Procedura : 2017/0817(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0343/2017

Teksty złożone :

A8-0343/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/11/2017 - 13.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0435

SPRAWOZDANIE     
PDF 584kWORD 61k
31.10.2017
PE 610.920v02-00 A8-0343/2017

w sprawie powołania João Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Indrek Tarand

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS João Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo
 ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ João Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKA TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania João Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo na członka Trybunału Obrachunkowego

(C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0333/2017),

–  uwzględniając art. 121 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0343/2017),

A.  mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

B.  mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego,

1.  wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania João Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo na członka Trybunału Obrachunkowego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również innym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.


ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS João Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

10/2016 – do chwili obecnej

Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, przydzielony do Izby I − Zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych.

Odpowiedzialny za kontrole w dziedzinie wspólnej polityki rolnej.

Uczestniczył w sporządzaniu strategicznych wytycznych i dokumentów dotyczących planowania i oceny działalności Trybunału Obrachunkowego.

Członek Komisji ds. Etyki Trybunału.

 

06/2008 – 09/2016

Sędzia portugalskiego Trybunału Obrachunkowego

Udział w procesie zatwierdzania opinii dotyczących ogólnych rozliczeń finansowych państwa portugalskiego.

Weryfikacja zgodności z prawem umów zawartych przez jednostki administracyjne lub podmioty gospodarcze podległe administracji szczebla centralnego, regionów autonomicznych i władz lokalnych: kredyty i leasingi, dostawa usług, roboty, dostawa towarów, kupno nieruchomości, umowy leasingu operacyjnego, koncesje na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno-prywatne, fuzje przedsiębiorstw lokalnych.

Kontrola realizacji umów oraz w celu ustalenia odpowiedzialności finansowej.

Wdrażanie przepisów w zakresie zarządzania finansami publicznymi w sektorze publicznym i sektorach działalności gospodarczej, krajowych i europejskich przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz kluczowych przepisów administracyjnych.

Pomoc w sporządzaniu planów działania i sprawozdań Trybunału.

Przewodniczący Komisji ds. Technologii Informacyjnych Trybunału.

Członek kolegium redakcyjnego dziennika urzędowego Trybunału.

 

03/2005 – 06/2008

Sekretarz stanu ds. administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, rząd Portugalii

Udział w posiedzeniach Rady Ministrów oraz posiedzeniach sekretarzy stanu.

Czynne uczestnictwo w posiedzeniach plenarnych Zgromadzenia Republiki oraz komisji parlamentarnych.

Udział w posiedzeniach Rady Ministrów UE.

Udział w opracowywaniu ogólnego rozliczenia i budżetu państwa, programów na rzecz wzrostu i stabilności oraz kluczowych przepisów dotyczących finansów publicznych w Portugalii w przedmiotowym okresie.

Przegląd najważniejszych przepisów kadrowych w administracji publicznej, zwłaszcza w obszarze stosunków umownych, stopni kariery i wynagrodzenia, oceny wyników, osłon socjalnych i emerytur. Utworzenie wspólnych krajowych baz danych zasobów ludzkich w administracji publicznej. Odpowiedzialność za program restrukturyzacji centralnej administracji państwowej (PRACE), obejmujący wszystkie departamenty ministerialne na szczeblu centralnym i zdecentralizowanym, którego celem była poprawa efektywności zarządzania i skuteczności przy jednoczesnym ograniczeniu liczby stanowisk i struktur kierowniczych wyższego szczebla o 26 %.

Utworzenie krajowych wspólnych centrów usług.

