan de output van de ERK met betrekking tot de toekomst van de EU-financiën, het nieuwe MFK en nieuwe financiële en begrotingssystemen, met name resultaatgerichte systemen, door een bijdrage te leveren aan ontwerpen en besluitvorming;

d)  een actieve rol te spelen in de strategische en operationele planning met het oog op de vergroting van de zichtbaarheid van de EU-maatregelen als geheel, met bijzondere aandacht voor de zorgen van de belangrijkste belanghebbenden, de beoordeling van de toegevoegde waarde van de EU-maatregelen en zijn controlewerkzaamheden beter te communiceren aan de diverse doelgroepen;

e)  CONT-vergaderingen bij te wonen om verslagen van de Rekenkamer toe te lichten of bij andere gelegenheden wanneer hierom wordt verzocht.

5.  Ik zal ook bijzonder belang blijven hechten aan mijn werkzaamheden voor de ethische commissie van de Rekenkamer die ervoor zorgt dat in deze instelling de strenge normen van beroepsethiek worden gehandhaafd.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat PT

Document- en procedurenummers

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

21.9.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

CONT

5.10.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

26.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

22

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Datum indiening

31.10.2017

Juridische mededeling