 

09/2003 – 03/2005

Kontroler koordynujący portugalskiego Trybunału Obrachunkowego

Opinie prawne i finansowe: zmiany do ramowej ustawy budżetowej (LEO); zastosowanie przepisów budżetowych LEO i jej zasad w administracji lokalnej; stosowanie sekurytyzacji w odniesieniu do wierzytelności państwa oraz wierzytelności powstałych w zakresie ubezpieczeń społecznych; niezależność najwyższych organów kontroli; związek między czynnościami najwyższych organów kontroli a procedurami w zakresie kontroli wewnętrznych; ustawa o organizacji i procedurach Trybunału; system prawny regulujący pozaumowną odpowiedzialność cywilną państwa, zasad i standardów obowiązujących bezpośrednią i pośrednią administrację państwową; zasady i standardy obowiązujące bezpośrednią i pośrednią administrację państwową; wsparcie techniczne i prawne w dziedzinie kontroli finansowych, kontroli zgodności i kontroli wykonania zadań;

Udział w spotkaniach międzynarodowych z udziałem najwyższych organów kontroli (NOK) prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej oraz udział w posiedzeniach INTOSAI i EUROSAI.

 

11/2002 – 09/2003

Szef działu szkoleń

Dyrekcja Generalna ds. Ceł – Ministerstwo Finansów – Portugalia

Opracowywanie i monitorowanie realizacji polityki, planów i raportów oceniających dotyczących szkolenia portugalskich urzędników celnych w zakresie wdrażania krajowych i unijnych procedur celnych. Wdrażanie inicjatyw szkoleniowych skierowanych do portugalskich urzędników celnych.

04/2001 – 11/2002

Dyrektor zarządzający

Dyrektor generalny Służb Więziennych – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portugalia

Ostateczna odpowiedzialność za funkcjonowanie służb, w tym za działalność służb centralnych oraz 54 zakładów penitencjarnych, 6 300 urzędników, realizację budżetu operacyjnego w wysokości 188 000 000 EUR oraz budżetu inwestycyjnego w wysokości 55 400 000 EUR (dane z 2002 r.).

Ostateczna odpowiedzialność za wykonywanie wyroków pozbawienia wolności wydanych przez sądy w odniesieniu do 13 500 osadzonych (dane z 2002 r.).

Opracowanie możliwości rozwoju strategicznego w zakresie portugalskiego systemu więziennictwa oraz sporządzanie raportów z działalności i planów działania.

Opracowanie nowego projektu ustawy o karach pozbawienia wolności i projektu przepisów prawnych w sprawie wzmocnienia służby audytu i kontroli więziennictwa w celu zapewnienia zgodności z prawem praktyk penitencjarnych oraz ich nadzoru i właściwego zarządzania.

Przeprowadzenie pierwszej w Portugalii analizy używania środków odurzających w więzieniach oraz tendencji w tym zakresie – badanie przeprowadzone na rzecz Centrum Badań i Nauk Socjologicznych Instytutu Uniwersyteckiego w Lizbonie (ISCTE).

Opracowanie i wdrożenie programu poprawy bezpieczeństwa w więzieniach oraz programu zapobiegania samobójstwom.

Realizacja programu budowy i renowacji więzień (Carregueira, Paços de Ferreira, Policja Sądowa w Porto, Tires, Sintra, Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra i Porto).

Redagowanie biuletynu „Temas Penitenciários”.

 

02/1999 – 04/2001

Prezes

Krajowa Służba Probacyjna – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portugalia

Ostateczna odpowiedzialność za funkcjonowanie służby, w tym za działalność 115 jednostek administracyjnych na terenie 104 gmin, pracę 1 700 urzędników i realizację budżetu w wysokości 37 500 000 EUR (dane z 1999 r.).

Ostateczna odpowiedzialność za zapewnienie wsparcia technicznego sądom w sprawach karnych i za wykonywanie kar nieizolacyjnych (16 000 wniosków rocznie).

Ostateczna odpowiedzialność za wsparcie sądów w stosowaniu i wdrażaniu środków wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich oraz rodzin za pośrednictwem 14 instytucji kuratorskich dla nieletnich (26 000 wniosków rocznie) i przyjęcie procedur zgodnych z wymogami międzynarodowych konwencji w sprawie nieletnich, w których Krajowa Służba Probacyjna stanowiła centralny organ właściwy.

 

 

Opracowanie planu strategicznego na lata 2000–2003 oraz sporządzenie i rozwój systemu planowania.

Wkład w realizację reformy prawa dotyczącego nieletnich (ustawa 147/99 z dnia 1 września 1999 r. oraz ustawa 166/99 z dnia 14 września 1999 r.).

Stworzenie warunków umożliwiających sądom wydawanie wyroków nakazujących wykonanie prac społecznych, w tym zawarcie umów z 440 publicznymi i prywatnymi instytucjami przygotowanymi do przyjęcia osób odbywających tego rodzaju kary.

Wdrożenie systemu dozoru elektronicznego w Portugalii w celu sprawowania nadzoru nad nieletnimi sprawcami wykroczeń w ramach aresztu domowego (ustawa 122/99 oraz ministerialne rozporządzenie wykonawcze 26/2001).

 

11/1995 – 02/1999

Szef gabinetu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości – Portugalia

Przygotowywanie decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących następujących obszarów: policja sądowa, Dyrekcja Generalna ds. Rejestru i Usług Notarialnych, Krajowa Służba Probacyjna, Sekretariat Generalny, Biuro ds. Badań i Planowania, Biuro ds. Zarządzania Finansowego, Służba Socjalna w Ministerstwie Sprawiedliwości, Biuro ds. Prawa Europejskiego; międzynarodowa współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, współpraca z Prokuraturą Generalną.

Zapewnienie komunikacji między gabinetem ministra a wyżej wymienionymi podmiotami, jak również komunikacji z Sądem Najwyższym i Najwyższym Sądem Administracyjnym, Najwyższą Radą Sądowniczą, Najwyższą Radą ds. Sądów Administracyjno-Podatkowych, Prokuraturą Generalną oraz Izbą Adwokacką.

Wkład w proces przygotowania przepisów prawnych dotyczących głównych elementów polityki wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności: przepisów w sprawie wolności wyznania, przepisów w sprawie handlu środkami odurzającymi i używania środków odurzających, przepisów w sprawie wydawania wyroków skazujących na prace społeczne, przepisów w sprawie dozoru elektronicznego sprawców wykroczeń, reformy prawa dotyczącego nieletnich, przepisów w sprawie liberalizacji dostępu do zawodu notariusza, ustaw o mocy dekretu w sprawie zamówień dotyczących robót, towarów i usług oraz rekrutacji personelu służby więziennej, tworzenia placówek więziennych oraz organizacji i funkcjonowania policji sądowej.

Wkład w proces opracowywania budżetów i planów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prace w zakresie zagadnień międzynarodowych podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w szczególności w zakresie przygotowań do udziału Ministerstwa Sprawiedliwości w posiedzeniach Rady Ministrów ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW) oraz innych posiedzeniach na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w posiedzeniach ONZ, Rady Europy, Wspólnoty Państw Portugalskojęzycznych (CPLP) oraz konferencji ministrów sprawiedliwości państw iberoamerykańskich, jak również w zakresie przygotowań do wyjazdów zagranicznych.

Monitorowanie relacji Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami związków zawodowych w tym sektorze.

 

11/1991 – 11/1995

Szef gabinetu sekretarza stanu przy Ministerstwie Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości – Portugalia

Przygotowywanie decyzji sekretarza stanu w zakresie następujących obszarów: służba na rzecz ochrony nieletnich, Krajowa Służba Probacyjna, usługi informatyczne, Ośrodek Studiów z zakresu Wymiaru Sprawiedliwości, Biuro ds. Planowania i Koordynacji Działań na rzecz Walki z Narkotykami, usługi medycyny sądowej, Biuro ds. Komputeryzacji w Dziedzinie Prawa, ogólna koordynacja współpracy z krajami afrykańskimi, w których językiem urzędowym jest język portugalski w dziedzinie obywatelstwa, dobrowolnego arbitrażu instytucjonalnego, ochrony konsumenta, ochrony środowiska, rad ds. ochrony dziecka.

Wkład w proces przygotowania przepisów ustawodawczych, w szczególności kodeksu dotyczącego specjalnych procedur restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ram prawnych dotyczących używania środków odurzających i handlu nimi, ram prawnych dotyczących adopcji, międzynarodowych instrumentów prawnych w zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych oraz współpracy z krajami afrykańskimi, w których językiem urzędowym jest język portugalski (PALOP), a także rad ds. ochrony dziecka w latach 1992–1995.

Przygotowanie publicznych prezentacji i wyjazdów zagranicznych sekretarza stanu, w szczególności w celu udziału w posiedzeniach Rady Ministrów ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW), Rady Europy, ONZ, Wspólnoty Państw Portugalskojęzycznych (CPLP) oraz konferencji ministrów sprawiedliwości państw iberoamerykańskich.

Opracowanie analizy pt. „Contributos para uma reforma orgânica do Ministério da Justiça”.

 

11/1987 – 11/1991

Zastępca dyrektora generalnego

Krajowa Służba Probacyjna – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portugalia

Naczelnik ds. działalności operacyjnej służby obejmującej 300 urzędników w okręgach sądowych Lizbony oraz południowej części kraju, na Azorach i na Maderze. Zakres obowiązków: wsparcie techniczne udzielane sądom w zakresie wydawania orzeczeń w sprawach karnych, wykonywania wyroków, kwestii dotyczących nieletnich i rodzin; wsparcie techniczne udzielane administracji penitencjarnej w zakresie podejmowania decyzji dotyczących osadzonych (w szczególności w odniesieniu do zgód na uwolnienie więźnia lub umieszczenie go w zakładzie otwartym); wsparcie psychologiczne i społeczne dla nieletnich, młodocianych i dorosłych objętych postępowaniem prawnym, a także dla ich rodzin; komunikacja z innymi publicznymi i prywatnymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz zapobiegania przestępczości oraz resocjalizacji.

02/1987 – 11/1987

Kierownik Departamentu Badań i Planowania, władze administracyjne Makau, Instytut Działań Społecznych

Porady prawne w zakresie działalności społecznej Instytutu.

Przygotowywanie procedur dotyczących opracowywania i podpisywania zamówień na roboty budowlane w związku z budową mieszkań socjalnych (kompleks mieszkań socjalnych Mong-Há obejmujący 650 lokali mieszkalnych o łącznej wartości 48 mln MOP oraz kompleks Fai Chi Kei obejmujący 1100 lokali mieszkalnych).

Opracowanie analiz systemu wsparcia finansowego i świadczeń społecznych zarządzanego przez instytucje prywatne.

Opracowanie analiz systemu planowania działań Instytutu.

 

02/1985 – 02/1987

Kierownik Departamentu Organizacji i Technologii Informacyjnych, władze administracyjne Makau

Centralne Biuro Służby Publicznej

Wydawanie opinii w sprawie podstawowych zasad funkcjonowania służb publicznych, procedur w zakresie zakupów w dziedzinie technologii informacyjnych oraz racjonalizacji struktur administracyjnych i ograniczenia biurokracji.

Ujednolicenie formularzy administracyjnych obowiązujących w Makau.

Opracowanie i wdrożenie systemu zakupu sprzętu informatycznego oraz do sporządzania mikrofilmów przez służby publiczne Makau.

Opracowanie planu komputeryzacji wspólnych obszarów administracji i zarządzania służb publicznych Makau.

Pierwsze w historii władz administracyjnych Makau badanie sondażowe personelu (łączna liczba pracowników: 8 500 osób).

Komputeryzacja Wydziału ds. Administracji i Służby Publicznej.

Opracowanie zintegrowanego systemu PR w ramach władz administracyjnych Makau.

Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania na rzecz Wydziału ds. Administracji i Służby Publicznej.

 

06/1983 – 02/1985

Dyrektor ds. Koordynacji Technicznej, Badań i Planowania

Krajowa Służba Probacyjna – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portugalia

Koordynacja działalności w zakresie publikacji badań dotyczących resocjalizacji sprawców wykroczeń.

Opracowanie formatu raportów dotyczących spraw socjalnych wykorzystywanych do wydawania orzeczeń oraz sporządzania indywidualnych planów readaptacyjnych w ramach systemu probacji.

Opracowanie systemu danych statystycznych w zakresie działalności służb.

Opracowanie uzgodnionego ze służbami więziennymi protokołu regulującego działalność służby w zakładach karnych.

Opracowanie planu działania służby w 1984 r.

04/1979 – 06/1983

Urzędnik wyższego szczebla ds. technicznych

Sekretariat Stanu ds. Administracji Publicznej, Portugalia

Opracowywanie projektów opinii w sprawie podstawowych zasad świadczenia usług publicznych.

Reorganizacja rad gminy i doradztwo techniczne w tym zakresie.

Doradztwo techniczne i restrukturyzacja Ministerstwa Przemysłu, Energii i Eksportu.

Doradztwo techniczne na rzecz Republiki Gwinei Bissau.

Analizy struktur gminnych oraz podmiotów zarządzania gminą.

Analiza porównawcza makrostruktur administracji państw członkowskich Wspólnot Europejskich.

 

1999–2004

Przewodniczący (2001–2004) i członek zarządu (1999–2001) Organizacji Europejskich Służb Probacyjnych (CEP)

Przewodniczący zgromadzeń ogólnych i spotkań zarządu CEP (organizacji zrzeszającej organy podległe ministerstwom sprawiedliwości 36 państw europejskich odpowiedzialne za wykonywanie kar nieizolacyjnych, z siedzibą w Holandii).

Przewodniczący innych posiedzeń z udziałem wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i dyrektora generalnego w sekretariacie w Holandii oraz wydarzeń i warsztatów szkoleniowych organizowanych przez CEP. Opracowanie oceny strategii rozwoju, planowania, budżetowania i działalności CEP.

Spotkania z przedstawicielami zarządów służby więziennej państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady Europy.

Nadzór nad zarządzaniem budżetem i redagowanie biuletynu informacyjnego CEP.

 

1994–2003

Członek Komisji ds. Dostępu do Dokumentów Administracyjnych – Zgromadzenie Republiki Portugalii

Upowszechnianie zasady przejrzystości administracji publicznej i nieograniczonego dostępu do dokumentów administracyjnych.

Monitorowanie wdrażania ustawy o dostępności dokumentów administracyjnych, zgłaszanie poprawek oraz ocena poprawek przedstawionych przez inne podmioty.

Ocena wniosków składanych przez obywateli z odwołaniem od decyzji działów i organów administracji publicznej odmawiających udostępnienia dokumentów.

Organizowanie akcji popularyzacyjnych oraz szkoleń w zakresie przejrzystości służby publicznej i dostępu do dokumentów administracyjnych.

Zatwierdzanie planów i sprawozdań z działalności Komisji.

 

1992–1993

Członek Komisji ds. Jakości i Usprawnienia Administracji Publicznej, Kancelaria Rady Ministrów Portugalii

Uczestnictwo w pracach komisji powołanej przez premiera, których efektem było sprawozdanie wskazujące środki w zakresie ograniczenia zaangażowania państwa, relacji administracji z obywatelami, rozwiązań strukturalnych i elastycznego zarządzania administracją publiczną.

 

1985–1986

Członek Komisji ds. Wdrażania Języka Chińskiego – władze administracyjne Makau

Uczestnictwo w pracach powołanej przez gubernatora Makau komisji, których efektem było przyjęcie sprawozdania wskazującego środki na rzecz stopniowego wprowadzania języka chińskiego jako oficjalnego języka administracji terytorialnej na wszystkich szczeblach, w szczególności w odniesieniu do rekrutacji miejscowych urzędników i zwierzchników, rozwoju porządku prawnego, stosowania języka chińskiego przez organy rządowe i sądy oraz w odniesieniu do systemów tłumaczeń dokumentacji sporządzonej w języku chińskim i portugalskim.

 

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA

 

09/1973 – 07/1978

Dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie prawa

Wydział Prawa, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia

Udział (w charakterze wykładowcy, instruktora oraz kursanta) w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach, kongresach, seminariach i warsztatach dotyczących rozmaitych kwestii, w szczególności reformy administracji publicznej, zarządzania publicznego, finansów publicznych, prawa administracyjnego, zewnętrznej i niezależnej kontroli finansowej, najwyższych organów kontroli, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, probacji i resocjalizacji, wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich, zwalczania handlu środkami odurzającymi i użycia środków odurzających oraz działań prewencyjnych w tym zakresie, jak również przestępczości nieletnich (zob. załącznik).

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

 

Język ojczysty

portugalski

Inne języki

ROZUMIENIE

MÓWIENIE

PISANIE

Słuchanie

Czytanie

Porozumiewanie się

Samodzielne wypowiadanie się

 

francuski

C1

C2

C1

C2

B2

angielski

B2

B2

B2

B2

B2

hiszpański

C1

C1

A2

A2

A1

 

 

Umiejętności komunikacyjne

Rozwinięte zdolności komunikacyjne, doskonalone przez lata w ramach funkcji kierowniczych wyższego szczebla sprawowanych w głównych instytucjach służby publicznej oraz w ramach prowadzonej działalności politycznej (jako sekretarz stanu) obejmującej bardzo wiele publicznych wypowiedzi, udział w debatach parlamentarnych, wystąpienia w programach telewizyjnych i audycjach radiowych oraz kontakt z innymi środkami przekazu, jak również udział w licznych kongresach, warsztatach szkoleniowych itp. oraz przewodzenie spotkaniom organizowanym na szczeblu krajowym i międzynarodowym i koordynacja ich przebiegu.

 

Zdolności organizacyjne

Rozwinięte zdolności koordynacyjne, organizacyjne i przywódcze, doskonalone przez prowadzenie i reorganizację służb publicznych oraz sprawowanie funkcji politycznych ściśle powiązanych z reformą administracji publicznej.

Kompetencje informatyczne

SAMODZIELNA OCENA

Przetwarzanie informacji

Komunikacja

Tworzenie treści

Bezpieczeństwo

Rozwiązywanie problemów

Użytkownik samodzielny

Użytkownik samodzielny

Użytkownik samodzielny

Użytkownik samodzielny

Użytkownik samodzielny

DODATKOWE INFORMACJE

 

DOŚWIADCZENIE MIĘDZYNARODOWE

Członek Trybunału Obrachunkowego od października 2016 r.

Oprócz przewodnictwa i udziału w spotkaniach zarządu wspomnianej powyżej Organizacji Europejskich Służb Probacyjnych (CEP), której aktualnie jest członkiem honorowym, kandydat uczestniczył w licznych spotkaniach organów Unii Europejskiej, OECD, ONZ, Rady Europy, Wspólnoty Państw Portugalskojęzycznych, w konferencjach ministrów sprawiedliwości oraz ministrów ds. administracji publicznej państw iberoamerykańskich, Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) oraz jej europejskiej grupy regionalnej (EUROSAI), Komitetu Kontaktowego Prezesów Najwyższych Organów Kontroli UE oraz ich oficerów łącznikowych, a także Latynoamerykańskiego Centrum Administracji na rzecz Rozwoju (CLAD).

 

PUBLIKACJE

„Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários” [Etyka służby cywilnej. Wkład w usystematyzowanie etyki zawodowej dla urzędników służby cywilnej], Sekretariat ds. Modernizacji Administracyjnej, listopad 1988

 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices”[Unia gospodarcza i walutowa a polityka budżetowa – problem deficytu], Revista do Tribunal de Contas nr 43, styczeń – czerwiec 2005

 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal” [Apel o latynoamerykańską kartę wspólnych kompetencji władz publicznych: projekt dla Portugalii], publikacja opracowana wraz z Luisem Valadaresem Tavaresem, Revista do Serviço Público tom 57, nr 1, styczeń – marzec 2006 r., Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Brasília

 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública” [Wydajność i legalność w kontekście administracji publicznej], Revista do Tribunal de Contas nr 51, styczeń – czerwiec 2009 r., publikacja pierwotnie wydana przez OECD pod tytułem „Efficiency and Legality in the Performance of the Public Administration”, konferencja dotycząca reformy administracji publicznej oraz integracji europejskiej, Budva, Czarnogóra, 26–27 marca 2009 r.

 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas”, [Wkład w ustalanie zakresu kontroli ex ante w Tribunal de Contas], Revista do Tribunal de Contas nr 51, styczeń – czerwiec 2009 r.

 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a novos desafios” [Sprawowanie słuzby publicznej i jej ocena: odpowiedź na nowe wyzwania] w: „Colóquio Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?”, opublikowane przez portugalski Trybunał Obrachunkowy w 160. rocznicę jego powstania, Lizbona, 2009

 

„As reformas na Administração Pública” [Reforma administracji publicznej], wstęp do Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, zorganizowane przez Marię Laurę Veríssimo Dias i Paula Guilherme Fernandesa Lajoso, lipiec 2009

 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais” [Reformy administracji publicznej w latach 2005–2008 – wybrane zagadnienia podstawowe], Revista do Tribunal de Contas nr 52, lipiec – grudzień 2009

 

„As reformas da proteção social na Administração Pública de 2005 a 2009” [Reformy zabezpieczenia społecznego w administracji publicznej w latach 2005–2009], wstęp, w: „A Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas”, publikacja autorstwa Isabel Viseu i Vasco Hilário, Coimbra Editora, lipiec 2011

 

„Conflito de interesses e ética do serviço público” [Konflikt interesów i etyka w służbie cywilnej], artykuł naukowy opracowany wraz z Augusto Santosem Silvą, „Manual da Fraude em Portugal”, Wydział Ekonomii, Uniwersytet w Porto, 2016

 

„SIDA, Direito e Ética” [AIDS, prawo i etyka], w: „Criminalidade e Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários”, nr 2/90, s. 225–240

 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social” [Kontekst ustawodawczy resocjalizacji], w: „Cidadão Delinquente: Reinserção Social”, Ministerstwo Sprawiedliwości Portugalii, 1983, s. 17-47

 

„A Justiça de Menores na Europa” [Wymiar sprawiedliwości dla nieletnich w Europie], Infância e Juventude nr 01-1, styczeń – marzec 2001 r., s. 9–20

 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil” [Środki zapobiegania przestępczości nieletnich], Infância e Juventude nr 01-2, kwiecień – czerwiec 2001 r., s. 19–24

 

„Execução de Medidas Tutelares Educativas” [Wdrażanie działań edukacyjnych w zakładach karnych] w „Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança” [Prawo karne dotyczące nieletnich – zmieniający się system], Wydział Prawny Uniwersytetu w Coimbra i Urząd Prokuratora Generalnego, Coimbra Editora 2002, s. 195–210


ZAŁĄCZNIK 2: SPORZĄDZONY PRZEZ João Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo ZWIĘZŁY OPIS DOŚWIADCZENIA NA STANOWISKU CZŁONKA TRYBUNAŁU ORAZ CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYSZŁYM MANDATEM

1.  Sprawowanie powierzonego mi w dniu 1 października 2016 r. mandatu rozpocząłem w Izbie I Trybunału (Zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych). W Izbie I wyznaczono mnie na sprawozdawcę następujących kontroli:

a)  „Nadanie jednostkom certyfikującym nowej roli w odniesieniu do wydatków w ramach WPR: krok w kierunku modelu jednorazowej kontroli mimo istotnych niedociągnięć” (sprawozdanie nr 7/2017). Po zatwierdzeniu przez Trybunał wspomniane sprawozdanie zostało przedstawione na posiedzeniu komisji CONT w dniu 22 czerwca 2017 r.;

b)  „System dopłat podstawowych dla rolników” (CH178/1/16). Sprawozdanie z kontroli nie zostało jeszcze ukończone – zostanie zatwierdzone do końca 2017 r.;

c)  „Uproszczone metody finansowania w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich” (zadanie 17CH1003). Prace w terenie zostały zakończone, a sprawozdanie jest przygotowywane w celu przedstawienia go na posiedzeniu komisji CONT w 2018 r. po przeprowadzeniu postępowania kontradyktoryjnego.

2.  Zostałem mianowany członkiem Komisji ds. Etyki Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i powierzono mi zadanie oceny wniosków członków Trybunału o zgodę na wykonywanie innej działalności po zakończeniu mandatu, a także kwestie związane z etyką zawodową poruszane przez przewodniczącego Trybunału i jego członków.

3.  Uczestniczyłem w decyzjach kolegium członków Trybunału dotyczących: zatwierdzenia poświadczenia wiarygodności i sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego dotyczących roku budżetowego 2016, zatwierdzenia planu strategicznego Trybunału na lata 2018–2020 w sprawie „Wzmocnienia zaufania obywateli UE dzięki niezależnej kontroli”, zatwierdzenia opinii Trybunału w sprawie śródokresowego przeglądu WRF na lata 2014–2020, rewizji rozporządzenia finansowego UE, przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i zwiększenia gwarancji budżetowej UE na rzecz EBI, a także stosunków między Trybunałem i OLAF.

4.  Jeżeli chodzi o potencjalny przyszły mandat i cele z nim związane, a także moją gotowość do pełnienia innych powierzonych mi ewentualnie obowiązków, pragnę podkreślić, że zamierzam:

a)  brać udział w przygotowywaniu i zatwierdzaniu poświadczeń wiarygodności i sprawozdań rocznych, zwiększając ich wartość dodaną z punktu widzenia władzy budżetowej, co już zaanonsował Trybunał jako swój cel strategiczny;

b)  uczestniczyć – kierując się zasadą najwyższej jakości, skuteczności, gospodarności i wydajności jako członek-sprawozdawca – w kontrolach finansowych, zgodności i wykonania zadań w dziedzinie wydatków na rolnictwo, ochronę środowiska, zmiany klimatu, energetykę i ochronę konsumentów jako członek Izby I, oraz w innych dziedzinach do których wyznaczy mnie Trybunał;

c)  poświęcać szczególną uwagę publikacjom Trybunału dotyczącym przyszłości finansowania UE, nowych WRF, nowych systemów finansowania i budżetowych, zwłaszcza zorientowanych na wyniki, oraz uczestniczyć w ich przygotowywaniu i podejmowaniu związanych z nimi decyzji;

d)  aktywnie uczestniczyć w procesie planowania strategicznego i operacyjnego Trybunału, aby poprawić wizerunek globalnych działań UE, ze szczególnym naciskiem na problemy najważniejszych partnerów Trybunału, dokonując oceny wartości dodanej działań UE i lepiej informując o działalności kontrolnej różne sektory opinii publicznej;

e)  uczestniczyć w posiedzeniach komisji CONT w celu prezentacji sprawozdań Trybunału i przy innych okazjach, o ile zaistnieje taka potrzeba.

5.  Będę nadal poświęcał szczególną uwagę mej działalności w Komisji ds. Etyki Trybunału, czuwając nad tym, aby w Trybunale wciąż przestrzegano najwyższych standardów etyki zawodowej.  


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat PT

Odsyłacze

11871/2017 – C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

21.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

5.10.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Indrek Tarand

2.10.2017

 

 

 

Data przyjęcia

26.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, Lieve Wierinck

Data złożenia

31.10.2017

Informacja prawna